Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte nettopp nye tall om kriminalitet i Norge i 2010. Dette synes jeg er interessant sett i lys av påstander innvandringsfiendtlige mennesker ofte kaster om seg. Vi hører stadig vekk at kriminaliteten har eksplodert i Norge de siste årene, og at det er blitt mye mer vold nå enn det var før. Selvsagt på grunn av alle disse forferdelige muslimene som har kommet til det fredelige landet vårt. Disse menneskene fra en voldelig kultur, en hatefull religion, og med blodtørst innprentet i sine gener, ødelegger det fredelige hvite Norge som en gang var.

Men stemmer nå egentlig dette? Nei, så vidt jeg kan se er dette rett og slett en myte. Jeg har blogget omstendelig om dette tidligere, og skal ikke gjenta meg selv for mye, men vil bare oppdatere tallene nå som ny statistikk er tilgjengelig. I bloggposten «Om innvandring, kriminalitet og vold» brukte jeg tall frem til rundt 2007/2008. Så la oss nå se hva SSB sier om statistikken for anmeldte lovbrudd i 2010:

Politi og påtalemyndigheten registrerte 2,3 prosent færre forbrytelser og 2,5 prosent flere forseelser enn i 2009. Sammenliknet med året før er det 10 800 færre vinningslovbrudd og 3 200 færre skadeverk. Tar vi høyde for befolkningsutviklingen er antall anmeldte lovbrudd, hvis vi ser lovbruddskategoriene forbrytelser og forseelser samlet, nå det laveste på 16 år (se figur).

Fig 2011 03 21 01

Vi kan også se på en annen graf publisert i Politiets egen rapport «Tendenser i kriminaliteten» (PDF):

Skjermbilde 2011 03 23 kl 20 13 43

OK, så har antall lovbrudd faktisk sunket de siste årene. Hva da med volden?

I 2010 ble 25 900 voldslovbrudd anmeldt, hvorav 7 000 er trusler og 18 300 er tilfeller av fysisk vold. Dette er på nivå med de foregående tre-fire årene (se figur). Når vi tar hensyn til befolkningsøkningen har det totale omfanget av anmeldt voldskriminalitet holdt seg relativt stabilt siden tusenårsskiftet, på rundt 5,5 per 1 000 innbyggere.

Fig 2011 03 21 05

(Økningen i kategorien «Mishandling i familieforhold», som faktisk blåser opp statistikken de siste årene en hel del, skyldes nye bestemmelser med særskilt registrering av denne type voldssaker fra 2006, samt økt fokus på dette fra Politiet de siste årene.)

La oss sammenligne dette atter en gang med innvandringstallene for de siste år:

Fig 2010 04 29 01

Siden 2001 har innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia (såkalt «ikke-vestlige innvandrere») økt fra 3.4% til 5,9% av totalbefolkningen, en økning på 2.5%. I absolutte tall er dette en økning på ca 130.000 personer på ti år. Befolkningsøkningen i Norge totalt var i samme periode på ca 355.000. Det betyr at befolkningsøkningen grunnet innvandring fra ikke-vestlige land utgjør ca 1/3 av totaløkningen.

Hvis uforholdsvismessig mange av disse menneskene var vesentlig mer voldelige enn «etniske nordmenn», ville dette gjenspeiles i voldsstatistikkene. Dette ser vi ikke. Tallet ligger stabilt på rett rundt 5.5 voldsanmeldelser per 1000 innbyggere selv om andelen ikke-vestlige innvandrere har økt i samme periode.

SSB skriver i en artikkel publisert i 2010:

Vi må antakelig mer enn 20 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag

[…]

Ifølge levekårsundersøkelsene har andelen av befolkningen som har vært utsatt for vold eller trusler om vold, endret seg svært lite i løpet av de siste 25 årene.

Det kan være greit å ha i bakhodet når man diskuterer innvandring og kriminalitet.

For ordens skyld skal det nevnes at Politiet påpeker at volden har blitt grovere og mer brutal enn før, men denne volden rammer mest av alt gjengmedlemmer, altså kriminelle som utøver vold mot andre kriminelle, ikke mot Ola og Kari Nordmann.

I samme slengen kan vi også se på utviklingen i drapssaker. De fleste av oss går med en ide om at det skjer mye flere drap i dag enn før, men når vi ser på den faktiske statistikken ser vi at trenden faktisk er nedadgående:

Skjermbilde 2011 03 23 kl 20 29 38

Det bør være en kraftig vekker om at det inntrykket media prenter inn i hodene våre svært sjelden er en korrekt gjengivelse av virkeligheten. Jeg presiserer dette fordi vi så alt for ofte møter disse holdningene om at vold og drap har økt betydelig de siste årene, i takt med en økt ikke-vestlig innvandring, og det er lett å tro at de innvandringsfiendtlige har et poeng. Helt til man tar seg bryet til å sjekke tallene heller enn å basere seg på en magefølelse konstruert gjennom avisforsider over flere år.

Faktum er at samfunnet vi lever i er tryggere enn noensinne i moderne tid. Ikke-vestlig innvandring gjør ikke hverdagen mer uttrygg for den jevne nordmann.

 • Må bare påpeke en ting du har utelatt: anmeldt kriminalitet og faktisk kriminalitet trenger ikke være sammenfallende størrelser. Hvis befolkningen mister tillit til ordensmakten – noe som kan skje hvis antall forbrytelser, kanskje særlig voldsforbrytelser, øker og oppklaringstallene ikke holder tritt – slutter de gjerne å anmelde lovbrudd også, med den tanken at det ikke er noe vits i å anmelde, for politiet får ikke gjort noe uansett. Da blir statistikken seende penere ut enn virkeligheten.

  Jeg sier ikke at dette er tilfelle i Norge – jeg tviler på at det er det i særlig stor grad (foreløpig?), men jeg vet ikke nok om det til å kunne uttale meg – men det er uansett et poeng som er verdt å ha i tankene.

 • Du sier at: «Hvis uforholdsvismessig mange av disse menneskene var vesentlig mer voldelige enn “etniske nordmenn”, ville dette gjenspeiles i voldsstatistikkene. Dette ser vi ikke»

  Hvordan sammenfaller denne nye statisikken med f.eks tidligere utsagn fra SSB:

  «Andelen straffede økte i løpet av perioden 1998-2002 mer i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen enn i den øvrige befolkningen. Mens raten for nordmenn var praktisk talt den samme første og siste år i perioden, 13-14 straffede per 1 000 innbyggere, økte raten for ikke-vestlige innvandrere fra 26 til 30.» http://www.ssb.no/emner/00/02/notat_200466/notat_200466.pdf side 131.

  Litt rart, vi ser at andelen innvandrere har økt ganske mye, kriminaliteten har ikke økt, men alikevel er ikke-vestlige innvandrere statistisk sett mer sansynlig til å bli straffet.

  Med fare for å høre ut som Tore Tvedt, har du noen forklaring på disse tilsynelatende motstridene statistikkene?

 • 2002 var et toppår for kriminalitet, uvisst for meg av hvilken grunn. Men det synes altså ikke som om perioden 98-02 er representativ for en lengre trend.

 • @ Gunnar Roland Tjomlid:

  Kunne ikke finne nyere studier hvor kriminalstatisikk var inndelt etter etnisk tilhørighet. Har SSB sluttet med dette?

  Men den første grafen din viser jo klart at voldskriminalitet har holdt seg stabil de siste 10 år, mens innvandrere og deres barn har økt mye. Så er vel naturlig å konkludere med at innvandrere IKKE er her for å drepe oss alle? :D

 • DES

  Vaffan? Hvorfor føres det egen statistikk for «kvinner drept av partner / tidligere partner»? Hva med menn drept av partner / tidligere partner?

  Toward a gender-inclusive conception of intimate partner violence research and theory

  References examining assaults by women on their spouses or male partners

 • Per

  Problemet er nok i bunn og grunn at det er et lite indretall av miljøtilpassete personer som er synlig i både statistikk og media.

  Hvis du kommer fra et område med en svak eller ikke-eksisterende statsmakt, og kanskje har flyktet med fare for ditt eget liv, og så kommer til en plass der du blir stående utenfor samfunnet så er ikke det en oppskrift på suksess…

 • Det kan for øvrig også være interessant i denne sammenheng å se at en stor undersøkelse utført i 2009 viste følgende:

  75 prosent av de spurte i undersøkelsen mener det er blitt mer kriminalitet i Norge det siste året. På spørsmål om de har inntrykk av at det er mer kriminalitet der de bor svarer 38 prosent at de synes det er mer kriminalitet.

  Og dette selv om det altså er blitt mindre. Det sier litt om hvordan «magefølelsen» kan villede oss.

 • @ Leisha Camden:

  Ser vi på denne grafen ser det ut til at oppklaringsprosenten har økt ganske mye de siste tiår, selv om det synes å ha flatet ut det siste tiåret.

  Jeg er for øvrig enig i din hypotese, og selv om statistikken ikke støtter påstanden om lavere oppklaringsprosent, er det ikke urimelig at folk har inntrykk av at den er synkende. Likevel innbiller jeg meg at dette vil ha mest effekt på antall anmeldelser av vinningskriminalitet, ikke så mye voldskriminalitet? Det aner meg, uten at jeg har tall på dette, at folk vil ha sterkere insentiver for å anmelde en voldssak enn et tyveri, selv om tilliten til politiet er svekket…?

 • Tormod

  Stort sett er jeg enig med deg i det du skriver og formidler. Her er det dog såpass store metodiske feil at du trolig ville slaktet artikkelen selv hvis det handlet om f.eks homeopati…

  Nå sier jeg ikke at konklusjonen din er feil, bare at metoden og datagrunnlaget ikke gir grunn til å trekke konklusjonen.

  Det store spørsmålet er jo: Ville kriminaliteten vært ENDA mindre hvis vi ikke hadde hatt innvandring? Dvs at du ikke har en baseline å sammenlikne med, du sier bare at det har vært en nedgang samtidig som innvandringen har økt. Det blir nesten som å si at det har vært en nedgang i kriminalitet samtidig som alkoholforbruket har økt – noe som også er fakta.

  Og hvis tidligere undersøkelser viser at kriminalitet blandt innvandrere er høyere enn snittet, er det noen grunn til å tro at det har endret seg plutselig?

  Interessant artikkel, men altså for tynt.

 • Samtidig så har man jo ofte forsikring som insentiv til å anmelde, tror dette uansett ville veie opp for manglende tillit til politiet. Mener å huske at det f.eks var en sammenheng mellom trenden med pene tenner og anmeldelseshyppighet av voldstilfeller.

 • Tormod skrev:

  Det store spørsmålet er jo: Ville kriminaliteten vært ENDA mindre hvis vi ikke hadde hatt innvandring? Dvs at du ikke har en baseline å sammenlikne med, du sier bare at det har vært en nedgang samtidig som innvandringen har økt.

  Jeg er ikke helt enig i dette, for påstanden jeg forsøker å avkrefte er at det har vært en eksplosjon i kriminaliteten de siste årene. Som jeg skrev i en kommentar ovenfor så viser meningsmålinger at folk mener kriminaliteten har økt. Innvandringfiendtlige kobler dette til økt ikke-vestlig innvandring. Men faktum er at kriminalitet og vold har sunket/vært stabil.

  Hvis faktum er som du sier at etniske nordmenn er blitt mer lovlydige og «stillstanden» vi ser skyldes økt kriminalitet hos ikke-vestlige innvandrere, så beviser det i så fall bare at deres kriminalitet er mer synlig (hudfarge, de bør oppføre seg minst like bra som oss) og understreker nettopp det vrangbildet jeg forsøker å avkrefte. Likevel har jeg ikke sett noe som tyder på at etniske nordmenn er blitt vesentlig mer ikke-voldelige i det siste, så det blir bare en spekulasjon fra din side i så fall.

  Tallene viser at ideen om økt kriminalitet i samfunnet beviselig er feil. Det er mitt poeng, og det er helt uavhengig av noen baseline.

  Når det er sagt så tyder statistikken også på at ikke-vestlige innvandrere er noe høyere representert på kriminalitetsstatistikkene, men ikke veldig mye. Tall fra Norge og Danmark viser, når man korrigerer for aldersfordeling, sosioøkonomiske forhold etc, at de ligger rundt 3% over oss, så vidt jeg husker. Men på tross av et ganske stort antall ikke-vestlige innvandrere de siste 25 år, rammes ikke flere av kriminalitet/vold nå enn midt på åttitallet.

 • Andreas

  «Siden 2001 har innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia (såkalt “ikke-vestlige innvandrere”) økt fra 3.4% til 4,4% av totalbefolkningen.»

  Enten mener du fra 2001 til 2005, eller så har du andre tall enn det du lenket til. Det skal vel være 3,4 % til 5,9 %?

 • @ Andreas:

  Du har helt rett, her har jeg blingset og skrevet feil. Takk for at du påpekte dette!

  Økningen er på 2.5% ikke 1%, noe som bare understreker mitt poeng ytterligere.

 • Stian

  Har du et lemfeldig forhold til statistikk ? Som en i kommentarfeltet påpeker – alkoholforbruket har økt i samme periode. Betyr dette at alkoholforbruket ikke påvirker kriminalitetsstatistikken ?

  Samtidig er jo det interessant å kunne brukt en kvalitativ metode i tilknytning før man konkluderer. Er for eksempel terskelen for å anmelde trusler blitt høyere av frykt for represalier ?

  Å kryssklippe sånne statstikker blir verdiløse.

 • @ Stian:

  Du har rett i at det er mange faktorer å ta hensyn til, men jeg har i min forrige artikkel også underbygget påstandene mine med info fra både politiet og forskning.no. Når også levekårsundersøkelser viser at folk flest føler seg både tryggere i dag enn før, samt at flere ikke er rammet av vold (dette er helt uavhengig av anmeldelser etc), så er det flere datasett som alle peker mot samme konklusjon.

  Dokumentasjonen på at ikke-vestlig innvandring har ført til en vesentlig økning i kriminalitet og vold synes å være fullstendig fraværende. Når en sammenligning av ulike statistikker og uttalelser fra politiet alle peker i retning av en nedgang i kriminaliteten, samt en høyere oppklaringsprosent, synes jeg vi bør kunne tørre å si at det mest sannsynlige scenario er at ikke-vestlig innvandring IKKE fører til mer vold.

  Sammenligningen med alkoholforbruk er ikke relevant, fordi jeg ikke forsøker å vise årsaken til at kriminaliteten har gått opp eller ned. Jeg forsøker bare å vise at påstanden om at den har økt i takt med innvandring beviselig er feil. Det er noe helt annet.

 • Fra http://www.ssb.no/emner/03/05/rapp_200018

  «Det er særlig høy
  andel gjerningspersoner blant ikke-vestlige innvandrere. Forskjellen blir større når en sammenligner menn. 28 per
  1 000 norske menn og 42 per 1 000 menn i innvandrerbefolkningen ble registrert som gjerningspersoner.»

 • @ Magnus:

  Jupp, men det er bare råtall uten at de er korrigert for aldersfordeling i befolkningen for eksempel. De fleste gjerningsmenn er unge menn, og innvandrerbefolkningen har en overvekt av nettopp unge menn. (Det er vesentlig færre 50-åringer som er kriminelle enn 25-åringer, og når innvandrerbefoljningen har en overvekt av sistnevnte aldersgruppe, vil dette selvsagt også trekke opp tallene.) Det er heller ikke korrigert for sosioøkonomiske årsaker, altså familieforhold, økonomi, om de er arbeidsledige, om de mottar trygd osv. Det er flere kriminelle hos arbeidsledige og med lav utdanning, enn hos utdannede mennesker i faste jobber. Når da også innvandrere er overrepresentert på førstnevnte gruppe, vil det også slå ut.

  Poenget er at fellesnevneren ikke så mye er etnisk tilhørighet som andre forhold, forhold som er like relevante for etninske nordmenn. Hvis man heller enn å sammenligne etnisk norske menn versus innvandrermenn sammenlignet unge, etnisk norske, arbeidsledige menn med lite skolegang, med godt voksne etnisk norske menn i faste jobber, ville man se samme skjevfordeling.

  Velger man å isolere aldersgrupper og kjønn finner man også segmenter i innvandrerbefolkningen som er mindre kriminelle enn etnisk norske, for eksempel unge innvandrerjenter så vidt jeg husker. Det kommer litt an på hvor man retter fokus.

  Selv når man korrigerer for disse faktorene ligger likevel innvandrere litt over etnisk norske på kriminalitetsstatistikkene, men langt på nær så mye som råtallene skulle tilsi.

 • Det er liten tvil om at statistikk er et vanskelig og interessant emne. Jeg klarer ikke å forstå sammenhengen mellom den rapporten du lenker til og denne rapporten, som viser en relativt stor økning i anmeldelser av voldskriminalitet i Norge og Sverige: http://www.ssb.no/vis/samfunnsspeilet/utg/201004/08/art-2010-10-04-01.html

  Fra den første rapporten: «samtidig med en nedgang i legemsfornærmelser og legemsbeskadigelser»

  Mens den andre rapporten sier: «For lovbruddsgruppen legemsfornærmelser/legemsbeskadigelser var det en vekst på 48 prosent fra 1993 til 2008 i Norge»

  Årsaken er at det har vært stabil utvikling siden 2002, men denne utviklingen og stabiliseringen er vanskelig å tolke fra diagrammen i den første rapporten, sammenlignet med den dramatisk økning som er veldig synlig i diagrammene i den andre rapporten.

 • Vi snakker her først og fremst om de ti årene etter årtusenskiftet. De to sitatene dine beskriver ulike tidsintervaller. Den første bare etter årtusenskiftet, og den andre helt fra 93. Men selv de siste ti år synes de å vise motsatte trender. Jeg har ikke noe godt svar, men noen småting har jeg merket meg.

  Jeg ser at den første rapporten inkluderer «trusler», noe den andre ikke gjør, og trusler ser ut til å ha sunket de siste årene, noe som totalt sett medfører at grafen går nedover i det ene tilfellet mens det stiger i det andre tilfellet (hvor denne «negative effekt» ikke er med i tallene).

  Begge hevder likevel å basere seg på samme tall, så heller enn å se på grafene kan man jo se på tallene, og de viser at de siste ti år har det vært ganske så stabilt med rundt 5.5 voldsforbrytelser per 1000 innbyggere:
  http://www.ssb.no/emner/03/05/a_krim_tab/tab/tab-2011-03-21-01.html

  Fra 93-95 økte det noe, men så lå det flatt fra 95-99. Så hopper det plutselig dramatisk fra 99-2000. Jeg vet ikke hva som skjer der… endring i lovverket? Bedre registrering? Endringen er så dramatisk at det synes å være rart at den skal være naturlig, men jeg ser ikke at dette spranget omtales noe sted… Fra 2000-2010 er tallet stabilt igjen altså, på tross av en ganske kraftig økning i antallet ikke-vestlige innvandrere, og det er uansett mitt hovedpoeng.

 • What the Fuck!!

  Hva Faen er det du sier, din inkompetente Mongo. Siden 1960 har den generelle kriminaliteten i Norge tidoblet seg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Og vet du hva som skjedde i 1960??????? Jo, da kom pakkiser, indere, afrikanere osv inn i landet vårt for å kjøre trikk og tbane!!! samt og stjele og gjøre oslos gater utrygge for jenter!!!

 • Ida

  Wow. Bare wow. Jeg er mer redd for sånne som deg(What the fuck!!), enn jeg er for «pakkiser», indere og afrikanere. Eller svensker, tyskere og italienere for den del. You get the point.

 • Yngve B

  @ What the Fuck!!:
  Kilder?

 • Hallgeir

  @ Yngve B:
  Nei, kilder holder sånne seg for gode til

 • Jørgen

  @ What the Fuck!!:

  Moroklumpen :)

 • Ludvig

  Hva med statistikk på hvem som utfører flest overfallsvoldtekter. Forøvrig vil jeg si at SSB har en klar tendens til å presentere tall som ikke skal fornærme våre nye landsmenn. Dette er jeg ikke alene om å mene.

 • Thomas W Riis

  Selv om det kanskje er vanskelig for deg å forstå, er det ikke nødvendigvis sånn at den som skriver flest utropstegn har rett. Når du kommer med så drøye påstander som dette, bør du i det minste lenke til en form for kildemateriale. Sånn som du uttaler deg, fremstår du kun som en ignorant og usaklig dust.

 • Hva med statistikk på hvem som utfører flest overfallsvoldtekter.

  Hvorfor er det relevant? Å dra ut et lite kakestykke av det totale bildet hvor ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert sier da ingenting. Det finnes mange kakestykker hvor de er underrepresentert. Skal det da bevise at de er mindre voldelige?

  Jeg har forøvrig skrevet en del om voldtektsstatistikkene. Les bl.a.:
  Noen tanker omkring Oslo-politiets voldtektsrapport fra 2007

  Sveriges voldtektstall under lupen – ikke så ille likevel?

  Sistnevnte er ikke direkte relevant, men før eller senere pleier noen komme trekkende med Sveriges voldteksttall som bevis for at innvandring er forferdelig, så jeg serverer den likegjerne først som sist.

  Forøvrig vil jeg si at SSB har en klar tendens til å presentere tall som ikke skal fornærme våre nye landsmenn. Dette er jeg ikke alene om å mene.

  Din påstand er altså at hvis tallene til SSB viser at ikke-vestlige innvandrere er mer voldelige, så beviser det din påstand. Men om SSB viser tall som ikke gir dette bildet, så er det SSB som trikser med tall. Ergo har du bestemt deg for hva du vil mene uavhengig av hva datamaterialet faktisk viser. Så behagelig for deg da. Slippe å forholde deg til virkeligheten…

 • Pingback: unfiltered perception i 2011 | unfiltered perception()

 • Ximinez

  «Sammenligningen med alkoholforbruk er ikke relevant, fordi jeg ikke forsøker å vise årsaken til at kriminaliteten har gått opp eller ned. Jeg forsøker bare å vise at påstanden om at den har økt i takt med innvandring beviselig er feil»

  Men det blir jo det samme. På samme måte kan man «bevise» at alkoholforbruket ikke har forårsaket økning i vold. 

 • «Ikke-vestlig innvandring fører ikke til mer vold» …
  Det er en relativt latterlig påstand, da man vet at ikkevestlige, akkurat som vestlige innvandrere og etnisk norske, utøver voldskriminalitet i Norge. Med andre ord, hadde vi hatt færre voldsepisoder uten disse innvandrerne, enten de er vestlige eller ikkevestlige, ja – med mindre man mener at innvandrere er en gruppe mennesker som IKKE utfører kriminelle handlinger da … For det kan vel herske liten tvil om at det fører til flere ofre, eller? 10 av 9 blir lurt av statistikk, og det ser for meg ut som at det er tilfellet her. Litt trist egentlig, siden du bruker ha svært så reflekterte artikler og bloggposter. Her har du kanskje falt i den klassiske fella; «confirmation bias»?

  Om innvandrere utfører flere voldshandlinger eller andre kriminelle handlinger enn etniske nordmenn, er i og for seg uinteressant for ofrene for denne kriminaliteten. Faktum er likevel, så lenge innvandrere utfører kriminelle handlinger, så fører innvandring til mer kriminalitet. Å påstå noe annet, faller på sin egen urimelighet. Det er også uinteressant om voldsmannen er innvandret fra Sverige, Tyskland, Irland eller Somalia. Offeret er likefult utsatt for volden og volden er like skadelig, enten gjerningsmannen er hvit eller mørk i huden, heter Mustafa, Ali, eller Svein eller Günther. Hvilke reaksjoner vi benytter oss av mot innvandrere som bryter norsk lov, er mer interessant.

 • «Hvorfor er det relevant? Å dra ut et lite kakestykke av det totale
  bildet hvor ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert sier da
  ingenting. Det finnes mange kakestykker hvor de er underrepresentert.
  Skal det da bevise at de er mindre voldelige?»

  Det er selvsagt relevant, Gunnar, fordi ofrene for de overfallsvoldtektene som er utført av ikkevestlige innvandrere – ikke hadde endt opp som ofre for voldtektsmennene, om voldtektsmennene ikke hadde oppholdt seg i Norge. Det kan det vel herske liten tvil om. Og så lenge det er slik, vil man også enkelt utlede, at denne invandringen har ført til nettopp – mer vold og taler tallene det her vises til, midt i mot. Det kan vel faktisk ikke være vanskelig å forstå? Det er nemlig totalt irrelevant om andelen av voldsutøvere blant gruppen innvandrere sågar skulle være lavere enn blant befolkningen ellers, enten de er fra ikkevestlige eller vestlige land, så lenge gruppen innvandrere utfører vold, så blir det mer vold i Norge, totalt sett, med denne gruppen – enn uten.

  Det vil selvsagt være et spørsmål om vi synes det er verd å ofre noen innbyggeres ve og vel, for å ha innvandring i Norge, og eventuelt hvor mange man er villig til å ofre for denne innvandringen. Og ikke engang forsøk å spørre hvor vi skal sende etnisk norske som begår kriminelle handlinger. På akkurat samme måte som at nordmenn, de med norsk statsborgerskap, er vårt problem – så er borgere med svensk statsborgerskap Sveriges problem, mens de med Irakisk statsborgerskap, er ja, nettopp Iraks problem.

 • Forskjellen på relative og absolutte tall burde vel ikke være så tungvindt å forstå.

 • Øystein Wahlmann

  Er nu dette så sikkert som dere vil at vi skal tru se det i forhold til den invandrer delen i forhold til den Norske befolkninga i prosent hvor mange prosent av innvandrerne er krimminelle i forhold til den Norske befolkningen Da får dere et annet svar å kæm er det mest av i Norske fengsler For eksempel Halden der er det kun utlenninger dere er SOSIALISTISK PROPAGANDA MASKIN for SOSIALISTISK VENSTRE

 • Pingback: Realitetsorientering | SAKSYNT()

 • Zorrrrro

  Men i overskriften og innledningen viser du jo nettopp til en årsak-virkning. «Ikke-vestlig innvandring fører ikke til mer vold». Selv om det ikke er dette du undersøker i selve artikkelen.
  Det er villedende…

 • Noble Savage

  Svak bloggpost. Tjomlid kan prøve å avverge kritikken med påstander om at han kun ønsket å påpeke at vi i relative tall, ikke har sett en økning i kriminalitet siden 2001. Da kunne han spart seg for å innlede bl.a. med følgende:

  «Dette synes jeg er interessant sett i lys av påstander innvandringsfiendtlige mennesker ofte kaster om seg. Vi hører stadig vekk at kriminaliteten har eksplodert i Norge de siste årene, og at det er blitt mye mer vold nå enn det var før. Selvsagt på grunn av alle disse forferdelige muslimene som har kommet til det fredelige landet vårt.Disse menneskene fra en voldelig kultur, en hatefull religion, og med blodtørst innprentet i sine gener, ødelegger det fredelige hvite Norge som en gang var.

  Men stemmer nå egentlig dette? Nei, så vidt jeg kan se er dette rett og slett en myte.»

  Og dette konkluderer Tjomlid med uten å inkludere tall som sier noe som helst om hvem det er som faktisk begår lovbrudd.

  Irriterende, liberal «axe grinding» av verste sort.

 • edo003

  Nedgangen i kriminalitet reflekterer mest sannsynlig en nedgang i kriminalitet generelt, og tallene du legger til grunn for din konklusjon sier lite om korrelasjonen mellom enkeltgrupper og kriminalitet. Hvis du vil si noe om ikke-vestlig innvandrings utslag på kriminalstatistikken må du se på andelen kriminalitet begått av ikke-vestlige innvandrere sammenlignet med andre enkeltgrupper eller populasjonen generelt. Forskning som gjør dette finner at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert på kriminalstatestikken: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200633/notat_200633.pdf

 • Ziggy

  Jeg er redd for sånn som deg, som bruker tiden din til å fremme hat.

 • Tom Andreas

  Tall om antall straffedømte basert på bakgrunn viser at enkelte invandrergrupper (f.eks. fra Irak, Afghanistan, Somalia mm.) er kraftig overrepresentert, mens andre (f.eks. fra Kina, Nederland, Nord Amerika mm.) er underrepresentert ift. befolkningen i sum.

  Tallene tar dog ikke høyde for forskjellsbehandling. Her kan flere faktorer være avgjørende for resultatene. F.eks:
  – Blir enkelte grupper hyppigere kontrollert?
  – Blir enkelte grupper lettere anmeldt for et kriminelt forhold?
  – Er loven virkelig lik for alle?

  Vi får nok aldri et sikkert svar på dette, men at Norge er et trygt land å bo i er det liten tvil om.

  For øvrig minner denne artikkelen meg mye om statistikken som feilslutter at det er kausalitet i korrelasjonen mellom global oppvarming og antall pirater i verden.

  Kilde, for den som er interessert:
  http://www.forskning.no/artikler/2011/oktober/300837
  Og hovedkilden til artikkelen: http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

 • Gjest

  Correlation does not imply causation

 • Hercules82

  Jeg har akkurat gått gjennom tallene for antall drap (utgitt av politiet) per etnisitet og befolkningstall (innvandrere og total befolkning) for perioden 2000 – 2012. For denne perioden fant jeg at antall drap per 1,000 capita var 4 ganger så høyt for mannlige innvandrere (0,045) som for etnisk norske menn (0,011). Dette er mildt sagt i strid med konklusjonen i denne artikkelen.

 • megoth

  Også verdt å merke seg at innlegget er over 2 år gammelt…

 • Hercules82

  Det var like feil også i 2011. Samme tall for perioden 2000 – 2010 er 0.128 for etnisk norske menn og 0.508 for mannlige innvandrere, altså et forholdstall på 4 her også.

 • megoth

  Har du tilfeldigvis utregningen tilgjengelig? Eksempelvis som delt dokument i google docs eller lignende? Kunne vært interessant å sett hvordan du har satt opp dataene.

 • Hercules82

  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_1128.pdf

  https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp

  Det er veldig enkelt å ta tallene derfra inn i et excel-ark. Jeg har ikke konto hos noe fildelingsverktøy dessverre, men alle og enhver kan sette opp tallene basert på disse linkene.

 • megoth

  Lenken din til ssb fungerer ikke, kunne du prøvd den igjen?

 • Hercules82
 • megoth

  Har en del problemer med å gjenskape funnene dine:

  1. Tallene du refererer til hos politiet er at den ikke sier noe om etnisiteten til innvandrerne. Så hvordan du kan si «tallene for antall drap (utgitt av politiet) per etnisitet» skjønner jeg ikke.
  2. Tallene til politiet går bare til og med 2010. Hvordan du får til å generere tall til og med 2012 skjønner jeg ikke.

  Har du mulighet til å dele filen du har lagd beregningene i? Sende epost f.eks.?

 • Hercules82

  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_2012.pdf
  Tallene i den første linken var rapporten for 2010.

  Se nasjonalitet på side 5. Denne deler i utenlandske og norske menn, som er de tallene jeg har brukt for «etnisitet». Nasjonalitet utenlandske forøvere; Afghanistan, Algerie, Irak, Sri Lanka, Litauen, Romania, Russland og Sverige.

 • Hercules82

  Kan også sende deg dette på e-post, dersom du gir meg en adresse.

 • Thor Håvard Pettersen

  En ting til som ikke ofte bemerkes i analysen av slik statistikk, er det faktum at visse former for lovbrudd har økt i antall anmeldelser, da denne typen handlinger har blitt mindre tabubelagt, og skambegrepet har endret seg. Med senket terskel for å si ifra, vil også antall registrerte lovbrudd holde seg stabil eller gå opp. Når man da gjør referanser fra at tallene var lavere lengre bak i tid, er det et falsum å tro at det nødvendigvis betyr at samfunnet var mye tryggere. Dette gjelder blant annet i sedelighetssaker, hvor mørketallene var høyere da samfunnene var mindre og temaet mer forbundet med tabu og skam.

 • megoth

  Gjerne: Send til [email protected] ^_^

 • megoth

  Da har jeg sett over tallene (gjort de tilgjengelig på google drive), og det ser ut som utregningene er riktig.

  Jeg er dog usikker på hvor god analysen er. Det kan f.eks. hende at tallene likegodt kan forklares gjennom de økonomiske vilkår forøverne var i. Eller når man korrigerer for alder.

  Der ligger litt av problemet med «egenlagde» statistikker, det kan fort bli til at man finner sammenhenger man leter etter, og glemmer andre sammenhenger som kan spille inn. Men med det sagt, så hadde det vært interessant å hørt hva andre med peil på området (og statistikk) hadde å si om analysen din.

 • Hercules82

  Takk for tilbakemelding. Dette er jo snakk om veldig enkle utregninger.
  Analysen er enkel og god, og jeg kan ikke se at det er noen faktorer (utover selvforsvar) som kan forsvare et drap. Tallene kan sikkert forklares med faktorer som turbulent barndom, deltakelse i krig, dramatiske psykologiske påkjenner, m.m, som vi vet at enkelte innvandrergrupper er langt mer eksponert mot enn etniske nordmenn. Dette endrer derimot ikke på konklusjonen. Innvandrere er langt mer tilbøyelige til å begå drap enn etniske nordmenn.

 • Jonathan Alexander Brandrud

  Det bør endre konklusjonen. Hvis analysen din kommer fram til at det heller det å være eksponert for krig, for eksempel, som viser seg å være knyttet til økt kriminalitet, kan du ikke lettvint konkludere med at «Innvandrere er langt mer tilbøyelige til å begå drap enn etniske nordmenn»- fordi det gir et misvisende inntrykk av at det er det å være innvandrer i seg selv som er farlig.

  For ordens skyld vil jeg presisere at vold og annen kriminalitet selvsagt i bunn og grunn er gjerningsmannens ansvar.

 • Andreas Spak

  Det står vel ikke noe i denne rapporten at det er innvandrere, bare at det er utenlandske statsborgere, dvs ikke nødvendigvis av personer som er bosatt i Norge.

 • Hercules82

  Det eneste lettvinne med konklusjonen min er at den generaliserer innvandrere som en homogen gruppe, men det er stor forskjell på en hardt arbeidende og lydlydig svenske, og en krigsherjet analfabet fra et afrikansk land. Som jeg svarte i mitt forrige innlegg, det er mange bakenforliggende faktorer som fører til at et individ blir tilbøyelig til å begå drap, men som tallene til SSB og Politiet viser er det en langt høyere andel drapsmenn (som sannsynligvis er belastet med disse bakenforliggende faktorene) blant innvandrere enn etniske nordmenn.

 • Jonathan Alexander Brandrud

  «som tallene til SSB og Politiet viser er det en langt høyere andel
  drapsmenn (som sannsynligvis er belastet med disse bakenforliggende
  faktorene) blant innvandrere enn etniske nordmenn.»

  Det er helt greit- men det er bare korrelasjon, ikke kausalitet. Viktig og elementær distinksjon i bruk av statistikk.

 • Hercules82

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10127748

  Oslo opplever en ransbølge i høst. På mindre enn to uker har politiet fått meldinger om 54 ran. Det yngste offeret er en 12 år gammel gutt, det eldste en 67-årig kvinne….Alle ransmennene er gutter og av utenlandsk opprinnelse. De er mellom 16 og 20 år, mens de fornærmede er mellom 16 og 67 år, sier John Roger Lund, stasjonssjef ved Stovner politidistrikt, til Aftenposten.

 • Hercules82

  Begrepsforståelsen din er riktig, men ref. kommentarene mine over endrer innsigelsen din fremdeles ikke noe på konklusjonen. Det er en langt høyere hyppighet av drapsmenn blant innvandrere enn etniske nordmenn.

 • Peter Aalen

  En ting jeg lurte på, Tjomlid: Uten at jeg tror at det er riktig, er det teoretisk mulig at økt ikke-vestlig innvandring har ført til en økning i kriminalitetsratene, men at det har vært et fall i kriminalitetsraten blant etniske nordmenn som har mer enn oppveid dette, slik at nettoeffekten blir negativ. Vet du om noen undersøkelser eller papere som tar ser på dette?

  Ikke det at trollene som skriker ut om hvor forferdelig innvandring er for kriminalitetsratene har det med å forholde seg til forskning (eller vite hva ommited variable bias innebærer), men det hadde vært fint å ha alt på det rene :)

 • Jonathan Alexander Brandrud

  Men det er noe annet enn det du sa tidligere.

  «Innvandrere er langt mer tilbøyelige til å begå drap enn etniske nordmenn.»

  Dette er konklusjonen jeg mente burde revideres. Hvis du ikke kan vise til noen kausal sammenheng, bør du heller ikke antyde at den eksisterer.

  For å ta en analogi: De fleste medlemmene i Hells Angels eier motorsykler, og er dramatisk overrepresentert på kriminalstatistikken. Anta at motorsykkeleiere ellers begår lovbrudd på linje med befolkningen som helhet. Vi ser at motorsykkeleiere er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken. Bør vi dermed si motorsykkeleiere er mer tilbøyelige til å begå kriminalitet enn andre? Nei. Det er HA-medlemskap, ikke motorsykler, som er knyttet til kriminell virksomhet.

  Du peker forsåvidt på deler av problemet selv: analysen blir for lite nyansert, og du får ikke med at noen innvandrergrupper (f.eks. filipinere) som er underrepresentert, mens andre er overrepresentert. Det blir en mye mer fruktbar og ærlig debatt hvis vi kan erkjenne at kriminalitetsproblemet knyttet til innvandring stort sett skyldes mennesker som kommer fra krig- og konfliktområder, i stedet for å legge skylda på innvandrere eller ikke-vestlige innvandrere som generell gruppe.

 • Hercules82

  Takk for en god og reflektert innsigelse. Jeg er stort sett enig i det du skriver her, og helst ville jeg hatt enda mer nyanserte data enn det SSB og Politiet gjengir, noe jeg også skriver over («Det eneste lettvinne med konklusjonen min er at den generaliserer innvandrere som en homogen gruppe»). Jeg er også overbevist, selv om jeg har dataene på dette tilgjengelig, at det er noen enkelte undergrupper som driver funnet i tallene fra SSB og Politiet. Jeg har også skrevet følgende over: «Tallene kan sikkert forklares med faktorer som turbulent barndom, deltakelse i krig, dramatiske psykologiske påkjenner, m.m». Men igjen, og dette er det jeg vil frem til, når vi har storstilt innvandring av mennesker som har vært eksponert for disse faktorene, så vil dette påvirke drapsstatistikken negativt. Dette ser vi også i tallene jeg gjengir, selv om tallmaterialet er veldig grovkornet.

 • Hercules82

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=561939

  «Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere»
  Jeg vil si at dette, i tillegg til rans- og drapsstatistikk jeg har delt tidligere, fullstendig slår bena under den merkelige konklusjonen til artikkelforfatter. Ikke at det burde komme som noen overraskelse.

 • Det med overfallsvoldtekter er direkte feil om man leser politiets egne rapporter, og det kommer en egen bloggpost om nettopp dette snart :-)

 • Hercules82

  19% av Oslos befolkning står for 100% av overfallsvoldtektene i byen de siste tre årene. Jeg venter spent på dine reviderte tall.

 • Det er ikke reviderte tall. Det er tall fra politiets egne rapporter, som jeg håper du vektlegger mer enn en tabloidoverskrift.

  Den store feilen i uttalelsen er at det er basert på de _identifiserte_ gjerningsmenn, noe som utgjør bare kanskje rundt 10-15% av faktiske gjerningsmenn, hvorav flere er beskrevet som norske av ofrene.

 • Hercules82

  Da har jeg ettergått tallene for antall anmeldte voldtekter i Oslo (utgitt av politiet) hvor gjerningsmennenes bakgrunn også oppgis. Basert på tallene fant jeg at for 2007, 2010 og 2011 (siste tre år med data tilgjengelig) ble det anmeldt 458 voldtekter. Fordelingen er følgende: Afrika (110), Asia inkl. Tyrkia (74), Europa (52), Midt-Østen (66), Norge (148) og Amerika (8). Siden Europa ikke har noen ytterligere inndeling har jeg definert ‘ikke-vestlig’ som summen av Afrika og Asia inkl. Tyrkia. Totalt antall begåtte voldtekter i denne perioden per 1.000 capita er: ‘Ikke-vestlig’: 0,74, Norsk: 0,11, Øvrig: 0,38. Med andre ord begår ‘Ikke-vestlige’ innvandrere i snitt per person 7 ganger så mange voldtekter som den norske befolkningen.

 • Hercules82

  Som du ser av posten min ovenfor har jeg gått gjennom tallene til Politiet for samtlige voldtekter (overfall og andre) for 2007, 2010 og 2011. Konklusjonen er veldig tydelig.

 • Hehe, ja, når du endrer påstanden fra «samtlige anmeldte overfallsvoldtekter» til «en overrepresentasjon av anmeldte voldtekter av alle typer»… Men det var ikke det jeg diskuterte :-)

 • Hercules82

  Jeg har ikke endret noen påstand. Tallene over gjengir en «overrepresentasjon» (et noe mildt uttrykk for 7x hyppighet) for samtlige anmeldte voldtekter, mens linken til «tabloidoverskriften» gjelder et segment innenfor dette datasettet, samtlige anmeldte overfallsvoldtekter. Begge datapunkter støtter opp under en motsatt konklusjon av det du prøver å si i din artikkel.

 • Hercules82

  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvHDUXiAiHqUdGlIRm5qbldkSmdOREZMVFY5NlFMSEE&usp=sharing#gid=0

  Som du ser av tallene har mannlige innvandrere begått over fire ganger så mange drap per capita som den mannlige norske befolkningen i perioden 2000 – 2012. Tall fra Politiet viser forøvrig en nedadgående trend i antall drap utført av norske menn.

 • Lene

  Det interessante her, etter min mening, er hvordan innvandrerbefolkningen de facto skiller seg fra den etnisk norske ift kriminalitet. Saken er jo at færre er i jobb, de har lavere utdanning, de har dårligere økonomi, det er flere unge menn som innvandrer, og, ikke minst, de har vært utsatt for helt andre forhold i sitt hjemland enn de fleste etnisk norske, bl.a ift krigstraumer og høyere innslag av vold i normalkulturen.

  Du kan korrigere for alle slags sosioøkonomiske forhold, og ende opp med at forskjellene blir mindre og mindre, selvfølgelig, men i denne sammenheng er det ikke interessant.

 • Lene

  Man kan ende opp med verstinggrupper fra verstingland, som ligger skyhøyt på statistikken

 • Pingback: Realitetsorientering 2 | SAKSYNT()

 • KristianMikalsen

  28 per 1 000 norske menn og 42 per 1 000 menn i innvandrerbefolkningen ble registrert som gjerningspersoner.

  Det er 14 mer per 1 000 kriminelle blant innvandrere. Så piss meg i øret og slutt å bruke statistikker slik som det passer deg best mulig. Få i det minste med deg alt, og ikke bare deler av det!

 • Knut_the_dead_polar_bear

  Dette er jo en total feilaktig analyse, som ville ha gitt stryk ved delfagseksamen i statistikk. Vi må vite noe om utviklingen i antall lovbrudd begått av begge gruppene for å kunne si noe om den relative kriminaliteten for gruppene, om f.eks ikke-vestlige er mindre eller mer kriminelle enn etniske nordmenn. Når man bare kjenner totalen, kan man ikke konkludere med at den ene er mer eller mindre kriminelle emn den andre. At kriminaliteten har gått ned, kan jo like gjerne skyldes at den har falt kraftig blant etniske nordmenn, mens den har økt blant ikke-vestlige, ettersom etniske nordmenn utgjør ca
  94% av totalen. Da kan man jo få en nedgang selv om 100% av de ikke-vestlige er kriminelle.

 • Problemet med din kritikk er følgende: Spørsmålet som ønskes besvart er om kriminaliteten har økt i takt med økende innvandring. Statistikkene jeg viser til forteller oss at det slettes ikke er tilfelle, helt uavhengig av hvilken befolkningsgruppe som står for kriminaliteten. Det har ikke vært noen økning i kriminalitet, kanskje tvert i mot på flere områder. Ergo er den følelsen mange har av at kriminaliteten har eksplodert etter de siste 10-20 år med innvandring, helt feil.

  Når det er sagt har du selvsagt rett i at vi ikke uten videre kan anta noe om fordelingen av kriminalitet knyttet til ulike befolkningsgrupper. Men samtidig vil det være særdeles lite sannsynlig at kriminaliteten blant etninske norske har sunket så mye at en «eksplosjon av kriminalitet» hos ikke-vestlige innvandrere ikke fører til noen økning i total kriminalitet. Spesielt om man isolerer dette til byer som Oslo med en relativt høy andel ikke-vestlige innvandrere.

  Det er rett og slett en urimelig antagelse å gjøre.

 • Knut_the_dead_polar_bear

  Andre fakta taler imot dine antagelser. Media har de siste årene rapportert om en kraftig økning i antallet ikke-vestlige innsatte i norske fengsler.

  http://www.nrk.no/norge/flere-utenlandske-fanger-i-norge-1.8351092
  http://www.rights.no/2012/02/muslimer-overrepresentert-i-europeiske-fengsler/

  Disse medieoppslagene støttes av SSBs egne statistikker, der det tas som et ubestridelig faktum at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikkene. SSB bruker i den følgende publikasjonen mye spalteplass på å forklare/bortforklare/unnskylde hvorfor det er slik.

  http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

  Forøvrig er det også rimelig å anta at de som utsettes for mindre kriminelle forhold rett og slett lar være å anmelde forholdene, fordi de vet at politiet ikke har kapasitet til å etterforske sakene og at sakene blir henlagt. Til og med alvorlig kriminalitet, som voldtekter, har store møketall, noe som kom fram i mediene for noen uker siden, da Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress publiserte en rapport som tok opp temaet seksuell vold.

  En av ti kvinner i Norge er blitt voldtatt:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/En-av-ti-kvinner-i-Norge-er-blitt-voldtatt-7483338.html

  Dette er dramatisk, og viser at politiet og SSBs datagrunnlag kan ha store mørketall, så store mørketall at det kan være grunn til å tvile på konklusjonene om at den totale kriminaliteten går ned.

 • Huldu

  Og dermed svarte ikke godeste Tjomlid noe mer… Fakta taler for seg.

 • Jeg svarte ikke, fordi argumentasjonen fra @Knut_the_dead_polar_bear:disqus ikke henger sammen. Det er løgner. Han skrivr at det har vært en kraftig økning i antallet ikke-vestlige innsatte i norske fengsler, og viser så til en nyhetsartikkel som ikke sier noe om etnisitet. Ser man på andre kilder finner man fort at den største økning skyldes EU-borgere, altså IKKE ikke-vestlige innvandrere:

  http://www.kriminalomsorgen.no/utenlandske-innsatte.237929.no.html

  I bloggposten diskuterer jeg også voldskriminalitet, men vi vet ingenting om disse er fengslet for vold. I følge statistikken er det i hovedsake polakker, litauere og rumenere som fengsles for vinningskriminalitet.

  Med andre ord er fengselsstatistikken fullstendig irrelevant for det vi diskuterer, nemlig om ikke-vestlig innvandring fører til med vold.

  Til slutt viser han til voldtektsstatistikk som ikke sier noe som helst om etnisk opprinnelse til overgriper. Vi vet at de aller, aller fleste voldtekter begås av etninske nordmenn, og denne nye statistikken forteller oss ingenting nytt. Å legge det frem og bare hevde at dette beviser at innvandrning fører til mer kriminalitet, er bare ren oppdiktning av fakta. Det er barnslig, uredelig og fullstendig drepende for en fruktbar debatt.

  Å peke på mørketall, og så tolke de akurat dit man selv vil, gir heller ingen mening. Rent psykologisk er det nok rimelig å anta at det er lettere å anmelde voldtekt fra en «fremmed mørkhudet» enn fra en «hvit klassekamerat». Jeg vil derfor anta at mørketallene i så fall går i «etnisk norsk» disfavør, i den grad det kan tolkes i det hele tatt.

  Nei, denne kommentaren til Knut tilfører ingenting til debatten annet enn at han åpenbart konstruerer fakta og statistikk for å understøtte en innvandringsfiendtlig holdning.

 • Statistikk er en ting. Den kan brukes og misbrukes. Men ta deg en tur til Ullersmo på Kløfta og se om de innsatte gjenspeiler samfunnet.