Screenshot 2013 12 29 14 05 30

Det er en stund siden jeg har plassert noen journalister i Pressens Paranormale skammekrok (PPS), men nylig dukket det opp en artikkel på abcnyheter.no som var så tragisk dårlig sett fra et vitenskapelig standpunkt at jeg må avbryte konfektspisingen for å bloggdaske litt.

I dag er det en journalist i ABC Nyheter som må sette seg i skammekroken for en artikkel som ble publisert på julaften. Her kan vi lese følgende:

På samme måte som trykkpunkter i føttene skal være være knyttet til visse organer i kroppen, hevder en ny studie at stimulering av fem akupunkturpunkter i øret kan hjelpe pasienter med vekttap, skriver nyhetsbyrået AFP Relaxnews.

Jassåja. Journalisten fortsette med å gjengi hvordan studien ble gjennomført, men før vi ser på det skal jeg gi dere en bitteliten nyttårsgave. Her får du et lite utdrag fra boken min Placebodefekten:

Hawthorne-effekten

I 1950 analyserte Henry A. Landsberger data fra noen forsøk utført på en fabrikk utenfor Chicago. Fabrikken hadde navnet Hawthorne Works og var eid av det amerikanske selskapet Western Electric. Her ble det i perioden 1924−32 utført noen undersøkelser for å finne ut hvordan ulike variabler på arbeidsplassen påvirket produktiviteten hos de ansatte. Man endret på varighet og hyppighet av pauser, lengde på arbeidsdag, og til og med inneklima. Den mest kjente delen av disse undersøkelsene er nok likevel eksperimentet hvor de endret på belysningen i fabrikklokalene.

Det Landsberger fant da han analyserte datamaterialet, var at enhver endring i lysstyrke medførte økt produktivitet. Da man økte belysningen, arbeidet de ansatte bedre. Da man økte det enda mer, jobbet de enda bedre. Men det samme gjorde de da man senket belysningen. Selv da belysningen ble senket så mye at det var mørkere i arbeidslokalene enn det hadde vært noensinne, økte produksjonen. Da forsøkene ble avsluttet, sank derimot produktiviteten igjen. Det kunne altså virke som om at det å gjøre endringer i arbeidsforholdene, uansett på hvilken måte, påvirket produktiviteten positivt. Ja, i et forsøk ble lyspærene i lokalene byttet mens arbeiderne så på, og de fikk beskjed om at de nye lyspærene var kraftigere enn de forrige. I realiteten ga de nye lyspærene akkurat like mye lys som de forrige, men likevel økte produktiviteten.

Denne effekten ble også vist ved å gjøre andre endringer på arbeidsplassen, for eksempel ekstra fokus på å holde arbeidsstasjonen ren, fjerne hindringer fra gulvet, eller til og med å flytte rundt på arbeidsstasjonene. Enhver slik ekstra oppmerksomhet og endring i arbeidsforholdene hadde en kortvarig produksjonsøkende effekt, selv om man endret en variabel tilbake til slik den hadde vært tidligere. Flere andre tilsvarende eksperimenter ble utført, og konklusjonen ble at selve det å bli observert i en studie førte til økt produktivitet, uansett hvilken variabel man endret. Kanskje det skyldtes at de ansatte følte ledelsen eller forskerne viste ekstra interesse for dem, og at det hadde en motiverende effekt. Det at man blir observert kan gjøre at man føler seg spesiell og betydningsfull, og det kan gjøre at man også presterer bedre.

Dette fenomenet kaller vi i dag for «Hawthorne-effekten». I nyere tid har Hawthorne-effekten blitt bestridt av andre forskere. De opprinnelige dataene til Landsberger er borte, og det eneste vi har igjen er i praksis en anekdote. Noen få data fra Hawthorne-studiene er likevel funnet i senere tid, men en reanalyse av disse fant ingen slik tydelig effekt. Flere andre studier er utført i senere tid hvor man heller ikke har klart å påvise noen Hawthorne-effekt, så i dag anses effekten mest av alt som en myte.

Likevel ser man en slags Hawthorne-effekt i kliniske studier, spesielt i studier hvor oppførsel er en viktig faktor. Typiske eksempler på dette er studier på slanking, dietter og vekt, eller studier hos diabetespasienter som tester ulike måter å regulere og vedlikeholde et stabilt blodsukker på. Det er nemlig svært effektivt å jevnlig introdusere nye «gadgets», teknikker og utstyr for diabetespasienter, fordi det hele tiden øker bevisstheten rundt det pasientene gjør, og sørger for større effekt. Å bli fulgt opp, eller få introdusert nye hjelpemidler, hjelper pasienten å holde fokus på det de driver med. Det gjør at en studie på en slankepille kan gi inntrykk av å ha slankende effekt uten at den egentlig har det, bare fordi oppfølgingen av pasientene og ritualet ved å ta pillen hjelper dem til å ha en bevissthet rundt kosthold og livsstil som totalt sett er slankende.

Akupunkturstudien

Earseed2 picsI denne studien hadde de tre grupper med omkring 30 personer i hver. Den ene gruppen fikk satt små nåler i fem spesielle akpunkturpunkter i det ene øret. Disse ble holdt på plass med teip og byttet ut ukentlig, i tillegg til at man byttet øre for hver uke. Nålene satt der i totalt åtte uker.

En annen gruppe fikk én slik nål i et annet punkt i øret som i følge akupunkturlæren skal påvirke sultfølelse. Denne nålen ble også byttet mellom ørene ukentlig og satt der i åtte uker. Den siste gruppen, den såkalte kontrollgruppen, fikk satt nåler i de fem punktene som første gruppen fikk, men nålene ble fjernet igjen med en gang heller enn å få stå der kontinuerlig i ukesvis.

Alle personene ble fortalt at de skulle følge en restriktiv diett, men ikke gå på noen slankekur. De skulle heller ikke øke mengden av fysisk aktivitet i løpet av de åtte ukene. Etter 4 og 8 uker målte forskerne forsøkspersonenes vekt BMI, livvidde, kroppsfett-masse (BFM), fettprosent og blodtrykk.

I løpet av studien falt 24 av deltakerne fra, hvorav 15 fra kontrollgruppen. Etter 8 uker var altså 58 av 91 deltakere fortsatt med i studien, og hos disse fant man statistisk signifikante forskjeller i BMI, vekt og kroppsfett-masse. Gruppen som fikk nåler i 5 akupunkturpunkter over 8 uker oppnådde en 6.1% reduksjon i BMI, mens gruppen med nål i bare ett akupunkturpunkt fikk BMI redusert med 5,7%. Dette er så likt at rent statistisk anser man det som at begge akupunkturtyper i praksis ga samme resultat.

Problemer med studien

Konklusjonen var altså at de som fikk ekte akupuktur, enten i alle fem punkter, eller i det ene sultfølelse-punktet, opplevde vektreduksjon. Viser dette at akupunktur virker? Slettes ikke. Og det var heller ikke målsetningen med studien. Studien tok egentlig utgangspunkt i at akupunktur virker, men ville se om de fem punktene virket like bra som det ene punktet. Dette fikk forskerne bekreftet. Begge akupunkturvariantene virket omtrent like godt.

Ettersom de også hadde en kontrollgruppe, kunne man kanskje anta at studien også viste at akupunktur virket bedre enn «falsk akupunktur». Men det er feil. Denne studien var ikke egnet til å vise dette. Hvorfor ikke? Jo, fordi Hawthorne-effekten.

Denne effekten gjør seg som nevnt spesielt gjeldende når man skal teste dietter, fordi en diett er mye enklere å holde hvis man hele tiden blir påminnet at man er med i en studie og noen derfor følger med på vekten og hva man spiser. Å følge en streng diett utenfor en studie-situasjon, er derimot vanskeligere. Det er med stor sannsynlighet dette som skjedde i denne akupunkturstudien. De som fikk ha nålene teipet til øret hele tiden, samt måtte inn ukentlig for å få nålene byttet og flyttet til det andre øret, opplevde en kontinuerlig oppfølging og påminnelse om at deres vekt ble overvåket. De som fikk falsk akupunktur gjorde ikke det. Dermed vil Hawthorne-effekten i seg selv være nok til å forklare vektreduksjonen.

Det man burde hatt i denne gruppen, var en kontrollgruppe som fikk den samme type jevnlige påminnelse, men uten at det var akupunktur. De kunne for eksempel fått en strikk rundt armen. Eller nåler teipet fast til et tilfeldig sted på kroppen. I tillegg burde også kontrollgruppe-personene måtte møte til ukentlig oppfølging hvor strikken ble flyttet til den andre armen, eller nålene byttet og flyttet til et annet sted på kroppen. Først med en slik kontrollgruppe ville man kunne se om det var akupunkturen som virker slankende, eller om det er Hawthorne-effekten som spiller inn.

Manglende blinding

Strengt tatt ville ikke dette løst alle problemer, fordi med et slikt oppsett ville studien fortsatt ikke vært blindet. Det er nemlig et alvorlig problem med denne studien. Den mangler blinding fullstendig. Deltakerne vet om de får «behandling» eller ikke. En god studie bør ha en kontrollgruppe som mottar et placebo, altså en falsk behandling som oppleves identisk med ekte behandling. Det er helt sentralt for å nøytralisere Hawthorne-effekten og placeboeffekten fullstendig, altså gjøre disse uspesifikke effektene like store i alle pasientgruppene slik at de kan nulles ut i resultatet.

Å blinde akupunkturstudier er alltid krevende, men i dette tilfellet kunne man ganske enkelt gjort det ved å sette nålene i litt andre punkter enn de korrekte akupunkturpunktene. De kunne satt en nål i et tilfeldig punkt i øret heller enn i det spesielle punktet som i følge akupunkturlæren skal regulere sultfølelse. Da ville også kontrollgruppen hatt akkurat samme opplevelse som behandlingsgruppene, men uten at de egentlig fikk korrekt utført akupunktur.

I tidligere studier hvor man har satt nåler i tilfeldige punkter, ser man at effekten har vært akkurat like god som når man setter nåler i de korrekte punktene. Det tyder på at den effekten man ser ikke skyldes akupunkturen, men derimot Hawthorne-effekt, placeboeffekt og andre uspesifikke behandlingseffekter.

Meningsløs studie

Det er ganske ufattelig hvorfor man gidder å bruke tid og ressurser på å gjøre slike studier som denne. Studier som har en slik åpenbar svakhet at den ender opp med å ikke kunne fortelle oss noenting. Men det ser vi hele tiden innen akupukturforskning. Studiene utformes sjelden med den hensikt å falsifisere hypotesen om at akupunktur virker. De utformes med det utgangspunkt at akupunktur fungerer, søker å få bekreftet dette, og ender derfor opp med å ikke kunne vise oss noe som helst nyttig.

Disse studiene mangler ofte kontrollgruppe, og hvis de har kontrollgruppe, så er det en kontrollgruppe som ikke er relevant – slik vi har sett i denne vektstudien. Hensikten med en kontrollgruppe skal være at alle variabler holdes like som hos de som får behandling, bortsett fra selve behandlingen. Det blir den ene variabelen som er ulik, og dermed kan eventuelle effekter knyttes til denne variabelen, altså selve behandlingen. I denne studien var det ikke bare akupunkturen som ble utelatt, men også den kontinuerlige påminnelsen og oppfølgingen som vil trigge Hawthorne-effekten.

Forskjellen på kontrollgruppen og behandlingsgruppene var altså ikke bare én variabel, men hvertfall tre variabler: 1) Behandling, 2) kontinuerlig påminnelse og 3) ukentlig oppfølging. Hvis de hadde sørget for at kontrollgruppen også fikk de to siste variablene, ville man med større grad av sikkerhet kunne sagt at det måtte være den ene variabelen som var ulik, altså behandlingen/akupunkturen, som var årsaken til vektreduksjonen.

Det er også andre problemer med studien, som at en stor del av deltakerne i kontrollgruppen trakk seg. Faktisk falt halvparten av alle deltakerne i kontrollgruppen fra i løpet av de åtte ukene. Hvorfor gjorde de det? Kan det hende at mangel på oppfølging og kontinuerlig påminnelse gjorde at de mistet motivasjonen? Det styrker i så fall min mistanke om at dette handler om Hawthorne-effekt.

Konklusjon

Problemet med journalisten fra ABC Nyheter er at hun her bare gjengir en studie uten innspill fra noen som er i stand til å vurdere studien kritisk. En journalist burde alltid be om innspill fra en skeptiker som er i stand til å lese forskning kritisk hvis denne type forskningsresultater skal omtales redaksjonelt. Når hun ikke gjør det, bidrar hun bare til å spre desinformasjon og unyttige helseråd.

Hun burde ta lærdom av hvordan nettstedet WebMD har dekket denne saken. De har gjengitt innholdet i studien mer fyldig enn ABC Nyheter, og har også snakket med eksperter som har kompetanse til å gi kritiske innspill for å belyse studiens svakheter. Her kan vi lese:

Dr. David Katz, director of the Yale University Prevention Research Center, said, «We must avoid rushing to judge that a treatment is ineffective just because we don’t understand the mechanism. Rather, if a treatment is genuinely effective, it invites us to figure out the mechanism.»

But this study does not prove the effectiveness of acupuncture, he said. «Placebo effects are strong, particularly when they involve needles. The evidence here falls short of proof,» Katz said.

Journalisten må derfor i skammekroken for å ikke ha gjort sin jobb med rette kritiske vinkling. Hun valgte å ikke sjekke om denne studien holdt mål ved å intervjue en som har kompetanse til å vurdere forskningen. Hun har ikke selv sjekket originalstudien, men bare gjengitt AFP Relaxnews sin dekning og vinkling ukritisk. Det fører til at leserne villedes og må gjøre den undersøkelsesjobben hun er betalt for å gjøre før hun publiserer nyheten. La oss håpe at det ikke gjentar seg.


Oppdatering 03.07.2014:
Etter ønske fra den omtalte journalist har jeg i dette tilfelle valgt å fjerne navnet fra bloggposten. Bakgrunnen for dette er at hun var student og praktikant for ABC Nyheter da saken ble skrevet, og hun var hardt presset på tid. ABC Nyheter ønsket ikke hun skulle bruke mye tid på saken, og hennes muligheter til å hente inn kritiske røster og gå studien mer kritisk i sømmene var derfor vanskelig.

Bloggdasken må derfor primært rettes mot ABC Nyheter selv, som nedprioriterer slike saker og lar praktikanter kverne ut slike saker uten tid til å gjøre skikkelig research. Det er uheldig fordi det gir et feil bilde til leserne av hva studien faktisk kunne fortelle oss. ABC Nyheter må derfor i skammekroken.

 • Jørgen Bøckman

  Det mest irriterende med den artikkelen i ABC Nyheter var at man, med litt kjennskap til vitenskapelig metode, kunne skjønne de fleste feilene i studien bare ved å lese den korte refereringen. Da jeg fant abstracted var det bare en bekreftelse på hvor galt det var. Og likevel skjønte ikke journalisten at overskriften sa noe helt annet enn hva studien viste.

 • Kurt-Arne Johnsen

  Bra skrevet! Jeg har også reagert på manglende journalistiske ferdigheter i andre artikler i ABC Nyheter. Godt at du tar det opp.

 • Frode74

  Det er da knapt en eneste journalist ansatt i de fleste norske nettaviser? De fleste oversetter og aggregerer bare ukritisk ymse oppgulp de finner på nettet, med spesielt fokus på saker hvor de øyner en mulighet for å finne på en spekulativ overskrift.

  Vi kunne med hell funnet på et nytt ord for disse menneskene. Journobloggere, kanskje? Men det er muligens litt ufint mot bloggere. De fleste av de skriver tross alt eget materiale, om dog ikke nødvendigvis spesielt originalt sådant.

 • Kenneth Lien

  Tar du noen gang kontakt med de som havner i skammekroken, Gunnar? Det kunne vært interessant å høre de forsvare seg. Eventuelt om de har fått med seg artikkelen din fra andre, og deretter respondert

 • Spelaren

  Akupunkturnåler med sugefunksjon, kanskje? Schhhlurp ut med fettet.

 • Aage Solberg

  De som ikke tror at akupunktur kan være svært effektivt, vet ikke mye om hva de snakker om !
  Sett det i praksis, flere ganger, og det legene har gitt opp har fått folk på beina i løpet av dager.

 • Tommy

  Er Hawthorne-effekten bare vrøvl eller er det ikke?

 • Anders Androfag

  Kan ikke du Tjomlid si hva du mener om den kvasivitenskap som kalles psykologi /psykriatri ? Mye å gå løs på der , og de håver inn milliarder fra en hjelpesløs befolkning , selger enorme mengder livsfarlige medikamenter igjennom de offisielle helsetjenester betalt av oss alle? Har du noe der eller det det bare den relativt harmløse alternativbransjen du har låst deg fast til? Bare nysgjerrig jeg.

 • jaa9tony

  Hva har det med denne saken å gjøre?

 • R.U.R

  Du har med andre ord ikke lest Tjomlids artikkel, eller noe som helst annet av det han har skrevet om akupunktur?

 • Rune Arnesen

  «The outcome of this research, we propose, is that the benefits of acupuncture, if any, are too small and too transient to be of any clinical significance. It seems that acupuncture is little or no more than a theatrical placebo.»

  http://www.dcscience.net/?p=6060

 • Den er nok vrøvl i den versjon den opprinnelig ble etablert, men samtidig ser vi en slags «Hawthorne-effekt» som en komponent av det mange kaller «placeboeffekten». Dette er den komponenten som handler om oppfølging og oppmerksomhet. Jeg har i bloggposten lenket til noen studier som viser denne effekten. Den vil derimot ikke være like stor i alle type behandling, men alle former for oppførsel/behandling som krever at man følger en handlingsmønster nøye over lang tid, f.eks. en diett, vil ha nytte av kontinuerlig oppfølging eller bevisstgjøring.

 • Det du har «sett i praksis» forteller oss ingenting om akupunktur virker eller ikke.

  Jeg anbefaler at du leser boken min «Placebodefekten». Der får du en grundig gjennomgang av hvorfor slike opplevelser ikke kan bevise noe om effekt.

 • villaksen

  Enig.. Har brukt det på hund mange ganger. Hvordan kan hunden vite at det virker? En hund aner ingenting om placebo eller ei. Den var bare mest keen på å få av nålene og komme seg vekk/ut..Resultatet var kjempebra. har brukt det selv også mange ganger. En gang hadde jeg sterk anfall av migrene, kunne ikke sitte/ligge/stå. Trodde jeg hadde fått hjerneblødning eller noe sånt. Dro til acupuntør, og fikk masse nåler, og etter 10 min. begynte hodepinen å lette, og 30 senere gikk jeg helt bra ut fra lokalet. Tok en behandling til, og har aldri hatt slik hodepine igjen P.S (det var hormonell ubalanse , som ble rettet opp) Kan anbefales, kontra medisiner……

 • villaksen

  Har lyst å spørre deg: Har du tatt akupunktur? Vi har mange punkter på kroppen, og som stimuleres ved hjelp av trykk eller nåler kan heale smerte… Man kan også bruke en penn, eller stein mot en punkter under beina.som stimulerer kroppens evne til å lege seg selv.. Gjorde det for 2 år siden da jeg var på Kreta og hadde bronkitt.før jeg dro. Masserte masse punkter med en stein(lå på hotellrom i eksosen fra hovedveien), og så løsna det…var faktisk bra dagen etter og kunne gå på stranda. Eller jeg kunne også ligget i senga og tenkt meg ned i lungene, og bedt slimet komme ut, Om det hadde funka aner jeg ikke, men er ikke umulig.. Så da er vel placebo alt????

 • kjellO

  Bruk søkefunksjonene på denne siden og skriv inn «akupunktur» Da vil du få veldig mange treff som forklarer det du lurer på. Eller enda bedre; kjøp og les Placebodefekten (som ikke bare handlerom placebo, men forklarer hvordan hjernen din lurer deg)

 • Dyr lar seg i aller høyeste grad påvirke av forventningseffekter (tenk «Pavlovs hunder»). Men som regel handler slik bedring ikke om placeboeffekt. Det handler om at det meste går over av seg selv uansett, og så får det man gjorde før man ble frisk æren for helbredelsen.

 • Tommy

  Det tør han neppe.
  Tør vel neppe bli interessert heller.

 • Tor Øines

  Jeg har prøvd akupunktur. Jeg var ung, og trodde at det ville virke. Det var tross alt en som jobbet på sykehuset der mamma jobbet som drev med dette. Hodepinen min ble ikke bedre. Det hjalp altså ikke, selv om jeg trodde det ville hjelpe. Er min historie bevis på at akupunktur ikke virker? Selvsagt ikke, akkurat som at andres historier ikke kan brukes som bevis på at det virker.

  Men ikke gå rundt i den villfarelse at folk som er skeptiske til akupunktur automatisk ikke har prøvd akupunktur, og derfor ikke er kvalifisert til å mene noe om saken. Det er feil på alle måter.

 • villaksen

  Hvis en hund har fått påvist skade i hofte, så går det slett ikke over. En operasjon til 12000 trengte denne hunden min, men hadde ikke råd, .Hun haltet ganske mye i.2 år, før ho kom til Are Thoresen. Etter disse få behandllngene forsvant haltingen. Dyrlege Are Thoresen er en tryllekuntner med nålene sine.. Traff mange som hadde hunder med påvist HD og som etter en behandlng kunne gå opp trappa hos nevnte dyrlege.(men måtte bæres ned) En mann kom helt fra sørlandet til Sandefjord med hunden 1 gang i året for å holde HD hos bikkja i sjakk. Så hva skal man si: placebo hos hunder med påvist sykdom fra røntgenundersøkelse. Du skulle snakket med Are Thoresens pasienter, og fått hørt deres historier.. At dette virker på hunder og hester, det er iallfall sikkert. Også storfe kan behandles med nåler istedenfor for antibiotika.

 • villaksen

  Du har rett. Har hørt om mange som det ikke hjelper på. og har også hørt om mange som ikke medisiner ikke funker på. Tror man må diagnosere hva type hopepine en har, hva den kommer av. Er sikkert 100 forskjellige årsaker.Må også få lov til å si at ikke alle som setter nåler har den utdannelsen vi tror de har. Han jeg gikk til var fysioterapeut, og har jo studert i mange år. Noen har bare helgekurs, og sier de er utdanna akupunktør.. Mye av problemet ligger her…Ikke all medisin virker heller, det er synd for de som virkelig lider av migrene f.eks.

 • Jeg leser om HD her:

  http://www.dyrebar.no/artikkel/hofteleddsdysplasi-hos-hunder-20272764

  Her ser vi at dette i stor grad handler om smertestillende effekt. Nettopp det akupunktur kan gi gjennom placeboeffekt. I artikkelen understrekes det at man ikke kankonkludere med HD basert på røntgenundersøkelse alene. Og graden av HD kan variere mye, og symptomene kan variere. Alt dette er de klassiske tegn på en lidelse som tilsynelatende vil bedres gjennom placebo-behandling i tillegg til eiernes logiske tankefeil og bias. Klassisk.

 • Einarrr

  Så jeg kan altså ikke vite om hvit fluesopp er giftig, med mindre jeg selv har smakt på det?

 • Einarrr

  Jeg tror ikke en behandling basert på en gal fysiologisk forståelse blir noe mer virkningsfull av at behandleren har god kunnskap om den gale fysiologiske forståelsen. Meridianer og qi blir ikke mer virkelig av at en studerer akupunktur i årevis. Og om en fysioterapaut tror på meridianer viser det vel derimot at han/hun har sovet i anatomitimene.

 • KjellO

  At akupuntur «virker» for noen er ikke et bevis på at det har noen effekt, på lik linje med det at det «ikke virker» for noen ikke er bevis for manglende effekt. Det at det «virker» er grunnlag for en hypotese som må underlegges kontrolerte forsøk. Dette er gjort for akupunktur mange ganger, og ingen effekt kan registreres. Medisinene du sier ikke virker har vist målbar effekt i slike forsøk. Dersom det over tid viser seg at de ikke har efffekt (nye og bedre forsøk/viten) blir de trukket fra markedet. En akupunktør vil aldri endre syn uansett dokumentasjon……

 • KjellO

  Glemte en ting, jeg har gjennomgått over ti akupunkturbehandlinger…

 • villaksen

  Ah..da må du være spesiell., som satte din lit til å få nåler inn i huden Tror nesten ikke at du tok så mange behandlinger uten at det hjalp…Sikkert bare skryt for å kunne komme med noe på denne tråden.

 • villaksen

  Mange leger og fysiotreapauter gir nålebehandling, samt jordmødre ved fødsler. Ser de fleste som er i mot akup. er menn, og det er sikkert redslen for stikk.Du er vel neppe fysioterapaut selv . Akupunkturgir lett tjente penger kontra ordinær massasje. Sitse innlegg/svar fra meg. Dere får mene og tro hva dere vil. Gud er heller ikke til, samt et liv etter døden.

 • villaksen

  hei. Du er så morsom at jeg nesten ler meg i hjel…Du bør begynne som standup komiker i stedet å bruke så mye av din tid på heksedoktorer. De hundene jeg snakker om kunne så og si ikke gå. Min hund haltet i 2 år, og gikk mye på Rimadryl som hjalp der og da. Etter 2 behandlinger forsvant haltingen.med nåler. Dyrlegen ble faktisk sur for at hunden var helt bra, for da tjente de ikke de 12 0000, og jeg slapp med 800 kroner.. Tenk hvor mange kroner jeg sparter, samt hundens helse.Placebo eller ei, her handler det om penger og smerter. Må jo være bedre for mennesker og dyr å være smertefri enn å være så konservativ som deg, så utrolig gammeldags i tankegangen din., å lide kontra få noen nåler i huden.

 • KjellO

  Var faktisk en kjent akupunktør som gjennomførte et prosjekt der resultatene skulle publiseres i fagblader. Forsøket gikk over 12 behandlinger på 10 personer.

 • villaksen

  Spørs hva slags diagnose du hadde, ikke vet jeg. Sikkert en som hadde utdannet seg i helgene, hadde sikkert ikke vært i Kina. Der bruker de nåler ved operasjoner hos visse leger som bedøvelse. Håper medisiner hjelper deg.., for noe må jo feilt deg.

 • Du er dessverre uinformert og naiv. Placeboeffekt har stor innvirkning på både smerte og bevegelighet. Dette har jeg skrevet om i boken min Placebodefekten, og så sent som i slutten av desember kom en ny studie som atter en gang bekreftet dette. Kirurgi i kne hos folk som har store smerter og redusert bevegelighet virker for mange like godt selv om man bare gjennomfører narrekirurgi:

  http://www.webmd.com/pain-management/knee-pain/news/20131226/study-questions-value-of-common-knee-surgery

  I studien fra 2002 som jeg omtaler i boken var de med placebo-operasjon like smertefrie og med like stor bevegelighet som de som fikk ekte kirurgi hele 2 år senere.

  Hvorfor du tror at hunder ikke skulle reagere på samme måte, vil være ditt problem å bevise.

  Det er flott at hunden ble bedre, men det viser ikke at akupunktur virker. Det er her du begår en logisk tankefeil.

 • Akupunktur virker ikke mot fødselssmerter eller for å sette i gang fødsler. Det er et grovt overtramp å tilby dette til fødende kvinner:

  http://tjomlid.com/2013/03/13/fa-akupunktur-ut-av-fodestuene/

 • Etter at forskere som var svært akupunkturvennlige anaslyserte data fra akupunkturbehandling mot kroniske smerter hos nesten 18000 pasienter, fant de at effekten av ekte akupunktur ikke skilte seg fra effekten av falsk akupunktur.

  http://tjomlid.com/2012/09/12/dodsstotet-for-akupunktur/

  Med andre ord: Akupunktur virker ikke. Men akupunkturbehandling «virker» gjennom placeboeffekt.

 • KjellO

  Du antar veldig mye! Uten å ha evnen til å se haugen med splinter i ditt eget øye. Det er helt uvesentelig hva som plaget meg, og jeg har heller ikke sagt noe om behandlingen hjalp eller ikke. Som jeg har sagt før så dokumenterer ikke dette effekt eller fravær av denne. Kommentaren var kun rettet mot din latterlige påstand om at menn ikke prøvde akupinktur av fryktfor nåler!

 • villaksen

  Ja og menn er redd for nåler, eller for å fly f.eks, For menn liker å ha kontroll. Ang. placebo. hvis akupunktur påvirker placeboeffecten, så er det jo veldig bra, samt rimelig for staten Norge. Vi trenger placebo i høyeste grad…Dessuten hadde vi trengt mer narremedisiner mot luftveisinfesjoner,, bihulebet, halsebet..osv. For bra blir man jo likevel, bare at det har tid.Placebo er i alt, i luften, i sjøen, i solskinnet osv. Hele verden er en placeboeffect uten noen form for medisiner……Gud er jo mektig, eller..??

 • KjellO

  Har du noen dokumentasjon på at menn er redd for nåler og for å fly? Regner ikke med det, da dokumentasjon ikke er din sterke side… PS. Akupunktur påvirker ikke placebo, det gir ikke effekt ut over placebo.