Screenshot 2014 05 27 20 49 14

Fra VG:

Kvinnen er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år. Ifølge tiltalen var gutten 14 år da de to hadde samleie første gang. Kvinnen hadde på dette tidspunktet akkurat fylt 18 år.

Det seksuelle forholdet skal ifølge tiltalen ha vart i litt over et halvt år.

– Generelt sett ser vi alvorlig på denne typen saker, sier Strømme.

Tiltalen har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Kvinnen har ifølge sin advokat erkjent å ha hatt et kjærlighetsforhold til gutten.

Mindre enn 4 års aldersforskjell. De var i et kjæresteforhold. Den seksuelle relasjonen var av gjensidig interesse og varte over tid. Gutten ønsker ikke å anmelde.

Skal virkelig staten straffeforfølge slike saker?

Komplekse svar på enkle spørsmål

For noen måneder siden fikk jeg følgende spørsmål i kommentarfeltet i bloggen min:

Screenshot 2014 05 27 20 59 40

Det kom selvsagt i kjølvannet av en latterlig svertekampanje fra en del meningsmotstandere som hevder at jeg jobber hardt for å normalisere og lovliggjøre at voksne menn kan ha sex med 12 år gamle jenter. Disse løgnene, basert på grovt sitatfusk, har jeg tatt for meg blant annet i denne bloggposten. Der har jeg også forklart hva jeg faktisk tenker rundt seksuell lavalder.

Denne nye VG-saken eksemplifiserer likevel problemstillingen jeg har forsøkt å rette et søkelys på så godt at jeg synes det er en glitrende anledning til å drøfte temaet på nytt.

Kommentaren jeg har gjengitt ovenfor ble besvart av meg umiddelbart, men jeg vil her utdype svaret mitt i bloggform .

Først og fremst viser spørsmålsstiller kjernen i det som gjør at denne debatten er så håpløst. Jeg angriper nemlig dette spørsmålet på en nysgjerrig og undersøkende måte hvor jeg forsøker å forene flere hensyn. Spørsmålsstiller vil derimot ha et «ja eller nei»-svar, noe som ikke er mulig å gi på dette spørsmålet. Det blir som det klassiske: Har du sluttet å slå kona di? Ja eller nei! Uansett hva man svarer blir det feil.

Jeg kunne svart ja, fordi jeg tror kanskje den seksuelle lavalder burde senkes noe, men det ville da gitt et helt feil bilde, fordi jeg ikke ønsker en lavere seksuell lavalder på samme premisser som gjelder i dagens straffelov.

Men jeg kunne heller ikke svart nei, fordi jeg vil jo gjøre noe med seksuell lavalder ettersom jeg ikke synes loven fungerer optimalt slik den er formulert og praktisert i dag.

Så både ja og nei ville blitt uriktige svar. Det riktige svaret er et «ja, forutsatt at…», og det skal jeg forklare nærmere nå.

Tysk modell

Jeg tror det kan være hensiktsmessig å senke den seksuelle lavalder til 14 år etter tysk modell. Dette innebærer ikke en ren senking av seksuell lavalder fra 16 til 14 på samme premisser som den praktiseres i Norge i dag. Den tyske straffeloven er derimot formulert slik at om en ungdom på 14 år har sex med en person opp til 21 år gammel, så er ikke det straffbart i seg selv. Man straffer ikke kategorisk basert på alder alene.

Er den eldre part derimot 21 år eller eldre, kan vedkommende straffes hvis noen, for eksempel den yngre parts foreldre eller den yngre part selv, reagerer og anmelder saken. Det må da begrunnes i at den yngre part er blitt presset eller manipulert til å ha sex. I slike tilfeller kan saken trekkes inn for retten, og man må se om det har skjedd maktmisbruk eller utnyttelse av sårbarhet hos den yngre part.

Men det er mer. Den tyske modellen gir også ungdommer helt opp til 18 år spesiell beskyttelse. Hvis man har sex med noen under 18 år ved å dra fordel av en sårbar situasjon, eller mot økonomiske gevinst, kan man også straffes.

Med andre ord vil de tanker jeg har argumentert for helt siden min første bloggpost om temaet, «Hvorfor den seksuelle lavalder bør senkes» tilbake i 2008, sørge for en sterkere beskyttelse av mindreårige enn hva den norske loven gjør.

Selv om jeg tror det kan være hensiktsmessig å senke seksuell lavalder til 14 år, så vil fortsatt ungdommene ha et særskilt vern opp til 18 år. Det vil altså ikke være fritt frem for en eldre part å ha sex med noen på 14, fordi terskelen for å bli stilt strafferettslig til ansvar for et overtramp vil være mye lavere enn om den yngre part er myndig.

Ergo mener jeg vi ivaretar den signaleffekten en seksuell lavalder gir ved at straffeloven tydeliggjør at mindreårige er sårbare og samfunnet ønsker å beskytte disse mot utnyttelse fra eldre parter, samtidig som man ikke kategorisk dømmer noen til straff basert kun alder.

Fordeler med tysk modell

Hva oppnår man med dette? Jo, man unngår at en 19-åring havner i fengsel fordi hun har sex med sin 15 år gamle kjæreste, bare fordi foreldrene ikke synes noe om det. Foreldrene kan fortsatt reagere, men en eventuell straff/dom vil ikke avgjøres av alder alene. Det vil avgjøres av kontekst.

Man vil dermed tvinge frem en større grad av individuelle vurderinger i sak til sak, heller enn å straffe kategorisk basert på aldersforskjell – i saker hvor man ofte ikke lytter til ønskene fra den yngre part. Eksempler på at den yngre part ikke ønsker å anmelde, men hvor den eldre part likevel straffes, finner vi blant annet i denne saken, denne saken og i denne saken.

Med mitt forslag til ny straffelov beskytter man også de som er 16 og 17 år mot utnyttelse fra en eldre part i større grad enn hva gjøres i dag, fordi disse da lettere vil kunne anmelde hendelsen om de mener å ha blitt presset/manipulert til sex.

Med et slikt lovverk ville man fortsatt fått straffet Rune Øygard for sin seksuelle omgang med den unge jenta, fordi man ville kunne påvise maktmisbruk, manipulering, og ikke minst det at jenta selv opplevde dette som misbruk. Samtidig ville man hatt en lavere terskel for å fått straffe en som Helge Solum Larsen, som hadde sex med en jente på 17 år og som hevdet at det var voldtekt selv om politiet henla saken. Man ville altså ikke trenge å bevise voldtekt, for så lenge jenta er under 18 år ville enhver form for press og manipulering, noe som gjør at den yngre part opplever hendelsen som «krenkende» eller uønsket, kunne være nok til å få den eldre part dømt.

Ingen naturlov

En seksuell lavalder på 16 år er ingen naturlov. Et flertall av europeiske land har seksuell lavalder på 14 eller 15 år. Våre naboland Sverige og Danmark praktiserer 15-årsgrense. Vi er omgitt av land som har funnet ut at ungdommer er modne nok til å bestemme over sin egen seksualitet allerede når de er 15 år gamle.

Hvorfor er man da plutselig en trussel mot samfunnet fordi man argumenterer for en straffelov i tråd med det våre naboland og flertallet av europeiske stater har? Spesielt når man i lovforslaget bygger inn ekstra vern mot utnyttelse av unge også over 16 år?

Dette handler også om å beskytte unges rettigheter over egen kropp og seksualitet. Jeg mener at vår seksualitet er så privat at når vi først er kommet godt inn i puberteten bør ikke staten kunne bestemme hvordan vi lever våre liv på dette området. Samtidig finnes det mange kyniske drittsekker der ute som ungdom trenger en beskyttelse mot. Derfor vil jeg ha en fleksibel lov som åpner for muligheten til å eksperimentere, også med eldre parter, men som samtidig sender tydelig signal om at ungdom under 18 år er spesielt sårbare. Er man vesentlig eldre, skal man vise stor aktsomhet på det seksuelle området.

Jeg vil fortsatt at en Rune Øygard skal straffes for å ha hatt sex med en jente på 14 år, men jeg vil ikke at en mann på 19 som har vært kjæreste med en jente på 14 skal settes i fengsel for å ha hatt sex med henne når også hun ønsket dette. Den tyske modellen ivaretar rettighetene til disse to 14-åringene i begge scenarioer.

Beskytter loven unge i dag?

I Norge har jenter sin seksuelle debut med noen som i snitt er 3 år eldre enn dem selv, og nesten 40% debuterer i en alder av 15 eller yngre. Det er da enkel matematikk å innse at svært mange av disse seksuelle relasjonene egentlig er straffbare. Lov om seksuell lavalder har derfor neppe som konsekvens å faktisk beskytte yngre mot sex med en eldre part. Derimot sørger den for å kriminalisere helt vanlig seksuell eksperimentering.

I Canada økte de i 2008 den seksuelle lavalder fra 14 til 16 år. Hensikten var å sørge for bedre beskyttelse mot seksuelle overgrep mot barn. Det er den samme argumentasjon vi hører hos de som vil tviholde på en absolutt seksuell lavalder på 16 år her til lands. De tror den beskytter unge mot overgrep. Vel, i Canada ble det gjennomført en undersøkelse for å se på seksualvanene til unge og om den nye lavalderen ville ha en preventiv effekt mot overgrep. Svaret var i praksis «nei»:

There is new research on this topic, just released last week and using data from over 26,000 adolescents surveyed in high schools in British Columbia, which suggests that when it comes to making choices about sexuality the decisions of 14- and 15-year-olds seem no worse than that of 16- and 17-year-olds. The evidence also suggests that the children who are most exposed to risk are actually much younger than 14, in fact they more likely to be less than 12. The new laws, with an age of consent of 16, don’t protect these kids any better than the old laws with an age of consent of 14. So the new laws provide protection to adolescents who don’t need and leave the more vulnerable children equally unprotected.

La oss se på detaljene. Tre prosent av de som hadde hatt sex hadde debutert før de ble 12 år gamle. Av disse rapporterte hele 40% å ha debutert med en person som var over 20 år gammel. Hos de som debuterte i en alder av 14 år var partneren i bare 1,3% av tilfellene over 20 år. Bare såvidt over 3% hadde debutert med noen over 18 år. Hos de som debuterte i en alder av 15 år var mindre enn 6% av tilfellene med en vesentlig eldre partner.

De som mistet retten til å kunne samtykke til sex med den nye canadiske straffeloven var nesten utelukkende ungdommer som uansett hadde sex med jevnaldrende. Mindre enn 2% av gutter og rundt 3-5% av jenter debuterte med en partner mer enn 5 år eldre enn de selv.

Men kan ungdommer under 16 år utvise stor nok ansvarlighet rundt sex? Ja, den canadiske studien tyder på det. Det var ingen forskjell i sannsynligheten for at deres seneste seksuelle opplevelse skjedde i ruspåvirket tilstand sammenlignet med ungdommer i alderen 16-17 år. Gutter i alderen 14-15 hadde vesentlig større sjanse for å bruke kondom enn de på 16-17 år, og yngre jenter som gikk på pillen var flinkere til å sørge for at guttene brukte kondom – sammenlignet med eldre jenter. Det var ingen statistisk signifikant forskjell på hvor mange jenter som ble gravide i den yngre gruppen (14-15 år) sammenlignet med den eldre gruppen (16-17 år). Det var heller ingen forskjell med tanke på kjønssykdommer.

Dette tyder altså på at lovendringen i Canada ikke hadde noen relevant beskyttende effekt fordi de som er mest utsatt for å bli utnyttet av mye eldre partnere uansett var beskyttet også med en lavalder på 14 år. Derimot fratok den nye loven ungdommer som ikke beviselig er mindre seksuelt ansvarlige, retten til å bestemme over sitt eget seksualliv.

En annen undersøkelse så på dette med seksuelle overgrep og unge som hadde sex med eldre i ulike europeiske land, og det er interessant å merke seg resultatet fra en dansk studie. Her fant man at 15,8% av jenter hadde hatt «ulovlige seksuelle erfaringer før de fylte 15 år» (som er den seksuelle lavalder i Danmark) med en «mye eldre partner». 9,2% av disse jentene rapporterte forsøk på, eller fullbyrdede, samleier. Hos gutter hadde 6,7% tilsvarende ulovlige seksuelle erfaringer med en mye eldre part, hvorav 4,2% var forsøk på eller fullbyrdede samleier.

Det interessante er at de aller fleste av disse opplevde ikke de seksuelle erfaringene som overgrep. I det store og hele var dette frivillig, ønsket seksuell eksperimentering gjort med viten og vilje av den unge tenåring. Dette betyr altså at vi i Norge, kanskje i enda større grad enn i Danmark, kriminaliserer seksuelle erfaringer som ikke oppleves som overgrep av den yngre parten selv. Det synes jeg er et alvorlig problem. Vi trenger et lovverk som ikke straffer uskyldige, men som samtidig kan fange opp de tilfeller der overgrep skjer.

Livstidsdom

En annen grunn til at jeg mener lovverket må endres, er at den eldre part straffes urimelig hardt. I den ferske straffesaken jeg innledet med risikerer jenta å bli stemplet som seksuell overgriper for resten av livet.

Mads Wam Schneider oppsummerer problemstillingen fint i en tråd på Facebook:

Kvinnen vil aldri kunne få en ren politiattest for å jobbe med barn. Ikke om fem år, ikke om ti, tyve eller femti år. Aldri. Dette er en livstidsdom for kvinnen. Attestreglene har de siste femten årene vokst som en kreftsvulst. Reglene er ikke lenger rasjonelle, moderate eller rimelige. Og på stadig flere områder utelukkes mennesker med seksualdommer. De kan aldri jobbe i barnehage, skole, barnevern, asylmottak, aldri være fosterforelder, aldri være leder eller trener i idrett, korps eller speider. Jeg tror ikke folk vet hvor amerikaniserte reglene er blitt.

Loven skiller altså ikke mellom en livsfarlig psycho som har voldtatt småbarn og en kvinne på 18 år som hadde sex med sin fire år yngre kjæreste. Begge nektes å ha tillitsforhold til barn. Finnes det noe annet samfunnsområde der vi generaliserer så kategorisk og hemningsløst? Selv i asylsaker blir mennesker behandlet som individer og får sin sak individuelt prøvet.

Selvfølgelig finnes det voksne som aldri skal jobbe med barn. Men

a) dette bør domstolen vurdere. Det bør ikke være noen automatikk i utestengelse når en kategori (seksuell omgang med mindreårige) kan romme alt fra himmel til helvete.

b) alle bør få tidsbestemt utestengelse, aldri livstid. Vi kunne brukt et lignende prinsipp som ved forvaring. Massemorderen ABB skal altså kunne få ny tillit dersom han oppfører seg pent, mens kvinnen som hadde sex med en 14-åring får altså livstid.

For ikke å snakke om den psykologiske belastning det må være for en ung tenåring å måtte sitte i avhør hos politiet og fortelle om sine seksuelle eskapader – med historien utbrodert i media og visshet om at det som fortelles kan få kjæresten til å havne i fengsel… Stakkars gutt. Det er kanskje der det reelle overgrepet skjer i en del slike saker.

Kriminell lavalder

I mitt forslag, basert på den tyske modellen, har jeg brukt 14 år som en absolutt nedre grense. Kanskje er dette for lavt. Selv om jeg mener at 14 år i best mulig grad vil løse problemet i begge ender, ser jeg at det kan være kontroversielt. Kanskje er 14 for ungt. Kanskje er ikke samfunnet rede for en slik seksuell lavalder, selv om det praktiseres i mange andre land som Tyskland, Albania, Østerrike, Bulgaria, Estland, Ungarn, Italia, Portugal, Serbia og mange flere.

Det jeg likevel ikke forstår er hvorfor man er strafferettslig ansvarlig i Norge når man er 15 år, men ikke kan ha sex med en eldre part før man er 16 år.

Tygg litt på dette: Hvis en 15 år gammel gutt voldtar en 20 år gammel kvinne, så kan han straffes for dette, fordi han regnes for å være moden nok til å forstå konsekvensene av sin handling. Hvis han derimot innleder et forhold til kvinnen og de har gjensidig frivillig sex, vil hun straffes for dette fordi hun har utnyttet et barn som ikke er i stand til å forstå konsekvensene av sin handling.

Det henger ikke helt sammen.

Jeg kan akseptere at en seksuell lavalder på 14 år, med særskilt vern opp til 18 år kan virke feil for noen. Men det er helt uforståelig at vi skal ha en kriminell lavalder som er lavere enn seksuell lavalder. Utøver en 15-åring vold mot noen, er ungdommen selv ansvarlig, men om en eldre partner suger 15-åringen, er ungdommen et offer og den eldre part straffes. Det virker svært selvmotsigende og tilfeldig.

Jeg mener altså at den seksuelle lavalder uansett bør senkes til 15 år hvis vi praktiserer lovverket kategorisk akkurat som i dag. Seksuell lavalder bør være lik kriminell lavalder. Men om vi innfører en glidende overgang etter tysk modell, mener jeg at en absolutt lavalder på 14 år er fornuftig, så lenge man har en særskilt beskyttelse opp til 18 år.

Konklusjon

I svaret til min «Evilworm» avsluttet jeg med å skrive:

Jeg håper det var oppklarende.

Og svaret jeg fikk var:

Screenshot 2014 05 27 21 28 45

Sukk.

Det demonstrerer hvor vanskelig det er å drøfte denne type saker, fordi folk ønsker ikke å høre de nyanserte svarene. De vil ha de enkle og simple løsningene hvor man kan skille folk i grupper av gode og onde, uskyldige og overgripere. Men verden er ikke slik, og det bør også jussen reflektere.

Vi trenger et lovverk robust nok til å kunne straffe de som utnytter yngre parter seksuelt. Men vi trenger også et lovverk fleksibelt nok til å innse at alle mennesker er forskjellige, og at modenhet, erfaring og kontekst er minst like viktig som alder alene når det kommer til noe så privat og skjørt som seksualiteten vår. Det er etter mitt syn galskap at staten bruker tid og ressurser på å straffeforsølge frivillig tenåringssex, mens de kan utsette etterforskning av grove voldtekter og seksuelle overgrep i åresvis.

Vårt samfunn er ikke tjent med å skape ofre der hvor det ikke var ofre i utgangspunktet, og vi er heller ikke tjent med at ungdom over 16 fortsatt har en for svak beskyttelse mot seksuell utnyttelse av godt voksne individer. Det er det på tide å gjøre noe med.


Oppdatering:

Jeg ble tipset om en NOU fra 1997 hvor Straffelovens paragrafer rundt seksuallovbrudd ble revurdert. Her gikk faktisk flertallet inn for å senke seksuell lavalder til 15 år:

Utvalgets flertall går i «Seksuell lavalder» i punkt 3.6.3 inn for at den seksuelle lavalder senkes fra 16 år til 15 år, og at det gis én straffebestemmelse om seksuell omgang med mindreårige med en høy strafferamme. Etter flertallets syn bør unge over 15 år ha frihet til å kunne utforske sin seksualitet og gjøre frivillige seksuelle erfaringer. Beskyttelseshensyn tilsier ikke at seksuell omgang med unge over 15 år bør straffsanksjoneres, forutsatt at den seksuelle omgangen er frivillig. Seksuelle overgrep mot unge over 15 år vil rammes av de generelle overgrepsbestemmelsene i kapittel 19 som ikke er knyttet til en bestemt aldersgrense, f.eks. incest, voldtekt eller misbruk av overmaktsposisjon. Ved anvendelsen av de generelle overgrepsbestemmelsene vil ung alder i utgangspunktet være et bevismoment ved vurderingen av handlingens karakter av overgrep. Hvis forslaget blir vedtatt, vil den seksuelle lavalder bli den samme i Norge som i de øvrige skandinaviske land. Utvalgets mindretall, Lisbeth Bang og Grete Kvalheim, går inn for å beholde gjeldende seksuelle lavalder på 16 år.

Og lenger nede i drøftingen:

Senking av lavalderen til 15 år medfører ikke at ungdom som har fylt 15 blir strafferettslig ubeskyttet mot overgrep. En slik lovendring vil innebære at seksuell omgang med ungdom over 15 år ikke er straffbar alene på grunn av alder, men forholdet vil likevel kunne være straffbart som voldtekt, misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold eller som biologisk eller sosial incest. En seksuell lavalder på 15 år innebærer at ungdom som har fylt 15 år vil få den samme frihet til å gjøre seksuelle erfaringer som dagens 16-åringer.

[…]

Beskyttelseshensyn tilsier etter flertallets mening ikke at 16 år opprettholdes som seksuell lavalder. Etter flertallets syn er dette et selvstendig argument for å senke lavalderen. Kriminaliseringen bør på dette området ikke gå lenger enn det sentrale beskyttelseshensyn tilsier. Forutsatt frivillighet, er det her tale om handlinger som generelt ligger innenfor den alminnelige handlefrihet. Variasjoner i modenhetsutvikling hos ungdom er etter flertallets syn ikke et avgjørende moment for en høy lavalder, nærmest for sikkerhets skyld. Fremfor et absolutt forbud som også rammer dem som er modne nok til å gjøre seksuelle erfaringer, bør seksuelle overgrep mot unge – 15, 16 og kanskje også 17-åringer – rammes som overgrep hvor mindreårighet ikke er et avgjørende vilkår for straffbarheten.

En straffesak med tiltale for seksuell omgang med en 15-åring, bare på grunn av mindreårighet, vil kunne være meget belastende for ungdom i denne sårbare alderen. I en straffesak vil vedkommende ungdom sannsynligvis oppleve å ha liten integritetsbeskyttelse. Hvis den seksuelle omgang var frivillig, og vedkommende ungdom var tilstrekkelig moden til å ha seksuell omgang, er det vanskelig å tenke seg at strafforfølgning vil kunne medføre annet enn negative og uheldige konsekvenser for de berørte parter. En slik situasjon er ikke upraktisk, f.eks. for unge som har gjort homoseksuelle erfaringer. De hensyn som ligger til grunn for straffereglene om beskyttelse av mindreårighet foreligger ikke i et slikt tilfelle.

Justiskomiteen valgte likevel å gå for mindretallets innstilling og beholdt derfor den seksuelle lavalder på 16 år i strid med våre nabolands vurderinger.


Mer relevant lesestoff:

Teenage sex and Dutch courage: From an early age, youngsters in the Netherlands talk openly with their parents about sex. We have much to learn from their approach, says Susan Marling

Age of Consent – Psychologist Jesse Bering on What the Law Says Versus What the Science Says

Why the Age of Consent Should be Lowered to 14

The Current Age of Consent of 16 Doesn’t Protect Young People, It Criminalises Them

Hvileløs jakt etter det riktige straffenivået

 • Emil Muller

  Oyoyoy! Snakk om å invitere svada til sin egen dør! Nå får du nok hele skokken på nakken Tjomlid :) En og annen feilstavelse av etternavnet må også påregnes.

 • run-ri

  Noen blir fortere utvikla enn andre.
  Noen er helt moden i 14.års alderen og noen ikke.
  Korearasen blir fortere utvikla enn den skandivasiske rasen.

 • Thor Alexander Michelsen

  Om man ser bortifra alt det andre man eventuelt er uenig med angående lavalder så er i hvertfall argumentasjonen for å senke den til 15 vantett.

 • Erik Arne Hansen

  Ja, de kan være moden fysisk sett, men de er fortsatt et barn mentalt. For en profesjonell overgriper er det lett å manipulere et barn.

 • Cap-Liberty

  Kjempe artikkel, synes det med innføring av den tyske modellen hørtes fornuftig ut. Rettsvernet for unge blir faktisk styrket med denne ordningen.

 • Joacim Torkelsen

  En 18åring er sjelden en «profesjonell overgriper»

 • Arild Reinertsen

  Jeg hadde blitt skikkelig forbanna om noen hadde blandet seg inn i seksuallivet mitt når jeg var 14. Selv om jenta hadde vært 18.

 • Derullandei

  «Korearasen blir fortere utvikla enn den skandivasiske rasen.»

  Fagfellevurdert kilde, takk?

 • Erik Arne Hansen

  Nå må du ikke misforstå og tro at jeg på noen måte mener at 18-åringer er overgripere. Poenget mitt er at fysisk modenhet ikke er det som gjør et barn voksent.

 • Sigve Victor Kleppe

  Så lenge det er snakk om rase, så er det ikke vits å spørre om kilde. ;)

 • Derullandei

  Har du en bedre målestokk enn alder å foreslå?

 • Erik Arne Hansen

  Spør du meg? Jeg synes alder er en bra målestokk (i motsetning til han over som mener noen «ser moden ut»).

 • Derullandei

  Sant nok, jeg angret litt på spørsmålet idet jeg stilte det. Når man spør om sånt, risikerer man å åpne en pandoras eske av evolusjonspsykologiske godnatthistorier, pseudovitenskapelig oppsminket rasisme og det som verre er.

 • Goggen Glock

  Mye fornuftig som er skrevet her, men jeg syntes det er et sentralt perspektiv som mangler. Likestillingsperspektivet.

  Se på saken i VG og spør deg selv. Hva hvis gutten var 18 år og jenta 14 år? Ville vi da reagert på at myndighetene grep inn? Eller ville det heller falt seg helt naturlig at den voksne mannen ble straffet for å ligge med en småpike?
  -Jeg frykter det siste er tilfelle.

  Jeg mener det er riktig at myndighetene griper inn i den saken VG angir, først og fremst fordi jeg er helt overbevist om at de hadde gjort det hvis det var gutten som var eldst. Om ikke annet må vi ha likestilling i seksualpolitikken vår.

  Her kommer også et stort problem med lovendringen du foreslår.Det legges opp til at forholdet er straffbart hvis det er brukt press, manipulasjon, man har utnyttet sårbarhet e.l. Det høres jo fornuftig ut på papiret, men dette er ekstremt subjektive vurderinger hvor alle våre fordommer om kjønn og roller i forhold vil slå inn. Praksis vil fort bli en lovgivning hvor menn straffes oftere og hardere. Fordelen med en ren aldersgrense er at den i det minste er kjønnsnøytral.

  Er for øvrig enig i at aldersgrensen bør flyttes til 15 år og samsvare med kriminell lavalder.

 • Derullandei

  Jeg ser ikke noen over som argumenterer for å gå etter utseende. Hvem?

 • SuperHarry

  «Det kom selvsagt i kjølvannet av en latterlig svertekampanje fra en del
  meningsmotstandere som hevder at jeg jobber hardt for å normalisere og
  lovliggjøre at voksne menn kan ha sex med 12 år gamle jenter.»

  Debatten utviklet seg med andre ord til å bli typisk norsk.

  Prøv å ta til ordre for at noen av plassene i nobelkomiteen bør forbeholdes kompetente utlendinger så tar det ikke mange minuttene før nedsnødde «hvorfor-ikke-overlate-alt-til-Kina» kommentarer dukker opp.

  «Take It to the Limit» som Eagles synger…eller helst enda litt lenger.

 • dudhereismycar

  Det ble litt mye text her til at jeg leste alt…

  Men her er noe å tenke på:
  Hvis en 18 gammel jente innleder et forhold med en 14 gutt, så oppfattes det som harmløst og man må revurdere lovverk..

  Hvis en 18 gammel gutt innleder et forhold til en 14 år gammel jente, er han en nesten-pedofil som bare er ute etter en ting… For hva kna liksom en 14 åring og en 18 åring ha til felles….

  Tenk dere litt om nå også.. Jenter er gjerne tidligere modne en gutter også, så selv om alderseforsjellen er den samme, så er det lite sannsynlig at den 14 år gamle gutter er like «voksen» som sine gjevaldrende jenter…

  Tenk også slikt:
  hvis det var en 18 år gammel gutt som innledet et fohold til en 14 år gammel gutt… Ville ikke det blitt ramaskrik i media?
  Hva med en 18 år gammel jente i et forhold til en 14 år gammel jente… Der også hadde moralens voktere begynt å rope…

  Nei, bare fordi folk tror 14 år gamle gutter er «heldig» når de får seg noe fra en jente (uansett om hun er gjevgammel eller eldre) så er det ikke mer rett en i de andre tilfellene…

 • dudhereismycar

  Det er mange 18 åringer som bevist leter etter yngere sekualpartnere fordi det er «lettere» en å få gjevgamle partnere…..

  Ikke undervurder hvor kyniske noen mennesker er

 • dudhereismycar

  Hva hvis det er en 14 år gammel gutt emd en 18 år gammel gutt?

  Eller en 14 år gammel jente med en 18 år gammel jente?

  Folk blendes av den idiotiske oppfattingen at gutter er modne nok, bare fordi de får interessen av sex..

  ps.. har en datter, og vil gjerne heve den seksuelle lavalder til 18 jeg..

 • Joacim Torkelsen

  Ok, da er jeg litt mer med.

 • Joacim Torkelsen

  Joda, det finnes nok 18-år gamle overgripere også. De ville også bli dømt etter den Tyske modellen som Gunnar foreslår, så sant den yngre part føler seg utnyttet og ønsker å anmelde det.

 • har en datter, og vil gjerne heve den seksuelle lavalder til 18 jeg

  Tristmed foreldre som fremstiller sex som noe farlig og negativt overfor sine barn. Du burde lese denne:

  Dear Daughter: I Hope You Have Awesome Sex
  http://goodmenproject.com/ethics-values/brand-dear-daughter-i-hope-you-have-awesome-sex/

 • paals

  Tullelov…

 • Palac Palight

  ja hvis dette var en gutt i alder 18 og hadde sex med ei 14 da hadde dette blitt en pedo men kvinner er dette annerledes? hun må straffes samme som gutter

 • FlyJiveDude

  Så du synes det er greit for en 18 år gammel gutt å ha sex med ei 14 år gammel jente også da? Hvis jeg skal forstå den tyske modellen rett så innebærer den det, den ville i så fall tillate meg som 20-åring å ha sex med 14 år gamle jenter. Jeg skyter fra hofta når jeg sier det, men jeg tror de aller, aller fleste mener det er galt, selv den seksuelle lavalderen er for lav etter min mening.

 • creole

  og om ei jente på 14 år blir gravid og får hele barndommen ødelagt pga dette så er jo ikke det så nøye er det vel? men her sier du faktisk NOE fornuftig…. ordet «barn»..

  Hva skjedde med å la barn være barn?

  Graviditet og potensielle kjønnsjukdommer kan bli å florere i en aldersgruppe som faktisk ikke kan for mye om sex og dens farer. hvor mange idag spiller ikke russisk roulette med kjønnsdelene sine og homper alt med høl og puls uten å tenke konsekvenser..

  «voksne» fra 16/18 og opp klarer å tenke ut dette regnestykket selv, barn ikke fullt så mye, deriblant fordi at sex er et ganske tabubelagt emne i den aldersgruppen.

  Det finnes de som har «gode grunner» til å senke den sexuelle lavalderen… noen av dem av feile årsaker, andre for å provosere, for de fleste idag synes at det faktisk er «helt ok» å la barn få være barn…

  de hadde imidlertid vært morsomt å høre hvilken av de 2 gruppene du tilhører. morsomt er det forøvrig å se på hvordan du sverter mennesker som motsier deg …

  «trist med foreldre» bla bla bla… ikke rart du snakker om svertekampanjer… du er tydeligvis godt kjent med metodikken bak dem.

 • creole

  rekk opp hånden de som mener det ville være HELT ok om de hadde ei datter på 14 år som ble gravid eller fikk en kjønnsykdom? vi snakker faktisk om BARN her, siden mange ser ut til å ikke fatte konseptet av det å være barn. Det er faktisk de voksnes ansvar å beskytte, og å være der for barn, slik at de ikke skal utsettes for unødvendig risiko og farer.

  en 14 år gammel kropp er ikke moden for en potensiell graviditet som alltid er en «uønsket sideeffekt» av sex i mange tilfeller, og der kjønnsykdommer er en uønsket effekt i ALLE tilfeller. og nei.. kondom hjelper ikke i 100% av tilfellene.

  vil folk VIRKELIG utsette sine egne barn for dette?

 • Jørn Kristiansen

  Så du tror virkelig at aldersgrensen på 16 hindrer 14-åringer fra å ha sex? Slik som ingen under 18 i Norge drikker alkohol?

 • For at den argumentasjonen skal holde vann må du kunne vise til at det er større sjanse for en 14-åring å bli gravid eller få kjønssykdom, enn en på 16. Tall fra Canada tyder ikke på det. Jeg vil tro det er ganske likt her i Norge.

  Ved å senke seksuell lavalder vil vi også bidra til å bevisstgjøre unge i sterkere grad enn i dag. Nå kan jo foreldre og lærere bruke lavalder som en hvilepute og tro at ungdommene sikkert ikke har sex før de er 16, så da er det ikke deres problem. Men statistikken viser jo at svært mange har sex lenge før de er 16. De kan like godt bli gravide av en gutt på 16 som en mann på 25, og dagens straffelov forbyr ikke jevnaldrende parter å ha sex. Argumentasjonen din henger altså ikke på greip.

  Jeg ser også at du forsøker å mistenkeliggjøre mine intensjoner. Det er godt gjort all den tid jeg understreker gang på gang at mitt forslag til nytt lovverk vil beskytte unge mot overgrep fra voksne i enda større grad enn i dag, blant annet fordi den også vil gi økt beskyttelse til de som er 16 og 17 år. Den vil heller ikke gjøre det vanskeligere å straffe de som har sex med noen på 14-15 enn det er i dag, men det vil i større grad straffe de riktige folkene.

 • Du er klar over at straffeloven ikke forbyr jevnaldrende å ha sex med hverandre? Og at statistikken viser at svært mange debuterer lenge før de fyller 16?

  Det er litt greit om du forholder deg til argumentasjon som er relevant for den virkelige verden, ikke en fantasiverden.

 • gsn88

  Kommentarfelt-drama! Gleder meg!
  i.imgur.com/iJIW89B.gif

 • Ullsokk

  hvor kommer en 14 år gammel datter inn i bildet her? Det er jo faktisk snakk om en 14 år gammel gutt. ville heller sagt ; rekk opp hånden de som mener det ville være HELT ok om de hadde en sønn på 14 år som ble pappa eller fikk en kjønnsykdom?

 • I utgangspunktet kan din datter kan ha så mye sex som hun bare ønsker uten at lovverket setter begrensninger. Loven som omhandler den seksuelle lavalder har som utgangspunkt å begrense voksne å ha sex med barn, ikke forhindre at barn har sex. Forøvrig er jeg enig med Tjomlid i at dagens lov ikke holder mål.

 • Nils Polden

  Gidder ikke lese alt dette, men en ting er klart: Der er allverdens med forskjell på en 18åring og en 14åring. 2 år forskjell er mye i den alderen. Om de hadde vert 4 og 8 år, hadde de ikke forstått bedre. Denne 18åringen er myndig. Hvis noen skal lete opp en unnskyldning for henne, må det samtidig innebære at hun blir umyndiggjort. (Ikke ansvarlig for egne handlinger).

 • Det er etter mitt syn en overforenklng. Det finnes 14-åringer som er klare for å ha sex, og det finnes 18-åringer som ikke er det. Folk utvikles og modnes i veldig ulikt tempo. Poenget med å endre lovgivningen er å ta hensyn til dette, og la de unge i større grad bestemme dette selv, heller enn at staten skal straffe basert på alder alene – som om alle var like modne på samme tidspunkt.

  For øvrig er det fint om du gidder lese før du uttaler deg. Da ville du sett at det finnes forskning som understøtter dette.

 • Derullandei

  Det du beskriver er den patriarkalske macho-tankegangen som dessverre gjennomsyrer samfunnet (se #YesAllWomen). Og det går ut over både kvinner og menn.

 • Håkon MacGyver Sivertsen

  Enig med flere her. Eneste grunn til at dette i heletatt blir tatt opp er fordi jenta er den eldste og ikke motsatt.

 • Elin81

  Synes ikke den bør senkes, de er fortsatt barn enda, og det er en grunn for att du ikke er myndig før du er 18, nettopp fordi en ikke er fullt utviklet enda. Forby heller porno, er den som ødelegger alt.

 • Staten straffer ikke på bakgrunn av alder alene. Straffelovens § 195 siste avsnitt sier at straffen kan falle bort om de som har sex er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling». Det har vært flere rettsaker der straffen har falt bort selv om alderforskjellen har vært inntil tre år, og der den ene er over 16 og den andre under. Det som da har vært vektlagt er jevnbyrdighet i modenhet.

 • Willy_Wanker

  Enig i det meste du skriver, men på enkelte områder mener jeg du er i overkant radikal. Saken du nevner innledningsvis er et godt eksempel på dette. Nå kjenner ikke jeg noe annet enn kjønn og alder på de to involverte, så hva som er rett og galt i akkurat den saken blir vanskelig å bedømme, men generelt vil jeg si at et slikt forhold i de fleste tilfeller ikke er greit. De aller fleste utvikler seg enormt mye (spesielt psykisk) fra de er 14 til 18. Om 14-åringen er sent utviklet og 18-åringen er tidlig utviklet, kan vi snakke om «mental alder» (i mangel på bedre begrep) på kanskje 12 og 20 år. En naiv ungdom sammen med en voksen som bevisst prøver å innlede et seksuelt forhold. Det kan naturligvis også gå andre veien og forholdet vil da plutselig virke ganske så naturlig. Jeg tror nok mange (inkludert meg selv) ser på det som mer greit når gutten er den yngre part, men vi kan uansett ikke ha en lov som åpner for den slags tenking. Som du skriver, burde det helt klart være individuell vurdering av disse faktorene. Jeg er også helt klart enig i argumentasjonen for at straffen i mange slike saker er altfor hard.
  Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til overbeskyttende foreldre som snubler over denne posten: Tenk meget nøye gjennom konsekvensene av handlingene deres før dere blander rettsvesenet inn i forholdet til ungen deres. Det kan på sikt få store følger for både barna og forholdet mellom dere og dem. Ofte vil dere kunne komme frem til en bedre løsning om dere behersker dere og fører gode samtaler med ungdommene!

 • Liam Jensrud

  Såklart er det jo menn som er problemet…

 • Det er jeg klar over, men jeg sikter her til tilfeller hvor alder er 3-5 år eller mer hvor det straffes kun pga alder, uten å ta hensyn til kontekst/relasjon/ønsker fra de involverte.

 • Kim René Kristiansen

  Jeg mener at «nyanser» er viktig å forklare. Ting er som oftest ikke «svart» eller «hvit» «alltid» eller «aldri». Det er faktisk mye mellom himmelen og jorden. og hvertfall mellom en gutt og en jente, hetero og homofil. 14 og 18. Vi er alle invidualister. og de fleste kan tenke for seg selv. ER det begått en ugjerning, Så straffes man. Er det et tilfeldig møte mellom to personer på samme frekvens, livets vei, osv. I noen tilfeller kan det være de kun har hverandre, der foreldrene har sviktet. og kjærlighet er jo viktig i alles liv. så kan de få gå fri. Nyanser bør få tid til å bli fortalt, ta dere tid til å høre etter. eller som én skrev her nede.
  -Eg leste ikke alt.
  Neivel så leste du ikke alt, hvorfor kommentere da?
  Les alt neste gang. Å se etter kjernen og det som betyr noe. Og det er at alle skal trives og ingen trenger å bli merket for livet pga kjærlighet med alle dens nyanser.

 • Geir Undestad

  Jeg <3 porno, og forstår ikke hva som gjør du ønsker å forby det. Kan du vennligst utdype?

 • Kenth Olsen

  Sikkert mange 14 åringer som er klare for å ha sex, men de er neppe modne for det.

 • Kenth Olsen

  Hvilket belegg har du for å si at det er porno som ødelegger alt ???

 • dudhereismycar

  Jeg kommer absolutt ikke til å framstille sex som noe farlig..

  Men kommer til å opplyse om sykdommer og graviditet så dette forstås (og ikke umulig at denne praten blir når hun er 14)..

  Men jeg kommer ikke til å godta at hun kommer drassende hjem med en 18 åring… akurat som je gikke kommer til å godta at min sønn kommer hjem med en jente på 18…

  Du må ikke missforstå min motstand mot at eldre gutter/jenter skal ha et forhold til mine barn, med at jeg er i mot at mine abrn får eksperimentere med gjevnaldrende når de blir tenåringer..

 • Det bør de kunne bestemme selv. De vet det bedre enn en utenforstående gjør. Vi skal ikke beskytte unge fra å oppleve livets motgang. Det er en del av modningsprosessen. Skjer det et overgrep, så kan den eldre part fortsatt straffes med mitt forslag til lovendring, så ungdommene er ikke mer utsatt enn i dag – tvert i mot.

 • dudhereismycar

  Du beskriver nøyaktig hva jeg mener ……. Jeg kommer langt fra til å bli «gal» av at min datter får seg gjengammel kjæreste når hun er 14, og jeg vet jeg ikke kan stoppe dem fra å ha sex.. Men jeg kan nekte en 18 åring å ha et seksuelt forhold til min datter..

 • Resort10

  Hvorfor skal vi ha likestiling på dette feltet? Er gutter og jenter like? Er det viktigere at alt er politisk korrekt enn og ta hensyn til hvordan verden faktisk er? Det er selfølgelig lov og tro at gutter og jenter er like at de utvikler seg og tenker på samme måte akkurat som det er lov og tro at månen er en stor gul ost. Men for alle som ikke tror disse tingene for alle som skjønner at konsekvensen av en graviditet for en 14 år gammel gutt og en 14 år gammel jente er ganske forskjelig, hvorfor skal vi ikke tilpasse loven de faktiske forhold?

 • Kenth Olsen

  Umodne 14 åringer er ikke i stand til å ta slike avgjørelser selv.

 • Dronningz

  Mange mener dette er en sak kun fordi det er en eldre jente og en yngre gutt. Jeg mener at dette er feil. Da jeg var 15 var sex uutholdelig spennende og for meg ganske fjernt. Andre av mine venninner hadde vært seksuelt aktive i flere år allerede. Sex er ikke utelukkende en «voksengreie» som det ser ut som om alle mener. Sex er naturlig, flott og mange barn er seksuelle, uten at dette er galt eller at «noe er galt med samfunnet». Det har alltid vært sånn.
  Tilbake til da jeg var femten, en av jentene i klassen min hadde en kjæreste på atten. Hun innledet et seksuelt forholdt til ham, og skrev om det i et brev til en venninne. Dessverre ble det sånn at moren hennes leste dette brevet (selvsagt et forferdelig tillitsbrudd), og anmeldte gutten. Han måtte sone 30 dager (dette er ganske lenge siden), og er nå i en sånn situasjon at vandelen hans er varig plettet. Fordi han lå med kjæresten sin for snart 20 år siden får han aldri jobbe med barn. Er helt enig med Gunnar her, dette er galt.

 • Kenth Olsen

  Stemmer det, men man behøver ikke være profesjonell overgriper heller.
  Husker godt da jeg var 18 år og kjøpte min første bil i 1963, glemmer aldri den tilgangen til jenter, ofte under 16 år.

 • Kenth Olsen

  Ikke glem at det er mange yngre jenter som gjerne vil ha eldre kjærester fordi jentene er tidligere utviklet enn gutter. Dette er ikke noe nytt under solen. Men det er neppe en ønsket situasjon heller.

 • Angel74

  De fleste Unge på 13-14 år er kjønnsmoden og vet derfor hva sex er, derfor burde den seksuelle lavalder senkes!

  http://www.vargas12.com/2011/bor-den-seksuelle-lavalder-vaere-13-ar/

 • FrodeSW

  En grense er en grense. Enkelt å forholde seg til. Mindre byrokrati. Så er det heller ikke snakk om pedofili/hebefili men seksuell lavalder.

 • Empori

  Når jeg var 18 så pulte jeg en jente på 16, vi hadde vært sammen en par måneders tid. Tror ikke det er uvanlig. Dagen etter så var den yngre søsteren hennes på 12 svært så ivrig etter ha sex med meg. Jeg forsto at dette ikke var særlig lurt og sa selvsagt nei. Men er ikke så enkelt dette her. Senere på ettermiddagen banket hennes mor på døren og lette etter 12 åringen…

 • bjørn johnsen

  helt enig Tjomslid.Norge er på steinalder nivå,i forhold til resten av Europa.Tyskland har 14 år,Spania har sogar 13 år,mener finland har 14 år og Sverige 15.Norge har desidert høyeste seksuelle lavalder,og som du sier,straff går stort sett på aldersforskjell.

 • Fredrik Weisethaunet

  Det er jo liksom litt poenget med denne bloggposten da. Loven må selvsagt være kjønnsnøytral.

 • huttiheiti

  Det er nesten umulig å hindre ungdom under 16 år å ha sex hvis de vil. Man kan nesten sammenligne det med å si at ingen ungdom under 18 ikke skal drikke! Selvfølgelig bør de ikke drikke, men de fleste vet at de gjør det. Skal man hindre både selvønsket sex og drikking må man fotfølge dem, og det kan man jo ikke?? Ungdom prøver ut ting. De er nyskjerrige. Man skal ikke glemme at man har vært ung selv… Jeg må vel utdype at når jeg tenker sex og ungdom ER det ungdom jeg tenker på. Da jeg var 14 syntes jeg at gutter på 17-18 år var fantastisk spennende! OG ansvaret ligger hos de eldste ungdomene. Men mange 14-åringer er svært modne for alderen også. Dette er et vanskelig tema som det ikke er noen fasit på, tror jeg..

 • Alder er en dårlig måling av modenhet. En 14 åring kan være mer moden på noen områder enn en 24 åring. Synes dette burde vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ikke bare ut fra alder. Menneske som dyr er faktisk kjønnsmodent fra ca 12 år. Og i noen deler av deler av verden (mener blant annet å ha sett dette på noen øysamfunn) synes de dette er helt greit. Det har med oppvekst, modning, hva samfunnet aksepterer, og hva den enkelt er lært opp til…

 • Fredrik Weisethaunet

  Jeg vil heller si typisk menneskelig.

  Debatten i Norge er faktisk forholdsvis mild, spesielt sett i forhold til USA.

 • Empori

  Ja forby internett.

 • Geir Undestad

  For at lovverket skal være effektivt til å fange opp uønskede handlinger mener jeg man bør holde en mer konservativ linje når personen er under en viss alder. Dette er for gjøre det absolutt klart at seksuell kontakt med personer under den seksuelle lavalder ikke er akseptert i samfunnet sådan. Hva denne alderen bør være er vanskelig å si uten å ha flere data på bordet, men at 14-15 år kan virke som en god løsning ser jeg ikke bort ifra i og med det er i denne alderen de fleste allerede har oppdaget sin seksuelle identitet og ønsker å utforske den.

  Når det så gjelder myndige, som uansett vil bli ansett som en autoritet av tenåringer og barn, bør lovverket legge begrensninger på til hvilken grad det er akseptert et seksuelt forhold mellom umyndige og myndige, uten at dette ødelegger de sunne og naturlige forholdene som kan forekomme mellom mennesker. Jeg liker dermed tankegangen om en ekstra beskyttelse for ungdommer som enda ikke er myndige og er eldre enn den seksuelle lavalder.

  Hvordan man skal utforme lovverket i praksis er jeg dog ikke like sikker på i og med det kan være nyanser hvor en aldersforskjell på 10 år mellom partene ikke er et resultat av manipulering eller press. Det er selvsagt feil å bruke anekdoter når man utformer et lovverk, men i min familie på farsiden er aldersforskjellen mellom grandonkel og grandtante 10 år og de ble kjærester når hun var 14 og han var 24. De er fremdeles sammen og gift den dag i dag, 80 år senere.

  I og med det er muligheter for naturlige forløp tross store aldersforskjeller bør man ikke kategorisk anse alder mellom partene som faktor, men legge klare retningslinjer hvor tydelig samtykke mellom begge parer eksplisitt er uttrykt dersom en myndig har seksuell kontakt med noen umyndige. Det må være en lov som ikke er mulig å feiltolke for den gjengse lekmann slik at man unngår misforståelser og unngår gråsoner i skyldspørsmålet.

  Å utforme en slik lov er selvsagt enklere sagt enn gjort, og det er trolig derfor dagens lov beror seg på alder, da det er en enkel måte å kategorisere og tydeliggjøre på. Men alderskategoriseringen er et tilbakevendende problem som nettopp blir belyst i saker hvor kjærester har en naturlig utvikling i sitt forhold som fører til sex, men aldersforskjellen dem i mellom er for stor i forhold til lovverket.

  Når det gjelder å beskytte barn og ungdom mot sex handler dette om å beskytte dem i mot seksuelle handlinger hvor de blir feks utnyttet eller forgrepet seg på. Til de som mener dagens lovverk med aldersgrense på 16 år må stå for å forhindre at barn og ungdom har sex, vil jeg poengtere at dere ikke har forstått lovverket. Loven i dag ulovliggjør seksuelle handlinger mellom mennekser hvor den ene part er over 16 år og den andre under 16 år. Den forbyr ikke å ha sex dersom du er under 16 år, og den forbyr ikke personer under 16 år fra å ha sex med hverandre. Og det er en fin ting! En stor og viktig del av livet handler om sex, og ved å undertrykke menneskers seksuelle identitet begår man et overgrep mot det å være et menneske.

  Det er naturlig å utforske sin egen kropp allerede fra småbarnsalder av, og fokuset flyttes fra sin egen kropp og over til andres kropper etter hvert som man blir eldre. Hvis man som forelder ønsker at sine barn skal ha et sunt forhold til sin kropp og sitt seksualliv oppfordrer jeg til å ha et nøytralt forhold til hele spørsmålet. Lær dem om pubertet, anatomi, fysiologi, onani, sex, slik at de har en basis forståelse av kroppen. Utvid med å fortelle dem om SOI og graviditet, og hvordan man kan forhindre dette. Til slutt (og viktigst!) hør hvilke tanker de har om vennskap, forelskelse, kjærester, det å være sammen, hvilke alternativer til sex de tenker seg dersom man er sammen med noen, hvordan de selv bestemmer over egenkropp og hva de skal gjøre dersom de føler seg misbrukt eller utsatt for krenkelser.

  Det er lurt å ikke ha en pekefinger eller ha en opplærende holdning når det kommer til undervisning av ungdom og seksualitet, for de får utrolig mye forskjellig informasjon fra flere hold (venner, lærere, bekjente, media, internett, osv). Alle har en formening om hva som er rett og galt, men hva venner mener og tror bærer ofte stor tyngde. Ved å ha en åpen holdning tillater du barnet ditt å ha egne meninger enn dine, og det åpner for diskusjon dersom de ender i en situasjon hvor de trenger hjelp. Det siste du ønsker er et barn som tviler på om de skal fortelle deg at de er blitt gradivde / gjort noen gravid i frykt for dine meninger og holdninger.

 • For ordens skyld: Spania hevet i fjor seksuell lavalder fra 13 til 16 år. Finland har vel også 16 år, men der har det blitt foreslått å senke til 15 år. Men rundt halvparten av europeiske land har lavalder på 14 og 15 år.

 • Jussburger

  Loven tar allerede hensyn mtp jevnbyrdighet i alder og utvikling. Se eksempelvis § 195 fjerde ledd. For disse tilfeller kan straffen falle bort eller settes ned.

  Når det kommer til legemskrenkelser og svært mange andre straffebud så skjer vurderingen av samtykke på bakgrunn av en konkret vurdering, og ikke en lovbestemt aldersgrense.

  Etter strl. § 235 første ledd kan samtykkekompetente personer samtykke til enkelte
  legemskrenkelser. Her er det ikke inntatt noen aldersbestemmelse. For at et
  barn skal kunne samtykke til slike handlinger er det i rettspraksis vist til at
  barnet må ha evne til å skjønne rekkevidden og konsekvensene av det som blir
  samtykket til, jf. Rt. 2004 s. 849 premiss 12 og 13. I denne saken hadde en 15
  år gammel jente bedt en voksen rusmisbruker om hjelp til å sette en sprøyte
  narkotika på seg selv. Høyesterett anså henne for å være samtykkekompetent, og
  hennes samtykke var dermed straffriende for dette forhold. Denne dommen kan jo tjene som et tankekors i denne debatten.

 • creole

  fullstendig klar over dette, men hvor stor sjanse er det for å få sexuelle overførbare sykdommer fra en 14 åring i forhold til en på 21? og igjen ser jeg at du er den som driver med hersketeknikker og uthengig som du beskylder andre for… ikke for glad i å bli motsagt du gitt.. noe du viser med å bli personlig mot alle som gjør det…

  du blir etterhvert veldig lett å gjennomskue.

  Tror du folk tar deg mere seriøst når du faktisk er nedsettende mot dem?

 • Goggen Glock

  Loven må være kjønnsnøytral ja, men PRAKSIS må også være kjønnsnøytral. Da er det skummelt å lage en lov som baserer seg så kraftig på bruk av skjønn som en lov som tar utgangspunkt i kontekst vil gjøre.

  Vi har en dyp og rotfestet tradisjon for å se på mannen som pådriveren i forholdet, og den som utøver press, og for å se på jenter som den svake parten som lett blir utnyttet.

  Legger man opp til en lov med så mye skjønn tror jeg praksis vil bli alt annet enn likestilling i straffeforfølgingen.

 • Bjørn T. Dahl

  Hvordan hindrer en absolutt lavalder dem i å ta den avgjørelsen likevel?

 • LilleSvein

  Jeg regner med at det ikke tas hensyn til at det var kvinnen som var overgriperen. Likhet for loven er det eneste rette i dette tilfellet.

 • Idar Olsen

  Er det gjensidig kjærlighet (forhold over tid) Så er det idiotisk å straffeforfølge de det gjelder sama pokker hvilken kjønn de er.

 • Derullandei

  ??

 • Derullandei

  Det er en viss forskjell på «greit» og «legalt», og sånn skal det helst også være. Man kan ikke forby alt man ikke liker, på samme måte som man ikke kan påby alt man liker. Greit å ha i bakhodet når man diskuterer lovgivning.

 • Derullandei

  Men det trengte du vel ikke å godta selv om den seksuelle lavalderen var 14?

  Det er jo ikke snakk om å pålegge ungdommen å debutere før fylte 15. Eller å forby foreldre å sette grenser for barna sine.

 • Rebekka Fortinbras Rygge

  6 års fengsel for ett kjæresteforhold, mens overfallsvoldtekt får 1 år? Noen andre som ser feilen i systemet?

 • Kenth Olsen

  Det gjør den ikke, men å skape gråsoner gjør det vanskeligere å vite, det er ikke en eksakt vitenskap. Dessuten må domstolene ha noe håndfast å dømme etter. Ingen lover er garantier for at de ikke brytes.

 • Goggen Glock

  For en håpløs logikk. Du mener at fordi vi mangler likestilling i familiepolitikken vår så skal vi nå lage en kjønnsdiskriminerende seksualpolitikk i tillegg? Kanskje vi heller burde jobbe FOR en likestilt familiepolitikk….

  De 9 månedene hvor biologien spiller inn er bare blåbær mot de 18 årene det tar å oppdra et barn. Far er ikke i mindre grad en forelder en mor, og er ikke mindre viktig. Far har ikke mindre foreldreansvar. Det er en tankegang som må snus, ikke en vi må forsterke ved å innføre MER kjønnsdiskriminering.

  PS: Ellers er det også bare en brøkdel av tilfellene med sex med personer under lavalder hvor graviditet er inne i bildet. Hele loven kan ikke ta utgangspunkt i hvordan graviditet slår ut. Det er i hovedsak et spørsmål om man må ta en avgjørelse man ikke er moden nok til å ta, og som følge av dette får en emosjonell belastning (i verste fall hemmet emosjonell utvikling) i etterkant.

 • Kenth Olsen

  Kan du gi meg dine meninger om aldersgrense og aldersforskjeller som du mener må gjelde ?

 • Wikitanker

  Når forbrytere frikjennes pga. bevisets stilling må vel elskende kunne frkjennes på samme grunnlag?

 • Goggen Glock

  Hvor har du det fra at noen med et kjæresteforhold har blitt dømt til 6 års fengsel?

 • Kenth Olsen

  Absolutt relevant problemstilling.

 • Goggen Glock

  Ja… forutsatt at bevisets stilling er slik at straffeskyld ikke er mulig å påvise så kan også disse sakene henlegges…… , men det er jo åpenbart ikke tilfellet i denne saken her, så hva har det med saken å gjøre?

 • Kenth Olsen

  Vel alder er vel ganske relevant I Somalia er det mange kjønnsmodne 12-13 åringer som dør i barsel fordi de ikke er modne nok til å føde, bare bli gravide.

 • Dronningz

  Jeg er i hovedsak enig med blogginnlegget til Gunnar Tjomlid. Dette er ikke noe jeg har reflektert voldsomt over, men jeg kom på denne saken fra min ungdomstid og hadde lyst til å dele den.

 • Kenth Olsen

  Nei ingen fasit derfor har vi lover som skal beskytte.

 • huttiheiti

  Tja..lover.. Jeg personlig mener det blir litt feil når en overfallsvoldtekt blir straffet med 2-3 (?) år, men sex med 14-15 åringer (frivillig!!) blir straffet hardere… Loven beskytter ikke alle likt heller..

 • Goggen Glock

  Hvor har du det fra at frivillig sex med 14-15 åringer blir straffet hardere enn » 2-3 (?) år» ?
  Hvilke dommer sikter du til når du sier det?

 • Tom Gregorius Lauten

  Du får prøve å etterleve dine egne råd neste gang du diskuterer rusmidler. Slik jeg husker det så var du veldig god til å slenge ut hersketeknikker og personangrep mot dine motdebattanter.

 • Resort10

  Fjas! Om to 14 åringer får barn hvem er det da som oppdrar og tar seg av det barnet i realiteten? (jentas foreldre) om du ikke skjønte det. Om det blir tatt abort hvem tror du det er tyngst for? Hvem får føle det på kroppen? Gutter og jenter er forskjelige, jeg vet at det finnes noen stein gale forskere som mener at det bare er kosmetiske forskjeller og diskutere med de er som jeg sa som og diskutere om månen er en ost.

 • Tror du folk tar deg seriøst når du bruker halve innlegget på å klage på hersketeknikk? Fint om du holder deg til sak.

  Men er argumentet ditt at det beste vi kan gjøre for 14-åringer er å be dem ikke ha sex, for å unngå graviditet og kjønnssykdommer? Høres farlig ut som linjen USA kjører, og de sliter som kjent med mye tenåringsgraviditet.

  Er vel strengt tatt bedre å drive med opplysning, så de er best mulig rustet når de ønsker å prøve det, på deres egne premisser?

 • Goggen Glock

  «Om to 14 åringer får barn hvem er det da som oppdrar og tar seg av det barnet i realiteten? (jentas foreldre) om du ikke skjønte det. »

  … og dette er tydeligvis en ordning du er fornøyd med….

  Tross alt:
  Foreldreansvaret hører kvinnen til! (Ironi) om du ikke skjønte det.

 • Daniel Sollie Hansen

  Jeg er enig i det aller meste av hva du sier, det er dog en ting jeg bet meg i merke.

  Du nevner Helge Solum Larsen, som hadde et seksuelt forhold med en 17 åring, og som ble anklaget for voldtekt, men fikk saken henlagt. Jeg kjenner ikke særlig til Solum Larsen-saken, men du åpner for at din tolkning av lovverket gjør at Helge Solum Larsen ville kunne dømmes, selv om det ikke ville kunne bevises voldtekt, utelukkende basert på manipulasjon.

  Det jeg lurer på er: Hvordan beviser man manipulasjon? Hvis en 24-åring har sex med en 17 åring, og 17-åringen senere sier at denne sexen ble utført fordi hun følte seg passivt presset, eller faktisk følte at han aktivt presset henne til sex, hvordan vil retten da gå fram for å bevise eller motbevise dette?

  Hvis det er en automatikk i at anklage om press automatisk fører til en eller annen dom, så er dette rigid i seg selv. Det er jo ingen garanti for at 17-åringen hadde frivillig upresset sex, men angret etterpå, etter ville, av en eller annen grunn, hevne seg, og dermed vil det kunne føre til at noen blir mer eller mindre uskyldig dømt.

  Samtidig, om det ikke er noen automatikk, vil det være ganske vanskelig å bevise at manipulasjon var med i bildet.

  Det er det som er problemet med en ikke-rigid løsning. Med en hard 16-års aldersgrense sier man at «Sånt gjør man ikke» på forhånd, slik at ingen skal komme inn i en situasjon hvor det kan være noen tvil hverken på den ene eller den andre måten, fordi det alltid vil finnes måter å kunne vri seg unna at man har manipulert eller presset. Man kan jo diskutere om det er rett at det alltid er en skyldig part, men da har man ihvertfall satt en hard regel, og da fjerner det all form for tvil!

 • STTB

  Søstra mi var vel 15 når hu var sammen med en på 19, det var absolutt inget problem.

 • STTB

  Absolutt ikke…

  Det er den matriarkiske tumblrfeministiske bullshitten der alle menn er voldtektsmenn.

 • Arsenal1988

  Bur hun inne i 6 år, vil være en seier for LIKESTILLING.

 • Fredrik Weisethaunet

  Jeg forstår faktisk motforestillingene dine godt, når jeg får tenkt meg litt om. Vi lever fortsatt i en forestillingsverden hvor offentligheten tror at jenter ikke vil ha sex, og gutter vil ha sex når som helst og med hvem som helst. Det er like skadelig for begge kjønn, og jeg er helt enig med deg.

  Samtidig mener jeg Tjomlid har ett viktig poeng med intensjonen bak dette innlegget. Det er hull i hode å skal skape offer på denne måten, om jeg havnet i avhør som 16-åring etter å ha hatt sex med en jente som var eldre enn meg er jeg ganske sikker på at jeg både hadde blitt forvirret og traumatisert. Jeg tror dine bekymringer har godt rotfeste, spørsmålet er hvordan vi skal løse det.

  Jeg har tenkt å skrive bok om mannlig seksualitet, for å ta ett oppgjør med hvordan vår seksualitet fremstilles. Du kan også lese noen av kommentarene mine på denne bloggen, begynner å bli en stund siden nå, men jeg tror du vil finne det verdt tiden å lese. Desverre husker jeg ikke lenger hva innlegget jeg svarte på het.

 • Arild Færøy

  Bare et spørsmål til deg,Gunnar Tjomlid .Er du medlem av O.T.O.?

 • Jens Heggestad

  Det er forskjell på en 18 år og 14 år gammel jente som blir gravid.

 • Ann Iren Torgersen

  Jeg er også ganske forundret over at man kan dømmes og settes i fengsel som 15 åring, men bestemme over egen seksualitet kan man ikke før man har rundet 16. Og at på til kan man ikkekjøpe alkohol før man er 18. Det er så bakvendt.
  Når det gjelder seksuell lavalder er jeg helt enig med deg, og støtter den tyske modellen. Den virker gjennomtenkt og fornuftig. Slik som loven er i Norge nå tror jeg faktisk det er en del foreldre som benytter seg av dette i forbindelse med at datteren eller sønnen har fått seg eldre kjæreste. Har hørt om tilfeller der foreldrene ikke godkjenner kjæresten og anmelder for voldtekt på tross av datterens eller sønnens meninger. En femtenåring har virkelig rett til å bestemme over egen kropp. Og slik som loven er nå er det ikke grunnlag eller mulighet for det.

  Besøk gjerne bloggen min http://www.sykepleier.blogg.no

 • Rebekka Fortinbras Rygge

  Kvinnen er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år. Ifølge tiltalen var gutten 14 år da de to hadde samleie første gang. Kvinnen hadde på dette tidspunktet akkurat fylt 18 år.

  Det seksuelle forholdet skal ifølge tiltalen ha vart i litt over et halvt år.

  – Generelt sett ser vi alvorlig på denne typen saker, sier Strømme.

  Tiltalen har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

  Kvinnen har ifølge sin advokat erkjent å ha hatt et kjærlighetsforhold til gutten.

 • Goggen Glock

  Ja, merk ordene: «strafferamme på INNTIL seks år»

  Det er noe helt annet enn å bli dømt til seks år. Sjekker du saken hvor en overfallsvoldtekt fikk 1 år (jeg antar du har en sak du viser til og ikke bare fant opp tallet) så vil du nok se at den strafferammen på paragrafen man ble dømt etter er noe helt annet enn dommen. Strafferammen og mulig maksimums-straff er noe helt annet enn dom.

  Den aktuelle paragrafen gjelder ikke bare kjæresteforhold. Den gjelder alle forhold for sex med personer under 16. Derfor er det naturlig og riktig at paragrafen har en stor ramme. Det er ikke det samme som at kjæresteforhold blir idømt maksimumsstraffen.

 • Derullandei

  Det er tydelig at poenget med #YesAllWomen fløy langt over hodet på deg.

 • Derullandei

  Ungdommen setter seg neppe ned med Norges Lover når de skal finne ut om de er modne for sex eller ikke. (Jeg håper i hvert fall ikke det.) Hvordan gjør gråsoner i lovverket det vanskeligere å vite om man er moden?

 • Derullandei

  Sier du at du hadde sex med mange jenter under den seksuelle lavalder?

 • Emil Muller

  Du ser ut til å bevisst unngå å forstå argumentasjonen. Eller leste du kanskje ikke i det hele tatt? Hvor i bloggen står det noe som at det er ok om 14-åringer får kjønnssykdommer eller blir gravide? Hvor får finner tekst som rettferdiggjør spørsmålet ditt «vil folk VIRKELIG utsette sine egne barn for dette?»?

  Det er komisk. Når din uredelige argumentasjon blir møtt med en realitetssjekk, skriker du om hersketeknikker. Du forsøpler en debatt det kan være verdt å ta.

 • Tjomlid sier det viktige: Den seksuelle lavalder er ikke en naturlov. En voksen er heller ikke pedofil selv om man har sex med en person som mangler 1 dag på å være over den seksuelle lavalderen, man blir ikke med et trylleslag voksen og seksuelt moden den dagen man fyller 16. Men et sted må grensen gå, derfor må seksuell lavalder settes så høyt at man er noenlunde sikker på at tenåringen er moden nok til å håndtere relasjonen, dette handler jo blant annet om å beskytte den unge mot å bli utnyttet av en voksen og å gi klar melding til voksne om holde seg unna. Dersom begge er unge og umodne blir imidlertid bildet et annet, dermed blir det helt feil å håndheve en grense svært strengt.

 • Hvis din datter som 14-åring ønsker å ha sex med en 18-åring så kan du ikke nekte henne det uten å bedrive barnemishandling. Dvs. du må i tilfelle stenge henne inn i et bur slik at du kan ha fullstendig oversikt døgnet rundt. En 18-åring spør ikke deg om lov og gir forøvrig blanke i hva du mener. Slik er virkeligheten :-)

 • FlyJiveDude

  Nå finnes det også forskning på mental modenhet, som jeg mener burde holde sterkere enn en utprøvd tysk modell. Vi vet at tenåringer ikke er ferdig utviklet mentalt, hvorfor skal vi la de få bestemme slike ting selv når vi vet de ikke er fullt kapable til å ta slike beslutninger?

  For øvrig er legaliteten til en handling knyttet opp mot folkeopinionen. Hvis 99% av befolkningen mente det var moralsk rett å steine folk til døden for utroskap/tyveri/voldtekt, ville det antakeligvis ført til en lovendring som tillot dette. Hvis folkeopinionen endret mening med like store prosenter, ville det da antakeligvis blitt forbudt. Poenget er at de aller fleste vil stille seg i mot forslaget til Tjomlid, ergo har det litt å si om jeg synes det er «greit», fordi det vil påvirke legaliteten.

 • Derullandei

  «hvorfor skal vi la de få bestemme slike ting selv når vi vet de ikke er fullt kapable til å ta slike beslutninger?»

  I praksis bestemmer de det selv. Hvordan vet vi at de ikke er fullt kapable til å ta slike beslutninger?

  Og hvor har du din info om folkeoponionen fra?

 • Kremkar

  Haha! Akkurat slik min tankegang funker også! :)

 • FlyJiveDude

  Du kan vel ta en kikk på mental utvikling så ser du hvor jeg kommer fra. Det er ingen tvil om at guttehjernen utvikler seg vel forbi den fyller 18, når en gutt er 14 er det stor sannsynlighet for at han ikke har kommet i puberteten enda, i hvert fall ikke fullført den. Vet du hva den største grunnen til at alkohol har en aldersgrense på 18 år og sprit på 20? Fordi etanol har en skadelig innvirkning på hjernens utvikling, det samme gjelder cannabis og andre rusmidler. Så «hvordan vet vi at de ikke er fullt kapable til å ta slike beslutninger?» Fordi vi faktisk har god forskning på området. De er en grunn til at barn ikke får evne til selvstyring til de er 16 år, noe som enda ikke er en mentalt voksne alder, men noe som for mange er et godt skritt på vei. Det finnes mange tall som blir slengt rundt, men svært mange regner 25 år som alderen der hjernen er fullt voksen, litt tidligere for jenter, men nok til å si at en 14 år gammel jente ikke burde ha sex med en 20 år gammel mann, eller vice versa.

  Dette er ikke argumenter for å hindre tenåringssex, men for å beskytte dem fra voksne som ønsker å ha sex. Jeg bryr meg ikke om en 14 år gammel jente og en 16 år gammel gutt har sex i lag, men når 20 år gamle gutter og jenter skal få gjøre det med 14 åringer, da mener jeg modenhetsforskjellen er for stor.

 • Kenth Olsen

  Neida siden to saker ikke er helt like vil straffeutmålingen også variere, har aldri påstått at det er perfekt.

 • Derullandei

  «Jeg bryr meg ikke om en 14 år gammel jente og en 16 år gammel gutt har sex i lag»

  Men loven bryr seg, og det er vel den vi diskuterer her? 15 år er ifølge loven gammelt nok til at man er strafferettslig ansvarlig for sine handlinger, men altså ikke gammelt nok til at man er ansvarlig for sitt sexliv.

  Analogien til rusmidler virker irrelevant, da sex ikke har noen påvist skadelig innvikling på hjernens utvikling.

 • Kenth Olsen

  Hvem skal vurdere om det er gjensidig kjærlighet eventuelt bevise det.

 • FlyJiveDude

  Nei, den er ikke irrelevant, ettersom det var en forklaring på hvorfor man ikke kan la 14-åringer være autonome, de er ikke modne nok til å ta slike beslutninger. For øvrig tviler jeg veldig sterkt på at en 15-åring noen gang har fått strafferettslige følger for samtykket sex med en 14-åring, ei heller en 16-åring. Det jeg er uenig i er om en 18-, 19- 20-åring skal kunne ha sex med noen som er under seksuell lavalder, noe som Tjomlid tydeligvis mener, etter som han og alle andre her tydeligvis har bakgrunn fra medisin eller psykologi og er ekspert på hjerneutvikling hos tenåringer. Du krysser en farlig grense mot å tillate pedofili hvis det tillates en lov tilsvarende den tyske modellen.

 • Idar Olsen

  Ikke så forferdelig vanskelig det om du hadde giddet å ta med hele det jeg skrev og ikke bare det som passet deg for å være uenig. Kodeordet her er «forhold over lengre tid»

 • Hva gjelder ungdom på 16 og 17 år så sier så vidt forstår tysk lov den at man må utnytte en sårbar situasjon. Akkurat hva de legger i det, er jeg usikker på, men jeg tror ikke det er nok at den yngre part sier de «angrer seg». Det må kunne vises at den eldre part har «utnyttet en sårbar situasjon» (eller brukt økonomiske insentiver).

  Det er dog alltid en risiko for at en slik «rettighet» kan brukes mot den eldre part, men det hadde vært interessant å finne ut mer om hvordan dette fungerer og praktiseres i Tyskland…

 • Nei.

 • Ungdommer under 16 får bestemme og påvirke ganske mye, blant annet hvem de vil bo med etter en skilsmisse (vektlegges tungt etter at barnet er fylt 12 år), om de vil la seg konfirmere, handlinger de kan straffes for (kriminell lavalder) etc. Og skal man følge argumentasjonen om umodenhet, bør man egentlig heve seksuel lavalder minst til 18 år.

  Men dette er veldig teoretisk. I den virkelige verden kan man da se på undersøkelsene jeg viser til fra blant annet Canada og Danmark som altså peker i retning av at ungdom på 14/15 er minst like ansvarlige seksuelt som de på 16/17 er, og at de fleste som velger å ha sex med en mye eldre part når de er under 15 år ikke opplever det som uønsket eller et overgrep.

  Man kan alltid hevde at man tar bedre avgjørelser jo eldre og modnere man blir, men samtidig skal vi ikke beskytte unge fra livets realiteter og erfaringer de trenger. Det er slik de modnes, ikke bare som en teoretisk prosess i hjernen, men ved å bryne seg på virkelige følelser og på andre mennesker. Det vi kan gjøre er å forberede dem best mulig gjennom opplæring.

 • Du krysser en farlig grense mot å tillate pedofili hvis det tillates en lov tilsvarende den tyske modellen.

  Her mener jeg du bommer grovt. Pedofili handler per definisjon om prepubertale barn, og det krever en helt spesiell parafili for å tenne på. Det er neppe veldig uvanlig at en på 19 kan tenne på ei på 14-15 år, men å tenne på noen som er 10-12 år er en helt annen liga. Da er det ikke lenger bare en gradforskjell i alder/modenhet, men derimot en kategorisk forskjell i pre- og post-pubertal. Det er ikke en grense man bare sklir over i.

 • storjerne

  Regner ikke med at det var noe fare for at du hadde mye sex med 18 år gamle jenter når du var 14, tjomlid..
  Regner også med at du synes dette hadde vært like greit om en 18 år gammel gutt hadde gjennomført samleie med en 14 år gammel jente, og at de hadde hatt et forhold over tid (dvs. at han i «verste fall» kunne vært 17,5 eller 18 år og hun 13,5). Har du forresten møtt noen 14 år gamle jenter? Søsteren min er 14 år, og hun skal ikke ligge med nabogutten som kjører bil.

 • Alltid ille hvis det er andre veien. At en 18 år gammel mann har sex med ei 14 årig jente.
  Man må da ta til etterretning i guttens seksuelle forhold. Gutter vil gjerne ha sex med 18-årig jenter grunnet deres seksualitet, mens det er grusomt stygt at 18-årige gutter har sex med ei 14-årig jente….

 • norub88

  Hvis en 14 år gammel gutt innleder et forhold med en jente som er 18, og de har samleie, hva er galt med det egentlig? Mener virkelig noen at hun bør dømmes? For hva da?

 • SteinVoll10

  Som i alle andre saker, er vel politi og påtalemyndigheter drevet av private motiver i denne saken også. For det er vel ingen som tror at politiet og påtalemyndigheter driver å opprettholder norsk lov. Det er noen tilfeller de må ta tak, da det er for opplagt at vedkomende vil bli avslørt. Men resten av sakene er utelukkende rene oppdrag de får betalt for. Eller personlige hevn motiver. Slikt som i denne saken.

  mvh Jan Johansen

 • placebo45

  Dette ga ikke meg «mer å tenke på». Under 4 år mellom et par der yngste er 14, uansett kjønn, og der alt tyder på at forholdet har vært gjensidig, skal på ingen måte straffes med opptil 6 år. Dette er hinsides enhver fornuft. Og igjen, det hadde vært nøyaktig det samme om begge hadde vært jenter, gutter eller den yngste hadde vært en jente.
  Desverre er dette dårlige argumenter, les heller hele bloggposten…

 • placebo45

  Det er det absolutt! Men en 14 åring er ikke aseksuell og ute av stand til å ha et kjærlighetsforhold.

 • Zoopp

  Har du lest artikkelen? Alt tyder på at du ikke har gjort det!

 • Kenth Olsen

  Beklager, men jeg ser ikke noe formildende i at forholdet har foregått
  over tid, og eventuelt hvor lang tid skal det være for at det er ok.

 • Alf M. Johansen

  En god begynnelse er at staten stopper å opprette saker mot mennesker som pårørende ikke selv anmelder. På en måte må alvoret i saken henge sammen med hvorvidt pårørende føler seg krenket.

 • Idar Olsen

  Det sier mer om deg enn meg dessverre. Men om du tenker deg om så burde du vite svaret. Når 2 stykker er i lag over lengre tid så er det en grunn til det. Hvor lenge? vel kommer ikke det litt an på personene det er snakk om? 2 15 åringer ville et halvt år være lenge, men for 2 30 åringer så ville det ikke det.

  Å sette en grense at 15 er for lavt men 16 er ikke blir for dumt det også. Man kan vær 50 år og oppføre seg som en 8 åring, døren slår begge veier.

 • Bjørn T. Dahl

  Hvorfor må domstolene ha noe absolutt håndfast, ufravikelig, her, mens den i alle andre saker kan, og skal, ta omstendighetene i betraktning?

 • dudhereismycar

  Det er mulighet å ha et kjærlighetsforhold som ikke er sexuelt… spesielt når man er 14

 • dudhereismycar

  For noen 14 åringer stemmer nok det du skriver… for andre gjør det ikke det… Loven må kunne beskytte de som blir utnyttet…

 • dudhereismycar

  Jeg vet at jeg ikke skal stjele i butikker, dermed gjør jeg det ikke..
  Jeg vet at man ikke skal ha sex med en mindreåring, dermed gjør jeg det ikke…

  At eksempelet du beskriver kanskje oppfattes feil for deg, gjør ikke at det er mindre galt.. Hvis alle bare fulge lover og regler så ville han du skriver om sluppet å sitte inne i 30 dager…. og hvis han hadde ventet til hun ble 16 kunne de gjort hva de ville

 • Jenny Olsen

  Interessant hvordan «jeg synes barn på 14 skal få ha sex med hvem de vil» fugt av «men vi må ta det alvorlig om ungdom under 18 sier de har følt seg tvunget til å ha sex» blir tolket som «javel, ja, du vil at 50 år gamle griser skal få lov til å ha sex med 14 åringer».
  Det kan virke som du bør skrive kortere innlegg med enklere ord og kortere setninger sånn at folk orker å lese det hele.

 • Carina Marie Rose

  Bare for å ha sagt det. Det er ikke alder som er hovedårsak til død under og etter fødsel i utviklingsland, men kosthold. Det at de over tid har vært underærnærte gjør at kroppen ikke har hatt næring til å utvikle seg skikkelig, og dette fører til at både hud og ben blir ødelagt under fødsel, som ubehandlet er dødelig.

 • Palac Palight

  Så du mener at hvis ei jente blir gravid da hun er 14 da er dette greit? eller en gutt som har ikke noe peiling over livet og blir far Da blir dette selvfølgelig bare vanskeligere for Foreldre

 • Elin81

  det er skadelig og ødelegger forhold, er mye forskning på dette.

 • Geir Undestad

  Jeg tok meg friheten nå og søkte etter forskning på at pornografi er skadelig. Fant ingen, så hyggelig om du kan henvise meg til disse studiene!

 • STTB

  Poenget med #YesAllWomen var for en gjeng å sitte syte fordi de ikke har et spesielt liv så de skaper kameraderi og selvfølelse via felles ikke eksisterende fiende.

  #YesAllWomen er like idiotisk som all annen tumblr feminisme og SJW idioti. De som følger det ødelegger hele den ordentlige feminismen og fremstår som en gjeng hoffnarrer.

 • Det argumentet er kun gyldig om lov om seksuell lavalder forhindret unge fra å ha sex med hverandre. Det er lovlig for noenlunde jevnaldrende å ha sex med hverandre i dag, og de kan gjøre hverandre gravide like mye som en 25 åring kan det. I tillegg ser vi av statistikkene at mange under 16 har sex også med eldre parter i dag. Loven stanser ikke dette, så graviditetsargumentet er helt meningsløst.

  I land med lavere seksuell lavalder enn Norge ser man ingenting som tyder på flere tenåringsgraviditeter eller mer seksuelt overførbare sykdommer hos unge. Derimot ser man at hvis man gir seksualopplæring fra ung alder, debuterer ungdommene senere, det er mindre tenåringsgraviditeter, og det er mindre kjønssykdommer hos unge.

  Vi forhindrer altså neppe det at unge har sex gjennom lovverket, men vi kan sørge for at de blir behandlet på en human og rettferdig måte når de velger å gjøre det også med en eldre part.

 • Skepsist

  Ja, det er mulig, men bør det være slik først og fremst fordi du synes det?

 • Skepsist

  Oh man, så siden loven sier noe så bør det være slik? Jøder hadde ikke tilgang til riket for en god del år siden. Det burde vel aldri vært endret etter din logikk.

  Du kan ikke argumentere for dagens lovverk fordi lovverket er slik det er. Ta deg noen kurs i logikk før du diskuterer offentlig.

  Hvis lovverket ikke fungerer etter hensikten bør den endres. Hvis du ikke evner å diskutere med fornuftige _argumenter_ kan du vel bare la være.

 • Skepsist

  Jeg tolker argumentet ditt dit hen at hvis lovverket ikke skal fungere, bør det fungere dårlig for alle, ikke bare for noen. Jeg ser problemstillingen, men jeg kan ikke se at det er noen løsning å gå for et lovverk som fungerer dårlig for alle.

 • Skepsist

  Vel, fordelen med å ha bakgrunn i f.eks. medisin eller psykologi er jo at man kanskje har litt peiling på det man skriver om. Å trekke frem pedofili når man snakker om en 18-20-åring som tenner på en 14-15-åring, viser med all tydelighet at du kunne hatt godt av litt faglig bakgrunn.

 • KallePalander

  Man må følge de lover og regler som til en vær tid er gjeldene, men det er jo rom for retslig skjønn. I dette tilfellet er jo formildene omstendigheter at det er gjensidig kjærlighet.
  Det som er helt bort i natta i dette landet er strafferammene. 6 år for denne kriminelle handlingen er jo fullstendig skivebom, når man i sist uke leste om personene som slo ned og drepte en familiefar som skulle over og dempe nabofesten. De fikk 7- syv- måneders fengsel Ikke ÅR men måneder!

 • Elin81

  http://pornharms.com/ her har du en av dem, du får lese nøye og alt som står på sia her. Finnes flere sider slik som denne. Så sant du kan å lese engelsk da.

 • dudhereismycar

  Så det du mener er at hvis mange nok mener å stjele og voldta er ok, så skal man bare fjerne lovene mot dette?

  bare fordi det finnes motstand mot en lov, så betyr ikke det at DIN stilling til loven er korrekt…

  PS: det første tegne på at man argumenter for noe man ikke kan argumentere for er at man angriper personen man diskuterer mot: ref din: «Du kan ikke argumentere for dagens lovverk fordi lovverket er slik det er. Ta deg noen kurs i logikk før du diskuterer offentlig.»

  Diskuter heller sak du, og dropp ukonstruktivt tull

 • dudhereismycar

  Nå kan jeg anmelde og få buret inne en eventuell 18 åring som forgrep seg på mitt barn.. hvis lavalderen var 14 ville dette ikke være mulig…

  Så forskjellen er stor…

  ps.. setter masser av regler og grenser.. men som du og alle andre vet så ønsker gjerne tennåringer å «pushe» grensene så mye som mulig. selv når de ikke er klare for konsekvensene

 • Elin81

  Her har du en fortelling fra virkeligheten, ligger uner personal, men du er vel ikke inntresert i å lese, er vel derfor du liksom ikke fant noen sider.
  A week ago, while waiting for an appointment at the Apple Store, my husband and I took our three children (ages 4 yrs, 3 yrs, and 10 months) into a Barnes and Noble store in Southlake, TX to spend some time looking through the children’s books. Before heading upstairs to the children’s book section, my husband wanted to stop at the cafe to get a drink. I noticed there was a small, colorful, kids table and chairs set up with Nooks attached, along with a sign clearly stating that it was a “Children’s Table”. I took my two sons to the little children’s table and allowed them to sit down and try out the Nooks available for them while we waited for my husband.

  While the boys began trying out the Nooks, I stood right next to them and began taking my baby out of her stroller. From the corner of my eye, I noticed there was something playing on the Nook my 4 year old had. Trying to prevent my daughter from fussing, I didn’t stop long enough to see what was playing on his screen, that is, until he held it up to me and asked what “it” was. Imagine my horror when I realized there was a pornographic VIDEO clip playing on his Nook. A clip showing a woman performing a sexual act on a man. Fully nude. Disgust.

 • creole

  så.. an gjorde noe han visste var ulovlig, og det skal vi gi samfunnet skylda for?? loven? enhver må ta ansvar og konsekvenser for egne handlinger å slutte å skylde på andre. case closed.

 • creole

  Det er ingen større sjanse for at en 14 åring blir gravid enn en 16 åring, men man øker sjansen betraktelig FOR at en 14 åring blir gravid med å sette ned aldersgrensen. vi snakker om mennesker som for 2 år siden ble ferdig med barneskolen.

  å sammenligne sjansene mellom 14 og 16 er feil… å derimot se på de økte sjasnene for at en 14åring blir gravid, er en vesentlig annen sak. hvorfor ikke la grensa gå på 12 med det samme liksom?

  De fleste barn har begynt å onanere i den alderen og tenker allikevel på sex. så jo, argumentasjonen min med å la barn være barn henger på greip, og grunnen til at folk sverter deg er dine nedsettende holdninger mot andre med en annen mening enn deg.

  hva med å kutte ned på offerrollen din og kutte ut all personlige angrep mot de som er uenige med deg?

 • Tang1

  Jeg er selv far til en jente på 16. Jeg har snakket mye om sex med henne. Opplysning, åpenhet og tørre å stole på dem.
  Synes forslaget som Tjomlid skriver om i bloggen er verdt å tenke på.
  Vet om noen i politiet som har røyka hasj i ungdommen. Fantastisk flinke i jobben sin. Hadde de blitt dømt i ungdommen hadde vi som samfunn mistet en dyktig arbeidskraft.
  Alt er ikke svart/ hvit.

 • Tang1

  Har du barn i den aktuelle alderen? Kan man være 100% sikker på at avkommet ikke har hatt sex før de har nådd den seksuelle lavalderen? Nei.
  Har en datter på 16, hun kan ha sex med en på 50. Loven beskytter han. Jeg hadde ikke gjort det!

 • men man øker sjansen betraktelig FOR at en 14 åring blir gravid med å sette ned aldersgrensen

  Hvilket belegg har du for å hevde det? Seksuell lavalder regulerer ikke når folk har sex og hvem som har sex med hvem, bare når vi kan straffe noen for det. Statistikk fra andre and tyder ikke på at flere unge blir gravide med lavere seksuell lavalder.

  Det virker som om du fortsatt tror at hvis vi senker seksuell lavalder, så vil 14-åringer plutselig ha mer sex enn i dag. Lite tyder på det. Kanskje konsekvensen kan bli det motsatte fordi vi da blir tvunget til å innse at så unge ungdommer er seksuelt aktive, og dermed blir flinkere til seksualopplysning tidligere.

  hvorfor ikke la grensa gå på 12 med det samme liksom?

  Fordi de fleste når puberteten rundt 12-13 år. I en alder av 12 vil mange være prepubertale fortsatt. I en alder av 14 er de fleste i puberteten og dermed mer interesserte i å ha drive seksuell eksperimentering.

  Ser du på tallene fra Canada ser du en tydelig forskjell i seksualvanene til en på 12 og en på 14. Men minimal forskjell på en på 14 og en på 16. Derfor.

  De fleste barn har begynt å onanere i den alderen

  De fleste barn onanerer fra de er 3-4 år gamle. Argumentet med «å la barn være barn» er jo tåpelig, fordi her snakker vi om handlinger de gjør uansett, uavhengig av straffeloven, og hvor den eldre part kan straffes om den yngre part ikke gjør det av fri vilje og med full viten om hva de driver med.

  Argumentasjonen din baserer seg på at Straffeloven regulerer når unge begynner å ha sex. Det gjør den ikke, og dermed faller argumentene dine døde til bakken.

 • crapboi

  Det virker jo som om du mener noe helt annet på «bloggen» din, men det virker jo også som om du er uenig med deg selv i det korte stykket jeg orket å lese.

 • crapboi

  Ta deg en tur på apoteket.

 • Lover er et produkt av kulturen den ble skapt i. Så om samfunnet som helhet, hypotetisk sett, skulle endre mening om stjeling og voldtekt, så kan det tenkes at man droppet lovene om det ja. Men problemet med hypotetiske situasjoner brukt som argumenter at de gjerne er veldig far-fetched, slik det er i din påstand.

  Lover kan ses på som en kontrakt folk har til samfunnet, og som (i et demokrati iallefall) skapes av folket selv. Som enhver kontrakt er det viktig at folk har tillit til den, for at de skal respektere den. Det krever at ettersom folks meninger forandres gjennom tid, oppdateres også denne kontrakten.

 • Diven B

  Utestengelse fra å jobbe med barn og ungdom. Den varer resten av livet.
  Trur at man kan bli en fantastisk lærer osv, selv om man har vært forelsket i og har hatt sex med en 14 åring. Dette gjelder da f.eks ungdom på 18-19 år, som står på terskelen til å utdanne seg videre.

 • At folk har ubehagelige opplevelser med porno er ikke argument i seg selv mot porno.

  Med det sagt, så skjer det nå en pornofisering av samfunnet som krever motstand. Men det burde skje gjennom opplysning, ikke ulovliggjøring.

 • Geir Bjerkland

  Om hun eller han er 14 eller 18 år spiller ingen rolle.. Ingen forskjell på kjønn. Men vil ikke kalle det pedofili.. I 2014 så er 14 åringer greit opplyst om blomster og bier… Men synes ikke man skal gjøre forskjell på om det er gutt eller jente som er «overgriper»…

 • Geir Undestad

  Selvsagt kan jeg lese engelsk, og jeg er en kløpper på internett. Den siden du viser til ser ut som en oppsummeringsside for diverse studier som viser skadelige sider av pornografibruk, men når jeg prøver å finne kilden til noen påstandene blir jeg henvist til diverse digitale nyhetssider, hvorpå sine kilder igjen er andre digitale nyhetskilder. Det er et eneste stort nettverk av sider som lenker til hverandre, men ingen studier.

  Likevel finnes det påstander som er støttet opp av studier, men jeg synes ikke alt er galt i det de har avdekket i de studiene, feks «http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16488814».

  Selv om det finnes mørke sider ved porno og det meste annet her i verden, vil jeg ikke gå så langt som å forby alt som er skadelig. Noe av det første som ville vært forbudt dersom man så sort/hvitt på verden er bilen – hvor mye skade har ikke den mekaniske boksen gjort? Det er likevel slik at man kan regulere bilkjøring i samfunnet hvor skadeomfanget er akseptabelt.

  Det samme kan sies om pornografi. Ja, det er gjort studier på pornografi som viser enkelte sammenhenger som vi som et samfunn ikke aksepterer. Og det er selvsagt negativt og synd. Men jeg har tro på regulering av porno, for som Ole Brumm sier: Ja takk, begge deler.

 • Elin81

  hvorfor det

 • crapboi

  Fordi det virker som du trenger medisiner.

 • Furusk

  Problemstillingen er sylskarpt presentert i og med at vi nok ser forskjellig på om en 14 års gutt har sex med en 18 års jente eller omvendt. Mens 14-15 åringer raser rundt råkåte for å debutere og bli menn, må jentene holde knærne sammen enda noen år pga konsekvensene. Og særlig er det forbudt for litt eldre gutter/menn å ha sex med mindreårige, mest på grunn av konsekvensene som er grunnen til denne moralgrensen. Burde vi ikke heller innrette oss etter naturen og ha forskjellig lavalder for gutter og jenter. Det ville i alle fall dekke manges rettsfølelse akkurat i slike tilfeller.
  Det er vel kanskje slik at en yngre gutt/jente vil debutere med en eldre og mens gutta gjerne vil skryte av forhodet, så vil jentene holde kjeft. Moralen er litt forskjellig her.
  Kanskje burde grensen være 2 år lavere for gutta enn jentene mht loven. Det høres vanvittig ut i mine ører å straffe en 18 års jente for dette enten kjærlighet eller ikke.

 • pellepotens

  Det er erketypisk norsk å blande seg inn i andres sexliv. Hva med å la folk bestemme selv hvem de eventuelt vil ha sex med og når, betalt eller ubetalt?!? Hva er galt med å være kåt når man er 12? Er det voldtekt så er det voldtekt…

 • Om målet er å hindre ungdom under 16 å ha sex fordi dette vurderes som potensielt skadelig, ville ikke en logisk konsekvens være å gjøre det ulovlig å ha sex med jevnaldrende også? Jeg snakker selvsagt ikke om fengsel, men f.eks. innkallelse til en alvorssamtale med politi og helsesøster, varsling av foreldre, kanskje også undersøkelse for kjønnssykdommer?

 • Skepsist

  Å påpeke tankefeilen i din argumentasjon er ikke ukonstruktivt tull. Det er nødvendig når folk baserer seg på logiske feilslutninger som at noe bør være slik fordi det er slik. Forøvrig er det ikke det samme som personangrep, noe du feilaktig ser ut til å tro.

  Jeg har ikke sagt noe om at min stilling til noe som helst er korrekt. Jeg sier bare at du ikke kan argumentere på den måten du gjør. Det gir ikke mening.

  «Så det du mener er at hvis mange nok mener å stjele og voldta er ok, så skal man bare fjerne lovene mot dette?»

  Hvordan folk straffes for disse forbrytelsene er jo ikke akkurat skrevet i stein, så ja, hvis alle plutselig synes det var helt greit så burde loven endres.
  Men jeg ser ikke helt relevansen til diskusjonen vi har? Når det stjeles eller voldtas er det normalt sett alltid et offer. Denne diskusjonen handler ikke om å lovliggjøre overgrep, hvis det er slik du tolker det?

  Lovene er ikke laget ut ifra hva som er rett og galt, det er det nemlig ikke noe som heter, objektivt sett. Når mange nok er for f.eks. dødsstraff, ja så er det faktisk lov, slik man ser i enkelte land som USA og Kina.

  «Hvis alle bare fulge lover og regler så ville han du skriver om sluppet å
  sitte inne i 30 dager…. og hvis han hadde ventet til hun ble 16 kunne
  de gjort hva de ville»

  Det stemmer det, men det er intetsigende pjatt. Det sier ingenting om hvorfor det bør være slik eller hvorfor dagens lovverk er bedre enn det Tjomlid presenterer.

 • placebo45

  Ja, helt enig! Overgrep og utnyttelse skal forebygges, bekjempes, stoppes og straffes. Det er selvfølgelig en forskjell om offeret er 14 eller 35… og hvor alvorlig overgrepet er. Det som er skummelt er at alle 14-15 åringer automatisk skal umyndiggjøres når det gjelder utforskning av sex, og at dette skal forfølge rettslig hvis «den andre parten» er et 3-4 år eldre.

 • Jada, det er fullt mulig, noe mange foreldre med små barn kan bekrefte. Det betyr imidlertid ikke at det bør være et krav. Absolutte grenser er alltid et problem så lenge de behandles som allmenngyldige. Barn får seg kjærester tidlig (se f.eks http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldre-og-barn/fulgte-barnehagekjaerester-et-helt-aar/a/10139970/ ), og stort sett med jevnaldrende. På et visst tidspunkt vil ungene også bli nysgjerrige på det seksuelle. Barn er også seksuelle vesener, selv om mange virker å fortrenge eller fornekte at så er tilfelle. Med mindre de er født på samme dag vil ethvert kjærestepar hvor den ene er rett under og den andre rett over den seksuelle lavalder få en kriminell og ett offer dersom de skulle bedrive seksuelle aktiviteter rundt den tiden hvor den ene er over og den andre under. Så lenge begge er under elle begge er over er det helt greit. Er ikke det veldig merkelig?? Det er jo dette som er poenget med bloggposten. Og det er faktisk mulig å ha en lovgivning som beskytter dem som trenger det, samtidig som man gir dem som trenger det rom for utprøving. Hvorfor er vi her til lands så redde for å ta denne diskusjonen??

 • Tja, eksempelet som nevnes oppfattes feil for meg også. Dagens lover er et resultat av en demokratisk prosess, ikke av at hver enkelt lov eller regel har vært oppe til folkeavstemning. Dermed er det faktisk fullt mulig at det finnes lover som strider ganske heftig imot folkemeningen. Men det er en digresjon.

  Eksempelet til dronningz viser nøyaktig det samme som henspeiles i blogginnlegget. Det er et eksempel på to kjærester med tre års aldersforskjell hvor de har hatt gjensidig samtykkende sex. Jenta var også like gammel som debutalderen til jenter, og hadde en kjæreste som var tre år eldre, eller den samme aldersforskjellen til partneren som jenter i den alderen i snitt debuterer med. Med andre ord er dette noe som skjer hele tiden. Det er normalen heller enn unntaket. Og det skal altså straffes fordi det står i loven, som må tolkes på mest mulig firkantet måte, i stedet for å se om loven kanskje burde endres.

 • Hvis hennes 18 år gamle kjæreste faktisk forgriper seg på henne så trenger du da for pokker ikke noen lov om seksuell lavalder for å anmelde ham. Hvis du derimot ønsker å anmelde ham fordi de har hatt gjensidig samtykkende sex så stiller jo saken seg annerledes.

 • BBA

  Jeg vil si at han gutten på 14 år er heldig.
  Hvis jeg var 14 år gammel og ei 18 åring jente prøvde seg på meg ville jeg ikke sagt nei liksom.

 • La gjerne barn være barn, så lenge du ikke prøver å stikke hodet i sanden og nekte for at barn også er seksuelle mennesker. I kommentaren din likestiller du alle under 16, og sier at sex er tabubelagt «i den aldersgruppen». Jeg har barn på 2, 7 og 9, og fordi de er vant til å se sine foreldre kysse og kose, samt at vi ikke har noen tabuer rundt det å være nakne (min samboer er naturist, det er ikke jeg, men jeg går naken i mitt eget hjem på vei til og fra badet om morgenen og kvelden f.eks.) så har heller ikke barna våre det. De har fått lære om sex fra de var gamle nok til å spørre om det (4-5-års alder ca), og ser rett og slett på det som den naturlige tingen det er. Hvis sex er tabubelagt blant barn så er det fordi de er oppfostret av voksne som synes sex er skummelt, ekkelt og at eventuell kunnskap om emnet bør holdes lengst mulig unna barn.

 • Pelle P. Olsen

  Hva med en 18 år gammel gutt og ei 12 år gammel jente? Det er en alminnelig oppfatning at jenter er 2 år foran gutter i seksuell utvikling, så en 14 år gammel gutt vil generelt tilsvare ei 12-årig jente. Det er derfor potensielt *verre* å innlede forhold til en 14 år gammel gutt.

  Den tyske modellen virer fornuftig. Men i slike saker er det svært vanskelige bevisforhold. Det er bare å se hen til voldtektssaker. Retten har ofte bare troverdighet å avgjøre ut fra. Oppfatning om troverdighet har i altfor mange saker vist seg å være en så dårlig indikator at det går på rettssikkerheten løs, enten for den ene eller andre part. Med tanke på de store konsekvensene det er å bli dømt for seksuelle overgrep, enten det er voldtekt eller omgang med mindreårige, så bør bevisbyrden være høy. Problemet er at i praksis kan det bli vanskelig å få noen dømt for reelle overgrep. Dette er neimen ikke lett. Da er det enklere å sette aldersgrensen høyere og mer absolutt som i Norge, da blir spørsmålet om troverdighet mindre viktig.

 • Pelle P. Olsen

  Generelt sett, ja. Men den uttalelsen blir flåsete og krenkende når du ikke tar høyde for de mange gutter som faktisk blir utsatt for overgrep. Ikke får de samme hjelp som jentene, nettopp fordi holdningen din er rådende, og får redusert sin livskvalitet i mange år.

 • Du får korrigere meg hvis jeg oppfatter deg feil, men mener du det er feil at en 18-20 år gammel gutt har sex med en 14 år gammel jente, mens det er greit at en 18-20 år gammel jente har sex med en 14 år gammel gutt??

 • Har søkt opp noen eksempler på dommer etter overfallsvoldtekter, og det ser ut til at straffene stort sett ligger et sted mellom fire og åtte år. Hvilke spesifikke dommer der jevnaldrende har sex med hverandre er det du tenker på som har blitt straffet hardere enn dette?

 • Har søkt opp dommer etter overfallsvoldtekter, og disse ligger stort sett i området 4-6 år. Det artikkelen viser til er strafferammen, som er den maksimale straffen man kan dømmes til. Dom er her enda ikke falt. Strafferammen for voldtekt er 10 år, eller 21 år dersom den har blitt utført av flere, eller den er blitt utført på «en særlig smertefull eller særlig krenkende måte». Overfallsvoldtekter vil med andre ord ha en strafferamme på 21 år, mens sex med noen mellom 14 og 16 har strafferamme på seks år.

  Feilen i systemet er at loven likestiller alle tilfeller av sex mellom noen under 16 og en partner somer litt over, selv om loven har et forbehold om at straff kan bortfalle dersom det aktuelle paret er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling». Er tre års aldersforskjell nok? jeg tror faktisk mange vil hevde det, men det er tydelig at politiet ikke tar noen sjanser…

 • BBA

  Nå snakker jeg bare om denne saken her. I dette tilfelle så er det ikke noe galt akkurat.
  Det er snakk om 4 års forskjell liksom det er ikke uvanlig det.

 • oiwi90

  Hun var myndig, og han gikk så vidt på ungdomsskolen…

  Og det er STOR forskjell på en 14 år gamel jente, og en gutt.
  Det samme gjelder for 18åringer.

  En 18 år gamel jente, må klare å tenke at det ikke passer seg å være sammen med 14år gamel gutt.

  Hun er ferdig utviklet (fysisk) og han har kanske 4-6år igjen.

 • oiwi90

  Dette er tull.

  En 15åring og en 17år kan være kjærester, uten at det får (bruker? kan være untak) konsekvenser.

 • oiwi90

  Må jo følge lovene om du liker dem eller ikke.

 • oiwi90

  Forundrer meg over at du (med flere) sitter å reflekterer voldsomt over at seksuellavalder må senkes, og at alle kan ha sex med alle så lenge det er gitt samtykke.

 • oiwi90

  synes du det er greit at en mann på 25 har sex med en jente på 14?

 • Hvem er du til å dømme over deres kjærlighetsliv? En aldersforskjell på rundt 3,5 år er ikke akkurat dramatisk. Den type generaliseringer du driver med er nettopp det vi bør unngå.

 • oiwi90

  forstår ikke at en person som skal begynne på høyskole er sammen med noen som nettopp begynte på ungsomskolen

 • Ville du heller ikke forsvart homofiles rett til å være kjærester dengang homofili var straffbart? Eller kan det hende at lover må endres over tid?

 • oiwi90

  så en som er 40 kan ha sex med en 14åring bare fordi dem har vært i ett forhold i 3mnd?

 • Som hovedregel ikke. Samtidig kjenner jeg tilfeller hvor det har vært aldersforskjellen da forholdet startet, og de levde lykkelig sammen resten av livet. Poenget er at samfunnet ikke trenger å anse det som greit, men samtidig skal vi ikke nødvendigvis straffe noen for en slik relasjon om man ikke kan vise en tydelig skadevirkning av det.

  De sosiale/kulturelle normer gjør at en slik relasjon ikke vil bli sett på som greit uansett, og det er nok en viktigere rettesnor for de fleste enn hva Straffeloven er. Det jeg har lest om Tyskland tyder på at heller ikke der blir det ansett som sosialt legitimt for eldre å ha sex med noen på 14. Derfor er det ingen grunn til å tro at det skjer noe oftere enn i land med høyere lavalder. Men når det først skjer kan man i det minste forholde seg mer rasjonelt til det og ikke straffe kun for straffens skyld.

 • oiwi90

  Men da hadde hun fortsatt fått straff. Siden hun er OVER 3 år eldre.

  Politiet bestemmer ikke hva regler dem skal følge…

 • Men det er da fullstendig likevegyldig hva DU føler er riktig. Poenget er at man ikek skal utforme straffeloven ut fra hva hva enkeltpersoner måtte føle er «ekkelt», så lenge man ikke kan vise noen klar skadevirkning av det. Skulle man følge din type argumentasjon måtte vi vel forby homofili igjen, for mange føler at det er skikkelig unormalt.

 • oiwi90

  Hardere.

 • oiwi90

  Personer under 16 kan ha sex med personer på sin egen alder.

  Dem som er over 18 og kjøper alkohol til dem under, gjør noe veldig ulovlig, og kan straffes med bøter/fengsel.

 • Idar Olsen

  Skjønner godt at du er anonym med så lav intelligens som du her framviser.

 • oiwi90

  Jeg har en sønn som har bikket halvåret og hadde ikke likt om han ble far i 13-14års alderen med en jente som var 17-18

 • oiwi90

  Foreldre er pårørende hele livet…

 • oiwi90

  takk.

  OG saken.

 • oiwi90

  vil du at en dame på 26 skal kunne ha sex med en gutt på 13?

 • Du mener det ville være bedre om jenta var 14-15 år, noe som er fullt lovlig i dag? Skulle min hypotetiske sønn gjøre en jente gravid, ville jeg håpet at jenta var så gammel som mulig slik at hun kunne ta vare på barnet best mulig.

 • oiwi90

  Du er jo for faen ikke utro samme hvor gammel «søsteren» er…

 • oiwi90

  25 da kanskje?

 • oiwi90

  Du kan få vite navnet mitt om du spør fint.

  Tror for øvrig at jeg har høyere intelligens en hva du har, selv om jeg sikkert er yngre.

 • Jeg ville ikke ønsker at min hypotetiske sønn skulle gjøre noen gravid i så ung alder, men om så skulle skje er det jo mye bedre om jenta er 25 enn 15.

 • oiwi90

  Jeg føler ikke, jeg forstår bare ikke.

  en 14åring har sikkert ikke velgt seg ut hva han har lyst å bli, og om han skal gå vidergående eller ikke. Menst en 18åring vet sikkert om hun skal ta bachelor (gå høyskole/universitet) eller ikke.

 • creole

  tja… da kan vi vel kanskje like godt drite i aldersgrense da? jeg mener… hva er problemet i dine øyne.. om sex er tabubelagt blant barn kan det være fordi at man har ansvarlige foreldre som faktisk ønsker å skjerme barna sine, og å la dem være barn i de årene det skal være det…

  tror du virkelig at dine samboers evne til å vifte kølla i trynet på deres 2-åring gjør dere til «parents of the year»?? herregud..

 • Skepsist

  Det stemmer at man må følge loven. Men det er vel ikke det denne diskusjonen handler om?

 • oiwi90

  Forsker du må dette feltet, eller er du bare veldig opptatt av seksuellavalder i Norge og andre land?

  Er enig i at de sosiale normene og «borgervernet» vil prøve å stanse ett sånt forhold, om dem gjør det åpent. Men tenker det kan være litt suspekt om en kvinner er sammen med ett barn/en ungdom, spesielt om dem gjør det i skjull. Noe som tyder på at hun har forståelse for at det er galt.

 • Skepsist

  Det forundrer meg at du ikke evner å få med deg hva saken handler (den handler ikke om at alle kan ha sex med alle), og skriver kommentarer med helt åpenlagt gale påstander.

 • oiwi90

  så en 9 åring kan være i ett forhold med ett meneske som er 13?

  Det ikke så dramatisk når personene er over 20 (18?) men noe yngre enn det, så er det stor forskjell fra år til år.

 • oiwi90

  Når han er 14?
  Hadde ikke du meldt i fra til politiet?

  Jeg fikk unge som 23åring, med en på 21.
  Og selv om hun ikke går i forelesninger, så var det vanskelig å både passe på han hele døgnet, og lese til eksamen.
  Men vi klarer jo oss, heldigvis.

  Men hadde ikke turt å tenke på om sønnen min ble lurt av en dame på 25 når han var 13-14 og fikk unge med henne, og han skulle ta på seg en farsrolle sammen med henne.
  Det hadde vært synd i både han og ungen, Men tror jeg hadde «akseptert» det mer, om hun var 14-16
  Selv om jeg i hemmelighet sikkert hadde krysset fingrene for at hun skulle ta abort, men jeg hadde hjelpt til så godt jeg kunne.

 • oiwi90

  Mye propaganda fra religiøse (mest fra usa) og tidligere pornostjerner.

 • Sus_Scrofa

  Jeg er ikke jurist, men slik loven er også i dag, heter det (§ 196 siste ledd): Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort dersom de som har hatt den seksuelle omgangen, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Jf også siste ledd av foregående paragraf (14-årsgrensen). Så loven differensierer, selv om man ikke har det tyske detaljnivået.

  Det er også en 18-årsgrense for (kommersielle) seksualiserte bilder, etter paragraf 204a.

  Men den paragrafen inneholder noe jeg synes er rett ut respektløst, nemlig en bestemmelse om at 17-åringer er «barn». Dette er barnepornoparagrafen, og den kriminaliserer den som befatter seg med fremstilling som seksualiserer 17-åringer. Man har lov til å velge kjæreste i den alderen, men hvis man sender sin kjæreste en intim SMS (loven er nemlig medienøytral), så … bør den slettes, hvis ikke mener lovgiver at man besitter barneporno. Forhåpentligvis vil domstolene ignorere dette anfallet av moralsk panikk.

 • oiwi90

  Jeg tenkte litt i samme gaten når jeg var yngre, men tror ikke jeg som 18åring har hatt sex med personer som er under 16 av den grunn (kanske 15 og 6+mnd)

  Hadde aldri som 18åring hatt sex med en jente som var yngre en 16 (nesten 16), om jeg viste hvor gammel hun var.
  Noe hun måtte ha gjort siden dem hadde ett forhold.

  Og når jeg som en hyperseksuel 18åring klare å la være å ha sex med 12-14åringer, så bør alle klare det.

 • oiwi90

  Jeg hadde ikke forsvart homofile nei, og det gjør jeg heller ikke nå.

  Men dem får drive på med sitt.

 • oiwi90

  Jo?

  En voksen person som kanskje har planlagt resten av livet sitt, innleder ett forhold til ett barn som såvidt har begynt på U-skolen.

  Hun har lov å stemme og kjøre bil – han må ha med seg en voksen for å kjøpe seg ett nytt ps3 spill.

 • Osten

  Aldersforskjellen blir større i prosent, noe som også betyr noe. Det er ikke mange som bryr seg om en 60 og 64-åring.

  Men, ja. En 9-åring kan fint ha et forhold til en 13-åring. Det bør ikke være et seksuelt forhold, det blir noen år for tidelig for en 9-åring.

 • Diven B

  Det er helt irrelevant, at du ikke forstår det :-) det gjør forsåvidt ikke jeg heller, men det skjer jo.

 • oiwi90

  Der er det vel ikke. at DU ikke forstår det…

  Hun gjore noe ulovlig, og viste at det hun gjorde var ulovlig, dette over en periode på ett halv år.

 • crapboi

  Du er jo for faen helt ute å kjøre jo.

 • oiwi90

  Hvordan det?

  At jeg aksepterer at homofile finnes, men at du ikke hadde funnet meg i ett tog for å vise min støtte?

 • crapboi

  Trenger da vel ikke gå i tog for å annerkjenne homofile?

 • oiwi90

  Føler jeg måtte ha gjort noe for å ha «forsvart dem»

 • crapboi

  Er jo for øvrig raust av deg å akseptere at homofile finnes..

 • oiwi90

  Ja.

 • crapboi

  Må man gjøre noe spes for å «forsvare dem» da? Er det ikke nok å behandle al med respekt? Deg selv ekskludert, da du tydeligvis er en som ikke fortjener det.

 • Idar Olsen

  Du kan leve i troa, blir ikke sant av den grunn. Ikke bare har du vist at du har lav intelligens, men du innrømmer også at du ikke eier livserfaring. Du skulle vær smartere, hahaha. Sneglene i hagen min har høyere IQ enn deg.

 • oiwi90

  Han spurte om jeg hadde forsvart dem…
  Det hadde jeg ikke. (hadde vært noe nøytral/likgyldig i den saken)

  Så skal du få vite at det er flere homofile jeg respekterer som person.

 • oiwi90

  Hva handler det om da? Kort fortalt.

  Slik jeg ser det, så vil flere av dem som er her – senke den seksuelelavalder til 12-14 (noe som er i skifte BARNEskolen)

  Så tror dem at barn er voksene nok til å styre seksualitet selv, og at dem kan velge selv hvem dem vil ha sex med (med personer som er langt over myndig).
  Men veldig få personer her som tør å skrive hvor grensen skal gå – Men noen har gitt utrykk om at 13 og 25 kunne funke

 • oiwi90

  Flott for sneglene.

 • oiwi90

  Morsomt at vi har så mange felles venner på FB.

  TAPER!

  Hadde aldri trodd du var så gammel, du virker like moden som dem jeg gikk ungdomskole med. Bare at dem faktisk ikke er så umoden lenger.

 • Idar Olsen

  Forresten William, du er faktisk like intelligent som du ser ut.

 • oiwi90

  Tusen takk

 • oiwi90

  Kan ikke fatte at du har en så syklig glede av å «påpeke» at andre har lav IQ, når du tydligvis mangler både det ene og det andre.

 • Raatte

  Hvorfor er det alltid eldre menn som argumenterer for å senke den seksuelle lavalderen. Finner ikke mange 14 åringer på disse barrikadene, kan det være at dette er greit med lovverket slik det er i dag?

 • Idar Olsen

  For det første lille virr, jeg påpeker det ikke men prøver heller å opplyse en liten fjott som deg om at du driter deg ut. Når du klarer den bragden det er å påstå at du er så smart men ikke har nok vett mellom øra til å klare å få en anonym konto til å vær nettopp det. Da har du passert latterlig for lenge siden. Det som er synd er at slike vanvittige dårlige gener som du tydelig vis innehar blir distribuert. Men hey du har i alle fall en ting som funker for deg, du hadde gjort det godt som landsby idiot noe som du forøvrig også er.

 • bjørn johnsen

  oiwi90.Er sånne som deg som ikke skjønner debatten og hva det dreier seg om.

 • oiwi90

  Jeg har jo aldri prøvd å være anonym..
  Skriver ofte hva jeg heter, og oiwi står jo for William Øien og 90 er vel selvforklarende.

  Hehe, kan ikke gjøre annet enn å flire av mennesker som har ett så trist og ensomt liv som deg. Men er ikke rart du er ensom når det er barn du interesserer deg mest i.

  Personer som deg burde vært kjemisk kastrert, og jeg håper du havner i en dykkerulykke, da det eneste du egner deg som er krabbemat.
  Pedofile avskum!

 • Idar Olsen

  Siden du er «tøff» nok til å kalle meg taper mens du sitter på andre siden av fjorden her, så regner jeg med at du har baller nok til å stå for det og komme over hit å si det til meg ansikt til ansikt.

  Problemet med internett er at drittunger som deg brukte å stå på trappen hjemme og kalle folk for så å springe inn å låse døren. Nå er dere altså sluppet løs på nett. Litt tryggere og enklere for de av dere som har litt brains, (der ble du ekskludert automatisk) men dere er fortsatt like balleløse virrer.

 • Skepsist

  Er det et svar til mitt innlegg? Denne diskusjonen handler ikke om folk skal følge loven eller ikke. Den handler om hvordan loven bør være.

 • oiwi90

  Det var jo for faen du som begynte først…

  Men baller har jeg.
  Men ingen behov for å slåss, for noe noen skriver til meg på nett.

  Jeg er jo ikke neandertaler heller, men du ser akkurat ut som den dem stiller ut på museum, med den «tøffe» sveisen din…

 • SteinVoll11

  Jeg er enig i at politi og påtalemyndigheter spiller tombola når det tar ut tiltale. Men i denne konkrete sake, er ryktene at politiavokaten var «heit» på den 18 år gamle jenta.

  mvh Jan Johansen

 • Idar Olsen

  Å herre gud, hvordan klarer du å tråkke deg selv dypere i salaten når du er blitt advart om at her har du møtt folk som både er smartere enn deg og avkommet ditt. Profilen din er anonym så lenge navnet ditt ikke framkommer av den. Steik du er faen meg skarp.

  Ensom er jeg heller ikke, med 2 i IQ så hadde du klart å finne ut av det men det ble en for vanskelig oppgave for deg, ingen bombe det.
  Jeg har hatt dame/kjæreste fra før du ble født.

  Nå har du i tillegg kalt meg pedofil noe som i Norge er straffbart, kanskje jeg burde anmelde deg for ærekrenkelse, kanskje ikke. Hadde du hatt et snev av vett hadde du forhørt deg om hvem jeg er før du skyter av deg foten for å reparere tåa.

 • oiwi90

  Hadde bare du gjort det samme.

  Men nå orker ikke jeg å kaste bort mer tid på deg, vi kan si at du vant og at du er kongen av oss tapere. Adjø!

 • Idar Olsen

  Trenger ikke forhøre meg om hvem du er. Du er en valp av en kylling som ikke står for det han sier. Men byen er ikke stor så ting har det med å ordne seg selv her.

 • oiwi90

  Ha en god dag videre.

 • Elin81

  Trenger jeg så hvertfall ikke, er vel heller de som bruker porno som trenger det, for de ser ikke hva det gjør med andre. Dessuten slipper jeg være avhengig av noe så ekkelt. Jeg er fri.

 • creole

  Så du synes det er bedre å vifte med kjønnsdelene i trynet på en 2-åring? «parent of the year» du frøken!

 • Med mindre noen (femtenåringens foreldre f.eks) bestemmer seg for å anmelde 17-åringen. Så lenge lovteksten er så vag som den er, hvor går da grensen for hvor det ikke er konsekvenser? 15 og 18? 14 og 17? 14 og 18? Har kjønnet til den eldste noe å si?

 • oiwi90

  tror det er 15 og 17

 • «Frøken»??? Hva i mitt innlegg fikk deg til å tro at jeg er en dame? Og hva er det som er så forferdelig med nakenhet at man bør bli stemplet som dårlig forelder fordi mine barn er vant til at jeg og min samboer ikke skjemmes over eller prøver å skjule at vi har helt naturlige kropper??

 • Til informasjon sier ikke lovteksten noe som helst om dette. Det den sier er at man kan unntas straff dersom det de to unge «er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling».

 • creole

  så det er greit å stemple foreldre som dårlige fordi at de ønsker å skjerme barn opp mot det som idag er den sexuelle lavalderen… ikke la være å informere, men å skjerme, men at noen stempler et menneske for å trylle frem kjøttfløyta i trynet på en 2-åring DET er bare helt normalt det… herregud… du har min sympati

 • «Trylle frem kjøttfløyta»??? Er du så redd for nakne mennesker at du både må lage «morsomme» ord på kjønnsdeler og at du tror folk som synes nakenhet er naturlig dytter nevnte kjønnsdeler opp i ansiktet på folk?

  En av tingene toåringen min vet om mamma og pappa er at de kan være nakne uten at det er feil, skummelt eller ekkelt. Til din informasjon så er ikke nakenhet det samme som sex. Vi har selvfølgelig ikke sex foran barna, men de vet at vi har det (de to eldste, toåringen skjønner selvfølgelig ikke noe av det), og de vet at det er sånn de selv har blitt til. Jeg har møtt barn på samme alder som mine to eldste som hadde blitt fortalt av sine foreldre at barn kom ut av navlen på mammaen, personlig synes eg det er uendelig mye bedre å være åpen og ærlig. På barnas premisser selvfølgelig, man må forklare på måter de forstår.

 • Tom Bola

  Tross lang tekst er her ubesvarte sider.
  1. Anta et frivillig tilfelle der gutten er 14 og jenta 18, at hun blir gravid og velger å beholde barnet. Skal da gutten/hans foreldre pålegges barnebidrag?
  2. Anta et frivillig tilfelle der gutten er 14 og jenta 18, at hun smitter ham med en livstruende smittsom sykdom. At hun visste hun selv var smittebærer, men sa ikke fra. Skal hun da kunne unngå straffeforfølgelse?

 • Emil Muller

  Den forrige menneskerasen som eksisterte her i Europa samtidig med Homo Sapiens Sapiens var vel Neanderthalerne, for rundt 40 000 år siden. Ikke like oppdatert på Asia, men spør likevel; har det kommet noen nye oppdagleser vi litt trege ikke har fått med oss? Så at Korea ble nevnt?

 • Emil Muller

  Har du slutta å banke kona di?

 • Skepsist

  Kort fortalt? Sånn siden du ikke fikk det med deg etter å ha lest bloggposten?

  Noen ser ut til å mene at det er et mål i seg selv at ungdommer skal ha minst mulig sex. Det er moralisme. Det viktigste er å beskytte barn og ungdom mot overgrep. Jeg er tvilende til at saken som refereres til i bloggposten kan regnes som overgrep, med tanke på at ingen føler seg krenket. Hvis loven forbyr noe det ikke er svært god grunn til å forby bør man revurdere den. Det er det saken handler om.

  Dagens lov forholder seg kun til alder, noe som er et veldig absolutt kriterie for å bestemme hva som er overgrep og ikke. Modningsprosessen til hver og en varierer veldig og derfor blir det for enkelt å forholde seg til kun alder.

  Uten videre kontekst synes jeg 13 og 25 høres veldig skjevt ut. F.eks. 15 og 20 _kan_ være veldig skjevt, men for noen kan det godt hende modningsnivået gjør at de er på likefot. Det er vanskelig å sette noen absolutter, men jeg er overbevist om at en 16 og 30 vil kunne være svært skjevt for en umoden 16-åring, noe dagens lovverk ikke forholder seg til.

  Bare fordi man ønsker å disutere temaet betyr ikke det at man argumenterer for at «alle kan ha sex med alle så lenge det er gitt samtykke.».

 • Jeg har ikke sett noen argumentere for en seksuell lavalder på 12 år her.

  Utover det ser du ikke ut til å fostå poenget. Du snakker om om seksuell lavalder regulerer når unge begynner å ha sex. Det gjør det ikke. Svært mange har sex lenge før de er 16 år. En del med en mye eldre part. Undersøkelser jeg viser til i bloggposten forteller oss at de fleste slike forhold oppleves som positive/nøytrale. Hvorfor skal vi da straffe disse?

  Samtidig sier loveforslaget mitt at om en på 14 har sex med en på 25, så er det vesentlig lavere terskel for å straffe den eldre part enn om den yngre var f.eks. 18. Men den straffer ikke på ren automatikk. Den krever at noen anmelder saken. I Norge trenger ingen anmelde, og folk straffes selv der den yngre part ikke ønsker det.

  Debatten handler altså ikke om når det er greit at unge har sex. Jeg synes de skal vente til de er mye eldre enn 14. Og jeg synes det er vilt at en voksen har sex med noen på 14. Men mitt syn skal ikke styre dette, fordi i enkeltsaker kan det være fine relasjoner som staten ikke burde blande seg opp i. Loven i dag sørger for å kriminalisere ønsket sex. Mitt lovforslag vil kunne straffe de samme som i dag, men samtidig sørge for at mange som i dag blir straffet ikke ville blitt det fordi den yngre part ikke ønsker det.

  Du vrir hele tiden debatten over til hva hver og en av oss måtte synes er greit i aldersforskjell og sex. Det er irrelevant. Loven styrer ikke dette. Det er en helt annen diskusjon enn det bloggposten handler om.

 • 1) Hva er forskjellen på om gutten er 14 eller 16 i det tilfellet?
  2) Hva er forskjellen på om gutten er 14 eller 16 i det tilfellet?

 • Nils Polden

  Arne Hassel.
  Rett!

 • Astraios

  Hadde en 18 år gammel gutt hatt sex med en 14 år gammel jente ville det blitt ramaskrik og gutten ville blitt fengslet. Er det omvendt skal det naturligvis ikke straffeforfølges. Gutter og menn er blitt rettsløse dersom de utsettes for sexanklager, også falske anklager. Men han har et poeng, i det nymoralske Norge skal Staten og det offentlige blande seg opp i folks sexliv, selv mellom voksne mennesker. Det er på tide å avskaffe den mislykkede sexkjøpsloven og at politiet bruker sine ressurser på å bekjempe voldskriminalitet – ikke la seg styre av venstresidens feministiske ideologer med fri tilgang til spalteplass i media.

 • Tom Bola

  Det passet deg vel godt å tåkelegge, vri deg unna spørsmålene mine, og insinuere at en av leserne dine ikke en gang vet forskjellen mellom på en på 14 og en på 16. Hva venter du at jeg skal tro om et slikt svar, da? At du ikke har tenkt gjennom eller synes det er irrelevant at redusert seksuell lavalder må ha juridiske konsekvenser i en del tilfeller?

 • Goggen Glock

  Det er en høyst liberal tolkning. En mer realistisk tolkning er at jeg argumenterer for at vi ikke bør innføre et nytt lovverk som går fra vondt til verre….
  men en fordummende tolkning som man så kan gjøre narr av er jo alltid god populistisk argumentasjonsteknikk…..

  Det nye forslag vil gjøre det lettere å få menn uskyldig dømt, fordi det er for enkelt å overbevise folk om at den konteksten som kreves er på plass når gutten er eldst. Tilsvarende vil det også gjøre det veldig mye vanskeligere å dømme de kvinnene som faktisk begår overgrep. Det mener jeg er en verre situasjon enn den vi har i dag.
  I dag vil det være vanskelig å få dømt en uskyldig mann som forholder seg til aldersgrensene, og det er lettere å tiltale kvinnelige overgripere når man kan vise til en konkret grense som har blitt brutt.

  Å si at dagens lovverk ikke fungerer i det hele tatt er også en litt drøy påstand. Det har helt klart sine mangler, og enkelt-tilfeller kan komme uheldig ut i forhold til loven, men i hovedsak oppfyller det hva vi ønsker.

 • Goggen Glock

  Så du tror ikke folk som begår overfallsvoldtekter blir utestengt fra slike yrker?

  Spørsmålet var om lovens strafferammer var slik at sex med 14-15 blir straffet hardere enn man blir når man begår en overfallsvoldtekt.

 • Goggen Glock

  Ja vi bør ikke utforme straffeloven ut fra hva enkeltpersoner føler er «ekkelt», men det er jo delvis det du legger opp til selv med dette nye forslaget (det er hvert fall det som fort kan bli resultat /praksis).

  Hvis en 21 år gammel gutt er sammen med en 16 år gammel jente er det for kort vei til å etablere ideen om at det er brukt press nettopp fordi vi føler det er ekkelt.

  og motsatt:
  Hvis en 18 år gammel jente faktisk bruker press på en 14 år gammel gutt vil det være veldig vanskelig å påvise nettopp fordi vi ikke føler det er ekkelt. Vi anser gutten som heldig.

  En lov som bygger så kraftig på subjektive tolkninger er en invitasjon til nettopp at hva vi «føler er ekkelt» blir styrende.

 • Goggen Glock

  #1. Forskjellen vil ligge i hvilken samtykkekompetanse gutten har, noe som normalt (men selvfølgelig ikke alltid) følger alder og «modning». Det er det jo naturlig å koble mot hvilket ansvar han skal ha for sine handlinger (eller foreldrene hans skal bære på hans vegne).

  #2. Forskjellen blir langt mindre her enn i #1 fordi personen som bryter loven uansett er 18, men det er ikke uvanlig at svake /sårbare grupper får en særlig beskyttelse av loven. Både for når en handling straffes, og for hvor hardt den straffes. Det siste er nok mest aktuelt i dette eksemplet.

  Jeg ser lett forskjell. Hva som bør gjøres og hvilken effekt slike eksempler bør ha på lovgivningen om seksualalder er et langt mer komplisert og åpent spørsmål.

 • creole

  redd for nakne mennesker? ikke i det hele tatt.
  En toåring som «vet at de kan være nakne» burde du kanskje passe på litt.. La oss si at når 2 åringen blir 5 år, og finner ut han vil være det overalt.. og blir utsatt for en overgriper som ikke kan styre sine lyster når det ikke er voksne i nærheten..

  Husk å klappe deg selv på skuldra for egen opplæring om det skulle skje da.

 • creole

  Tjomlid… ta deg en bolle… du dømmer andre hver jævla dag for å ha andre meninger enn deg, og så bestiger du din høye hest når du ber ANDRE om ikke å dømme? du er bare noe av det mest pr-kåte og falske individetet som tusler rundt på denne planeten..

  «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør» evt… «dobbeltmoral er myyye bedre enn bare vanlig moral»..

  ta deg en bolle og kutt falskheten din.

 • Skepsist

  Det var ikke meningen å latterliggjøre noe som helst. Du skriver «Jeg mener det er riktig at myndighetene griper inn i den saken VG angir, først og fremst fordi jeg er helt overbevist om at de hadde gjort det hvis det var gutten som var eldst. Om ikke annet må vi ha likestilling i seksualpolitikken vår.»

  I dette tolket jeg at du mente at lovverket ikke fungerer godt på dette området, men likevel mener at det er riktig å straffe noen, ikke fordi du mener det er riktig, men fordi loven sier det.

  Jeg ser argumentet med at det kan bli lett å forskjellsbehandle med en lov som foreslått i blogginnlegget, men er det bedre å behandle alle like dårlig fremfor å bare behandle noen dårlig.

  Jeg skriver forøvrig ikke at lovverket ikke fungerer i det hele tatt. Det jeg mener er at i de situasjoner som beskrevet i blogginnlegget fungerer det dårlig. Dette kan gjøres noe med uten at man skal fjerne beskyttelsen dagens lovverk gir.

 • Goggen Glock

  «I dette tolket jeg at du mente at lovverket ikke fungerer godt på dette området, men likevel mener at det er riktig å straffe noen, ikke fordi du mener det er riktig, men fordi loven sier det.»

  I det jeg sa kan du tolke at jeg syntes lovverket fungerer bedre hvis det håndheves med likestilling for kjønnene.

  Hvor man setter grensa kan man debattere til man blir blå, og man vil aldri finne et perfekt tall som passer for alle. Er 3 års aldersforskjell ok? 4? 5? 6? 7?. Hvor enn man til slutt så bestemmer seg for å trekke grensen vil det bli bedre om den praktiseres med likestilling av kjønn.

 • Empori

  Hvilken verden kommer du ifra – bibellesing på sørvestlandet? Selv om jeg ikke er utro så er fryktelig mange andre det.

 • Skepsist

  Når jeg skrev at det fungerer dårlig for alle referer jeg til de tilfellene hvor det ikke fungerer bra. Og de tilfellene kan man ikke løse ved å bare se på aldersforskjell. Dagens aldersgrense på 16 forholder seg ikke til det ujevne maktforholdet som kan forekomme med en på 16 år. Hvis grensen settes til 15 blir det i alle fall ikke bedre. Forslaget til Tjomlid legger opp til økt beskyttelse også for de på 16-17.

  Hva er det som gjør at en 16-åring trenger beskyttelse, men en 15-åring trenger det? Noen 14-åringer kan være mer modne enn 17-åringer, og det forholder ikke lovverket seg til når man bare ser på alder.

 • Derullandei

  Som sagt: Det er tydelig at poenget med #YesAllWomen fløy langt over hodet på deg.

  Du trenger ikke å gjøre det enda mer tydlig. Det er allerede helt åpenbart.

 • Diven B

  Kanskje jeg mistforsto deg litt.

 • Skrotum

  Jeg var 13 år når ei 16 år gammel jente tok dyden min. Så hun er da pedofil?

 • Adrian Jacobsen

  Ja, man skal straffeforfølge. Loven må være lik for alle. Men det er opp til politiet og rettsapparatet (gjennom oppnevnte leger, psykologer osv) å gjøre etterforskning. I etterforskningen vil det fremkomme hva som var av intensjoner og bakgrunn for forholdet. Rettsapparatet vi så gå gjennom etterforskningen med vitneutsagn og uttalelser, evt med supplerende spørsmål. Alle sider vil så få uttale seg. Rettsapparatet skal så vurdere om loven er brutt, om det foreligger grunnlag for straff og hvor streng straffen skal være. Det er slik Norge skal fungere og jeg synes vi er heldige å få bo i et land hvor vi har et slikt system. Jeg synes ikke vi skal lage en alt for detaljstyrt lov, da fjerner man muligheten for individuell vurdering.

 • Jan Harald Pedersen

  Kjenner til forhold i min ungdom hvor både gutter og jenter……frivillig hadde sex med den andre parten i 18-års alderen og selv var 14-15 år. De jeg tenker på hadde et forhold over lang tid.
  Å straffe noen av den grunn……selvfølgelig må det ha vært frivillig,blir bare helt bak mål. Tenk på hvilken traume dette vil fremkalle – som kan få store konsekvenser senere i livet.
  Jeg tror det er maaange som kjenner seg igjen……eller er det bare fordi jeg er nordfra?
  (husker godt soldater fra sør-Norge,hadde det moro med å si om jenter i nord, «pul mæ tjukk og ta mæ med sørover».)» Landet nord for moralsirkelen»,er også blitt et begrep laget av dem.
  Alt er mottatt med humor.Det var vel faktisk et snev av sannhet også?
  Noen som husker tilbake?

 • Jan Harald Pedersen

  Høh,hva tror du om mennesker….at vi alle utvikles likt? Sålenge han klarte å pule ho,så er han vel godt nok utviklet……om ikke i begge endene?

 • Jan Harald Pedersen

  Enig,men det står det intet om i artikkelen. Hva er utnytting og hvor går grensen? Det KAN jo faktisk være at den eldste ble «utnyttet»?

  Enhver som opplever eller kan huske tilbake……hvordan er/var det å være 14 år? Hormonene strømmer rundt i kroppen og tanken på sex blir dominerende. Er det noen mannfolk som IKKE har opplevd dette. Hvem ville da takke nei til å ha sex med en jente på 18 år? (rekk opp hånda)

 • Kent Gunny Knudsen

  Meget typisk norsk politi terrorister vanlige gode borgere men di lar folk som misbruker små barn gå fri.. tajket være noen pedofilnfixerte politifolk…. Flere generasjoner med misbruk av barn har vært et faktum i meløy og utallige anmeldelser men politiet drenerer det ut og det når ikke engang rettssystemet engang. Da korupt politi med egeninteresser finner opp di mest utrolige historier å regelrett forfalsker både bevis å heller sørger for å lage falske npåstander om ofrene. Et typisk eksempel ner vår alles mest udugelige å sykotiske ex lensmann kjell sahl som selv sto foran menigheten å ba om tilgivelse etter å tafset på mindreårige jenter…bså en kan vell trygt si at hvis en ønsker rettsgange i Salten så er det barebå ta å pårope seg den grunnlovs befestede retten tilnå forsvare seg ånsine mot urettbdelv fra offentlig tjeneste menn

 • Emil Muller

  «…kjøttfløyta i trynet» – Rolf Erik? Hvordan går det med deg mann? Lenge siden nå kompis.

 • Derullandei

  Neandertalere og moderne mennesker er to forskjellige arter, ikke raser.

 • Derullandei

  Hvem forventer at du skal beskytte en 50-åring du kanskje ikke engang kjenner?

 • Derullandei

  Loven mener visstnok at hun bør dømmes. For å ha hatt sex med en person under den seksuelle lavalderen.

 • Derullandei

  «Politiet bestemmer ikke hva regler dem skal følge…»

  Hvor har du dette fra?

 • Derullandei

  Så stille det ble …

 • Dine kommentarer her viser jo med all tydelighet at du er redd for nakne mennesker. Det virker som om du tror at det faktum at enkelte mennesker ikke er redd for det er det samme som at de oppfordrer til utukt. Jeg tar en råsjans og tipper at du ikke kjenner en eneste naturist, eller har diskutert naturisme med noen noen sinne, eller maks med andre enn likesinnede. Min erfaring er at naturistene er mye mer obs på hvor det er ok og ikke ok å være nakne enn de fleste, nettopp fordi de faktisk har et bevisst forhold til det. Jeg har også en sjuåring i hus som har vært med på nakenstrender fra han var nyfødt. Han elsker å gå naken, men vet også svært godt at det kun er mulig innenfor husets fire vegger, eller på dedikerte nakenstrender. Noe som jeg synes er veldig synd, det er helt ærlig et digert sykdomstegn når en unge ikke kan få lov til å være naken uten at noen skal komme og vifte med den moraliserende pekefingeren.

  Min opplæring av mine barn får barna til å bli selvstendig tenkende vesener som selv klarer å skille mellom hva som er rett og galt, basert på hva man gjør mot andre mennesker. De kommer ikke til å lære at det er feil å være naken fordi det finnes mennesker som ikke tåler det, like lite som de kommer til å lære at det er feil å være homoseksuell, fordi det finnes mennesker som ikke tåler det. De skal selvfølgelig få lære at noen mennesker ikke tåler synet sv homofile, eller nakne mennesker, eller mennesker med annen hudfarge, eller mennesker fra feil side av byen, eller mennesker med annen eller feil religion. Og de skal få lære at deres foreldre synes det er et veldig snevert syn på livet. Så får de gjøre seg opp sin egen mening etter hvert, og forhåpentligvis fortelle mennesker som deg etter hvert hvorfor det ikke er farlig å være naken.

 • Javisst, en forferdelig, skummel pedofil som burde sperres inne, og aldri noen sinne få lov til å arbeide med barn på noen som helst måte. Og jeg regner med at du er et offer som har store, varige mén etter hendelsen…

 • Nå handler jo dette faktisk om en 18 år gammel jente som hadde sex med en 14 år gammel gutt og som straffeforfølges for dette, så jeg skjønner ikke helt hvor du har hentet informasjon til å backe opp påstanden din fra…

 • Da kan jo du opplyse om hva den definerte forskjellen mellom en gutt på 14 og en gutt på 16 er da…

 • Rykter har vel strengt tatt ingen plass i en diskusjon.

 • Det er vel sjelden man finner 14-åringer på barrikadene i det hele tatt. Men uansett så bør det vel gå an å diskutere sak i stedet for å diskutere hvem som diskuterer…

 • Joda, loven differensierer, men den gjør det også opp til leseren å bedømme hvem som er «omtrent jevnbyrdige». Siden jenter oftere er tidligere mentalt utviklet så er det ikke spesielt vanskelig å argumentere for at en 14-15 år gammel jente er mentalt jevnbyrdig med en 18 år gammel gutt, mens det vil være vanskeligere å hevde det motsatte. Og hvor langt fra «standarden» (i anførselstegn, siden det selvfølgelig ikke finnes noen standard) på hvem som er jevnbyrdige må man være før man begir seg ut i straffbart område? Og hvordan i alle dager skal en forelsket tenåring kunne fastsette om sin kjære sett gjennom sine lyserosa briller er mer eller mindre jevnbyrdig med ham/henne?

 • Hvorfor må det være pårørende som skal føle seg krenket? Er det ikke «offeret» som burde føle seg krenket? Min datter er nå ni år. Om like mange år vil det være svært stor sjanse for at hun for lengst har mistet møydommen. Som pappa vil jeg mislike jævelen uansett hvem han er og hvor forelsket hun er i ham (eller henne, selv om jeg tror det er lite aktuelt, så guttegæren som hun er). Og samtidig vil jeg ønske at hun har det så godt som overhodet mulig sammen med ham. Inklusiv et godt sexliv, som etter min mening er en svært viktig del av et forhold. Og så lenge hun har det bra, så har da ikke jeg noe med å føle meg krenket på hennes vegne. Jeg må prate med henne hvis jeg føler at noen behandler henne feil selvfølgelig, men jeg har da ingen ting med å anmelde noen på vegne av henne, det ville blitt helt misforstått. Synes nå jeg.

 • Nei, det er vel prinsipielt riktig, politiet anklager, og så er det opp til domstolene å dømme i henhold til lovverk og jurisprudens. Jeg vet ikke om gjeldende jurisprudens sier at 3 år er ensbetydende med straff eller ikke, men det gjør tydeligvis du, så da får du opplyse meg om hvilke tidligere dommer jeg bør ta en titt på :)

 • SteinVoll11

  Men alle fakta starter med et rykte. Det er bare jeg som er så dum å kalle et rykte for et rykte. Og ikke fakta grunnlagt med «blidebevis»

 • Er vel ikke helt enig i at «alle fakta starter med et rykte»… Mange rykter har ofte en kjerne av sannhet i seg, men skal man diskutere sak, så synes jeg det er på sin plass å skille skarpt mellom rykter og fakta. Hva slags «bildebevis» er det du mener å ha eller ha sett som gjør at du tror politiadvokat Hilde Strømme var interessert i den nå 21 år gamle unge damen?

 • Raatte

  For all del, man skal kunne diskutere, men det må like fullt være lov å diskutere hvem som diskuterer. Jeg mener det må være lov å spørre seg hvorfor dette et så viktig for noen og hva som er motivasjonen bak dette engasjementet. Det at flere godt voksne menn engasjerer seg slik i denne saken er ihvertfall i min bok god nok grunn til å være litt skeptisk.

 • Kjell-Gunnar Rovland.

  mennesket er et dyr som følger sine instinkter,og staten er vår guddom som skal straffe oss når vi går over den guddommelige streken.Ofte må den straffe oss eksemplarisk,så samfunnet forstår hvor mye makt den har.Straffen og boten er selve essensen til staten,hvis foruten den ei hadde kunnet eksistere.

 • SteinVoll11

  Det finnes bilder av Hilde Strømme som omfavner andre kvinner.

 • Emil Muller

  I stand corrected. Neanderthalerne er en art.

  Poenget er uansett at det er biologisk meningsløst å snakke om folk fra Korea som en annen rase. Den genetiske forskjellen er for liten. Du er sannsynligvis mer ulik naboen din, genetisk sett, enn en kar fra Seoul.

 • Næææææei, du tuller… En kvinne som omfavner andre kvinner… Ja, det kan jo ikke bety noe annet enn at hun urettmessig har startet en straffeprosess mot en ung kvinne fordi hun har lyst på eller er forelsket i nevnte unge kvinne.

  Eller forresten, når jeg tenker meg om så kjenner jeg ikke en eneste kvinne som ikke omfavner andre kvinner. Det må bety at alt kvinner gjør er styrt av deres ukontrollerte lyster overfor andre kvinner!! Du har avdekket et komplott!!!

  Men tilbake til virkelighetens verden: kan du være så snill og la ryktene ligge og heller diskutere sak??

 • SteinVoll11

  Bildebevis er blidebevis. Kanskje jeg finner en video også. Å legger den ut på Youtube.
  Og skla vi diskutere fakta. Jo dette er ulovlig. Mange gjør dette. Men det er kun et fåtall som blir tiltalt. Og tilfeldigvis er de tiltalte eller en slekting i en sivil konfliktsitvasjon men noen i politi og påtalemyndighet. Jeg kan bevise at kona til en politimester ville bli både ordfører og stortingsrepresentant. Og slektnigene til hennes konkurenter, ble straffeforfulgt for detaljer av politiet til mannnen hennes, som andre ble oppmuntret til å gjøre.
  Så når det kommer slike saker. Så vet jeg at de er en «hund som er begravet»
  mvh Jan Johansen

 • Du er faktisk seriøs??? Et bilde av en kvinne som omfavner en annen kvinne (som er det du selv sier du har av «bevis») er da på ingen måte noe bevis for noe som helst annet enn at disse to kvinnene kjenner hverandre og har lyst til å gi hverandre en klem. Enhver annen betydning du legger i det er et produkt av din fantasi, og absolutt ikke noe som bevises av et slikt bilde.

  Hvis det du påstår skulle være sant så er det selvfølgelig ikke bra og bør tas tak i, men det bevises på ingen måte av et bilde av politiadvokaten som klemmer en annen kvinne. Du får gå til mediene, har du nok «bevis» så vil de nok høre på deg.

 • SteinVoll11

  Jeg er seriøs når det gleder bildebevisene. Dette holder for de fleste nyhetsmedier.
  Og når vi vet at spesialavdelingen for politisaker hemmeligholder overnevnte forhold. Så kan en legge til grunn at det er en personlig vendette i denne saken også.
  mvh Jan Johansen

 • «Vet» vi det? Jeg vet det ikke. Hvis spesialavdelingen for politisaker hemmeligholder det så er det kanskje ikke almenkunnskap. Men opplys oss gjerne om politiets irrganger, men da med bevis som faktisk holder vann, ikke det tullet du har beskrevet tidligere, for det er faktisk ikke bevis for noe som helst.

 • SteinVoll11

  Biledbevis de biledbevis. Og de gjør intrykk.

 • HashtagHEEL

  Så det du skriver er at du respekterer individer på tross av sin seksuelle legning? Setningen din kom i hvert fall grusomt feil ut.

 • STTB

  Det at det finnes en norsk kvinne som følger #yesallwomen idiotien er litt trist. Neste er vel at du begynner bruke uttrykk som «CIS» og crap også.

 • Derullandei

  Hvem er denne norske kvinnen du snakker om?

  Crap er forresten et uttrykk som jeg bruker ganske sjelden, men Commonwealth of Independent States har du helt rett i at jeg snakker om absolutt hele tida.

 • Dronningz

  Min niese på fjorten har blitt sammen med en gutt på 17 år. Her blir prinsippene satt på prøve, helt inn i den innerste familie.
  Jeg har forsøkt å bidra til at det ikke skal anmeldes noe som helst, så lenge det ikke eksisterer noe offer. Det er viktig at hun har prevensjon. Det er viktig at hun ikke blir sviktet av de voksne, slik at hun ikke tør å betro seg til dem om det skulle være noe. Det er viktig å snakke med denne 17-åringen, kanskje få han til å forstå at han har et ansvar. Jeg håper dette blir en positiv erfaring for henne.

 • Fredrik Weisethaunet

  Å være cis-kjønnet betyr at du identifiserer deg med det biologiske kjønnet du er født med og oppdratt til ;)

 • placebo45

  Vel, det er også svært få jenter på 14 som ikke har opplevd det….

 • Mandy

  KANSKJE. Har du sett dem? Kan godt hende du har rett og jeg tar feil, men det er mange gutter som blir voksene fort. Dessuten vet vi ingenting om dem mer enn at de har hatt et seksuelt forhold. Vet vi hva de føler for hverandre, hva de tenker? Nei.