Screenshot 2014 06 27 19 01 23

Det jubles i Facebook-feeden min etter at gruppen «Stopp homofile i Oslo’s gater! *NoGayPride – GayShame*» omsider ble slettet av Facebook etter at mange hadde rapportert den for hatefulle ytringer.

Gruppen var opprettet av den radikale islamisten Ubaydullah Hussain, talsmann for gruppen Profetens Ummah, og hadde i underkant av 300 medlemmer. Hussain krev følgende på Facebook-gruppen:

I Allah’s navn, den mest Barmhjertige, mest Nåderike. Denne gruppen er opprettet for å vise vår motsatt mot «gay pride» (er egentlig gay shame), som skal gå i tog i Oslos gater førstkommende lørdag.

Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes. Denne sykdommen er i dag spredt omtrent i alle verdens kanter, og disse skammelige menneskene har i senere tid også begynt å vise dette offentlig.

Hussain er tidligere dømt for blant annet hatefulle ytringer mot jøder.

Etter at mange først uttrykte sin frustrasjon over at Facebook ikke ville slette gruppen, ble den altså i dag slettet, og nå er mine Facebookvenner fornøyde.

Men er dette noe å juble over? Jeg klarer ikke helt å se det. Selvsagt er jeg dypt uenig med budskapet til hatgruppen. Selvsagt synes jeg Europride-festivalen og Gaypride-paraden er fantastisk fine markeringer og hyllester til folks rett til å være seg selv og elske dem de vil. Selvsagt støtter jeg kampen for LHBT(IQ)-rettigheter.

Men jeg støtter også menneskers rett til å hate homofile og til å si det. Jeg har et problem med knebling av ytringer som rammer grupper uten å sette dem i klar og umiddelbar fare. Jeg mener at vi som samfunn skal måtte tåle enhver hatefull ytring så lenge det ikke bryter med prinsippet om «clear and present danger», altså at en person eller tydelig definert gruppe står i umiddelbar fare for å bli utsatt for vold.

«Clear and present danger»-prinsippet praktiseres blant annet i amerikansk straffelov:

The question in every case is whether the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils that Congress has a right to prevent. It is a question of proximity and degree.

Nettopp. Og om noen ytrer direkte trusler mot navngitte individer eller tydelig definerte grupper med klar intensjon om å ramme dem i nær fremtid, så finnes det egne lovparagrafer som tar seg av dette (§227).

Jeg er klar og tydelig antirasist og har blogget mye om dette. Men jeg har også blogget om at jeg synes rasismeparagrafen skal fjernes. Denne paragraf 135a i Straffeloven omfatter også hatytringer mot homofile, og lyder slik:

§ 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Ja, det ble faktisk foreslått at man burde anmelde både Facebook og Hussain for brudd på §135a før hatgruppen ble fjernet:

Screenshot 2014 06 27 19 21 36

Rasistiske ytringer bør dessverre være lov. Dette var noe av det første jeg skrev om i denne bloggen, tilbake i 2006 da Tore Tvedt ble dømt for å ha krenket norske jøder. Dengang skrev jeg følgende:

Det er sjokkerende, men ikke overraskende, at et tilsynelatende fritt og demokratisk samfunn som Norge kan finne på å straffe et menneske på grunnlag av dets ytringer. Det må være lov å nedvurdere andre mennesker. Det må være lov å le av andre mennesker. Det må være lov å krenke andre etniske grupper, religioner, partipolitiske syn og seksuelle legninger uten at staten skal utøve straff for dette. Men et slikt fritt samfunn krever også at vi borgere engasjerer oss og sier i fra når vi synes noen taler urett.

Vi kan ikke rope på sensur og straff, og så tie stille selv fordi vi er redde for hva andre vil synes om oss. Vi kan ikke rope etter respekt og beskyttelse, og så ikke ha mot til å ytre verbal eller skriftlig motstand mot de vi mener krenker oss.

Det er også historieløst å ikke se at denne type straff og sensur bare gir styrke til disse syke menneskene. Hjernedøde tapere av denne sort vil alltid anse media og staten som en del av «konspirasjonen», og deres tilhengere vil automatisk se på enhver straff og forfølgelse som en bekreftelse av disse mistanker. Men det motsatte av å la være å straffeforfølge er ikke å ignorere dem, men å tale kraftig i mot deres paranoide ideer. La oss løfte frem det de faktisk står for, og kle av dem plagg for plagg til de står nakne igjen på sin trone av søppel.

Idioter må ha samme beskyttelse for sine tåpelige og skadelige ytringer som enhver annen samfunnsborger. Å dømme Tore Tvedt for rasisme er å skyte oss selv i foten. Tvedt sine ideer har like stor verdi som hver av våre ideer og meninger. Så lenge du krever din rett til å kunne si hva du vil, må du også la taperen Tore få ytre seg fritt.

Vi liker å tro at vi er et folk som er svært opptatt av ytringsfrihet, og vi elsker å rakke ned på andre land hvor folk straffes for sine ytringer. Det går nesten ikke en uke uten at det er en kampanje på Facebook mot myndighetene i et land som har fengslet noen for å ha skrevet noe i en blogg, ha sagt noe offentlig, eller ment noe i strid med det myndighetene mener. Men en spørreundersøkelse foretatt blant nordmenn for noen år tilbake viste at:

Åtte av ti nordmenn vil ha strengere grenser for ytringsfrihet enn norsk lov åpner for i dag. Mange vil nekte nazister og muslimske fundamentalister å holde offentlige møter.

Hele 25 prosent mente også at kommunister ikke burde få samles på dette vis. Vi er kanskje ikke så ivrige på ytringsfrihet og demokrati som vi liker å tro vi er…

Hatvold og hatkriminalitet

For noen år siden ble det foreslått å innføre en endring i Straffelovens §77 som også gjør at «hatmotivert vold mot homofile, lesbiske, transpersoner, jøder, muslimer og folk med annen etnisk opprinnelse skal straffes hardere enn annen vold». Denne lovendringen er blitt utsatt fordi politiets IT-systemer ikke er kompatible med endringene, men i fjor ble det lovet at denne endringen likevel skulle hasteinnføres, og det ser ut til at §232 nå er endret til å inkludere følgende:

Ved avgjørelsen av om andre særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen er begått mot en forsvarsløs person, om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, om den er skjedd uprovosert, om den er begått av flere i fellesskap, og om den har karakter av mishandling.

Det er lett å forstå intensjonen med en slik skjerpende straff for hatkriminalitet, men jeg mener likevel en slik lovendring er feil, noe jeg skrev om i en tidligere bloggpost:

Jeg mener at lover skal være mest mulig generelle. Straks vi begynner å innføre særlover for enkelte grupper, havner vi en «slippery slope»-problematikk hvor stadig nye grupper kan kreve særbehandling.

Og videre:

Jeg liker ikke at grupper særbehandles i lovverket. Hvis en person bankes opp fordi han er homofil, fordi han har en teit hårsveis, fordi han er somalier eller som et resultat av helt umotivert vold, så skal gjerningsmennene straffes likt. Å straffe deres motivasjon for angrepet mener jeg er tankepoliti og irrelevant. Det er handlingen som skal straffes, ikke hensikten.

Homofile og mørkhudede er kanskje spesielt utsatte grupper, men det er ikke riktig å beskytte dem gjennom straffeloven. Vi løser ikke samfunnsproblemer med å straffe og skremme, vi løser dem ved å jobbe med å fjerne de underliggende årsakene til fremmedfrykt, homofobi og voldelig oppførsel.

Disse lovene er grunnleggende urettferdige også fordi de bare virker i én retning. Hvis en nynazist banker opp en somalier, vil han (når den nye straffeloven trer i kraft) kunne straffes ekstra hardt fordi volden var rasistisk motivert. Hvis en somalier banker opp en nynazist fordi han ser på dem som en trussel, vil han ikke kunne straffes like hardt. Men er den ene formen for vold noe bedre enn den andre? Hvorfor skal gjerningsmennene straffes ulikt?

I en annen bloggpost skrev jeg dette:

Argumentasjonen bak denne lovendringen er at det skal bidra til å beskytte spesielt utsatte grupper mot hatmotivert vold. Så hvis noen banker meg opp fordi de hater meg som person, så skal det straffes litt mindre enn om de banket meg opp fordi de trodde jeg var homofil. Forstå det den som kan. Som offer ville jeg føle det som en krenkelse.

Loven skal være lik for alle, og jeg synes det er problematisk når vi som samfunn vil kneble ytringer fordi grupper kan føle seg krenket. Fordi det er det vi her snakker om. Ikke direkte trusler. De blir, som tidligere nevnt, allerede rammet av egen lovparagraf.

Skal vi akseptere at homofile, bifile, lesbiske og tranpersoner ble spesielt beskyttet i lovverket, må vi i det minste kunne vise at de trenger en slik beskyttelse. Dokumentasjonen for at de er veldig mye mer utsatt for vold enn andre er ikke spesielt sterk. En rapport fra NOVA i 2007 mente at homofile og bifile ungdommer er spesielt utsatt for trakassering og vold også i Norge. I rapporten kunne vi lese:

Likevel opplever mange homofile i Norge trakassering og vold. En studie fra 2007 med over 11 000 deltakere fra ungdoms- og videregående skoler i Oslo viste at homofile og bifile ungdommer var overrepresentert på trakasserings- og voldsstatistikken: 23 % av homofile og bifile gutter rapporterte om daglig mobbing og 50 % hadde opplevd trusler om vold. De tilsvarende tallene for heterofile gutter var henholdsvis 2 % og 36 % (Moseng, 2007).

Men så var det kanskje ikke helt slik likevel. I 2009, to år etter denne studien ble publisert, kom det frem viktige nyanseringer etter at dataene var blitt reanalysert:

Nå hevder forskere ved samme institutt at rapporten fra 2007 har metodiske svakheter, og at bildet faktisk er stikk motsatt: Homofile gutter er ikke mer utsatt for grov vold enn heterofile.

Det kommer frem i fagbladet Sosiolognytt der forskerne, som er fra NOVA og Folkehelseinstituttet, legger frem sine funn fra sin egen ungdomsundersøkelse om vold og overgrep.

Samtidig kritiserer de forskningen fra 2007 for å ha hatt metodiske svakheter.

To av spørsmålene undersøkelsen fra 2007 baserte seg på, var: «Jeg har fått sår eller skader uten at jeg trengte legebehandling» og «jeg har blitt skadet så sterkt at det krevde legebehandling».

–Ingen av disse spørsmålene skiller mellom skader som følge av vold og andre typer skader, for eksempel idrettsskader og hjemmeulykker, sier NOVA-forsker Kari Stefansen, som er én av forfatterne bak den nye artikkelen. Hun mener koblingen mellom disse spørsmålene og seksuell orientering er beheftet med så mye støy at resultatene fra 2007 kanskje bør avvises som irrelevante.

I Stefansens 2009-rapport kan vi lese følgende i konklusjonen:

Våre resultater gir grunn til å nyansere det bildet som er i ferd med å feste seg i norsk offentlighet av unge homofile som svært utsatt for grove voldelige
angrep. Bildet som trer fram på bakgrunn av analysene i vår undersøkelse, er snarere av samme-kjønnsseksuell orientering som en risikofaktor for plaging og trakassering i jevnaldermiljøet.

[…]

At vi finner ulikheter i utsatthet for vold mellom ulike kategoriseringer av seksuell orientering og mellom gutter og jenter i dette materialet, understreker at det kan være forhastet å konkludere med at homofile/lesbiske/bifiles utsatthet for vold utelukkende er knyttet til hat og fordommer mot homofile. Åpenbart er sammenhengene mer kompliserte enn som så, og fortolkningene av dynamikken i voldsrisiko blant ungdom må gjenspeile dette.

I nære relasjoner er det enda mer uklart om LHBT-personer er mer utsatt for vold enn heterofile menn og kvinner. En litteraturgjennomgang utført av NOVA i 2013 fant ingen klare svar på dette:

I studier som har sammenlignet heterofile med lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner, finner noen studier klare forskjeller mellom andelen utsatt for partnervold blant lhbt-personer sammenlignet med heterofile. Andre studier finner ingen slike forskjeller.

[…]

Resultatene fra de gjennomgåtte studiene gir ikke grunnlag for å anta at det er store forskjeller i utbredelse av vold i nære relasjoner mellom lesbiske, homofile, bifile og transpersoner på den ene siden og heterofile på den annen side, i Norge.

Det er altså ingen solide funn som dokumenterer at LHBT-personer i Norge er vesentlig mer utsatt for vold enn hva heterofile er. Og det er et problem at et slikt syn fremmes så sterkt:

Stefansen mener det er viktig å nyansere det inntrykket som hun tror kan ha befestet seg i 2007.

–Mange tror nå at det er slik at unge med homofil og lesbisk identitet i ekstrem grad er utsatt for grov vold. Det er viktig å diskutere hvor gyldig dette bildet er siden så høye tall kan føre til unødig bekymring blant ungdom i denne gruppen, sier hun.

Når vi også innfører en lovparagraf om hatkriminalitet som peker ut homofile, lesbiske, bi- og transpersoner som spesielt utsatte, bidrar også dette til ytterligere stigmatisering av denne gruppen mennesker – som tross alt bare er mennesker som alle andre. Å peke dem ut som en gruppe som trenger ekstra beskyttelse, bidrar etter mitt syn bare til å gjøre dem til en gruppe «særinger» som på en eller annen måte er fundamentalt forskjellige fra oss «normale heterofile». Det er de selvsagt ikke.

Det lyder rett og slett litt absurd å skulle dele befolkningen opp i sort og hvitt når vi egentlig alle bare er nyanser av grått.

Feier problemet under teppet

Men homofile følte seg truet av Hussains hatgruppe. NRK skrev i går dette:

En av de som har blitt redd av Facebook-siden er 1. nestformann i
Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud. Han deltar i feiringen av Europride i Oslo i disse dager.

– Jeg har lest gjennom innleggene, og sett hva de skriver. Jeg opplever innholdet i denne gruppa som veldig skremmende, sier han.

Han har selv kjent på frykten for å gå gjennom Oslos gater sammen med sin mannlige kjæreste.

– Vi holder ikke hender, i frykt for å bli slått ned. Vi skulle gjerne ha gjort det, som et vanlig kjærestepar, men vi tør ikke.

Det forstår jeg, og det er helt forferdelig. Men har vi egentlig oppnådd større trygghet ved å kneble de som ytrer et slikt hatefullt budskap? Er ikke det bare å feie det under teppet og late som om problemet ikke finnes? Er det ikke bedre å la disse skrotingene få raljere inne i en gruppe på Facebook så vi får se hvor ille det står til, og på den måten gjøre folk oppmerksomme på de utfordringer LHBT-personer står overfor? Er det ikke bedre møte disse personene med et kollektivt «Dette er vi svært uenige i!», heller enn å nekte dem å ytre idiotien sin?

NRK skriver videre:

Svendsrud mener innholdet i gruppa er utenfor ytringsfrihetens grenser.

– Ytringsfrihet er noe av det beste vi har her i Norge, men disse ytringene mener jeg bryter med ytringsfriheten. De diskuterer drap av homofile, og drapsmetoder. Jeg opplever gruppa som en oppfordring til å hamre løs på homofile.

Hvis det er ytret direkte trusler som gjør at homofile kan føle seg direkte truet, bør politiet følge opp disse individuelt. Å stenge gruppen vil likevel føre til at en hel rekke ytringer som ikke rammes av «clear and present danger»-prinsippet også knebles. Det er uheldig. Det er etter mitt syn rett og slett et brudd på ytringsfrihet.

Og før vi går videre må jeg presisere at ytringsfrihet selvsagt ikke må gjelde Facebook. Denne bedriften kan selv velge hva de ønsker å publisere på sin tekniske plattform. Facebook har tross alt regler som forbyr hatefulle ytringer, så ut fra Facebooks egne regler burde nok gruppen stenges. Men det er ikke det jeg drøfter i denne bloggposten. Jeg ønsker å rette fokus på at de som har meldt gruppen for sletting synes å mene at det er det riktige å gjøre i henhold til norsk lov eller allmenns rettsfølelse. Den rettsfølelsen ønsker jeg i så fall å utfordre.

Hat skal møtes med motargumentasjon, ikke knebling

Jeg ønsker at homofile, muslimer, scientologer, transpersoner, handicappede, blinde og rødhårede mennesker skal kunne føle seg trygge i det offentlige rom. Men det blir feil for meg at dette skal reguleres spesifikt gjennom Straffeloven. Det passiviserer folket. Vi burde møte hatytringer med motargumenter og kritikk, ikke med straff eller knebling.

Nå ser vi at Hussains Facebookgruppe er fjernet, og folk ser på dette som en seier. Men hva er det en seier for? Kneblingens rett? Retten til å nekte folk som er uenige med meg å ytre seg? Når jeg får min Facebook-konto sperret fordi vaksinemotstandere ikke liker det jeg skriver og mener at jeg angriper deres tro, skal det også da hylles som en seier av folk flest?

Og hvilken kamp har vi egentlig vunnet ved at Hussains gruppe ble fjernet? Hvilken trussel utgjorde egentlig denne? La oss snu på det. Hva om det ble opprettet en gruppe for Europride som bestod av 300 medlemmer. Ville vi se på det som en stor seier i kampen for LHBTIQ-rettigheter? Nei, selvsagt ikke. Det ville være ganske ubetydelig. Likevel blir det sett på som en stor trussel når en like liten gruppe med det motsatte budskap dukker opp.

Konklusjon

Rasismeparagrafen verner også religiøse grupper. Men jeg vil ha min rett til å fortelle en scientolog at han er en livsfarlig idiot. Jeg vil ha min rett til å si til en radikal muslim at hans religion er irrasjonell, farlig og en trussel mot våre humanistiske og demokratiske verdier. Jeg vil ha min rett til å blogge om at homofile er noen kvalme avvikere, om jeg skulle mene det. Jeg vil også ha retten til å gå med en t-skjorte som latterliggjør kristne, noe jeg gjorde i blant i mine mer religionsrebelske dager. Men hvis jeg fremlegger direkte trusler som kan sette et individ eller gruppe i en tydelig og umiddelbar fare, bør jeg kunne straffes for dette.

Det er den standard vi bør strebe etter, ikke en lov som selektivt gjør det umulig å være uenig i det allment aksepterte.

Loven bør verne de idiotiske, ekle, groteske, hatefulle, skumle og motbydelige ytringer. Så er det opp til oss alle å tale i mot slike mennesker. Skrive blogger. Skrive leserinnlegg i aviser. Diskutere på Facebook og på Twitter. Fortelle den rasistiske bestefaren over middagsbordet at hans fremmedfrykt er basert på faktafeil. Men vi skal ikke kaste ham i fengsel for dette.

Så hva har vi egentlig oppnådd gjennom at gruppen ble slettet? Vel, det gir folk en slags følelse av rettferdighet. En seiersfølelse. God gammeldags slacktivism. Omtrent like viktig i kampen for homofiles rettigheter som det å like et bilde av en isbjørn på et isflak er i kampen mot global oppvarming. Vi slapp å argumentere. Vi slapp å vise retorisk motstand. Vi slapp å måtte argumentere mot idiotien fordi vi heller kunne kneble ytringene. Det er så mye lettere. Men også så mye mindre effektivt.


Etter at jeg hadde skrevet mesteparten av bloggteksten oppdaget jeg at den alltid kloke Arne Brendmo hadde skrevet en liten bloggpost med noe av samme poeng som meg: Ja til hatgrupper

 • Leisha Camden

  Stort sett enig med deg, må bare nevne et par ting.

  Bra at du nevnte at ytringsfriheten ikke gjelder på Facebook. Det gjør den selvsagt ikke, og det skal den absolutt ikke gjøre heller. FB er et privat firma som har og skal ha sin fulle rett til å sette sine egne regler. Liker man ikke det er løsningen å ikke være med. Det lar seg gjøre. :-)

  om noen ytrer direkte trusler mot navngitte individer eller tydelig definerte grupper med klar intensjon om å ramme dem i nær fremtid, så finnes det egne lovparagrafer som tar seg av dette (§227).
  Ja, jo, problemet er bare at den paragrafen ikke ser ut til å funke. Hussain ble tiltalt for en meget tydelig trussel, slik jeg og mange med meg tolket den, mot Amal Aden. Men han ble frifunnet fordi det bare var en korrekt utlegning av islam å si at hun bør henrettes. IMO spiller det ikke så mye rolle hvilke lovparagrafer man har så lenge man ikke bruker dem. Hussain skulle så absolutt vært dømt på det punktet, jeg ble ganske rystet over at han ikke ble det.

  Når det gjelder hatkriminalitet kan jeg ikke være helt enig med deg. Du mener at det må være snakk om clear and present danger for enkeltpersoner. Men poenget med hatkriminalitet er å skape redsel og angst i gruppa forbrytelsene er rettet mot. Eksempelvis slik:
  Scenario A: Det er halloween og noen tagger ned huset ditt. Dette er kriminalitet.

  Scenario B: Det er halloween og noen tagger ned huset ditt. Grafittien består av et stort antall hakekors og du er jøde. Dette er hatkriminalitet.

  Du står selvsagt fritt til å være uenig, men i mine øyne er det en helt grunnleggende forskjell mellom disse to scenariene. Formålet med handlingene er ikke det samme. Derfor mener jeg at straffen for handlingene heller ikke bør være den samme.

  Ellers meget bra. :-)

 • Marius Aanonlie

  «Jeg er uenig i alt du sier, men jeg vil kjempe for din rett til å si det.» De bør få lov til å hate hvem de vil, og de bør holdes ansvarlige for det. De bør også godta retten til å bli motsagt, og de bør huske at ingen har plikt til å lytte. Å forby tanker fører ingen veier. Åpen diskusjon og debatt bør gjelde disse skrotingene og. Og hvem vet, kanskje de lærer noe underveis?

 • FrankOttoOlsen

  Kan også være greit at en VG-oppsummering av rapporten til Stefansen, det blir litt kanskje litt kort.

  Litt kjapp skumming i oppfølgingsrapporten, så finner en for enkelte typer vold små forskjeller, for andre, så er det en betydelig belastning å være homofil. Stefansen vil kanskje at en ikke skal være for bombastisk – men når det er en 10% forskjell i forhold til erfart vold, med samme respondentgruppe, der bi/homo/usikker-kategorien må tåle mest av dritten… da mener jeg det er grei grunn til å strupe en hver røst som bidrar til dette, på et så villt usaklig grunnlag som Profetens Ummah.
  http://www.hioa.no/asset/3805/1/3805_1.pdf

  Ber deg særlig kikke til tabell 3. Her ser en at homofile menn stikker seg ut. Lesbiske opplever ikke samme problemet, eller i det minste ikke i like stor grad.

  (Og rett meg gjerne om jeg tar feil, men føler at du har hoppa i VG-fella her – og latt deg føye av at en forsker har gått noen andre forskere i sømmene. Den siste forskeren bør også vurderes.)

 • FrankOttoOlsen

  Og må forresten ikke glemme. Gruppen var ikke åpen. Det var ikke rom for å vise motstand for hvem som helst, retorisk. En måtte bli innmeldt av administratorene… var å kikket gjennom medlemslisten, og tro meg – selv om 30 i ei støttegruppe for LBGT-rettigheter ville vært en fadese, så ville 30 av de 338 medlemmene kunne slått ut en og annen alarm hos PST.

 • Leisha Camden

  Pluss at de kun var åpne for muslimer. Hvis man var enig med dem, men tilhørte en annen religion, ble man nekta, kun på det grunnlaget, så vidt jeg forstod. Det bryter vel også med en eller annen paragraf vi sjelden benytter.

 • Arent Kragh

  Godt skrevet, og gode poenger (som vanlig). Jeg er blant dem som oppfordret FB til å stenge gruppen. La meg kort peke på grunnen, det var denne setningen: «Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes.». Jeg ville gjerne ha FB sin vurdering av hvordan det, etter deres regler, var å si at samtykkende voksnes kjærlighetsliv er en ekkel sykdom, som ikke bare kan fordømmes, men altså også skal «bekjempes og stoppes». Dette begynner å nærme seg oppfordring til vold, ikke bare religiøs fordømmelse. Videre ville jeg at FB skulle vurdere den ut fra sine regler. Jeg har ikke ment at islamistene skulle straffeforfølges. Det krever at ytringene må være enda grovere.

  Du skriver også at det straffverdige i en handling alltid er kun selve handlingen, aldri motivet. Jeg vil da vise til det faktum at i internasjonal folkerett og krigens lover er det straffbart å drepe sivile, med overlegg når det ikke er en følge av militær nødvendighet. Men, hvis drapene skjer med folkemord som hensikten, da vil nettopp hensikten være straffeskjerpende. Det første er et brudd på krigens lover, det andre er en forbrytelse mot menneskeheten, og det er nettopp motivet som er hele forskjellen på de to forbrytelsene, selv om omfanget har vært tilnærmet likt. Synes du det er feil å straffe folkemord ekstra hardt under internasjonal rett?

 • Geir Undestad

  South Park hadde en fin harselering med hatkriminalitet, «Cartman’s Silly Hate Crime 2000».

 • Leisha Camden

  grunnen, det var denne setningen: «Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes.». Jeg ville gjerne ha FB sin vurdering av hvordan det, etter deres regler, var å si at samtykkende voksnes kjærlighetsliv er en ekkel sykdom, som ikke bare kan fordømmes, men altså også skal «bekjempes og stoppes». Dette begynner å nærme seg oppfording til vold, ikke bare religiøs fordømmelse.

  Veldig enig i dette. Jeg synes også at den setningen er veldig problematisk. Hovedsakelig fordi jeg ikke kan forstå hvordan homofili kan «bekjempes og stoppes» på noen annen måte enn å fjerne de homofile. Prøver man jødetesten på den setningen så faller den ganske glatt igjennom, for å si det sånn.

 • FrankOttoOlsen

  Så lenge en ikke er en formell organisasjon, så kan en vel nekte og innmelde hvem en selv ønsker. En (løst sammensatt) FB-gruppe for å mønstre motstand mot homofili, ville nok ikke falle under noen relevans for norsk rettsvesen. Og selv om en slik sammenslutning hadde vært dekket av lovene, så må vi ikke glemme at en slik form for eksklusjon er lovlig både i Frelsesarmeen og i diverse frimurerordner.

  Men gruppa operererte ikke under noen form som gjør at de bør gis noen særskilt beskyttelse under ytringsfriheten. For det var ingen mulighet til å komme med motytringer.

 • Det er likevel ikke en ytring som setter noen i en direkte utsatt situasjon. Jeg er også inkludert i grupper som enkelte mener bør bekjempes og stanses for enhver pris, men det gjør ikke at jeg kan påberope meg å være direkte truet. Jeg har til og med fått slike utsagn rettet mot meg som enkeltindivid, men jeg mner fortsatt en slik ytring er for diffus til at det kan kalles «clear and present danger».

  Når det er sagt er jeg enig i at intensjon i blant må telle. Vi skiller jo mellom f.eks. overlagt og forsettlig drap. Men da er vi likevel over i en intensjon knyttet til en utført handling, ikke bare en ytring.

  Men dette er komplekst, og mye av hensikten med å skrive en slik bloggpost er å teste ut ideer og tanker for å bli klokere og finne ut hvor jeg eventuelt tenker feil.

 • Ja, det ville sånn sett være vanskelig å tale dem i mot inne i selve gruppen, men det finnes fryktelig mange andre arenaer å tale dem i mot på likevel. Det må ikke skje direkte i samme fora som ytringene man motsier er fremmet i (selv om det ofte er det beste).

  Jeg vil nok også tippe at det fantes en del potensielt farlige individer i en slik gruppe, men det får uansett PST ta seg av på sitt vis. Å kneble slike ytringer er ikke nødvendigvis den beste løsning uansett.

 • Jeg er litt usikker på hva du sikter til i tabell 3. Kan du være mer spesifikk? Så vidt jeg kan se er forskjellen melom heterofile og homo/bifile uten statistisk signifikans…?

 • FrankOttoOlsen

  Leser vi samme tabell, eller har jeg tatt meg en øl for mye?

  Mulig jeg leser dette feil, og da skal jeg ærlig innrømme det. Men her leser jeg tabell 3 slik:
  – Seksuell erfaring og tiltrekning –> en overvekt av de som ligger i kategorien for LBGT, møter mer vold/trakassering. Dette er signifikant. <.05.
  – Mens "Seksuell identitet", står merket i.s. hele veien.

  Litt av grunnen til at jeg leser det slik er følgende: "Gutter med homoseksuelle erfaringer (men som ikke hadde opplevd tiltrekning til samme kjønn) skilte seg derimot ut som betydelig mer utsatt for psykiske og fysiske krenkelser av både mild og grov karakter sammenlignet med gutter ellers. Andelen som hadde opplevd vold som medførte skade (men ikke behov for legebehandling) var for eksempel rundt tre ganger så høy (21 prosent) i denne gruppa sammenlignet med de øvrige to gruppene (8 og 7 prosent)." (Stefansen 2009:60)

  Men la det nå ligge til grunn, noen øl, og skumlesing… har sett noen punkter også inne i drøftingen og hvordan de har jobbet med dette, som gjør at jeg ikke tar Stefansen på hennes ord (slik det er presentert av VG). Men må ta det litt senere. :)

 • FrankOttoOlsen

  Ellers som en tilleggskommentar. Det er vel ikke slik at Profetens Ummah frekventerer der utvalget for undersøkelsen er hentet? Kan Stefansens uttalelser i VG, generaliseres ut over hele populasjonen av homofile, lesbiske, bifile og transkjønnede?

  Og alvorlig vold, med potensielle dødsfall er vel heller ikke vanlig i populasjonen eller utvalget for undersøkelsen? Kan en da si at Profetens Ummah og deres initiativ med gruppen, ikke kan utgjøre en fare for homofile?

  «Dette er en stor nasjonal undersøkelse blant avgangselever i videregående skole, med en gjennomsnittsalder på 18,4 år» (Stefansen 2009:50)

 • FrankOttoOlsen

  Og litt av grunnen til at jeg hang meg opp i dette i utgangspunktet, som jeg ser jeg opprinnelig har hoppet over, er følgende linje: «Det er altså ingen solide funn som dokumenterer at LHBT-personer i Norge er vesentlig mer utsatt for vold enn hva heterofile er.»

  Her brukes altså et datamateriale, og en undersøkelse, for ungdom – for å avvise at det skjer. Selv ikke Stefansen, i sin konklusjon, går så langt som å avvise muligheten – men at det er flere faktorer som kanskje ikke er godt nok belyst. Stefansens undersøkelse tar ikke for seg hvordan livet utarter seg når de er blitt eldre… at det derimot er flere gutter med homofile erfaringer allerede i ungdommen, som opplever mer vold/trakassering, mener jeg er greit nok grunnlag til å ikke ta lett på det og avvise det.

 • Marius Aanonlie

  Det er en sak i grenseland dette. Å omtale et menneske som en grusom sykdom er selvfølgelig 100% forkastelig, men selv om det blir forbudt å si det, vil de jo likevel ha disse tankene og følelsene. Det blir en sak hvor hjernen sier «Få det fram i lyset», mens hjertet sier «Forby faenskapen».

 • Poenget mitt er å vektelegge «solide funn». Jeg er ikke spesielt mistroisk til at dette kan være et problem av en viss størrelse, men skal viendre på straffeloven mener jeg det bør foreligge solide data som underbygger nødvendigheten av dette. Når vi faktisk ikke vet med sikkerhet at dette er et stort problem, mener jeg vi bør bruke andre midler til å bekjempe det heller enn å endre straffeloven – med de utfordringer jeg har pekt på knyttet til dette.

 • FrankOttoOlsen

  Fair point. :)

 • Mjo, men jeg er usikker på hvor mye vi skal vektlegge seksuell erfaring kontra seksuell identitet. Vi snakke vel her om å verne rettighetene til homofile, ikke så mye rettighetene til menn som har en seksuell erfaring med en annen mann. Der kan det jo ligge flere faktorer som gjør at disse er mer utsatt for å havne i voldsepisoder enn deres legning. Og i den groveste formen for vold er jo heterofile gutter MER utsatt enn homofile gutter. Jeg mener derfor det er vanskelig å bruke disse tallene til å hevde at homofile gutter er klart mer utsatt for vold enn heterofile, selv om det kanskje kan være en overhyppighet i en spesifikk kategori.

 • Marius Hetzler

  «Profilert bloggskeptiker støtter Profetens Ummas syn på homofile». Bare vent.

 • Ingar Paaske

  Sjelden jeg kan applaudere et innlegg som Gunnar R Tjomlid her skrev 100%. Bra!

 • Nissefar

  Du står fritt til å tolke det som du vil, men hvis jeg skrev: «Hiv/aids er en grusom sykdom som må bekjempes og stoppes!», hadde du trodd at jeg oppfordret til vold mot de som har sykdommen?

 • Arent Kragh

  Nei, naturlig nok ikke, fordi dette er to helt forskjelle utsagn. Hussain oppfordrer til at en mennesker skal bekjempes på bakgrunn av menneskelig egenskap de har, altså noe de er. Hvordan bekjemper man at et menneske er noe? Ditt utsagn handler om en bekjempelse av en spesifikk diagnose eller et virus. Så kan ikke se at det skulle være sammenlignbare utsagn i det hele tatt.

 • Erling Rostvåg

  Problemet er ikke hatgrupper i seg selv, men at det ble oppfordra til å jage de homofile ut av byen etc. Klart over streken.

  P.s: om du fatter deg i litt mer korthet, så når du nok lengre ut med poenget.

 • Arent Kragh

  Nå var mitt utgangspunkt, med fare for gjentakelse til det kjedsommelige, at FB skulle vurdere on det Hussain m.fl stod for var innenfor deres regler og intensjoner om hvordan deres nettsamfunn skal være. Jeg har ikke sagt gruppen skal straffeforfølges.

  Men, jeg antar Gunnar, at de trusler du har mottatt har kommet som et resultat av noe du har sagt/ytret, altså på bakgrunn av noe du har gjort. Det er en vesentlig forskjell på dette og en oppfording til å bekjempe noen pga noe de er (rødhåret, venstrehendt, svensk eller homo), ikke noe de gjør.

  Der finnes åpenbart noen som ser på Hussain som en de tar imot veiledning fra, og som vil prøve å følge hans instrukser. Hvis han hadde nøyd seg med å si at Europride må stanses, eller evt paraden må stoppes, så ville jeg sagt at ytringene måtte være akseptable også på FB. Problemet oppstår når han ber sine «disipler» om å bekjempe homofili helt generelt. For som Leisha er inne på, perspektivene blir ganske uhyggelige når du tenker gjennom hvordan man evt bekjemper at noen er noe.

 • Arent Kragh

  Som sagt, jeg har ikke sagt at utsagnet må forbys og straffeforfølges, men ville at FB skulle vurdere det ut fra sine regler og intensjoner om hva de vil at deres nettsamfunn skal være. Skal de ha adgang til deres plattform for å fremme sine synspunkter.

  Selv om utsagnet vi snakker om er lovlig, så har ikke generelt en plikt til å hjelpe noen med å fremsette det. Jeg ville ikke sett meg forpliktet til å låne Hussain og gjengen hans mins pc, eller koble seg til nettet via min ruter for å spre budskapet sitt.

 • Ingebjørg Berg Holm

  Jeg er enig i at ytringsfriheten også skal omfatte retten til å komme med motbydelige, forkastelig og sterkt krenkende utsagn. Ytringsfriheten har først virkelig verdi om den også omfatter ytringer som bryter totalt med samunnets konsensus.

  Skadelige og forkastelige ytringer bør, som du skriver, møtes med motargumenatsjon, ikke knebling. Men det gjelder i forhold til lovverket!

  Det er stor forskjell på å konkludere med at anti-homo-ytringer ikke skal forbys ved lov, og til å slutte at private aktører som Facebook er pålagt å publisere dem.

  Ingen aviser trykker alle leserbrev, ingen bloggere godkjenner alle kommentarer. Facebook har strenge, (og nokså corny) retningslinjer for hva de tillater på sidene sine. Ikke noe av dette er strid med ytringsfrihetsprinsipper.

  En måte å argumentere mot denne typer ytringer på er nettop å ta et standpunkt og velge å ikke fasilitere for dem. Det var det som skjedde da Fritzøe i Larvik i sin tid nekta Vigrid-gjengen tilgang til deres private skog, da de ikke ville har nazi-ritualene på sin grunn. Nettbokhandelen som nettopp trakk anti-homo-oppdragelsesboka si, gjorde det. Facebook gjorde det nå med gay-shame-gruppa, etter press. Denne typen spontane motreaksjoner på nettet er nettopp ytringsfrihet i aksjon, ikke kenbling.

  Dessuten blir det ekstra provoserende at Facebook, med sitt lave toleransenvå for en hel del ytringer, kunne uttale at Gay-Shame-gruppa ikke var støtende. Dette er et nettsamfunn som fjerner ammebilder og uskyldig nakenhet, (selv fikk jeg en sterk advarsel da jeg posta nakenbilder av Frtidjof Nansen, ) nettopp fordi de mener det er «støtende.» Når de ikke finner gay-shame-problemtatisk, er det en sterk ytring i seg selv. En det absolutt er på sin plass å reagere mot!

  Sjekk gjerne ut min blogg: «Et dannet rop om oppmerksomhet.»
  https://ingebjorgbergholm.wordpress.com/

 • JLF

  Jeg er ikke uenig i det som sies her, og i prinsippet er jeg også enig i at det er og bør være lov å hate / være idiot osv, men jeg synes det er litt kunstig å ha en diskusjon om Profetens Ummahs rett til å hate homofile. Denne facebook gruppen var kanskje en «hat-gruppe», men hvis jeg ikke har misforstått dette så har vel Profetens Ummah og andre grupper som Islam Net i praksis programfestet at de ønsker for dødsstraff for homofile? Når Profetens Ummah egentlig har lyst til at homofile skal drepes så blir det liksom litt meningsløst å kjempe for deres rett til å hate homofile..?

 • Marius Aanonlie

  Jeg er både enig og uenig her. Den største feilen som gjøres er kanskje å blåse det så voldsomt opp. Man kan få inntrykket av at en marginal minoritet med fundamentalister representerer flertallet. Jeg støtter ytringsfrihet, men som du sier; Det er ingen som forplikter oss til å lytte, eller ta det alvorlig.

 • Svein Kristiansen

  Vist man vil ha yttringsfrihet da må man også tolerere at det finnes mennesker som har ytringer man ikke liker.

 • Graylady

  Jeg skjønner bare ikke hvorfor folk må hate? En kan da være uenig uten å hate. Derfor liker jeg ikke hat grupper, uansett sak. Ytringsfrihet er vel heller ikke å si hva man vil, når man vil, til hvem man vil, på hvilken måte man vil?

 • Odd Kristian Wathne

  Ironisk kan man hate de som hater homofile så mye man vi uten at det får noen følge :)

 • Tore Werness

  jeg synes faktis mer synd paa de som hater » enn homofile selv «jeg er heller glad at jeg ikke er homofil selv » hvem har gitt deg rett til aa vere dommer over andre ? jeg har lert en ting og det er at follk som hater har det veldig vondt med seg selv

 • Idar

  Her syns jeg du bommer, Gunnar. Dynamikken rundt en hat-gruppe er det samme som dynamikken som foregår blandt de som mobber andre mennesker, om enn med noe ulik styrke. Å ta en hat-gruppe i forsvar syns jeg blir det samme som å ta mobberne i skolegården i forsvar, med bakgrunn i at de må jo også få komme med sitt syn. Hvordan kan vi jobbe mot mobbing når vi samtidig aksepterer at voksne mennesker oppretter hat-grupper og sier at det er greit? Vi bør kunne forvente at voksne mennesker opptrer konstruktivt og ikke kaster sitt hat på andre, samtidig som vi har et ansvar for å lære barn det samme.

 • Even Hansen

  Er det lov å hate dumme, ignorante, naive og selvretferdige mennesker?

  Om man skal ytre sterkt hatefulle menninger så burde vel disse meningene forankres i annet enn forakt for det man ikke forstår og aksepterer. Vi kan ikke oppføre oss som dyr og hive ut den ene dritt meldingen etter den andre uten å ha med en viss dannelse i bunnen. Om vi starter med respekt og evnen til å prøve å forstå hverandre, for så å legge til litt medmennskelighet kommer man langt i debatter.

  Problemet er at folk tror de er smarte bare de leser bøker.

 • SArdo Numpsy

  marius hetzler…. ikke så morsomt når krigen kommer på din dør?

  VEldig morsomt når de dør, ikke så morro når dine barn skal dø ? eller hva?

  PAYBACK TIME bitch ;) enjoy your last days…

  HAHAH se alle hvite land i full panikk XD

 • Arne Leif Hofgaard

  Med ytringsfrihet og åpen debatt kun under eget navn vil «menings-frontene» og enkelt-personene bli bedre kjent for alle.
  Etter mitt syn bør det være svært så vanskelig å stille en person for retten for personens meninger og ytringer.
  Men personer og grupper som direkte truer noen med vold og død bør straffes ,og straffes hardt, uansett om de mener ha slik rett etter religiøs tro, eller uttrykker at de «bare vil advare».

 • Det er flere problemer med å sammenligne dette med mobbing i skolen. Hvordan håndterer vi mobbere? Stenger vi dem inn i et rom og nekter dem å snakke med andre barn? Nei. Det er hva sletting av FB-gruppe tilsvarer. Det voksne/lærere derimot gjør er å irettesette barna. Lære dem anstendighet. Forteller dem hvordan andre mennesker kan reagere når de mobber. Oppdra dem. Og det er jo nettopp det samme jeg mener vi må gjøre med de homofobe. Ikke nekte dem å prate. Ikke isolere dem. Men inkludere dem i offentlig ordskifte og tale dem i mot.

  Du forvrenger også poenget mitt når du sier at «vi samtidig aksepterer at voksne mennesker oppretter hat-grupper og sier at det er greit». Det å opprette hatgrupper er ikke greit. Det kan vi si tydelig i fra om. Innholdet og ytringene som springer ut av gruppen er heller ikke greie. Det kan vi også kritisere og si fra at vi ikke liker. Men det er noe annet enn å jobbe for å stenge ned grupper. Det er stor forskjell på å si at slike hatgrupper «er greit», og å si at vi likevel må tolerere dem i et fritt samfunn.

 • Geir Hansen
 • Geir Hansen

  Denne gangen bommer du skikkelig – kriteriene «klar og umiddelbar fare» er oppfylt, selv i vårt fredelige samfunn…

  Mobbere som går til fysisk angrep eller truer med det blir faktisk stengt om ikke inne i et rom, men ute for en periode.

  Mobbere på skolen endrer i noen grad adferd, mens islam og andre religioner vil være det samme i lang tid framover, sammen med andre begrunnelser for homohat.

  http://www.osloby.no/nyheter/To-homofile-menn-Ble-slatt-og-sparket-pa-bussen-7614798.html

  Kan du ikke bare innrømme at du er en anarkist?

 • Marius Hetzler

  Hvilken krig? Den krigen seksuelt usikre dobbeltmoralister fører, som av en eller annen grunn mener deres liv blir påvirket av hva samtykkende voksene gjør sammen i det private?
  Og den panikken du snakker om, den ser vi vel aller mest i muslimske land, hvor muslimer dreper hverandre for å være muslimsk på feil måte. Hvis det muslimske levesett er det eneste riktige, hvorfor ikke ta en tur til Midtøsten og lev ut drømmen der?

 • Mener du at homofile ikke ville bli utsatt for vold hvis vi bare nektet homofobe å si hva de mener, heller enn å la dem snakke og så tale dem i mot?

  Hvem mener du skal straffes for at disse menneskene ble utsatt for vold? Tilfeldige kommentatorer i en gruppe på Facebook?

  Her tror jeg du må tenke et steg lenger…

 • Slettes grunnet duplikat.

 • Geir Bjerkland

  «Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes.»Jeg kan ikke tolke dette utsagnet anderledes enn at muslimene ønsker Homofile/lesbiske død og bergravet jeg da og/eller at de skal bankes opp så jævlig at de aldri mer skal bli glad i en av sitt eget kjønn, Så da skal jeg bare godta at ekstreme muslimer skal banke opp datteren min eller i verste tilfelle drepe henne fordi hun er lesbisk??? Faen ta muslimer med slik slikt syn på mennesker som er anderledes! HVORFOR inn i helvete bry seg om mennesker med ett annet syn på kjærlighet?? Men en ting er sikkert og skulle en eller annen idiot røre min datter fordi hun er lesbisk så finnes det INGEN nåde.

 • Så ut fra din egen argumentasjon bør du selv straffes fordi du herved har ytret hat og ønske om vold mot de som hater datteren din?

 • Super_Joden

  (IQ)…. jeg syns det er morsomt at media tror de har funnet opp to nye legninger…

  «intersex» som I’en står for, er ingen legning. Det er en medisinsk tilstand der kjønnet er uavklart.

  Q, står for queer, som betyr homse.
  Fra leksikon: Queer is an umbrella term for sexual and gender minorities that are not heterosexual, or gender-binary. Originally meaning strange orpeculiar, queer developed a usage as a pejorative term for homosexual in the late 19th century.

 • John Nikolai Løkke Jensen

  Lettere om folk tenker sån

 • Super_Joden

  PS: Dette er første, og mest sannsynlig siste gang jeg leser en blogg, eller «hjemmeside»; som det heter (at «journalister» finner opp nye navn betyr ikke at det hverken er riktig eller sant) og det måtte jeg gjøre pga overskriften.

  Det er noe av det bedre jeg har lest. Spot on.

 • Super_Joden

  Noe av det største problemet vi har er at så utrolig få faktisk vet hva ordene de bruker betyr..
  i ditt tilfelle: ordet mobbing. Du bør lære deg hva ordet egentlig betyr (ikke dagens journalisters mening) før du bruker det.
  Å sammenligne mobbing i skolegården med en fb «hatgruppe» gir ingen mening.

 • alexander81

  Til Gunnar Tjomild: Hva slags økonomisk vederlag få du av Nettavisen, for å spre det totalt forvridde synet ditt? Slike som deg er årsaken til mange av de over 500 selvmordene vi har i landet hver år.

 • Super_Joden

  Mobbing er ikke «et syn».

 • Ola Hansen

  Men Hussain mener jo homofili er en sykdom og ikke «hva et menneske er», så da må det vel for han være like legitimt å skulle bekjempe dette som å bekjempe hiv/aids?

 • Super_Joden

  Jeg syns noen bør skrive en artikkel om forskjellen på homofile og «homser».
  For min egen del så kunne jeg ikke brydd meg mindre hva to personer gjør på soverommet. Det er ikke min business i det heletatt hva folk gjør i sitt eget HJEM.
  Det som derimot jeg hater er «show-homsene». De som tror at det å være homo betyr at man må «vise verden at jeg elsker analsex ved å kle meg ut i latex og ta på en parykk».
  De som skriker og gnåler om at de skal få «være som de er»…
  Ingen ER som de vi ser i gaypride til vanlig. «Lærhomser» ble de kalt før, både av andre og seg selv.
  Hvorfor skal de på død og liv «VISE» gud og hvermann at de er homser? Who cares?
  Se på meg se på meg!!! hihihihihihihihi se på meg! – jeg spyr.

  Det er som forfatteren sier, akkurat det samme å poste et bilde av et homseflagg og det å poste et bilde av en isbjørn på et isflak, for å «redde verden».

  Personlig blir jeg bare mer og mer frastøtende til homofili jo mer jeg leser om det.
  Hver eneste dag, i dagbladet, vg, tv2, nrk, nettavisen osv.. minst 2-3 artikler om noe som har med det å være homofil å gjøre.
  Hvis «journalistene» vil ha folket til å akseptere en gruppe, hvorfor sette de på pidestall? Hvorfor gi de ekstra oppmerksomhet og tid?

  I 2014 så får man inntrykk av at man er mer verdt hvis man ikke er i stand til å reprodusere seg/hvis man er homofil.

  «Nei nå lager vi et tog for å vise alle hvor morsomme og fine vi er når vi kler oss ut, dere?» …. ord blir fattige.

  Homsene og journalister skriker om å respektere de og akseptere.. men skal ikke det gjelde den andre veien?
  Hvis man er i en sammenkomst og to lærhomser begynner å «showe», og man ber de slutte fordi ingen liker det, så handler det om at homsene skal vise respekt og akseptere at ikke alle liker «showet».
  Akkurat som man kan si til en gutt og jente som er kjærester og som bare sitter og kliner på en fest: Kutt ut, stikk og få dere et rom.

  Denne trangen med å vise seg frem for verden, vise at man er homo, skjønner jeg ikke.
  Eller, man viser ikke at man er homo heller , egentlig. man viser at man har lite mellom øra ved å ta på seg bikini som «mann» og stå bak på et lasteplan og danse til Dj Tiesto.

  «vi trenger visst gaypride». Nei vi gjør ikke det.
  Rare greier, et tog som fremmer en legning som gjør det umulig å reprodusere seg, får mer oppmerksomhet i media enn et tog/marsj/parade for å få lov til å røyke en busk….

  For hvem tror dere betaler for laboratoriumsbarna som homsene anskaffer seg?
  De selv? Eller oss skattebetalere?
  For å si det sånn…. hadde de betalt av egen lomme så ville ingen homser i norge hatt barn.. med unntak av Jan Thomas kanskje, for han er vel god for noen millioner.

 • Ola Hansen

  Det er lov å hate hvem du vil.

 • Stian Eriksen

  Så hvis du dreper en mann fordi han er homofil skal du straffes hardere enn om du dreper han for økonomisk vinning?

 • Joakim Knudsen

  Jeg har ingenting imot at mennesker misliker meg på grunn av min legning. Vi har alle rett til å mene det vi vil. Men når noen skriver sine egne meninger som absolutte fakta, mener jeg de går over en grense.

 • Torunn Auvi

  Når jeg leser disse innleggene, blir je redd. Alle mennesker skal ha respekt, uansett legning. Det er vel ingen som kan si at de er bedre andre. Om de har denne homo-paraden i Oslo; so what! Vi er ikke et muslimsk land. Vi har gitt de homofile rettigheter. Slutt med disse våsete innleggene.

 • De fleste vil vel mene at deres egne meninger er i tråd med fakta…? Hvis ikke ville de vel ikke ment det de mener…

  Men ja, homofoni er idioti. Derfor bør vi arrangere Europride og argumentere mot disse holdningene, heller enn å kneble de som velge rå ytre dem.

 • Kan du forklare meg på hvilken måte mitt syn fører til selvmord? Leste du bloggposten?

 • En slik kommentar viser vel at vi trenger Europride-arrangementer :-) Jeg synes det er flott og modig av mennesker som tør å skille seg ut og være seg selv så til de grader! De fleste av oss er redde for å gå ut med med par sokker som ikke matcher, og da blir det å se menn som kler seg ut som kvinner fordi det er slik de føler seg og har lyst til, en ren befrielse og et symbol på ekstremt mot, spør du meg.

 • David Bruno Johansen

  Hei, dere der ute med så mange inntelligente og selvforklarende meninger. laaange innlegg, kult. Da er det selvforklarende. at dere har sterke meninger om seksuelle legninger. hetro homo nekro pedofil! Det er vel samme det? eller! hvis jeg, som har 3 barn. er pedofil, en seksuell legning. dere vet, stappe løken i kjeften på et barn! Etter NORSK lov. Er du pedofob hvis det støter eller skremmer deg? Jeg er ikke homofob, eller hetrofob, og er heller ikke pedofil. Jeg er bare ikke inntressert i hva du/dere velger! Stappe trynet opp i ei fitte, eller

  total anal destruction with the rod of life. seriøst, virker festivalen mot sin hensikt på meg. Blir bare irritert.

 • Lars Jøran Nordberg

  Ytringsfrihet er friheten til å ytre seg fritt uten å bli straffeforfulgt av myndighetene, og liknende. Men ikke retten til å bli hørt. Det er heller ikke retten til å få publisert sine hatytringer på et privateid nettsted som da har regler mot hatytringer.

 • alexander81

  Nei!

 • Tenkte meg det :-)

  Kortversjon: Europride er fantastisk flott og nødvendig. Kampen for LHBT-rettigheter er viktig og riktig. Dessverre finnes det hatefulle homofobe, men heller enn å kneble dem bør vi kollektivt tale dem i mot alle steder vi kan. Å slette en FB-gruppe er å feie problemet under teppet og en lettvint «løsning». Det er mye viktigere å la alle komme til orde, og så argumentere mot slike hatefulle ytringer. Nettopp fordi vi skal vise alle LHBT-folk at de er elsket og ønsket og at folk flest støtter dem.

 • Maria U

  Enig i mye av det du skriver. Men jeg synes ikke det å si at homofili er en ekkel og grusom sykdom er å bruke ytringsfriheten sin. Det er bare å være en idiot.

 • Nå er det jo slik at ytringsfriheten også er til for idiotene.

 • Enig, og dette presiserer jeg også i bloggposten.

 • Hvis du sammenligner homofili med pedofili, er det litt bekymringsfullt. Det er forskjell på sex mellom seksuelt modne og samtykkende individer, og sex med prepubertale barn.

 • Arent Kragh

  Først, Hussain, som andre, har retten til sine egne meninger, men han har ikke retten til sine egne fakta. Homofili er IKKE en sykdom i.h.t all tilgjengelig ekspertise og definisjon av psykiske lidelser. Dermed er det ikke legitimit å mene at det skal bekjempes på samme måte som aids. At han mener dette og hint endrer ikke fakta. Han kan mene jorden er flat. Den blir ikke flatere av det.

  Dernest, selv i en forskrudd verden der man anser den menneskelige egenskapen som homofil legning er, som sykelig, så blir konsekvensene av et slikt utgangspunkt nødvendigvis noen andre enn konsekvensen av å bekjempe en virusinfeksjon som er årsaken til aids. Skal du «bekjempe» en (om enn du måtte se på den som sykelig) menneskelig egenskap som til alle tider har forekommet hos ca 4-5 % av befolkningen, så blir den uunngåelige konsekvensen, til slutt, utrydningsleire/henrettelsessentre. En virusinfeksjon bekjempes på helt annet vis. Selv for en forskrudd fundamentalist MÅ det være en forskjell på disse to tingene. Overlagte drap for å fjerne noen med en egenskap vs dokumentert, medisinsk behandling? Der er en forskjell.

 • Øyvind W.

  Enig med Facebook her. FB er et nettsamfunn, en tjeneste der du kan finne og kommunisere med venner og kolleger, og som kan brukes som alt fra «koseside» til å organisere alt fra ferieturer mellom venner, gruppearbeid mellom studenter til hvem som tar hvilke økter på jobben. Vet det er politiske diskusjoner der, og har deltatt i flere slike selv, men føler ikke at hatefulle ytringer, hets osv. rettet mot en stor del av brukerne deres har noe der å gjøre.

  «Anti-homofile» har utallige andre arenaer på nettet hvor de kan spre grumset sitt uhindret. De trenger ikke forsøple Facebook også.

  My two cents.

 • Øyvind W.

  Helt enig med deg. Vil også legge til at troll sprekker i sola.

 • Øyvind W.

  Klassisk…

 • Ola Hansen

  Det kan jo være han vil bekjempe det med bønn?
  Men uansett om jorden ikke blir flatere av at noen mener det, så har de fortsatt rett til å mene det.

 • Arent Kragh

  Det var mye man kunne tatt tak i her. Skal nøye meg med en ting, nemlig følgende setning: «Rare greier, et tog som fremmer en legning»‘ her går du, tilsynelatende, i samme fellen som nesten alle de religiøse fundamentalistene, og for øvrig også russiske lovgivere, nemlig å tro at det går an å «fremme en legning». Det er umulig. Paraden fremmer ingen legning. Det er like umulig som å fremme det å være venstrehendt eller rødhåret. Det er en menneskelig egenskap som du har. En egenskap du kan like, omfavne, forbanne, benekte eller undertrykke, men den vil aldri forsvinne eller endres. Den kan dermed heller ikke «fremmes». Paradene du viser handler ikke om å «fremme en legning», men om respekt for annerledeshet. Og så lenge fundamentalister som Hussain holder på som han gjør, så lenge «moralpolitiet» holder på som de gjør på Grønland, så lenge homofile fortsatt mobbes og utsettes for overgrep ene og alene på grunn hva de er, så lenge trengs det slike parader.

 • Arent Kragh

  Når bønnen ikke hjelper og homofilien ikke forsvinner, hva gjør de da? Bønn mot homofili har vært prøvd i langt over tusen år. Det har ennå ikke hjulpet. Det uunngåelige sluttpunktet for Hussains syn på sykelighet er utryddelsesleire.

  Og ja, «the flat earth society» eksisterer ennå, og de har rett til å leve i sin villfarelse, men de har ikke krav på respekt og den samme legitimitet som et syn forankret i klare fakta.

 • Øyvind W.

  «For min egen del så kunne jeg ikke brydd meg mindre hva to personer gjør på soverommet.»

  «Personlig blir jeg bare mer og mer frastøtende til homofili jo mer jeg leser om det.»

  Jaha.

 • Derullandei

  Siste punkt passer ikke helt inn med resten. Ingen av de tingene som er nevnt, har som hovedformål å skade eller drepe andre mennesker, bortsett fra pistoler og automatvåpen, som går inn under «guns».

 • Lars Jøran Nordberg

  Jeg leste ikke så godt første gang, skal jeg innrømme. Så jeg kommenterte bare det jeg selv mener. Har lest mer nå, og jeg er veldig enig i det du skriver. Som å lese mine egne ord. :)

  Vi har ikke full ytringsfrihet i Norge, som du påpeker. Den blir begrenset.
  Hvor mye kan en frihet begrenses før det ikke er frihet lenger?
  Kan man i det hele tatt si at man har ytringsfrihet i et land som Norge hvor man kan bli straffeforfulgt for enkelte meninger?

  Fra det ene til det andre. Jeg kan eksempelvis nevne det tullete partiet Rødt, som til og med vil forby enkelte ideologier.

  Det er jo vel begrunnet, og alt det der, men som med alt annet burde man se på hva slags konsekvenser politikk får.

  Jeg tror som deg, at begrensninger i ytringsfriheten vil føre til mer av det vi ikke vil ha, ikke mindre. Det er å kaste bensin på bålet.

  Det er jo ikke slik at dersom politikerne forbyr noe, så blir problemet borte. Det man kan se er at når politikerne forbyr noe, så blir ting ofte bare verre. Ikke bedre. Derfor burde man være tilbakeholden med å bruke forbud. Se f.eks. på land og delstater der man har opphevet forbud mot enkelte narkotiske stoffer, der går vinnings-kriminaliteten og bruken ned, samt mindre rekruttering til kriminelle miljøer og liknende.

  Det eneste jeg mener skal være ulovlig er å initiere tvang/makt (dvs. vold, ran, svindel, slaveri, og tyveri, og andre ting som da krenker de negative frihetene våre, også kalt negative rettigheter (…).

 • Derullandei

  Det minte meg om en sak der noen foreldre i USA ble tiltalt for å ha latt barnet sitt dø mens de ba over det. En kommentator kalte det for terrorisme. Da jeg prøvde å forklare at terrorisme er et ord med en spesifikk betydning, ble jeg erklært ignorant. Sukk.

 • Derullandei

  Tror ikke det er noen her som ikke tolererer at de finnes.

  Å tolerere at de skal bruke Fjesbok til å spre hatet sitt, er noe annet.

 • Derullandei

  «Han der ække sånn som deg
  Fort deg bort og ta han
  Det er like godt som sex
  Å banke en stakkars faen

  Er det ikke deilig å ha noen å hate
  Føles det ikke godt å ha noen å hate
  Er det ikke herlig å slå dem flate
  Er det ikke deilig å ha noen å hate

  Hør lyden av nakker som knekker
  Hør lyden av kjøtt som sprekker
  Det er bare å følge fingeren som peker
  Dit hvor de voksne leker»
  – Raga Rockers

 • Derullandei

  Takk for din generøse offergave til allmektige Tpyos. ;)

  https://no.wikipedia.org/wiki/Homofoni

 • Derullandei

  I tillegg til å være litt bekymringsfult, er det også helt foraktelig.

 • Derullandei

  De som hater homofile kan også hate homofile så mye de vil uten at det får noen følge, så jeg må innrømme at jeg ikke helt ser ironien her.

 • Derullandei

  Blogg og hjemmeside er ikke synonymt. Å kalle en blogg for en blogg er mer presist enn å kalle den for en hjemmeside. Skal du belære andre om begreper, er det en fordel å kunne dem selv.

 • Arne Brendmo

  Mobbing? Verden er full at tullinger og hatefulle. Disse finnes enten de ytrer seg eller ikke. Jeg tror det er nyttig, alt i alt, at de ytrer seg godt synlig. Da kan vi se hva de mener og hvem de er. De som ikke ønsker å utsettes for dette, kan rett og slett la være å lese. Man blir ikke mobbet av synspunkter man må oppsøke aktivt.

 • Kjetil Vold

  Profetens Ummah er sikkert takknemlig for all oppmerksomheten. Den gjengen er kun ute etter oppmerksomhet, og mange tusen velmenende nordmenn har opptrådd som nyttige idioter.

 • Øyvind W.

  Ja, rart det der. Som om det ene er et uprovosert angrep på en hel gruppe, mens det andre bare er en reaksjon på dette.

 • Super_Joden

  Jeg tror ikke du vet hva å fremme betyr.
  Å eksponere. Hvorfor går ikke zoofile i tog for å «vise seg frem» ?
  på NRK så er det en som sier at «her kan jeg være meg selv».. da spør jeg: Hvis den normale kleskodeksen ikke hadde eksistert, hadde dere da flydd rundt kledd slikt daglig? Det å kle seg ut som en klovn har vel INGENTING med å være homofil å gjøre, da flere homofile avskyr gay parade rett og slett fordi de dummer seg ut. Gå i tog for å VISE at man er homo?
  Og du drar jo frem en interessant sammenligning.. hvorfor går ikke alle rødhårede i tog for å «vise hvor stolte de er»? Iogmed at rødhårede mennesker også har et visst rykte.. Like så med venstrehendte faktisk. Før ble det sett på som hekseri osv, så de kunne jo gått i et tog med venstre arm i været.

  Det å kle seg ut og vise at man er homo har vel ingenting i offentligheten å gjøre? Hva er greia?
  «respekt for anderledeshet» ? Det å gå i et tog handler ikke om å få respekt. Ingen gir dere respekt,, i ordets rette betydning, for å gå i et tog med borat-tanga.

  Og du mener at man skal ha parader for alle som blir utsatt for et eller annet? En jødemarsj der alle jøder kan gå, siden de blir «mobbet, utsettes for overgrep ene og alene på grunn av hva de er», egne tog for muslimer, siden de også blir mobbet, utsettes etc etc..

  Og si meg, ærlig talt, tror dere de som misliker/hater gayparade og homofile kommer til å mislike/hate det mindre av at media svelger dette og at det frontes i media hver dag? Eller tror du at det bidrar til at flere misliker/hater homofile? Jeg er veldig spent på det svaret.

 • Derullandei

  1) Hvordan vet du at oppmerksomhet er alt de er ute etter?

  2) I mellomkrigstiden forsøkte man å ignorere ihjel nazismen, hvor vellykket var det? (Ja, der tok jeg en Godwin, gitt.)

 • Super_Joden

  Yes. Akkurat som at når sporstjournalister messer om «Ronaldo» eller «Messi» 24/7 365 dager i året, om de går på toalettet eller om de scorer mål, så går folk lei.
  La folk ha sex med hvem og hva de vil, men kutt ut tog, «mediedekning (??)» og et hylekor. Hva med alle andre «grupper» som folk misliker? Skal alt og alle gå i tog?

 • Super_Joden

  Hva har det med å skille seg ut , som i dette tilfellet da betyr å gå i tog i oslo og kle seg ut i ting man ALDRI ALDRI ville gått med til vanlig, med homofili å gjøre?
  Absolutt ingen verdens ting.

  Jeg venter da i spenning på zoofilimarsjen, dendrofilimarsjen, marsjen for alle «gingers» – siden de i alle år har blitt mobbet og utsatt for vold pga hårfargen. og en haug med andre.

 • Super_Joden

  Og du sier noe interessant: «og da blir det å se menn som kler seg ut som kvinner fordi det er slik de føler seg og har lyst til, »

  Det høres mer ut som et transetog enn et homsetog, spør du meg.
  Som sagt, alle homser liker ikke gayparade rett og slett fordi de driter seg ut..
  Det er som på en fotballtribune, 90% av supporterne blir flaue når 10% er drita og regelrett dummer seg ut.

 • Derullandei

  Å ignorere dem er heller ikke så ofte den beste løsning. Slik gruppen var lagt opp, ser det ut til at dette var de to reelle valgene man hadde – på Facebook. Pest eller kolera, hva velger du?

  Å få dem bort fra Facebook, hvor man uansett ikke kunne motsi dem, klarer ikke jeg å se det store tapet ved. Kanskje man får presset dem over på andre arenaer hvor de ikke lenger har full sensurmakt? Det ville jo i så fall bare vært positivt for ytringsfriheten.

 • Derullandei

  Men likevel går de på kamp.

  The mind boggles. ;)

 • Kjetil Vold

  1) Det kan jeg selvsagt ikke vite, men jeg føler meg ganske trygg på at vi har kommet såpass langt i Norge at ikke holdningene deres vil spre seg i befolkningen. Og da er gruppas utsagn kun efektive og sårende fordi de blir spredd av folk som mener alt godt.

  2) Det var svært lite vellykket. Jeg mener ikke at man nødvendigvis skal ignorere i hjel Profetens Ummah. Man bør heller argumentere utsagnene deres i hjel, hvis man tar dem seriøst. Å spre utsagnene uten annet argument enn at de er slemme er ikke nødvendigvis det klokeste.

 • Super_Joden

  Jeg tror at grunnen til at så mange, både kvinner og menn, misliker homofile er fordi at noen, ikke alle, homser er 1000 reiser mer feminine, fnisete, jentete enn kvinner.
  den typiske «tv-homsa», som disse i denne paraden kler seg ut som, er det folk ikke liker.

  «ahhh giiiiiid a mejjen», Jan Thomas, den eneste homsa i landsbyen i Little Britain. Den typen homse, er den som gir resten et dårlig rykte. Som casuals i en supporterforening.

 • Super_Joden

  Jeg tror at grunnen til at så mange, både kvinner og menn, misliker homofile er fordi at noen, ikke alle, homser er 1000 reiser mer feminine, fnisete, jentete enn kvinner.

  den typiske «tv-homsa», som disse i denne paraden kler seg ut som, er det folk ikke liker.

  «ahhh giiiiiid a mejjen», Jan Thomas, den eneste homsa i landsbyen i Little Britain. Den typen homse, er den som gir resten et dårlig rykte. Som casuals i en supporterforening.

  Noen få får skylda for all elendigheten.

 • MissyChance

  Er det virkelig så mange som misliker homofile eller som i det hele tatt henger seg opp i om de er feminine eller ikke, da? For meg virker det heller som om de som er så imot homofili bare er veldig høylytte.

 • JarleD

  Rart å stå frem med slike meninger og samtidig ha bilde av Che Guevara på brystet. Han ledet jo «fengsel» som henrettet fanger. En av forbrytelsene som var dødelige var å være homofil……

 • Tom Bola

  Personlig foretrekker jeg å skille mellom hat (ønske, motivasjon, intensjon og oppfordring til skade eller drepe andre) og aversjoner/forakt mot handlinger hos en person eller gruppe. Det første er gjerne foranledning til konflikter og kan eskalere til noe farlig. Det andre er uttrykk for noe finner vanskelig å forholde seg til. Da har man mulighet til å unngå konflikteskalering.

  Jeg synes homofili er frastøtende, men jeg hater ikke homofile, vil dem ikke noe vondt. Etter min mening har alle behov for og rett til trygghet. Og den blir borte både for en selv og de som blir lagt for hat. Så spredning av hat slår også tilbake på deg selv. Det er du ikke tjent med. Artikkelen sa mye om deg, Tjomlid.

 • Ove Kristian Furelid

  Homofile har da rett til å ytre seg og vise at de er til. Og hater du det så er det faktisk ditt eget problem siden du hisser de opp på grunn av det.

 • Hurra, jeg rapporterte også ikke! Hva vinner jeg?

  Seriøst, når jeg så oppfordringen til å rapportere, så tenkte jeg på alle gangene Gunnar er blitt blokka av alternativfolk vha. Facebook-rapportering, og fikk litt sånn feil følelse.

  Konstruktivt sett, kanskje Facebook kunne vise alt innhold fra «blokkerte» grupper med sånn rød ramme rundt hvor det advares med at man må ta innholdet med en klype salt, ettersom det har blitt rapportert for ditt og datt. Eller kanskje man må trykke på en sånn «Ja, jeg er over 18 og kan håndtere å lese hatefullt/explicit stoff» dialog. Det kunne få dem som er i faregruppen til å kanskje tenke seg om før dem melder seg inn i gruppa.

 • Ole Andreas Morvik

  Jeg kan forstå at prinsippet om (tilnærmet) konsekvent ytringsfrihet er forlokkende, men jeg mener at er en faktor du ikke har tatt hensyn til: Effekten av hat/nedvurdering/hetsing mot grupper og enkeltpersoner på sikt. En hatefull ytring vil ikke nødvendigvis gjøre mye skade der og da, men gjentatt og akseptert som legitim (uansett hvor uenig man måtte være) kan det skapes et klima der ytringen etterhvert blir akseptert som gjengs oppfatning. Det er selvsagt ikke gitt at dette vil skje (men eksempler som historisk europeisk antisemittisme viser at det er mulig), og nettopp derfor er det så vanskelig å lage lover på dette området.

  Et annet problem er i hvilken grad vi kan snakke om likeverig ytringsfrihet når hatefulle ytringer begrenser andres ytringsfrihet. Hetsingen av kvinnelige samfunnsdebattanter, politikere m.m. i diverse kommentarfelt er et eksempel. Kvinnene som blir hetset har en lovfestet rett til å ytre seg fritt, men det hjelper lite når hetsen kveler engasjementet. Det er ikke bare direkte (og dermed ulovlige) trusler om vold som kan begrense en persons evne og ønske om å ytre seg, men i høyeste grad også hatefulle, nedverdigende og hetsende ytringer, spesielt når disse blir akseptert som legitime om enn forkastelige ytringer.

  Å regulere ytringsfrihet vil alltid være en særdeles skjør balansegang, og derfor er det fristende å enten rope på strenge, konsekvente forbud, eller et minimalistisk lovverk som kun forbyr direkte trusler. Jeg mener begge alternativene er utilstrekkelige. Strenge reguleringer vil misbrukes til å kneble saklige ytringer, og et minimalistisk lovverk vil ikke gi god nok beskyttelse av sårbare grupper og enkeltmenneskers rett til å ytre seg fritt og leve i trygghet.

  En mellomting slik vi har nå fungere noelunde. Og når det gjelder vanskelige prinsippsaker som dette er nok ‘sånn noenlunde’ det beste vi kan håpe på.

 • Tenker man reinkarnasjonsmessig.. så vil en mann, som er på vei til å bli kvinne, være seksuelt interessert i en mann.. Tenk hvor mange ulike kropper og genitaler alle vi har vært gjennom! Noen ville kalt de falske, men sex er en ubevisst energi, som tilogmed leger som vet hvordan dette foregår kaller fødsler, der sex selvfølgelig er innblandet i, som mirakler. Å definere dermed sex som noe bevisst er faktisk å tenke frykt, å leve i en slags pykose. Muslimene vet lite om forhold i naturen.. som Månen, dems Allah, som sender vann ned til blomstene, hans barn og på den måten har en seksuell kontakt med de.. De formene er ufysiske og kan dermed ikke falle ned under noe kategori som f.eks pedofili, da pedofili blant fysiske skapninger vil føre til sykdommer etc. Så det muslimene gjør, den gruppen, er at de dømmer den de egentlig tjener.

 • Det er Albert Einstein, ikke Che Guevara.

 • Arent Kragh

  Først av alt SJ, til din definisjon av «å fremme», her er Bokmålsordbokas definisjon av ordet: «hjelpe fram, øke, påskynde, stimulere». Det er den jeg har holdt meg til. Det er mulig din definisjon er annerledes.

  SJ, det virker i hvert fall som om du, i motsetning til Hussain og hans gjeng, har akseptert at homofile er kommet for å bli, men du liker bare ikke å bli minnet på det.

  Jeg skal forsøke å ta tak i dine argumenter, men plassen i et kommentarfelt er begrenset, så jeg må slå sammen noen av dine argumenter.

  Til spørsmålene i andre minoriteters parader, og evt mangel på sådanne;
  Flere etniske minoriteter har veldig offentlige manifestasjoner. Samene feirer samefolkets dag 6. februar, og den pakistanske minoriteten feirer 14. aug veldig offentlig, for å nevne noen. De religiøse minoritetene feirer gjerne sine høytider i full offentlighet, men oftest i tilknytning til sine gudshus. Dette er uproblematisk etter mitt syn, og de er velkommen til å gjøre det. Et ferskt eksempel er den katolske menigheten i min hjemby Bergen, som nylig holdt en parade i byen i anledning av en helgenmarkering. Dette skjer i Norge i dag, og er helt greit.

  Til det mer kuriøse om venstrehendte og rødhårete. Vel, hvis de vil holde en markering og en parade, så er er de velkommen til det, for min del. Men, hvorfor gjør de der ikke? Kanskje fordi vi et ferdige med debatten om hvorvidt venstrehendte er hekser. Det å være venstrehendt er akseptert som ganske enkelt en personlig egenskap, og omtrent like interessant som skostørrelsen din. Der er vi ikke når det gjelder seksuell legning, desverre. Gayparader kan, og trolig vil, bli avskaffet den dagen legning ikke er mer interessant enn skonummeret ditt.

  Til spørsmålet om markeringer fra seksuelle minoriteter. Jeg mener, og fastholder at det er en forskjell mellom på den ene siden relasjoner som bare involverer samtykkende voksne, og andre forhold. Seksuelle forhold mellom voksne og noen som ikke kan gi samtykke, dyr eller hva det måtte være, er grunnleggende og fundamentalt i en helt annen stilling, og de er ikke akseptable. Seksuelle preferanser som kun involverer samtykkende voksne stiller i en annen kategori enn alle andre tenkelige som utenkelige varianter.

  Til slutt, om respekt. Du er inne på et sentralt poeng. Respekt er ikke noe man kan kreve. Det er noe man må gjøre seg fortjent til. Hvem du synes fortjener din respekt SJ, det kan bare du avgjøre. Jeg vil anføre at hvis en 17 år gammel homo som strever med selvbildet og med å komme ut ser gayparaden på Dagsrevyen, og ser at partiledere, statsråder, stortingsrepresentanter, ordføreren i Oslo og mange flere øvrighetspersoner i spissen for paraden, og ser at disse har respekt for homofile, da hjelper det kanskje litegrann i retning av det siste skrittet ut av skapet.

  Videre tror jeg at de mange vanlige Osloborgere som står langs ruten og ser hele paraden, ikke bare Dagsrevy-innslaget, de får en økt respekt. De ser at i tillegg til den flamboyante minoritet i «Boray-tanga», så et majoriteten i paraden helt vanlige mennesker. Det et politikere, politifolk, tollere, postfunksjonærer, lærere, bussjåfører, renholdere, journalister, resepsjonister, advokater, flygeledere, tykke og tynne, lyse og mørke, Oslofolk, bergensere, trøndere og nordlendinger, kort sagt; hele Norge, i sin mangfoldighet. Det tror jeg øker sjansen for respekt.

 • Arent Kragh

  Først av alt SJ, til din definisjon av «å fremme», her er Bokmålsordbokas definisjon av ordet: «hjelpe fram, øke, påskynde, stimulere». Det er den jeg har holdt meg til. Det er mulig din definisjon er annerledes.

  SJ, det virker i hvert fall som om du, i motsetning til Hussain og hans gjeng, har akseptert at homofile er kommet for å bli, men du liker bare ikke å bli minnet på det.

  Jeg skal forsøke å ta tak i dine argumenter, men plassen i et kommentarfelt er begrenset, så jeg må slå sammen noen av dine argumenter.

  Til spørsmålene i andre minoriteters parader, og evt mangel på sådanne;
  Flere etniske minoriteter har veldig offentlige manifestasjoner. Samene feirer samefolkets dag 6. februar, og den pakistanske minoriteten feirer 14. aug veldig offentlig, for å nevne noen. De religiøse minoritetene feirer gjerne sine høytider i full offentlighet, men oftest i tilknytning til sine gudshus. Dette er uproblematisk etter mitt syn, og de er velkommen til å gjøre det. Et ferskt eksempel er den katolske menigheten i min hjemby Bergen, som nylig holdt en parade i byen i anledning av en helgenmarkering. Dette skjer i Norge i dag, og er helt greit.

  Til det mer kuriøse om venstrehendte og rødhårete. Vel, hvis de vil holde en markering og en parade, så er er de velkommen til det, for min del. Men, hvorfor gjør de det ikke? Kanskje fordi vi et ferdige med debatten om hvorvidt venstrehendte er hekser? Det å være venstrehendt er akseptert som ganske enkelt en personlig egenskap, og omtrent like interessant som skostørrelsen din. Der er vi ikke når det gjelder seksuell legning, desverre. Gayparader kan, og trolig vil, bli avskaffet den dagen legning ikke er mer interessant enn skonummeret ditt.

  Til spørsmålet om markeringer fra seksuelle minoriteter. Jeg mener, og fastholder at det er en forskjell mellom på den ene siden relasjoner som bare involverer samtykkende voksne, og andre forhold. Seksuelle forhold mellom voksne og noen som ikke kan gi samtykke, dyr eller hva det måtte være, er grunnleggende og fundamentalt i en helt annen stilling, og de er ikke akseptable. Seksuelle preferanser som kun involverer samtykkende voksne stiller i en annen kategori enn alle andre tenkelige som utenkelige varianter.

  Til slutt, om respekt. Du er inne på et sentralt poeng. Respekt er ikke noe man kan kreve. Det er noe man må gjøre seg fortjent til. Hvem du synes fortjener din respekt SJ, det kan bare du avgjøre. Jeg vil anføre at hvis en 17 år gammel homo som strever med selvbildet og med å komme ut ser gayparaden på Dagsrevyen, og ser at partiledere, statsråder, stortingsrepresentanter, ordføreren i Oslo og mange flere øvrighetspersoner i spissen for paraden, og ser at disse har respekt for homofile, da hjelper det kanskje litegrann i retning av det siste skrittet ut av skapet.

  Videre tror jeg at de mange vanlige Osloborgere som står langs ruten og ser hele paraden, ikke bare Dagsrevy-innslaget, de får en økt respekt. De ser at i tillegg til den flamboyante minoritet i «Boray-tanga», så et majoriteten i paraden helt vanlige mennesker. Det et politikere, politifolk, tollere, postfunksjonærer, lærere, bussjåfører, renholdere, journalister, resepsjonister, advokater, flygeledere, tykke og tynne, lyse og mørke, Oslofolk, bergensere, trøndere og nordlendinger, kort sagt; hele Norge, i sin mangfoldighet. Det tror jeg øker sjansen for respekt.

 • Guest

  Først av alt SJ, til din definisjon av «å fremme», her er Bokmålsordbokas definisjon av ordet: «hjelpe fram, øke, påskynde, stimulere». Det er den jeg har holdt meg til. Det er mulig din definisjon er annerledes.

  SJ, det virker i hvert fall som om du, i motsetning til Hussain og hans gjeng, har akseptert at homofile er kommet for å bli, men du liker bare ikke å bli minnet på det.

  Jeg skal forsøke å ta tak i dine argumenter, men plassen i et kommentarfelt er begrenset, så jeg må slå sammen noen av dine argumenter.

  Til spørsmålene i andre minoriteters parader, og evt mangel på sådanne;
  Flere etniske minoriteter har veldig offentlige manifestasjoner. Samene feirer samefolkets dag 6. februar, og den pakistanske minoriteten feirer 14. aug veldig offentlig, for å nevne noen. De religiøse minoritetene feirer gjerne sine høytider i full offentlighet, men oftest i tilknytning til sine gudshus. Dette er uproblematisk etter mitt syn, og de er velkommen til å gjøre det. Et ferskt eksempel er den katolske menigheten i min hjemby Bergen, som nylig holdt en parade i byen i anledning av en helgenmarkering. Dette skjer i Norge i dag, og er helt greit.

  Til det mer kuriøse om venstrehendte og rødhårete. Vel, hvis de vil holde en markering og en parade, så er er de velkommen til det, for min del. Men, hvorfor gjør de det ikke? Kanskje fordi vi et ferdige med debatten om hvorvidt venstrehendte er hekser? Det å være venstrehendt er akseptert som ganske enkelt en personlig egenskap, og omtrent like interessant som skostørrelsen din. Der er vi ikke når det gjelder seksuell legning, desverre. Gayparader kan, og trolig vil, bli avskaffet den dagen legning ikke er mer interessant enn skonummeret ditt.

  Til spørsmålet om markeringer fra seksuelle minoriteter. Jeg mener, og fastholder at det er en forskjell mellom på den ene siden relasjoner som bare involverer samtykkende voksne, og andre forhold. Seksuelle forhold mellom voksne og noen som ikke kan gi samtykke, dyr eller hva det måtte være, er grunnleggende og fundamentalt i en helt annen stilling, og de er ikke akseptable. Seksuelle preferanser som kun involverer samtykkende voksne stiller i en annen kategori enn alle andre tenkelige som utenkelige varianter.

  Til slutt, om respekt. Du er inne på et sentralt poeng. Respekt er ikke noe man kan kreve. Det er noe man må gjøre seg fortjent til. Hvem du synes fortjener din respekt SJ, det kan bare du avgjøre. Jeg vil anføre at hvis en 17 år gammel homo som strever med selvbildet og med å komme ut, ser gayparaden på Dagsrevyen, og ser at partiledere, statsråder, stortingsrepresentanter, ordføreren i Oslo og mange flere øvrighetspersoner i spissen for paraden, og ser at disse har respekt for homofile, da hjelper det kanskje litegrann i retning av det siste skrittet ut av skapet.

  Videre tror jeg at de mange vanlige Osloborgere som står langs ruten og ser hele paraden, ikke bare Dagsrevy-innslaget, de får en økt respekt. De ser at i tillegg til den flamboyante minoriteten i «Borat-tanga», så er majoriteten i paraden helt vanlige mennesker. Det er politikere, politifolk, tollere, postfunksjonærer, lærere, bussjåfører, renholdere, journalister, resepsjonister, advokater, flygeledere, tykke og tynne, lyse og mørke, Oslofolk, bergensere, trøndere og nordlendinger, kort sagt; hele Norge, i hele sitt mangfold. Det tror jeg øker sjansen for respekt.

 • Arent Kragh

  Først av alt SJ, til din definisjon av «å fremme», her er Bokmålsordbokas definisjon av ordet: «hjelpe fram, øke, påskynde, stimulere». Det er den jeg har holdt meg til. Det er mulig din definisjon er annerledes.

  SJ, det virker i hvert fall som om du, i motsetning til Hussain og hans gjeng, har akseptert at homofile er kommet for å bli, men du liker bare ikke å bli minnet på det.

  Jeg skal forsøke å ta tak i dine argumenter, men plassen i et kommentarfelt er begrenset, så jeg må slå sammen noen av dine argumenter.

  Til spørsmålene om andre minoriteters parader, og evt mangel på sådanne;
  Flere etniske minoriteter har veldig offentlige manifestasjoner. Samene feirer samefolkets dag 6. februar, og den pakistanske minoriteten feirer 14. aug veldig offentlig, for å nevne noen. De religiøse minoritetene feirer gjerne sine høytider i full offentlighet, men oftest i tilknytning til sine gudshus. Dette er uproblematisk etter mitt syn, og de er velkommen til å gjøre det. Et ferskt eksempel er den katolske menigheten i min hjemby Bergen, som nylig holdt en parade i byen i anledning av en helgenmarkering. Dette skjer i Norge i dag, og er helt greit.

  Til det mer kuriøse om venstrehendte og rødhårete. Vel, hvis de vil holde en markering og en parade, så er er de velkommen til det, for min del. Men, hvorfor gjør de det ikke? Kanskje fordi vi et ferdige med debatten om hvorvidt venstrehendte er hekser? Det å være venstrehendt er akseptert som ganske enkelt en personlig egenskap, og omtrent like interessant som skostørrelsen din. Der er vi ikke når det gjelder seksuell legning, desverre. Gayparader kan, og trolig vil, bli avskaffet den dagen legning ikke er mer interessant enn skonummeret ditt.

  Til spørsmålet om markeringer fra seksuelle minoriteter. Jeg mener, og fastholder at det er en forskjell mellom på den ene siden relasjoner som bare involverer samtykkende voksne, og andre forhold. Seksuelle forhold mellom voksne og noen som ikke kan gi samtykke, dyr eller hva det måtte være, er grunnleggende og fundamentalt i en helt annen stilling, og de er ikke akseptable. Seksuelle preferanser som kun involverer samtykkende voksne stiller i en annen kategori enn alle andre tenkelige som utenkelige varianter.

  Til slutt, om respekt. Du er inne på et sentralt poeng. Respekt er ikke noe man kan kreve. Det er noe man må gjøre seg fortjent til. Hvem du synes fortjener din respekt SJ, det kan bare du avgjøre. Jeg vil anføre at hvis en 17 år gammel homo som strever med selvbildet og med å komme ut, ser gayparaden på Dagsrevyen, og ser at partiledere, statsråder, stortingsrepresentanter, ordføreren i Oslo og mange flere øvrighetspersoner i spissen for paraden, og ser at disse har respekt for homofile, da hjelper det kanskje litegrann i retning av det siste skrittet ut av skapet.

  Videre tror jeg at de mange vanlige Osloborgere som står langs ruten og ser hele paraden, ikke bare Dagsrevy-innslaget, de får en økt respekt. De ser at i tillegg til den flamboyante minoriteten i «Borat-tanga», så er majoriteten i paraden helt vanlige mennesker. Det er politikere, politifolk, tollere, postfunksjonærer, lærere, bussjåfører, renholdere, journalister, resepsjonister, advokater, flygeledere, tykke og tynne, lyse og mørke, Oslofolk, bergensere, trøndere og nordlendinger, kort sagt; hele Norge, i sitt mangfold. Det tror jeg øker sjansen for respekt.

 • Simon Osen

  Tja, tipper det er en hel del grupper som vil være uenige med deg der.

 • Kjetil Vold

  I dagens klima må man vel også kunne si at det er ekstremt modig å stå frem med et antihomosyn? I et ytringsfrihetsperspektiv så er det vel det å fremme upopulære meninger som er modig?

 • Kjetil Vold

  Alle mennesker skal ha respekt? Jøss, det var raust. Selv har jeg problemer med å respektere homohatere, men jeg kan sikkert gi det et forsøk til…

 • Kjetil Vold

  I straffeloven definerer man trusler som «ord eller handlinger som er egnet til å fremkalle frykt», sånn cirka. Å «advare» er derfor ikke noe noe frikort i seg selv.

 • Geir Undestad

  Pedofili regnes IKKE som en seksuell legning. Pedofili regnes som en parafili. Et viktig skille!!

 • Geir Undestad

  Trodde Q stod for questioning, som i at man er usikker?

 • Stein Lilleholt

  Helt enig, personlig benytter jeg min rett til å hate politisk über korrekte journalister, og mener de har ansvaret for forfallet i velferdstaten;). Hater også ovnsbakt laks med agurksalat og rømme….

 • Geir Bjerkland

  Sorry men når du mener det du mener så er jeg i min fulle rett til og forsvare mine unger mot overgrep fra ekstremister og ja straff meg for det.Den straffen tar jeg med glede…. Jeg er totalt uenig med deg om at slike mennesker skal få ytre seg om trusler om drap og vold og kunne gjemme seg bak ytringsfriheten.. Blir helt feil for meg! Og jeg vil ALLTID forsvare ungene mine om så med fysisk makt ja… Og som sagt den straffen tar jeg med glede!

 • Derullandei

  På samme måte som det vil være en hel del grupper som vil være uenige i at evolusjon finnes?

 • Derullandei

  «Alt og alle» går i tog. Er du motstander av tog, så er det jo bare å … arrangere et fakkeltog mot tog? Nei, ikke vet jeg.

 • Derullandei

  BBC: Redheads march for first Ginger Pride parade
  http://www.bbc.co.uk/newsround/23654292

 • Derullandei

  Nei, å rakke ned på allerede marginaliserte grupper er ikke modig, det er feigt. Merkelig at du ikke skjønner dette, men noen skjønner vel kanskje bare det de vil (eller tør å) skjønne?

 • Derullandei

  Bare synd at det ikke er noe som tyder på at reinkarnasjonstenkning er i tråd med virkeligheten, da. Det gjør dessverre innlegget ditt litt meningsløst.

 • Skepsist

  Arent Kragh, resonementet ditt blir for søkt. Hussein skriver at homofili må bekjempes, ingenting om hvordan det skal gjøres. Han mener det er en sykdom, noe du åpenbart er uenig i. Du kan ikke ut ifra din verdensforståelse (at homofili ikke er en sykdom, men medfødt) konkludere med at det han egentlig da mener er at man bør drepe homofile. Det har du rett og slett ikke dekning for, ut ifra uttalelsene fra Hussein som har kommet frem til nå.
  Det kan godt være at han egentlig mener at homofile burde drepes, men det kan ikke logisk konkluderes med at han mener det ut ifra uttalelsene hans.

  Her forholder jeg meg ikke hva hva som er «rett og galt», eller hva jeg mener om det selv, kun til logikken i resonmentet ditt.

 • Skepsist

  Det er forsåvidt greit at FB ikke trenger å gi slike folk en platform, men dette handler ikke om at du vil FB’s beste, og vil hjelpe dem i å følge sine regler. Det handler om at du ønsker å hindre Hussein i å fremme sine synspunkter. Det er noe helt annet. Det er nettopp det Tjomlid prøver å diskutere her. Det du komme med er et vikarierende argument.

 • Skepsist

  Hva er argumentet ditt for at kriteriet «klar og umiddelbar fare» er oppfylt? Jeg finner det ikke i innlegget ditt. Her diskuterer vil FB-gruppen og Husseins uttalelser, ikke tilfeldige avisartikler.

 • Skepsist

  Det er selvfølgelig greit å få fram. Likevel går det et skille mellom hva Hussein skriver i gruppebeskrivelsen, og hva en eller annen skriver på gruppen. Hvis noen går inn på [insert random FB-gruppe] og skriver «Drep alle», så bør ikke gruppen stenges av den grunn. Det blir så klart ikke en helt riktig sammenligning, men det er likevel ikke så enkelt som å referere til ett innlegg som oppfordret til vold eller jaging som i dette tilfellet.

  P.S.

  Poenget til tjomlid er å få fram en diskusjon rundt temaet, slik han som oftest gjør i sine bloggposter. Når diskusjon er målet er det nødvendig å belyse temaet på en grundig måte.

 • Skepsist

  Det er da fullstendig irrelevant om man skriver sine meninger «som absolutt fakta» eller ikke?

 • Skepsist

  Ytringsfrihet handler ikke om å tolerere at det finnes mennesker med et annet syn. Det handler om å tolerere at mennesker kan ytre sitt syn uavhengig hva det er.
  Å ikke tolerere at de får bruke FB er å ikke tolerere at de får ytret seg på FB.

 • Arent Kragh

  Skepsist, jeg svarer på begge dine kommentarer under ett.

  At homofili ikke er en sykdom er ikke «mitt verdensbilde», på den måten at jeg like gjerne kunne hatt/valgt et annet verdensbilde. WHO og all tilgjengelig seriøs ekspertise på psykiske lidelser er helt enige om en ting, at homofili IKKE er en sykdom. Det er bedømmelse til all den beste ekspertise som er tilgjengelig. Det er den jeg støtter meg på. Basert på dette mener jeg påstanden om at homofili er en sykdom er ganske ekstraordinær påstand som krever helt ekstradinære beviser, og da noe langt mer enn at det står i en gammel mytesamling som noen har sagt er hellig.

  Jeg har sagt noe on hva Hussain tenker om hvordan han skal «bekjempe og stoppe» homofili, og altså ikke et bestemt arrangement, men homofili i sin alminnelighet. Det kan godt hende han tror på terapi og bønn. Det jeg sier er at når dette viser seg ikke å virke, og etter tusen år med at bønner ikke har virket og mange dokumenterte, mislykkede forsøk på terapi, så legger jeg til grunn at det kommer ikke til å virke i fremtiden heller. Da, påstår jeg, blir den logiske konsekvens av hans syn på homofili som en sykdom at vi vil ende med henrettelser. Hvordan skal du ellers bekjempe en bestemt menneskelig egenskap? Men, jeg sier ingenting om hva Hussain tror om dette. Det vet jeg ikke, men jeg peker på det logiske sluttpunktet for hans logikk.

  Ellers, jeg har aldri ment noe om «FBs beste» eller vært opptatt av å «hjelpe dem». FB er et privateid nettsamfunn med regler som vi som velger å være aktive der må forholde oss til. Da Hussain lanserte den omtale gruppen ville jeg vite om det var samsvar med FB sine regler. Hvis ja, så hadde jeg misforstått. Hvis Hussain har lov til å bruke FB til å spre rablende homofobi, da har jeg samme rett til å bruke FB til å spre rablende islamofobi. Hvis jeg hadde fortsått reglene rett gikk Hussain ut over dem, og da mente og mener jeg at FB må håndheve reglene likt for alle. Nå har FB selv konkludert med at Hussain opptrådte i strid med reglene, og ha da ville jeg selvsagt at de skulle reagere adekvat, i henhold til sine regler.

  Til slutt, nesten ad nauseam, jeg mener IKKE at Hussain skal anmeldes eller straffeforfølges for sine ytringer. Han har sin ytringsfrihet, men det innebærer ikke en rett til å bli lyttet til, eller å kunne kreve av andre individer og private parter at de skal hjelpe deg å spre synspunktet ditt.

 • Skepsist

  Jo flere normale folk som går i toget desto mer respekt vil jeg tro paraden får. Dessverre er imaget til paraden noe helt annet. Jeg er redd det kan gjøre mer skade enn de skjønner. Hvis målet er å vise at homofili er helt greit og ikke noe mer spesielt enn skostørrelse og kjeiventhet så er det neppe noen god idé å ta på seg lær og parykker og alskens kostymer og danse til _den_ musikken.

 • Skepsist

  What? Har du lest blogginnlegget og skjønt det som står der?

 • Skepsist

  Forsåvidt et poeng, problemet er bare at dette ikke er kliniske definisjoner, men definisjoner basert på meninger om hvor sært eller vanlig/normalt noe er. Hva som er politisk korrekt spiller en stor rolle i kategoriseringen av ulike parafilier og legninger. Noen parafilier anses som sykdommer, mens andre ikke, ut ifra vurderinger om hvor problematisk parafilien er. Det er med andre ord en kulturell og moralsk vurdering.

  Istedenfor å skulle prøve å omdefinere noe som normalt mener jeg det er bedre å fremme et syn som går på at det er greit å være forskjellig.

 • Skepsist

  LOL

 • Skepsist

  Han skriver da vel ikke at de skal få ytre trusler om drap og vold? For det dekkes nemlig ikke av ytringsfriheten.

 • Arent Kragh

  Ifl Aftenposten/Osloby var det flere ti-talls tusen deltakere i paraden igår, og kanskje enda flere som så på. Så mange lærhomser i «Borat-tanga» tror jeg ganske enkelt ikke det finnes.

  Se her:
  http://www.osloby.no/nyheter/Tusenvis-i-gatene-under-Europride-paraden-i-Oslo-7620766.html#.U6_5V9oaySM

  Du kan jo selv avgjøre om de personene du ser avbildet (flere statsråder bl.a) lever opp til ditt bilde av typiske «skruller» og bidrar til at denne paraden ødelegger imaget til homofile.

 • Skepsist

  Verdensbilde handler ikke om hva som er rett og galt. Det handler om hvordan man ser verden.

  At folk i dag etter ditt syn (noe jeg for så vidt deler) burde vite eller skjønne at homofili ikke er en sykdom endrer ikke på det faktum at noen tror det. Hva som er anerkjent kunnskap er i så måte irrelevant når du skal vurdere Husseins utsagn.

  Når han uttaler at homofili er en sykdom så er det det man må ta utgangspunkt i når man vurdere hans uttalelser. Videre resonnement i at bønn ikke har fungert de siste tusen år og at den logiske konklusjonen er at siden det ikke fungerer og at man dermed må ta livet av folk blir således kun vill spekulasjon. Jeg skal ikke påstå at det ikke er et rimelig resonnement for en logiker, men dette handler ikke om logikere, men om religiøse fundamentalister.

  Det handler også om hva man med rimelighet kan tillegge andre av meninger og syn ut ifra de fakta som er tilgjengelig (hans uttalelser).
  Hussein mener det er en sykdom (eller skriver i alle fall det), og for alt vi vet tror han at det er en kur for det. Hva du (eller andre) mener om det er ikke relevant når en skal vurdere meningsinnholdet i hans uttalelser. Du vurderer hans uttalelser ut ifra ditt verdensbilde, og konkluderer ut ifra det. Det kan du ikke gjøre.

  Jeg er for øvrig veldig enig i at FB skal håndheve reglene likt. Det er så klart åpenbart at de ikke har en rett, i ytringsfrihetens navn, til å bruke FB til å fremme sitt syn, men det er ikke det som diskuteres.

  Jeg tror motivasjonen for de fleste som rapporterte er å få stoppet slike ytringer, og handler lite om hva som er rettferdig i forhold til FB’s regelverk. Men poenget ditt står like fullt :-)

 • Kjetil Vold

  Jeg vet ikke hva du legger i «å rakke ned på», men å ytre meningene sine selv om man vet at de er veldig upopulære ser jeg på som modig. Det er jo da man har bruk for ytringsfrihet. Bør vi ha en ytringsfrihet som ekskluderer kontroversielle meninger?

  Å kalle homofile en marginalisert gruppe henger uansett ikke på greip.

  Hvorfor skulle jeg ikke tørre å skjønne?

 • Skepsist

  Nå har jeg ikke god kjenskap til paraden, så for min del er det vanskelig å skille mellom hvilket image paradan prøver å ha, og hvordan mediene videreformidler dette. (Nå omtaler ikke jeg imaget til homofile (hva nå enn det skulle være), men imaget til paraden.)

  Men poenget er uansett at jeg ikke tror de mest utagerende og «frigjorte» deltagerne gjør veldig mye positivt for arbeidet med å gjøre homofili mer akseptert.

  Eksempel på mediefremstilling: Søk på «gay parade» på google og velg bilderesultater. Tell antall bilder av «normale folk» og antallet som ikke er det. Forholdet er sånn ca. 1:1000.

 • Arent Kragh

  Dette handler ikke om mitt verdensbilde, men om at den som går mot all etablert vitenskapelig konsensus på et område, den har også et ekstraordinært krav om bevise sin påstand. Hvis du tror at jorden er flat har du ikke rett til å få dine utsagn innen naturvitenskap vurdert særlig seriøst, og ut fra ditt virkelighetsbilde. Hussain har ingen støttepumkter for at homofili er en sykdom, ut over den gamle boken han mener er hellig. Det er ikke ekstraordinært bevis godt nok til at hans utsagn skal bli vurdert utelukkende ut fra hans eget verdensbilde.

  Dette begynner å gå litt i ring nå, så jeg gir meg med å understreke at jeg kan bare svare for mine motiver bak å be FB vurdere gruppen til Hussain. Andre må svare for sine.

 • Skepsist

  Det gir over hode ingen mening å konkludere slik du gjør. Det handler 100% om verdensbildet, nemlig Husseins verdensbilde. Hva som er etablert kunnskap er knekkende likegyldig. Dette har ingenting med retten til å få sine utsagn vurdert seriøst.

  Du må skille mellom at meningene hans er idiotiske (og hvorfor de er det), og hva han faktisk skriver helt konkret.

  All etablert kunnskap tilsier at alternativ medisin ikke fungerer (mitt verdensbilde). Likevel konkluderer svært mange med det motsatte, blant annet Steven Jobs som prøvde å behandle kreft med akupunktur, fruktdrikker og møter med spiritualister.

  Med din logikk kan jeg ta utgangspunkt i at Steve Jobs prøvde å dø fordi:
  1) Det er etablert kunnskap at alternativ behandling ikke fungerer
  2) Den logiske konklusjonen for Steve Jobs må dermed være at det ikke fungerer, siden det ikke har fungert de siste tusen år.
  3) Han valgte alternative behandlinger og utsatte ordentlig behandling
  4) Ergo han prøvde å dø

  Dette regner jeg med du er enig i at er en logisk feilslutning.

  Hussein har ikke skrevet noe konkret om å drepe homofile, og det er ikke spesielt mye som i redelighetens navn tilsier at man kan konkludere med det (ut ifra det jeg har lest her til nå om hans uttalelser).

 • Emil Muller

  Jøss! Er det Rolf Erik som har lært deg å «argumentere»? Eller heter du egentlig Hansen og har skaffa deg nytt nick?

  Til å utrykke såpass aversjon mot snakk om seksuelle legninger, forbauser det meg noe måten du ordlegger deg på.

 • Emil Muller

  – Have you ever thought about reincarnation?
  – Come again?
  – Yup, that’s the one.

 • Emil Muller

  Prøv igjen Jarle. Massevis å ta tak i dersom du vil finne noe negativt ved Tjomlid. Skipp dette med briller siden du bruker briller selv. Ta heller frisyren! Den er for jævlig og indikerer sikkert at det rører seg noe skummelt i tankene hans.

 • Simon Osen

  Riktig. Vil du si deg enig i at det er et delpoeng i denne artikkelen at man må la radikale grupperinger frem i debatten slik at de kan «sprekke som troll»?

  Da kan vi ikke offentlig eller formelt bare avskrive disse gruppene. En liten bit av det å avskrive dem eller ikke ta dem seriøst er å late som deres oppfatninger er betydningsløse eller så uintelligente at de ikke kan tas seriøst.

  Det er også en form for fortielse.

 • Geir Undestad

  Pedofili er en klinisk definisjon jfr ICD-systemet, og har vært det over en lengre tid. At homoseksualitet i tidligere tider også kom under ICD-systemet (seinest ICD-9) og seinere ble fjernet er i mine øyne ikke et argument for at begge de seksuelle preferansene har vært/er kliniske definisjoner.

  Jeg tror jeg forstår poenget ditt: Det er viktig å være imøtekommende ovenfor pedofilie da det nødvendigvis ikke er deres skyld de har en seksuell tiltrekning til barn, uten at man overhodet aksepterer overgrep mot barn. (Korriger meg gjerne om jeg er upresis).

  Bakgrunnen for en klinisk definisjon av pedofili beror mye på behandling av den seksuelle tiltrekningen. Jeg vil argumentere for at en seksuell tiltrekning mot barn er uheldig og lite helsebringende: Samfunnet tillater ikke seksuell kontakt mellom voksne og barn, og det er dokumentert at barn tar skade av tidlig introduksjon til «et voksen seksualliv». I så måte vil en tiltrekning til barn både være skadelig for den pedofile, og det vil være skadelig dersom et overgrep blir begått. Skadelig for den pedofile beror seg mye på at man undertrykker sin seksuelle lyst, og en stigmatisering i samfunnet av pedofile. Hvis man er pedofil vil man møte utfordringer i forhold til dette, og det er viktig å tilrettelegge behandling for at personen i stor grad kan leve normalt, og samtidig forhindre overgrep.

  At homoseksualitet tidligere ble ansett som en psykisk sykdom var troen på at homoseksualitet var skadelig for individet. I dag veit vi dette ikke er tilfellet. I motsetning er pedofili skadelig for offeret, dvs den prepubertale, og derfor kan ikke den seksuelle lysten til pedofile uttrykkes slik homoseksuelle kan.

  Mer om temaet kan selvsagt skrives, men jeg begrenser meg selv i dette innlegget og fokuserer på en forenkling og generalisering. Det er aspekter ved pedofili jeg ikke bringer fram, blant annet at overgripere, deriblant pedofile, i stor grad er i grenseland mellom psykisk utviklingshemmed og «normal». (Problemer med påstanden: 1. Forstår psykisk utviklingshemmede hva pedofili/overgrep er? 2. Er det enklere å avsløre evnt overgrep begått av psykisk utviklingshemmde?)

 • deadimba

  I spagettimonsterets navn, den mest barmhjertige, mest nåderike.

  Islam, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes.
  Denne sykdommen er i dag spredt omtrent i alle verdens kanter, og disse
  skammelige menneskene har i senere tid også begynt å vise dette
  offentlig.

 • SArdo Numpsy

  Breivik dreper 79 folk..

  og du griner om profetens ummah..

  JÆVLA HVITE NAZI!!

  ENJOY YOUR LAST DAYS ;))))) JEG VEIT GODT hva alle dere hvite r og hva dere vil og står for!

  jeg er bare glad krigen komemr tilbake på dere.. HAHAHA

  når våre folk klikker på dere.. da skal jeg være først i køen til å hakke nordmenn og hvite.. ;)

  ENJOY our laast days ;)

 • SArdo Numpsy

  UTELNDINGER BØR UTNYTTE SÅNNE TING TIL EGEN FORDEL ;))))

  utnytt dette med retten til å gjøre ting … til egen fordel

  og ødelegg DEN HVITE RASE HAHAHHAHAAHHAH!!!

  DET ER KUN KRIG !! SE I VÅRE LAND!

  HVITE FUCKA VÅRE NASJONER I 2000 år..

  FUCK DEM TILBAKE!!
  NO MERCY!

 • Slike barnslige trusler slettes. Skjerpings, @sardonumpsy:disqus.

 • Joakim Knudsen

  Nei, det vil jeg si er ganske relevant. Les deg opp på hva som menes med «absolutte fakta».

 • Marius Hetzler

  Synes du burde latt den stå. Det er nettopp slike holdninger man burde argumentere i hjel, ikke tie i hjel.

 • Nei, den virket fake for meg, som om den prøver å skape en fiktiv splid. Negative/skumle holdninger kan argumenteres mot, men ren trolling ser jeg ingen grunn til å ikke slette.

 • Det må være lov å hat og det er enhvers rett å gi uttrykk for den forvirring som hersker i hans indre, som sitatet på en slående måte illustrerer:
  «….den mest Barmhjertige, mest Nåderike. …. Homofili, som er en ekkel og grusom sykdom, må bekjempes og stoppes. …. disse skammelige menneskene»
  Mer inkonsekvent er det vel ikke mulig å være, ihverfall ikke i løpet av et kort avsnitt.

 • Loven er lik for alle, likevel er noen grupper (særlig minoriteter) mer utsatt enn andre. Jeg er en voksen etnisk kristen-norsk, heterofil mann, blond og med blå øyne og med høyere utdanning og tilhører dermed den minst utsatte gruppen i Norge.

  Ellers har jeg sans for mange av prinsippene Tjomlid legger til grunn, f.eks. at ord i utgangspunktet skal bekjempes med ord. Det som konkret oppfordrer til vold må naturligvis være forbudt, men så har du alle ordene som bereder grunnen for vold, f.eks. alle de ordene som fikk ABB til å tro at hans handlinger kunne rettferdiggjøres, eller ord som sprer et inntrykk av at visse folkegrupper er mindreverdig, upålitelige, udugelige etc. (inntrykket fester seg ofte selv om ordene blir imøtegått) – forbud er imidlertid ikke veien å gå. Det er mye som er kritikverdig og umoralsk, men alt bør ikke være straffbart av den grunn, det er f.eks. ikke generelt straffbart å lyve i Norge.

  Jeg tror også vi bør skjelne mellom generell ytringer av typen «sigøynere er noe pakk» og ytringer rettet mot konkrete personer f.eks. «jævla søppelmennesker», den siste typen bør ikke ære vernet.

 • Det tror jeg blir litt vrient. Det er en prinsipiell forskjell på fakta og synspunkt (meninger), men mange forsøker polemisk å gi inntrykk av de fremstiller fakta selv om det bare er private synspunkt.

 • Du mener homofobi? Homofoni høres ut som sang og musikk….

 • Joakim Knudsen

  Og det er nettopp det jeg mente med absolutte fakta kontra egne meninger.

 • Tore Wallem

  Du skriver: “Jeg ønsker å rette fokus på at de som har meldt gruppen for sletting synes å mene at det er det riktige å gjøre i henhold til norsk lov eller allmenns rettsfølelse.” Jeg kan ikke snakke for andre, men nei, det var ikke derfor jeg rapporterte gruppen. Vel vitende om at jeg nå kommenterer det du valgte ikke å drøfte, synes jeg dette bør utdypes: Min rapporteringen av gruppen var en protest mot Facebook, snarere enn en protest mot at gruppen får ytre seg. Facebook skriver som kjent at «we do not permit individuals or groups to attack others based on their race, ethnicity, national origin, religion, sex, gender, sexual orientation, disability or medical condition”, samtidig som de mente at gruppen «doesn’t violate our Community Standards”. Dette er problemet, slik jeg ser det. Det er en vurdering jeg syntes – og synes – er fullstendig uakseptabelt (og det uavhengig av hvordan Facebook i praksis går gjennom slike rapporteringer). Sett i sammenheng med hva Facebook tidligere har fjernet av uønsket innhold, sendte de med dette et signal om at hetsing av homofile ikke var noe å ta alvorlig. Hvis Facebook allerede hadde gjort det klart at de aksepterer hatgrupper, så hadde saken stilt seg annerledes. Da kunne vi tatt en diskusjon om det. Slik er det imidlertid ikke, og av den grunn står jeg inne for at jeg rapporterte gruppen. (For ordens skyld: jeg er glad for at Facebook har den paragrafen i regelverket sitt, og at selv om homohaterne skal få lov til å ytre seg, så er det bra at de finne andre arenaer å gjøre det på. Men det er ikke meningen med denne kommentaren å argumentere for det.)

 • David Bruno Johansen

  hei, nicket ditt er jo inntresant. slik innlegget er. men er du «skepisk». Mitt innlegg dreide seg om seksuell legning, ikke pedofili isolert sett. Dere skriver om pedofili. Du er såpass belest at du hvet dette er en kulturelt utfordring globalt. om hva som er riktig og galt i en kultur o.s.v. MEN jeg skriver IKKE om eller i noen form en sammenligning mellom homofili eller pedofili, men om eksponering og krav om aksept i sammfunnet for sin legning og/eller lyster. Homo eller ikke er ikke poenget! jeg er fullstendig likegyldig, fordi om en mann eller kvinne kysser hverandre eller holder hånden offentlig! så har jeg aldri «sett» det. fordi det er normalt i vår kultur. saken er at jeg kritisk til en videre utvikling av VÅR seksuelle kultur. fordi jeg har i mange år utnyttet svakheter hos kvinner, for egen fornøyelse. og skammer meg. slik mange kvinner gjør i dag. Jeg er kritisk til seksualiseringen av kulturen i sammfunnet. ikke legning.

 • Skepsist

  Hei. Strengt tatt kommenterte ikke jeg konkret på pedofili, som egentlig blir et sidespor, men heller kommentaren til Geir Undestad om seksuell legning vs parafilier. Hva som er parafili og hva som er seksuell legning, eller innenfor området for normal seksualitet, er altså i stor grad kulturelt betinget, og ikke kliniske diagnoser. Grunnen til at homofili ikke lenger regnes som en parafili er ikke fordi de plutselig fikk ny viten om hva det er. Det var fordi de bestemte seg for det og valgte å omdefinere hva normal seksualitet er. De hadde for så vidt gode argumenter for det, men det er viktig å skjønne at det hele egentlig er et flytende felt hvor man prøver å lage konkrete kategorier. Dette viser seg å være meget vanskelig, som man også ser innenfor de fleste psykisk lidelser som ikke er kliniske diagnoser.

 • Skepsist

  Hei. Meget bra svar forresten, ikke hver dag man ser slikt!

  Først, jeg tenkte ikke konkret i forhold til pedofili vs homofili, men heller definisjoner av parafilier generelt.

  Bruken av uttrykket «klinisk definisjon» var nok ikke helt riktig. Problemet med mange av de klinisk definisjonene er at de ikke kan testes klinisk. Dvs. man kan ikke teste om noen har en psykisk lidelse, annet enn å vurdere oppførsel og høre på hva personen sier. Dette gir grunnlag for definisjoner av typen «tre eller flere tilfeller av X, osv.» som prøver å lage absolutte kategorier på noe som ikke er absolutt. Problemet med dette er at mange definisjonene er langt fra tidsløse, men endrer seg over tid i forhold til ulike tolkninger av medisinske fakta, samt kulturelle og sosiale forhold.

  Når systemet er slik at man lager definisjoner av noe hvor man selv velger rammene så ender man opp med definisjoner som ikke betyr spesielt mye i seg selv da det avhenger av kontekst. Det betyr at om man lider av noe (eller ikke lider om du vil) avhenger av i hvilket år man spør.

  Det jeg vil fram til er at hva som er parafili, hva som er atypiske seksuelle interesser og hva som er innenfor normalområdet er en diger flytende suppe man desperat prøver å kategorisere ved hjelp av kriterier som endrer seg over tid.

 • Karsten Bergesen

  Denne var jo morsom, søtt at man klarer å blande reinkarnasjon, drømmeverden, spøkelser og ellers annen tegneseriefasinasjon inn i en debatt om ytringsfrihet. Personlig syntes jeg at både tannfeen og Jon Blund får forlite plass i media…

 • Derullandei

  Og å ikke tolerere at de får ytret seg på FB er ikke å ikke tolerere at de får ytret seg.

 • Karsten Bergesen

  Merkelig at noen bryr seg om noe som på ingen måte påvirker dem selv, hverken no eller i fremtiden. Hva en homofil gjør eller ikke gjør påvirker ikke meg, og derfor bryr jeg meg heller ikke. Om alle homofile hadde blitt «skruller» imorgen og gått rundt i høye heler, korte skjørt, med dype utrigninger og alle sammen plutselig begynte å farge håret blondt, mens de drakk vin på alle utebarer i hele landet, sammtidig som de utviklet et eget feminint språk som jeg knapt forstod – SÅ VILLE DET IKKE PÅVIRKE MEG… og dermed ville jeg heller ikke være meningsberettiget om dette. Blir du «påvirket» av livsførselen til noen av de homofile, så betyr det at du selv mener dette har noe å si for deg… hvorfor ?

 • Karsten Bergesen

  Merkelig at du blir irritert på en festival, der de som fester og feirer, feirer og fester for og om seg selv… om du ikke er homofil, så var du ikke målgruppen til selve festen eller feiringen – så hva var det som gjorde at du blir irritert. Ps tror du at det å være homo/hetro kun handler om hvordan man har evt sex ? Jeg kjenner mennesker som i kortere eller lengee perioder ikke har sex, er de da ikke heteo/homo ? Homofili og deres parader handler om retten til å være seg selv, jeg støtter alle slike parader, om du ønsker en parade for f.eks din rwlgion, så sett igang, jeg deler ikke din relgion og klarer dermed ikke å bli irritert på at du har en…. (om du har)

 • Karsten Bergesen

  Homofoni var et pent ord, no må vi bare finne en mening til det..

 • Bjørn Bakke

  Hva gjelder behandling av mobbere og mobbing i skolen har Tjomlid bare delvis rett. Selvsagt prøves alle de positive tiltakene han ramser opp (og ofte noen til) først. Men så fins det noen ihuga mobbere som ikke skjønner selv gjentatt tilrettevisning. Da bør det fins straffesanksjoner, slik det også (i prinsippet) fins i «storsamfunnet.» Riktig nok er skolens mulighet for straffesanksjoner nokså begrensede, men utvisning er for eksempel mulig. Er utøverne av gjentatt, grov mobbing i strafferettslig ansvarlig alder, og mobbinga tar former som er straffbare i samfunnet ellers, er politianmeldelse (med krav om tiltale og straff) et aktuelt alternativ, også for skoler.

  Problemet med anti-diskrimineringsbestemmelsene i lovverket er ikke at de fins, men at de ikke håndheves. Og i noen tilfeller der de er forsøkt håndhevet, er dommen opphevd av Høysterett fordi domstolen, antakelig i samsvar med Tjomlids syn, har latt ytringsfriheten «trumfe» kravet om straff mot hat-ytrerne, slik at ytringene nærmest er straffrie i praksis. Dette signalet følges selvsagt av politi og påtalemyndighet, og har gjort terskelen svært høy for å sette hatere og «verbale mobbere» under tiltale. Tjomlid syns nok dette er bra. Jeg beklager det.

  (PS: Jeg syns Tjomlids blogg er MYE bedre når han kritiserer «overnaturlighet» og annen antivitenskapelig humbug enn når han omtaler disse spørsmålene.)

 • David Bruno Johansen

  jeg var ikke der! men som du skriver. der de som fester og feirer, feirer og fester for og om seg selv… om
  du ikke er homofil, så var du ikke målgruppen til selve festen. irritasjonen dreier seg om eksponeringen, som ikke kan beskrives som » bare for spesielt inntresserte» det blir som Imamen som fremdeles føler seg truet! i Norge. han kan jo søke asyl i et annet land. med begrunnelse om at han frykter for sitt eget liv.. under denne festivalen, var det ikke mulig og lese nyheter uten og bli eksponert om medmenneskers legning, og støtten fra alle kulturelle og politiske kanter.gå til opptikker og få helikoptersyn. du må skjønne at det ikke finnes noen fasit på hvilken mening eller legning som er «greit» i sammfunnet. og «tvinge» sammfunnet til og like, virker mot sin hensikt.. derfor om du suger kukk! hold det for deg selv.

 • Ingar Paaske

  Please???

 • Ingar Paaske

  Saaa I’m fine until you find some better………….

 • mrjohs

  Eg er mest bekymra over at det er facebook som kan bestemme over kva som skal formidlast og ikkje. Facebook har sjølvsagt all rett til å gjere det, og det er frivillig å bruke den, men det at dei i praksis blir den avgjerande instans for å bestemme korvidt bilder av ammande damer er stovereint er ei skremmande utvikling.

 • Bjørn T. Dahl

  Det enkleste å gjøre i prinsipielle spørsmål er å snu det på hodet: Er det mindre ille å drepe noen som ikke er homofile? Altså skal noen som dreper en heterofil straffes mildere fordi denne ikke er en «minoritet»?

 • anne marie hovgaard

  Helt enig i at også motbydelige ytringer bør være lovlige – ellers har vi jo ingen ytringsfrihet. Men hatmotivert vold er en helt annen sak. For det første: det er ikke korrekt at det kun er handlingen som straffes, ikke hensikten. Et drap som er planlagt og/eller begås for å skjule en annen forbrytelse, straffes hardere enn et «impulsivt» drap.

 • anne marie hovgaard

  (Forts. pga. umedgjørlig PC…) For det andre: det er faktisk forskjell på om noen banker deg opp fordi de misliker deg som person, og om de banker deg opp fordi de tror du er homofil – kanskje ikke for deg som person, men for samfunnet. Hatmotivert vold er en form for terrorisme. Det er ikke bare et angrep på en enkeltperson, men også en «beskjed» til alle andre som er/oppfattes som x. Det er en trussel av den typen som definitivt bør være ulovlig: hvis du truer noen ved å banke opp noen andre, er det åpenbart snakk om en reell fare. (Men en mer generelt formulert lov ville vært bedre; poenget er nettopp hensikten med/konsekvensene av forbrytelsen, ikke hvilke spesifikke grupper det går ut over. Det er bare «tilfeldigvis» slik at denne type forbrytelser er rettet mot, og har effekt overfor, noen grupper mer enn andre.)

 • anne marie hovgaard

  Det er nok dessverre ren ønsketenkning.

 • Cristina Waldorf

  Jeg gikk inn på denne bloggen med forventninger om å se homohatet flomme i annenhver setning. Det som møtte meg var imidlertid et saklig og godt formulert blogginnlegg, noe som i disse dager (dessverre) er mangelvare.

  Jeg vil derfor starte denne kommentaren med å gi deg ros for en moden og saklig formulering av dette temaet.

  Når dèt er sagt, er dette også alt jeg kommer til å rose deg for, da jeg på ingen måte kan si meg enig i dine uttalelser. Jeg forstår tankegangen bak dem, og jeg forstår hva du forsøker å få frem, men jeg er likevel uenig.

  Jeg støtter menneskets rett til ytringsfrihet. Jeg støtter vår rett til å tenke, føle og mene det vi selv ønsker. Jeg støtter vår rett til å ta avgjørelser basert ene og alene på våre egne ønsker, og jeg støtter vår rett til å være forskjellige mennesker med ulike synspunkter, ståsted og moraler. Men jeg støtter ikke, på noen som helst måte, vår rett til å rope dette høyt.

  Jeg støtter vår rett til å hylle mennesker. Til å ta dem i forsvar. Til å løfte dem opp og å vise at vi verdsetter dem.

  Men jeg støtter ikke vår rett til å trykke ned mennesker. Til å angripe dem (verken fysisk eller verbalt).Til å vise at vi forakter og misliker dem.

  Hat aler mer hat. så lenge hat får ytres fritt gjennom ord og handling vil mennesket aldri kunne leve i en harmonisk tilstand. Fordi vi hele tiden påroper oss retten til å skrike våre meninger høyt og fortelle mennesker at deres meninger, følelser eller oppførsel er ‘feil’ (les: at vi ikke liker den) vil vår verden alltid være preget av konflikter, misnøye og krig.

  Hat er ødeleggende for den det ytres mot. Det skaper mindreverdighetskomplekser, psykiske problemer, depresjoner, i enkelte tilfeller selvmordstanker m.fl.

  Men viktigst av alt; det skaper hevngjerrighet og sinne.

  Ønsker DU å leve i en verden hvor hatet regjerer? Hvor mennesker er redde for å være seg selv fordi de kan oppleve utestengelse, sjikane og mobbing? Hvor folk konstant konkurrerer mot hverandre om å være ‘bedre’ slik at de ikke skal være den som trykkes ned? Hvor land er i krig og uskyldige liv går tapt? Hvor folk setter av tid til å planlegge hevn på hverandre? Hvor folk går rundt i konstant forsvarsposisjon? Hvor folk er sinte?

  De siste årene har det nærmest flommet over i avisene om ungdommer helt ned i barneskolealder som har begått selvmord grunnet stygge ord og handlinger som har blitt begått av jevnaldrende eller eldre elever. Er det denne utviklingen du ønsker verden skal bygge videre på?

  Det gjør ikke jeg, og derfor kan jeg heller ikke støtte menneskets rett til å utrykke misnøye og hat over andre mennesker.

  Jeg sier ikke at vi alle skal sette oss ned, meditere litt og gi slipp på alle de negative følelsene. Verden fungerer ikke slik – det forstår jeg også. Men om vi, istedenfor å forsvare vår rett til å utrykke vårt hat med ord og handling, isteden kunne fokusere på å respektere hverandre nok til å holde disse negative og hatfulle uttalelsene for oss selv, tror jeg mye av den faenskapen vi på daglig basis er vitne til, ville opphøre.

  Alle sier de ønsker fred på jorden, men ingen ser ut til å innse at det første steget er å lære å ikke ytre negative meninger mot hverandre…

  http://www.Barbie.blogg.no

 • Jeg tror du har et litt naivt forhold til ytring av hat – å nekte de å bli uttalt vil ikke begrense følelsen av hat som vil oppstå. Det er mange faktorer som gjør det naturlig for mennesker å hate – noen legitime, noen ikke – og de ikke-legitime er gjerne basert i misforståelser og kunnskapsløshet. Det er det nettopp det siste som gjør det viktige å snakke om hat i offentlig, for å kunne mottale hatet, og prøve å få til en rasjonell samtale med de som hater (som er langt fra enkelt – hat er gjerne irrasjonelt).

  Jeg tror også at for de som har et rasjonelt hat har godt av å prate om det, men kanskje ikke offentlig, men heller med venner og kjente, kanskje til og med profesjonelle.

  Men det er viktig, som du påpeker (og som kanskje mer er poenget ditt), at hat ikke blir akseptabelt i samfunnet. Men igjen vil jeg påpeke at det da er viktig at hatet kommer frem i lyset, og ikke ulmer i folkedypet. Om vi har en situasjon hvor hatet blir ignorert av flertallet, så har vi snarere et problem som samfunn, et problem større enn hatefulle ytringer i seg selv.

 • anne marie hovgaard

  Jeg forstår at det er fristende å forestille seg at det å la alle, også de som har de mest forkastelige standpunkter, «komme fram i debatten» har en eller annen positiv effekt. Men det er fint lite som tyder på at dette er tilfellet. Det er bare i eventyrene at trollene sprekker i solen.

  «En liten bit av det å avskrive dem eller ikke ta dem seriøst er å late som deres oppfatninger er betydningsløse eller så uintelligente at de ikke kan tas seriøst.

  Det er også en form for fortielse.»

  Tøv. De skal ha rett til å ytre seg uten å risikere fengselsstraff, fordi det er det som er ytringsfrihet. Men ytringsfrihet innebærer ikke at man har rett på en talerstol, rett til å bli lyttet til, rett til å bli tatt seriøst. Noen meninger bør bare «tas seriøst» i den grad det er sannsynlig at de vil føre til f. eks. voldelige angrep. Evt. som tegn på at dette er en person det er best å la være å invitere på fest, hvis man vil at de andre gjestene skal trives.

  «Bare fordi du og jeg er liberale kan det ikke bety at alle som ikke er liberale skal bli ledd ut av rommet.. da danner de sine egne rom der de føler de blir hørt og får den aksept som alle tross alt vil ha.»
  De rommene har de allerede. Hvorfor skal vi gi dem flere rom? Diskuter gjerne med de som ønsker å diskutere på saklig vis, men ikke lat som om tåpelige påstander og motbydelige holdninger har noen verdi bare for å unngå å le noen ut av rommet. Noen ganger er «Gå et annet sted og vær ekkel» (for å sitere moren til Tommy…) et helt greit budskap.

 • Simon Osen

  Tja, vet ikke om du har fått med deg en del tv-programmer i både sverige og norge der nett «haters blir konfrontert på tv. Type «tore på sporet» bare at Tore er på sporet av troll og at de havner på tv. De fleste blir ganske spake når de blir konfrontert med sine meninger hvis de tydelig er pur hat eller grunnløs skittkasting.

  For meg så taler det veldig klart for at idioti blir maktesløs når den blir offentlig og får delta på linje med mer begrunnede synspunkt.

  Du skriver andre steder via disqus at du er psykolog (snokete, jeg vet). Da har du vel innlevelsen til å tenke tilbake på de gangene du har vært i et mindretall og følt deg latterliggjort. Spør deg selv om de følelsene det ga deg førte til at du fikk lyst til å delta eller diskutere med de som du følte gjorde deg urett.

  Ellers syns jeg vel det du skriver om ytringsfrihet kontra mulighet til å delta virker ganske søkt. Vi bør legge til rette for at de marginaliserte og de som står utenfor også blir hørt nettopp for de ofte ikke har de samme ressursene til å realisere det som flertallet.

 • anne marie hovgaard

  Nå ser jeg svært lite på TV, så nei, det har jeg ikke fått med meg. Men jeg ser ikke helt hva det skulle ha med saken å gjøre; at folk blir «spake» når de blir møtt med TV-kameraer er ikke videre overraskende. Det betyr ikke at de endrer atferd/meninger/blir et nytt og bedre menneske. Tror du at svindlere som blir konfrontert med svindelvirksomheten sin av diverse forbrukeradvokat-programmer plutselig blir ærlige og redelige forretningsmenn?
  «For meg så taler det veldig klart for at idioti blir maktesløs når den
  blir offentlig og får delta på linje med mer begrunnede synspunkt.»
  Nei, det handler bare om at folk som har angrepet noe de oppfatter som et lett bytte, i en situasjon der de trodde de ikke løp noen risiko, ikke har så mye å stille opp med når det viser seg 1. at det «lette byttet» hadde noen større og sterkere på sin side og 2. at de var mer sårbare enn de var klar over.
  «Da har du vel innlevelsen til å tenke tilbake på de gangene du har vært i
  et mindretall og følt deg latterliggjort. Spør deg selv om de følelsene
  det ga deg førte til at du fikk lyst til å delta eller diskutere med de
  som du følte gjorde deg urett.»
  Jeg er stadig vekk i mindretall; det gjør ikke at jeg føler meg latterliggjort så lenge jeg er trygg på at jeg har gode argumenter. Ehh… hvis folk ikke er interessert i å diskutere, men bare latterliggjøre de de er uenige med, får jeg ikke lyst til å diskutere med dem, nei. Og så da? Det er ikke det det er snakk om her. Hvis noen sier «X er ekle og burde skamme seg over at de eksisterer, vi vil ikke ha dem her», er det helt legitimt å svare «Nei, det er folk som har slike holdninger til andre mennesker som burde skamme seg, vi gidder ikke høre på dere».
  «Vi bør legge til rette for at de marginaliserte og de som står utenfor
  også blir hørt nettopp for de ofte ikke har de samme ressursene til å
  realisere det som flertallet.»
  Bør vi det? Hvorfor bør vi det? Det er en vesensforskjell mellom å «stå utenfor» fordi man f. eks. har syns- eller hørselsvansker, og debattarenaene ikke er tilrettelagt, eller pga. dårlig økonomi, og å «stå utenfor» fordi man har helt horrible eller tåpelige meninger. Mener du også at vi bør legge til rette for at Bigfoot- og Nessie-entusiaster skal få slippe til når man diskuterer natur og miljøvern, eller er det greit å le av dem?

 • anne marie hovgaard

  Du misforstår. Det er helt uvesentlig om offeret faktisk hører til den ene eller andre gruppen, poenget er hensikten med handlingen. Tenk deg at seks personer har blitt banket opp på gaten i det samme strøket i Oslo de siste par ukene. Scenario 1: de er to sett brødre fra hver sin grein av en storfamilie, og det hele skyldes en familiefeide – de ble banket opp av hverandres familiemedlemmer. Scenario 2: det eneste de har til felles er at fem av dem er homofile mens nr. 6 gikk og pratet med en homofil person av samme kjønn, og de ble banket opp av ukjente personer. Ser du at konsekvensene _for_resten_av_oss_ er forskjellige i de to scenariene?

 • Simon Osen

  Svindlere blir fengslet. Det skjer veldig få hatefulle ytrere. Det er forresten en annen sak, hvor lave strafferammer det er for mye økonomisk kriminalitet. Mot hvitsnippkrim er beste virkemiddel fengsel. Hvite menn som en forbrytertype anses i kriminologien for å være spesielt påvirkbare av sosial stigma (en del av det å bli fengslet. Så ja, idioti sprekker i offentligheten.

  Jeg må nesten be deg gi en episode en sjans før du uten å undersøke om det kan være noe hold i det avblåser at i at offentlighet sprekker trollene:

  http://www.dagbladet.no/2014/06/09/kultur/netthets/nettroll/trusler/robert_ashberg/33689959/

  Du legger vekt på at det er TV der, hva med å legge vekt på at man faktisk blir konfrontert med sine meninger og må forklare de? Skjult kamera osv? Det blir jo ikke sendt live.

  Til Nessie og Bigfoot: jeg syns at vi skal legge til rette for at marginale, selv søkte og fjerne stemmer bør få lov å bli hørt, men selvfølgelig betyr ikke det at de skal ha mer representasjon enn deres minoritet reflekterer.

  En annen ting er at du blander hvorvidt vi «må høre på» meninger vi er uenige i. Nei, vi må ikke det. Men det må heller ikke være grunnen til at de ikke får talt, at vi ikke liker det.

 • anne marie hovgaard

  «Svindlere blir fengslet.» Svært sjelden. Folk som tar betalt for å bygge om kjøkkenet til Hansen, og går fra knapt nok halvgjort arbeid, blir stort sett ikke straffet i det hele tatt.
  «Så ja, idioti sprekker i offentligheten.»
  Hvordan får du det til å stemme overens med at «offentligheten» er så full av idioti? «Åndenes makt» er et populært TV-program… «La dem slippe til alle steder»=/=»Konfronter dem der de er». Spøkelsestro gjør som regel ikke så mye skade, men andre idiotiske meninger kan gjøre det.
  «hva med å legge vekt på at man faktisk blir konfrontert med sine meninger og må forklare de?»
  Her er det mobbere du snakker om. De har som sagt vanligvis ikke så mye å stille opp med når det viser seg at det lette byttet viser seg å ikke være så forsvarsløst like vel, eller det viser seg at de selv ikke er så trygge som de trodde. Som sagt: konfronter idiotiske meninger/utsagn når det er nødvendig dvs. f. eks. når de er til skade for andre. (Og ja, trakassering – på nett eller AFK – er definitivt skadelig). Men det betyr ikke at vi trenger å legge til rette for at de skal få komme fram med dem overalt.
  «Til Nessie og Bigfoot: jeg syns at vi skal legge til rette for at marginale, selv søkte og fjerne stemmer bør få lov å bli hørt»
  …fordi? Er det en personlig preferanse på linje med «jeg synes sjokoladeis er best», eller har du en saklig begrunnelse? Husk på at de har full ytringsfrihet; de kan snakke til alle som gidder å høre på, de kan lage nettsider og gi ut tidsskrifter (eller bøker!) og lage Youtube-videoer om konsekvensene av global oppvarming for Bigfootpopulasjonen så mye de vil, så lenge de følger de reglene som gjelder for evt. tjenester de bruker. De samme reglene som gjelder for alle andre. De får talt, selv om de ikke slipper til alle steder. Vi trenger ikke legge til rette for dem, og det er ingen grunn til ikke å le av dem. Hvis de ikke vil bli latterliggjort for meningene sine kan de jo slutte å ha latterlige meninger. En kampanje for å bli kvitt en Fb-side som folk mener strider mot de reglene som gjelder, er faktisk en måte å konfrontere dem på. Dette er en moderne, offentlig meningsutveksling ;)

 • Simon Osen

  Hallo du.

  På meg virker du ganske intolerant.

  Synspunkt du ikke syns er verdig bør ikke få delta i samme arena som deg. Overtro og parapsykologi som mange ellers fornuftige mennesker finner glede og spenning i syns du er latterlig.

  Vi trenger ikke regulerere vekk alt som du syns er fordummende.
  I siste konsekvens er det å styre samtaler og debatt med trussel om vold og tvang. Det har ihvertfall jeg noe i mot, og jeg vil kjempe mot en slik utvikling.

  Du forstår heller ikke verdien i å legge til rette for at folk som ikke deltar vanligvis i offentlige kanaler, gjør dette. Det er mer krevende enn å bare regulere dem vekk. Men verdien i det er at de faktisk er synlige, at man får diskutert synet dems istedenfor at de danner seg usunne subkulturer eller sosiale nettverk der man bare jamrer sitt bønnerop om og om igjen.

  Latterliggjøring er ok når man kjenner hverandre eller arenaen tilsier det, men generelt bør vi prøve å unngå å latterligjøre de som allerede er marginalisert.

  Jeg vil gjerne høre hva slags meninger som kan virke så ødeleggende at vi skal nekte dem å ytres, som ikke allerede er ulovlige i dag..

 • anne marie hovgaard

  Du må gjerne synes at jeg er intolerant, jeg kan ikke akkurat si at det bekymrer meg. Når man ikke tror på verken engler, spøkelser eller homeopati, og svarer ærlig når folk spør, blir man kjapt vant til å bli kalt mye rart ;) Jeg vet ikke helt hva du mener med «verdig», men joda, jeg mener helt klart at ikke alle synspunkter har samme verdi. «Folk som har annen hudfarge/seksualitet/annet kjønn enn meg er mindre verdt» er et ganske vanlig synspunkt, men ikke ett jeg gir så mye for. Og jeg synes heller ikke at alle synspunkter bør få slippe til alle steder. Kreasjonister bør f. eks. ikke få slippe til i biologitimen.
  Det ville ikke vært noe problem om folk bare syntes synske og denslags var underholdende, men når de tar det alvorlig kan det skape problemer for dem og andre – det er det mange eksempler på. Det synes jeg er trist. At de er «ellers fornuftige mennesker» har ikke noe å si; vrangforestillinger har vi alle.
  Du har fremdeles problemer med å forstå forskjellen mellom å forby noe (og hvor i h. kom «trusler om vold» fra?) og å la være å invitere det inn alle steder, ser jeg.
  De usunne subkulturene er der allerede. De sosiale nettverkene er der allerede. De kommer ikke til å forsvinne på magisk vis ved at de samme personene får hjelp til å spre budskapet sitt enda flere steder. Det er heller ingen mangel på arenaer der man kan diskutere med dem, hvis man har lyst. Muslimske miljøers syn på homofile var ikke akkurat noen hemmelighet.
  Man bør ikke latterliggjøre noen mennesker uten god grunn, men det er ingen grunn til å være så forsiktig når det gjelder synspunkter og påstander. Jeg synes jeg aner et snev av de senkede forventningers rasisme i det du skriver; det er vel ikke slik at du mener vi ikke kan stille samme krav til de stakkars brune innvandrerne som til oss andre?

 • Simon Osen

  Vi stiller ikke like krav til alle i enhver situasjon. Er det en eller annen låst sosialisisk tankegang jeg «aner» her?

  Fnis! Jeg tror vi skal være enige om å være uenige. I praksis tror jeg at å la være å invitere fort kan bli en passiv måte å nekte inngang på.

  At offentligheten og medier må anstrenge seg litt mer for å bringe mer forskjellige meninger på banen tror jeg vi kanskje kunne bli enige om. Fordi mange debatter på tv er preget av håpløs politisk korrekhet, og at politikere rett og slett slipper unna av å forklare hvorfor de mener noe.

 • anne marie hovgaard

  Siden du uttrykker deg for vagt til at det går an å få tak på hva du mener, tror jeg nok ikke vi kan bli enige om særlig mye.

 • anne marie hovgaard

  «Petter er teit og fortjener juling» er «et syn» like mye som «homofile er ekle og bør jages vekk».

 • Stjerne

  En stund siden artikkelen ble skrevet,men jeg håper det fortsatt er greit å skrive en kommentar.
  I prinsippet er jeg enig med deg, men i praksis er det ikke like enkelt.
  I praksis er det nemlig ekstremistene som har ytringsfrihet ved å true andre til taushet.
  Ekstremister har en vilje og even til å utøve vold som ikke resten av oss har.
  Det er nok av eksempler på at f.eks kvinner og homofile som ytrer seg offentlig får grove trusler rettet mot seg

  De ekstreme muslimene har et nettverk av ekstremister bak seg som kan true andre på deres vegne (det samme gjelder f.eks nynazister).
  Hvis en homofil uttaler seg kan han bli truet på livet og dermed blir hans ytringsfrihet begrenset.

  For å gi eksempler fra mitt eget liv.

  For mange år siden gikk jeg hjem og oppdaget at en gjeng gutter fulgte etter meg. De ropte «White Bitch» etter meg. De utøvde sin ytringsfrihet, men jeg turte ikke utøve min (selv om jeg hadde en del velvalgte ord på lur).
  Et annet eksempel skjedde noen år senere. Jeg gikk hjem fra en fest og to menn ropte hore etter meg. De hadde all rett til å rope hva de ville, men jeg kunne ikke si noe tilbake.
  Min ytringsfrihet var begrenset fordi jeg var alene, det var mørkt og begge to var dobbelt så store som meg.
  Jeg snudde meg ikke en gang fordi jeg fryktet de ville ta det som en invitasjon.

  Dette er bare noen eksempler. Heldigvis opplever jeg slikt sjeldent, men det viser at ytringsfrhet bare er for de som er sterke nok til å backe opp sine utsagn med vold.

  Et annet eksempel finner jeg i min ateistiske venninne som bodde flere år i muslimske land. Hun måtte alltid si at hun var muslim ellers ville hun blitt banket opp (eller verre).

  Ytringsfrihet er en illusjon. Mens ekstremister sutrer når Facebook gruppen deres blir fjernet må resten av oss frykte å bli slått ned eller verre hvis vi ytrer våre meninger.

  Å ha rett til å hate er fint, men ikke når det kommer i konflikt med retten til å leve (hvilket det ofte gjør).

  Vi er kanskje feige vi som lar være å ytre oss i frykt for reprisalier. Jeg respekterer folk som blant annet Salman Rushdie noe enormt, men vi er ikke alle like modige.
  Dermed ender det opp med at ekstremistene styrer debatten, mens resten av oss sveklinger holder kjeft.
  Det er ikke ytringsfrihet.

  Forøvrig vil jeg også ta opp forskjellen mellom ytringsfrihet og publiseringsplikt. Det er tragikomisk hvordan kommentarfelt i aviser ofte er fylt opp av rasister, homofobe og kvinnehatere som klager over at deres ytringsfrihet er begrenset selv om innleggene deres er synlige for alle.

  Alt i alt synes jeg avisene er for raske med å gi spalteplass til antivitenskapelige tufser.
  Mitt forslag er å la dem få uttale seg, men ha en faktaboks ved siden av.

  Alt for ofte publiserer avisene de absurde vrangforestillingene til tilbakestående idioter uten å rette på dem.
  F.eks er utsagn som «homofili er unaturlig» en faktafeil som er enkel å rette på. Andre eksempler er homeopater som uttaler seg fritt om vaksiner uten at journalisten spør noen kritiske spm eller legger til fakta om vaksiner.

  Mange hyler også opp om ytringsfrihet med en gang de får motargumenter.

  For å komme inn på det relaterte temaet homofile så synes jeg det også er tragikomisk hvordan homofobe i både denne tråden og andre kommentarfelt på nettet skriker opp om hvordan homofile snakker om peniser og sex hele tiden. Jeg personlig har aldri vært borti homofile som snakker om peniser hele tiden, men homofil sex er et yndet emne for de homofobe (mon tro hvem som er mest penisfokusert).

  De trekker også gjerne frem Jan Thomas som om han er representanten for alle homofile. Min gode venn som tilfeldigvis er homofil har jakt som sin største hobby, har ikke peil på interiør eller sminke og ville ikke klart å rangere kjolene til kjendiser om så noen hadde en pistol mot tinningen hans.

  Jeg synes Tore Tvedt er en idiot. Jeg skal nå bruke han som en representant for alle hvite heterofile menn. Eller kanskje ikke?

  Dette ble langt. Godt å få ut noen tanker.
  Det er en fantastisk blogg du har forresten. Du burde ha et avvenningskurs. Noe annet er uansvarlig. :P
  Ønsker deg og din familie alt godt

 • Stjerne

  En stund siden artikkelen ble skrevet,men jeg håper det fortsatt er greit å skrive en kommentar.
  I prinsippet er jeg enig med deg, men i praksis er det ikke like enkelt.
  I praksis er det nemlig ekstremistene som har ytringsfrihet ved å true andre til taushet.
  Ekstremister har en vilje og even til å utøve vold som ikke resten av oss har.
  Det er nok av eksempler på at f.eks kvinner og homofile som ytrer seg offentlig får grove trusler rettet mot seg

  De ekstreme muslimene har et nettverk av ekstremister bak seg som kan true andre på deres vegne (det samme gjelder f.eks nynazister).
  Hvis en homofil uttaler seg kan han bli truet på livet og dermed blir hans ytringsfrihet begrenset.

  For å gi eksempler fra mitt eget liv.

  For mange år siden gikk jeg hjem og oppdaget at en gjeng gutter fulgte etter meg. De ropte «White Bitch» etter meg. De utøvde sin ytringsfrihet, men jeg turte ikke utøve min (selv om jeg hadde en del velvalgte ord på lur).
  Et annet eksempel skjedde noen år senere. Jeg gikk hjem fra en fest og to menn ropte hore etter meg. De hadde all rett til å rope hva de ville, men jeg kunne ikke si noe tilbake.
  Min ytringsfrihet var begrenset fordi jeg var alene, det var mørkt og begge to var dobbelt så store som meg.
  Jeg snudde meg ikke en gang fordi jeg fryktet de ville ta det som en invitasjon.

  Dette er bare noen eksempler. Heldigvis opplever jeg slikt sjeldent, men det viser at ytringsfrhet bare er for de som er sterke nok til å backe opp sine utsagn med vold.

  Et annet eksempel finner jeg i min ateistiske venninne som bodde flere år i muslimske land. Hun måtte alltid si at hun var muslim ellers ville hun blitt banket opp (eller verre).

  Ytringsfrihet er en illusjon. Mens ekstremister sutrer når Facebook gruppen deres blir fjernet må resten av oss frykte å bli slått ned eller verre hvis vi ytrer våre meninger.

  Å ha rett til å hate er fint, men ikke når det kommer i konflikt med retten til å leve (hvilket det ofte gjør).

  Vi er kanskje feige vi som lar være å ytre oss i frykt for reprisalier. Jeg respekterer folk som blant annet Salman Rushdie noe enormt, men vi er ikke alle like modige.
  Dermed ender det opp med at ekstremistene styrer debatten, mens resten av oss sveklinger holder kjeft.
  Det er ikke ytringsfrihet.

  Forøvrig vil jeg også ta opp forskjellen mellom ytringsfrihet og publiseringsplikt. Det er tragikomisk hvordan kommentarfelt i aviser ofte er fylt opp av rasister, homofobe og kvinnehatere som klager over at deres ytringsfrihet er begrenset selv om innleggene deres er synlige for alle.

  Alt i alt synes jeg avisene er for raske med å gi spalteplass til antivitenskapelige tufser.
  Mitt forslag er å la dem få uttale seg, men ha en faktaboks ved siden av.

  Alt for ofte publiserer avisene de absurde vrangforestillingene til tilbakestående idioter uten å rette på dem.
  F.eks er utsagn som «homofili er unaturlig» en faktafeil som er enkel å rette på. Andre eksempler er homeopater som uttaler seg fritt om vaksiner uten at journalisten spør noen kritiske spm eller legger til fakta om vaksiner.

  Jeg synes det bør innføres en slags ytringsplikt for journalister. Tving dem til å sette seg inn i saker og ikke ukritisk la avisene være taleør for ekstremister.
  Ser at innlegget mitt ble merket som spam. Det var kanskje for langt så jeg prøver å dele det opp og poste igjen.

 • Stjerne

  (Andre del. Delte opp innlegget mitt siden det ble merket som spam)
  For å komme inn på det relaterte temaet homofili så synes jeg det også er tragikomisk hvordan homofobe i både denne tråden og andre kommentarfelt på nettet skriker opp om hvordan homofile snakker om peniser og sex hele tiden. Jeg personlig har aldri vært borti homofile som snakker om peniser hele tiden, men homofil sex er et yndet emne for de homofobe (mon tro hvem som er mest penisfokusert).

  De trekker også gjerne frem Jan Thomas som om han er representanten for alle homofile. Min gode venn som tilfeldigvis er homofil har jakt som sin største hobby, har ikke peil på interiør eller sminke og ville ikke klart å rangere kjolene til kjendiser om så noen hadde en pistol mot tinningen hans.

  Jeg synes Tore Tvedt er en idiot. Jeg skal nå bruke han som en representant for alle hvite heterofile menn. Eller kanskje ikke?

  Dette ble langt. Godt å få ut noen tanker.
  Det er en fantastisk blogg du har forresten. Du burde ha et avvenningskurs. Noe annet er uansvarlig. :P
  Ønsker deg og din familie alt godt