På tross av det som tidsvis minner om katastrofebeskrivelser og kriselignende tilstander når enkelte snakker om innvandring, kan det være greit å se litt på realitetene. Jeg har gjort det flere ganger før, f.eks. da jeg skrev om at «Jeg flytter fra dette jævla landet» på slutten av fjoråret.

Siden den gang har vi fått oppdatert statistikk, og jeg tok derfor nettopp en kikk på Politiets rapport over kriminaliteten i Oslo i 2015.

Det første å merke seg er en ganske så betydelig nedgang i anmeldt kriminalitet de siste tre årene etter et toppår i 2012, som likevel var lavere enn i 2003:

Skjermbilde 2016 06 28 10 02 21

Anmeldte tilfeller av ran/utpressing er nå nede på et nivå vi må tilbake 30 år for å finne:

Skjermbilde 2016 06 28 10 03 04

Anmeldte persontyveri har også hatt en nedgang de siste tre år, og ligger nå like lavt som for ti år siden:

Skjermbilde 2016 06 28 10 03 20

Grovt tyveri fra bolig har sunket og sunket, etter en topp i 2009-09, og er nå nede på halvparten av hva det var for 12 år siden:

Skjermbilde 2016 06 28 10 03 31

Det er også gledelig å se at det blir stadig mindre ungdomskriminalitet:

Skjermbilde 2016 06 28 10 05 23

Seksualkriminalitet

Etter en nedgang i perioden 2011-2014 (hvem skulle trodd det med medias krisemaksimering rundt voldtekter de siste 2-3 år?) i anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk, var det en økning i 2015. Men i følge politiet er en av årsakene til denne økningen «avdekkingen av enkelte store seriesaker med overgrep mot barn begått via internett».

Tre av de anmeldte voldtektene kom også etter en lovendring i oktober 2015 (primært relatert til at all seksuell kontakt med barn under 14 år nå automatisk klassifiseres som voldtekt), og var derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.

Skjermbilde 2016 06 28 10 05 53

Ser vi nærmere på dette i politirapporten «Voldtektssituasjonen i Norge 2015», finner vi nærmere forklaring på økningen, som de på landsbasis estimerer til å være i underkant av 12% fra 2014 til 2015:

Et stadig vanligere fenomen er voldtekt over internett. I slike saker får hver fornærmet et eget saksnummer, noe som kanskje delvis kan forklare fjorårets økning i antall saker. I 2015 ble 5 gjerningspersoner anmeldt for til sammen 63 voldtekter, og i mange av disse sakene ble voldtektene begått over internett, uten fysisk kontakt med de fornærmede.

Grunnet lovendringen 1. oktober 2015, anslår politiet at antall saker vil øke med 5-600 av denne grunn alene i 2016. Det kan være greit å ha i bakhodet når vi snart får høre om en dramatisk økning i antall voldtektsanmeldelser – med tilhørende henvisning til innvandring som årsak.

På landsbasis så vi altså en liten økning i antall anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk fra alle årene 2011-2014 og til 2015. Men det er vanskelig med en direkte sammenligning av tallene grunnet ny registrering på nye koder innført 1. oktober 2015:

Skjermbilde 2016 07 02 11 21 10

Noen klar økende tendens de siste årene, ser vi uansett ikke i disse tallene. Spesielt ikke når de korrigeres for nye lovbruddskategorier og ny registrering som flytter enkelte lovbrudd som tidligere ble klassifisert utenfor voldtektskategoriene inn under voldtektskategorien.

Men vi ser likevel en økning det siste året. Så hvor har økningen skjedd? Dette er interessant, så la oss se litt nærmere på de ulike kategoriene.

Skjermbilde 2016 07 02 12 37 12

Andelen overfallsvoldtekter var i 2015 lavere enn noe år i perioden 2011-2014. I absolutte tall lå det omtrent på samme nivå som i 2012-2014, kun med en økning på 4,3%. Det er viktig å merke seg all den tid det meste av diskusjonen rundt voldtekt ser ut til å dreie seg om denne kategorien voldtekt. Men den er altså ganske stabil, og betydelig lavere enn i 2011, på tross av økt innvandring.

Andelen festrelaterte voldtekter var lavere enn i 2014, og på nivå med 2011-2013. I absolutte tall var det likevel en liten økning på 5,8%. Slike voldtekter utgjør rundt 40% av totalen, og er altså et betydelig problem, hvor rus/alkohol svært ofte er en del av bildet.

Andelen relasjonsvoldtekter, altså voldtekter i parforhold, økte fra 2014 til 2015, men var lavere enn i 2013. I absolutte tall økte likevel relasjonsvoldtekter ganske mye fra 2014 til 2015, hele 42,5%. Noe av årsaken til flere anmeldelser kan være økt fokus på denne type overgrep i 2015, men det antas at mørketallene fortsatt er betydelige.

Antall sårbarhetsvoldtekter gikk opp hele 71,4% fra 2014 til 2015, og andelen av totalen var høyere i 2015 enn noe annet år etter 2011. Dette gjelder altså primært voldtekter mot f.eks. personer med utviklingshemminger, folk med rusproblemer i institusjoner, eller voldtekt av kvinner som selger seksuelle tjenester.

Til slutt ser vi at kategorien annet hadde den største økningen, hele 76%, og her finner vi altså mye av disse internettovegrepene. Det er derfor viktig å merke seg at når det er snakk om flere voldtekter enn før, sett i en mer langsiktig trend, så skyldes det i stor grad at man i dag også kan voldta over mobiltelefon eller internett, uten noensinne å ha møtte ofrene.

Mens en voldtekt i 2005 primært var fysisk kontakt, er i dag mange av sakene hendelser som kun er skjedd «virtuelt». Det er selvsagt også fryktelig alvorlige saker, men det kan være greit å forstå hva som ligger bak tallene.

Med andre ord: Selv om vi så en økning i voldtekter i 2015, så er de voldtektstypene som primært er knyttet til frykten for ikke-vestlige innvandrere, det som gjør «norske jenter på gata og på fest utrygge», altså overfallsvoldtekter og festvoldtekter, ganske stabile over tid. (Husk at det her heller ikke er korrigert for en befolkningsøkning i Oslo i samme periode.)

Hva gjelder landsbakgrunn, så er riktignok om lag 25% av voldtektene begått av noen med fødested utenfor Europa, noe som «kan indikere en overrepresentasjon i forhold til befolkningssammensetningen». Men som jeg har drøftet mange ganger før, forsvinner mye av denne overrepresentasjonen når man korrigerer for «alder, kjønn, bosettingsmønster og inkludering i arbeidslivet», slik politiet og SSB selv presiserer. I tillegg vil andre faktorer som anmeldelsestilbøyelighet for ulike typer voldtekter være en viktig faktor, noe som ytterligere utjevner tallene.

Skjermbilde 2016 07 02 11 57 04

Seksualkriminalitet og norsk ungdom

At kriminaliteten i Oslo totalt sett synker, er gledelig, men la oss se litt nærmere på dette med seksualkriminalitet. Det er nemlig en utbredt ide om at det er blitt farligere for unge, spesielt jenter, å bevege seg ute for tiden. Risikoen for voldtekt er blitt for skremmende, og enkelte høylytte samfunnsdebattanter bruker enhver anledning til å svartmale og krisemaksimere for å bygge opp under dette bildet.

Mye tyder likevel på at det slettes ikke er blitt noe farligere for unge gutter og jenter de siste årene. Nylig ble rapporten Ungvold 2015 sluppet. Her er 4 500 ungdommer mellom 18 og 19 år over hele landet blitt intervjuet, og dataene er sammenlignet med tilsvarende undersøkelse som ble oppsummert i rapporten Ungvold 2007.

Det er mye å si om denne rapporten, men jeg skal nøye meg til å drøfte det som er relevant i denne sammenhengen, altså seksualkriminalitet og innvandring. Det gledelige er at rapporten faktisk viser en svak nedgang i omfanget av seksuelle krenkelser fra 2007 til 2015:

– Nedgangen ser ut til å gjelde både mild og grov seksuell vold, men nedgangen er ikke stor og gjelder ikke alle former for seksuell vold, understreker Mossige. – Derfor konkluderer vi med at utviklingen i det store og hele er preget av stabilitet.

En annen interessant observasjon er at det faktisk var lavere risiko for å oppleve seksuelle overgrep, spesielt grov seksuell vold, hos barn som var vokst opp med foreldre av ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Barn av foreldre født i Norge eller Norden, hadde altså høyere risiko for denne type overgrep.

På den negative siden ser vi dessverre fortsatt at risiko for å oppleve vold fra foreldre er betydelig høyere hos barn med foreldre av ikke-vestlig opprinnelse, selv om risikoen har sunket en del fra 2007 til 2015.

Alkohol er også oftere enn før en del av bildet når det skjer seksuelle overgrep, selv om ungdommer drikker mindre i dag enn før:

Ofte er det alkohol med i bildet når overgrepet finner sted.

Det er også flere jenter i 2015 (44 prosent) enn i 2007 (38) prosent som svarer positivt på dette. For gutter har denne andelen økt enda mer, fra 40 prosent i 2007 til 53 prosent i 2015.

Når alkohol var inne i bildet da overgrepet skjedde, var det vanligste at begge parter var beruset.

Så kan man spekulere i om vi hadde sett en mer markant reduksjon i seksuelle overgrep hos unge hvis vi var tydeligere på å peke på alkohol som en trussel, heller enn innvandrere. Men det er vanskeligere å ansvarliggjøre en kultur vi selv er en del av, enn å heller peke på «de andre». Vi liker å definere oss selv ut av problemet, og da er ikke-vestlige innvandrere enklere å skylde på enn vinglasset vi helst vil klamre oss fast til.

Mange foreldre ser paradoksalt nok på det å lære ungdom opp til å drikke alkohol som uproblematisk, selv om det er klare tall på at barn og unge som har sett sine foreldre beruset har økt risiko for å utsettes for seksuelle overgrep. Denne måten å flytte fokus og ansvar fra oss selv til «de andre» for å verne om egne interesser, er farlig. Både for oss selv og «de andre».

Skyldes ikke lavere grad av anmeldelser

Totalt sett ser vi altså en nedgang i kriminalitet:

Skjermbilde 2016 06 28 10 06 19

Og før du kommer trekkende med at «jammen det skyldes bare at folk har mistet tilliten til politiet og derfor ikke anmelder så mye som før», så viser altså SSB sin levekårsundersøkelse at også utsatthet for tyveri, skadeverk, vold og trusler om vold er lavere i 2015 enn i noe foregående undersøkelse.

Skjermbilde 2016 07 02 11 47 08

Det er altså en nedgang i disse typene kriminalitet på landsbasis, som kan måles helt uavhengig av antall faktiske anmeldelser.

Hatkriminalitet

Men, det som dessverre er trist å se, er at det har vært en markant økning på ett felt: hatkriminalitet. Vi så mer enn en dobling av antall anmeldte tilfeller hatkriminalitet mot etniske og religiøse grupper fra 2014 til 2015:

Skjermbilde 2016 06 30 20 22 48

Det er selvsagt heller ikke tilfeldig hvem som er ofre her. I rapporten er hat mot ulike etniske grupper spesifisert mer detaljert, og politiet konkluderer slik:

Det er fremdeles slik at det under hovedkategori etnisitet anmeldes flest forhold som rammer personer med bakgrunn fra Asia og Afrika.

Hva gjelder religion, skriver de – ikke overraskende:

Tallene for religiøst motivert hatkriminalitet berører, med få unntak, islam.

Rundt halvparten av de anmeldte tilfellene omfatter vold eller trusler om vold. Nesten en tredjedel er hatefulle ytringer.

I nesten tre av fire saker er gjerningspersonen født i Norge eller i Europa. Ser man kun på sakene som omhandlet religion eller etnisitet, har rundt to av tre saker gjerningsperson født i Norge.

Det er ganske nedslående. Samtidig skal man ikke overtolke tallene. De er i utgangspunktet små, og variasjoner fra år til år kan skyldes mange ulike faktorer.

Selv om politiet selv har jobbet for å ha mer fokus på hatkriminalitet i 2015, var likevel ikke noen større andel av sakene anmeldt av politiet selv i 2015 sammenlignet med året før. Det kan tyde på en reell økning i antall saker, men det er uansett store mørketall på dette området. Antall tiltaler og forelegg var uansett høyere i 2015 enn for noe annet politidistrikt noe tidligere år, så hyggelige statistikk er det ikke.

Da gjenstår en litt nedslående konklusjon, noe jeg har valgt å kalle Rolness-effekten.

Skjermbilde 2016 07 02 13 08 33

Rolness-effekten

Vi får det stadig tryggere og bedre i landet, men grunnet en evig svartmaling og hatpropaganda mot enkelte innvandrergrupper, ser vi at den reelle konsekvens blir at disse menneskene utsettes for mer hatkriminalitet selv.

Fryktpropagandaen har altså ikke bidratt på noen som helst positiv måte, selv om de som bedriver det prøver å smiske seg med at «de tør kalle en spade for en spade» eller at «det er viktig å være ærlig om problemene». Fine tanker, men når problemene i stor grad er fiktive, oppblåste og løsrevet fra de faktiske data, blir det løgn. Og disse løgnene skader andre.

Rolness-effekten er altså konsekvensene av offentlige, høyrøstede debattanter og meningsytrere som bruker fryktelig mye energi på å stigmatisere og svartmale tilstanden i landet knyttet til ikke-vestlig innvandring. Det er effekten av en evig misbruk av statistikk og anekdoter for å krisemaksimere og skape et bilde av at vi er mer utrygge enn noensinne før, og at ikke-vestlige innvandrere utgjør en stor trussel for det norske folk.

Men dette er rett og slett ikke korrekt. Kriminaliteten synker, både i Norge og i Sverige, som så ofte blir trukket frem som et land på randen av total kollaps.

Skjermbilde 2016 07 02 13 10 19

Det betyr selvsagt ikke at det ikke er utfordringer knyttet til innvandring, eller at ikke enkelte innvandrergrupper kan være overrepresentert innen enkelte typer kriminalitet, men det totale bildet er likevel at vi har det tryggere i 2016 enn vi har hatt det på flere tiår. På tross av høy ikke-vestlig innvandring.

Det vil si, etnisk norske har det tryggere. Ikke-vestlige innvandrere er kanskje mer utsatt for hatmotivert vold nå enn noensinne før. Kanskje på grunn av denne Rolness-effekten.

Kjetil Rolness er selvsagt ikke ene og alene ansvarlig for dette, men han har vært en tydelig og stolt fanebærer av denne retorikken og fryktskapende taktikken. Det har han solt seg i glansen av oppmerksomheten fra lenge, og da antar jeg at han også er mann nok til å være ansvaret når statistikkene viser de negative konsekvensene.

Konklusjon

I det store og hele ser vi altså fortsatt en nedadgående trend for kriminalitet, både i Oslo og landet for øvrig. Disse data baserer seg ikke bare på anmeldte forhold, men også på levekårsundersøkelser som viser samme trend. Stadig færre rapporterer at de er utsatt for, eller uroer seg for, tyverier, ran, innbrudd, vold og trusler.

I tillegg ser vi at norske 18- og 19-åringer ikke synes å være noe mer utsatt for seksuelle overgrep i dag enn hva de var for åtte år siden. Å påstå at innvandring har gjort spesielt jenter mer utsatte for overgrep, er det altså ingen dekning for om man legger den omfattende Ungvold-undersøkelsen til grunn.

Den evige krisemaksimeringen rundt problemene med ikke-vestlig innvandring fra ulike samfunnsdebattanter, med hærfører Kjetil Rolness i front, ser altså ut til å være basert på myter og fantasi. Ingen blir tryggere av at de med mest spalteplass i avisene bruker tusenvis av ord på å stadig vekk peke på fiktive trusler. Derimot ser vi at det bygger opp under fremmedfrykt og hat.

Kan hende de mange som tror at de gjør en viktig jobb ved å stadig vekk problematisere innvandring burde ta seg en pust i bakken og se litt på realitetene, fordi innvandring har ikke gjort Norge mer utrygt. Fantasifull kritikk av innvandring har derimot det.

 • Padda

  Rolness-effekten faktisk.

  Det forutsetter mao. en kausal sammenheng mellom Rolness publikasjoner og økt hatkriminalitet. Hvordan i all verden klarer du å dokumentere at dette er ett årsak-virkningsforhold? Har du klart i påvise at postingene hans med faktiske hendelser av hatkriminalitet slik at korrelasjonen er statistisk signifikant eller er dette bare vrøvl?

 • Flemming Petersen

  Så vidt jeg har fått med meg så dreier Rolness kritikken seg om din og Sætres tolkning av politiets statistikk, og din tolkning av mørketall. Hva med å føre en redelig debatt i stedet for avspore totalt?

 • Derullandei

  Leste du forbi overskriften?

 • Ken Jackson

  Imponerende og grundig.

 • Padda

  Selvfølgelig. Jeg følger både Rolness og Tjomlid med interesse. De har alltid interessante synspunkter.

  Men:

  Her tar Tjomlid utgangspunkt i økt andel anmeldt hatkriminalitet – bekymringsverdig nok i seg selv og klarer å gjøre en direktekobling mot en saklige motdebattant, kaller det svartmaling, frykt- og hatpropaganda og gjør Rolness til hovedagitator.

  Snakk om å ta mannen istedetfor ballen og undergrave debatten med ett sånt lavmål.

  Jeg sliter etterhvert med å ta Tjomlid seriøst i debatten.

 • Akselp

  Når Rolness klarer å påstå at «islamkritikk» kommer fra et rent liberalt standpunkt bare noen dager før hans kompis (og «islamkritiker») Kjell Erik Eilertsen plumpet ut i klassisk raseteori som bakgrunn for at han rett og slett hater arabere og somaliere, synes jeg det er vanskelig å ta deg alvorlig i din kritikk av Tjomlid.

 • Padda

  Guilty-by-assocation er også lavmål.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Association_fallacy

 • Pernille Nylehn

  Gunnar, hadde jeg hatt hatt hadde jeg tatt den av. Glimrende!

 • Akselp

  Les en gang til. Rolness påstår «islamkritikere» kritiserer islam ut fra et liberalt ståsted. Så kommer en av de mer etablerte «islamkritikerne» og forteller han bare ikke liker muslimer fordi han mener de er genetisk mindreverdig. Raseteori er så langt fra «liberal» du kommer. Så min kritikk av Rolness er ikke han er kompis med Kjell Erik Eilertsen, men at han er så ute av kontakt med sine meningsfeller han ikke ser mange er alt annet enn liberale.

 • Henrik Strømme

  Men hvis Rolness er ansvarlig for nedgangen i kriminalitet så er vel det bra eller?

  Politirapporten ser ut til vise at 78 prosent av de identifiserte mistenkte er norske statsborgere (side 19). Hvor mange av dem som har innvandrerbakgrunn fremgår ikke såvidt jeg kan se. Dvs 22 % er ikke norske statsborgere. Tyder ikke det på at innvandrere er overrepresentert også innen hatkriminalitet?

 • Carl

  Så Kjetil Rolness er medskyldig i hatkriminalitet grunnet kronikkskriving og aggressiv deling av artikler. Get the fuck outta here.

  Som Rolness selv påpeker, så er dette nok en kronikk der tjomselomsens hovedfokus er Rolness og ingen andre. Har den s(v)aksynte en eller annen form for besettelse?

 • Erik Arne Hansen

  Nå vet ikke Tjommen hva overrepresentasjon betyr, men når det gjelder hatkriminalitet så er 61% av gjerningspersonene født i Norge.

  Det betyr at 39% av gjerningsmennene bak hatkriminaliteten er født utenfor Norge!

  Og husk at selv om 61% av gjerningsmennene er født i Norge, betyr ikke dette at disse er «etnisk norsk».

 • Bjørn Tore Pettersen

  En haug med vås, når vi vet at myndighetene legger lokk på ikke vestlig kriminalitet. Men for å gjøre en lang historie kort for deg og «dine» Tjomlid….https://www.facebook.com/libtardmedia/videos/1652953264922024/

 • Harald Grønn

  Det er trist å være vitne til at en tidligere så grundig faktasjekker som Tjomlid har tippet over og blitt immun mot rasjonelle argumenter.

  Vi kan for enkelthets skyld kalle det «Tjomlid-effekten».

 • Halvor Sevatdal

  Dette var faktisk overraskende grisete.

 • Robert Moseby

  Så egentlig gir du «Padda» rett, men det er litt vondt å innrømme det?
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Association_fallacy

  Det er mulig å ha mer enn 1 tanke i hodet samtidig, og flere meninger om andre, beroende på den tilstedeværende aktuelle sak.
  Blind forelskelse er eventuelt et unntak, der ALT fra personen er fantastisk.
  Det er ingen indikasjoner på at Rolness er blindt forelsket i sine meningsfeller.
  Det er større grunn til å hevde at han kritiserer bullshit, uberoende av kilde.

  Hvis noen er i tvil om Tjomlids innbitte åndenød og svimmelhetsanfall når navnet Rolness kommer opp,så er det høyst sannsynlig en subjektiv konklusjon.

  Rolness’ evne til å plukke Tjomlids tidligere «statistikk» fra hverandre har vært en smertelig opplevelse for ham selvfølgelig, noe man fint kan ha en viss medfølelse for, men det fritar ikke Tjomlid fra å ta ansvar for sine merkelige fremstillinger av rikets tilstand.

  Nå virker det som han bruker svadastatistikk for å rettferdiggjøre å kritisere Rolness på noe han faktisk heller ikke har uttalt seg om enda.
  Normalt skriver man noe og legger frem fakta og analyser og tegner grafer, så får man tilbakemeldinger som kan være negative eller positive.
  Her forventer Tjomlid negativ respons fra Rolness,og synes det er svært intelligent å fremføre en tirade av kritikk som en buffer mot denne eventuelle ventede kritikken.
  Hvor intelligent dette fremstår, kan nok diskuteres.

  Er han så sår og vonbroten for tidligere ord (som var på sin plass), eller er det en smertelig forelskelse?

 • Baresvaenna

  Tjomlid: Du valgte bevisst å se bort fra selvjustisen som finnes i innvandrermiljøene vel?
  Slik som alle barna som plutselig faller fra verandaene i Sverige??

 • ♚Grand Vizier♚

  At politiets medarbeidere toner ned effekten av innvandring er ganske morsomt, alle politifolk jeg kjenner (også et par med utenomeuropeisk bakgrunn) vet at de rundt 12% av befolkningen som har utenomvestlig bakgrunn utgjør 75% av ordenspolitiets arbeid.

  De utgjør 80% av siktede i narkotikasaker, samt 50% av alle vinnningsforbrytelser ikke direkte forbundet med narkotika. Og i Oslo utgjør de 100% av siktede i overfallsvoldtekter. At disse 12% står for mer enn en tredjedel av alle drap i Norge er også trist.

  Så uten denne innvandringen hadde i alle fall en del nordmenn blitt spart.

  At Tjomsen tror at man i likhet med Goebbels bare gjentar en løgn (den om at innvandrere ikke er mer kriminelle enn nordmenn), så tror folk på den, kan bare forklares av at Tjomsen har noe å tjene på det, sosialt, eller på andre vis.

 • Flemming Petersen

  Balkongflickorna har blitt et begrep i Sverige. Selfølgelig dreier det seg om æresdrap, kamuflert som selvmord.

 • C Bratt

  Det er selvfølgelig ikke mulig for Tjomlid eller noen annen å vise noen kausalitet (årsakssammenheng) mellom Rolness sin ensidige (eller feilaktige) beskrivelser av mennesker med minoritetsbakgrunn og hatkriminalitet. Men de som ytrer seg ensigig eller feilaktig og gjennomgående negativt om mennesker fra minoritetsgrupper, bidrar til en stemning som veldig lett vil øke hatkriminalitet. Altså: Enisige/negative offentlige ytringer bidrar til en negativ stemning. Den negative stemningen øker faren for hatkriminalitet. Det siste er neppe en kontroversiell påstand.

  For meg hadde det vært veldig ubehagelig å vite at den hatefulle stemningen jeg bidrar til, lett forsterker faren for hatkriminalitet.

  Jeg er bedre skolert i statistikk enn de fleste og ber derfor om dokumentasjon for påstanden om at Rolness har vist at Tjomlids bruk av statistikk er feil. Er det mulig å få påstanden dokumentert?

  Erik Arne Hansen skriver at 39% av hatkriminaliteten i Norge er utført av folk som ikke er født i Norge. Dette er for meg faglig sett svært interessante opplysninger. Hansen, kunne du hjelpe meg med kilden?

 • C Bratt

  Jeg tror det er en oppmerksomhet man må ta på kjøpet når man framstår som en av Norges mest aggressive kritikere overfor mennesker med minoritetsbakgrunn. Dessuten, jeg har kjent Rolness i mange år og aldri oppfattet ham dithen at han misliker å få oppmerksomhet.

 • C Bratt

  Hei. Jeg tror vi skal være forsiktig med å påstå at en bestemt person ikke vet hva overrepresentasjon er, særlig når vedkommende har ganske høy forståelse av statistikk. Jeg har sett mye overfladisk og dermed feilaktig bruk av statistikk i det siste, men aldri oppdager slikt hos Tjomlid. Argumentet ditt står bedre uten slike påstander.

  Men, saksopplysningen du gir er veldig interessant! Kunne du hjelpe med med henvisning til hvor man finner dokumentasjon for tallet? (Slike tall går opp og ned og er beheftet med målefeil, men det er ikke poenget for meg. Jeg er faglig sett svært interessert i den opplysningen du gir.)

  Vennlig hilsen,
  Christopher Bratt

 • Hermann

  Problemet er at statistikk blir «vasket» og bearbeidet av kriminologer som sitter i strategisk stab i Politiet. Disse har desverre stor makt.

  Operativ del av politiet ser galskapen slik du og jeg også gjør.,

  PS! Når proffesoratene i kriminologi ved UIO er gjennomsyret av forhenværende AKP-ml`ere er det kanskje ikke så rart at ting blir som det blir…..
  For Norge er det en tragedie at disse ekstreme venstreekstremistene har fått slik makt i akademia, og det gjelder ikke bare kriminologi.

 • Erik Arne Hansen

  Side 17 i rapporten som Tjomlid selv linker til:
  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_3571.pdf

 • C Bratt

  Jeg skal velge å la sammenlikningen med Goebbels ligge, bortsett fra å påpeke at det er nok et eksempel på offentlig mobbing av Tjomlid. Jeg noterer meg samtidig at du skjuler din identitet.

  Kunne du dokumentere tallene du operer med?

 • C Bratt

  Takker!

 • Hermann

  Tjomlid lider som de fleste av hans like av massiv Kognitiv dissonans.

  https://no.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_dissonans

  Dette gjelder ikke bare Tjomlid men i stor grad norsk kriminoloigi og sosiologi.
  Når proffesoratene i kriminologi ved UIO er gjennomsyret av forhenværende AKP-ml`ere er det kanskje ikke så rart at ting blir som det blir…..

  Tidligere var det blant kriminologer/sosiologer dog lov til å ha en viss nyansert tilnærming. Etter boken «Det norske sett med nye øyne»( 2002) av sosialantropolog Marianne Gullestad ble det ikke rom for en gang snev av kritikk. Derfor sitter nå kriminologene i strategisk stab i Oslo Politiet og «vasker» og maniulerer statistikk fordi som det heter:

  «Oslo politidistrikt har som mandat å fremme alle borgeres rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd, og kan dermed ikke bidra til å skape ubegrunnet mistillit eller stigmatisering.»

  Resultatet blir mindre proaktiv tiltak for å hindre at muslimer med kvinnesyn fra steinalderen og ofte med traumatiske opplevelser i ballasten, skal få forgripe seg på våre døtre og kvinner.

  Resultatet av kriminologenes «avledningsmanøver»: Mer kriminalitet, innkludert voldtekter og drap.

 • Zombie dino

  Pretensiøst pisspreik, som vanlig.

 • Nina Hjerpset-Østlie

  Hvorfor er vi ikke overrasket over å finne deg her – som vanlig full av aggresjon mot Kjetil Rolness som du åpenbart klandrer for at du ikke klarer å hevde deg på et felt du føler at du har mye å bidra med?

 • Lasse V. Karlsen

  Det er nok ikke *så* enkelt. Politiet og rettsvesenet i norge har i flere år lært opp befolkningen til at det er overhodet ingen grunn til å anmelde mindre saker fordi de blir henlagt etter bevisets stilling etter lang tid uansett.

  De eneste som får problemer etter en anmeldelse er de som anmelder. De må ned på politistasjonen og anmelde, så må de gjerne inn for å levere mer informasjon senere. De som blir anmeldt, uansett hvor identifisert disse er, lider ingen belastning uansett.

  Eneste er om du må anmelde skadeverk fordi forsikringsselskapet ditt krever en anmeldelse før de vurderer saken, da lønner deg seg.

  Det skal rimelig grov kriminalitet til før politiet har ressurser og prioriteringer til å se på en sak i disse dager.

  Så det at statistikken går ned er en ting, hva mener de som bør mene noe om slike ting om mørketallene? *Det* er interessant.

 • Lars Erik Larsen

  Kjent Rolness i mange år… og blitt avkledd, for ikke å si dritet deg ut hvor mange ganger før dette? http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Han-som-kom-innom–Kjetil-Rolness-198137b.html

 • Lasse V. Karlsen

  Samtidig tror jeg nok at media er med på å svartmale bildet. Ikke nødvendigvis «med mening», men for en del år tilbake så hadde ikke media mulighet til å få med seg alt. I disse dager så har media en artikkel på nettet knappe minutter etter at noe alvorlig har skjedd.

  Derfor *virker* det som om ting er værre nå enn før. En del ting er bedre, jeg tror ikke all statistikken i artikkelen er feil.

  Men samtidig vet jeg at det er en del ting som ikke blir anmeldt fordi de som kunne anmeldt dette rett og slett ikke gidder. Det har ingen misjon. Det legger ennå en sak i bunken hos politiet som alle vet kommer til å bli henlagt når de kommer så langt ned i den.

 • Hermann

  Nrk Brennpunkt episoden «Forbrytelser uten straff» fra tidligere i år beskriver godt fenomenet du tar opp:
  https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDDP11000716/29-03-2016

  Politiet prioriterer i de fleste tilfeller ikke ordinær kriminalitet. Når de en gang innimellom gjør det så prioriterer ikke påtalemyndighetene det.

  Norsk kriminologi er en vits utviklet av venstreekstremister som Nils Christie og videreført av et fakultet ved UIO gjennomsyret av forhenværende AKP-ml`ere.

 • C Bratt

  Det virker for meg som om du har det standpunkt at kriminaliteten har økt og tolker tallene ut fra den holdningen. Kan det være en riktig oppfatning fra min side? I så all er det nok en problematisk tilnærming.

  Når det gjelder innholdet i påstanden: Du kan ta en titt på statistikken i andre land. Norge er langt fra alene om å ha fallende kriminalitet. Så personlig tror jeg din tolkning ikke treffer. Dessuten er ikke noe nytt at anmeldelser ikke fører til noe. Jeg oppfatter påstanden din som udokumentert.

  Uansett, vi bør i størst mulig grad unngå at våre egne standpunkt bestemmer hvilken statistikk vi tror på.

 • Hermann

  http://www.nettavisen.no/nyheter/seks-av-ti-anmelder-ikke-kriminalitet/3423180941.html

  Det er forøvrig et problem at norsk kriminologi er så venstrepolitisert at politiske aktører ønsker at den skal fremstå best mulig.

  https://www.nrk.no/norge/norge-er-ikke-bedre-pa-tilbakefall-1.8055256

 • Lasse V. Karlsen

  Jeg sier ikke at kriminaliteten har økt. Jeg har ikke nok informasjon tilgjengelig til å trekke en slik konklusjon.

  Jeg vet derimot meget godt at ting som som folk opplever som burde bli anmeldt ikke blir det, nettopp fordi den det gjelder «vet» meget godt at politiet ikke kommer til å gjøre noe som helst med saken. Bare denne helgen har jeg fått greie på en episode for noen jeg kjenner der svaret fra politiet var «ja, du får komme ned på mandag og anmelde det da» der den det gjelder har null mulighet til dermed å navngi eller på noen måte identifisere den det gjelder.

  Jeg er derimot overbevist om at det faktisk *er* bedre nå enn før. Som jeg sa i min andre kommentar så tror jeg media er en stor del av følelsen av at det er mye værre nå enn det var før. Jeg tror bare ikke nødvendigvis at all den statistikken det blir henvist til er helt nøyaktig, all den tid jeg vet at det er ting som ikke blir anmeldt.

 • Hans Anders Olsen

  På spikeren.
  Tjomlid hadde opparbeidet et solid rykte. Så rev han det selv ned med selektiv statistikk og plain old, over-the-top-and-faaaaar-gone

 • EddyEagle

  I den langvarige krangelen mellom Tjomlid og Rollness, har vel Tjomlid blitt grundig avslørt i nettopp det at han ikke vil forstå overrepresentasjon.

  http://www.dagbladet.no/2016/02/03/kultur/debatt/meninger/voldtekt/kjetil_rolness/43012848/

  Utsagn fra Tjomlid som «jeg har ikke sagt at nordmenn er overrepresentert relativt til gruppetall, men massivt overrepresentert i absolutte tall», viser jo mangel på forståelse for statistikk.

  Tjomlid var etterrettelig og grundig i sin kritikk av vaksinemotstandere og diverse kvakksalvere. Men straks innvandring er tema, virker det som fakta & logikk må vike for antagelser & føleri. (Det er vel det man kan kalle Tjomlid-effekten ;-)

 • C Bratt

  Beklager at jeg misforsto!
  Men kanskje ikke så verst at du presiserte, så unngår du også at andre misforstår.

 • EddyEagle

  Hadde Gunnar hatt hatt, måtte han ha spist den for lenge siden, etter gang på gang å ha blitt avslørt for sin lemfeldige omgang med statistikk hver gang innvandring er tema. Rolness «eier» Tjomlid i disse debattene. Tydelig at dette er noe som gnager voldsomt på Tjomlid, ettersom han nå faller ned på nytt lavmål i sin hevngjerrighet

 • Birger Steen

  Les deg litt opp på http://www.frieord.no
  du er i en boble..

 • Ralieur

  «Erik Arne Hansen skriver at 39% av hatkriminaliteten i Norge er utført av folk som ikke er født i Norge.»

  Er dette under- eller overrepresentasjon i ditt sinn?

 • Ralieur

  Det er kostelig å se at den selverklærte faktasjekkeren Tjomlid produserer anekdoter på løpende bånd for å sette Rolness i et dårlig lys. Vi har vel knapt vært vitne til verre brunskvetting og hitling enn det Tjomlid har bedrevet de siste dagene, og med denne allerede famøse bloggposten spesielt.

  Vi er muligens vitne til et emosjonelt og psykisk sammenbrudd da virkeligheten har innhentet ham. Kan hende dette blir kjent som Tjomlid-effekten.

 • Hermann

  Den «logikken» kom inn blant sosiologer, kriminologer og andre venstreradisser med boken «»Det norske sett med nye øyne» av sosialantropolog Marianne Gullestad som kom i 2002. Etter denne ble det ikke rom for en gang snev av kritikk. Derfor sitter nå kriminologene i strategisk stab i Oslo Politiet og «vasker» og manipulerer statistikk fordi som det heter:

  «Oslo politidistrikt har som mandat å fremme alle borgeres rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd, og kan dermed ikke bidra til å skape ubegrunnet mistillit eller stigmatisering.»

  Derfor må realitetene underslås……….

 • Ytringsfrihet for mange her er meget bra.
  Hva som akkurat nå er relevant statistikk og nøyaktig hva statistikken virkelig viser vet jeg for lite om akkurat nå.
  Mine meninger og vurderinger angående demografi og befolkningspolitikk klarer alle interesserte å finne fram til.

 • Flemming Petersen

  Synes du er nokså ensidig med brunskvettingen din selv jeg.

 • Øyvind Johnsen

  Hovedfokus i dette innlegget er ikke Kjetil Rolness. Men det hadde stått seg langt bedre om Tjomslid hadde styrt unna sleivsparkene mot Rolness, inkludert «Rolness-effekten». Det gjør innlegget alt for lett å avfeie, og det tillegger Rolness alt for stor betydning.

 • Gregers21

  Så fordi dagens generasjon heller sitter inne og ser på netflix / spiller dataspill enn å gå ut å drikke seg full (og dermed oftere også begå kriminalitet) så tror ikke denne Tjomlid at innvandring fra ikke-vestlige land er uproblematisk ?

  Eller har du hensyntatt for disse trendene i statistikken ?

 • De statistikkene som vises her har en helt tydelig tendens.
  Og den tydelige tendensen er da nedgang i en del av kriminaliteten hvis kriminalitet måles ut fra anmeldte forhold og med slike statistikker som vises fram her.
  Det er rimelig å bruke slike statistikker som argumenter i en debatt her slik jeg ser det selv om det finnes usikkerhet om årsaker og tolkinger og hva som egentlig vises. Tendensen i flere av statistikkene er ganske klar som tendens etter min vurdering nå og uten å sjekke grundig.

 • Etter min mening er du da alt for personfokusert og for lite opptatt av å lete etter fakta og argumenter i saken.
  Jeg er ikke ute etter å vurdere kjendiser eller personer eller ute etter å stille diagnoser og lignende på noen her.
  Her ser jeg etter fakta og begrunnelser og vurderinger samme hva folk heter og helt uavhengig av kjendisfaktoren.

  Offentlig statistikk er og blir offentlig statistikk.

  Det opplyses her at den såkalte hatkriminaliteten har lave tall og små tall som grunnlag. Sitat : Samtidig skal man ikke overtolke tallene. De er i utgangspunktet små, og variasjoner fra år til år kan skyldes mange ulike faktorer. Sitat slutt.
  Samlet sett er bruken av statistikk her grei som argumenter og begrunnelser og forklaringer i denne debatten slik jeg ser det nå uten å sjekke alle statistikker grundig.

 • ♚Grand Vizier♚

  Ja, det ka jeg, men for deg ville det ikke endre noen ting.

  (Tips: Samme statistikk og rapporter som Tjomsen bruker, men for tidligere år, sammen med SSB)

 • Urd Synøve Vandbakk

  Folk har slutta å anmelde, blir stort sett henlagt og er ikke bryet verdt ! Men det betyr IKKE at det er mindre kriminalitet…

 • Flemming Petersen

  Nei det var det med mørketall igjen da :-)

 • Beskyldningen mot Rolness er dels begrunnet med en økning i hatkriminalitet, som fremkommer i politiets rapport.

  Men hvor reell er denne økningen i hatkriminalitet? Politiet skriver selv i den samme rapporten som Tjomlid her viser til:

  «Det er stor grunn til å anta at dette (økn i registrert hatkrim) kan skyldes et økt fokus på opplæring av ansatte i hatkriminalitet i Oslo politidistrikt, økt fokus hos organisasjoner på å anmelde slike saker og at hatkrimgruppen på Manglerud har fått økt kompetanse og fokus på å kode disse sakene riktig, og iretteføre dem.»

  Når det i tillegg opprettes egne avdelinger hos politiet med fokus på hatkriminalitet, så skal jo disse ha noe å gjøre også, ikke bare sitter der til pynt, og dermed må flere saker kanaliseres over i kategorien hatkriminalitet.

  Så har det jo også vært en voldsom økning i mediefokus på nettopp hatkriminalitet. Dette gjør nok også sitt for at folk anmelder lobvbrudd i denne kategorien.

  Resultatet blir at hendelser som tidligere ble anmeldt som vanlig vold eller trusler nå registreres som hatkriminalitet.

  Det er altså ikke gitt at det eksisterer noen reell økning, noe politiet forsåvidt nokså åpent påpeker i sin egen rapport.

  Men Tjomlid er selvfølgelig blind på det øyet.

  Et annet artig poeng som Tjomlid ikke nevner i sine forsøk på å politisere hatkriminaliteten er at innvandrere, altså personer født utenfor Norge, er overrepresenterte også nær det gjelder hatkriminalitet. Kun 65% av gjerningspersonene er født i Norge, og blant disse 65% så finnes det naturligvis også både andre- og tredjegenerasjons innvandrere, så andelen gjerningspersoner med utenlandsk bakgrunn er meget sterkt overrepresentert også innen disse formene for kriminalitet.

  Forøvrig er det ikke slik at Rolness svartmaler, I alt han har skrevet om innvandring og integrering har han vært redelig og forholdt seg til fakta på nøkternt og åpent vis.

  Det er tvert imot Tjomlid & co som hardnakket skal hvitmale situasjonen ved sin selektive utvelgelse, bruk og lesning av statistikk og forskning, osv. Disse innvandringsentusiastene tolererer ikke virkeligheten og vil ikke snakke om den. Vil ikke høre om problemer og forsøker desperat å snu virkeligheten på hodet gjennom det ene akrobatiske krumspringet etter det andre.

  Da er det flott at det finnes fanebærere for intellektuell redelighet som Kjetil Rolness, som med klart blikk avslører disse forsøkene på å omforme virkeligheten slik at den stemmer med sitt eget politiske kart, selv om det innebærer å få jevnlige doseringer av råtne tomater og det som verre er, i kronikks form, slik vi ser et eksempel på her.

 • Rolness skaper overskrifter og dermed flere lesere. Dette vet nok Tjomlid godt.

  Dessuten ble jo Tjomlid tuktet og herjet så voldsomt med av Rolness i forrige runde, at traumet fortsatt sitter dypt.

 • C Bratt

  Beklager, men dette er feil.
  En overrepresentasjon i anmeldte voldtekter (i de tallene som forelå) er noe helt annet enn en overrepresentasjon i gjennomførte voldtekter.

  Det er bare få voldtekter som blir anmeldt, og det er ikke tilfeldig hvem som blir anmeldt. Se for øvrig mine innlegg i Aftenposten om det.

  Men jeg vet, forskere med kunnskap om feltet har ingenting de skulle ha sagt overfor nettrollene som liker det Rolness skriver ene og alene fordi det kan støtte opp om deres negativitet.

 • C Bratt

  Hei Gunnar Tjomlid

  Takk for innlegget. Det var spissformulert, men det veldig viktig å minne om at kriminalitet har gått ned, i Norge som i andre land.

  Selv om du er ganske så polemisk her (du skriver jo selv at det ikke er mulig å påvise en årsakssammenheng), kan vi nok si at Kjetil Rolness skaffer seg et dårlig ettermæle. Kommentarinnlegg på denne siden er nok en gang dokumentasjon på at Kjetil, som studerte sosiologi sammen med meg, har stor og negativ innflytelse på en liten gruppe mennesker. For det gamle sosiologiske instituttet på Blindern må det være pinlig at Rolness, Lavik, og Storhaug alle studerte sosiologi og at deres manglende forståelse for vitenskap kan knyttes til manglelfull metodeundervisning på sosiologi. Selv måtte leg lese meg opp på metode og vitenskapelig metode etter studiene.

  Kjetil gjør unektelig skade. Det ser vi også her, hvor noen innlegg fortsatt hevder at Kjetil tilbakeviste din argumentasjon om voldtekt. Kjetil står veldig langt fra å oppfordre til hatkriminalitet. Men han gir et vesentlig bidrar til en stemning som lett har hatkriminalitet som konsekvens.

  Du er modig og jeg vil takke deg for at du står på. Å argumentere mot Kjetil er ingen behagelig virksomhet. Samtidig har argumenter liten kraft overfor den som søker beundring gjennom å rakke ned på andre mennesker.

  Jeg har lært én ting gjennom å lese kommentarene til ditt innlegg: Jeg bør ikke åpne for kommentarer når jeg omsider får min blogg på beina (kalt Det vi ikke vet). Du er polemisk i ytringen, men det rettferdiggjør ikke slike uintelligente og hetsende ytinger fra mennesker som kan skjule seg bak sin anonymitet.

  Det er synd at det som kunne vært et veldig godt redskap i en offentlig diskusjon, er blitt det motsatte. Leserinnlegg på nett domineres i altfor stor grad av troll og personer med sterke aggresjoner, men lave ambisjoner på vegne av egen kunnskap.

  Jeg håper det går bra med deg, oppi all denne hetsen fra mennesker du egentlig ikke burde bry deg om. Takk for innsatsen din. Jeg kommer til å fortsette å lese.

  Med vennlig hilsen,
  Christopher Bratt

 • Padda

  Jeg har tilgode å se dokumentasjon på at anmeldelsestilbøyeligheten er større når gjerningspersonen tilhører enkelte grupper selvom jeg har sett påstanden flere steder. Kan du hjelpe meg med dokumentasjon på det?

 • rogerolsen

  du er skolert i statistikk? men altså ikke lesing?
  bedriver litt lett fylleposting og cherrypicking?

 • rogerolsen

  trodde bedre om deg altså. synd han er dau og ikke kan snakke deg til rette.

 • granpomier

  Statistikk kan brukes til så mangt hvis man forholder seg blindt til tallene og ellers ser bort i fra hvordan folk har det eller oppfatter situasjonen.

  For eksempel vil statistikk sannsynligvis vise at terroraksjonene i Tyrkia har ført til at antall lommetyverier av turister har gått ned.

  At det skyldes at turistene er borte trenger man ikke nevne hvis formålet er å vise at terror er effektivt for å redusere vinningskriminalitet.

  Konklusjon: terror er bra hvis man ønsker å redusere vinningskriminalitet, og kanskje vil reduksjonen i vinningskriminaliteten bli så stor at det kan vises til en nedgang i den totale kriminaliteten når man legger sammen prosentsatsene.

  Da kan man trygt fastslå at terrorisme er positivt for samfunnet.

 • EddyEagle

  Det nytter jo så lite om du er forsker med kunnskap på feltet. Du lider jo også av Tjomlid-effekten.

  I likhet med Tjomlid har du jo en personlig agenda mot Rolness – ja, jeg har sett den famøse kronikken din i Aftenposten der du fremstår som en furten og grinete unge (hvis Kjetil også skal være med å leke så blir jeg ikke med! Så det så! ….

  I deres iver etter å målbinde Rolness, tyr du og Tjomlid til cherry-picking og subjektiv tolkning av statistikk, for å få dataene til å stemme med det redultatet dere så gjerne ønsker. Sikkert ikke med hensikt, men hat gjør blind :-)

  Så får du bare fortsette å kalle alle som er uenig med deg og Tjomlid for nettroll og uvitende.
  Selv ler jeg godt vær gang Rolness setter dere på plass og avslører faktafeilene.

  PS. Å dra frem mørketallene blir bare latterlig, spesielt når du i likhet med Tjomlid gjør skråsikre antakelser om at mørketallene inneholder bekreftelse for nettopp deres synspunkt

 • C Bratt

  OK, jeg bør være klarere: voldtekter som skjer i nære relasjoner blir i liten grad anmeldt.
  Videre vet vi fra kriminologisk litteratur generelt at anmeldelser (og domfelling) er preget av opplevd avstand (ikke minst etnisitet).

  Og for å ha det på det rene: jeg sier ingenting om faktiske fordelinger i voldtekt. Jeg sier bare at det klin umulig å bruke tallene for anmeldte voldtekter som grunnlag for å uttale seg om det totale antallet voldtekter. Så det er poenget mitt: vi har ikke tall for det vi snakker om.

  Jeg kommer i liten grad til å delta på nettet om slike diskusjoner. Men jeg satte pris på et ærlig og inviterende spørsmål! Jeg skulle ønske at debatten var slik.

  Selv har jeg lært noe her. Jeg har ikke sett på hatkriminalitet tidligere, men fikk hjelp til å finne et viktig moment. Registrerte tilfeller av hatkriminalitet i Norge omfatter relativt mange som ikke er født i Norge. Det gjør meg nysgjerrig. Er de tilfellene hatkriminalitet på tvers av minoritetsgrupper? Eller snakker vi om hatkriminalitet fra personer som ikke engang bor i Norge? Hvem er de i så fall rettet mot? Samtidig er jeg redd for en økning i hatkriminalitet på linje med det vi nå ser i Storbritannia.

  Jeg tror det blir siste innlegg fra meg her. Jeg bør gjøre annet enn å skrive debattinnlegg på nettet.

  Ha en fortsatt fin helg.

 • Tall og statistikker som ikke finnes i virkeligheten kan i alle fall ikke brukes som begrunnelser og argumenter og forklaringer slik jeg ser det. Om det er fakta kan kanskje diskuteres?

 • C Bratt

  Nettopp. Og derfor er påstandene om fordelinger i antall gjennomførte voldtekter meningsløse.

 • Voldtekter av kvinner og jenter på norske gater er det mest meningsløse av alt etter min mening.
  Staten og kommunene har plikt til å skape full trygghet for kvinner og jenter på alle offentlige gater etter min mening.
  Det kan ikke staten og kommunene gjøre innendørs i alle private hjem. Mitt krav gjelder derfor gatene, for der bør alle ha rett til å ferdes trygt.
  Og derfor er det statistikken over og for vold og overfall og voldtekter og antastelser på gatene som interesserer meg i den sammenhengen.

 • C Bratt

  Den er grei. Jeg synes det er et realt og velbegrunnet standpunkt. Takk for praten, hvem du enn er.

 • Padda

  Så når Tjomlid prøver å forklare overrepresentasjon i anmeldte overfallsvoldekter med høyere anmeldelsestilbøyelighet overfor minoritetsgrupper så har han ikke belegg for å gjøre det mao.?

  Takk for avklaringen.

 • Ralieur

  Gadd vite hva fakta-kvakksalveren Tjomlid mener om den siste overgrepsbølgen under svenske musikkfestivaler. Bortsett fra at etnisk svenske jenter er kraftig overrepresentert på offersiden, mon tro hvilke kategorier som er kraftig overrepresentert på overgripersiden?

  Hvilke unnskyldninger vil han fabrikkere på vegne av overgriperne, som har kommet seg til Sverige – de økonomiske emigranters paradis?

  Gunnar «Så flott at det er flere innvandrere enn norske elever på skoler i Oslo» Tjomlid produserer skvalder og myter basert på selvhat som hvit middelaldrende mann. White guilt later til å drive det meste av hans virke for tiden.

 • elseberitkristiansen

  Jeg har lest hele bloggposten slik du «krever» for å kommentere. Ikke at jeg har lest og prøvd å forstå alle grafene, men så er det heller ikke disse spesifikt jeg vil kommentere.

  Når det gjelder hatkriminalitet mot muslimer på bakgrunn av deres livssyn, er det helt forkastelig. Religionen islam derimot, bør utsettes for langt hardere og mye mer omfattende kritikk. Ikke minst for at også muslimer skal få nyte godt av menneskerettighetene i vestlige land, slik som likestilling, ytringsfrihet og bevegelsesfrihet, for å nevne noe.

  Først til din påstand om at innvandring ikke har gjort Norge mer utrygt vil jeg bare påpeke en enkelt ting: Alle kvinner er livredde for å bevege seg ute i gatene om kvelden og natten, og er tvunget til å ta forholdsregler. Slik var det ikke før innvandringen. Hvis påstanden om at innvandring ikke har gjort Norge mer utrygt på dette området skal holde vann, må du gå tilbake og se på hvor mange overfallsvoldtekter det var i norske byer før innvandringen startet.

  Hvilket leder meg til det andre punktet jeg ønsker å kommentere: Jeg stryker «fantasifull» i setningen om kritikk av innvandring, fordi jeg mener det er et usaklig uttrykk. Altså: Kritikk av innvandring har gjort Norge mer utrygt? Er det fordi vi har innvandringskritikere i Norge at det bygges opp under fremmedfrykt og hat? Jeg tviler på at det er riktig. Jeg tror de ansvarlige for å bygge opp under fremmedfrykt og hat er primært terrorister, sekundært alle som støtter de ideologier terroristene benytter som rettferdiggjøring.

  Å kritisere innvandring (og islam) vil muligens ikke føre til mindre kriminalitet. Å la være å kritisere innvandring (og islam), vil neppe heller iføre til mindre kriminalitet. Spørsmålet er hvilken av de to tilnærmelsesmåtene som virker best? Som er best egnet til å få tallene ned? Den som tier, eller den som taler? Eller ingen av dem?

 • Du eksemplifiserer godt hva som er problemet her. Norge ER blitt tryggere, men grunnet nettopp den retorikken bl.a. Rolness har bedrevet, tror kvinner at de er mer utrygge. Og de ender opp med å se farene på feil sted. Vi vet hva som er de største risikofaktorer for å bli voldtekt, og innvandring er ikke en av dem. Så det du skriver poengterer jo nettopp det jeg forsøker å adressere som problemet.

  Når det er sagt har jeg ikke noe sted skrevet at man ikke skal kritisere islam eller snakke om reelle problemer knyttet til innvandring eller enkelte religiøse miljøer. Det skal og må man. Men det er noe helt annet enn å generalisere slik Rolness gjør, f.eks. med en helgekommentar i Dagbladet som har tittelen «Importert voldtektsrisiko» og en rekke tilsvarende formuleringer.

 • Erik Arne Hansen

  Så du mener fortsatt at det er like stor sjanse for å bli voldtatt i en gruppe av 100 tilfeldige ikke-europeiske imigranter som i en gruppe av 100 tilfeldige «etnisk norske»?

 • Erik Arne Hansen

  Du må slutte å fokusere på disse tallene som vi vet noe om. Du må heller tenke på mørketallene som vi ikke vet noe som helst om. Der er finnes det nemlig ingen innvandrere blant gjerningsmennene i det hele tatt. Ingen! (vel, ihvertfall i følge Tjomlid)

 • Snegle

  Tino Sanandaji har jo vist at selv om man korrigerer for alder bakgrunn etc så er innvandrere fra noen landområder sterkt overrepresentert. Og som Rolness hevder så er jo de fleste innvandrere som ankommer i nettopp menn i den aldersgruppen, slik at overskriften «Importert voldtektsrisiko» holder vann. Derimot så har du ingen statistikk som tilsier at nyansene Rolness prøver å få fram skulle tilsi mer hatkriminalitet. Dette er en udokumentert påstand langt under det som burde være ditt nivå.

 • Dette er Rolness sin store blindsone, fordi mørketallene er ikke noe vi ikke vet noe om. Det finnes mye støttende litteratur som kan si oss ganske mye om hvor de største mørketallene er, og disse har jeg drøftet og kildebelagt. Vi kan se til både NKVTS sine rapporter, til SSB som også viser til internasjonal forskning osv. Men det er klart, å vise til forskning som ikke fremmer banale konklusjoner er jo tåkelegging i Rolness-world.

 • Erik Arne Hansen

  Apropos voldtekter i nære relasjoner. Du er klar over at 67% av de som oppsøkte krisesenterne i 2013 var innvandrere?

  Det er ingen logikk i at innvandrere skulle være underrepresentert i mørketallene, men overrepresentert i tallene som er målbare.

 • Erik Arne Hansen

  Og selv om Tjomlid sykt nok hevder forskjellene er forklarlige ved at innvandrerne er i «riktig voldtektsalder» i forhold til den generelle befolkningen, så er fortsatt innvandrerne massivt overrepresentert når man sammenligner tallene for disse aldersgruppene (for menn i alderen 16-19 år, er det 15 innvandrere og 1 nordmann i Politiets egne tall over anmeldte gjerningsmenn i voldtektssaker)

 • Erik Arne Hansen

  I det du vet noe dokumenterbart om disse tallene, så er de ikke mørketall lengre.

  Aspartam er LIVSFARLIG!! Like farlig som VAKSINE!! De enorme mørketallene forteller alt om det.

 • Hermann

  Du har lite å fare med Tjomlid.

  Debatten med Rolness i DB på nyåret der han plukket din «argumentasjon» i fillebiter:
  http://www.dagbladet.no/2016/02/03/kultur/debatt/meninger/voldtekt/kjetil_rolness/43012848/

  greide du ikke å besvare med annet enn primitive stigmatiseringer og svada.
  http://tjomlid.com/2016/02/02/du-rolness-du-rolness/

 • Hermann

  Rolness har ikke gjort annet enn å se på statistikken slik den er:
  http://www.dagbladet.no/2016/02/03/kultur/debatt/meninger/voldtekt/kjetil_rolness/43012848/

  Dette leserinnlegget greide du forøvrig ikke å besvare med annet enn personkarakteristikker og svada:
  http://tjomlid.com/2016/02/02/du-rolness-du-rolness/
  Ikke mye hardtslående argumenter her. Ble du så avkledd?……….

  Man bør forøvrig stille store spørsmålstegn ved norsk kriminologi som fag når man ser hvordan statistikk bearbeides og harde fakta ufarliggjøres med sosioøkonomiske forklaringsmodeller.
  . Det hjelper heller ikke på kredabilliteten at professoratene ved UIO i fagdisiplinen er gjennomsyret av forenværende AKP-ml`ere.

  Dette er forøvrig noe av det samme bildet som avspeglet seg i «Hjernevask»-serien til Harald Eia rettet mot det samme SV-fakultetet på Blindern.

 • ronny

  Må være kjekt å være rebell i kjellerleiligheten? Generalisere person uten skamvett. Vel tydlig bevis på ytterligående venstreekstrem person.

 • Hermann

  Ondskap springer i de fleste tilfeller utav at man tror at man står for noe godt.

  Så også med den norske venstresiden. De har det siste hundreåret vært gjennom minst 3 faser der de som en motreaksjon på USA/Kapitalismen har valgt en motsatt ytterlighet bare enda værre.

  Fase 1 fikk man etter den kommunstiske revolusjonen i Sovjet i 1917, med APs innmelding i kommitern, etterhvert utmelding igjen og store spenninger på venstresiden mellom de som hadde forstått galskapen i kommunismen og drømmerne. Sistnevnte hatet USA og kapitalismen og drømte om kommunismen til sin død. Avsløringer om Gulag og andre grusomheter prellet av for de stod jo for noe godt i motsetning til de fæle kapitalistene.

  Fase 2 fikk man med AKP-ml fra 70-tallet og utover. Her hyllet man blant annet despoter som Pol Pot og Mao. Hatet til Israel i forbindelse med palestinakonflikten gjorde at flere av disse konverterte til Islam. Legen Trond Ali Lindestad er den mest kjente.

  Fase 3 er på mange måter en forlengelse av fase 2. Mange av AKP-ml`erne og andre langt ute på venstresiden posisjonerte seg i akademia ( kriminologi er verstingen), media, byråkratiet osv.
  Hatet mot USA/kapitalsmen og også Israel har gitt disse ett massivt Stockholm-syndrom for de undertryktes religion, Islam.

  Men som med kommunismen,Stalin, Pol Pot og Mao i tidligere faser, velger man seg på ny bare en ny ektrem ytterlighet med motsatt polaritet og enda større styrke av den man tror man løper fra.

  PS! Sosial-darvinismen er en retning de norske sosiologene ikke har mye til overs for. ( som med genetikk ref hjernevask ser de mer eller mindre vekk fra teorien) Men fortsetter galskapen slik vi har sett de siste årene, kommer denne til å innhente oss på brutalt vis i den ene eller andre retningen.

 • elseberitkristiansen

  Jeg er ikke god til å lese statistikk, men må i større grad bruke egne og andres erfaringer for å uttale meg om eventuelle endringer som har funnet sted etter at innvandringen startet. For å begynne med et punkt jeg tror alle er enige om: Det har blitt langt mer utrygt å ferdes ute i gatene i norske byer, især om kvelden og natten. Det er det svært, svært få kvinner som gjør lenger, og alle vet hvorfor. Der har Rolness rett. (Færre kvinner er klar over at risikoen for å bli utsatt for voldtekt også er høy når det kommer til festrelaterte voldtekter.)
  Men jeg lurer på en ting: Ville det ha vært legitimt (i dine øyne) om Rolness hadde vært mer konkret og laget denne overskriften: «Importert overfallsvoldtektrisiko?» Eller for å spørre på en annen måte,- hvis det er generalisering som er problemet,- hvordan skal man da informere om farene for å bli utsatt for overfallsvoldtekt?

  Jeg er usikker på om utenlandske menn, og da især den gruppen som er sterkt overrepresentert når det gjelder overfallsvoldtekter, oftere er tilbøyelig til å begå voldtekt, enn andelen blant menn generelt. Med referanser til kvinnesyn, holdninger og saker fra de nevnte landområder, kan man få inntrykk av at det er slik, men det kan også være at voldtektsmenn fra disse landene ikke befinner seg på fester blant «vestlige» og at det er grunnen til at de finner ofrene sine gatelangs. En voldtektsmann er en voldtektsmann og vil alltid finne noen å voldta.

  Statistisk sett er det mulig du har rett i at Norge har blitt tryggere på en del områder, men det er også på det rene at Norge er blitt mindre trygt på noen områder.

  Alt i alt er jeg skeptisk til å behandle statistikk som sannhetsvitner. Hva som kommer fram, avhenger av metodene, og det som kommer fram kan som regel tolkes i mange retninger, ofte avhengig av hvilke politiske briller man har på. I tillegg er det alltid disse mørketallene, især hva angår tabuiserte tema. Før 1986 eksisterte det praktisk talt ikke seksualisert vold mot barn. Så ble det første støttesenteret åpnet, og tallene skjøt plutselig i været. Det var jo ikke slik at støttesenteret var årsaken til at barn ble utsatt for seksualisert vold.

  Man vet at det er en del tabuiserte tema især i religiøse miljøer, så det er lett å gå seg bort hvis man bruker statistikk som sannhetsvitner.

  Jeg er overbevist om at «fantasifull kritikk av innvandring» ikke vil gjøre Norge mer utrygt i framtiden. Det er kriminelle, voldsmenn, terrorister, dogmatiske, religiøse ledere og alle som støtter religiøse og politiske voldelige ideologier, som kan gjøre Norge mer utrygt. Ingen andre.

 • Flemming Petersen

  Med fare for å bli stemplet som rasist så beveger jeg meg nå inn i et ømtålig tema som kan ha en sammenheng med aggressivitet og økt tilbøylighet for kriminalitet og vold. Det ene er at det er bevist at mennesker fra store deler av det afrikanske kontinentet har lav IQ, og det andre er at menn fra de samme områdene har ca 15% høyere testosteronnivå en det vi europeere har.

 • Jeg har ikke lest Sanandajis analyse, men jeg kjennet godt de norske tallene, og de forbehold som utelates. Jeg vil vel anta at Sanandaji tar høyde for sosiodemografiske forhold, men han tar neppe høyde for faktorer som anmeldelsestilbøyelighet for ulike voldtektskategorier, en faktor som ikke er ubetydelig når man skal analysere dette. Jeg har heller ennå ikke sett noen av dem drøfte hva overrepresentasjon betyr sett i sammenheng med gruppestørrelse. Det er en vesentlig forskjell på overrepresentsjon og absolutt risiko. Som jeg tidligere har påpekt, så ville tonstadbuere vært overrepresentert med en faktor på 200x i mordstatistikken hvis min bror drepte en fyr. Ville det bety at tonstadbuere var farlige? Sier det noe som helst om tonstadbuere som gruppe? Ville vi løse noe samfunnsproblemer ved å isolere/kaste ut tonstadbuere fra landet? Selvsagt ikke. Dette forstår vi. Men folk glemmer at det samme gjelder når en etnisk gruppe som kanskje bre består av noen få tusen opplever en stor overrepresentasjon grunnet tre serieforbrytere i gruppen. Man kan peke til en betydelig overrepresentasjon på statistikken, men i absolutt risiko er det fortsatt bagatellmessig, og det sier ingenting om gruppen som helhet. Det er disse helt sentral aspektene Rolness/Sanandaji og co ignorerer, og som gjør retorikken så skadelig og unyansert.

  Hva gjelder min hypotese om Rolness-effekten, så kan jeg minne om at dette bare er en speiling av den retorikk bl.a. Rolness og Nawaz har brukt om venstresiden lenge. «The regressive left», vettu. Vi som er skyld i både økende rasisme og som har lagt grunnlaget for at «massevoldtekter» kunne skje i Køln og Sverige. Rolness kalte det selv en «kortsiktig og risikofylt strategi som nærer konspirasjonsteorier og mistillit til «elitene»» allerede for seks måneder siden i Dagbladet.

  Dette var visst helt greit. Retorikken fra innvandringskritikerne om at «venstresiden», da spesielt folk som Marianne Sætre og meg, er medskyldige i innvandringskriminalitet har pågått i lang tid, og ingen har reagert. Men i det øyeblikk noen våger å påpeke at innvandringsfientlig retorikk kan ha konsevenser, ja da kommer piggene ut. Kanskje på tide å se seg litt i speilet før man reagerer så veldig?

  Vedr svar til Rehman, så vet jeg ikke hva du sikter til. Jeg har da svart ham på Facebook for lenge siden?

 • I det du vet noe dokumenterbart om disse tallene, så er de ikke mørketall lengre.

  Nei, det er rett og slett ikke korrekt å si. Man kan gjøre godt kvalifiserte vurderinger av både størrelse på mørketall, og hvordan fordelingen er, basert på data fra andre felt.

 • Han skal få sine svar. Slapp helt av :) Og det du kaller «primitive stigmatiseringer» er bare at jeg vente samme retorikk som de har brukt mot venstresiden (som jo er skyld i både økende rasisme og voldtekter) i lang tid. Søtt å se hvor sinte du og dine blir når dere møter samme retorikk i retur, bare denne gang backet opp med data.

 • Hermann

  Ja, data skryter du på deg Tjomlid, men når Rolness plukket deg i fillebiter i den nevnte artikkelen ble du stående lamslått og avkledd tilbake, og greide ikke å komme opp med filla av data eller argumentasjon, kun oppgulp og karakterisasjoner.

  Slik «argumenterer» en som ikke har så mye å fare med når noen virkelig går deg etter i sømmene. De som hadde fulgt deg hadde nok forventet langt mer av en som bruker så store ord om argumentasjon backet opp med data……..

  Istedenfor ble du stående igjen fullstendig avkledd som en tåpe. De flåsete utspillene dine over om hvor søtt du synes at meningsmotstanderne er når de blir sinte, underbygger hvilket pubertalt nivå du virkelig opererer på.

 • C Bratt

  Ja, jeg er klar over den statistiske overrepresentasjonen der. Jeg synes det er viktige tall, men jeg vet ikke hvordan de skal tolkes.

  Hvor mye av forskjellen forklares av at kvinner med minoritetsbakgrunn har færre å gå til i eget nettverk og derfor er nødt til å bruke krisesentre i stedet for venner? Ikke misforstå meg, jeg mener tallene du viser til er viktig og noe vi bør forholde oss til. Og sier du at det mer kvinnefiendlige holdninger i en del av de landene innvandrergrupper kommer fra, har du meg på lag. Men igjen, vi kan ikke på enkel måte generalisere fra tall for et utvalg til hele befolkningen når utvalget er skjevt. Det er der personer som Kjetil gjør så store feil.

  Håper du ikke misforstår meg.

 • C Bratt

  Tjomlid har belegg for å vise til skjevhet i anmeldelser. Men om det betyr så mye for overfallsvoldtekt gjennomført av fremmede på gata, er et annet spørsmål. Jeg tviler sterkt på at det er viktig for den type voldtekter.

 • C Bratt

  Siden du gjentatte ganger bedriver offentlig mobbing av Tjomlid, ber jeg deg om å bruke ditt eget navn og ikke skjule deg bak et kallenavn. Det er feigt.

 • C Bratt

  Du er klar over at IQ ikke måler annet enn IQ? IQ måler ikke intelligens, men er det beste av alle de dårlige målene vi har på intelligens.

  Visste du at menneskets hjerne er blitt ca 10% mindre siden vi var nomader? Det er neppe et uttrykk for at det moderne mennesket er mer intelligent enn nomadene.

 • Flemming Petersen

  Visste du det at størrelsen på hjernen ikke nødvendigvis gjenspeiler intelligensen, en elefanthjerne er for eksempel 5 kg mot mennesket som har en hjerne på ca 1,3 kg.

 • C Bratt

  Størrelsen på hjernen sier noe om intelligens, vel å merke hvis man ser på forholdet mellom kropp og hjernens størrelse. Men vi kan ikke se isolert på hjernens størrelse, helt riktig, ravn og andre kråkefugler er påfallende intelligente.
  Elefanten er for øvrig også et overraskende intelligent dyr.

  Poenget mitt er dette: Når evolusjonen ikke lenger i sammen grad favoriserer mennesker med veldig stor hjerne (det koster å ha stor hjerne!), sier det antakeligvis noe om utviklingen i menneskets tenkeevne.

 • Flemming Petersen

  Det er jeg helt enig i, men det er ikke til å komme fra at genetiske faktorer spiller inn på IQ`en. Kinesere og japanere er rangert som de landene med høyest IQ, mens europeiske jøder er rangert med høyest IQ i verden. Afrika ligger helt på bunn.

 • Hermann

  Inntil for 10-15 år siden var det også blant sosiologer legitimt å stille spørsmål ved religiøskulturelle føringer hos grupper som kom til Norge.

  Alam Ahsan, den mangeårige AP-politikeren i Oslo bystyre beksrev disse religiøskulturelle føringene svært grundig i sin bok «Regnbønnen- et liv i kontraster».

  Der beskrev han sitt første møte med norsk kultur slik etter å ha innvandret fra Pakistan på 70-tallet:

  møte med norske jenter:
  ««Hvorfor går de nakne? Eier de ingen skam? Har de ikke menn som forbyr dem å gå ut sånn som «horer»? Hvorfor gir ikke mennene deres en skikkelig omgang med juling for utilgivelig og skamløs opptreden?» »

  møte med en ateist:
  ««Han angrep min barnetro med sverd. Han er vantro. Han er satans etterkommer. Han bør piskes, henges og steines»,»

  Så i 2002 kom sosialantropolog Marianne Gullestad med boken » Det norske sett med nye øyne». Med denne boken og debatten som fulgte ble det lagt et lokk på den kritiske tankegangen hos sosiologene. Nå skulle plutselig alt kun forklares sosioøkonomisk i god venstreradikal ånd, religiøstkulturelle føringer var ikke relevant lenger, og bidro til stigmatisering av grupper og vanskeliggjorde vistnok integreringen.
  Antropologer som Unni Vikan og Inger Lise Lien som tildels hadde hatt en nyansert tilnærming, ble frosset ut.

  Både norsk sosiologi og kriminologi er på ville veier og er i stor grad ofte selvmotsigende.

  Når man i kriminologien tror så sterkt på verdien av å innprente verdier gjennom soningstiden, er det selvfølgelig en stor bløff når man mener at religiøstkulturelle føringer som det Ahsan og hans like er indoktrinert med, ikke legger føringer på adferdsmønsteret i møtet med vestlig kultur.

  Den norske sosiologien/kriminologien med sin unfallenhet og snillistiske tilnærming til en steinaldersk religion som Islam, bidrar til en fullstendig mangel på proaktivitet knyttet til utfordringene med Islamsk kulturelle. Dette i sin tur bidrar til mer kriminalitet inkludert overgrap og voldtekter.

 • Akselp

  Nei, jeg gir egentlig ikke Padda rett i at det er «guilt by association». Og ja, det er mulig å ha mer enn en tanke i hode samtidig. Men dessverre klarer ikke du leve opp til det når du mener at min kritikk av Rolness sin naivitet evt uærlighet når han påstår at islamkritikere er liberale er GBA fordi jeg samtidig eksemplifiserer med Kjell Erik Eilertsen raseteorier.

 • EddyEagle

  Mobbing? Ærlig talt!
  Å kritisere noen på sak og kritisere sakligheten i argumentasjonen er ikke mobbing.
  Du er veldig uredelig i din argumentasjon. De du ikke er enig med, stemples enten som nettroll, mobbere eller rasister. Det er feigt det!

 • Lars Berglund

  Så utfordringen som skjer i Svenske konsertarenaer og badehus er ikke noen fare da kriminaliteten synker?
  eller hvordan skal man tolke det?
  Det kan selvklart vare at Svenske menn har blitt mer opptatt ai å vaske seg på badehus/ gå på konserter for å antaste og forsøke penetrere publikum på konserter…..
  Eller kan dette vise til at vi har en utfordring til å diskutere?
  Men det er der som jeg anser rollnes har en bedre utgangspunkt , han diskuterer og debatterer , mens du polariserer stempler i dine debatter ond/god og ikke noe mellomting

  Men jeg er glad iallafall at det ser ut som du sluttet med å ta med Sosioøkonomiske faktorer som et bidrag/årsak til seksuelt vold (som du faktiskt gjort flere ganger,)
  Men saknet noen som helst bevis fakta at sosioøkonomiske faktorer har noe som helst med seksulelt voldt at gjøre

 • Lars Berglund

  «Det finnes mye støttende litteratur som kan si oss ganske mye om hvor de største mørketallene er»

  Kan de vennligst poste dem?
  Lenke ikke til selve rapporten, just men det som du anser underbygger ditt ståsted på hva mørketallene er ?
  Da du bruker mørketall på dette vis så må vel det dokumenteres med eller ?.

  Teks om jeg skulle si noe som dette :
  Det finnes mye støttende litteratur som kan si oss ganske mye om hvor de største mørketallene er at innvandrere begår mest voldtekter.

  Skulle du ikke ville lese ha jeg baserte min absolutte sanning på da ?

 • C Bratt

  Beklager, men det er en feilslutning. IQ er én form for inteligenstest, preget av vestlig tenkning/kultur. Du kan gjerne ha raseoroienterte teorier om IQ, men man kan ikke teste effekter av genetikk på den måten. Til det kan man bruke tvillingsstudier.

  Det finnes veldig mange eksempler på asiater og afrikanere med svær høy intelligens. Teorien om genetisk betinget lavere intelligens hos noen folkegrupper har fått hard medfart, ikke bare for å være påfallende rasistisk, men også for å være lite vitenskapelig.

  Takk for praten.

 • EddyEagle

  Håper at dine godt kvalifiserte vurderinger av disse mørketallene ikke korrigerer for kulturelle forskjeller? Du vet, der en norsk mann kan bli dømt for voldtekt av sin kone, har en muslimsk hustru plikt til å la ektemannen ta for seg som det måtte behage ham. Slike kulturforskjeller gir jo store mørketall ifht definisjonen av voldtekt.

  Jeg vil også påpeke at det er svært lite mørketall ifbm overfallsvoldtekter, mørketallene finnes først og fremst i voldtekt innenfor nære relasjoner. Overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter er uansett hvordan du betrakter det statistisk et langt mer traumatisk overgrep mot offeret.

 • Skepsist

  Beklager, men hva er det du mener er feil? Det er ganske opplagt, ut ifra sitatet, at Tjomlid ikke skjønner hva overrepresentasjon betyr. Om det handler om gjennomførte eller anmeldte voldtekter er ikke relevant. Det er ikke noe som heter overrepresentasjon i absolutte tall.

 • Skepsist

  Det mest skadelige en kan gjøre, slik du og en del andre tydeligvis ivrer etter, er å kneble debatt og forhindre formidling av viktige fakta.

 • Flemming Petersen

  Det er bare PK svada, intelligens er noe du arver fra mor/far, det er ikke noe man får fra ingensteds.
  Det er er rimelig godt dokumenterte fakta at afroafrikanere har lavere intelligens enn hvite afrikanere. PK begrunnelsen for forskjellig intelligens er at det er kostholdet som utgjør differansen, men det endrer ikke på faktumet.

 • EddyEagle

  C Bratt hevder seg bedre skolert i statistikk enn de fleste, noe som nok sikkert stemmer ettersom han er forsker tilknyttet universitetet i Kent.

  Men i likhet med Tjomlid, blir han slurvete i sin omgang med statistikkene når kabalen ikke går opp.

 • Ralieur

  Aha, da vet vi hvorfor det finnes så få afrikanske, arabiske eller asiatiske Nobelprisvinnere. Utdelingene er rigget og bygget på vestlige premisser.

  Takk for innsikten, Herr Bratt (som alltid ser ut til å slite i motbakke).

 • Flemming Petersen

  Det må du spørre Jagland og & om :-)

 • Ralieur

  Jagland & co., samt forhenværende ledere og komitémedlemmer har gjort sitt, i og med at svarte afrikanere stort sett, med få unntak, kun har vunnet fredsprisen.

 • Flemming Petersen

  Arafat og Obama fikk fredsprisen fordi de fortjente den, eller.

 • Ralieur

  Ikke akkurat. Finner det bare påfallende at det finnes så få afrikanske eller arabiske prisvinnere, især innen de vitenskapelige kategoriene. Kan det være noe feil med statuttene? Favoriseres hvite og jødiske vitenskapsmenn?

 • Flemming Petersen

  Hvis afrikanske eller arabiske vitenskapsmenn el gjør en stor nok oppdagelse så får de selvfølgelig nobelpris for det.

 • Nicolai Herzog

  hahahahahaha

 • Padda

  Overrepresentasjon er fortsatt overrepresentasjon. Om en gruppe har en overrepresentasjon av kriminell adferd så er da alminnelig å sette inn fokus på denne gruppe eller forsøke å minske denne gruppens vekst, er det ikke? Ifølge C Bratt som er forsker på området er det lite sannsynlig at anmeldelsestibøyelighet har noe å si for rene overfallsvoldtekter som er diskutert tidligere.

  For hatkriminialtet er tallmaterialet så lite og sesongvariasjonene så små at det er vanskelig å konkludere her om årsaker og vekst. Mye av veksten er hatytringer. Politiet selv sier: Det er stor grunn til å anta at dette kan skyldes et økt fokus på opplæring av ansatte i hatkriminalitet i Oslo politidistrikt, økt forkus hos organisasjoner på å anmelde slike saker og at hatkrimgruppen på Manglerud har fått økt kompetanse og fokus på å kode disse sakene riktig, og iretteføre dem. Videre sier de: I denne rapporten presiseres det flere ganger at det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av for så vidt lave anmeldelsestall.

  Det er mer enn litt overraskende at du ikke karer å lese politirapporten riktig når det er nettopp det du kritiserer dine meningsmotstandere for. Men det var kanskje et polemisk poeng og et forsøk på å speile retorikk?

  Uansett er det svært forvirrende at en blogger som har skrevet så saklig, grundig og etterrettelig om mange forskjellig temaer skriver en blogg som ender i en så feil, unyansert, usakelig og polemisk konklusjon.

 • Padda

  Nei, slett ikke

  Man kan trenes til å gjøre det bedre på IQ-tester. Hjernen er ekstremt plastisk og kan trenes fra alt til sjakk, spille instrument til at andre deler av hjernen tar over funksjoner fra deler av hjernen som er ødelagt (hjerneskade).

  Bare det at eldre søsken statistisk sett scorer høyere på IQ-tester enn yngre søsken viser jo at dette er avhengig av miljø og trening

 • C Bratt

  Hei «Padda». Jeg setter stor pris på din tilnærming, du virker oppriktig og sannhetssøkende, og det hadde vært fint om flere kritikere var det. (Jeg tenker f.eks. på ditt bidrag til diskusjon om IQ. Intelligens er jo preget av arv, men det du skriver er viktig og riktig.)

  Jeg skal ikke blande meg i diskusjonen du har med Tjomlid, men jeg må korrigere en ting: Jeg er forsker ikke på voldtekter eller anmeldelser (jeg forsker på forhold/fordommer mellom etniske grupper, forhold mellom aldersgrupper, psykisk helse, atferdsproblemer blant ungdom, samtidig som er jeg svært interessert i og av og til foreleser om vitenskapelig metode og statistikk).

  Mitt svar på spørsmål om tilbøyeligheten til å anmelde overfallsvoldtekter gjennomført av ukjente gjenga hva jeg tror. Jeg har ikke data til å hevde at «slik er det». Hvis Tjomlid eller andre kan bruke data til å vise at jeg tar feil, ville jeg lyttet til dem.

 • C Bratt

  Okay, så du er enig i argumentet at en redusert hjernestørrelse over tid hos mennesket sannsynliggjør redusert bruk av hjernekraft sammenliknet med nomaden.

  Tenk deg nå denne hjernesterke nomaden som skal ta en moderne intelligenstest. Ville han/hun skåret svært dårlig?

  Eller tenk deg et moderne menneske plassert i ødemarken i Afrika. Hvor lenge hadde han overlevd?

  Ellers kan jeg jo nevne at du må spørre andre enn Jagland hvis du er opptatt av Nobel-priser. Jagland sitter i komiteen for fredspriser. Det er én av mange Nobel-priser, og i din argumentasjon viser du til andre Nobel-priser enn fredsprisen. (Afrikanere er godt representert blant fredsprisvinnere.)

 • Tobb86

  Du må lese hele innlegget før du kommenterer. Også andel som rapporterer å ha blitt utsatt for kriminalitet er synkende.

 • Tobb86

  Hahahaha! Skal gjøre det, må bare bli ferdig med nyhetsspeilet og mein kampf først.

 • Tobb86

  Og statistikken som sier at andelen som blir utsatt for kriminelle handlinger går ned, den forklarer du hvordan?

 • Tobb86

  Intetsigende floskler, som vanlig.

 • Tobb86

  Hvordan er dette innlegget knebling? Fordi det etterspør dokumentasjon? Vi lever i en trist tid hvis det er blitt sånn at det å måtte dokumentere påstandene sine er ensbetydende med å bli kneblet…

 • Tobb86

  Innlegget ditt kommer over som projisering. Men øl er jo godt det..

 • Tobb86

  «Vasket»? Er det det vi oppegående folk kaller analyse av data? For i så fall er det helt normalt, da tall i seg selv ikke forteller stort, før de får en mening, gjennom nettopp analyse. Søt konspirasjonsteori forresten, har du husket å vaske foliehatten?

 • Tobb86

  Det er jo intet rasjonelt i argumentene Tjomlid kritiserer, hadde de vært rasjonelle hadde de åpnet for motforestillinger og møtt dem rasjonelt, og ikke bare med sutring og latterliggjøring som det du skriver.

 • Tobb86

  Har du funnet en video som er enig med deg på youtube du da? Gratulerer, så fliiink!

 • soriella

  Til den siste setningen din: Du har rett. I tillegg rammer slike overgrep også de som (ennå) ikke har opplevd dem, på en helt annen måte enn relasjonsvoldtekter. For kvinner gripes av frykt for å bevege seg alene i det offentlige rom, og for mannfolk i grupper. Begge deler var sjeldent i Norge tidligere!

 • Axel

  Tjomlid-effekten: mer innvandring og dermed mer voldtekter, mindre hatkriminalitet.
  Nei vent litt, det blir vel mer hatkriminalitet uansett jo….

 • Axel

  «Vi får det stadig tryggere og bedre i landet»… Eeeeehhhh, nei.
  Vi gjør faktisk ikke det. Har du fått med deg hva som skjer i Europa?

 • elseberitkristiansen

  Jeg liker den edruelige tilnærmelsesmåten du har til statistikk, i alle fall har du det her hvor du peker på at kvinner med minoritetsbakgrunn kan har færre å gå til. All statistikk kan forklares/bortforklares ved hjelp av diverse variabler som ofte er spesifikt for gruppene en statistisk undersøkelse kan si noe om. Et eksempel er den klare overrepresentasjonen av utenlandske menn når det gjelder overfallsvoldtekter. At voldtektsmenn som velger denne type overfall faktisk er utenlandske, kan forklares med at de ikke befinner seg på «vestlige» fester (der flest voldtekter skjer,) og derfor er «henvist» til å finne ofrene sine gatelangs.

  Mitt poeng, og forsåvidt også mitt ønske, er at forskere som lager statistikk i større grad erkjenner at metoder og tolkning kan være farget av eget politisk ståsted og mangel på kunnskap om hva som kan skape variabler, (jeg vedder på at du ikke hadde tenkt på den mulige variabelen jeg presenterer om overfallsvoldtekt) og at det på bakgrunn av den erkjennelsen konkluderes mindre bastant, men heller mer nyansert. Selv ikke en høyt utdannet forsker kan ha kunnskap om alt som skjer «på gulvet» som kan gi variabler.

 • Tobb86

  Du vet at den sangen handler om høyrerabiate, sant? Blir jo litt tussete å sitere en sang som handler om deg selv og prøve å få den til å handle om noen andre. Men jeg kan jo spørre deg, er det kjekt å være rebell i kjellerleiligheten din?

 • ronny

  Raddiser er jo rebeller de å. Er jo de som tåkelegger carl johan mest ;)
  Når så du sist høyresiden gikk til gateslag i oslo? Å være rebell er ikke ensbetydende med å være på høyresiden. Da sporer du helt ut stakkars.

 • Tobb86

  Det forandrer ikke tema for sangen du siterer.

 • ronny

  Vel setningen kan ha flere betydninger sett bort ifra sangen. Karpe diem har ikke monopol på den.

 • Adolfo Henriksen

  Jenter som går utfordrende utkledd, for så å bli voldtatt får heller ikke noe sympati av meg.

 • Ralieur

  Tjomlid har i følge jungeltelegrafen klart å ta Rolness i en ny «løgn». Det var ikke «ensamkommande» asylsøkere som stod bak de siste seksuelle overgrepene på svenske musikkfestivaler. Overgriperne var kun asylsøkere. Så da så. Rolness får nok ikke fred fra trollene Tjomlid og Honoré før han kryper til korset… selv om virkeligheten ikke har endret seg. Minst av alt for de stakkars ofrene som Tjomlid og de venstrevridde Facebook-moralistene gir blanke f i.

 • Flemming Petersen

  De fleste «mindreårige» asylsøkerne i Sverige er i realiteten voksne menn.

 • Flemming Petersen

  Tjomlid burde forsket på hvem som ligger bak mest politisk vold, venstre eller høyresiden.
  Alt fra lettere til tyngre vold. Og ja, Breivik vet vi om.

 • Tulla

  Jeg leser overskriften til denne bloggposten slik: Skriveriene til Rolness har hatt den virkning at kriminaliteten er redusert her i landet (Eller i Oslo). Hatkriminalitet, som er noe annet enn kriminalitet; har vi imidlertid sett en økning av. Dette er også en virkning av Rolness sine skriverier.

  Jeg skjønner jo at det ikke er akkurat dette du har ment; men det er faktisk dette du har sagt. Har du hatt det litt for travelt med å ta fienden Rolness? Begrepet ”Rolness-effekten” klinger godt, men det er i første omgang uklart hva det betyr. Hva du har ment blir lettere å forstå når man har lest hele bloggposten.

  Jeg er jo enig i intensjonen din: Det er viktig å ha et nøkternt og mest mulig korrekt bilde av virkningen av innvandring på forskjellige typer kriminalitet. Det er også viktig å forstå at negativ omtale av grupper av innvandrere kan ha en svært uheldig effekt. Problemet er vel at det er uenighet om hvor mye vekt man kan legge på disse statistikkene du presenterer. Jeg syns det har fremkommet en del fornuftige motforestillinger mot dine tolkninger i kommentarfeltet. (Men her har jeg mistet oversikten, ettersom det ikke lenger er mulig å finne nye kommentarer uten å bla gjennom hele kommentarfeltet?) Særlig dette med mørketall gjør at det er vanskelig å vurdere verdien av enkelte statistikker. Du sier at man egentlig vet ganske mye om disse mørketallene. Jeg skulle ønske at du kunne si litt mer om akkurat det. Både generelt, hva man kan vite om mørketall; og med konkrete eksempler. Ønsker meg en egen bloggpost om dette.

 • Harald Skreppedal

  Rolness stoppet umiddelbart genetikk sporet i sin tråd.

 • Jeg minner om Dag og Tid.
  Søkeord og sitat :
  Lovlydig Groruddal

  Det er visst ikkje ende på elendet. Men det er faktisk noko som går betre og betre, og det er kampen mot kriminalitet.

  Søkeord slutt.
  Heldigvis er det ennå seriøs presse her i landet.

 • C Bratt

  Jeg synes innlegget ditt egentlig ikke trenger noen kommentar fra min side.

  Likevel vil jeg gjerne tilføye: Spørsmål en forsker reiser (og hypoteser hun tester) er naturligvis sterkt preget av verdier. Men, når forskeren samler data og analyserer dem, skal hun være så objektiv hun bare kan.

  Du skriver: – All statistikk kan forklares/bortforklares ved hjelp av diverse variabler som ofte er spesifikt for gruppene en statistisk undersøkelse kan si noe om.

  Dette utsagnet er jeg nok ikke enig. Som forsker vil jeg kontrollere for andre forhold (andre variabler), men det er resultatet fra statistiske analysen som bør avgjøre konklusjonen, ikke hva jeg ønsker at skal være sant.

  I bunn og grunn er vi nok ganske enige på dette punktet. (Men forklaringen du foreslo om voldtekter, hadde jeg nok tenkt på fra før.)

  Takk for at du er så saklig. Det få slike i sosiale medier.

 • Akselp

  Det forandrer ikke at han rett før påstod islamkritikere var liberale, noe de åpenbart ikke er som gruppe.

 • ronny

  Hvem har utført mest gateslag og randen av voldelige sammenstøt siste 15 år? Jo venstrerabiate som man å kan kalle rebeller. Finnes ikke noe monopol å gjemme seg bak.

 • C Bratt

  «Om det handler om gjennomførte eller anmeldte voldtekter er ikke relevant.» Sukk.
  Beklager, men her roter du veldig. Ingen vits i å diskutere.

 • Skepsist

  Bratts forsøk på brunbeising av motdebatanter er et forsøk på knebling. Har du lest debattinnleggene hans? Bare rør og moralisme uten substans.

 • Skepsist

  Prøver du å være seriøs? Betydningen av begrepet «overrepresentasjon» endres vel ikke avhengig av hva slags statistikk det er snakk om? Hvis du mener å vite bedre, og faktisk forsvarer Tjomlids bruk av overrespresentasjon i absolutte tall, foreslår jeg at du forklarer det.

 • C Bratt

  La oss si at vi helt glemmer andre variabler/momenter enn etnisitet (en svært dårlig framgangsmåte, som lett ville gitt stryk i en samfunnsvitenskapelig eksamensbesvarelse). La oss si at vi gjør det nå, for enkelthetens skyld.

  La oss videre bare forholde oss til anmeldte voldtekter. Da ser vi bort fra de aller fleste voldtektene, men la oss gjør det i første omgang.

  Da kan vi si følgende: Noen etniske grupper er overrepresentert i anmeldte voldtekter. (Denne overrepresentasjonen vil bli dramatisk redusert om vi tar hensyn til kjønn, alder, sosial integrasjon, osv, men det er ikke poenget nå.)

  Vi kan IKKE si noe om overrepresentasjon i faktisk gjennomførte voldtekter basert på disse tallene, ganske enkelt fordi de fleste voldtektene skjer mellom folk som kjenner hverandre og ikke blir anmeldt. Jeg synes det for holde, jeg ser ingen vits i at jeg gjentar det flere ganger. Kanskje skal jeg forsøke å forklare det i detalj senere, i en mer faglig orientert ytring.

  Mvh,
  Christopher Bratt

 • C Bratt

  Kanskje du skulle lese hva jeg faktisk skriver?

 • Skepsist

  Går du inn for å ikke skjønne det jeg skriver? Jeg diskutere ikke hvordan man skal tolke en overrepresentasjon eller om det er en overrepresentasjon det hele tatt. Jeg skriver at Tjomlid ikke aner hva overrepresentasjon betyr når han snakker om overrepresentasjon i absolutte tall. Kommentaren fra EddyEagle til din første kommentar beskriver nettopp dette, og du svarer med at det er feil, noe det absolutt ikke er. Hvorfor kan du ikke holde deg til tema?

  EddyEagle siterer Tjomlid på «»jeg har ikke sagt at nordmenn er overrepresentert relativt til gruppetall, men massivt overrepresentert i absolutte tall»», og mener det viser at Tjomlid ikke aner hva han snakker om, noe som forøvrig er helt korrekt. Og dette mener du er helt feil uten å evne å forklare hvorfor. Slutt å svare på kommentarer hvis du ikke skjønner det som er skrevet i kommentarene.

 • C Bratt

  Jeg synes du er overraskende aggressiv og synes det er unødvendig.

  Men, til saken. Jeg kan ikke skrive på vegne av Tjomlid. Jeg kunne bare svare på spørsmålet ditt til meg, slik jeg tolket det. Og jeg forstår nå at jeg misforsto spørsmålet ditt. Beklager.

  Når jeg leser sitatet fra Tjomlid som du viser til, tolker jeg det på følgende måte:
  De aller fleste voldtekter begås av etnisk norske («massivt overrepresentert i absolutte tall»).
  Etnisk norske er «ikke overrepresentert» når man tar hensyn til gruppenes størrelse.

  Dette er mine kommentarer, nå i farten:

  1. Jeg ville ikke brukt begrepet overrepresentasjon slik Tjomlid gjorde i sitatet. Overrepresentasjon viser vanligvis til andelen sett i forhold til gruppens andel i befolkningen som helhet. Altså: De aller fleste voldtekter er begått av etnisk norske, ganske enkelt fordi de aller fleste menn er etnisk norske (hvis jeg nå har forstått Tjomlid rett).

  2. For meg er det en liten sak at Tjomlid her bruker begrepet overrepresentasjon feilaktig, som uttrykk for hvilken gruppe har de fleste voldtektene i absolutte tall. Det er greit å påpeke feil begrepsbruk, og ellers holde seg til selve saken.

  Gitt at du så langt har brukt en aggressiv og lite respektfull form overfor dem som ikke sier det samme som deg, er det mulig at det er siste svar fra meg til deg. Vi får se.

  Mvh,
  Christopher Bratt

 • Skepsist

  Bratt, det er ikke meningen å være kjip og aggressiv, men når jeg oppfatter det som at du tilsynelatende svarer på noe helt annet enn det som skrives i kommentarene, blir jeg irritert.

  Når jeg i min siste kommentar (som du nå tilsynelatende er enig i) i praksis skriver nøyaktig det samme som EddyEagle, og du begynner svaret ditt til EddyEagle med «Beklager, men dette er feil.», så kan du ikke bli overasket over at det fremprovoserer irritasjon. Greit nok at du da misforsto det jeg skrev, men da har det gått litt fort i skumlesingen av flere andre kommentarer også.

  «Overrepresentasjon viser vanligvis til andelen sett i forhold til gruppens andel i befolkningen som helhet. Altså: De aller fleste voldtekter er begått av etnisk norske, ganske enkelt fordi de aller fleste menn er etnisk norske (hvis jeg nå har forstått Tjomlid rett).»

  Ja, og det er akkurat det vi andre har hevdet hele tiden. Ikke bare viser det «vanligvis til andelen», det er faktisk akkurat det det betyr. Ikke bare er det feil begrepsbruk av Tjomlid, det tyder på mangefull kunnskap innen basal statistikk. Hele denne underdiskusjonen hadde altså vært unngått hvis du hadde lest og forstått det EddyEagle skrev i første svar til deg.

  Igjen, det er ikke meningen å være kjip/aggressiv/respektløs, men jeg mener man må kunne være direkte og skarp i talen når man opplever at folk går så til de grader rundt grøten og tilsynelatende svarer på noe helt annet enn det som skrives i innleggene. Bortkastet tid er det i bunn og grunn når man snakker forbi hverandre på denne måten.

 • C Bratt

  Du har rett, jeg har misforstått hva dere snakket om i denne tråden. Jeg trodde det var snakk om overrepresentasjon i ulike typer tall (anmeldte versus det samlede antall voldtekter). Jeg tror man kunne ha forklart det til meg allerede i begynnelsen i stedet for å bli sint. Jeg leste innleggende, men jeg kjente ikke til sitatet dere bygget på, og jeg beklager at jeg irriterte deg ved å svare på noe annet. Forstår at du ble frustrert.

  I denne saken er vi enige, og det er fint. Likevel en liten ting, slik jeg ser det: Man kan ha god forståelse av statistikk uten å kjenne til gjengs definisjon av «overrepresentasjon». Hva et begrep betyr, er avhengig av definisjon, ikke gudegitt. Du og jeg har samme forståelse av ordet overrepresentasjon, og det er gjengs definisjon av begrepet. Jeg ville likevel vært forsiktig med begrepene «riktig» og «feil».

  Selv har jeg nevnt at Tjomlid bruker begrepet «moral» annerledes enn jeg (og bøkene) gjør. Men jeg ville ikke laget en stor sak av det, heller fokusert på hva man faktisk er uenig i.

  Dette er en digresjon, men… Jeg vil hevde at de aller fleste forskere innen sosiologi, psykologi og statsvitenskap bruker begrepet «statistisk signifikans» feil, og mange av dem bruker signifikanstester feil. Statistikk er ikke lett. (Jeg kommer tilbake til det i en egen blogg senere, håper jeg.)

  Takk for at det du skrev vennlig tilbake.

 • EddyEagle

  Det har jeg gjort. Men stiller spørsmålstegn ved konklusjonene…

  Du snakker mye om voldtektene som blir anmeldt, og de som ikke blir anmeldt, og konkluderer med at voldtekter begått av utlendinger alltid blir anmeldt, mens de begått av etnisk norske sjelden blir anmeldt.

  Det er i beste fall en overforenkling.

  Overfallsvoldtekter blir nesten alltid anmeldt, mens det nok er størst mørketall ifbm relasjons- og festvoldtekter.

  Jeg har fortsatt til gode å se saklig og faktabasert argumentasjon for at etnisk norske skal være så overrepresentert i disse mørketallene?

  Og – selv om alle voldtekter er forkastelige, så må overfallsvoldtekter sies å være et langt grovere overgrep mot offeret enn en ektemann som tar sin kone mot hennes vilje.

 • C Bratt

  Hei igjen. Dette ble slettet som «spam» i går ettermiddag og ble derfor ikke synlig på siden. Jeg prøver igjen:

  —————–

  Du har rett, jeg har misforstått hva dere snakket om i denne tråden. Jeg trodde det var snakk om overrepresentasjon i ulike typer tall (anmeldte versus det samlede antall voldtekter, som for meg har vært sentralt). Jeg tror man kunne ha forklart det til meg allerede i begynnelsen i stedet for å bli sint. Jeg leste innleggende, men jeg kjente ikke til sitatet dere bygget på, og jeg beklager at jeg irriterte deg ved å svare på noe annet. Jeg har lest deler av tråden en gang til. Forstår godt at du ble frustrert.

  I denne saken er vi enige, og det er fint. Likevel en liten ting, slik jeg ser det: Man kan ha god forståelse av statistikk uten å kjenne til gjengs definisjon av «overrepresentasjon». Hva et begrep betyr, er avhengig av definisjon, ikke gudegitt. Du og jeg har samme forståelse av ordet overrepresentasjon, og det er gjengs definisjon av begrepet innen statistikk. Jeg ville likevel vært litt forsiktig med ordene «riktig» og «feil», uten å ha respekt for at noen tar feil av begrepet. Men jeg leser deg dit hen at du mener at feil bruk av begrepet tyder på manglende forståelse av statistikk.

  Selv har jeg nevnt at Tjomlid bruker begrepene «moralsk» og «umoralsk» annerledes enn jeg (og ordbøkene) gjør. Men jeg ville ikke laget en stor sak av det, heller fokusert på hva man faktisk er enig og uenig i.

  Dette er en digresjon, men… Jeg vil hevde at de fleste forskere innen sosiologi, psykologi og statsvitenskap bruker begrepet «statistisk signifikans» feil, og mange av dem bruker signifikanstester feil. Statistikk er ikke lett. (Jeg kommer tilbake til det i en egen blogg senere, håper jeg.)

  Takk for at det du skrev vennlig tilbake.

 • Christopher Bratt

  Hei igjen.
  Jeg hadde ikke forstått ditt opprinnelige spørsmål (og så latt være å lese innlegg fra deg en kort stund). Hvis du vil ha svar på det du egentlig ville spørre meg om, kan du se den korte dialogen med Skepsist i går og i dag.
  Nå tar du opp det jeg snakket om… Jeg har ikke hevdet at etnisk norske er overrepresentert i det totale antall voldtekter (jeg aner ikke noe om det), og jeg er i grunnen helt enig i innholdet i denne posten fra deg.

 • EddyEagle

  OK, mulig jeg har misforstått deg. Det var setningen «en overrepresentasjon i anmeldte voldtekter er noe helt annet enn en overrepresentasjon i gjennomførte voldtekter», som jeg tolket dithen at du støttet Tjomlids «teorier»
  om at etnisk norske egentlig er sterkt overrepresentert, da mørketallene visstnok hovedsakelig inneholder en sterk overvekt av etnisk norske overgripere.

 • Christopher Bratt

  Hm. Hvis Tjomlid mener det, vil jeg gjerne se dokumentasjon.

 • PeterJohnsen

  Flemming Petersen på autopilot? Hva med å diskutere statistikken?

 • Torstein

  Slutt å gå på denne SVADA Siden, det eneste dere gjør er å mate Tjomslid,da han får betaling for hvert innlegg ,
  Bruk heller Hege Storhaug som har bodd blant vennligsinnede «muslimer» i år tom Ørjasæter fant ikke annet enn småfeil i boka,men Tjomslid det er en å stole på! Han er verre en bombe Gule og Kollberg til sammen !

  VIKTIGST IKKE BRUK TJOMSLID DA MATER DU EN
  SOM NEKTER AT SALAFISTENE HAR ET GRUNNSYN
  SOM TROR ALLE ER LIKT OPPDRATT,VOLTEKER OG
  BOMBER BARE ER VÅR EGEN SKYLD.HUSK DE FATTIGE ER IGJEN. DERFOR KLAGER ALLE,FORDI DET HAR VÆRT ELITEN I LANDET. BARE SE PÅ NETTET .ALLE FLYKTNIGER KLAGER SAMME HVILKET LAND
  DET SIER BARE EN TING DE ER GODT VANT,?????

 • Jeg kan berolige deg med at jeg ikke tjener noe som helst på bloggen.