Impotent voldtektsanalyse

Skjermbilde 2016 01 31 11 58 15

Debatten om innvandring har de siste måneder handlet mye om at den må være åpen, ærlig og faktabasert. Innvandringskritikere som Kjetil Rolness har frontet dette synet, og gjør det igjen i sin helgekommentar i Dagbladet med tittelen «Importert voldtektrisiko».

Rolness hevder at politiforsker Marianne Sætre og undertegnede bedriver «aktiv tåkelegging» og at vi ikke kan ha en situasjon «der ideologi overstyrer forskning og risikogrupper ikke defineres».

La meg se litt nærmere på akkurat det.

Jeg er helt enig i at debatten må være fundamentert i fakta, statistikker og gode data. Nettopp derfor har jeg blogget om dette temaet flere ganger, alltid basert på de beste tilgjengelige rapporter fra politiet og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Disse rapporter og statistikker er nyttige, fordi de presenterer råtallene, men går så videre i å drøfte hva disse tallene betyr gitt de forhold vi kjenner til som påvirker dem. Dette er forhold som sosiodemografisk fordeling, anmeldelsestilbøyelighet, hvordan begrepet «landbakgrunn» må tolkes, og andre forhold.

Man skulle derfor tro at når vi har disse gode statistikkene og rapportene, så hadde vi et grunnlag for en åpen, ærlig og faktabasert debatt.

De ubehagelige fakta

Dessverre har det vist seg å være naivt. Når jeg har blogget om disse rapportene, har jeg blant annet trukket frem viktige konklusjoner fra forfatterne som dette, sakset fra rapporten «Voldtekt i den globale byen» utarbeidet av Oslo politidistrikt (med blant annet Marianne Sætre) i 2011:

Grove generaliseringer om at Oslos voldtektsmenn er utlendinger og i hovedsak muslimer, er både feilaktig, utilstrekkelig og uheldig.

Eller dette fra «Voldtekt i den globale byen – 2011» utgitt året etter:

Sakstilfanget og –behandlingen ved Oslo politidistrikt kan heller ikke være utgangspunkt for generaliseringer om hvordan situasjonen er andre steder i landet.

Det er ganske klokkeklart fra politiet selv. Og ettersom dette er en tolkning basert på de beste tall vi har, og en rekke internasjonal forskning som er lagt til grunn for å kvalifisere disse tallene, skulle man tro at vi var på trygg grunn.

Dette er nettopp grunnlaget for en slik faktabasert debatt som Rolness og co roper etter.

Likevel serverer Rolness oss i sin helgekommentar påstander om voldtektshyppighet blandt ulike grupper på landsnivå basert på tall fra kun Oslo politidistrikt, og han skriver at etnisitet, kultur og religion er de mest opplagte årsaker til ulikhetene. Stikk i strid med det rapportene selv presiserer.

Han vil ha mer statistikk og flere analyser, men velger samtidig å overse konklusjonene i de rapporter som gir ham nettopp dette. Intet ønske om en faktabasert debatt likevel, altså.

Og hva skjer straks man forsøker å føre en slik faktabasert debatt? Jo, man beskyldes for å «dekke til sannheten», eller å drive «tåkelegging av de harde fakta», og andre mer fargerike beskyldninger.

Det er altså blitt slik at så lenge man legger til grunn de beste data og analyser vi har, og disse ikke klart sier at ikke-vestlige innvandrere er betydelig verre enn oss gode nordmenn, så lyver man. Da tåkelegger man. Da tør man ikke kalle en spade for en spade.

Med andre ord, fakta som ikke sier det disse innvandringskritikerne vil høre, er plutselig ikke lenger fakta. Det er løgner iscenesatt av en stor konspirasjon. En konspirasjon med initialene P.K.

Da må man spørre seg hvilke «fakta» de mener man skal legge til grunn for denne åpne, ærlige og faktabaserte debatten de selv ønsker. Tabloide forsider? Nynazistiske artikler som aktivt deles på Facebook? Magefølelse? Anekdoter fra en nevø som bor på Grønland og en gang fikk frastjålet mobilen sin?

I realiteten ønsker ikke disse menneskene en faktabasert debatt, fordi fakta gang på gang viser seg å ikke støtte opp under det verdenssynet de ønsker å ha. En sånn infantil tilnærming til en viktig debatt er kanskje å forvente av de bruneste kommentarfeltryttere, men jeg hadde ventet mer at den presumptivt oppegående debattanten Kjetil Rolness.

Jeg tok feil.

Om innvandring og kriminalitet

La meg gi et eksempel. Rolness skriver:

En SSB-rapport viste i 2011 at innvandrere generelt er overrepresentert i kriminalstatistikken, med Kosovo, Somalia, Iran og Irak som verstingland. Men nå har SBBs nye sjef, Christine Meyer, sagt at byrået ikke har kapasitet til å lage en ny rapport, selv om dataene er for hånden.

Rapporten han viser til, som gjelder for alle typer kriminalitet i hele landet, viser at innvandrere fra enkelte land troner 3-4 ganger høyere på kriminalitetsstatistikkene enn nordmenn uten innvandrerbakgrunn. Det er sant. Tallene gjelder dog for årene 2001-2004, og kriminaliteten har sunket jevnt og trutt siden den gang, men betraktningene er likevel overførbare til i dag.

Det som er mer interessant er at den samme rapporten er tydelig på at dette er tall som ikke direkte sier at risiko for kriminell atferd alene er knyttet til opphavsland, implisitt religion eller kultur. Inntil 45% av denne overrepresentasjonen skyldes sosiodemografiske forhold, altså at det er vesentlig flere unge menn fra disse landene enn i øvrig befolkning, at de ofte har lavere levestandard, at de oftere er arbeidsledige, at flere mottar sosiale stønader og mer.

Slike forhold er ikke bortforklaringer. De er i forskningslitteraturen veldokumenterte årsaker til økt risiko for kriminalitet, noe jeg blant annet tok for meg i bloggposten hvor jeg måtte be også Human Rights Service stå skolerett for sin misbruk av voldtektsstatistikk.

Rapporten drøfter også et annet viktig aspekt, nemlig botid i Norge. Land hvor folk har innvandret eller flyktet til Norge fra i flere tiår, er ofte lavere representert på kriminalitetsstatistikkene enn land hvor innvandringen er av nyere art. Det forklares da med at de innvandrerne med kortest botid i Norge ikke er like integrert og etablert. De mangler nettverk, familietilhørighet, jobbmuligheter og andre sosiale bånd som de eldre flyktninggruppene har.

Dette er viktige faktorer for om noen faller utenfor, føler seg isolert, føler seg maktesløse, og dermed i større grad utøver kriminalitet.

Forskerne drøfter også forhold som sosioøkonomisk status, utdanningsnivå, anmeldelsestilbøyelighet, høyere oppdagelsesrisiko hos grupper som overvåkes nøyere av politiet, diskriminering av enkelte grupper i straffesystemet, politiets prioriteringer overfor enkelte kriminalitetstyper (hvor enkelte grupper kan være overrepresentert i utgangspunktet), og hvor vanskelig enkelte type saker er å oppklare.

Noe av dette kan man korrigere for, men mye er ukvantifiserbart og forblir usikre estimater eller ignoreres helt i analysene. Med disse forbehold konkluderer likevel forskerne med at det er en reell overrepresentasjon av kriminalitet utført hos personer fra enkelte land.

Hvor reell er så denne overrepresentasjonen når man korrigerer for variabler som er vanskelige å sette en størrelse på? Flere slike diffuse faktorer er nevnt tidligere, men også ting som mental helse vil være relevant, spesielt da overrepresentasjonen ofte gjelder land med stor ustabilitet og krig.

Bosted er også av betydning, ettersom forholdsvismessig flere innvandrere bor i sentrale strøk hvor det generelt sett er mer kriminalitet, sammenlignet med øvrig befolkning.

Utlending eller asylsøker?

Et annet usikkerhetsmoment i disse dataene er for eksempel hvorfor gjerningspersonene har oppholdt seg i Norge. Statistikken sier ingenting om en person er asylsøker, langpendler, arbeidsinnvandrer eller annet. Merk dog at selv personer født i Norge grupperes basert på foreldrenes opprinnelsesland hvis de begge er født i utlandet, noe som gjør det meningsløst å knytte disse konklusjonene tydelig til for eksempel gruppen «asylsøkere».

Men også dette har man forsøkt å analysere. En ferskere rapport, «Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet – et marginalt problem?», utført av Oxford Research på oppdrag fra UDI i 2014 for å «styrke kunnskapsgrunnlaget om i hvilken grad utlendinger og asylsøkere er representert i det norske kriminalitetsbildet og slik bidra til en faktabasert debatt», gir oss nyttig tilleggsinformasjon.

Her kan vi lese at «asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold antakelig står for to prosent av alle registrerte siktelser» og videre at asylsøkere sannsynligvis ikke står for mer enn 0,5 prosent av siktelsene. Rapporten finner også at asylsøkere og utlendinger samlet sett har en kriminalitetsrate som ligger rundt to ganger høyere enn resten av befolkningen, men at denne overrepresentasjonen er usikker, og kan være vesentlig mindre grunnet en del usikkerheter knyttet til ulike estimater brukt i beregningene.

Her kan det være verdt å nevne at rundt én av tre innsatte i norske fengsler er folk fra land i Norden eller det tidligere Øst-Europa, altså primært arbeidsinnvandrere, ikke flyktninger. Folk som altså er «utlendinger» kun med midlertidig opphold eller som langpendlere.

SSB-rapporten viser også at forskjellen mellom innvandrere og øvrig befolkning jevnes betydelig ut etter én generasjon botid i landet. Den fant sogar at det var en svakt økende andel kriminelle innvandrere fra Norden i perioden de undersøkte, mens kriminaliteten hos innvandrere fra Afrika, Asia og Sør- og Mellom-Amerika var synkende.

For å sette det hele i perspektiv i absolutte tall: Rapporten slår fast at mens 97,1 prosent av innvandrere er lovlydige, er 98,3 prosent av øvrig befolkning det. Det er et viktig aspekt å ha i bakhodet før man begynner å generalisere om individer i ulike grupper.

Årsaker og løsninger

Rolness hevder at myndighetene i andre saker er opptatt av å definere risikogrupper. Bare ikke når det gjelder kriminalitet og innvandring, fordi det er for politisk betent.

Det er en merkelig påstand gitt at det som vist finnes flere slike rapporter hvor Rolness kan lese statistikker «brutt ned så mye som mulig», for deretter at risikogrupper defineres, slik han selv ønsker seg. De er ikke mange år gamle, og det er usikkert hvor mye nyttig informasjon vi får av å gjenta de samme analysene på nytt.

Vi vet i stor grad hva som øker risikoen for at et menneske begår en forbrytelse. Og det er de primært de samme faktorer som gjelder for Ola som for Ahmed.

Disse årsaksforholdene er også analysert i forskning gjort av FN og WHO.

Her ser vi at høy risiko for å begå voldtekt i de ikke-vestlige land som er studert primært skyldes faktorer som dårlig oppvekst med mishandling som barn, eller at man har sett kvinner bli mishandlet da man selv var barn. Det handler om depresjon og mye stress på jobb. Det handler om at seksualisert vold i for liten grad blir slått ned på av rettssystemet. Det handler om et maskulinisert samfunn hvor menn mener de har rett på sex. Det handler om rus og alkoholmisbruk. Det handler om fattigdom og sosioøkonomisk status. Det handler om manglende likestilling.

Enkelte av disse faktorene kan man argumentere for at er knyttet til et lands religion eller kultur, med ulik grad av vekselvirkninger, mens de fleste er felles også for kriminelle i andre land som Norge. Det er for enkelt å peke på én faktor, fordi det er mye mer komplisert enn det.

Forskerne bak WHO-studien oppsummerte årsakene til de nye overgrepsformene gruppevoldtekt, som er et relativt nytt fenomen i Norge, og «organiserte masseovergrep», som vi i senere tid har fått rapporter om fra blant annet Köln og enkelte svenske byer, slik:

Gang rape is associated more with poverty. There’s been quite interesting research to argue that men come together in gangs and then get involved in a whole range of violence and antisocial activities as a way of trying to assert their masculinity, to make themselves feel like strong and powerful men. The conditions of poverty that they live in prevent them from having access to more traditional manifestations of manhood, such as being a provider. Their energies get directed rather into demonstrating sexual success with women, demonstrating dominance and control over women, and fighting with other men.

Mye tyder altså på at disse overgrepene kan ha sitt utspring i dårlig integrering (gjerne på grunn av kort botid i landet) og lav sosioøkonomisk status. Det er unge menn som føler seg maktesløse uten jobb, uten forsørgeransvar, og uten tilhørighet.

Det gir oss en pekepinn på hvor skoen trykker, og hva vi kan gjøre for å motarbeide disse grusomhetene. Kvinnesyn vil også være en viktig faktor i denne type overgrep, men neppe utløsende alene. Derfor må vi igjen se på hva vi faktisk kan gjøre for å redusere problemet, altså se på de underliggende faktorer, ikke nøye oss med å sette merkelapper og tro at det løser noe i seg selv.

Dataene, definering av risikogrupper, og anbefalinger om forebygging finnes. Rolness må bare velge å føre en faktabasert og åpen debatt, så vil han også se dem.

Norsk statistikk og analyse

Så la oss se litt på hva virkeligheten er, i motsetning til den tåkelegging Rolness driver med.

Politiet ga som nevnt ut en rapport i 2011 med navnet «Voldtekt i den globale byen». I nevnte rapport får vi alle de harde råtallene. Men deretter drøftes disse, og de tolkes i lys av ulike sosiodemografiske forhold og andre relevante faktorer. Politiet skriver innledningsvis i rapporten:

De siste årene er det blitt lagt stor vekt på at personer med utenlandsk landbakgrunn har vært overrepresentert blant de anmeldte voldtektsmennene. I media har dette framstått som en slags mystisk forklaringsvariabel, som har vært ekstra egnet til å skape frykt. Lite dokumentasjon og forskningsbaserte teorier har blitt utviklet og/eller publisert om hvorfor denne egenskapen er knyttet til hendelsesforløp eller mellommenneskelige prosesser som ender med voldtektsanmeldelse. Monsterbilder av fremmede og uforståelige gjerningsmenn har dermed fått godt spillerom. I rapporten forsøker vi å komme bak overflaten av overrepresentasjon og beskrive nærmere både likhetstrekk, nyanser og variasjoner i hva personer med bakgrunn fra Norge, Europa og andre kontinenter anmeldes for. Målet er å erstatte feilaktige risikobeskrivelser med nøkterne vurderinger av empiriske data, samt åpne opp et rom for utvikling av testbare teorier om mekanismer bak voldtekt.

Rapportens forfattere skriver videre om voldtektsstatistikken for Oslo og ulikheter i risiko for å begå voldtekt basert på ulike landbakgrunn:

Variasjonene som uttrykkes her er i imidlertid basert på små tall og vil med all sannsynlighet forandres og forsvinne dersom større deler av mørketallet ble inkludert i materialet. Samlet gir materialet støtte til konklusjonene i kriminologisk forskning om at voldtekter og andre forbrytelser har lite å gjøre med innvandrere og kulturelle forskjeller.

La det synke litt. Rolness ønsker å fronte et syn om at det ikke nytter å skyve under teppet at religion og kultur er helt sentralt for hvor stor risiko det er for at noen skal begå voldtekt. Likevel finner vi at dette ikke er støttet i litteraturen som finnes på området. Skal vi føre en faktabasert debatt, må vi være ydmyke nok til å lytte til det disse rapportene sier.

Og det slutter ikke der:

Det er stor sannsynlighet for at forskjellene mellom gjerningsmennene forandres dersom anmeldelsestilbøyeligheten øker eller jevner seg ut mellom ofre for gjerningsmenn med norsk og ikke-norsk bakgrunn. Videre er det sannsynlig, ifølge ny forskning fra Sverige, at den samme forklaringen gjelder for begge gruppene, nemlig sosioøkonomiske faktorer hos foreldre og nabolag, men at dette rammer flere menn med utenlandsk landbakgrunn.

Når det gjelder dette med anmeldelsestilbøyelighet, en faktor som alt for ofte overses, skriver de videre:

I gjennomgangen ellers framgår det en forskjell knyttet til at de unge ikke-norske gjerningspersoner oftest anmeldes for voldtektstyper der partene er ukjente for hverandre, som i overfalls- og sårbarhetsvoldtekter samt i noen grad festvoldtekter.

[…]

Samtidig kan også en del av forklaringen være at anmeldelsestilbøyeligheten blant kvinnene er større når uønskede eller krenkende hendelser skjer i tilknytning til ikke-norske personer enn når norske menn står bak. Det er lettere å anmelde ”fremmede” enn personer man kjenner selv eller nettverket til.

Rolness mener at vi må vite gjerningspersonenes opprinnelsesland for å ikke havne i full 17. mai-stemning med en overdreven fellesskapsfølelse som skader statistikk og politikk. Men også dette finnes i eksisterende rapporter hvor gjerningspersoner nettopp er gruppert basert på landbakgrunn. Rolness glemmer i den sammenheng en viktig faktor: Landbakgrunn sier ingenting om hvorfor vedkommende var i Norge i gjerningsøyeblikket, noe politiet selv understreker:

Det presiseres at sammenlikning mellom populasjonen i rapporten mot befolkningen som bor i Oslo blir mangelfull og misvisende siden det til enhver tid befinner seg mange utlendinger i Oslo på midlertidig basis (som arbeidskraft, studenter, turister, konsulenter, kunstnere osv.)

I tilsvarende rapport som kom ut året etterpå, «Voldtekt i den globale byen – 2011», gjentar de dette poenget mer grundig:

Annen ”landbakgrunn” eller ”etnisk bakgrunn” henviser til geografiske røtter og ikke til eget fødested eller nasjonal identifisering. Det defineres ut fra Statistisk sentralbyrås begreper og viser da til en person der begge foreldre er født utenfor Norge. Gruppen inkluderer dermed både personer som har vokst opp i Norge, som opplever seg som norske og blir oppfattet slik av andre, og personer som nylig har ankommet landet og som selv identifiserer seg med annen herkomst. Oslo har som storby alltid vært et knutepunkt preget av mange tilflyttere og reisende. Oppdelingen i etnisk landbakgrunn gir stadig mindre mening i en tid med stor kommunikasjon over grenser. Variasjonene i kultur og mangfold er det som er Oslo politidistrikts identitet. Det må også understrekes at enhver ”overrepresentasjon” av enkelte grupper omhandler en vanskelig sammenlikning basert på bofast befolkning, mens byen til enhver tid brukes av et stort oppland og til- og gjennomreisende med ulike opphav.

Når man leser disse rapportene er det lite som peker i retning av noe tåkelegging eller uvilje til å drøfte opprinnelsesland. Tvert imot er det drøftet svært inngående, men gitt den øvrige forskningslitteraturen om risikofaktorer for kriminalitet og voldtekt, blir overfladiske faktorer som nettopp etnisitet og kultur relativt intetsigende.

Konklusjon

Norske kvinner er heldigvis vesentlig tryggere enn kvinner i mange andre land. Likestillingen, den kanskje viktigste faktoren for å redusere seksualisert vold mot kvinner, er blant den fremste i verden.

Vi kommer kanskje til å se mer overgrep og voldtekter som følge av høy innvandring. Likevel utføres det aller meste voldtekter av berusede, etnisk norske menn på fest, og selv om Rolness helst ikke vil snakke så mye om det, er dette fortsatt vår største utfordring.

Det betyr at vi må stille høyere krav både til oss selv, såvel som til våre nye landsmenn. Vi må jobbe mer for å utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Vi må jobbe for mer likestilling. Norske menn må være enda tydeligere på at overgrep ikke er akseptabelt, og kvinnehat i kommentarfelt og sosiale medier må bekjempes. Vi må drive seksualundervisning og holdningsskapende arbeid rettet mot asylsøkere. Vi må være tydelige på de juridiske konsekvenser av overgrep og voldtekt. Vi må drive rusforebyggende arbeid.

Det vi ikke må gjøre er å banalisere debatten til å tro at dette kun handler om religion. Eller bare om kultur. Vi må heller ikke tro at det løser problemer å bygge murer, frata rettigheter, mistenkeliggjøre, støte ut, frata asylsøkere de trygdeytelser som kan utjevne sosioøkonomiske forskjeller, ikke ansette folk med rare etternavn, eller tro at norske kvinner blir mye mindre utsatt for voldtekt om vi stenger grensene.

Vi vet i stor grad hva som gjør folk til voldtektsforbrytere, og vi har gode analyser fra de siste 15 år. Men alt dette er ting som Rolness mener er å dekke over sannheten, fordi «virkeligheten er ikke rasistisk». Han har rett; den er ikke det. Men råtall er ikke virkeligheten. Skal man bruke statistikk til å si noe om virkeligheten, må man faktisk ta med de relevante forhold som forteller oss hvordan statistikken skal tolkes – i den virkelige verden.

Rolness vil altså ha tall og statistikker. Men når statistikkene blir analysert og justert for de forhold som er helt sentrale for at vi skal kunne identifisere risikogrupper og forebygge problemene, mener han at det straks gir grunnlag for konspirasjonsteorier og mistillit til eliten. Fordi en faktabasert tolkning av rådata er «aktiv tåkelegging».

Eller sagt på en annen måte: Damned if you do, damned if you don’t.


Bloggposten ble også republisert med tillatelse på Dagbladet og Utrop.

 • Einar Næss Jensen

  Betyr det at du mener at tallene bekrefter det Rolness skriver, men at det er tolkningen av tallene som må være bestemmende for hvordan vi skal agere? Og at det er din tolkning som den riktige?

 • Thom Hansen

  Som vanlig kunnskapsløst og irrasjonelt fra Tjomlid når han diskuterer «flerkultur». Ikke på noe sted evner han å imøtegå argumentene til Rolness, men velger heller ut enkelte synsende og ikke-empiriske sitater fra de nevnte rapportene. Politiets tolkning og spekulasjoner rundt tallene og årsakene til ikke-vestlige overrepresentasjon, er i realiteten helt uinteressant all den tid det ikke er basert på empiri. Ta f.eks. «anmeldelsestilbøyelighet». Det politiet skriver, som Tjomlid her presenterer som «fakta», er i realiteten ren synsing, helt uten empirisk grunnlag. Tjomlid avslører seg som uredelig som vanlig.

  Videre, Tjomlid påstår at bakgrunnsvariabler, som sosiodemografiske variabler, er årsak til ikke-vestlige innvandreres overrepresentasjon mtp kriminalitet. Det er to problemer her. Det første er at ikke-vestlige innvandrere er fremdeles kraftig overrepresentert, selv etter en statistisk korrigering av diverse bakgrunnsvariabler. Det andre, som igjen avslører Tjolids manglende kunnskap, er at dette er realiteten kun overlappende varians. Sagt mao, modellene viser korrelasjon, ikke kausalitet. Vi vet ikke retning på årsak-virkningsforhold her. Vi vet heller ikke om det er andre variabler som påvirker både sosiodemografiske forhold og kriminalitet. For alt vi vet forklarer f.eks. kultur både de sosiodemografiske forholdene og overrepresentasjon mtp kriminalitet.

 • Stian Andresen

  Først leser jeg kommentaren fra Rollnes

 • Lars Hansen

  Det sentrale Rolness i sin kommentar etterlyste fra Tjomlid, var vel empiri som underbygget at etniske nordmenn er «massivt overrepresentert» i ikke-overfalls-voldtekter. Jeg greier ikke å se at Tjomlid forsøker å underbygge denne påstanden her.

 • Jeg skrev aldri at nordmenn var massivt overrepresentret relativt til gruppetall. Det er massivt overrepresentert i absolutte tall.

  Det burde jeg kanskje understreket tydeligere, men gitt konteksten av argumentet mitt (at det er ekstrem fokus på de 50 overfallsvoldtekter som man mener vil forsvinne om vi stopper innvandring, og at norske kvinner deretter vil være trygge, mens de 10000 andre som begås av alle nordmenn knapt nevnes), og det at jeg har drøftet denne overrepresentasjonen mange ganger før, blir det litt billig å anta at jeg genuint mener statistikken viser at nordmenn er overrepresentert relativt sett.

  Jeg skriver til og med «gruppen vi selv er del av», altså inkluderer jeg alle, ikke bare nordmenn uten innvandrerbakgrunn.

  Men Rolness, som beviselig har lest tidligere bloggposter, velger å ignorere dette, og arresterer meg for et poeng som ikke ble fremmet i bloggposten, og som ikke er relevant for argumentet mitt.

 • Lars Hansen

  «Overrepresentert» betyr i klartekst at man sikter til relative tall. Greit, da brukte du ordet feil. Om du mener Rolness likevel burde skjønne at du brukte en entydig statistisk term direkte i strid med sin definisjon, så bør du kanskje forklare dette bedre.

 • Mithrandes

  Wow, noen har hacka datamaskinen til Tjomlid!

  Og vedkommende elsker å skrive mange ord!

  Alternativt, narsissister blir ikke bedre med årene, bare verre.

 • Jeg oppfatter heller: Rolness har tunnelsyn, finner akkurat det han ser etter, og tolker det på den måten som bekrefter det han tror på.

 • Mithrandes

  Saklig spørsmål:

  Med disse forbehold konkluderer likevel forskerne med at det er en
  reell overrepresentasjon av kriminalitet utført hos personer fra enkelte
  land.

  Hvor reell er så denne overrepresentasjonen når man korrigerer for
  variabler som er vanskelige å sette en størrelse på? Flere slike diffuse
  faktorer er nevnt tidligere, men også ting som mental helse vil være
  relevant, spesielt da overrepresentasjonen ofte gjelder land med stor
  ustabilitet og krig.

  Bedriver du her unnskyldning av utenlandske voldtektsmenn?

  Hvilken annen relevans tjener det at du trekker dette frem i en sak om fakta og statistikk, enn som ren bortforklaring og unnskyldning av kvinnesynet til mennesker ifra andre kulturer?

  Vil du på død og liv ikke innrømme at vi importerer voldtekter?

  I min verden kaller man dette for «negerdegging».

 • kingvald

  Kanskje Tjomlids tolkning er den riktige fordi den går ut i fra hva tallene kan fortelle oss om bakgrunn for voldtekt? At tallene viser oss at det er et problem som i veldig stor grad er uavhengig av utøvers landbakgrunn? At de viser oss at i stor grad er grunnen til utlendingers overrepresentasjon at utlendinger oftere tilhører risikogruppene som i seg selv er uavhengige av landbakgrunn?

  Derfor viser tallene at det vil være mye mer effektivt å ignorere landbakgrunn, og sette inn tiltak mot risikogruppene uavhengig av etnisitet. Da fanger du opp alle «pene hvite nordmenn» i disse risikogruppene, i tillegg til «de grusomme utlendingene» som også tilhører gruppene.

  Å gå blindt etter landtilhørighet er dumt. For det første blir da store deler av risikogruppene utelatt. Og, ikke minst, man kaster i tillegg bort krefter på den store andelen med utenlandsk bakgrunn som ikke befinner seg i risikogruppene.

  Kjell Ingvaldsen

 • smart du… saklig og konstruktivt

 • Simon Osen

  Jeg forstår ihvertfall hva du skriver her, og hoppet selv over tanken på at innvandrere befant seg i statsborgergruppen. Dette er nå blitt en diskusjon der poenget er å arrestere den andre på etterrettelighet, antageligvis for å ha mest definisjonsmakt. Tallene er nå synlige for alle gjennom kritisk utveksling. Men hva betyr de? Hvem kan bygge den beste historien rundt disse tallene?

  Desverre tror jeg nok at fans blir på sin side av banehalvdelen, fordi når man skal arrestere hverandre er samarbeid gjort til 2.prioritet.

 • Gregers21

  «Videre er det sannsynlig, ifølge ny forskning fra Sverige»
  Uhm, når det kommer til akkurat innvandring så tror jeg ikke jeg ville sett til Sverige… Husk på at sverigedemokraterna og Jimmie Åkesson går for å være rasistiske der. Og politikken deres ifølge partiprogrammet deres sier «samme nivå på asylpolitikken som andre nordiske land». Altså er Norge, Sverige og Finland også rasister dersom vi skal gå med på at SD / Jimmie er det.

  Jeg stoler på ingen måte på at forskningen derfra er 100% objektiv og redelig om dette emnet. Når til og med politiet ikke engang tør å melde fra om massevoldtekter i frykt for å bli kalt rasister, hvordan kan vi da stole på at forskerne tør melde fra om funn de ikke ønsket å finne ?

  For meg blir det litt som å be Audun Lysbakken og Snorre Valen om å forske på eventuelle problemer med muslimsk innvandring. Dem kommer tilbake en tid etterpå og melder ifra om at «INGEN PROBLEMER».

 • Thom Hansen

  «Overrepresentert i absolutte tall «gir ingen mening, da overrepresentert viser til andel og forhold. Herlighet så mye tull du skriver.

 • Thom Hansen

  Det er et empirisk faktum at ikke-vestlige innvandrere, både utlendinger og statsborgere, er kraftig overrepresentert både mtp generell kriminalitet og voldtekt.

 • Lars Pedersen

  Hvem er det som har skrevet disse rapportene som Tjomlid baserer nesten all sin argumentasjon på? «Politiet» og «SSB» høres nøytralt ut, men er selvsagt ikke det. I denne debatten ligger de fleste i skyttergravene på den ene eller andre siden og resultatet blir at man ikke kan stole på noen.

 • Petter Antonsen

  Seriøst, du bruker at vi ikke vet om det er andre variable bak kriminalitet, samtidig som du sier det ikke funker å bruke de vi vet, SAMTIDIG som du er veldig enig at kriteriet innvandrerbakgrunn er kjemprtreffende? Snnakk om å ikke være enig med seg selv

 • Petter Antonsen

  Selvfølgelig, kilder som ikke er enig mer det du mener er selvfølgelig upålitelige…

 • Lars Pedersen

  Vi har vel sett ganske gode eksempel på tyranniet den siste tiden både i inn- og utland, så jeg tror en porsjon skepsis er på sin plass. Noen jeg egentlig trodde Tjomlid stod for. Men det gjelder kanskje ikke i denne saken?

 • Det var brukt veldig mange ord her for å tilbakevise Rolness sine påstander. I stedet for ord, som ikke overbeviser meg, ville jeg foretrukket tall. F.eks. for Oslo og/eller Norge: Hvor mange voldtekter ble det begått i Norge i 2014, eller 2015 og hvilken etnisitet hadde voldtektsmennene? Når politikk – Tjomlid er en Venstre-politiker – sauses sammen med det jeg mistenker er en kreativ bruk av tall, blir mistenksomheten sådd. Jeg er derfor selektiv ovenfor hva jeg «tror på» når Tjomlid skriver. Politikk = antennene ute. Om helsekost = han har sikkert rett. I denne saken vipper min «tro» hardt over på Kjetil Rolness sin banehalvdel. Han er riktignok «Djevelkvinnens advokat», men jeg mistenker han ikke for å være noen politisk aktivist for et politisk parti slik jeg oppfatter Tjomlid som.

 • Agnar Hroarsen

  For ørtende gang: De «10000 andre» er et sinnsvakt estimat tatt rett ut av luften.

 • Halvor Sevatdal

  Enten det, eller så er du en lettpåvirkelige person, som ofte er enig med siste taler.

 • Nei, skepsis betyr selvfølgelig at man skal SLUTTE å stille spørsmål, og IKKE følge bevisførselen hele veien, når man har kommet frem til den teorien man liker best. Eller?

 • Petter Antonsen

  Man burde være skeptisk, men du har misforstått hva sunn skepsis er. En sunn skeptiker ville sjekket fakta og statistikk grundig (men det er du ikke interessert i, da du er uenig med det. En skikkelig skeptiker ville også spurt seg hvorfor vi kun hørrer om voldtekter i media om det er utlendinger, men de mange fler, og mange brutale overgrepene begått av nordmenn havner i media. Du er ikke skeptisk, du er uinteressert i å få fordommene dine avkreftet
  31. jan. 2016 14:46 skrev «Disqus» :

 • sinnamor

  Statistisk sentralbyrå? Byrået som nektet å utlever tallstatistikker?

 • Sondre Vindel

  Man kommer ikke unna det faktum at asylsøkere forårsaker grove tilfeller av vold, vinning og sedelighetsforbrytelser. Tjomlid kan bortforklare og unnskylde så mye han vil, men det forandrer ikke på virkeligheten. Har selv en venninne som har blitt voldtatt av asylsøkere. Hun sa at hun husker mørke hender og fransk tale. Dette er en skjebne jeg ikke ønsker for noen.

 • Sajber

  Det er Tjomlid som vrir på statistikken når han ikke kan skille mellom nordmenn født i norge og norske statsborgere.

  Tjomlid bommer grovt på virkeligheten når har tar tallet 78% norske statsborgere til inntekt for egen sak… og gir inntrykk av at norsk statsborger = Eetninsk nordmann.
  Han vet godt at «norske statsborgere» også inkluderer innvandrere med norsk statsborgerskap.

  Dette er uredelig av Tjomlid…

 • Når tall mangler, da bruker folk empiri – hva de leser og hører om i media. Politiet har blitt forsiktige: «Tall fra Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.» http://goo.gl/lZ8KOO Rohde ble vel nærmest sparket pga av at hun satte ord på situasjonen.
  Eksempelvis husker sikkert noen at to jenter på 3 og 6 år ble utsatt for seksuell trakassering i svømmehallen på Raufoss. Dette ble forsøkt dysset ned av media. Mange voldtekter i Oslo ble begått av innvandrere. Når Venstre synes å vær et parti som hyller multikulturalismen – jo mer, jo bedre, så må Tjomlid finne seg i å bli mistenkeliggjort, spesielt når ordene fosser og det er lite innhold som er analog med empiri,

 • Mephid

  Så du mener det er hele politikken og hele retorikken til SD?

  Jeg skal love deg, at hadde ikke SD hatt noen annen agenda enn «Asylpolitikk på samme nivå som Norge, Danmark og Finland» så ville de for det første ikke vært et politisk parti, men heller en lobbygruppe som kjemper utelukkende for en enkelt sak, og for det andre ville de vært ganske ukontroversielle.

  Rasiststempelet trenger for øvrig ikke å ha så mye med politikken å gjøre. Det kan like gjerne være retorikken folk har et problem med. For å ta vårt eget lands politikk som eksempel: Personlig synes jeg Frp og Ap begge er rimelig restriktive i sin innvandringspolitikk. Men Frp bruker en helt annen (konfliktskapende) retorikk enn Ap gjør. Og det er retorikken som gjør at også Frp av og til får rettet beskyldninger om rasisme mot seg. (Merk at jeg mener ikke at Frp er et rasistisk parti, men jeg mener at en stor andel av stemmene de får skyldes at de er med på å gi grobunn for rasisme, og at de bruker dette som en bevisst strategi.)

 • ArveKlarness

  Her bommer dessverre Tjomlid.

  Ikke-vestlige er overrepresentert prosentmessig og forholdsmessig sammenlignet med etniske nordmenn. Det er et av hovedpoengene til Rollness, og det er godt dokumentert i statistikken.

  Når det gjelder tolkningen av statistikken, så blir det mye gjetting og mentalisme (uvitenskapelig gjetting om andres tanker og følelser). Det er tydelig at det er stor mangel på kunnskap om hva som utløser, forsterker og opprettholder menneskelig atferd.

  Tjomlid tolker følgende: Det er sosioøkonomiske forhold som gjør at folk blir voldtektsmenn. De samles og vil styrke sin maskulinitet ved å gjengvoldta kvinner. Kultur og religion har liksom ikke noe å si. Det er selvsagt det reneste tøv.

  Kultur og religion kommer ikke av seg selv, og opprettholdes ikke av seg selv. Det er menneskeskapte fenomener, og opprettholdes av mennesker. Både kultur og religion er en del av menneskers atferd, og dermed helt klart en del av årsaksbildet.

  I tillegg er det slik at kultur, religion og hvilket land du kommer fra, har betydning for om du får deg jobb og hvilken utdannelse du har og tar. Du kan derfor ikke skylde på sosiaøkonomiske forhold alene, du må se hva som ligger bak. Da vil du finne at omgivelsene som disse menneskene har omgitt seg med tidligere har stor betydning. Det er en del av deres læringshistorie, og dermed atferd.

  Det er godt dokumentert av SSB at barn av innvandrerforeldre har lavere utdanning, mer arbeidsledighet og mer trygdeytelser enn etniske nordmenn. Årsaken er å finne i omgivelsene, som i all hovedsak er mennesker i deres nære relasjoner: foreldre og venner. I tillegg kommer skole, lærere, fritidsaktiviteter etc etc inn. Dette kan man kartlegge og analysere til en viss grad, i og med at disse barna bor i Norge. Innvandrere som kommer som voksne, unge menn til Norge kan vi banskelig kartlegge og analysere på samme måte, da vi ikke kjenner godt nok til deres omgivelser i hjemlandet, som de har levd med i 20 – 30 – 40 år. Det er deres læringshistorie, og dermed deres atferd.

  Debatten ville vært mye mer opplyst om Tjomlid, og forståvidt Rollness også, tok seg bryet med å lære seg de grunnleggende mekansimer for menneskelig atferd.

 • Tobb86

  Når ble Tjomlid venstre-politiker?

 • Ståle Frafjord
 • Tobb86

  Du skjønte ikke poenget i innlegget, gjorde du vel?

 • Melek

  Tjomlid skriver: «Det vi ikke må gjøre er å banalisere debatten til å tro at dette kun handler om religion. Eller bare om kultur. »

  Tja…

  Er det tilfeldig at Europeiske land fungerer mens de fleste muslimske land er dysfunksjonelle?

  Bygger man opp hele samfunnet rundt primitive ørkenreligioner fra 600-tallet er det klart man får en ulempe sammenlignet med moderne og sekulære samfunn.
  ¨
  Så religion og kultur spiller i høyeste grad en rolle.

  Innvandringen fra den islamdominerte verden er den desidert mest kostnadskrevende. Så må man da spørre: Hvorfor? Er det rasisme? Er det diskriminering? Nei, det kan det ikke være. Hør her: Kan du uttale et tamilsk navn for meg? Det kan nesten ikke jeg heller – det er ekstremt vanskelige navn, og har du lagt merke til at de er vel så mørke i huden som somaliere? Men du verden som de jobber! Både kvinner og menn, og som somaliere er de fleste flyktninger. Vel, da må det vel være noe med religion da.

  Problemet er muslimer. Det er muslimer man har størst integreringsproblemer med. Islam er ikke forenelig med vestlig kultur. Den har et helt annet syn på kvinner, demokrati og ytringsfrihet. Dette gjør at det er vanskeligere for muslimer å bli integrert enn andre. Det finnes mange muslimer, kanskje et flertall, som ikke har problemer med det vestlige samfunn. De tar ikke religionen sin bokstavelig, men problemet er at de rabiate muslimene kan ta ledelsen. De kan være så høylytte og kontrollerende at de blir dominerende. Ser man på sysselsettingsstatistikken for Norge er et mønster tydelig. Innvandrere fra islamske land har lavere arbeidsdeltagelse og skoleresultater enn andre innvandrergrupper

 • Hei. Akkurat når Tjomlid ble Venstre-politiker vet jeg ikke, men det er nok noe han selv er nærmest til å svare på.

 • BartSfinx

  Her er mer «forskning» fra Sverige:

  Kilde: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Svensk-politi-har-skjult-flere-tusen-hendelser-pa-asylmottak-8336966.html
  Ved hjelp av «Kod 291» har Polisen i Sverige skjult flere tusen (!) kriminelle hendelser begått av berikere.
  Tysk forskning: 1000 menn, flesteparten arabere, omringer tyske kvinner for å utsette dem for voldtekt og seksuell trakassering på en jernbanestasjon når det er nyttårsaften. Dere vet, det som feministene forsvarer siden det er berikere involvert.

 • olejacob666

  Venstreekstremisme er vår tids aller største trussel. Her driver Tjomlid å rasjonaliserer voldtekt, for å beskytte våre nye landsmenn. Blir rett å slett litt dårlig jeg.

  Har ikke du en datter Tjomlid?

 • Sajber

  «Rolness ønsker å fronte et syn om at det ikke nytter å skyve under
  teppet at religion og kultur er helt sentralt for hvor stor risiko det
  er for at noen skal begå voldtekt.»

  Dette er en stråmann Tjomlid( en av mange )

  Når tallene blir analysert sier du?

  Hvordan analyserte du tallet «78% norske statsborgere» Tjomlid?
  Du tok det for å være 78% etniske nordmenn i ditt blogginnlegg.
  Misbruk av statistikk er ikke analyse Tjomlid.

  Du har blitt avslørt i fusk og det hjelper ikke å kverne på det samme….uansett hvor mye du ønsker å bekjempe fremmedhat.

 • BartSfinx

  «Før var jeg alltid deprimert og ensom og satt mest hjemme. Jeg har prøvd alt mellom himmel og jord, men ingenting nyttet. Men så var det en venn som spurte om jeg hadde prøvd Rolands tarmtottbeskytter. «Rolands tarmtottbeskytter?» spurte jeg. «Ja, ingen ting virker så flott som Rolands tarmtottbeskytter» sa han. Og så begynte jeg med den, og nå er hver dag blitt en berusende lykkeopplevelse.»

  (Lystad/Mjøen)

 • Stein-Kristian Magnussen

  Dette er svaksynte stråmannsargumenter, og grove personangrep. Hva med å holde seg til sak?

 • Gregers21

  Kildene er jo ikke uenige heller. Tjomlid bruker en kilde som sier «det er feil å gi inntrykk av at alle voldtekter begås av utlendinger/muslier» (som er riktig) til å motsi «innvandrere er overrepresentert i statistikken» (som er en annen påstand og beviselig korrekt påstand)

 • Petter Antonsen

  Mente du si at kildene er uenige?

  Det er ikke riktig at alle voldtekter er begått av utlendinger, nei. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at innvandrere voldtar mer enn nordmenn.
  Med den påstanden til sist menes det at det ikke er at du er innvandrer som gjør at du voldtar. Det er andre kriterier. hvis ikke hadde vi sett at innvandrere var overrepresentert innenfor sosioøkonomiske grupper, noe de ikke er. Problemet er at mange innvandrere er i risikogrupper. få dem ut derfra og det ordner seg.
  31. jan. 2016 16:09 skrev «Disqus» :

 • BartSfinx

  Akkurat, deler en opp tallet på 78 % norske statsborgere så viser det seg at 70 % av disse, altså ca. 50 prosentpoeng er av norske statsborgere som ikke er etnisk norske.
  Konklusjon: Totalt så utgjør personer av utenlands opprinnelse 75 % i tallene Tjomlid viser frem.

 • Fasch

  Er dette en vits? Hvis 10 kinesere knuser 5 vinduer og 1000 japanere knuser 10 vinduer, er japanerne da overrepresenterte i «absolutte tall» i ruteknusing? Hylern! Og du har skaffet deg et navn som tallknuser? Lættis.

 • Travel75

  Slik jeg tolker dette kan vi vente oss en massiv økning av voldtekter og annen kriminalitet nå som titusenvis av syrere er ventet til landet, siden disse både har et annet verdisyn, er traumatisert, er fattige, er mange menn, og har dårlige utsikter til å få seg jobb, og er en ny innvandrergruppe i landet. Skal vi tro at det er etnisk norske kvinner som i all hovesak vil merke dette på kroppen? Tjomlid selv er vel rimelig trygg.

 • ArveKlarness

  Hvordan havner man i risikogruppen (lav sosial status, arbeidsledig, lav utdanning, sosioøkonomiske problemer)?

  Man havner ikke der av seg selv. Det er noe som ligger bak, f.eks den læringshistorien man drar med seg. Et fellestrekk for mange fra det vi kaller islamske land, er at de har med seg en læringshistorie hvor det er vanlig med kvinneundertrykkelse og overtro på Koranen og Allah. Det er også vanlig med lite utdanning.

  Skal man sette inn effektive tiltak, så må man gå på individnivå. Men det har vi dessverre kke ressurser til. Derfor må man se litt større på det, og finne på fellestrekk. Når det gjelder overfallsvoldtekt utført av ikke-vestlige innvandrere, så er dessverre landområder, religion og kultur et fellestrekk.

  Om man skal sette inn samme tiltak på voksne etniske nordmenn og voksne ikke-vestlige innvandrere, så blir det helt feil. Etniske nordmenn har totalt forskjellig oppvekstvilkår og læringshistorie enn innvandrere fra f.eks islamske land.

 • Ståle Frafjord
 • Gregers21

  Det er riktig å si at ikke vestlige innvandrere er overrepresentert i statistikken.

  Det er også ett kulturelt problem og spesielt problematisk er kvinnesynet i muslimske land.

 • Petter Antonsen

  Men det er direkte feil å si at innvandrere generelt er mer kriminelle. 31. jan. 2016 16:27 skrev «Disqus» :

 • Gregers21

  Ikke når det gjelder voldtekt hvis vi skriver «ikke vestlige innvandrere». Var det ikke 300% som var tallet ? Altså en overrepresentasjon

 • Gregers21

  Det er det som står i deres politiske program ja. Ikke noe verre enn det. I motsetning til de fleste norske velgere så leser jeg de politiske programmene før jeg gjør meg opp en mening.

  Retorikken får være så, det viktige er hva representantene stemmer

 • Snegle

  Tino Sanandaji er til forskjell fra Tjomlid en virkelig faktasjekker som ikke bruker politiske skylapper på dette feltet. Sanandaji (som Tjomlid ikke tørr å faktasjekke) har flere ganger vist at selv om man korrigerer for sosioøkonomiske faktorer så er overrepresentasjonen blant visse innvandrere enorm på kriminalitetsfeltet.

 • Fasch

  Er det noen andre enn kriminologer og folk som vil forsvare alle ulempene med innvandring som bryr seg om variabler bak kriminalitet?

 • Gregers21

  Forskjellige land = forskjellig kultur.

  Når menn kommer fra land der kvinnene må gå i burka og må ha mannlig følge for å gå ut døren så sier det seg selv at det kan bli problematisk iforhold til europeiske kvinner som kan finne på å gå lettkledd en varm sommerdag.

 • Gregers21

  Fordi ?

 • Petter Antonsen

  Du mangler litt statistikkferdiheter. Unge menn fra lave kår er de mest kriminelle. Når denne gruppen er overrepresentert blant innvandrere virker det som om innvandrere generelt er mer kriminelle, men det har ikke med at de er innvandrere å gjøre.

  Om man går inn i de forskjellige sosioøkonomiske gruppe og ser på statistikken der og sammenlikber der er det ikke noen nevneverdige forskjeller. Det betyr at innvandrere ikke er mer kriminelle generelt, unge menn er det.
  31. jan. 2016 16:40 skrev «Disqus» :

 • Petter Antonsen

  Ja, de som faktisk vil ha mibdre kriminalitet istedet for finne syndebukker og prøve å forsvare fremmedfiendtligheten sin
  31. jan. 2016 16:44 skrev «Disqus» :

 • Petter Antonsen

  se det siste svaret jeg sendte deg
  31. jan. 2016 16:46 skrev «Disqus» :

 • Gregers21

  Så nordmenn som flyktet til Sverige under WW2 de voldtok, begikk kriminalitet og stilte seg opp på torg og begikk masseovergrep mot kvinner ?

 • kingvald

  Hvis man skal se på fellestrekkene, så betyr jo det at man, naturligvis, ser bort i fra landbakgrunn. Da dette ikke er et fellestrekk, men et individuelt trekk som det viser seg har liten eller ingen direkte betydning for risikoen. Opprinnelse gir økt risiko for å havne i risikogruppene, men innen risikogruppene har opprinnelse ikke betydning.

  Det blir jo ikke feil å sette inn de tiltakene som trengs til alle som trenger tiltakene.

  Dessuten, ArveKlarness, hvorfor skal man kun fokusere på overfallsvoldtekter? Er det ikke bedre med tiltak som får ned antallet av ALLE typer voldtekter? Overfallsvoldtekter, festvoldtekter, sårbarhetsvoldtekter, voldtekter i relasjoner osv.? Tiltak som når ALLE potensielle voldtektsmenn, og reduserer ALLE typer voldtekter!

  Kjell Ingvaldsen

 • Fasch

  Saken her er vel heller at én gruppe ønsker å være føre var og sterkt begrense innvandring av mennesker fra problemområder mens den andre gruppen satser på at det «går seg til» – uten ha noe mer å slå i bordet med enn den såkalte tro på mennesker.

 • Gregers21

  Gunnar R Tjomlid jeg har en stor overraskelse for deg, hold deg fast:

  – Amerikanere er massivt overrepresentert i ABSOLUTTE TALL i voldtektsstatistikken i USA.

  – Kinesere er massivt overrepresentert i ABSOLUTTE TALL i voldtektsstatistikken i Kina.

  – Indere er massivt overrepresentert i ABSOLUTTE TALL i voldtektsstatistikken i India.

  – Europeere er massivt overrepresentert i ABSOLUTTE TALL i voldtektsstatistikken i Europa.
  (Jeg turte ikke skrive Sverige og svensker, for der er det vel snart ikke godt å si lenger ?)
  DETTE ER NOE DU BØR SE LITT NÆRMERE PÅ

 • Geir Mjau Uggedal

  Jeg sitter litt på gjerdet, og vet ikke helt hva jeg skal mene, når
  det gjelder innvandring- og asyl-ting. Men, der er en ting som slår meg:
  Hvis man har tro på holdningsskapende arbeid, som Tjomlid gjør, så sier
  man implisitt at man kan og bør påvirke folks holdninger. Da innser man
  nok også at å vokse opp i et land med dårlig kvinnesyn også påvirker
  folks holdninger. Altså, en
  holdningskampanje kan dra i ene retningen – men 30 års oppvekst i
  kvinnefientlig kultur haler og drar ganske mye sterkere i andre
  retningen. Hvis man går feil vei i 30 år, så er det ikke bare å komme
  tilbake til start med en liten dose røyke-kampanjelignende
  holdningsskapende arbeid. Og holdninger, kultur, hvem man er, påvirker
  mer i et samfunn enn statistikken over overfallsvoldtekter. Det påvirker
  ganske mye rart direkte og indirekte, og har også egenverdi. Rolness
  gjør i alle fall rett i å spørre: «Og ingen grunn til bekymring for den
  nye migrasjonsbølgen? Når en million menn i løpet av ett år kommer til
  Europa, fra land og kulturer der kvinner systematisk undertrykkes, lever
  utrygt, og selv risikerer straff og vanære etter å ha blitt voldtatt?»
  Rolness gjør rett i påpeke at frykten for å snakke om disse tingene, har
  ført til at fakta har blitt fortiet.

  Ellers liker jeg Tjomlids optimisme. Forhåpentligvis har han rett i
  mange av sine analyser, og at vi kommer oss gjennom dette fordi det er
  ikke bare religion, oppvekst, opprinnelseland, osv., som bestemmer hva
  vi får til; At det er mulig å få integrering til å fungere; at mennesker
  har det potensialet.

  Begge de erigerte kamphanene er optimister
  på menneskenes vegne: Tjomlid har tro på at folk er intelligente
  vesener som gidder å se nyanser og kompleksitet (og lese lange
  bloggposter). Rolness har tro på at folk tåler å høre sannheten uten å
  gå fullstendig bananas.

 • mjolly

  Hovedproblemet med innvandrervoldtekter er ikke bare overfallsvoldtekter, men alle voldtektene muslimske 14-20-åringer står bak mot norske barn. Hvor er kilden din på 50 overfallsvoldtekter, forresten? Overgrepsmottaket i Oslo tar imot 4-500 årlig, hvor fikk du tallet 50 fra? Hobby-sosiologen Sætre i Oslo-politiet?

 • Procks

  Jeg trodde også jeg visste hva sunn skepsis var, inntil min egen ble utfordret av hendelsene i Tyskland og Sverige nå nylig.
  Man kan rope konspirasjons-freak så mye man bare vil, men når fakta som underbygger påstanden, som f.eks. at autoriteten skjuler sannheten, ligger på bordet er det kanskje på tide å revurdere.

 • Geir Mjau Uggedal

  Jeg sitter litt på gjerdet, og vet ikke helt hva jeg skal mene, når det gjelder innvandring- og asyl-ting. Men, der er en ting som slår meg: Hvis man har tro på holdningsskapende arbeid, som Tjomlid gjør, så sier man implisitt at man kan og bør påvirke folks holdninger. Da innser man nok også at å vokse opp i et land med dårlig kvinnesyn også påvirker folks holdninger. Altså, en holdningskampanje kan dra i ene retningen – men 30 års oppvekst i kvinnefientlig kultur haler og drar ganske mye sterkere i andre retningen. Hvis man går feil vei i 30 år, så er det ikke bare å komme tilbake til start med en liten dose røyke-kampanjelignende holdningsskapende arbeid. Og holdninger, kultur, hvem man er, påvirker mer i et samfunn enn statistikken over overfallsvoldtekter. Det påvirker ganske mye rart direkte og indirekte, og har også egenverdi. Rolness gjør i alle fall rett i å spørre: «Og ingen grunn til bekymring for den nye migrasjonsbølgen? Når en million menn i løpet av ett år kommer til Europa, fra land og kulturer der kvinner systematisk undertrykkes, lever utrygt, og selv risikerer straff og vanære etter å ha blitt voldtatt?» Rolness gjør rett i påpeke at frykten for å snakke om disse tingene, har ført til at fakta har blitt fortiet.

  Ellers liker jeg Tjomlids optimisme. Forhåpentligvis har han rett i mange av sine analyser, og at vi kommer oss gjennom dette fordi det er ikke bare religion, oppvekst, opprinnelseland, osv., som bestemmer hva vi får til; At det er mulig å få integrering til å fungere; at mennesker har det potensialet.

  Begge de erigerte kamphanene er optimister på menneskenes vegne: Tjomlid har tro på at folk er intelligente vesener som gidder å se nyanser og kompleksitet (og lese lange
  bloggposter). Rolness hartro på at folk tåler å høre sannheten uten å gå fullstendig bananas.

 • mjolly

  Men nordmenn og etniske svensker er problemet ifølge tjomlid, reagerer man på massive gjengvoldtekter mot barn er man tydeligvis «brun»:

  «Attityden till sex har förändrats i vissa grupper av ungdomar. Enligt de båda poliserna har den blivit betydligt råare, särskilt bland unga killar. Att 10–15 tonårskillar samtidigt förgriper sig på en tonårstjej är inte längre ett ovanligt ärende, utan händelser som polisanmäls ett par gånger i månaden.»

  http://www.dn.se/sthlm/raare-attityd-till-sexbrott-bland-unga/

 • Petter Antonsen

  Jeg har aldri påstått noen ting om WW2. hva om du holder det til hva jeg sier istedet for å dra inn andre ting?
  31. jan. 2016 17:09 skrev «Disqus» :

 • Hermann

  «Man skulle derfor tro at når vi har disse gode statistikkene og rapportene, så hadde vi et grunnlag for en åpen, ærlig og faktabasert debatt.»

  For å forstå tilnærmingen til norske sosiologer og kriminologer anbefaler jeg alle å begynne med å se «Hjernevask» serien til Harald Eia som ligger tilgjengelig på Youtube.

  Den forteller det meste om hvordan sosiologi (og kriminologi) på norsk handler om en venstrepolitisert tilnærming til temaer etter cherry-picking metoden.

 • Axel

  Jeg trykket «like» etter bare å ha lest din første setning. Resten av svaret ditt er meget bra og beskriver akkurat det jeg tenkte.

 • Petter Kjørstad

  At det var 1000 menn involvert i overgrepene i Köln, er verken forskning eller fakta.

 • Petter Kjørstad

  Har du en kilde for at det har forekommer «massevoldtekt» noe sted i Sverige?

 • Lars Erik Larsen

  Hadde i flere år stor respekt for Tjomlid rundt hans blogging om svineinfluensavaksine. Det fremsto så seriøst, godt underbygget og grundig at det for meg ble fasit.
  Etter å ha sett alle logiske og empiriske kortslutninger som Tjomlid har i samband med innvandringproblematikk er alt intrykk av seriøsistet som blåst vekk..

  Ikke at jeg orker, men man burde vel gå igjennom vaksinespørsmålet igjen også, dersom hans omgang med tall og fakta er like uvitenskapelig på det området.

 • Fasch

  Sant, over 500 leverte anmeldelser tilsier at det var langt mer enn tusen menn.

 • Robert Moseby

  Er ikke hovedproblemet at Europeiske kvinner voldtas?
  Man må gjerne være både fargerik og dyktig statistikker, og helt se bort fra det eneste fundamentale elementet i statestikken som er at den ikke er fundamentalt faktuell.

  Muslimske menns forhold til egne piker og kvinner skal jeg holde unna diskusjonen, men det er betimelig å påpeke som en anektode til Tjomlids villfarelse i statistisk verden at her finnes det vesentlige mørketall som i følge hans egen argumentasjon burde vært en del av konklusjonene han trekker. Disse piker og kvinner melder ikke sine overgripere, noe vi vet er et faktum.

  Uberoende av bakenforliggende årsaker, siden det ser ut til at dette momentet vektlegges kraftig, så voldtas det mer kvinner i en uproporsjonal stigning ift om vi har migrasjon eller ikke.
  Enkelte typer definerte voldtekter har gått fra marginale til dominerende, samt nye ukjente former har tilkommet.

  Dette gjør diskusjonen om underliggende forhold og påvirkninger mindre viktige, i hvertfall for kvinnene som voldtas og deres omgivelser.

  Vi har en god forståelse av at det er nyankommede som dominerer ift slik mangel på respekt og forventet vestlig allmenoppførsel.
  At man da vektlegger at kursing og opplæring i respekt og vanlig oppførsel vil være preventivt så lyver man siden overgrepene skjer i hovedsak rett etter ankomst da en påvirkelig effekt ikke har blitt gitt eller fremdeles har marginal effekt.

  Det er også en søkt konklusjon at en slik opplæring vil ha effekten Tjomlid påstår, da man ikke har lykkes med en god integreringen de siste 40 år, og det ikke finnes etterrettelig grunnlag for å anta at dette positivt vil få et løft i en nasjon med nedgangstider og en eksplosjon av migranter.
  Dette er som flere her nevner, ren synsing.

  Når Tjomlid bruker 20.000 tegn til å snakke rundt grøten og halshugge effekter for ofrene, så er dette respektløst og feil fokus.

 • Petter Antonsen

  Hele problenet viser seg tydelig når du snakker om «problemområder». det har ikke noe med å forsvare å ta inn fler eller ikke, dette handler om synet på de som er her.

  Folk som deg, som tror hvor de kommer fra har masse å si på om de voldtar eller ei, er ute å kjøre. Det handler og sosioøkonomisk status, ikke hvir man er fra. Statistikken viser det tydelig om man faktisk forstår statistikk.

  Gang på gang kommer det påstander fra fremmedfiendtlige. utlendinger stjeler jobbene våre, er arbeidsledige og snylter på skatten, voldtar, stjeler osv. Så viser statistikken at det ikke har noe med at de er innvandrere å gjøre, men dere gidder ikke høre på fakta.

  Dette handler om hvordan man ser på mennesker. Man ser hva slags menneskesyn som begynner å få innpass. Sylvi Listhaug bryter menneskerettighetene, medlemmer av regjeringspartier slipper unna med å kalle muslimer for kakkerlakker osv.

  I nabolandet vårt har det begynt å samle seg mobber som angriper uskyldige innvandrere på gata. I Danmark tar de eiendelebe til innvandrere (det gjør det jo mye greiere for dem, eller hva? lett å skaffe bosted osv etterhvert npr alt du blir spart opp blir tatt fra deg).

  Disse forsvarer seg med samme feilaktige påstander. Mange mener at innvandrere skal være bedre nordmenn en de fleste nordmenn er når de kommer hit, det er helt på trynet.

  De dytter ting som voldtekt foran seg, men skjelden gidder de å bry seg når det ikke er innvandrere. Mange i lukkede geupper på fb. syntes norske jenter fortjener å bli gjengvoldtatt om de hjelper innvandrere, hva sier der deg?

  Det er helt legitimt å mene vi burde stoppe innvandring, men å hevde innvandrere generelt voldtar og stjeler er kvalmende og feil.
  31. jan. 2016 17:10 skrev «Disqus» :

 • Gregers21

  Har du sovet siden nyttår ?

 • Bastion

  Det aller vesentligste i Tjomlids opprinnelige innlegg – og et poeng Rolness bommer totalt på – er at «innvandring» er en helt marginal faktor for å forklare seksuelle overgrep i Norge i dag. Det er en avsporing å fokusere på innvandring i slike saker, rett og slett fordi innvandrere står for et forsvinnende lite antall av den totale mengden overgrep. Relative tall kan være interessante akademisk sett, men for både politikerne, oss innbyggere, og for kvinnene som risikerer å bli voldtatt, er det de absolutte tallene som betyr noe.

  Dersom man virkelig ønsket å gjøre noe med overgrepsproblematikken i Norge – og dersom man måtte velge ett politisk område å fokusere på – ville det ikke vært innvandringspolitikken, men alkoholpolitikken man hadde måttet diskutere.

 • Gregers21

  Hva er motivasjonen for å forsvare disse overgrepene og kverrulere om det var 1000, 1200 eller 800 ? Politiet etterlyste 1000 og det er levert over 500 anmeldelser… det er fakta

 • Petter Antonsen

  Hva tenker du om de norske varnepornoringene? drammensparet som voldtok babyen sin og slikt? alle voldtektene på russetreff oppigjennom? Det er nok forferdelig å ta av.

  Køln og co var fæle episoder. De som gjorde det burde straffes. Det vi ikke burde gjøre er å tillegge alle invandrere skyld.
  31. jan. 2016 17:15 skrev «Disqus» :

 • gorri

  Flott skrevet Geir, jeg ville bare tilføye at jeg noen ganger får inntrykket av at Rolness kjører litt tyggegummi populisme, og beskriver ting fra litt overfladisk perspektiv. Og jeg tror at det ikke kun handler om frykt for å snakke om disse tingene som du skriver (voldtekt), men at vi ikke tar inn over oss vår manglende evne til å sikre en god integrering, unngå ghettodannelser, fattigdom og arb.løshet.

 • Axel

  Vel, utfra din egen argumentasjon er innvandrere, basert på de som er i Norge, prosentvis mer kriminelle.
  Du skriver: «Når denne gruppen er overrepresentert blant innvandrere virker det som om innvandrere generelt er mer kriminelle, men det har ikke med at de er innvandrere å gjøre.»
  Her prøver du å rasjonalisere basert på politisk slagside. Selv om en spesifikk gruppe er overrepresentert blant innvandrere og begår mest kriminalitet, så er innvandrere de facto, sett under ett, statistisk mer kriminelle. Om kriminalitetsraten har noe å gjøre med at de er innvandrere eller ikke er irrelevant; statistikken viser det den viser uavhengig av dine personlige synspunkter. Ingen tvil her om hvem som mangler statistikkferdigheter og iblander litt følelser. Følelser og tall er 2 veldig forskjellige ting.

 • Fasch

  «Folk som deg, som tror hvor de kommer fra har masse å si på om de voldtar eller ei, er ute å kjøre. Det handler og sosioøkonomisk status, ikke hvir man er fra. Statistikken viser det tydelig om man faktisk forstår statistikk.»

  Når man ser hva kvinner i Midtøsten sier om seksuell trakassering er det bare å legge sammen to og to for å innse at en massiv innvandring av menn(esker) fra denne delen av verden vil gjøre Vest-Europa mer lik disse samfunnene. Eller er det bare underklassen som trakasserer i disse landene, f.eks Egypt, der 97% av kvinnene opplever seksuell trakassering? Der får du kildebelegge, så skal jeg forandre mening.

  «Det er helt legitimt å mene vi burde stoppe innvandring, men å hevde innvandrere generelt voldtar og stjeler er kvalmende og feil.»

  Stråmennenes stråmann. Trenger ikke svar.

  ,
  Du tar ellers feil når du anklager meg for ensidighet. Jeg, og mange med meg, er åpne for en hel haug med mulige forklaringer på hvorfor kvinnetrakassering er et så stort problem i den muslimske verden, men vi vil, i motsetning til deg og dine åndsfrender, ikke låse oss i en marxistisk sosioøkonomisk analysemodell fremført av en person som ikke visste hva islam var.

  Er det slik at økonomisk underlegenhet er en viktig faktor bør man faktisk heller ikke ta i mot særlig mange menn fra disse landene. Grundige undersøkelser fra f.eks Frisch-senteret viser at sysselsettingsgrad henger fullstendig sammen med landbakgrunn og utdanning, med andre ord: Er du uutdannet mann fra et B-land forblir du sannsynligvis på de nederste trinnene på den sosiale stigen når du kommer til Norge. Så der har du faktisk gitt et veldig fint argument – basert på din egen tankerekke – mot innvandring fra dysfunksjonelle land. Er økonomisk og sosial underlegenhet bakgrunn for voldtekt bør man gjøre denne klassen så liten som mulig, ikke så stor som mulig, slik som mange later til å ønske.

 • Magnus Husby

  Noe så intetsigende, eneste jeg konkluderer her er forfatterens behov for å kunne motta annerkjennede blikk når han entrer Cafe Sør. Ifølge denne logikken må vi altså vente til ikke-vestlige er majoriteten av befolkningen (30 år?)for å kunne bevise noen kriminell overrepresentering i statistikken.. Som vi forøvrig ikke kommer til å få, siden SSB ikke ‘har behov eller kapasitet’ til dette. Media kan ta rollen med å tildekke, så kan Rolness belyse. Denne Tjomlid kan kanskje rett og slett ta seg en bolle.

 • BartSfinx

  Greit nok, Bastion, men hvorfor skal en bevisst importere flere overgripere til landet? Er det ikke bedre å bruke ressursene på å bekjempe og forebygge de seksuelle overgrep som allerede finnes her?

 • ArveKlarness

  Du finner ikke et bestemt tiltak som når alle. Du må individualisere det så godt som mulig. Vi har ikke ressurser til å individualisere. Så da må man generalisere og lete etter fellestrekk.

  Overfallsvoldtekter og festvoldtekter er to forskjellige hendelser, og når det gjelder overfallsvoldtekter så viser det seg at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert, spesielt i Oslo.

  Å komme fra et område som har en kvinneundertrykkende kultur og religion (to sider av samme sak, egentlig…), vil være et fellestrekk for mange overfallsvoldtekter i så måte.

  Når det gjelder semantikken og det du skriver vedrørende fellestrekk vs individuelt trekk, samt opprinnelsens betydning for å havne i risikogruppene, så vil jeg gjerne at du forklarer litt mer. Kanskje du har en link eller noe som kan utdype litt mer hva du mener?

 • Axel

  Ja, for dette er jo særnorske ting. Foregår jo ikke slikt i innvandrermiljøene…..

 • Fasch

  Hvem er som legger skyld på «alle innvandrere»? Det vi sier er: Uten innvandring hadde ikke det som skjedde i Köln skjedd. Ikke en kniv mot strupen vil få meg til å innrømme at europeiske menn kunne iscenesatt noe slikt.

 • Petter Antonsen

  Dere har ingenting med politisk slagside å gjøre, dette handler om å finne ut hva man kan gjøre for å hindre kriminalitet. Da må man finne predikative faktorer for kriminalitet. Om man bruker innvandrer som kriterium vil det bomme grovt i mange tilfeller. Det passer med andre ord dårlig.

  om man bruker kjønn, utdanning og slike til som faktorer passer det nydelig med bildet man ser. Med andre ord er det faktorene man burde jobbe med.
  Spørsmål man burde stille seg er hvorfor unge menn er mer kriminelle, hvorfor fattige er mer krininelle og hvorfor lavt utdannede er mer kriminelle. Først da finner man ut hva man kan gjøre for å forhindre ting. 31. jan. 2016 17:43 skrev «Disqus» :

 • Du vet at tall = empiri, sant? Bare hyggelig, du kan takke meg senere.

 • Tom Dahle

  Og siden store deler av artikkelen handler om de tall som du påstår at vi ikke kommer til å få, viser du kun at du ikke har lest artikkelen før du kommenterer.

 • Tom Dahle

  Samme dagen som Arne Mørk Midtbø ble SV-politiker. ;)

 • Snegle

  Det du sier stemmer ganske enkelt ikke. En undersøkelse her viser for eksempel at 99,3 % av alle kvinner i Egypt er blitt seksuelt trakassert. Selv om man korrigerer for sosioøkonomiske trekk så er overrepresentasjonen stor.

  http://www.nrk.no/urix/_-alle-kvinner-opplever-dette-1.12765551

 • Magnus Husby

  Store deler av artikkelen unngår de tall som er interessante for den debatten Rolness forsøker å ha. Intet nytt det, forøvrig. Business as usual.

 • Petter Kjørstad

  For å kunne føre statistikk over hendelser og kriminalitet som er relatert til asylsøkere blir disse gitt denne koden. Du og andre som skriver om dette, bør få med dere at den brukes om svært mye forskjellig: slagsmål mellom asylsøkere, drap begått av og/eller på asylsøkere, selvmord, ildspåsetter som utenforstående har begått mot asylmottak og mye annet.

 • Petter Kjørstad

  Jeg etterspør en kilde for noe som kan kalles massevoldtekt.

 • Petter Kjørstad

  Det var anslagsvis 1000 til stede, inkludert en del kvinner og andre som ikke hadde noe med overgrepene å gjøre. Men blant disse tusen var det noen gjenger på 2-30 personer – det dreide seg kanskje om opptil 150 personer til sammen, som var involvert i overgrepene.
  Jeg har selvfølgelig ikke forsvart overgrep, men er ikke så glad i at folk overdriver og kommer med rene løgner.

 • Gregers21

  Tallet 1000 har vi fra at politiet etterlyste 1000 personer. La oss ta for seg at du har rett i at det kun var snakk om en liten del av disse som stod for overgrepene i god islamapologistisk stil: hvorfor gjorde ikke de 850 andre da noe for å stoppe overgrepene ?

 • Gregers21

  Fingre opp i all hull fra en ring med menn som omringer deg er ikke en voldtekt ?

 • Petter Antonsen

  Akkurat den hendelsen hadde ikke skjedd, det er jo en selvfølge siden den ble begått av innvandrere. Det betyr FORTSATT ikke at voldtekt er en typisk innvandrergreie. Her er (noen) eksempler med nordmenn og andre Europeere. Problemet er at menn voldtar. Hvorfor dette ensidige fokuset på innvandrere? http://www.vg.no/nyheter/utenriks/nordmenn-siktet-etter-gjengvoldtekt/a/4570615/ http://www.dagbladet.no/2012/03/29/nyheter/utenriks/gjengvoldtekt/dode/20901518/ http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/henlegger-gjengvoldtekt/311803.html
  http://imittnorge.blogspot.no/2009/06/gjengvoldtekt-i-bergen.html

  http://www.p7klem.no/story.aspx?id=610179
  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/To-nordmenn-pagrepet-for-grov-voldtekt-i-Sverige-5109920.html

  31. januar 2016 kl. 17.43 skrev Disqus :

 • Fasch

  Aha, er du DEN Fredrik Eide Nilsen fra Twitter? Si meg: når ble du, som middelaldrende mann, overbevist om at å oppføre seg som en snurt 16-årig jente var den beste måten å sette seg i respekt på?

 • Fasch

  Hvem har sagt at det er en «typisk» innvandrergreie? Alt som er slått fast er at det finnes en overrepresentasjon.

 • Petter Antonsen

  Har jeg påstått det? Er det virkelig så vanskelig å forstå at voldtekt er en greie nordmenn OG innvandrere driver med? Er det så vondt å innse at mange nordmenn er drittsekker og?

  2016-01-31 17:43 GMT+01:00 Disqus :

 • Petter Antonsen

  Det er ille, det er jeg helt enig i. Det er derimot feil å hevde de er overrepresentert uten NOE godt sammenlikningsgrunnlag i Norge. Jeg fant noen ting tilknyttet spesifikke ting som yrke. Hver fjerde jente i militæret trakasseres i forbindelse med jobben. 100000 kvinner trakkaseres hver måned på Jobb i Norge. Så har man verbal trakassering, tafsing og slikt. Jeg har ikke snakka med en eneste kvinnelig bekjent om dette som ikke har opplevd slike ting. Det er ikke utført en ordentlig statistikk på dette i Norge, men jeg tviler på at den er langt under.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/forsvaret/hver-fjerde-jente-i-forsvaret-blir-sex-trakassert/a/23227701/ http://adressa.alda.no/bestillpluss?9&artRefId=11857748&aviskode=ADR&targetUrl=http%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252F%253Fservice%253DpaywallRedirect%2526articleUrl%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.adressa.no%252Fpluss%252Fnyheter%252F2015%252F11%252F27%252F100-000-kvinner-i-m%2525C3%2525A5neden-utsettes-for-seksuell-trakassering-i-Norge-11857748.ece

 • Petter Antonsen

  Når man bruker voldtekt som argument mot å ta inn innvandrere er det akkurat det man gjør

  31. januar 2016 kl. 18.11 skrev Disqus :

 • Axel

  Enig med en god del ting her, men man bommer ikke nødvendigvis hvis man bruker innvandrer som kriterium siden det er viktig å definere og identifisere hvor ressursbruken må implementeres. Faktorer er viktig men å bruke faktorer uten å vite hvor remediene for å kontre disse skal settes inn er nytteløst hvis gruppene som bedriver denne type aktivitet ikke er definert. Da blir det like dumt å si «innvandrere» på samme måte som du definerer «unge menn», «fattige» og «utdannelse» som faktorer. Hvis de tingene du definerer som faktorer er OK, da er også innvandrer en faktor.

 • Å du er den anonyme puddingen Fasch? Nå er jeg jammen spent på hva du har å bidra med av saklig informasjon.

 • Ralieur

  Jeg har aldri oppfattet Rolness som noen innvandringskritiker, snarere systemkritiker.

  Man kan tydeligvis bruke så mye tid på å se nærmere på ting at man ikke oppdager at hodet har satt seg fast i ræva. Tjomlid er bare et par knepp unna å bli «rasjonalitetens» Elisabeth Norheim.

 • Thomas Halvorsen

  Jeg er så glad at det kun er dagbladet som orker å referere til denne venstreradikale tullebloggen.

 • Thomas Halvorsen

  Vanskelig å analysere tall SSB ikke vil ut med. Spørsmålet er bare hvordan kulturrelativisten med en selverklært kjærlighet for statistikk Tjomlid stiller seg til dette. Er det bra at vi ikke får se tallene for da vil vi få et mer høyrevridd og realistisk bilde av norske forhold, eller er det dårlig fordi all statistikk bør framvises.

  Venter i spenning

 • Audi_RS_4

  Sitat: «Det burde jeg kanskje understreket tydeligere»

  Ja, og det hadde du kanskje også gjort, om målet ditt ikke først og fremst var å tåkelegge debatten?

  August Rolvsen

 • Petter Antonsen

  Man kan godt se på antall hårstrå oppmot kriminalitet, men det er neppe nyttig. Man burde sette inn ressuser på unge menn med lav sosioøkonomisk status. Hvor de er fra er revnende likegyldig. Hvorfor vil du absolutt ha med innvandrer om det er en crappy faktor for å forutsi hvem som blir kriminelle?
  31. jan. 2016 18:40 skrev «Disqus» :

 • Thomas Halvorsen

  Det tar minst to generasjoner å bli norsk. Hvis man bruker denne formelen i statistikken, vil man plutselig se visse mønster.

 • Sajber

  Stor gruppe…

 • Axel

  Hvis det er slik du vinkler det så er det greit. Tror de fleste vet at det er drittsekker på alle sider av bordet. Følte bare at diskusjonen ble ensidig à la Marie Simonsen. Da tenker jeg at hvis man fokuserer på en gruppe så er det noen som alltid kommer og sier: «Ja men vi må ikke glemme at andre driver med det samme». Det er ikke det som er poenget. Selv om diskusjonen handler om en spesifikk sak så ekskluderer det ikke nødvendigvis andre saker.

 • Ralieur

  «Will trade racists for rapists».

  Det har aldri vært noen god grunn til å friskmelde feminister, kommunister, schizofrene liberalere og sosialister, men sykdomsbildet har aldri vært så alvorlig som nå.

 • Audi_RS_4

  Det forblir ikke en marginal faktor særlig lenge (innvandrerbefolkningen øker for hvert år som går).

 • Jeg må innrømme at det er litt rørende da, når hele den mannlige, innvandringskritiske delen av kommentarfeltet her plutselig er overmåte bekymret over overgrep mot kvinner. Det er jo fremgang på et vis.

 • Gregers21

  helt unaturlig reaksjon på masseovergrepene det. For øvrig så er det offisielt innvandringsstopp til Norge og har vært det i mange år.

 • Vel, de pleier ikke å være utpreget feministisk anlagt ellers, så vi får håpe det er en forbedring, og at det ikke bare er forkledd fremmedfiendtlighet.

 • Gregers21

  Og islamistene som venstresiden beskytter med nebb og klør, tror du de egentlig støtter venstresiden sine verdier ?
  La oss se på noen av de fine verdiene:
  – Religionsfrihet
  – Ytringsfrihet
  – Likestilling
  For å nevne noe. Dette er verdier som islam forakter og som vi ser i lite eller ingen grad i muslimske land. Så hvorfor omfavner venstresiden Islam ???

 • Kalle

  Kan du underbygge påstandene dine?Blir litt merkelig å fremsette de hvis ikke du kan underbygge de…

 • Petter Antonsen

  Syntes du ikke det er rart mår det blir framstilt som skikkelig når utlendinger voldtar norske jenter? Voldtekt er ille uansett hvem som er gjerningsmann og/eller offer. Man ser jo folks holdninger her, folk som nekter for at nordmenn kan utføre brutale gjengvoldtekter…
  31. jan. 2016 19:03 skrev «Disqus» :

 • Sajber

  «Vanskelig å analysere tall SSB ikke vil ut med. »

  Det hindrer ikke Tjomlid fra å «analysere» litt for egen regning.

  Jeg har lest mye av bloggeriene til Tjomlid og hadde forventer litt mer enn stråmenn, juks med tall og whataboutisme.

 • Kalle

  Hvilke tall er det da?

 • Gregers21

  Du mener det er religionsfrihet, ytringsfrihet, likestilling i de fleste islamske diktatur ? Og at dette er noe jeg trenger motbevise ?

 • Kalle

  Jeg spør deg om du kan underbygge påstandene dine?

 • Gregers21

  Ja og jeg spør om du mener jeg skal underbygge at det ikke er noen særlig grad av venstresidens kjerneverdier i Islam og islamske diktatur ?

 • Kalle

  Prøver igjen : Kan du underbygge påstandene dine?

 • Gregers21

  Hva vil du ha underbygget ?

 • Kalle

  Påstandene du kom med.

 • Gregers21

  Ok, Google: Islam

 • Kalle

  Så du kan ikke underbygge påstandene dine altså?Var det jeg visste :)

 • Gregers21

  Klart jeg kan, men du klarer ikke engang spesifisere hva du vil ha underbygget.

 • Sajber

  Før du ber om dokumentasjon kan du jo i det minste forsøke å imøtegå påstandene.

 • Kalle

  Påstandene dine.Må jeg gjenta det flere ganger eller klarer du å lese hva jeg skriver nå?

 • Gregers21

  Hvilken påstand ?

 • Kalle

  Da sier jeg: De stemmer ikke.Fornøyd nå? :)

 • Kalle

  De du kom med.Husker du det ikke?De står i innlegget ditt over her,rett over der hvor jeg spør deg om du kan dokumentere påstandene dine…

 • BartSfinx

  Gregers21, du skjønner vel nå at du har med et ekte nett-troll å gjøre?

 • Gregers21

  åpenbart…

 • Sajber

  Og du vet ikke hva Google er…
  Var det jeg visste.

  Du har altså så dårlig oversikt at du ikke engang vet HVA du ønsker dokumentert?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Islamic_countries

 • Kalle

  Er man netttroll hvis man ber noen dokumentere merkelige påstander?

 • Sajber
 • Petter Kjørstad

  Dette vet du ganske lite om. Det kan ha vært mange som prøvde å toppse overgrepene og hjelpe jenter i sikkerhet. Her har du én slik historie: etterpå. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/cologne-attacks-american-woman-tells-how-syrian-refugees-rescued-her-from-new-years-eve-sexual-a6816221.html

 • Gregers21

  For vanlige mennesker i en oppegående diskusjon: Det er vanlig å spesifisere konkret hva man ønsker dokumentert eller underbygget.

 • Sajber

  Og da skjønner jeg at du ikke engang har vett til å følge opp den dokumentasjonen du får.

  Du er ikke interessert i dokumentasjon, men bare litt sårt trengt oppmerksomhet.

  HEr skal du få det med teskje og smekke:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Islamic_countries

 • Kalle

  Jeg spesifiserte det jo,jeg sa påstandene dine.Du vet hva en påstand er?

 • Petter Kjørstad

  Hvor og når har det forekommet massevoldtekt i Sverige?

 • Kalle

  Står ingenting der om at Islam forakter noe av det gregers påstår.

 • kingvald

  ArveKlarness, hvis du leser blogginnlegget vi nå driver og kommenterer, så trenger du ingen lenke.

  For å forklare så kanskje til og med du forstår: Empirien, fakta, viser at det fellestrekket man finner som dekker et stort flertall av voldtektsmenn er «underklasse». Eller, kan man si, «misslykkede menn».

  Er man innvandrer, så er det lett å bli misslykket. Man har språk-utfordringer, ens utdannelse blir ikke godkjent, man har dårlig nettverk i Norge osv. I tillegg kommer vansker med å få jobb osv. når man er innvandrer. Derfor havner man lett i denne gruppen.

  Erfaring viser altså at de innvandrere som lykkes ikke er sammenlignende overrepresentert i voldtektstatistikken. Samt at norske nordmenn i fra Norge som er tilsvarende misslykket ER tilsvarende representert.

  Konklusjonen må derfor bli at problemet IKKE er opprinnelseland, men plass i samfunnet.

  Derfor blir det feil å gå etter opprinnelse for å løse voldtektsproblematikken.

  Kjell Ingvaldsen

 • Kalle

  Dere er gode på stråmenn,men dårlige på dokumentasjon og kildekritikk og sånne ting :)

 • Petter Kjørstad

  Jeg etterspør fortsatt en kilde som inneholder informasjon som gjør at noen av overgrepene kan defineres som massevoldtekt.

 • Gregers21

  Hva er galt med linken til Bartsfix ?

 • Sajber

  Ikke kan du lese heller.

  «and Human Rights Watch («HRW») consistently find human rights violations
  in Islamic countries. Amongst the human rights issues that are
  frequently under the spotlight are gay rights, the right of consensual sex outside of marriage, individual freedom of speech and political opinion.[1] The issue of women’s rights is also the subject of fierce debate.[1]»

  «Womens rights» – likestilling
  «Freedom of speech» – ytringsfrihet.

  Få en voksen til å oversette resten for deg.

 • Kalle

  Den dokumenterer jo ikke påstandene dine…Det er galt med den :)

 • Gregers21

  Har allerede lest den historien. Hvorfor skal den bevise at politiet tok feil i sitt estimat ?

 • Gregers21

  Hva er det den ikke dokumenterer ? For meg ser det ut som den dokumenterer alt

 • Kalle

  Hvor står det at Islam er grunnen?Hvor står det at Islam forakter noe av det gregers påstår?

  Prøv å oppfør deg voksent,blir så teit når du ikke klarer å få til bedre forsøk på personangrep :)

 • Gregers21

  Da må vi først bli enige om hva en voldtekt er. Er en voldtekt å få fingre opp i alle hull ?

 • Kalle

  Påstandene dine.Du sliter virkelig med å lese hva jeg skriver du?

 • Gregers21

  Islam er aldri grunnen eller hva

 • Sajber

  «Hvor står det at Islam forakter noe av det gregers påstår?»

  Vet du hva «Islamic countries» betyr?

 • Kalle

  Ikke i seg selv nei,men det er vel ingen som tror det heller?

 • Kalle

  Ja,det betyr islamske land.Noe mer du lurer på eller kan vi gå tilbake til saken vi diskuterer?

 • Bastion

  Det finnes mange gode grunner til å hjelpe folk som er på flukt. Men å diskutere dette er altså en avsporing mtp overgrep, fordi det er av minimal betydning for overgrepsproblemet som helhet.

  Hvis du virkelig bryr deg om overgrep, så bruk heller kreftene dine på å bekjempe fattigdom eller alkohol. Hvis det du egentlig er interessert i å diskutere er innvandring, så bruk argumenter som er relevante for saken – ikke diskuter marginale problemstillinger som angår en promille.

 • Sajber

  Du får akkurat den respekten du fortjener.

  Hvor er din dokumentasjon?

 • Gregers21

 • Kalle

  Hvorfor skal jeg dokumentere noe?Jeg ber om dokumentasjon på påstander…

 • Gregers21

  Du har tungt for det eller ?

 • Kalle

  Klarer du å bruke egne ord?Gidder ikke bruke 9 minutter på youtube for å høre hva du prøver å si…

 • Kristian Larsen

  Er det norgeshateren som heller vil snakke om norske voldtektsmenn enn å innrømme fakta om Køln!?
  Jeg forstår ikke motivasjonen hans, hvis da ikke har konvertert til fredens religion/kultur.

 • Ralieur

  Du er visst en av disse godhetsbastardene som mener at det er bedre å bruke veldig mange milliarder på noen få fremfor å bruke noen få milliarder for å hjelpe veldig mange i nærområdene. Eller som mener at det er like traumatisk å bli tafset på av en kollega på julebord, som å bli overfallsvoldtatt i en park av en asylsøker.

  Så får tiden vise om du er en god person eller bare en skrotvenstre-tulling i humanist-kostyme.

 • Gregers21

  du har allerede brukt 9 minutter på å kverrulere så se den og fortell meg hvorfor vi tar feil

 • Kalle

  Nei,men det har tydeligvis du.Klarer ikke engang å dokumentere noen påstander og skjønner ikke enkle spørsmål…

 • Gregers21

  Vi har dokumentert i bøtter og spann men du evner ikke forstå

 • Sajber

  Gruppevoldtekt.

  Det er ikke så veldig spennende å bruke tid på flisespikkeriet du legger opp til.

  Når du henger deg opp i et eneste begrep sporer du av.
  Er det viktig om det heter massevoldtekt eller gruppevoldtekt?
  Hvorfor er dette skillet så viktig for deg?

  Vil du at masseovergrepene i Køln også skal «omdøpes»?

  Oppslagene om slike voldtekter finner du lett.
  Både i norge og Sverige

 • Kalle

  Du kan ikke blande max hermansen inn i dette,det blir for usaklig :)

 • Kalle

  Hvor har du dokumentert at Islam forakter noe av det du påstår?

 • BartSfinx

  Da har du ikke fulgt med i timen, mange har undret seg lenge over hvordan feministene fra ekstrem-venstre stadig vekk har forsvart overgrep som har blitt gjort av berikere. Hver eneste gang som det blir rapportert om berikere som har vært voldelige eller begått seksuelle overgrep mot kvinner så har det vært fullstendig taushet fra feministene. Den som tier, samtykker.

  Påstanden du kommer med har du hentet fra Røde Marie’s pinlige forsvar av overgrepene, har du i det hele tatt egne tanker om dette?

  Svenskene forsvarte det på noenlunde samme måte som Tjomlid gjør, så fort opplysningene om hadde blitt kjent så kom de med «Handen upp alla som blivit sexuellt trakasserad av en vit man».
  Journalisten Sofie Dahlstedt i avisen Sydsvenskan påstår først at hun har blitt seksuelt trakassert både samme dagen, siste uken og siste måneden av hvite menn. M.a.o. så påstår hun at hun veldig ofte blir seksuelt trakassert av hvite menn:

  Kilde:
  http://nyheteridag.se/wp-content/uploads/2016/01/dahlstedt.jpg

  Etter som dagen skrider frem så kommer det frem en «forklaring» på at det hun sa kanskje ikke stemmer helt:

  Uppdatering:
  Sofie Dahlstedt har efter publiceringen av denna artikel hört av sig via mejl där hon skriver att hon med trakasserier från vita män menar att hon ibland får otrevliga mejl i sin egenskap av krönikör. Såhär skriver hon:

  “När jag skriver att jag utsätts för trakasserier av vita män så sent som idag syftar jag på otrevliga och hotfulla mejl jag får i egenskap av krönikör (av alla möjliga olika män – jag bildgooglar inte deras hudfärg men de brukar mest vara herrar som heter t ex Ulf och Bengt).”

  Her blir tydeligvis alt av sjikane, ubehagelige e-poster, e-poster som muligens inneholder relevant kritikk av en artikkel osv. tatt til inntekt for «Jag har blivit sexuellt trakasserad av en vit man». Hun har tydeligvis heller ikke intelligens nok til å forstå at e-poster som er signert med Ulf/Bengt osv. ikke nødvendigvis er sendt fra personer som heter Ulf/Bengt osv.

  Kilde: http://nyheteridag.se/efter-sexattackerna-i-koln-upprop-bland-svenska-journalister-markerar-mot-vita-man/

 • Takk for bekreftelsen, det var det jeg fryktet.

 • Kalle

  Så du klarer ikke å tenke selvstendig altså?Må ty til youtubefilmer i mangel av argumenter og fakta? :)

 • Kristian Larsen

  Se historikken til Tjommis, den viser at han er syklig opptatt å finne feil med Norge og nordmenn for å unnskylde muslimers handlinger.

 • Kalle

  Det er bare du som tror det :)

 • Ralieur

  Tjomlid er oppdratt i bibelbeltet og hjernevasket av bedehus-mentaliteten. Et angrep på ukultur, mørkemenn og islam er også et angrep på referansepunktene fra barndommen hans.

  I følge Tjomlid gjør det ikke noe om man er et jævlig menneske som utøver psykisk vold mot dine omgivelser, så lenge du gjør hode handlinger i tråd med din tro.

 • Sajber

  Før du fortsetter å mate nettollet.
  Ta en titt lenger ned i tråden…så kan du vurdere om du skal sløse tid på denne fyren eller ikke.
  :)
  Det usaklige svaret burde være et hint.

 • Macardit

  Hva synes du er det beste ved den ikke-vestlige innvandringen egentlig? Er det kriminaliteten de bidrar med eller at de koster landet mange millioner per stykk? For kulturelt kan vi vel være enige om de ikke har mye å bidra med?

  Prøv å svare uten å bruke ‘mangfold’.

 • Gregers21

  Den er lett, Google IS og Hadith

 • Det du skriver er at du egentlig kan være noe annet enn en tegneseriefigur? Jeg tviler, må jeg innrømme.

 • Mithrandes

  Hey go fuck yourself

 • Gregers21

  Jeg angrer allerede…

 • BartSfinx

  Tragisk. I følge deg så må en altså være feminist for å reagere på grove overgrep. Jeg regner med at veldig mange reagerte med avsky på bl.a. det som skjedde i Baneheia og på de grufulle handlingene til Josef Fritzl, altså hvor kritthvite menn var involvert. Det kom aldri noen påstander om at «nå var menn plutselig blitt opptatt av seksuelle overgrep mot kvinner» den gangen, sannsynligvis pga. at da var det ikke noen berikere involvert…

 • Ralieur

  Hvilken bekreftelse? Du er ikke hemmet av en begrensning på 140 tegn her inne. Passiv-aggressive og defensive one-linere funker sikkert på Twitter, men her har du muligheten til å fremstå som noe annet enn en lettvekter.

  Hvorfor la sjansen seile sin egen sjø?

 • Mina Larsen

  Rolness poeng er vel ikke å forklare seksuelle overgrep i Norge i dag, men å fokusere på at innvandrere er overrepresentert? Ved å identifisere en målgruppe er det lettere å finne gode tiltak. Husk nå på at majoriteten av både norske og innvandrere *ikke* voldtar, men den lille gruppen som gjør det er det verdt å undersøke.

 • Vel, jeg er nok vel så bekymret over store deler av kulturen som kommer til uttrykk i kommentarfeltet her og andre steder. Den har virkelig ikke mye positivt å bidra med.

 • Fasch

  Nei, det er det ikke. Det er en grov tankefeil fra deg. Du tar utgangspunkt i at noen mener at «alle» innvandrere er voldtekstmenn (noe som er feil).

 • Det er ikke vits å bruke flere tegn enn nødvendig. Hvis du ikke forstår, ditt problem.

 • Nepseyo

  Du legger faen ikke fra deg den PK dritten din, du skal på liv og død holde liv i voldtektsdiskusjonen

 • Nepseyo

  Og ikke vestlige fører til mer vold

 • Kalle

  Googler ikke en påstand jeg vet ikke stemmer :) Mener du noe annet får du heller komme med dokumentasjon ;)

 • Kalle

  Så sinna du er da :)

 • Louis_van_Gaas

  Helt riktig. Som eksempel kan man ta mannen som stod bak voldtekten på Burger King nå før jul. Denne mannen var norsk statsborger, men hadde opphav fra Afghanistan. Statsborgerskapet i Norge fikk han innvilget i 2010. Jmf Gunnar Tjomlid skal dette regnes som en etnisk nordmann. For en klovn..

 • Sajber

  Det er det han kaller «analyse og justering»… :/

 • Mithrandes

  plz 2 go back to /pol/

 • BartSfinx

  Ferdig snakka, ikke sant? Jeg tviler dog på Tjomlid vil legge seg på et like lavt nivå som Frk FerdigSnakka og kontakte arbeidsgivere for å inkriminere meningsmotstandere samt å beordre folk til å slette personer som hun ikke liker fra vennelista si. Hun er vel trolig også den eneste som sender ut en pressemelding når hun sletter noen fra sin egen venneliste.

 • Ralieur

  Jøss, ikke bare passiv-aggressive one-linere fra den kanten, altså. De kan også være obsternasige. Det er ikke noe problem for oss at du avstår fra sjansen til å bli oppfattet som moden og oppegående.

 • Axel

  Innvandrer er en viktig faktor på lik linje med «ung», «mann», «lav sosioøkonomisk status», som du selv bruker. Med din egen argumentasjon kan man si at «ung», «mann», «lav sosioøkonomisk status» er revnende likegyldig? Jeg mener alle elementer og faktorer er med på å identifisere og definere hvor ressurser burde settes inn.

 • ArveKlarness

  Ja det er mange risikofaktorer ved å være mislykket i samfunnet, men det er ikke mislykketheten i seg selv vi må konsentere oss om. Det blir som å skylde på speedometernåla når farta øker. Vi må analysere hva som ligger til grunn for denne mislykketheten. Da er det nødvendig å observere de umiddelbare omgivelsene soom vedkommende til en hver tid omgir seg med, og hva slags læringshistorie de bærer på. Dette er vanskelig nok på etniske nordmenn, men enda vanskeligere på innvandrere som har vokst opp og bodd store deler av sitt voksne liv i helt andre omgivelser enn det er vant til. Har vi ressurser til dette? nei. Da må vi i stedet generalisere og ta forholdsregler.

  Hvor lett er det å lykkes dersom du bærer med deg et syn på kvinner som er både diskriminerende og undertrykkende, og dersom du følger en streng religion som begrenser hva du kan spise og gjøre, og dersom du gjennom oppveksten har fått svært lite utdanning? Dette er felles for veldig mange som kommer fra det vi kaller islamske stater. Hvor lett er det å endre på denne lærte atferden (tro på Allah, se ned på kvinner, ta seg til rette etc)? Det er ikke lett å endre såpass innlært atferd på voksne personer.

  Dette bør man snakke åpent om og være ærlige på. Tjomlid tåkelegger debatten ved å late som om at det er samme årsak til voldtekter utført av etnisk norske som innvandrere fra ikke-vestlige land. Det er bare tøv. Det er forskjellige årsaker hos absolutt alle, men en del fellestrekk kan gjenkjennes hos de som har vokst opp med kvinneundertrykkende kultur og religion. Løsningen blir intensiv opplæring, men dette er et langt lerret å bleke. Og siden det ikke er ressurser til å dette på individnivå, så vil effekten blir så som så. Det blir litt bingo.

 • Petter Antonsen

  Jeg har aldri sagt noen mener «alle» gjør det. Jeg har påstått mange folk mener det er et større problem blant innvandrere generelt enn i Norge.
  artikkelen fra Rolness, artikler fra f.eks. frieord.no, diverse lukkede nettgrupper adkeladden har fått bilder fra og haugevis av debattanter i debattfelt er bevis for det.
  31. jan. 2016 20:12 skrev «Disqus» :

 • BartSfinx

  Jeg så den der, og selv om det er snakk om et manipulert bilde (Opprinnelig tekst: «Will trade racists for refugees») så kunne et mer beskrivende utsagn være «Will trade people who disagree with me for migrants».

 • Ariel Frame

  Skulle nesten tro at overrepresentasjonen av innvandrere og flyktninger skulle skyldes at de blir tatt for det, og at nordmenn slipper unna fordi de ikke begår overfallsvoldtekter. Litt skrudd kan man vel si.

 • Kalle

  Hva prøver du å si lille venn? :)

 • BartSfinx

  Ditto her, han er en dyktig skribent som ellers er veldig opptatt av å fremføre fakta og ikke misbruke og lyve om statistikk.

 • Kalle

  Hvorfor kaller du meg nettroll?Er det fordi jeg spurte om dokumentasjon eller fordi jeg påpekte at det du trodde var dokumentasjon viste seg å være fullstendig feil?

 • Ralieur

  Og som vi alle vet: Utlendinger bedriver ikke festvoldtekter eller overgrep mot koner, kjærester eller venninner. Det er liksom den hvite manns byrde.

 • Crashalot

  Tallet 10000 er i følge Tjomlid, og vi får sitere ham her:
  «et kvalifisert estimat basert på kunnskap om mørketall i anmeldelser».

  Om han har noen kilde på dette tallet eller om det er noe han har kokt sammen selv sier han ingenting om.

  http://tjomlid.com/2016/01/23/den-unorske-voldtekten/#comment-2473690717

 • Petter Antonsen

  Så vi skal gi blanke i hva statistikken faktisk viser, bare fordi du mener innvandring er en viktig faktor?

  Det er ikke sånn at jeg bare drsr faktorer ut av en hatt. Det har, merkelig nok, vært mye forskning på dette. Der kommer det klart fram at innvandrerbakgrunn i seg selv er en ganske ubrukelig faktor. Nordmenn har samme kriminelle mønstre som alle andre nordmenn.
  31. jan. 2016 20:25 skrev «Disqus» :

 • Kalle

  Det er sikkert lett å tro det hvis du er litt naiv og ikke vet så mye :)

 • Kalle

  Anbefaler deg å lese artikkelen du kommenterer under,virker som du trenger litt påfyll av kunnskap :)

 • Ståle Frafjord

  Kanskje du skulle lese hele saken, ikke bare overskriften.

 • Mithrandes

  Trenger ikke du ta deg en pause fra den evneveike trollinga og runke deg i soevn naa snart?

  Skoledag imorra veit du.

 • Mithrandes

  Antagelig er det mest fordi du sprut-driter inn i din egen kjeft a la tubgirl

 • Sa gutten som innledet svaret sitt med «Du er visst en av disse godhetsbastardene». Vakkert!

 • LouisXIII73 .

  Her argumenteres det atter en gang for at sosiale faktorer og demografi er dominerende årsaker til enkelte gruppers kraftige overrepresentasjon i ubehagelige statistikker. Kultur eller religion skal altså ikke vurderes, da dette kan oppfattes som en form for rasisme.

  «Analyse og justering av statistikk», med den hensikt å tilpasse resultater til en konstruert virkelighet som kan behage denne karikaturen (og hans like), det er noe vi kjenner fra våre svenske venner. Dette betyr i praksis at man vrir og vender på meningen av objektive data, til de mister sin verdi som beslutningsgrunnlag. Dette foregår samtidig som kvinner, homser, jøder og andre utsatte grupper i samfunnet, misbrukes/antastes og blir banket gule og blå. HELDIGVIS er det ikke en sådan grenseløs naivitet som preger debatten i Norge. Sverige fremheves heldigvis som et veldig godt eksempel på hvordan man IKKE skal forholde seg til problemer som oppstår ved åpne grenser, som også gir tilgang for en mindre gruppe mennesker som sliter med kulturelle utfordringer, inngrodde fordommer og teologiske perversiteter. Det er åpenbart at hele populasjonen av innvandrere blir uheldig stigmatisert, fordi disse avvikerne gjør mye ut av seg i et sekulært samfunn.

  Jeg synes det vil være ubehagelig om fascistene etterhvert blir kreditert med å inneha sannheten, fordi en sunn og balansert debatt har blir motarbeidet av en aggressiv, venstreorientert pk-elite.

  «The same failure of liberalism is evident in Western Europe, where the dogma of multiculturalism has left a secular Europe very slow to address the looming problem of religious extremism among its immigrants. The people who speak most sensibly about the threat that Islam poses to Europe are actually fascists. To say that this does not bode well for liberalism is an understatement: It does not bode well for the future of civilization.»
  – Sam Harris

 • Bastion

  Jeg synes Rolness er urimelig når han skriver at Tjomlid «ikke forstår statistikk». For Tjomlids poeng er både presist og relevant. Skjønner at du leser Rolness litt annerledes, og jeg er enig i at det kan være interessant å se på bestemte grupper. Men som Tjomlid skriver over, finner man ofte at det ikke er innvandrerstatusen i seg selv som utgjør risikoen for å bedrive overgrep, snarere fattigdom, mangel på utdannelse, mangel på sosialt nettverk osv.

 • Fasch

  Det er jo et større problem blant innvandrere. Det er jo dokumentert i Rolness’ opprinnelige artikkel.

  Men noe jeg lurte på i et annet innlegg, som jeg endret etter posting slik at du kanskje ikke fikk sett dette: Disse sosioøkonomiske faktorene du mener forklarer voldtektsraten blant unge muslimske mann: Hva er egentlig hensikten med å nevne dette? Fritar det dem for skyld? Vil personer som avanserer fra under- til middelklasse ha lavere voldtektsrisoko – i så fall hvorfor? Jeg spør ikke for å være polemisk, men jeg lurer oppriktig på det.

 • Ralieur

  I det minste vakrere enn å hitle, brunbeise og kalle enhver kritiker «fremmedfiendtlig».

 • Fasch

  Hvordan gjør fattigdom og manglende utdannelse folk til voldtektsmenn?

 • Fasch

  Vurderer du høyresidens litt falske engasjement for kvinnene som bedre eller verre enn venstresidens ektefølte engasjement for mannlige innvandrere? Kort og greit: Er en ekte ABB bedre enn en falsk Mor Teresa? Dette er dypvannsfilosofi.

 • Adolfo Henriksen

  Huff, dette var ikke bra Tjomlid… Alle akademikere vil snu seg i stolen, når de ser at du ikke forstår hva overrepresentert betyr innen statistikk. Dette ble bare ufattelig flaut…

 • Kalle

  Hva prøver du å si?Det er ikke lett å tolke den salige blandingen av norsk,engelsk og tulleord du kommer med…

 • Axel

  Jeg mener alle faktorer er viktige. Å mene at «nordmenn» har samme kriminelle mønstre som alle andre «nordmenn» er naivt. Det blir like patetisk som venstreradikal tankegang om at alle er like, uansett hvor like eller ulike man måtte være, bare fordi man liker ideen om likhet og ikke ønsker å se realitetene som de er fordi det ødelegger ens ideologiske verdensanskuelse. I USA finnes det f.eks. en type medisiner som virker på afroamerikanere men ikke på andre raser. Skal man nekte dem denne medisinen fordi det ikke passer med ideologiske tanker om likhet? Innvandrerbakgrunn er en faktor som hjelper med å definere hvor mye ressurser og på hvilken måte ressursene skal brukes, på samme måte som kriminalitet utført av hvite etniske menn. Hvorfor denne faktoren er irrelevant men ikke de andre er uforståelig.

 • Mithrandes

  Har du det ogsaa greit i kveld?

 • Kalle

  Du gleder deg vel til skolen?Tenk hvor gøy det blir å lære seg å skrive,det vil du nok like :)

 • Kalle

  Her kommer det atten en gang en innvandringsmotstander og synser ivei om ting han ikke har peiling på…Slenger rundt seg med stråmenn og lange ord han ikke helt vet hva betyr,men det ser i det minste bra ut og han fremstår nesten ikke som den rasisten han egentlig er hvis man ikke tenker bittelitt logisk.

 • Mithrandes

  Ja ikke sant?

  I mellomtiden kan jo du og jeg ta en 69 og suge trollepikkene vaare isammen, ikke sant?

 • Mithrandes

  ..

 • Perleif Halstein

  Er det virkelig mulig å mene at kultur og religion ikke er en stor del av problemet? Og nei, ikke vår kultur men muslimsk kultur. Skjønner ikke at det i det hele tatt går an å argumentere slik som det her, etter det som skjedde i Köln. Det er heller ikke vanskelig å se sammenhengen mellom kultur og religion, og disse faktorene som du selv nevner spiller inn.

 • Ole Skorge

  Bet meg litt merke i denne:

  «Rapporten slår fast at mens 97,1 prosent av innvandrere er lovlydige, er 98,3 prosent av øvrig befolkning det».

  Altså 1,7 kontra 2,9. Det er vel en ganske dramatisk forskjell!

 • Axel

  Uff, nok et venstreradikalt rasistisk anti-hvit propagandautsagn under dekke av å være anti-rasistisk. Hvis kritikere automatisk er rasister, hva er innvandringsbejublere da? Quislinger? Forrædere?
  Det er like legitimt å være kritisk til innvandring som ukritisk.

 • Mithrandes

  Gr8 b8 m8 I r8 8/8

 • Mithrandes

  Du maa huske paa at dette er mennesker som har traumer og har opplevd krig og saann; de maa faa lov til aa voldta litt uten at man skal holde det imot dem.

 • Petter Antonsen

  Greia med fakta er at det er riktignuansett hva du mener. De passer fantastisk med resten av Norge enten du liker det eller ikke. Ideologisk sett er jeg en vitenskapsmann. Den eneste ideologien som er verdt å følge
  Om man ser på en andel innvandrere avgrenset av alder, kjønn ig sosioøkonomisk status ser man at andelene av dem som er kriminelle er like stor i vegge grupper. Med andre ord, at de er innvandrere har ingen verdens ting med det kriminelle å gjøre. Derfor er innvandrerbakgrunn en forferdelig dårlig faktor. Det er samme måter man tester medisiner.

  Det er litt skummelt at du sammenligner genetikk med kriminell adferd. 31. jan. 2016 21:09 skrev «Disqus» :

 • Kalle

  Er ikke anti-hvit jeg :) Er heller ikke innvandringsbejubler,Quisling eller forræder.Jeg er bare en mann som mener at vi bør hjelpe mennesker i nød selv om de har en annen hudfarge eller tror på en annen gud.Så enkelt er det,det er ikke snakk om å være politisk korrekt eller noe annet.

 • Bør vi bekymre oss for mer kriminalitet som følge av innvandringen?

  Det er det sentrale spørsmålet her. Om en eventuell økning i krimraten skyldes kultur, religion, fattigdom eller andre faktorer kommer i andre rekke.

  Tallene viser klart at innvandrere fra enkelte land er overrepresentert på enkelte statistikker, for eksempel voldtekt, vold og diverse andre former for gatekriminalitet. Dette er kriminalitet som kan ramme blindt og dermed bidrar til redusert livskvalitet for store grupper. Kvinner som ikke tør gå alene i mørket er ett eksempel.

  Dette er altså kriminalitet vi må forvente mer av etterhvert som innvandrerbefolkningen øker. Å bortforklare dette gjennom å f.eks gjøre det til et generelt fattigdomsproblem er lite redelig. Statistikken viser jo at innvandringen også fører til mer fattigdom, så uansett om det er kultur, religion eller fattigdom som er årsaken, så er resultatet det samme: økt kriminalitet og redusert livskvalitet for alle samfunnsmedlemmer.

 • Kalle

  Beklager,men jeg er hetrofil.Du finner nok en mann som vil ha deg en dag du også,bare vent til du blir litt eldre :)

 • Kalle

  Det finner du svar på hvis du leser artikkelen du kommenterer under :)

 • Kristian Larsen

  Sikkert, natta

 • Bastion

  Det er det ingen som vet.

  Men sannsynligvis er det ikke slik at fattigdom eller manglende utdannelse gjør folk til voldtektsmenn. Men dette er faktorer som (tydeligvis) er assosiert med kriminalitet generelt.

 • Mithrandes

  Nei da har du misforstaatt; jeg driter i overgrep mot kvinner paa samme maate som kvinner driter i overgrep mot menn, jeg er bare interessert i at man skal behandle statistikk redelig og ikke med en sosiologisk-politisk forkvaklet agenda (y) :)

 • Kristian Larsen

  Nå falt bitene på plass, takk for forklaringen. Nå synes jeg plutselig at det er bra av Nettavisen å la minoritetene som Tjomlid slippe til sånn at vi ser galskapen som er der ut i disse små miljøene.

 • Hed

  Jeg hadde sansen for Gunnar Tjomlid da han skrev fornuftig rundt seksuell lavalder, barneporno, Kripos’ røde knapp, samt alt vedrørende svindelen rundt «alternativ behandling. Men nå har Tjomlid kastet seg på denne ny-feministiske trenden med å operere med kunstig høye voldtektstall og motstand med å knytte reelle, faktiske voldtekter til innvandrere som jo vitterlig er skyldige i omtrent alle korrekt definerte voldtekter. Har fullstendig mistet respekten for Gunnar Tjomlid.

 • Hed

  Hva tilførte så du selv da, feministen?

 • Mithrandes

  Paa den tiden var han vel ogsaa litt yngre, sprekere, ikke helge-pappa og hadde relativt regelmessig tilgang til fitte?

  Jeg sier gi ham ti aar til, saa gir han litt opp eller i det minste roer feminist-motivasjonen til kuken, og setter hjernen i gir igjen.

 • Kalle

  Er ikke feminist,så tror du skrev feil.Eller er du en av de som finner på ting om folk som er uenige med deg kanskje?

 • Kalle

  Bra du innså det.God natt
  :)

 • Hed

  Hvor ser du det? Jeg ser ingen som gir så veldig uttrykk for bekymring slik du skal ha det til. Må man være så forferdelig bekymret fro overgrep mot kvinner — hvor man jo vet at mørketallene overdrives noe helt absurd — for å påpeke at Tjomlid jo vitterlig jukser med tall, mener du?

 • Mithrandes

  Er dette et eksempel paa et saakalt retorisk spoersmaal?

 • Kalle

  Hvordan definerer du en voldtekt for å få innvandrere til å være skyldige i omtrent alle?

 • Hed

  Hei! Det er på Twitter for å få hyllest, likes og fav’es for slikt innholdsløst drittpjatt. Ikke blant normale mennesker.

 • Sånne voldtekter som innvandrere begår er korrekt definerte. Sånne voldtekter som nordmenn begår er bare litt uskyldig festkos.

 • Mithrandes

  Ja, skal vi vaere aerlige saa er det for det meste ustabile sklier som liksom skal plassere skyld for at de er lette paa traaden, hos en stor og sterk mann som kan fungere som et substitutt for en autoritaer pappa-rolle (som de egentlig oensket aa knulle paa siden de var seks aar gamle).

 • Hed

  @CSpange Liker analsex. Bare nevner det …

 • Hed

  Idiot!

 • Det skal nok mye til før du havner i kategorien «normale mennesker». :)

 • Men så er vel både svensker og dansker, tamiler og polakker puttet opp i sekken «innvandrere» her.

  Mange innvandrergrupper er jo like lovlydige som nordmenn. Ved å blande alle innvandrergrupper til en, reduseres jo kriminaliteten for hele gruppen, mens de overkriminelle gruppene blir borte i mengden.

  Nok et statistisk triks som er egnet til å skjule mer enn det tydeliggjør.

 • Mithrandes

  Mja, men du skal nok se at det hele gaar seg til over en hundreaars-periode.

 • Hed

  Hei! Du må klage til @CSpange på alle nettrollene og få masse retweets. Det er helt konge!

 • Pepsy

  Nettopp. Tallene er ganske klare på at innvandrere fra visse regioner er tildels sterkt overrepresenterte i kriminalstatistikken. For den som blir voldtatt, slått ned, ranet eller drept spiller det antakelig fint liten rolle om gjerningspersonen har dårlig utdannelse, lavere levestandard eller er arbeidsledig…

 • Hed

  Jeg har ikke forsøkt meg på en slik øvelse. Men det er heller ikke nødvendig, da innvandrere uansett er overrepresentert som voldtektsforbrytere om man benytter den gamle definisjonen eller den definisjonen ekstremist-feministene fikk tvunget gjennom i straffeloven for noen år siden.

 • Hed

  Du er en feminist. Det må du slutte å være.

 • Kalle

  Hvilke tall legger du til grunn,hva er kilden?Tror ikke det stemmer,bare ifølge avisoverskriftene er det jo flere voldtekter i uken begått av etniske nordmenn så de skulle man jo tro var godt representert…Blir skeptisk til påstandene dine når du snakker om ekstremist-feminister osv…

 • Kalle

  Nei.

 • Mithrandes

  Ja, men det er som et fotballlag skjoenner du, hvor ene halvdelen av banen har flere spillere og derav scorer flere maal, mens andre halvdelen har flere baller.

 • Kalle

  Hva er som ett fotballag?Hva er det du prøver å si nå da? :)

 • Mithrandes

  Altsaa, dette handler om aa score, ikke sant?

  AA ta fitta, liksom.

  Og da er det viktig aa sette inn en kraftig innsats, og holde spurten helt frem til maalet, og jo flere baller man har som holder tempoet oppe, jo flere maal blir det.

  Logisk!

 • Mithrandes

  Ok, jeg bare lurte, fordi det virket slik i utgangspunktet.

  Er du helt sikker?

 • Hed

  Kan du vise til en konkret avisoverskrift hvor det påpekes mistenktes etnisitet i en såkalt «kjærestevoldtekt» der en jente frivillig har gått til sengs med en gutt/mann så er du flink. Men du får vær så god lenke til alle disse sakene dine, du!

 • Hed

  Ja, det sier seg selv. Dette vet du jo alt om idet du jo har lest en hel kommentar fra meg. Elsker deg Fredrik. Du bare digger homser også, vet jeg, som den gode feminist du jo er. Jeg er homo. Kan jeg få lov til å sprute deg i kjeften?

 • Hed

  Jo, du er feminist.

 • Kalle

  Hvorfor påstår du det?

 • Kalle

  Jeg kan ikke vise til det nei.For går ei jente frivillig til sengs med en mann blir det ikke en overskrift i avisa.

 • Kalle

  Ja.Skjønner at du lurer,sånne som deg lurer på mye ;)

 • Kalle

  Syke mann/dame…

 • VENT MED Å SVARE – holder på å redigere, jeg trykket på en hurtigtast jeg ikke burde.

  # Hva skjedde?

  ## Hva skjedde med kritikeren Tjomlid?

  Hva skjedde egentlig med deg? Din forutinntatthet er helt pinlig og stråmenn og cherry picking er åpenbart begreper du selv distanserer deg fra, men bruker hyppig.

  ## Du mister helt poenget utfordringene vi står ovenfor

  Det er helt katastrofe å ikke se hvilke utfordringer vi står ovenfor i dag. Misforstå meg rett; jeg vil gjerne ha _flere_ innvandrere, men vi må lage systemer som integrerer med på en riktig måte. Hva skjedde med de ca 4.500 pakistanerne som kom til Norge på 70-tallet? Har du i det hele tatt tenkt på hvor mange pakistanere det er nå pga familiegjenforening og hvor mange av de som har giftet seg med en etnisk norsk? Å greie å telle på fingrene hvor mange som er integrert med norsk partner er ikke langt fra sannheten.

  ## Ditt irrasjonelle forsvar av kritikk av innvandring og dets medfølgende problemer

  Likevel fortsetter du med dette totalt irrasjonelle forsvaret av _alt_ som har med kritikk av de utfordringene vi møter med innvandringen å gjøre. Jeg spør igjen; hva skjedde med deg, Tjomlid? Dette har ikke noe med empiri å gjøre, men en smørje av følelser.

  ## Din «cherry picking»
  I din egen rapport

  Så noe mer betent (en liten brannfakkel), men det hører med:
  Og når det gjelder saken i artikkelen din (og her er det nok mange feminister som vil rope «voldtekt er voldtekt.»). Men tenk deg om: _hvis_ først det utenkelige skulle skje:

  1: Ville du blitt voldtatt av en du kjenner fordi han (OG du. Ja, som oftest er begge på «pæra». Jeg har statistikk på det, må bare grave litt.), eller:
  2: Vill du blitt overfalt i en park og tvunget til både vanlig seks og sodomi av gjerne opp til flere personer med utenlandsk bakgrunn? Sjekk politirapportene rundt overfallsvoldtekt.

  Jeg var så stor fan av deg, men på innvandringsdebatten er du virkelig på galeien.

 • Hed

  Fordi du argumenterer som en feminist, altså helt logisk uholdbart og rett ut latterlig. Du er en feminist. Jeg forakter deg inderlig.

 • Katastrofe er vel å bruke en sånn smørje av følelser som argument for noe som helst. Det er en av mine største bekymringer.

 • Mithrandes

  Du, saann rent praktisk sett er det en fordel med gruppevoldtekter, for da er man sikker paa at man pumper masse saed opp i livmoren, istedenfor at det bare skal ligge som en soergelig liten klatt rett forran livmortappen og ikke komme seg noen vei.

  Dette handler om fysiologi, men det er nok du for dum til aa forstaa.

  Samarbeidsprosjekt!

 • Hed

  Jo, for i følge dere feminister, så er etniske nordmenn overrepresentert i saker hvor jenter/kvinner har gått frivillig til sengs med den anklagede voldtektsforbryteren. Men likevel; du nevnte en masse overskrifter hvor etniske nordmenn var omtalt i flere voldtektssaker i uken, men hvor er disse overskriftene hvor det henvises til etnisk norske nordmenn? Lenke takk!

 • Kalle

  Så du forakter alle som er for noe du er imot?Og du mener i tillegg at å be om dokumentasjon på latterlige påstander er «logisk uholdbart» og «latterlig»?
  Det er helt greit at du forakter meg,hadde blitt bekymret hadde du sett opp til meg :D

 • Hed

  Hvorfor bruker du hashtags?

 • Mithrandes

  Er du helt, /helt/ sikker?

 • Kalle

  Har aldri påstått det du sier,har heller aldri hørt andre si det.Men vil nok si at etniske nordmenn er godt representert i statistikken over frivillige samleier som du snakker om,høres fornuftig ut hvis du snakker om Norge.De er også sterkt representert i voldtektssaker dessverre,faktisk i klart flertall.

 • Hed

  Ja. Nei. Fint.

 • Kalle

  Sånne folk vet ikke at man må kunne dokumentere påstander man kommer med,de tror man kan si hva man ønsker for å «sette debatten på spissen» eller lignende ;)

 • Mithrandes

  Ja, innvandrerlaget vil nok aldri klare aa vinne i antallet voldtekts-scoringer, men kan vi ikke i det minste heie paa dem for den solide innsatsen de gjoer, da?

  For de viser jo en god kampaand, i det minste.

 • Hed

  Ikke frivillige samleier, men frivillig gått til sengs med. Hvis du skal lese så dårlig, så bør du finne deg noe annet å gjøre, feministen.

 • Kalle

  Går man frivillig til sengs med noen er man jo frivillig til sengs med noen.Hvordan kan du få det til å bli ufrivillig når du sier det er frivillig?

 • Mithrandes

  Her er jeg faktisk enig, Kalle, de der tror bare at de kan gjoere saann, men det gaar ikke fordi det blir feil.

  Jeg vet ikke hvordan de tenker egentlig men antagelig gjoer de ikke det eller ihvertfall saa blir det feil fordi det er jo helt paa tur.

 • Hed

  Må. Heie. På. Feministen.

 • Kalle

  Hvis du absolutt skal prøve deg på personangrep,kan du ikke i det minste gjøre det ordentlig?Det blir ikke helt det samme når jeg smiler av de dårlige forsøkene,det mister litt av dramatikken på en måte :)

 • Hed

  Fordi å gå til sengs med ikke betyr det samme som å si ja til samleie i henhold til norsk straffelov. Som den feministen du jo er, utviser du en manglende evne til logisk tenkning og manglende kunnskapsnivå som forventet.

 • Fasch

  Tjomlid skriver hvordan sammenhengene er. Jeg synes hvorfor er mer interessant!

 • Hed

  Beklager feministen, men jeg har ikke lyst til å plage deg med ekle personangrep.

 • Kalle

  Trodde du mente «gå til sengs» som i uttrykket «gå til sengs» man bruker om å ha sex.Beklager.

  Leste litt på wikipedia akkurat,jeg er visst feminist alikevel :

  «Dagens feminister kjemper blant annet for retten til selvbestemt abort og retten til å bestemme over sin egen kropp, mot vold og overgrep (deriblant voldtekt) mot kvinner. Universelle kampsaker for feminismen er blant annet kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tradisjonelt har kampen for lik lønn for likt arbeid vært viktig.»

 • Petter Kjørstad

  Hæ?
  At politiet etterlyste alle de anslagsvis 1000 som var til stede, betyr ikke at de har estimert at det var 1000 overgripere, men at de ville snakke med flest mulig for å kunne danne seg et best mulig bilde av hva som hadde skjedd og arrestere overgriperne.

 • Kalle

  Greit det menneskehateren :) Vet jo at du bare plager de med en annen hudfarge.Og de som mener noe annet enn deg.Og tror på noe annet enn deg.Og de som ser annerledes ut enn deg.Og som lukter annerledes enn deg.Og de som ikke er deg selvsagt.

 • Sorry, det en del av «Markdown»-syntax som sitter litt dypt inne. Eksempler: # = største overskrift, ## = nest største overskrift osv. Burde slutte med det

 • Petter Kjørstad

  Så vidt jeg vet anses enhver form for tiltvunget penetrasjon foran og bak som voldtekt ifølge svensk lov, men jeg etterspør fortsatt en kilde som dokumenterer at dette har foregått i et slikt omfang at det kan kalles en _massevoldtekt_.

 • Sorry, de er ikke det. Det er kun overrepresentert om du regner 2. generasjons nordmenn med begge foreldre fra en annen kultur som «etnisk» norske. Se din egen rapport «VOLDTEKT I DEN GLOBALE BYEN 2011» side 65.

  Jeg forstår bare ikke når du begynte med det «filteret» ditt og den type «cherry picking». Se forøvrig min kommentar mye lenger ned.

  Jeg håper jeg tar feil og du kan rette opp i min analyse av rapporten.

 • Kalle

  Synes det er sykt av deg å mene at mennesker som er for f.eks selvbestemt abort og mot voldtekter «mangler evne til logisk tenking og har ett manglende kunnskapsnivå.»

 • Ole Skorge

  Det er jeg forsåvidt enig i. Men man har jo tallene fra 2004 og sannsynligvis har man ikke de helt store endringene i ratene på forskjellige regioner. Da var tallene 17 gjerningsmenn pr. 1000 innbygger totalt. For nordmenn var tallet 16,1 og for innvandrere var tallet 28,8. Dette er jo altså de samme tallene som 97,1 og 98,3 tar utgangspunkt i.

  Legg merke til at innvandrere «bare» drar tallet opp fra 16,1 til 17,0 selv pga. nesten dobbelt gjerningsmennrate. Men det er jo nettopp derfor det er interessant med nye tall, siden antall innvandrere har jo blitt endel mer siden 2004. VIKTIG i mine øyne.
  Tallet for Norden er forøvrig 17,8 (altså omtrent det samme som etnisk norske).
  For Øst-Europa er tallet 28,9 pr. tusen.
  For Afrika er tallet 48 pr. tusen.
  Asia er tallet 34,7 pr. tusen.
  Uansett gledelig at tallene for disse gruppene omtrent blir halverte (24,1 for alle gruppene) i kategorien norskfødte med 2 innvandrerforeldre og nærmer seg den norske andelen.

 • Hed

  Feminister oppfører seg ikke ut fra hva som til en hver tid er oppført definisjon på Wikipedia skjønner du, feministen. Feminisme er en forferdelig ideologi slik den defineres i dag, av dagens feminister.

 • Hed

  Det du nevner har ingenting med dagene feminisme å gjøre, da slike ting er gjengse holdninger helt uavhengig av feminisme.

 • Hed

  Jeg vet ikke hvorfor du har så mange rare fantasier. Antakelig fordi du er en forferdelig feminist.

 • Mithrandes

  Hvis vi ikke hadde hatt feminisme, saa hadde aldri biler blitt oppfunnet.
  Eller romfarts-raketter.

 • Fasch

  Hvor mye betaler Tjommien deg for hver av disse pistrete kommentarene du kommer med?

 • Hed

  You go girlfriend.

 • Mithrandes

  Hvordan blir man en fortreffelig feminist da?

  Kan du svare meg paa det, din (muligens halvsuspekte) kvinnehater?

 • Mithrandes

  Jeg har ei vennine som liker aa tro at hun er ei lita jente, naar hun har sex.

  Hun har en penis.

  (og pupper)

 • Hed

  Kvinnehater? Får jeg lov å sprute deg i kjeften, ditt nettroll?

 • Hed

  Har hun den penisen i rumpa, fitta eller munnen?

 • Mithrandes

  Det maa du jo vaere ja, siden du ikke er feminist, fordi feminisme staar for frigjoering og fine ting og alt som er bra.

 • Mithrandes

  Det har jeg faktisk ikke spurt om, sin egen henger nok paa plass som vanlig men jeg tror nok hun baade suger og svelger og tar pikk i stumpen.

  Vagina har hun ikke anlagt enda, og jeg tror hun er ganske fornoeyd med pupper & pikk og jentekjole.

  Hun er soet nok til aa lure folk da. Skikkelig trap.

 • Sikter du til at jeg kommer med en smørje av følelser? Kan du komme med eksempler så retter jeg gjerne opp.

 • Fasch

  Fredde her er et ekte seniortroll. Bare å ta med et smil!

 • Hed

  Sannsynligvis fordi det du holder på med er trolling, feministen.

 • Hed

  En person med penis er en mann og du kan ikke kalle det for din «venninne». Skjerpings!

 • Mithrandes

  Hun har indre verdier.

  Det er det indre som teller, vettu.

  Og det som er bra med gutter-med-pupper, er at de er eksperter paa aa suge.
  Vedder paa at hun kan faa en golfball igjennom en ti meters hageslange paa under to minutter.

 • Kalle

  Visste ikke at det var trolling å forvente dokumentasjon på spinnville påstander…Eller er det det at jeg sa du var dårlig på personangrep som er trolling?Eller kanskje det at jeg ikke er imot innvandring som er trolling? :)

 • Mithrandes

  Det jeg lurer paa, er hvordan Tjomlid kommer til aa ta hele disse givende diskusjonene vaare, naar han vaakner imorgen.

  Blir det sensur som vanlig?
  Knebling av ytringsfrihet?
  Permanent utestengning og det som verre er?

  Eller vil han imoetekomme vaare argumenter saklig og hoeflig, men bestemt?

 • Mithrandes

  Men altsaa, er vi ferdige her ikveld for denne gang?

  Vi kom, vi saa, vi lo litt og trollet litt, skal vi snakke om noe annet kanskje?

 • Petter Kjørstad

  Tyske soldater kan ha begått så mange som ti millioner voldtekter i Øst-Europa (hvorav et stort antall gruppevoldtekter og tusenvis av kvinner som ble torturert og drept).

  Russerne begikk antakelig over to millioner voldtekter på polske og tyske kvinner etter hvert som de presset tyskerne tilbake mot Berlin og i de første månedene etter kapitulasjonen. Seksualdrap, samt de indirekte konsekvensene av voldtekter og mishandling (skader, infeksjoner, aborter som ble utført av ukyndige og under uhygieniske forhold, og selvmord), kan ha kostet så mye som 100 000 tyske kvinner livet – og offiserene ga stort sett faen).

  Amerikanske soldater begikk kanskje så mange som ti tusen voldtekter på tyske kvinner. Bare enkelte svarte amerikanere ble straffet (i noen få tilfeller henrettet).

  Under krigene i Jugoslavia på 90-tallet ble det også begått voldtekter i massiv skala for å demoralisere sivilbefolkningen. I disse tilfellene kan vi snakke om massevoldtekter.

  Etter nyttårsaften i Köln ble det anmeldt to voldtekter. Det er fortsatt ille – og for mye – men det kan ikke kalles en massevoldtekt.
  Så vidt meg bekjent kan heller ikke noe som har foregått i Sverige, kalles massevoldtekt.

  En gruppevoldtekt er når tre eller flere begår en voldtekt sammen, men mot bare ett offer. Å gjøre oppmerksom på denne forskjellen er ikke flisespikkeri, og det bør du skjønne.

  Det som har skjedd i Sverige og Tyskland er ille nok som det er. Det burde ikke være nødvendig å overdrive eller komme med rene løgner.

  Hvis du er opptatt av at seksuelle overgrep ikke skal dysses ned, bør du lese om hva FN-soldater fra blant annet Frankrike og Georgia har bedrevet i Den sentralafrikanske republikk. Det er tydeligvis ikke bare afrikanere som forgriper seg på europeiske kvinner, men også europeere som forgriper seg på afrikanske – helt ned i 7-årsalderen.

  http://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/un-finds-more-cases-of-child-abuse-by-european-troops-in-car

  Noe sier meg at dette ikke er noe særlig mange europeere kommer til å bry seg med.

 • Gregers21

  ja, når du er omringet av 30 personer som utfører en slik tiltvunget penetrasjon så kaller jeg det for en massevoldtekt. Slik som skjedde også i Køln.

 • Gregers21

  Men 500+ anmeldelser tikket inn…

 • Tjomlid har ikke noe poeng, foruten at man skal «ha mer seksaulundervisning i skolen», når den store gruppen av de som faktisk man antar voldtar ikke er innom skolen.

  En annen ironisk vri at de som voldtas er etnisk norske. Som statistisk sett er litt vanskelig å forklare foruten rasisme, enten at etniske norske anmelder falskt i alt for stor grad utenlandske eller at utenlandske faktisk voldtar etnisk norske i en bisarr fetish av hvithet.

  Men, med litt mørketallsmagi og forandring av definisjoner så skal du nok se at man ikke får til at alle kvinner er voldtatt, og alle menn har voldtatt. Pr def, selv om begge var dritas.

 • Marwill

  Figur 10: Gjerningsmannens (ulike, unike personer) land-/kontinentbakgrunn. Oslo politidistrikt 2010. Prosent. N=131
  Midt-Østen 14,5 %
  Norge 38,2 %
  2010
  Asia 11,5 %
  Afrika 19,8 %
  Amerika Europa 2,3 % 13,7 %
  34.9 etnisk norske betyr vel at nordmenn er sterkt underrepresentert ?? En annen ting jeg stusser på er at du skriver at 50 av 10000 voldtekter er overfallsvoldtekter. Her viser anmeldelsene at 12.% er overfallsvoldtekter. Så du regner inn mørketall i alle kategorier unntatt overfallsvoldtekter, her regner du med at alle bli anmeldt??

 • Tjomlid bruker mørketall, som den ekte skeptiker han er så konkluderer han med basis i mørketall, som ingen vet noe som helst verdens ting om.

  Foruten en NOU som anslår 16.000 voldtekter pr år (men mener at det er veldig mange flere). Tenk tall, skriv tall. Sett to streker under. En ekte skeptiker er født.

 • hjdfyjd

  Denne får du selvfølgelig ikke noe svar på fra Tjomlid. Bare se på hans tidligere bloggposter(med unntak av når temaet er alternativ behandling). Han svarer på noen enkle kommentarer først, for så å stikke av med halen mellom beina når hans logiske brister, så til de grader, blir avkledd.

 • Axel

  Det var da godt å høre. Kanskje det er greit at man ikke nødvendigvis eller automatisk er rasist bare for å være kritisk til innvandring? Tror de fleste ønsker å hjelpe bare at man ser forskjellige løsninger på hvordan, og at noen ikke er villige til å ofre eller risikere et velferdssystem som har tatt tid å utvikle. Kanskje noen ser forbi korttenkt egosentrisk selvtilfredshet, hvit frelser syndrom og Jesuskompleks og ønsker å hegne om fremtiden for nasjonalstaten Norge, norsk kultur, demografi m.m., samt hjelpe flest mulig der man faktisk hjelper flest, og det er grensetraktene for problemområdene. Etter å ha sett intervjuer av kvinnene som sitter igjen, etterlatt i krigssoner fordi menn kan bevege seg fritt og flykte er det ingen tvil om at hjelpen er mest nødvendig i leirene rundt nærliggende områder til konfliktene.

 • Petter Kjørstad

  Det var bøllegjenger som trakasserte, ranet og bestjal en stor mengde mennesker. Ifølge observasjoner var mange av gjerningspersonene fulle eller på andre måter ruset (vi snakker ikke akkurat om pietistiske muslimer) og følte neppe at det var noe øvre tak på hvor mange de kunne gå løs på. Det ble nok også en slags massepsykose hvor disse guttene og unge mennene oppildnet og dekket hverandre og i sin feighet regnet med at de kunne forsvinne i mengden.
  Men det er ikke dekning for noen påstand om at alle de ca. 1000 menneskene som var til stede på plassen utenfor jernbanestasjonen, var med på dette, og det må bli slutt på at den spres videre.

 • Petter Kjørstad

  Nå roter du igjen.

  Har du noe eksempel på et tilfelle hvor flere kvinner har blitt voldtatt av samme gjerningsperson eller den samme gruppen gjerningspersoner noe sted i Sverige?

  Etter nyttårsaften i Köln er det blitt anmeldt to voldtekter. Om det fant sted andre overgrep som kan defineres som voldtekt, klarer i alle fall ikke jeg å finne informasjon om.

 • Axel

  Jeg er så enig med mange ting du skriver her og likevel ender du opp med å tro at når jeg påpeker «innvandrere» som en faktor så påpeker jeg genetikken som en variabel til kriminalitet. Det er overhodet ikke tilfellet. At andelen kriminelle er like stor i begge grupper avgrenset av alder, kjønn, sosioøkonomisk status er statistisk feil og jeg lurer virkelig på hvordan du leser statistikk for å komme til den konklusjonen. Hadde hvite menn prosentvis vært overrepresentert på den kriminelle statistikken hadde jeg påpekt at dienne gruppen har en større hyppighet av kriminell adferd ( prosentvis, gjelder ikke alle, akkurat som med innvandrere) og man må undersøke hvorfor. Tror ikke du ser hva jeg vil frem til og forstår ikke hvordan du kom frem til at jeg sammenlignet genetikk med kriminell adferd. Enten diskuterer vi forbi hverandre eller så er det en del unøytral ønsketenkning ute og går. Jeg stopper iallfall her…

 • Axel

  Tror ikke folk nekter for at nordmenn ikke kan utføre brutale gjengvoldtekter og føler ikke det er en konkurranse ute og går her. Bare dumt at når det fokuseres på en problemstilling så skal noen absolutt forsvare problemstillingen med at andre grupper driver jo med det samme. Det siste er for øvrig spekulasjon og å måle hvem som voldtar mest blir litt vanskelig. Men videoene og bildene fra f.eks. Køln er vanskelige å avfeie, og alle anmeldelsene som er kommet i etterkant er nok ikke alle bare fantasi? Men for all del, la oss være politisk korrekt. Masse personer sextrakasserte/voldtok/ranet mange andre personer. Overgriperne hadde alminnelig høyde, helt normal hudfarge og vanlig bakgrunn. Akkurat som ofrene. Men vent litt… Ofrene har klaget over å bli sammenlignet med overgriperne.
  OK, ny runde med politisk korrekthet. Det skjedde en del forskjellige
  ting blant en hel masse forskjellige folk som ikke er forskjellige, for
  de er jo helt like, uavhengig av likhet og ulikhet…. Og sånn går no
  dagan…

 • Kalle

  Man bør heller ikke være så kynisk at man ønsker flyktninger skal bli der de er,man må gi de verdige forhold.Det er bra de har trygge land som Norge å komme til,så de kan bygge seg opp og få ett bra liv.Alle mennesker fortjener det,synd noen er imot at det skal bli sånn.

 • Kalle

  Blir nok det samme som vanlig,alt bortsett fra trusler blir stående.

 • Kalle

  Det er det ingen som har påstått heller menneskehateren :) Ser at du mener alt som du ikke liker er forferdelig,men skjønner ikke hvordan du kan se ned på mennesker som er imot voldtekter og overgrep.Har du en grunn til det,er det kanskje fordi du bedriver sånne ulovlige aktiviteter?

 • Gregers21

  Ikke mine ord….

  http://www.nettavisen.no/nyheter/etterlyser-1000-menn-etter-masseovergrep-pa-togstasjon/3423176504.html

  Politiet i Tyskland jakter nå på opp mot 1000 menn av arabisk og nordafrikansk opprinnelse etter en rekke overgrep på togstasjonen i Köln nyttårsaften. Blant disse mennene er det mange som skal ha forgrepet seg på kvinner.

  «en fullstendig ny dimensjon av kriminalitet»,

  Nyttårsaften fikk politiet en rekke meldinger om kvinner som hadde opplevd seksuelle overgrep ved togstasjonen.

  – Ble befølt over alt

  – Jeg ble befølt over alt. Det var et mareritt, forteller Katja L som er et av ofrene. Hun forteller at hun møtte en stor gruppe menn da hun kom ut av togstasjonen. For å komme videre, måtte hun gå gjennom en allé av menn, som altså tok på henne over alt mens hun gikk.

  Politisjef Wolfgang Albergs i Köln sier til dw.com at mennene var sterkt beruset og av arabisk eller nordafrikansk avstamning.

 • Kalle

  Det er en undersøkelse uten kilde,og i samme sak så linker de til en artikkel hvor det står 80 %.Så dette er ikke tall du kan ta seriøst,for mye usikkerhetsmomenter.Men du er kanskje innvandringsmotstander og bryr deg ikke om kildekritikk og sånt du? ;)

 • Petter Kjørstad

  Alle som bryr seg om overgrep mot kvinner og barn, og vil bidra til å få dem fram i lyset, bør også være oppmerksomme på sine egne blindsoner, for eksempel hva nordmenn og andre europeere gjør i andre land, hvordan norske menn behandler koner de importerer fra andre land, og hva som foregår innenfor kristne menigheter og organisasjoner.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/minst-62-nordmenn-fengslet-i-utlandet/a/23382981/

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/thailand/nordmann-tatt-for-aa-ha-forsoekt-aa-voldta-12-aaring/a/103951/

  http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Voldtatt_-sultet_-sperret-inne_-truet-pa-livet-2413442.html

  http://www.nettavisen.no/nyheter/nordmann-(66)-pagrepet-for-sexkjp/3101580.html

  http://www.theguardian.com/world/2016/jan/29/un-finds-more-cases-of-child-abuse-by-european-troops-in-car

  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/catholic-church-investigates-alleged-abuse-of-more-than-200-boys-in-choir-conducted-by-pope-a6803946.html

  https://no.wikipedia.org/wiki/Knutby-saken

  Noe sier meg at Kjetil Rolness og tenketanken som dekker seg bak det tilforlatelige navnet Human Rights Service, er litt selektive og ikke kommer til å bidra på disse områdene.

 • Kalle

  Skulle ønske de som er så stolte av landet at de vil nekte folk inngang her kunne lære seg å skrive sitt eget språk.Litt tragikomisk å se noen skrike høyt om norske verdier osv når de ikke engang klarer å skrive sitt eget morsmål :D

 • Runar Nygård

  Dette er også grupper som burde få fokus absolutt, og får det.

  Det du prøver fordekt å angripe her er karakteren til Rolness og HRS, ikke budskapet.

  Det er som du skulle angripe feminister fordi de ikke tar alle synsvinkler med i samme slengen. Det er tull og du vet det egentlig godt selv.

 • Macardit

  Uffda, ble det vanskelig? Du kan trøste deg med at du ikke er den eneste innvandringsfanatikeren som ikke klarer å svare når mangfold er fjernet.

  Du kan få en sjanse til; rams opp de tre mest positive tingene ikke-vestlig innvandring tilfører Norge.

 • Jan Johansen

  Marianne Sætre er venstreradikaler! Da politiskolen ble høyskole, migrerte en rekke venstreorienterte kriminologer, kjønnsforskere og sosiologer fra UiO/HiO, og over til PHS. Slik gir politi-navnet nå kredibilitet hos folk flest for venstrepolitisert forskning, og denne får stor innflytelse på kriminalitetspolitikk og innvandringsdebatt.

  Har på Facebook knapt sett en hatkommentar mot Storhaug, Listhaug eller Rolness, som ikke hyperaktive Marianne Sætre allerede har gitt en like. Politiserte høyreekstreme forskere, ville vært skandalisert av norske skribenter og medier, og forlengst sparket ut av akademia. Mens derimot venstreekstreme forskere nå tillegges særlig verdi som kilde og sannhetsvitne hos mediene.

  Her er bra motinnlegg jeg nettopp fant på Facebook, mot Marianne Sætre’s forskning, fra en samfunnsdebattant som selv i mange tiår tilhørte ytre venstreside i Norge, og derfor gjenkjenner lusa på gangen:

  «Marianne Sætres undersøkelse, som Tjomlid siterer fra er god, men hun unngår å trekke riktige slutninger fra tallmaterialet, fordi hun er forblindet og ideologisk i innvandrerspørsmålet. Når Tjomlid skriver at konklusjonene er glassklare fra politiets side, så stemmer dette overhodet ikke. Det er forskeren Marianne Sætres konklusjoner. Les rapporten, tallmaterialet er sikkert riktig, flere av konklusjonene også. Så får dere selv avgjøre om Mariannes påstander om innvandrere og voldtekt er riktige».

 • Kalle

  http://www.tv2.no/nyheter/7999234/ Innvandringsmotstandere er tøffe,angriper enslige mindreårige…Dette er hva hat fører til.

 • John Calvin

  I samme artikkel (80%) står det også om CBS-reporter Lara Logan som opplevde at minst 200 menn forgrep seg på henne og den amerikanske midtøstenkorrespondenten Mona Eltahawy som mistet tellingen over hvor mange menn som var med fingrene ned i trusa hennes. 200 menn på én kvinne. Hallo? Ringer det en bjelle?

  Men så var det dette med kilder da som du sier. Vi kan vel ikke stole på disse kvinnene så historienes deres teller ikke … Blind, døv og hodeløs er ord som streifer meg nå.

 • Petter Antonsen

  Hva mener du selv at du gjør når du bruker forskjellig medisinsk behandling i USA på genetisk grunnlag for å argumentere for forskjellig kriminell oppførsel? Hva er det om ikke en sammenlikning?

 • Padda

  Du skriver at i SSB-rapporten er innvandrere 3-4 ganger større enn “etniske” nordmenn og at 45% av overrepresentasjonen kan forklares med sosidemografiske forhold men sier ikke noe om resten? Du skriver også at dette ikke er bortforklaringer men veldokumenterte årsaker. Greit å mene det.

  Problemet er når du resten av overrepresentasjonen kan forklares med variable det er “vanskelig å sette tall på”

  Når du skriver etniske nordmenn er overrepresentert i absolutte(hvafornoe?!) tall!

  Når du skriver at 97.1 % av innvandrere er lovlydige mot 98.1 % av øvrig befokning (istedet for å si at overrepresentasjon er på 52% blant innvandrere)

  Din blogg om den norske voldtektskulturen og overrepresentasjon av nordmenn ( i absolutte(sic!) tall) kan vanskelig leses som noe annet enn enn relativisering av gruppevoldtektene i Köln og ett forsøk på å tåkelegge. Din kritiske sans som er så ypperlig i andre sammenhenger svikter her hva gjelder deg selv.

  Jeg leser både deg og Rollness ellers med stor interesse men dette tilsvaret er svakt og svekkes ytterligere i ditt forsøk på å brunbeise Rolness.

 • Axel

  Ah, nå forstår jeg hvor du hentet den genetiske sammenligningen fra. Intensjonen med sammenligningen var absolutt ikke å påpeke genetikk. Litt avslørende at det var akkurat sånn du forsto eksempelet.

 • Axel

  Interessant sammenligning og rasjonalisering. Jaja…

 • Axel

  Mener du de enslige mindreårige som ikke er mindreårige men som likevel får status som det fordi de ikke kommer til Sverige ( eller) Europa med identitetspapirer og at man bare stoler på det de sier? Mener du de enslige mindreårige som går i store grupper på sentralstasjonen bl.a. og antaster kvinnene der, banker opp vekterne og stjeler og truer ansatte i butikkene? Mener du han enslige mindreårige som drepte med kniv Alexandra Mezher i ryggen men som alle kan se egentlig er i 30-årene? Skikkelig tøffe de også…

 • Axel

  Det er nettopp det som er problemet. Alle fortjener det men mange forstår at ikke alle kan få det, for det ville vært en velferdssamfunnskatastrofe hvis alle som fortjente det kom til landet. Litt for mange som ikke forstår hvordan et velferdssamfunn er bygget opp og tror at staten er en uuttømmelig kilde til penger. Det er lett å vifte med andre sine penger slik som en del politikere gjør. Og jeg tror motstanderne til grenseløs innvandring er imot at det skal bli sånn nettopp pga konsekvensene det medfører oss men også fremtidige generasjoner. Det beste er å hjelpe samfunn å skape egne velferdssamfunn, eller lære folk å fiske i stedet for bare å få fisk.

 • Brian Cohen

  «Det er ganske klokkeklart fra politiet selv.»

  Nei, det er klokkeklart fra aktivisten Marianne Sætre. Stor forskjell.

 • Petter Antonsen

  Det er heller avslørende at du kom med sammenlikningen. Det er tydelig nullhypotesen din er at de nødvendigvis er annerledes og bruker eet som rt argument for at de faktisk er det. sirkulær logikk.

  Når man tsr utgangspunkt i at de er annerledes finner man kun bekreftelser. Innvandrere er demografisk annerledes enn oss, men det stopper stort sett der. Den forskjellen blir også merkbart mindre per generasjon
  1. feb. 2016 10:35 skrev «Disqus» :

 • ftw

  Selvsagt er de selektive. De er nemlig ikke bekymret for voldtekt per se. De er bare bekymret for voldtekt begått av innvandrere. Annen voldtekt fremmer ikke deres sak og er dermed uten interesse…

  Dobbelmoral er visstnok dobbelt så bra som moral.

 • ftw

  Men argumenter… Det har du tydeligvis ikke?

 • Axel

  Uff uff uff, som jeg har prøvd å forklare hadde sammenligningen ingenting med genetisk sammenligning å gjøre og det var heller ikke målet med sammenligningen. Du misforsto eksempelet totalt. Du er virkelig blindet av din tro på at enhver bruk av ordet innvandrer må være rasistisk motivert. Trist…

 • Morten Olsen

  2+2=4. Det er ufint å invitere alkoholikere til julebord med fri bar for så i etterkant bruke andelen alkoholikere som forklaring på hvorfor festen ble et fyllekalas. Det at alkoholikerne var overrepresentert blant de som ble fulle er nemlig ikke pent gjort overfor alkoholikere som gruppe. Men fakta er at de var en gruppe som burde vært hensyntatt og kanskje ikke blitt invitert før festkomiteen hadde klart og lage et godt alternativ? Det er ufint og uverdig å ta i mot mennesker som har dobbelt så stor risiko for lovbrudd, «Rapporten finner også at asylsøkere og utlendinger samlet sett har en kriminalitetsrate som ligger rundt to ganger høyere enn resten av befolkningen». Og når unge menn står i kø på grensen vet vi: «…nemlig sosioøkonomiske faktorer hos foreldre og nabolag, men at dette rammer flere menn med utenlandsk landbakgrunn.». Så med åpne øyne legger vi tilrette for at statistikken forblir i disfavør av de som kommer hit. 2+2 er fremdeles 4.

 • mjolly

  Er feil at undersøkelsen hennes er god, den er helt på jordet, slik som hennes «ransundersøkelse», der hun kritiserte media for å fortelle om epidemien av ran i Oslo. Hun prøver å ta en phd på PHS nå. Tema: «Er voldtektsanmeldelser et kjønnspolitisk virkemiddel i et individualisert neoliberalt kontrollsystem?» Alt mens voldtekter og overgrep fra muslimer er ute av kontroll.

 • Gregers21

  Fint innlegg Petter Kjørstad, men er nordmenn noe verre enn andre på dette området ? Ikke at vi ikke skal ta overgrep alvorlig i Norge (noe politiet neppe heller gjør), men du og Tjomlid framstiller det som at nordmenn er spesielt ille / ikke noe bedre enn de menn som går med kvinnene sine i Burka…

 • Lars Erik Larsen

  Dette var et svar til en person som på fortreffeklig vis fremfører mine argumenter. Såpass burde du kunne av konteksten.

 • Insanus

  Overgrepene i Køln ha fått desidert mest fokus i mediene. Men vi skal heller ikke glemme at tilsvarende organiserte overgrep, om enn i noe mindre skala, skjedde i en rekke andre europeiske byer på nyttårsaften. Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Zurich, Salzburg, Stockholm, Malmø, Kalmar, Karlstad og Helsingborg er bare noen av dem.
  Ifølge kilder innad i politiet i Køln var gjerningsmennene i stor grad nordafrikanske asylsøkere, men også flere nyankomne syrere og afghanere var blant de som ble pågrepet.
  I Helsingfors hadde politiet i dagene før nyttårsaften mottatt tips fra ansatte på asylmottak om at asylsøkere i hovedstadsregionene muligens planla lignende hendelser som det som skjedde i Köln nyttårsaften. Rundt klokken 23 på nyttårsaften befant nærmere 1000 irakiske asylsøkere seg i en tunnel ved jernbanestasjonen i Helsingfors.
  Jeg håper Tjomlid kan «se litt nærmere» på dette fenomenet også. konklusjonen er vel som vanlig sosioøkonomiske forhold..

 • Insanus
 • Insanus

  Nå er det vel nettopp det han gjør ved på henvise til tabellen om
  -Mistenkt eller siktet gjerningsperson (også gjentatte) i voldtektsanmeldelser ved Oslo politidistrikt 2011 fordelt etter type voldtekt og kontinent/-landbakgrunn.

 • antisvada

  De såkalte «islamkritikerne» har mye til felles med vaksinemotstanderne.

 • antisvada

  Statistisk sett er det svært få voldtekter som danner grunnlag for tallmaterialet til politiet, derfor skal det ikke mer til en et par tilfeller for at enkelte grupper blir overrepresentert.

 • Petter Kjørstad

  Jeg tror ikke at nordmenn er verre enn andre, Gregers (selv om det – kanskje – er enkelte miljøer, for eksempel norske menn i Thailand, som skiller seg svært negativt ut), men HRS og fanboyen deres vil ikke snakke om overgrep og kriminalitet som begås av nordmenn. De norske og europeiske verdiene er nemlig ytringsfrihet, likestilling, demokrati og en lang rekke andre honnørord. Det ødelegger argumentasjonen og anses dertil illojalt og unasjonalt å trekke fram at også nordmenn undertrykker, truer, voldtar og mishandler kvinner og begår andre typer kriminalitet.

  Jeg har også notert meg at HRS sjelden eller aldri nevner personer med bakgrunn fra et muslimsk land som utmerker seg positivt (og for eksempel mottar internasjonale priser). Det er KUN dette ensidige fokuset på asylsøkere, innvandrere, afrikanere og folk fra Midt-Østen/Det nære Asia – og altså i særdeleshet alle som på en eller annen måte kan knyttes til islam – dag ut og dag inn.

  De få personene med muslimsk bakgrunn Hege Storhaug og HRS i perioder har klart å samarbeide med, har stort sett følt seg utnyttet. HRS har støtt fra seg omtrent samtlige ressurspersoner og organisasjoner de burde ha klart å samarbeide med hvis de virkelig ville bidra til å styrke integreringen, bedre kvinners rettigheter og bekjempe terror. Tenk hva HRS kunne ha fått til om de hadde klart å samarbeid med for eksempel Deeyah Khan, Mina Bai, Mohamed Abdi, Øyvind Strømmen, Tore Bjørgo, Olav Elgvin, Amal Aden, Amnesty International, Human-etisk Forbund, innvandrerorganisasjoner, organisasjoner for homofile og transseksuelle osv. osv.?

  Hege Storhaug har i boka si spådd at det i løpet av 2-5 år vil vise seg om Norge vil bli undertvunget islam. Det er absurd. Det som etter min mening er mer sannsynlig, er at det vil oppstå store konflikter rundt Hege Storhaugs ganske manipulerende personlighet. Hun er mer opptatt av å sette seg selv i fokus, selge bøker, framstille seg som et offer som står alene mot hele verden, som en Jeanne d’Arc, enn å bedre situasjonen for muslimske kvinner og barn, bedre integreringen og bidra til å styrke liberale krefter innenfor islamske miljøer i Norge.

  Som vi kan lære av artikkelen i BT jeg linker til ovenfor, kan altså situasjonen for en kvinne som er gift med en norsk ektemann være slik:

  «POLITIET har ikke lov til å varsle importbrudene om at mannen de skal gifte seg med har mishandlet flere kvinner tidligere, eller er dømt for sex-overgrep mot barn. Flere krisesentre har fått inn fire-fem kvinner som kommer fra samme mann. Historiene er hårreisende, men har forbausende mange likhetstrekk: Kvinnene – og barna – får ofte svært lite mat, og mange er underernærte når de kommer til krisesenteret. Mennene holder dem innesperret i huset, nekter dem å bruke telefonen og lar dem ikke møte andre mennesker.
  MANGE AV MENNENE voldtar jevnlig. De låner konene ut til kamerater, eller inviterer til voldtektsorgier. De skremmer med hjemsending og dikter opp skremselshistorier om naboer for at kvinnen ikke skal føle seg trygg utenfor huset.
  En del av mennene kjører selv kvinnene til krisesentrene når de er lei av dem og vil bytte dem i en yngre utgave. De vet at hvis ekteskapet har vart i mindre enn tre år, blir kvinnen nektet oppholdstillatelse og sendt hjem.»

  For å ta bare ett eksempel fra artikkelen:

  «BODØ: En mann på et fiskevær får seg kone fra Thailand, og er så stolt at han gjerne vil imponere kameratene. Han inviterer til orgier der kameratene drikker seg fulle og voldtar kvinnen etter tur. Kvinnen er fullstendig nedbrutt psykisk og fysisk når hun kommer seg til krisesenteret og ender med å bli innlagt på psykiatrisk avdeling.»

  Dette var ikke en mann som «gikk med kvinnene sine i Burka», men en norsk nordlending, kanskje fra Rita Karlsens og Kjetil Rolness’ hjemtrakter. Gruppevoldtekt, altså.

  For øvrig er det vel bare et par dusin kvinner i Norge som i det hele tatt bruker burka.

 • Petter Kjørstad

  Jeg har lest denne. Kan du vise til hvor det står at det har funnet sted massevoldtekter?

 • Hed

  Voldtekt og overgrep holder jeg selvsagt på med. Det meste av tiden min går til akkurat det faktisk. Bedre sex finnes ikke. Jeg anbefaler det på det sterkeste.

 • Mithrandes

  Enig, det er ikke morsomt hvis de ikke gjoer motstand, liksom.

  Og foelelsen naar de bare gir opp og ligger der som en katatonisk sekk med poteter? Himmelsk!

  Det er da de er klare for aa bli snudd paa magen, if you know what I mean *nudge nudge wink wink*.

 • Lars Erik Larsen

  På ingen måte, men basert på alt du skriver kunne du trengt en stor dose sannhetsserum.

 • antisvada

  Jeg har jo rett da. Her kommer du med samme type fornærmede sutring som vaksinemotstandere kommer med når de blir kritisert.

 • Sajber

  Massevoldtekt eller gruppevoldtekt?
  Det er fullstendig uinteressant å diskutere retorikk, og det er heller ikke poenget med denne debatten å definere når en gruppe blir en masse.
  Det er bare snakk om skala.

  Du spør om jeg er opptatt av at seksuelle overgrepp ikke skal dysses ned?
  Ja jeg er opptatt av at fakta kommer på bordet.

  Er ikke du?

  Den vanlige betegnelsen er «gruppevoldtekt».

  Den kulturelle berikelsen vi så i Køln blir omtalt som masseovergrep

 • Sajber

  Det er ikke en urimelig påstand npr man ser Tjomlid misbruke statistikk til inntekt for egen sak.

 • Sajber

  …men ikke all empiri er tall.
  Det hadde du også visst om du kunne litt om logikk :)
  Du trenger ikke takke….

 • Sajber

  og hvordan vil du fnne ut hvorfor unge menn med innvandrer bakgrunn er overrepresenter i visse statstikker?

 • Sajber

  OM opphavssted er likegyldig?
  HVorfor har det seg da slik at masseovergrep taharris gamea begås av nettopp innvandrere.

  Det blir for enkelt å frikjenne kulturen,,,,

 • Sajber

  Statistikken viser at innvandring er en faktor.

  Påstår du at overrepresentasjonen bare er tilfeldig korrelasjon?

 • Sajber

  Køln.
  Kulturell sammenheng eller ikke?

 • Kalle

  Jeg mener enslige mindreårige når jeg skriver enslige mindreårige.Du skjønner ikke det men velger å heller forsvare voksne mennesker som ønsker å skade barn?

 • Kalle

  Synes ikke du de bør ha såpass respekt at de lærer seg språket?Jeg synes det blir dumt å si man kjemper for norske verdier når man ikke klarer å skrive på norsk :)

 • Kalle

  Så du velger å tro på noe av det som står der så lenge det passer ditt syn,selv om mye tyder på at artikkelen ikke stemmer?Hørt om cherry picking? ;)

 • Kalle

  Så du er såpass dømmende at du setter alle i bås du da?Tror du virkelig at alkoholikere ikke kan oppføre seg du da?Gidder ikke bry deg om virkeligheten du da?

 • Kalle

  Står mistenkt eller siktet,det står ikke hvem gjerningsmannen egentlig er.Det sier seg selv at de oftere er mistenkt,det er jo dessverre flere mennesker her til lands som er flinke til å legge skyld på de med en annen hudfarge når det skjer noe…

 • antisvada

  Vaksinemotstandere er også sikker på at de har rett og har samme svake krav til logikk og empiri.

 • Petter Antonsen

  Hardu i det hele tatt lest det jeg har skrevet her tidligere, eller skal du bare vøre påståelig. Det er forklart.
  1. feb. 2016 18:19 skrev «Disqus» :

 • Sajber

  Du skrev:
  «Om man bruker innvandrer som kriterium vil det bomme grovt i mange tilfeller. Det passer med andre ord dårlig.»

  Det er ingen so mhar sagt at invandring er eneste kriteriet og det er stråmannen du lener deg på.
  Den er veldig tynn»

  Er forholdet mellom invandring og kriminalitet slik vi ser i tallene, bare tilfeldig?

  HVilke kriterier er det i så fall som tilsier at det bare er korrelasjon og ingen sammenheng slik du fremlegger det.

 • Mike Valifications

  Herregud Tjomlid, du må lære deg å innse når du har tapt.

 • Ståle Frafjord

  Unsubscribe me.

  Mvh
  Staale

  Sendt fra min iPhone

  Den 31. jan. 2016 kl. 15.54 skrev Disqus <[email protected]>:
  «Du skjønte ikke poenget i innlegget, gjorde du vel? »

  [Disqus] [http://a.disquscdn.com/1454013735/images/email/icon-gear.gif] Settings [http://a.disquscdn.com/uploads/users/19430/9726/avatar92.jpg?1454251404]

  A new comment was posted on SAKSYNT

 • Petter Antonsen

  Nok en gang, les alt omigjen. Det er masse du tydeligvis ikke har forstått. Om du vil ha statistikkundervisning anbefsler jegnå tanfag i det.
  1. feb. 2016 19:35 skrev «Disqus» :

 • Axel

  Jeg forstår ikke helt hva eller hvem du sikter til. Uavhengig av det ser jeg ofte skrivefeil i kommentarfelt av enkelt personer men også i artikler skrevet av journalister, sannsynligvis basert på litt for kjapp tasting på tastaturet. Derfor blir en diskusjon om norske verdier som blir forsvart av personer som gjør skrivefeil litt for teit for meg… Ganske irrelevant faktisk…

 • Axel

  Selv om journalister bruker begrepet «mindreårig» om asylsøkere, betyr ikke at de nødvendigvis er mindreårige. Jeg forsvarer heller ikke voksne som ønsker å skade barn. Det er nettopp det som er poenget mitt. Mange av de såkalte barna på sentralstasjonen i Stockholm er ikke mindreårige, men har status som det fordi det er alderen de har oppgitt til myndighetene når de kom for å lettere få asyl. Dette er det skrevet en del artikler om og finnes en del videoer på youtube om nettopp dette, hvor politi stopper mistenkte for ran/stjeling i Sverige, får se ID-papirer og ler fordi alderen på papiret umulig kan stemme med virkeligheten. Så drar politiet bare videre fordi det ikke er mye de kan gjøre fordi disse offisielt er mindreårige. Selvfølgelig gjelder det ikke alle og det er ikke meningen å stigmatisere de som faktisk er mindreårige. Prøvde å lage et poeng. Men selvfølgelig, all form for vold er horribelt og kan ikke forsvares uansett alder, kjønn, etnisitet, seksuell legning, m.m.

 • Sajber

  Og om du vil lære deg om argumenter kan du sikkert ta et fag i det også.
  Du fremstår som useriøs når du dukker unna konkrete spørsmål.

  Det kan lett tolkes som at spørsmålet er ubehaglig og derfor velger du å unngå det.

 • Petter Antonsen

  Jeg dukker da ikke unna noen ting, men dette er spørsmål jeg allerede har svart på lenger opp. les det omigjen. Om du ikke skjønner det får der være på din kappe
  1. feb. 2016 22:04 skrev «Disqus» :

 • John Calvin

  Hvordan kan du si at artikkelen ikke stemmer? Cherrypicking er ikke fair bruk av verken artikler eller annet, det har du rett i.

  Historiene til de nevnte journalistene er å finne overalt. Det er ikke sånn at faktiske overgrep må være gjenstand for forskning, det vet du. I slike tilfeller handler det om troverdighet og omstendigheter ellers. Det er ingen grunn til å tvile på disse kvinnene.

  80% er den laveste prosenten som har fremkommet. Sier ikke det noe da? Det burde det.

  Det du mener er at hele artikkelen ikke stemmer. Vel, det kan jeg ikke si imot så du har da et slags poeng, den kan ikke brukes som faktagrunnlag.

 • Kalle

  Du kan ikke si at noe er sant fordi du har sett en snutt om det på youtube.Du kan heller ikke forsvare det at innvandringsmotstandere ønsker å skade barn med at det er noen få som lyver på alderen og ikke er barn,det gjør det ikke bedre at de ønsker å skade voksne mennesker.

 • Axel

  Derav de 2 siste setningene i kommentaren min.

 • Hauk Landsverk

  Bibliotekarer ved en rekke bibliotek i Sverige er etter flere alvorlige hendelser nå utstyrt med voldsalarm. Det er viktig å ikke la disse hendelsene få for mye oppmerksomhet når vold i biblioteker utgjør en så liten andel av voldsepisodene totalt. Det er derfor bedre at vi fokuserer på den svenske voldskulturen.

 • Brian Cohen

  Og med det viste Kjørstad hvor han står – anmeldelsen hans av Storhaugs bok var altså IKKE tilfeldig, eller objektiv.

  Det er klart at vi må godta (masse)overgrep fra innvandrere i toleransens navn, siden vi (??) tolererer overgrep innen kristne miljøer og at norske menn behandler sine importerte koner dårlig. For det blir liksom forsøkt skjult av media og påtalemyndighetene?

  Det er som kjent, igjen takket være tallknuseren og altmulig-viteren Tjomlid, ikke forskjell på å sprenge en bombe på tunnelbanen i London og kaste en stein gjennom et vindu på en offentlig bygning nattestid i Barcelona.

  Noe sier meg at Kjørstad og hans likesinnede er litt selektive og aldri kommer til å bidra konstruktivt på noe som helst område. Men whataboutisering, relativisering og fornektelse av et problem som tiltar i styrke så lenge flertallet av asylsøkere er enslige unge menn, det er de …gode… på.

 • Vegar Hatlevik

  Nå vet jeg ikke hvor Tjomlid har mørketallene fra. Det kan være at de er gode eller mindre gode, men det er ikke noe spesielt med mørketall i statistikker. Mørketall er målbare størrelser som alle andre størrelser av betydning. Hvis man ikke har målt mørketallene, så er det ikke fordi det ikke er mulig å vite noe om mørketall, men bare fordi man ikke har tatt seg bryet med å måle dem.

  Hvis man ikke tar med mørketall i analysen, da blir man sårbar for blant annet offerets tilbøyelighet til å anmelde. Denne tilbøyeligheten varierer ikke bare med overgriperens bakgrunn, men også med offerets bakgrunn og omstendighetene rundt hendelsen. Dessverre er det mange på begge sider av debatten som bruker subjektiv analyse for å justere for slike faktorer, men det kan aldri gi like gode resultater som en statistisk tilnærming.

 • Vegar Hatlevik

  Det er fullt mulig å få godt tallmateriale på anmeldelsestilbøyelighet, dersom det ikke eksisterer. Det er useriøst å justere statistikk for en faktor man ikke har tallmateriale på, men det er kvasistatistikk å bruke råmateriale uten å justere for slike faktorer.

  Argumentet med korrelasjon og ikke kausalitet er et godt argument, men det må man da ta med i alle sammenhenger. Dersom man sier at tallmaterialet viser at x% av anmeldte overfallsvoldtekter begås av personer med utenlandsk bakgrunn, så er det nettop det: korrelasjon. En skikkelig statistisk analyse justerer for andre kjente faktorer. Dette er ikke magi, kun matematikk.

 • Petter Kjørstad

  Det var selvfølgelig ikke _tilfeldig_ at jeg valgte å bruke to uker på å lese en bestemt bok og skrive en anmeldelse av den. Jeg har interesse av internasjonal politikk og historie – og debatter rundt islam, innvandring og integrering. Tatt i betraktning av kildebruken, påstandene og kvaliteten generelt, var det selvfølgelig også slik at dess mer jeg leste, dess mer syntes jeg det var viktig å kommentere.

  Storhaug uttalte i fjor høst at hun nå hadde skrevet en bok for folket. Vel, jeg er omtrent så mye gjennomsnittsnordmann som det går an å bli. Jeg tilhører ikke noen politisk, akademisk eller økonomisk elite, jeg befinner meg midt i livet, midt i Norge og midt på det politiske spekteret. Så jeg fant ut at jeg skulle si hva jeg mente, som en «stemme fra folket» – altså det folket som etter Storhaugs vurdering ikke ville bry seg om faktafeil, misvisende kilder, manipulering og slurv, slurv og atter slurv.

  Selvfølgelig var ikke anmeldelsen objektiv. Ingen anmeldelser er det. Det ligger i selve sjangeren. Se for eksempel https://no.wikipedia.org/wiki/Journalistiske_sjangre#Anmeldelse: «En anmeldelse er en subjektiv og gjerne kritisk vurdering eller anbefaling av for eksempel en bok, en film eller lignende.»

  Slik situasjonen er nå, er det ingen tvil om at hvert eneste overgrep som kan knyttes til asylsøkere, personer med røtter i Midtøsten og Nord-Afrika, eller islam, får enorm oppmerksomhet på nettsteder som rights.no og document.no (og også i vanlige medier). Og siden disse nettstedene aldri skriver om overgrep begått av etniske nordmenn/europeere, og sannsynligvis har mange lesere som stort sett utelukkende får sitt verdensbilde dannet innenfor denne boblen (eller på grunn av konspirasjonsteorier til og med bevisst boikotter vanlige TV-kanaler og aviser), skaper de et inntrykk av at det nesten utelukkende er innvandrere som begår overgrep og annen kriminalitet. Det er uærlig. (Et annet eksempel fra den siste tiden, er f.eks. den svenske legen som nå omtales som Sveriges Fritzl: http://www.dagbladet.no/2016/02/01/nyheter/pluss/nyheter_ekstra/utenriks/reportasjen/42968630/. Er dette en konsekvens av svensk kultur?)

  Det er lett å få inntrykk av at de fremmedfiendtlige ekkokamrenes tunnelsyn på seksuelle overgrep begått av innvandrere, er et vikarierende motiv. Er det egentlig seksuelle overgrep eller innvandrere de vil til livs? I og med at den statsstøttede tenketanken til Storhaug kaller seg Human Rights Service, bør det kreves at de lever opp til navnet og viser at de bryr seg om menneskerettigheter generelt, ikke bare når brudd eller trusler kan knyttes til én religion eller bestemte etniske grupper.

  Det er bare gjennom å skaffe seg kunnskap og se hele bildet vi kan bidra konstruktivt til å løse problemer.

  Jeg aner ikke hva du sikter til med å kaste steiner gjennom vinduer i Barcelona. Stråmannen med at noen liksom mener vi skal godta masseovergrep, blir bare tåpelig.

  Jeg mener vi skal stille akkurat de samme kravene til innvandrere som til etniske nordmenn, og tror ikke som deg at det er noe biologisk eller kulturelt ved folk fra Midtøsten eller Nord-Afrika som gjør at vi bare må regne med at de vil begå flere overgrep enn etniske europeere.

 • Brian Cohen

  Jeg tror ikke det er noe biologisk som tilsier det, men at det er kulturelle forhold som spiller inn og fører til at *noen* blant folk fra MENA begår flere overgrep enn europeere er jeg sikker på, ja – og jeg mener bestemt at slikt ikke skal tolereres fordi det er «eksotisk», at fakta skal skjules, eller whataboutiseres og relativiseres bort.

 • Thom Hansen

  Svaret ditt gir ingen mening. Dersom x%, som du kaller det, av anmeldte overfallsvoldtekter begås av personer med utenlandsk bakgrunn, er det en deskriptiv estimator, ikke korrelasjon.

 • Mørketall er nettopp mørketall, fordi man faktisk ikke kan vite objektivt. Det blir litt som å faktisk anta at det er en voldtekt med begrunnelsen, «han voldtok meg fordi jeg ikke fikk orgasme» (som faktisk er en empirisk utdrag fra politirapporten).

  Tallene (16.000) kommer forsåvidt fra en NOU.

 • Vegar Hatlevik

  Nei, mørketall er ikke et begrep som betyr at man ikke KAN vite objektivt. Det betyr bare at det ikke er inkludert i den offisielle statistikken. Selv tallmaterialet i en offisiell statistikk er ikke en objektiv sannhet. Det er et estimat. Den offisielle kriminalstatistikken inneholder informasjon om saker som faktisk er anmeldt. Dette utgjør et estimat for den faktiske kriminaliteten. Man kan også finne anne estimat for den faktiske kriminaliteten. Slike estimat kan variere fra helt ubrukelige, av typen spør en kompis over en øl, til veldig gode estimat basert på seriøse undersøkelser f.eks. ved spørreundersøkelser blant et representativ utvalg av befolkningen. Når man hører ordet mørketall, er det nok mange som tenker at det er en subjektiv antagelse, og det kan det nok være i noen tilfeller. Poenget mitt var at det er fullt mulig å oppdrive veldig gode estimat for mørketall, dersom man er interessert i det og har ressursene til det.

 • Vegar Hatlevik

  Jo, du har rett i at det er en deskriptiv estimator. Poenget er at denne estimatoren bare beskriver at det er en sammenheng mellom antallet overfallsvoldtekter og gjerningspersonens etniske bakgrunn. Den sier ikke noe om årsaksforholdene, bare at det finnes en sammenheng, altså en korrelasjon. Er det fordi de kommer fra en annen kultur med et helt annet syn på kvinner, eller er det fordi veldig mange flyktninger har blitt traumatisert gjennom det de har opplevd, eller er det fordi mange av dem har opplevd overgrep mot kvinner da de selv var barn, eller er det fordi mange av dem er arbeidsløse, ikke føler seg som en del av samfunnet, og ikke ser noen fremtid? Det sier denne estimatoren ikke noe om.

 • makka67

  Ikke bare det, men fordelingen mellom etnisk norske og ikke etniske er sannsynligvis nokså lik også i de 10000.

 • Thom Hansen

  For Norge og nordmenn er evt årsak irrelevant og uinteressant, da ikke-vestlig asylinnvandring gir uansett kraftig økte statsfinansielle utgifter og økt kriminalitet.

 • Sajber

  Ubesvarte spørsmål blir neppe hengende på min kappe vyrde debattant :-)

 • Petter Antonsen

  Din manglende evne til å sette deg inn i en debatt så du ikke stiller sprsmål som allerede har blitt besvart, derimot, fullt og helt på din.
  Spørsmåmet er ikke ubesvart, svarte på det før du stilte det egentlig. 3. feb. 2016 15:18 skrev «Disqus» :

 • Sajber

  Du klarer ikke engang sitere deg selv, men gjentarcat du har svart.
  Vi hadde spart mye tid om du heller svarte istedetvfor anstenge deg såpass hardt for å UNNGÅ å svare.

  Jeg har lest og du har IKKE besvart de spørsmålene jeg stiller.

 • Petter Antonsen

  at du ikke forstår at jeg allerede har svart får du ta opp med deg selv 3. feb. 2016 3:50 p.m. skrev «Disqus» :

 • Sajber

  Tror vi lar vær å sløse tid.
  Det er tydelig at du ikke ønsker å svare.

 • Kalle

  De fikk de for å forsvare seg mot rabiate innvandringsmotstandere som jakter på barn.

 • Kalle

  «all form for vold er horribelt og kan ikke forsvares uansett alder, kjønn, etnisitet, seksuell legning, m.m.»

  Men du prøver å forsvare innvandringsmotstandere som jakter på barn med å si : » Selv om journalister bruker begrepet «mindreårig» om asylsøkere, betyr ikke at de nødvendigvis er mindreårige. Jeg forsvarer heller ikke voksne som ønsker å skade barn. Det er nettopp det som er poenget mitt. Mange av de såkalte barna på sentralstasjonen i Stockholm er ikke mindreårige, men har status som det fordi det er alderen de har oppgitt til myndighetene når de kom for å lettere få asyl. Dette er det skrevet en del artikler om og finnes en del videoer på youtube om nettopp dette, hvor politi stopper mistenkte for ran/stjeling i Sverige, får se ID-papirer og ler fordi alderen på papiret umulig kan stemme med virkeligheten. Så drar politiet bare videre fordi det ikke er mye de kan gjøre fordi disse offisielt er mindreårige. Selvfølgelig gjelder det ikke alle og det er ikke meningen å stigmatisere de som faktisk er mindreårige. Prøvde å lage et poeng. Men selvfølgelig, all form for vold er horribelt og kan ikke forsvares uansett alder, kjønn, etnisitet, seksuell legning, m.m.»
  Du ser at du er veldig motstridende her håper jeg?

 • Axel

  Jeg er faktisk ikke det. Men det ser virkelig ut som du ikke forstår premisset og sammenhengen for det som er skrevet. Så får du bare misforstå så mye du vil…

 • Petter Antonsen

  svaret er der, du fordtår det bare ikke. Jeg tegner med du kommer med flerr dumme spørsmål også, noe du antaleligvis også vil finne svar på i samme tråden. Les den godt, mulig fu lærer noe om du er åpen for kunnskap
  3. feb. 2016 4:16 p.m. skrev «Disqus» :

 • Sajber

  Gidder ikke sløse et eneste sekund på en fyr som unngår spørsmål bare fordi de er ubehagelige og bryter med inneværende aganda.
  Takk for en fullstendig meningsløs debatt :)

 • Petter Antonsen

  ja du, det er slitsomt å lete opp ting i samme debatt. Tenk om du leser noe på veien! Spørsmålet er svart på fra før om du leser. Greia med p hoppe inn i en meningsfull debatt, slik du gjorde, er at du burde se over hva folk faktisk har skrevet før du kommer med spørsmål allerede besvart.

  du gjør ikke annet enn å forstyrre debatten, kun fordi du er så udugelig at du ikke klarer å ha folkeskikk nok til å se hva du hopper inn i. jeg skal ikke måtte kaste bort tid på en person som ikke gidder å sette seg inn i ting jeg allerede har sagt. særlig når det er der svaret er.

  det gjenstår 4 alternativer nå:

  1. du har ikke lest gjennom og vil ikke, derfor maser du. løsning: les gjennom

  2. du har lest gjennom, men ikke forstått at spørsmålet har blitt svart på. løsning: da kan jeg ikke hjelpe deg. skaff deg litt kunnskap om atatistisk metode før du maser om svar på ting du uansett ikkd forstår

  3. Du har lest gjennom, sett svaret, men vil ikke innrømmr at jeg har et poeng. løsning: skjerp deg

  4. Du mener det er mitt ansvar å svare på ting jeg faktisk allerede har svart på, Løsning: skjerp deg. dette er ekstremt dårlig debattskikk. svaret mitt er lett tilgjengelig i debattfeltet. se evt punkt 2, 2, 3.

  3. feb. 2016 6:14 p.m. skrev «Disqus» :

 • Hauk Landsverk

  Innsikts- og forståelsesfull kommentar. Du imponerer.

 • Sajber

  Fortsatt ikke svar…bare personangrep.
  Latterlig og ganske ynkelig…
  :)

 • Petter Antonsen

  Så du har ikke lest
  3. feb. 2016 19:08 skrev «Disqus» :

 • Kalle

  Takk.Bra det er andre som også får med seg hva som skjer i verden :)

 • Besserwizzer

  Pst.. denne kan du kanskje fjerne. Men siden du har unsubscriba deg fra mail alerts fra disqus får du aldri vite at jeg har tipset deg om det, så denne kommentaren er nok meningsløs. :(

 • Inge Andre
 • Øyvind Havn

  «Det burde jeg kanskje understreket tydeligere, men gitt konteksten av
  argumentet mitt (at det er ekstrem fokus på de 50 overfallsvoldtekter
  som man mener vil forsvinne om vi stopper innvandring, og at norske
  kvinner deretter vil være trygge,»

  De og tusenvis av andre ville selvfølgelig ikke ha skjedd i Norge og Europa, om man hadde hørt på de som advarte allerede på 60 tallet og før det.

  Også du kan vel se fordelen med om andelen Muslimer i Norge og Europa var på ca samme nivå som i 1968 og alle år før det?

  Dette er selvfølgelig bare noen få av utallige eksempler, som alle kunne vært unngått om, man hadde hørt på de som ikke ville de skulle få komme.

  UK Rotherham Pakistan Muslim Gangs Abuse rape 1400 Children Long

  «Publisert 4. sep. 2014
  South Yorkshire’s Police Chief Constable David Crompton faces the
  scrutiny, amazement and disgust of the Home Affairs Select Committee
  Reality:The
  police in Rotherham in England allowed at least 1,400 (evidence
  highlighted almost all the girls were targeted because they were) WHITE
  NON MUSLIM GIRL’S lives to be destroyed! – The POLICE chose to act in a
  POLITICALLY CORRECT manner and failed to arrest the perpetrators who
  were (almost all) PAKISTANI MUSLIM MALES – Cultural? or Religious? or
  Police & Social Services? (or all the aforementioned)
  [This was a Select Committee meeting from 2nd September 2014]»

  Muslim brags about devastating 7-man gang rape of young German virgin girl, «full of dirt and sperm»

  «Publisert 31. jan. 2016

  Last Thursday a worried grandfather voiced his concerns about the
  increasing incidents of sexual harassment of young girls on their way to
  school by migrants in a meeting in the German town of Bad Schlema. His
  own granddaughter has been victim of sexual harassment and he fears it
  will be much worse when girls will wear less clothing in the summer or
  dress for physical education. The mayor’s reply angered the over 100
  citizens who were present: «It’s simple, don’t provoke them and don’t
  walk in these areas.»

  Muslim rapes 7-year-old girl in Germany

  Muslims Will Destroy Europe A MUST SEE!

  19 year old girl in German city becomes victim of refugee rape gang, 4th attack this month alone

  Dette var bare noen få av tusenvis enkelttilfeller som alle kunne vært unngått, om vi brukte ressursene smartere og hjalp flere i nærområdene. Istedenfor å la stort sett friske bemidlede menn få bølle seg frem akkurat dit de selv vil,

  For prisen 30000 vil koste Norge alene, kunne vi lett gitt FN det de trenger for å fø alle verdens 60 millioner flyktninger. Samt hjulpet mange millioner fattige som har det langt verre enn disse.

  Watch African migrants destroy southern Italy

  Muslim riots in German immigration center

  Migrant Crisis: The Footage the Media Refuses to Broadcast

 • Know2Much

  Dette var lavmål. Et ynkelig forsøk på å snu statistikk til å passe ens agenda, jeg hadde forventet det bedre av Tjomlid en dette.

 • eivindh

  Dette viste seg å være falskt.

 • eivindh

  Dette viste seg å være falskt rapport fra en usikker kilde.

 • eivindh

  Tjomlid er del av det som kalles den regressive venstresiden. Han vil gjenninnføre ting (for innvandrere, må vite) som vi har brukt århundrer på å komme oss fra.

 • eivindh

  Men det viser seg jo nå at innvandrere står for de fleste festvoldtekter også.

 • Kalle

  Okei.har du en link? :)

 • Kalle

  Okei.Har du en link? :)

 • Robert Moen

  Kan du legge fram tall som sier noe om andelen muslimer og utførte voldtekter, og andelen muslimer og utførte overgrep? Hva mener du med at voldtekter og overgrep fra muslimer er ute av kontroll?

 • eivindh

  Selvsagt http://newobserveronline.com/stockholm-attack-invented-by-controlled-media/ I våre dager er det ekstra viktig å være skeptisk til media. Vi vet jo at de har latt være å rapportere om overgrepene i Storbritannina, Tyskland, Sverige og Danmark. Og sikkert mange andre steder også.

 • eivindh

  I våre dager er det ekstra viktig å være skeptisk til media. Vi vet jo at de har latt være å rapportere om overgrepene i Storbritannina, Tyskland, Sverige og Danmark. Og sikkert mange andre steder også.http://newobserveronline.com/stockholm-attack-invented-by-controlled-media/ I våre dager er det ekstra viktig å være skeptisk til media. Vi vet jo at de har latt være å rapportere om overgrepene i Storbritannina, Tyskland, Sverige og Danmark. Og sikkert mange andre steder også.

 • Kalle

  Jeg tror mer på det jeg leser i norske aviser enn det jeg tror på det som står på den siden du linker til,de har i det minste litt troverdighet.Det at du ikke har klart å lese om overgrepene betyr ikke at de har latt være å rapportere om de,det betyr bare at du ikke klarer å finne de.Jeg har lest masse om de og det har nok de fleste andre som pleier å lese nyheter gjort.

 • eivindh

  Jeg har lest om overgrepene, det ble jo avslørt til slutt, etter at noen av de hadde vært dekket over i årevis. Vet ikke helt hva du prøver på? Men greit, du får ha lykke til i den lille bobla di. Den gode tingen med bobler er at de som regel sprekker til slutt:)

 • Kalle

  Prøver ikke på noe jeg,sier bare at overgrepene har det stått om i avisene og den linken du sendte så veldig useriøs ut :)

 • Brian Cohen

  Og hva ønsket du å tildekke ved å vise til slike ENKELTTILFELLER, som dere islamist-lakeier ynder å kalle det?

 • Gregers21

  Hvordan i alle dager kom du fram til at «absolutte tall» var interessant ?
  Synes du det er spesielt interessant at amerikanere er «overrepresentert» når det kommer til alle mulige lovbrudd i USA også ??
  Ser du ikke selv hvor absurd det du skriver er ?

 • Du misforstår, slik Rolness gjør. Om man bruker absolutte eller relative tall avhenger av hvilket spørsmål man ønsker å besvare. På spørsmålet om «er gruppe X overrepresentert», vil relative tall være (med en del forbehold) relevant. Men på spørsmålet «hva utgjør den største trusselen», er absolutte tall det relevante.

  At en gruppe er overrepresentert har lite å si om gruppen i utgangspunktet er liten, eller enda verre, tilfeldig definert. Man kan alltid isolere subgrupper i et datasett for å finne overrepresentasjon. I tallene for voldtekt vil overreprssentasjon oppstå og forsvinne avhengig av hvilke grupper man tar med. De som liker å fokusere på denne overrepresentasjonen er alltid nøye med å kun snakke om de subgruppeutvalgene hvor overrepresentasjonen oppstår, men toner ned andre gruppeutvalg hvor de reduseres eller forsvinner.

  Som jeg har skrevet andre steder, sier altså overrepresentasjon lite om risiko. Om min bror som bor på Tonstad dreper en fyr, så vil gruppen «tonstadbuere» være overrepresentert md en faktor på 200 i kategorien «drap». Betyr det at samfunnet blir tryggere om vi burer inne alle fra Tonstad? Selvsagt ikke. På tross av den massive overrepresentasjonen, så er det absolutte antall mordere nesten null.

  Når man regner overrepresentasjon i ulike innvandrergrupper, så finner man primært dette om man filtrerer ned til de minste gruppene man kan finne i statistikken. Da snakker vi plutselig om overrepresentasjon i grupper på kanskje noen få tusen invider. En overrepresentasjon her trenger fortsatt bare bety at to-tre serieforbytere er blitt anmeldt for flere forhold. Det sier oss svært lite om gruppen, og risikoen andre i gruppen, utgjør som helhet. (Og da har man ikke tatt høyde for anmeldelsestilbøyelighet, som er en betydelig faktor i regnestykket etc.)

  Ergo er det fortsatt ingen tvil om at skal vi diskutere voldtektsrisiko, er det selvsagt den «vanlige voldtekt», som regel begått av en etnisk norsk, ofte i fylla på fest, som er det store trusselen for jenter (og gutter). Ikke de få ikke-vestlige innvandrere som begår noen overfallsvoldtekter, selv om disse kan virke mer skremmende. (Og nei, de er ikke mer traumtiske for ofrene, noe norsk forskning har vist.)

  Det betyr dog selvsagt ikke at ikke disse innvandrer-voldtektene er grusomme og noe vi må iverksette tiltak for å motarbeid på en tilpasset måte, men i det store bildet utgjør ikke de den største trussel på noe som helst vis. Og den såkalte overrepresentasjonen forteller oss lite om reell risiko fra ulike grupper.

  Absolutte tall er derfor i alle høyeste grad relevante, selv om en forvirring rundt tema som diskuteres ser ut til å ha rammet Rolness og co hardt.