Skjermbilde 2016 02 24 21 19 06

TV 2 kjører for tiden en sak hvor de har gått gjennom alle dømte seksualforbytere i Norge i 2015. Det har selvsagt gitt både Kjetil Rolness og Human Rights Service (HRS) blod på tann. Dessverre er omgangen med statistikk og fakta like lettvint og overfladisk som alltid.

Rolness skriver på sin Facebookprofil:

Honnør til TV2 som har fått et helt team av journalister til å jobbe i en måned på fulltid med å undersøke seksualforbrytelsene begått i Norge i 2015. Funnene vil bli presentert etter hvert. Men Nina Hjerpset-Østlie har allerede hentet ut og regnet på tallene om voldtekt og innvandringsbakgrunn i Oslo, siden det nylig har stått strid om dem. Og hva sier de? Det samme som står i politirapporten ”Voldtekt i den globale byen”, men som politiforsker Marianne Sætre ikke vil si. Det samme som blogger Gunnar Tjomlid burde har fått med seg, men ikke vil si. Det samme som tidligere norsk og skandinavisk statistikk har vist: Gjerningmenn med innvandringsbakgrunn er svært overrepresenterte. Særlig menn med opphav fra Asia, Afrika og Midt-Østen. Så igjen spør man: Hvorfor skal norske sosiologer og debattanter nedtone dette åpenbare faktum – eller bortforklare det med usikkerhet i metode og utvalg? Og hvorfor i utgangspunktet utelukke kulturbakgrunn som forklaring? Ingen har påstått at kultur er eneforklaringen. Men noen påstår hardnakket at kultur overhodet ikke er noen årsak. Og det før den er veid mot andre faktorer (alder, sosioøkonomi, osv.). Denne uviljen krever selv en forklaring.

Det er mye å ta fatt i her.

Statistikk og misbruk

Først kan vi se på selve statistikken. HRS har valgt å ta utgangspunkt kun i Oslo-tallene, og ignorerer resten. Det i seg selv blir misvisende, da Oslo på ingen som helst måte er representativt for landet for øvrig.

Man kan skape mange artige statistikker ved å velge og vrake i dataene først etter at man har bestemt seg for man hva vil vise. Jeg kan for eksempel bevise at innvandrere aldri voldtar ved å plukke ut data fra fylkene Oppland (7 saker, 7 norske), Sogn og Fjordane (4 saker, 4 norske), Nordland (16 saker, 16 norske), Finnmark (15 saker, 15 norske) og Møre og Romsdal (14 saker, 14 norske).

Wow. 100% av voldtekter i 2015 ble begått av etnisk norske!

Det er altså relevant hvilke deler av landet man ser på og hvilke segmenter av statistikken man trekker frem. Det mest redelige er derfor å ta for seg nasjonale tall, slik TV2 selv har gjort.

HRS skriver likevel:

Dvs. at gjerningsmenn fra en gruppe som i stort og smått utgjør 18,2% prosent, ble dømt i 50% av rettsakene om voldtekt i Oslo 2015.

Det var altså kun Oslo. Men la oss se på landet som helhet. I følge SSB var 15,6% av befolkningen innvandrere ved inngangen til 2015. I følge TV 2 sin statistikk var 22,5% (90 av 399) av de dømte seksualforbryterne innvandrere eller norske statsborgere med innvandrerbakgrunn.

Allerede her ser vi at det er enorm forskjell på overrepresentasjonen om man ser på Oslo sammenlignet med resten av landet. Den ble faktisk mer enn halvert. Oslo er altså heller ikke representativt.

Politiet sier noe om dette i sitt ferske tilsvar til Rolness, og det er også nevnt i deres tidligere rapporter:

Oslo er det urbane sentrum for en region på 1,5 millioner mennesker, og preges for øvrig av et stort antall til- og gjennomreisende. Både gjerningsperson og offer har ofte bosted utenfor bygrensene i de anmeldelser som registreres ved Oslo politidistrikt. Et treffende sammenlikningsgrunnlag er ikke de som er bosatte i Oslo, men de som faktisk bruker byen. Ikke minst gjelder dette for gjerningspersoner som anmeldes for fest- og sårbarhetsrelaterte hendelser. Disse utgjør omtrent halvparten av voldtektsanmeldelsene i Oslo, der sammenlikningspopulasjonen må være de som bruker byen som festarena og/eller oppsøker de sårbare miljøene.

Og før vi går videre må vi se litt på hvordan HRS velger å omtale sakene TV2 har presentert. HRS snakker om TV2 sine tall som dømte voldtektsforbrytere. Det er ikke korrekt. Det er seksualforbrytere. Når de derfor bruker TV2-tallene over dømte seksualforbrytere og sammenligner med politiets tidligere rapporter om anmeldte voldtekter, sammenligner de epler og granater.

Av de 55 sakene i Oslo er 33 personer med utenlandsk bakgrunn, men her er eksempelvis Julio Kopseng telt med to ganger, ettersom han har opprinnelse fra Colombia. Kopseng ble adoptert til Norge som lite barn, og er oppvokst i Norge med norske foreldre. Det er vanskelig å se hvordan kultur eller etnisitet da kan være av relevans, og å omtale ham som en med innvandrerbakgrunn, virker rart. Det er vanskelig å si hvor mange andre av gjerningspersonene med annen landsbakgrunn som er i samme situasjon, men Kopseng bør i det minste regnes som norsk.

Av de 55 sakene er bare 20 voldtekter eller voldtektsforsøk, ut fra TV2 sine beskrivelser. Inkludert i det flertallet av saker som HRS kaller «voldtekter», er seksuelle handlinger, kjøp av sex, nedlasting av barneporno, misbruk av stilling til å få sex, seksuell omgang med barn under 16 år (selv om gjerningspersonen kanskje bare er 5 år eldre), blotting og lignende. Det blir mildt sagt rotete når HRS omtaler alt dette som voldtekter i sin analyse.

Tre av de dømte i voldtektssakene var utenlandske personer uten lovlig oppholdstillatelse, syv var innvandrere, og ti var etnisk norske. Altså var 35% innvandrere og 50% var etnisk norske. HRS skiller ikke mellom folk med ulovlig opphold i landet, og innvandrere, så når de sammenligner prosentandel dømte med befolkningsandel, tar de folk som ikke har lovlig opphold i Norge og regner mot innvandrerbefolkning. Det er også upresist og misvisende.

Hva betyr alt dette? Jo, mens HRS altså påstår at en befolkningsgruppe som utgjør 18,2% av Oslos befolkning stod for 50% av rettssakene om «voldtekt» i 2015, så er det korrekte tallet 35%. En ikke helt ubetydelig forskjell.

Sosiodemografiske forhold betyr noe

Så kommer jo det evindelige stridspunktet: Hvilken innvirkning har økonomi, kjønn- og aldersfordelingen på dette?

Vi kan alle være enige om at hvis de fleste innvandrere var 50 år gamle kvinner, eller småbarn, ville innvandrere vært dramatisk underrepresentert i voldtektsstatistikken. Da følger det også at hvis en betydelig større andel innvandrere er unge menn, de som altså begår de aller fleste voldtektene, enn i øvrig befolkning, vil de automatisk bli overrepresentert i statistikken, selv om gruppen ikke egentlig voldtar mer enn andre.

Politiet selv skriver i sitt tilsvar til Rolness:

Kvinner og visse aldersgrupper av menn, er nærmest fraværende i rollen som mistenkte/siktede i voldtektsanmeldelser og bør uansett ekskluderes fra sammenlikningsgrunnlaget. Hvor skjev profilen på landbakgrunn/statsborgerskap ville framstå i en slik sammenlikning, er ukjent.

SSB påpeker en stor ulikhet i alderssammensetning hos innvandrere sammenlignet med øvrig befolkning:

Halvparten av alle innvandrere i Norge er mellom 20 og 40 år. Kun 9 prosent er over 60. De barna som innvandrere har fått etter at de kom til Norge er enda yngre. Over halvparten er under 10 år, 80 prosent er under 20 år og kun 1,7 prosent er over 40 år.

Jeg er ikke kompetent til å regne ut hvordan dette vil virke inn som helhet, men man skulle tro at HRS sin Nina Hjerpset-Østlie ville ta en slik betydelig variabel på alvor. Det gjør hun ikke, men avfeier det derimot ganske lett med følgende:

Men ingen av disse tallene er korrigert for det faktum at voldtektshyppighet er aldersavhengig og at alderssammensetningen ikke er identisk for Afrika, Asia og Midtøsten og referansegruppen, men en slik korrigering ville uansett ikke kunne bortforklare en betydelig overrepresentasjon som måtte tilskrives andre faktorer som sosioøkonomisk status eller kulturell bakgrunn.

Hun slår altså fast at «en slik korrigering ville uansett ikke kunne bortforklare en betydelig overrepresentasjon», uten å demonstrere dette på noe vis. Så hendig.

Legger vi til grunn SSB sin 2011-rapport om innvandring og kriminalitet, sier de at inntil 45 prosent av slik overrepresentasjon i innvandrerbefolkningen kan forklares med sosiodemografiske faktorer.

Kanskje slår dette ut annerledes for voldtekter enn for all kriminalitet samlet, men om vi legger til grunn en så stor korreksjon på grunnlag av sosiodemografiske forhold, og ser kun på voldtekter (som tross alt er det HRS diskuterer), har det HRS fremstiller som at «18,2% begår 50% av voldtektene» (i Oslo), blitt til at «18,2% begår ca 27% av voldtektene». Det er fortsatt en overrepresentasjon, men et betydelig annet bilde enn den sleivete og tendensiøse bruk av data HRS presterer.

Og det er Oslo isolert, noe som vi har sett gjør at man kommer skeivt ut fra start. Ser vi på landet som helhet, reduseres kanskje «15,6% begår ca 25% av voldtektene» til «15,6% begår ca 21% av voldtektene».

Andre variabler

Det er likevel flere relevante faktorer. Rolness og HRS ser for eksempel ikke på anmeldelsestilbøyelighet. Hvilke typer voldtekter anmeldes oftest? Hvilke type relasjoner? Og i hvilken grad har utseende noe å si for anmeldelser? Og hvem ender oftest opp med å bli dømt?

Politiet har påpekt gang på gang at alle disse faktorene er viktige å ta med i beregningen, og viser til forskning som har avdekket slike skjevheter. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har også drøftet dette i sin omfattende rapport om «Menn som har begått voldtekt – en kunnskapsstatus» fra 2013, og skriver blant annet (min utheving):

Det er likevel konsensus innenfor voldtektsforskningen om at terskelen for å anmelde en voldtekt antas å være høyere jo nærere relasjonen mellom offer og overgriper er (Stefansen & Smette, 2006). De amerikanske forskerne Feldhaus et al. (2000; i Woods & Porter, 2008) fant for eksempel at 79 % av kvinnelige voldtektsofre som ble utsatt av fremmed overgriper anmeldte overgrepet til politiet, sammenliknet med 18 % av de som ble utsatt for voldtekt av en samlivspartner. Når vi samtidig vet at de fleste voldtekter begås i mer eller mindre nære relasjoner, blir det klart at utsnittet av «voldtektsvirkeligheten» som kunnskap fra justissektoren representerer ikke nødvendigvis er generaliserbart til resten av feltet.

Vi vet også at mørketallene er store:

Som nevnt finnes det ikke sikre anslag over forekomst av voldtekter årlig i Norge, men Voldtektsutvalget anslår altså at mellom 8.000 og 16.000 voldtekter og voldtektsforsøk finner sted hvert år. Det er bred konsensus i fagfeltet om at det er sannsynlig at en majoritet av voldtekter og andre seksuelle overgrep ikke anmeldes til politiet. Anslag over hvor stor andel av det reelle antall voldtekter som anmeldes til politiet varierer mellom 6 % og 25 % (Sætre & Grytdal, 2011; NOU 2008:4; Kripos, 2013).

Dermed blir anmeldelsestilbøyelighet en sentral faktor om man skal begynne å spekulere i hvilke grupper som voldtar mest kun basert på anmeldelser alene, og enda mer usikker ut fra domfelte, ettersom bare 15-20% av sakene ender i tiltale og rettsak, og rundt 1 av 3 av disse igjen ender med frifinnelse.

Det blir derfor ganske absurd å benytte seg av tall for domfelte, som altså utgjør kanskje 2-3 prosent av alle gjerningspersoner, og komme med bastante konklusjoner, når vi kjenner til disse skjevhetene i tallmaterialet.

Likevel velger Rolness og HRS å gjøre nettopp det. Fordi det selvsagt er mye enklere og vinnende å gjøre ting enkelt. Klage på at grundige tekster og analyser med mye dokumentasjon blir for lange å lese. Ignorere alle kompliserende faktorer. Alle variabler vi ikke har sikre tall på. Og disse avfeies gjerne nettopp fordi de ikke er sikre størrelser, noe innvandringskritikerne dermed mener kvalifiserer til at vi kan sette dem til størrelsen 0. Ingen relevans, altså. La oss bare se bort fra dem og late som om de ikke gjelder. Det er statistisk uredelig og mildt sagt tøvete.

Når det gjelder hvem som oftest anmeldes, skriver NKVTS (min utheving):

Det ser ut til at straffesakskjeden fungerer som en slags «trakt» når det gjelder personer med innvandrerbakgrunn. Østby (2004) refererer ulike undersøkelser som antyder at «ikke-vestlige innvandrere har hatt en større sannsynlighet enn andre til å «falle ut» underveis i straffesakskjeden» (s. 122). Det betyr at en eventuell overrepresentasjon på anmeldelsesstadiet kan jevnes ut og i noen tilfeller helt forsvinne på andre stadier, for eksempel på tiltalestadiet eller ved domfellelse/frifinnelse. Det kan skyldes at kontrollapparatet i større grad er skjerpet overfor innvandrere, og at de dermed oftere enn andre opplever å bli pågrepet for et straffbart forhold uten at det fører til straffedom. SSB har konkludert med at det med den kunnskapen vi har om voldtekt i dag ikke er grunnlag for verken å avkrefte eller bekrefte over- eller underrepresentasjon av overgripere i de ulike grupper av innvandrerbefolkningen (Bitsch & Kruse, 2012).

Politiet påpeker at folk med «annerledes utseende» ser ut til å anmeldes oftere enn de som ligner oss selv:

En rekke faktorer, som har med offerets bakgrunn og sosiale nettverk å gjøre, handlingen og situasjonen den skjer i, kjennetegn ved den som fremmer de uønskede seksuelle tilnærmelsene og relasjonen mellom partene, har betydning for valget om å anmelde. Mange av faktorene har direkte eller indirekte med de involvertes landbakgrunn å gjøre, og taler for at personer med annen landbakgrunn lettere oppleves truende og blir anmeldt, enn de norske personene som opptrer tilsvarende.

Hva gjelder domfelte, som TV2-saken tross alt handler om, påpeker politiet at vestlige innvandrere kanskje også oftere dømmes fordi de lettere kan identifiseres (min utheving):

Når det gjelder informasjonen om gjerningspersoner, har skjevheten i materialet motsatt fortegn av det som ble beskrevet over: Identifiseringen av gjerningsperson er særlig liten for overfallsvoldtekter (ukjent person), men sterkt når det gjelder relasjonsvoldtekter (kjent partner). Også her er det faktorer som er slår ulikt ut, avhengig av de involvertes landbakgrunn/statsborgerskap. «DNA-registeret» består f.eks. av prøver som tas i mange ulike sammenhenger, og som i større grad gjelder utlendinger enn nordmenn. Dette gir grunnlag for flere «treff» på utlendinger i etterforskning av anmeldte voldtekter uten kjent gjerningsperson. Dette forsterker skjevhetene som innebærer at mistenkte/siktede med annen landbakgrunn enn norsk anmeldes lettere. Dette slår særlig ut i voldtektstyper der DNA-registeret er viktig for identifisering av gjerningsperson, som ved overfallsvoldtekter.

Kripos skriver også om dette i sin rapport (s 13-14), og påpeker at det synes å være vanskeligere å anmelde noen man kjenner godt, for eksempel en kjæreste, enn en fremmed. Dermed blir gjerne relasjonsvoldtekter ekstra kraftig underrepresentert i statistikken, noe som vrir den i favør av etnisk norske.

På den annen side er det ikke urimelig å anta at fremmedkulturelle kvinner som voldtas sjeldnere enn etnisk norske kvinner anmelder voldtekt, og at tallene fra den kanten derfor er kunstig lave. Enda en faktor som spiller inn og som gjør at det er vanskelig å trekke de bastante konklusjoner som Rolness og HRS gjør i et datamateriale som bare viser et fragment av virkeligheten.

Tre av fire anmeldte voldtektssaker hadde i 2012 for øvrig en gjerningsperson som også var registrert med andre straffbare forhold (Kripos, s 22), noe som også peker i retning av at sosioøkonomiske årsaker har en betydelig innvirkning på tallene her.

Konklusjon

Å tolke disse data er vanskelig, og både politiet og SSB er enige om at det er umulig å dra noen konklusjoner om over- og underrerpresentasjon basert på de data vi har. Men Rolness og HRS ignorererer det. Gang på gang. Og de konkluderer i vei, basert på et statistisk ukomplett grunnlag.

Rolness presterer til og med å skrive:

Hvorfor skal norske sosiologer og debattanter nedtone dette åpenbare faktum – eller bortforklare det med usikkerhet i metode og utvalg?

Som om disse faktorene er bortforklaringer. Det er ikke bortforklaringer, Rolness. Det er forklaringer. Helt sentrale forklaringer. Statistikken gir absolutt ingen mening uten å ta høyde for aldersfordeling, botid, kjønnsfordeling, sosioøkonomiske faktorer, anmeldelsestilbøyelighet, hvem som oftest dømmes i slike saker, hvilket utvalg av statistikken man velger å fokusere på osv.

Så, er da folk med innvandrerbakgrunn overrepresenterte i voldtektsstatistkken? Svaret er at vi ikke vet. Vi kan ikke vite. Kanskje er de det, og skulle jeg gjøre en kvalifisert gjetning, basert på de data som foreligger, vil jeg tror at det finnes en liten overrepresentasjon.

Men i allerede små grupper skal det svært få utskudd til å for å skape en kunstig høy overrepresentasjon, så det sier lite om befolkningsgruppen som helhet. SSB skriver for eksempel i sin 2011-rapport:

Størrelsen på standardfeilene avhenger delvis av totale utvalgsstørrelse, men også av antall gjerningspersoner. Hvis det er et veldig lite antall gjerningspersoner (selv om andelen kanskje er høy) vil vi med andre ord få store feilmarginer.

Hele Rolness og HRS sin argumentasjon kollapser egentlig med de to setningene.

Hvis én person fra hjembygda mi begikk et mord, ville tonstadbuere være overrepresentert med en faktor på rundt 200 i drapsstatistikken sammenlignet med landets øvrige befolkning. Man må jobbe for HRS for å tolke det som at tonstadbuere dermed ville være en trussel mot samfunnet. Selv om det statistisk sett er en helt korrekt konklusjon – hvis man ser bort fra alle relevante forhold og feilmarginer.

Så vi vet ikke om innvandrere er overrepresentert i voldtektsstatistikken. Det vi derimot vet helt sikkert, er at den overrepresentasjon som Rolness og HRS fremmer, er et grovt vrangbilde av virkeligheten basert på feilaktig bruk av statistikk og et alt for snevert datagrunnlag.

Men innvandringskritikerne biter på, fordi det passer det bildet de selv ønsker. Et enkelt bilde, uten nyanser, uten forbehold, og med tydelige grupper og klare syndere. Det er en feilaktig og farlig innstilling.


For øvrig, hvis man først vil cherry-picke statistikk slik HRS gjør:

Skjermbilde 2016 02 25 21 03 01

 • innter

  Det var mye tekst

 • Einar

  Hvorfor er det merkelig å omtale Kopseng som en med innvandrerbakgrunn når han faktisk har innvandrerbakgrunn? Og Tjomli bebreider andre for å ha bestemt seg på forhånd for hva de vil vise. Det er ganske komisk.

 • Per Spelmann

  Her var det mye vås.

 • oz

  Da var det jammen bra at du tok deg tid til å oppklare hva som var vås her og hva som var fakta. Du bidro stort til debatten….

 • Openminded_realist

  Nå begynner det for alvor å virke useriøst

 • oz

  Vel hvis man mener innvandrere er overrepresentert pga kultur så vil jo en som ble adoptert i ung alder ikke ha mye av fødelandet sin kultur og burde dermed falle inn under kategorien norsk i en slik sammenheng

 • oz

  Og hva var det som var så useriøst denne gangen da?

 • Openminded_realist

  innholdet. Trenger du virkelig eksempler?

 • Per Spelmann

  Herregud, Tv2 har redegjort for samtlige voldtekter 2015. Hvorfor skulle ikke Kopseng være med der når han faktisk har voldtatt?

 • oz

  Så langt virker kommentarene dine en god del mer useriøst enn innholdet i artikkelen… Bare til å komme med eksempler hvis du har noen

 • Openminded_realist

  hva virker useriøst med de to kommentarene. Kan komme med eksempler jeg når du har svart på det og begrunnet hvorfor

 • oz

  Les det jeg skrev en gang til du. Hvor skrev jeg at han ikke skal være med? Jeg skrev at hvis man skal argumentere for at kultur er avgjørende så burde han i det tilfellet representere Norge. I TV2 sine tall skal han ikke det. Poenget er at Rolness og HRS elegant hopper over hele den problemstillingen så lenge det taler deres sak

 • oz

  Det der blir for dumt. Du kommer med påstander om at det er useriøst uten noen som helst argumenter og uten å nevne hvilken deler du mener er useriøse. Det er vel ikke langt unna definisjonen på useriøst.

 • Openminded_realist

  du gjør det samme. du sier jeg er useriøs på bakgrunn av 2 svært korte kommentarer.

  men jeg skal etterfølge det jeg sa og komme med eksempler da jeg ser at du forsøker å begrunne hvorfor du mener mine to kommentarerer er useriøse:

  i avsnittet «statistikk og misbruk» skriver bloggforfatter om «HRS har valgt å ta utgangspunkt kun i Oslo-tallene, og ignorerer resten. Det i seg selv blir misvisende, da Oslo på ingen som helst måte er representativt for landet for øvrig.

  Man kan skape mange artige statistikker ved å velge og vrake i dataene først etter at man har bestemt seg for man hva vil vise. Jeg kan for eksempel bevise at innvandrere aldri voldtar ved å plukke ut data fra fylkene Oppland (7 saker, 7 norske), Sogn og Fjordane (4 saker, 4 norske), Nordland (16 saker, 16 norske), Finnmark (15 saker, 15 norske) og Møre og Romsdal (14 saker, 14 norske).

  Wow. 100% av voldtekter i 2015 ble begått av etnisk norske!»

  det var det første eksemplet jeg så, og det blir så toneangivende for hele innlegget. Kan vi virkelig ikke diskutere dette på en skikkelig måte?

  Skal vi ikke snart diskutere hva som er saken?

 • Ralieur

  Stating the obvious, men nå begynner du å bli en parodi på deg selv, godeste Tjomlid.

  «Så vi vet ikke om innvandrere er overrepresentert i voldtektsstatistikken»

  Tragikomikk på sitt verste/beste.

 • Brian Cohen

  Og vi kan altså konkludere med at Tjomlid og Sætre fremdeles ikke vet noen ting om verden rundt seg, fordi det ikke fins troverdig statistikk (i følge dem. Blindest er som kjent den som ikke VIL se).
  Vi andre ønsker dem god bedring og ser på oppslaget fra TV2 – ikke HRS – og smiler litt trist på deres vegne.

 • Karl S Trapp

  Jeg begynner å lure på om Tjomlid, som tidligere er medlem av SV forresten; kan ha en personlighetsforstyrrelse?

  Det kan forklare hvorfor han insisterer, mot alle bevis, at han behersker statistikk, når han ikke har selv den mest grunnleggende forståelse av feltet.

  Det er så mange feil i analysen hans at den ikke ville bestått 10. klassematematikk engang. (Og den er ganske lett å bestå).

 • Karl S Trapp

  Å redefinere hendelser inn i andre kategorier, er første redskap når man skal endre en statistikk.

  Politiet i TV-serien The Wire, gjør dette med grove ran, og reklassifiserer dem til «tyveri», når de skal massere tallene litt for å fremstille politiarbeidet litt bedre.

  Tjomlid gjør en med innvandrerbakgrunn, til en nordmann, og voila, ser tallene anerledes ut.

 • Erik Arne Hansen

  I den omtalte voldektsrapporten fra Politiet, kan man i figur 7 på side 52 lese at i aldersgruppen 16-19 år er det 15 ikke-norske gjerningsmenn og èn norsk gjerningsmann.

  Her sammenligner man epler og epler, og da ser man virkelig forskjellene. 15 mot 1.

  Selv om det kommer mange unge imigranter til Norge, så er de ikke femten ganger så mange som norske 16-19 åringer – ihvertfall ikke ennå.

 • Erlend Helljesen

  Kopseng ble adoptert fra Columbia som liten. Adopterte er ikke regnet som innvandrere.

 • Derullandei

  Klassisk ad hominem å beskylde Tjomlid for psykiske problemer (!) samtidig som man presterer å ikke sette fingeren på en eneste av de angivelig mange feilene i analysen hans. Prøv å ta ballen i stedet for mannen?

 • JanJohansen

  > Det er så mange feil i analysen hans at den ikke ville bestått 10. klassematematikk engang.

  Det er veldig fint om du kan peke ut noen av de groveste eksemplene på feil du mener han gjør. Du trenger ikke ta alle, men en liten forklaring på et par-tre stykker hadde vært fint, sånn at vi andre kan lære noe også.

 • Derullandei

  Værsågod å gå foran med et godt eksempel. Å late som om Tjomlids reductio ad absurdum er budskapet hans er ikke et godt eksempel, det er en stråmann bygget på å vrenge retorikken ut av kontekst.

 • Per Spelmann

  Var det ikke Tjomlid som skulle belære Rolness i å lese statistikk?
  Da venter vi på det.

 • lars hagen

  Denne Tjomslid-figuren forsetter sitt utrettelige desinformasjons- og borforklaringsarbeid. Fakta skal tåkelegges, for enhver pris. Hva vil han egentlig? Det begynner å anta sykelige dimensjoner.

 • Openminded_realist

  Det gjorde jeg ikke. Jeg sa at det ble toneangivende, og da blir det for meg useriøst

 • lars hagen

  Men vi er vel flere som har tenkt våre tanker rundt de mentale beveggrunner som styrer Tjomslids temmelig irrasjonelle kampanje. Så det er ikke rart at det blir et tema etter hvert. Med alle respekt, dette fremstår rett og slett ikke som et balansert menneskes atferd, det må det være lov å påpeke på dette tidspunkt.

 • Derullandei

  Det er neppe forbudt, men det er og blir et usaklig personangrep, og ingenting mer.

 • Derullandei

  Greit nok, men var det ikke du som etterlyste en diskusjon om det som var saken? Jeg skal ikke stoppe deg.

 • Openminded_realist

  Saken er at innvandrere fra visse områder er overrepresentert i visse typer overgrep

 • Derullandei

  Det var akkurat det Tjomlid tok opp i den tekstbrokken du mislikte sånn.

 • lars hagen

  På bakgrunn av det tøylesløse, usammenhengende og irrasjonelle babbel som sprøytes ut av en halvoffenltig person på daglig basis, er det vel temmelig naturlig å undres på om det kan være noe galt fatt. Mulig noen vil se det som «usaklig», men det er utvilsomt relevant til saken.

 • Derullandei

  Selvfølgelig vil noen se det som usaklig, for det er jo det det er. Relevant til saken er det overhodet ikke. Jeg blir nødt til å gjenta meg selv her: Prøv å ta ballen i stedet for mannen?

 • Openminded_realist

  Nei hans konklusjon var vel at han ikke kunne se konkludere med det samme da hans tolkninger av statistikk tåkelegger så grovt….

 • lars hagen

  ok, du har et poeng. Jeg sletter.;)

 • Per Spelmann

  Tjomlids alternative statistiske metodebruk begynner å minne om russisk propaganda, der det serveres utallige teorier for å skape tvil om hva som er fakta.

 • Derullandei

  Ok, jeg trodde det var det retoriske virkemidlet du protesterte på, men det egentlige problemet var at han konkluderte med noe annet enn deg?

 • Derullandei

  Fortsatt usaklig.

 • Openminded_realist

  Jeg protesterer hele på useriøsheten jeg leser. Både konklusjon og virkemidler. Eller må jeg velge?

  Han baserer vel konklusjonen på retorikken?

 • Per Spelmann

  Hva har du å bidra med, bortsett fra å sitte å kritisere brukerne her?

 • Derullandei

  Jeg har bidratt med å kritisere innlegg. Hvor har jeg kritisert brukere?

 • Per Spelmann

  Hva har du å bidra med bortsett fra å kritisere innlegg her?

 • Derullandei

  Ingenting, for nå har jeg tenkt å legge meg.

  Hva har du å bidra med bortsett fra å avfeie synspunkter uten engang å komme med tilsvar her?

 • Per Spelmann

  Altså, tallene er krystallklare så jeg er uenig i det meste Tjomlid skriver.

 • ixus90

  Dey er tankevekkende at en person med så lite substans og så tåkete tanker som Tjomlid får ha sin egen blogg på Nettavisen. Har nå lest hans innlegg her to ganger, og har rett og slett gitt opp å finne en form for logikk, noen argumenter som holder vann, noen resonnementer som er mulig å akseptere.

 • Karl S Trapp

  Hans eksempel hvor han bruker områder der det ikke bor innvandrere, for å vise at innvandrere ikke voldtar. Han viser ingenting med det eksempelet ettersom de han kritiserer ikke gjør dette. Han går så videre til å gjøre akkurat dette selv, når han legger til Norges befolkning til tallene fra Oslo, for å få ned andelen voldtekter som innvandrere gjøre. Det er til å få hodepine av. Alle vet at andelen innvandrere i Oslo er mye høyere enn i Finnmark. Man kan like gjerne legge Tyskland til tallene hans.

  Han reklassifiserer Kopseng, selv om Kopseng har innvandrerbakgrunn. Han redefinerer voldtektsbegrepet som de han kritiserer bruker, noe som gjør at han fra det punktet snakker om noe annet enn HSR. Han forstår heller ikke at en stor andel av de som er «norske» i Oslos befolkning, har utenlandsk bakgrunn i forskjellig grad. En punkt som Rolnes skrev en hel artikkel om, dersom jeg ikke husker feil.

  Påstanden hans om anmeldelsestilbøyelighet er en påstand tatt ut av luften og en amerikansk rapport angående amerikanere i USA, der en rekke andre forhold angående rase gjelder. Voldtekter begått av sorte mot hvite innebærer oftere bruk av hard vold blant annet, uten at Tjomlid forstår at kilden hans ikke gjelder innvandrere, men innfødte amerikanere av forskjellig rase.
  Min erfaring er forresten stikk motsatt; Personlig er min erfaring at mørketallene hos innvandrerkvinner (som nesten utelukkende voldtas av innvandrermenn) er svært høye, da de ofte unnlater å anmelde av kulturelle årsaker.

  Han mener andel domfelte ikke sier noe; men lar være å gå inn i «skjevhetene» i tallmaterialet. For alt vi vet er gjerningsmannen der nordmenn voldtar oftere kjent; og blir dømt oftere enn somalske buskemenn som voldtar. Men igjen, Tjomlid forstår ikke at han bare spekulerer, men tror at han faktisk beviser sin påstand, med en påstand om en påstand.

  Jeg kunne sikkert skrevet mye mer. Sammenligningen hans om bygda med 200 innbyggere og 1 drapsmann, blir også helt feil, da man i Oslo f.eks. kan sammenligne 2 grupper; ikke-vestlige og vestlige, og i hvilken grad de voldtar. Hans eksempel faller helt platt.

  Tenk deg f.eks. at det kun finnes 1 svenske i Norge. Denne svensken dreper alle ham møter, 10 mennesker i året. Nordmennene, 4 millioner, dreper totalt 200 mennesker. Tjomlid ville da, med sitt eksempel, komme frem til at du har 20 ganger så stor sjanse for å bli drept av en nordmann, enn en svenske. Han ville ikke klart å forstå at svensken har mange ganger så stor sjanse som en nordmann for å drepe. Han ville ikke klart å trekke svenskens seriemorder-adferd ut av tallmaterialet engang.

  Han forstår altså enten ikke tallene han presenterer, eller så presenterer han dem med vilje feil, og får en slags narsissistisk nytelse av oppmerksomheten dette gir ham.

  Viser for øvrig til Rolnes sine tilsvar til Tjomlid. Jeg har bare 10 studiepoeng i statistikk fra Statsvitenskapen, og husker knapt hvordan man gjør chi-kvadratet. Men det er hundre ganger mer enn hva Tjomlid kan.

 • Karl S Trapp

  Jeg må si at jeg føler at ballen er tatt gjennomgrundig av Rolnes gang på gang, når det kommer til Tjomlid, og følte egentlig mer at en drøftelse om hva denne «saksynte» egentlig driver med var på sin plass. Hvor mange ganger skal han avkles før man kan kalle ham naken?

  Har likevel skrevet et lengre tilsvar for å påpeke noen av manglene i også denne bloggposten av Tjomlid. Og tro meg, når selv jeg, med mitt ene Stat-1000 kurs fra univsersitetet, forstår hvor ute å kjøre Tjomlid er, så er han virkelig på bærtur.

 • Karl S Trapp

  Du drøfter mot en kverulant Openminded_realist, og da blir det vanskelig å belyse et tema. Derullandei utviser den samme manglende forståelsen for statistikk som Tomlid gjør, og du gjør dem da en bjørnetjeneste ved å snakke til dem som en likemann.

  Det blir som om en matteprofessor skulle forklare femtegradsligninger til en idiot som bare står å sier: «Det synes jeg ikke du har bevist!» på repeat.

  Ditt valg av eksempel er et godt ett. Tjomlid velger et område uten innvandrere, for å vise at innvandrere ikke voldtar. Det tåkelegger hva HSR viser, nemlig overrepresentasjonen av innvandrere som voldtar per person i Oslo, der det både er innvandrere og nordmenn.

 • Karl S Trapp

  Det er riktig; men de har utenlandsk bakgrunn, som er kriteriet i tallmaterialet så vidt jeg forstår.

 • Karl S Trapp

  Det er umulig å motbevise en negativ, dvs noe som ikke er bevist.

  Dvs, når det Tjomlid presenterer er så bevisst villedende som at han bruker en amerikansk rapport angående black on white crime utført av innfødte, for å forklare tall i Oslo ang innfødte og innvandrere, blir det vanskelig å imøtegå våset hans uten å samtidig gi det en viss legitimet.

  Alle som forstår prosentregning og statistikk i den minste grad forstår at det som er skrevet her i beste fall er vås, og i verste fall bortforklaringer utført av en mann som vil forlede leseren.

 • Openminded_realist

  Jeg tror det blir mer som realist skal forklare en prest. Presten vil alltid forkynne det gode ord.
  Men ikke alle trenger å bruke «det gode ord» som rettesnor.
  Ideologi og statistikk burde være helt adskilt selv om jeg skjønner at det er vanskelig.
  Jeg håper flere på venstresiden ser dette etterhvert slik at vi kan begynne å jobbe for bedring, ikke bare defineringer.
  Det ligger spader strødd overalt, men Tjomlid vil heller diskutere hva spadene skal kalles enn å plukke de opp. Det ER spader…

 • Openminded_realist

  Er det noen som mener at innvandrere bare er overrepresentert pga kultur? Er ikke kritikken mot Tjomlid at han blant annet fullstendig utelukker det?

 • Karl S Trapp

  Tjomlid nekter jo for at det ligger spader strødd overalt, fordi han kan vise til et jorde i nabokommunen der det bare ligger en håndfull hakker.

 • Openminded_realist

  Var det klarere da eller?

 • Karl S Trapp

  Tja, at mange barn fra indonesia som adopteres til Norge, f.eks. er omskjært, og sliter med å onanere, kan da være relevant i en slik sammenheng. For øvrig er adopterte en interessant gruppe, da mange har opplevd ekstrem vanskjøtsel på barnehjem, ofte overgrep selv, før de blir adoptert. Bare de færreste barn er babyer ved adopsjon.

 • Karl S Trapp

  40% av eksteskapene i et «moderne» land som Egypt er mellom søskenbarn. Man trenger ikke være professor for å skjønne hva det gjør med befolkningen over noen generasjoner.

 • Openminded_realist

  Jeg er ingen professor, men er allikevel usikker på hva slags relevans det har til voldtektsstatistikk?
  Det er sannsynligvis en dårlig ide med innavl, men det tror jeg det har vært ganske mye andre plasser i verden også

 • Per Spelmann

  Ikke så mye, da mørketallene om tvangsekteskap er store.
  Tvangsekteskap er pr definisjon voldtekt.

 • Karl S Trapp

  Jeg vil tenke meg at innavlede barn fører til lavere impulskontroll og intelligens fører til høyere grad av forbrytelser. Pakistanske barn i Osloskolen var så full av arvelige problemer som følge av søskenbarnekteskap at det var tragisk, da jeg jobbet der på 90-tallet. Og endatil holdt pakistanerne de aller mest psykisk utviklingshemmede skjult i hjemmene (i skam antar jeg). Kollegaen min jobbet heltid med å reise rundt og ringe på dører på jakt etter barn man visste var født, men som aldri hadde dukket opp noe sted (litt utpå 2000-tallet).

  Man har ikke hatt tilsvarende grad av søskenbarnekteskap på nasjonal basis ellers i verden, dette er unikt til den arabiske verden. Anbefaler deg å lese deg opp på feltet, så vil du kanskje se at det jeg sier stemmer, i stedet for å stille deg kritisk uten annet enn ditt eget ubehag ved lesingen av dette.

 • arild

  For aa «ta en Tjomlid», saa er det jo en del av disse som oppgir feil alder da, saa vi kan jo ikke med sikkerhet vite at tallene representerer virkeligheten for her kan det vaere stor usikkerhet og nitti prosent av alle voldtekter anmeldes ikke saa du maa gange den ene norske med ti og da blir det veldig naerliggenda aa anta at det er fifty-fifty.

  Dessuten kommer det sikkert til aa jevne seg ut over et hundre-aars perspektiv bare de faar voldtatt ifra seg liksom, saa la oss ikke spre splid og frykt.

 • arild

  Ja, og det heter Narsissisme (https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissism ).

  Man kan ikke ta feil, og om man blir tatt paa det, saa klarer man ikke aa innroemme det fordi da rakner hele selvbildet som man har bygget seg opp i andres oeyne for aa bli likt.

  Har vaert ute for slike foer, og dette er mennesker man med fordel kan sterkt redusere sin egen personlige kontakt og dialog med.
  Ingen ting godt kommer ut av det, i lengden.

  De har en overfladisk sjarme og et sterkt engasjement i aa fremstille seg selv som sympatiske og likadens, men innerst inne er det kun seg selv og sin egen straaleglans de tenker paa.

  Dette forklarer ogsaa hvorfor Tjomlid henfaller til aa addressere de enkle innleggene, ikke de utfordrende, og hvorfor han sletter saa mye som han gjoer naar han ikke har argumenter mot dem eller staar ribbet for troverdighet.

  Ren klassisk narsissistisk fornaermelse og sensur.

 • arild

  Du har helt rett; dette er narsissisme i full blomst.

  Og det er faktisk temmelig mange mennesker som gaar omkring med personlighets-forstyrrelser eller andre typer forstyrrelser, uten at de er klar over det, eller uten at de klarer aa kontrollere seg selv.

  I mange tilfeller, rett og slett fordi man i skoleverket og i helse-vesenet er daarlige paa aa laere folk om selv-identifikasjon, mestringsmetoder, samt kompensering for avvikende adferd.

  Isteden har vi den joedisk-kristne kultur-holdningen at de som gjoer noe galt / oppfoerer seg negativt ovenfor andre er onde / syndere / sjuke – til forskjell fra at de bare er forskjellige og trenger aa bli forstaatt og akseptert.

  Det hadde hjulpet en hel haug av mennesker til aa forstaa seg selv og kommet seg inn i et tankesett om selv-kontroll og sunn selv-reflekterende tankegang, om de bare ble godkjent.

  Og jeg sier dette som halv-pedofil, jeg ser at en del av gutta-boys over paa endlesschan er blitt spik spenna gaerne av samfunnets hat (de er for det meste amerikanere), og har saa absolutt «reduserte sjelsevner» og mangelfull virkelighets-forstaaelse.

 • Kalle

  Hva er det som ikke holder vann?

 • Kalle

  Fakta skal tåkelegges?Hvorfor driver han da og påpeker fakta hele tiden?

 • Kalle

  Morsom du er :D Hadde det ikke vært for alle stråmennene så hadde jeg trodd du var seriøs :)

 • Kalle

  Hvorfor mener du det er useriøst å dra inn fakta i diskusjonen?

 • Kalle

  » Tjomlid velger et område uten innvandrere, for å vise at innvandrere ikke voldtar. » Morsomt når dere ikke får med dere poenget i det hele tatt :D Skjønte du virkelig ikke hva poenget var,er du seriøs?

 • En fyr

  Gunnar, du har tapt denne debatten.

  Innvandrerne er overrepresentert i statistikken. Det er et problem. Ferdig snakket. Forhold deg til det.

 • Kalle

  I hvilken statistikk da?Innvandringsstatistikken? :)

 • Openminded_realist

  Det mener jeg ikke

 • Kalle

  Hva er det da som er useriøst?Det er mye lettere hvis du skriver komplette setninger,så slipper man å gjette hva du prøver å få frem… :)

 • Kalle

  Du har mange anekdoter og fortellinger du…Samler du til en eventyrbok? :)

 • Openminded_realist

  Jeg tror vi kom frem til det i diskusjonen over. Leste du de kommentarene?

 • Kalle

  Så dette innlegget ditt var egentlig helt uten betydning?Hvorfor skrev du det da?

 • Openminded_realist

  ok nå får du presisere Kalle. Hvilket innlegg var uten betyding?

 • Openminded_realist

  Du må gjerne forklare hva poenget er om du tror det kan hjelp
  «:D»

 • Kalle

  Det vet vel ikke jeg,jeg spør deg om noe.Jeg har ikke sagt noe er uten betydning.Vil du jeg skal gjenta spørsmålet eller klarer du å finne innlegget mitt og lese det tror du?

 • Openminded_realist

  Nei det der blir for useriøst så du trenger ikke gjenta
  Takk for bidraget

 • Kalle

  Poenget er at man må ta med tallene for hele Norge,for hvis man velger ut hvilke tall man skal bruke så blir det jo feil.Det skjønner du vel hvis du tenker deg om?

 • Kalle

  Så du vil ikke svare på hvorfor du skriver at dette er useriøst?Du velger altså å spore av debatten og surre om noe annet?

 • Openminded_realist

  Det kommer vel an på hva man diskuterer. Jeg er ikke så tilhenger av retorikken din eller Tjomlid sin. Men på veldig forskjellig vis.
  Kan vel gå an å svare meg seriøst? Eller stille spørsmål på en skikkelig måte?
  Om du vil ha en saklig debatt da altså. Det er ikke sikkert du vil det, men da mister jeg raskt motivasjonen til å svare. DET skjønner vel du om du tenker deg om

 • Openminded_realist

  Jeg har svart på det lengre oppe i tråden

 • Kalle

  Diskuterer man antall anmeldte voldtekter i Norge så må man ta med alle anmeldte voldtekter i Norge.

  Man kan ikke forlange mer av andre enn man forlanger av seg selv,så du får de spørsmålene du fortjener :)

 • Openminded_realist

  Jammen da er vi jo ferdige da :)

 • Kalle

  Ja men da er det greit…Jeg har skrevet en forklaring på hvorfor det ikke stemmer i en annen tråd.

 • Openminded_realist

  Ahh skjønner. Det har jeg ikke lest

 • Kalle

  Ser nå at du mener Tjomlid er useriøs fordi han er uenig med dine påstander og velger å forholde seg til statistikken.Beklager at jeg ikke så «svaret» ditt tidligere :)

 • Openminded_realist

  Om du vil skrive egne svar for meg, så værsågod :)

  Jeg får vel bare skylde meg selv. Jeg nevnte ordet «useriøst» i trådstarten, og da ender jeg vel opp med noe som dette monsteret :)

 • Kalle

  Det var det du selv skrev,så da antar jeg det er svaret ditt.Men er det noe annet så får du jo nevne det istedet for å late som om du skrev noe annet :)

  Gidder du å prøve på å være litt saklig?Ser så dumt ut når noen prøver seg på diverse teknikker som er veldig mye brukt av innvandringsmotstandere med en gang man prøver seg på en voksen diskusjon :)

 • Openminded_realist

  Det er du som er usaklig. Les kommentarene dine og lat som de er til deg og dine meninger. Det er du som kommer til tråden min og skal diskutere. Da bør du jo gjøre deg forstått før du tråkker rundt og kaller meg det ene og det andre?
  Er det saklig å påstå at jeg ikke vil ha fakta inn i diskusjonen? Er det saklig å legge ord i munnen på meg? Er det saklig å bruke en nedlatende tone?
  Kom tilbake etter frokosten du. Det er DU som prøver deg på diverse teknikker og jeg prøver å bare avslutte diskusjonen fordi du ennå ikke har sagt noe intressant.
  Jeg har ikke sagt det du sier jeg har sagt

 • Espen Kulseth

  Youtuberen potholer54 har en grei oppsummering av hvilke konklusjoner en bør trekke når en fagperson/ekspert sier noe om sitt ekspertiseområde som virker uforståelig.

  Han postulerer tre alternativer;
  1) Vedkommende er inkompetent.

  2) Vedkommende lyver med vilje.

  3) Vedkommende vet noe du ikke vet.

  Spesielt siste alternativ er noe Rolness burde ta til seg og tenke over neste gang han føler seg fristet til å skrive en setning som «Hvorfor skal norske sosiologer og debattanter nedtone dette åpenbare faktum – eller bortforklare det med usikkerhet i metode og utvalg?»

 • Tobb86

  Det beste innlegget du har skrevet i debatten så langt. Du får frem viktige poenger på en poengtert måte. Da er det vel bare å ta frem popcorn og vente på at HRS og Rollnes tar frem padleårene.

 • Tobb86

  Du hadde ikke visst hva fakta var om det klaska deg i bakhodet.

 • Tobb86

  Du får lese innlegget da vet du. Det er greit at du ikke forstår det, men det blir jo litt dumt å kritisere andre for egen uvitenhet.

 • Tobb86

  Det de tallene sier er at vi har en jobb å gjøre når der gjelder å oppdra unge innvandrere. Men altså ikke at innvandrere generelt voldtar mer enn nordmenn. Comprende?

 • Tobb86

  Projisering. Og avslørende at du ikke har annet å komme med enn generelt pisspreik.

 • Tobb86

  Mer projisering, gøy!

 • Tobb86

  Skjønner ikke hvorfor du skryter av å ha tatt et kurs du åpenbart har sovet deg gjennom..

 • Kalle

  Neivel,så da kan du vel si hva du mente da?Så slipper jeg å gå ut i fra det du skrev…Kan du ikke heller gjøre det istedet for å sutre i vei og prøve å vri deg unna? :)

  Ikke vær så furten,smil og vær glad :) Nyt livet og smil til dine medmennesker :)

 • Tobb86

  Så da er det altså ikke kulturen som er problemet, det er genene?

 • Tobb86

  Svartingene voldtar mye mer enn nordmenn! Sånn, da fikk du en kort tekst med akkurat det du ville høre, da er du vel fornøyd?

 • Erik Arne Hansen

  Det var jo typisk Tjomlid-argument, men jeg er usikker på om du er ironisk.

 • Tobb86

  Takk for det, jeg etterstreber i likhet med Tjomlid en viss etterrettelighet.

 • Openminded_realist

  Du får gjøre deg fortjent til et annet svar da vet du. Du kan prøve å scrolle oppover i tråden og se om du finner det jeg har skrevet eller bruke dine egne ord som du har gjort til nå.
  :)
  Om du vil ha noe annet svar enn det jeg har gitt så får du først gi meg tilbakemelding om hva du synes var feil med mitt første svar.
  Men din hensikt er ikke saklighet, så det er ikke så veldig motiverende.
  Ikke vær så ovenpå og ned og kommanderende så skal du se at diskusjoner blir artigere

 • Erik Arne Hansen

  Ok. Jeg har lest gjennom dine siste innlegg, og ser at du ikke er ironisk. Du forstår bare ikke statistikk.

 • Anne Hansen

  Fint at det endelig blir fastslått at fremmedkulturelle innvandrere scorer høyt på statistikken over voldtektsmenn i Norge. Erna! Start deportasjonene, nå!

 • Kalle

  Eneste svaret jeg fant fra deg på hvorfor du mener Tjomlid er useriøs er er at ikke er enig med han…Kan du ikke utdype det litt mer,komme med noen grunner f.eks?
  Morsomt at du beskylder noen for å finne på ting om deg når du hele tiden finner på ting om andre,veldig ironisk :)
  Du er god til å finne på ting og komme med påstander,den skal du ha.Du bør trene litt mer på offer-rollen,men du nærmer deg innvandringsmotstander-nivå.
  Litt mer sutring nå så er du den neste maxipad hvermansen :P

 • Kalle

  Dessverre så er etniske nordmenn i klart flertall fortsatt..Hva foreslår du vi skal gjøre med det?

 • arild

  Idi0t.

  Mennesker sin argumentasjon tar ikke utspring i deres evne til aa vaere 100% rasjonelle aktoerer, men snarere deres sosialitet, emosjoner, og ikke minst selvbilde samt personlighetsvarians.

  Tom Carrol (https://tomocarroll.wordpress.com/ ) argumenterer ikke for aa avskaffe seksuell lavalder fordi han foerst studerte barn sin seksualitet, han argumenterer fordi han er seksuelt tiltrukket barn og foerst i etterkant har lest seg groenn paa emnet.

  Nettopp derfor, fordi han har kunnskaper, blir han ogsaa invitert til akademiske konferanser, men alle vet hvilket motiv han har for argumentene sine.

  Paa samme maate argumenterer ikke Tjomlid fordi han aksepterer de statistiske virkelighetene, men fordi han vil ha oppmerksomhet og bli likt.

  Saa du kan stappe toskeskapet ditt rett opp i daasa di.

 • Openminded_realist

  jeg har ikke skrevet det, så nå er vi ferdige. Du interesserer meg ikke.
  Ha en god dag Kalle

 • Kalle

  Det heter idiot,ikke «idi0t»….

 • Kalle

  «Jeg protesterer hele på useriøsheten jeg leser. Både konklusjon og virkemidler. Eller må jeg velge?» Sier du ikke her at du mener han er useriøs fordi du er uenig med han?Kan ikke se noen som helst andre argumenter som sier noe om hvorfor du er uenig i statistikken eller konklusjonen…

 • Kalle

  Du interesserer ikke meg heller,men jeg lurer på hvorfor du slenger ut beskyldninger om andre uten å ha noen grunnen til det.Blir litt dumt å si noen er useriøse bare fordi de forholder seg til statistikk og fakta som er fra pålitelige kilder og som tilsier at du har feil.
  Det skjønner alle,bortsett fra deg da selvfølgelig :)

 • Openminded_realist

  Da får du lese bare litt mer så er vi snart oppdaterte på hverandres innlegg og kan starte en saklig debatt.

  Eller vent. Det toget har gått

 • Tobb86

  Hadde du utvist et snev av kunnskap om statistikk hadde jeg kanskje tatt din evaluering av mine statistikkunnskaper seriøst. Kanskje.

 • Tobb86

  Og enda mer projisering ja. Skjønner at du ikke har det så godt med deg selv. Hvis du trenger noen å snakke med så kontakt fastlegen, som kan henvise deg videre.

 • Openminded_realist

  Jeg har ikke slengt ut beskyldninger om andre uten grunn til det. Du har ikke lest hele tråden og kommer med beskyldinger om hva jeg mener. Det er ganske urimelig. Om du hadde sett etter litt mer da jeg ba deg om det hadde du kommet mye bedre ut av dette.

  Sakligheten din har aldri vært tilstede i denne diskusjonen ihvertfall. Du har funnet opp ting jeg har skrevet og beskylt meg for diverse ting uten å gidde å lese innleggene.
  Hvorfor?

 • Kalle

  Trenger ikke lese mer for å vite at du ikke har peiling på hva du snakker om.Det kommer tydelig frem når du sier innvandrere står bak flest voldtekter.Sannheten er at de står bak flest ANMELDTE voldtekter med kjent gjerningsmann i noen få områder,resten er det andre som står bak.Flesteparten av voldtekter blir visst begått av etniske nordmenn ifølge alle pålitelige kilder,men de visst ikke noe å bry seg om ifølge innvandringsmotstanderene.De vil visst kun fokusere på den bittelille delen av ondskapen som blir begått av folk med en annen hudfarge…

 • Tobb86

  Skjønte du virkelig ikke at dette med at «alle voldtekter begås av nordmenn» var et virkemiddel for å vise at man nettopp ikke kan plukke ut de delene av landet som passer seg for så å ekstrapolere, og ikke et faktisk argument? Wow..

 • Openminded_realist

  Du trenger ikke vite mine svar for å antyde at jeg er en uvitende rasist altså. Notert.
  Ha en fin dag da PedoKalle

 • Mike Valifications

  Vi kan prise oss lykkelige over at etniske nordmenn fortsatt er i flertall på alle statistikker. Tenk så stusselig den dagen vi ikke er det?

 • Kalle

  Noen følte seg truffet ja,hehe.Ha en fin dag»openminded» «realist» :)

  Det er forresten straffbart å spre pedo-rykter,har dere ikke lært dere det enda? ;)

 • Openminded_realist

  du er så ufordragelig at det er en skam.
  Om du vil kan du skrive ditt fulle navn, jeg bare antok at det var PedoKalle du het

 • Mike Valifications

  Hehe. «Komiske Gunnar» rider igjen!

 • Kalle

  Det sier litt om hva slags folk du omgir deg med når du automatisk antar at noen har ett kallenavn som begynner med «pedo». Antar de er pedofile siden de får sånne kallenavn,så det vil vel si at du er del av en pedofil gjeng?Eller er dere bare venner?

 • Kalle

  Deg om det…Jeg hadde vært glad hvis vi ikke var så onde og grusomme jeg,men det er jo bare min mening.

 • Anne Hansen

  Glede oss over det faktum at vi fortsatt, såvidt, utgjør flertallet i eget fedreland.

 • Kalle

  Jeg synes det hadde vært fint om dere ble i mindretall,så kunne vi nordmenn hatt det mye koseligere :) Blir så dårlig stemning når noen hele tida går rundt og sprer hat :P

 • Florian Winter

  lol

 • Kalle

  Etniske nordmenn er i klart flertall i Norge,så er veldig spent på hvilken folkegruppe du tilhører?Vil du dele den informasjonen med oss kanskje? :)

 • Det du sier er vel kanskje mer ekstremt enn det HRS og Rolness sier. Du mener at menn/mennesker fra disse kulturene må oppdras (jeg tenker umiddelbart på internering og rehabiliteringsleire) før de kan slippes løs i det norske samfunnet?

 • arild

  Your /i/-fu is weak sauce.

 • Openminded_realist

  jeg har ikke påstått noe slik, men du vil altså være så seriøs at du antyder at jeg er i en pedofiligjeng.
  Hadde jeg visst navnet ditt kunne du forventet svar på tiltale. Er det slike diskusjoner du vil være med på helt seriøst?

 • Besserwizzer

  Hysj!! Sånt må du ikke si. Gener kan ha noe så i for hvor flink du er til å utøve sport (se bare på finaleheatet i 100m), men kan IKKE ha innvirkning på hjernen. Den er nemlig løsrevet fra resten av biologien skjønner du.

 • Anne Hansen

  Ekte nordmann, garantert germansk hvit nordkvinne.

 • Anne Hansen

  Slapp av, du vil garantert bli deportert tilbake til ditt afrikanske hjemland. Der kan du kose deg i fred og ro i din kjære afrikanske kubæsjhytte:)

 • Openminded_realist

  Men interessant å se hva slags nivå jeg står opp mot. Tjomlid er iallefall flinkere enn deg da selv om jeg oppfatter argumentasjonen, retorikken og konklusjonen hans som tendensiøs og veldig vaklende.

  At jeg sa PedoKalle var vel et svar til det at du kaller meg rasist. Jeg har like mye grunn for å kalle deg for en pedofil.

 • Mike Valifications

  Ja, det er bare din mening.

 • Karl S Trapp

  I motsetning til deg; som tror at han bare prøver å påstå at man kan påstå hva som helst, så forstår jeg hvilket bomskudd han kommer med, når han tror at han kommenterer tallmaterialet til HRS og Rollnæs, ved å prate om voldtekter i Finnmark, og i senere legger sammen hele Norge med Oslo for å drøfte helt andre tall enn de han prøver å kritisere.

 • Karl S Trapp

  Jeg drøfter gjerne den pågående krisen i Osloskolen, der en av to norsklærere slutter i løpet av det første året, der en av tre gutter ikke kan lese når de går ut av ungdomsskolen, og en rekke andre vansker. Men om du bare vil prøve å komme med spydigheter; så har du vel ikke så mye å bidra med.

 • Karl S Trapp

  Synes at du viser noe som helst med denne påstanden? Du har her en kjempefin sjanse til å komme med et saklig motinnlegg, men beskylder meg i stedet for manglende kunnskaper, uten selv å bidra med noe som helst.

  Vel vel, på seg selv kjenner man andre.

 • Karl S Trapp

  Synes at du viser noe som helst med denne påstanden? Du har her en kjempefin sjanse til å komme med et saklig motinnlegg, men beskylder meg i stedet for manglende kunnskaper, uten selv å bidra med noe som helst.

  Vel vel, på seg selv kjenner man andre.

 • Karl S Trapp

  Du «avslører» ikke akkurat noe med dine påstander. Men er velkommen til å prøve å vise hvor jeg tar feil. Men det er kanskje litt vanskeligere enn bare å beskylde noen for «pisspreik»?

 • Karl S Trapp

  Dette stemmer jo ikke. Skal man f.eks. drøfte overgrep i det samiske miljøet i Kautokeino, som jo var en greie for en 10 års tid siden, så er det naturlig å se på Kautokeino og dem som bor der. Man vil da se at det finnes et betydelig problem i kommunen. Ser man på hele Norge, vil man jo ikke forstå noe som helst. Det er så banalt at jeg er nødt til å tro at du bare troller, når du later som om du ikke forstår noe så enkelt.

 • ftw

  Hadde du visst noe om statistikk så hadde du skjønt at et så lite tallgrunnlag er verdiløst og din «konklusjon» er rett og slett feil da den bygger på veldig sviktende tallmateriale.

 • ftw

  Rolness sine argumenter har blitt grundig tilbakevist hver eneste gang. Ditt ene stat-1000 kurs ser ikke ut til å ha gjort deg i stand til å komme med argumenter…

 • JanJohansen

  > Der kan du kose deg i fred og ro i din kjære afrikanske kubæsjhytte:)

  Og akkurat i det du tror debatten ikke kan synke lavere…

 • arild

  Pedophile utgjoer minimum 1% av den mannlige befolkningen, maks 5%, og begaar rundt 15% av alle seksuelle overgrep mot barn.

  Det betyr at det er mellom 3 og 15 ganger mer sannsynlig at en pedofil begaar et seksuelt overgrep mot et barn, enn en ikke-pedofil.

  Men i din verden, saa er det irrelevant, og krever derav heller
  A) ingen saerskilte tiltak for pedofile, eller i det hele tatt
  B) noen form for skepsis til pedofile som omgaas barn alene, eller at noen i det hele tatt
  C) vurderer hvilke forhaandsregler som kan anvendes for aa redusere overgrep begaatt av gruppen pedofile spesielt, fordi…

  vanlige mennesker I SUM begaar flere overgrep enn pedofile?

  Ser du hvor teit den holdningen blir?

 • Øy Vind

  Nei, ærlig talt, Tjomlid, her er det du som bedriver «lettvint og overfladisk» omgang med statistikk og fakta! Først reagerer du på at HRS og Rolness «kun tar utgangspunkt i Oslo-tallene»…og SÅ «korrigerer» du med å påpeke at «15.6% av befolkningen» (nasjonalt) har innvandrerbasis, og «I følge TV 2 sin statistikk var 22,5% (90 av 399) av de dømte seksualforbryterne innvandrere eller norske statsborgere med innvandrerbakgrunn».
  Så selv NÅR du korrigerer med å bruke tallene på landsbasis får du en, statistisk sett, ganske alvorlig overrepresentasjon!
  HRS og Rollnes poeng med å fokusere på Oslo (nettopp fordi overrepresentasjonen av innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn her er såpass ekstrem) er ikke «lettvint og overfladisk» omgang med statistikk og fakta. Tvert imot peker de på en foruroligende trend: Jo større tettheten av personer med innvandrerbakgrunn blir, i et avgrenset geografisk område, jo større ser overrepresentasjonen i sedelighetssaker til å bli. Det er jo DETTE som er interessant, og som folk som deg, dersom dere faktisk var interessert i ta tak i problemer, og gjøre noe med dem, i stedet for bare å glatte over, burde fokusere på. Ikke at «statistikk kan leses på mange forskjellige måter».
  For min egen del ville jeg begynt med spørsmålene: «Hvorfor er overrepresentasjonen i sedelighetssaker hos personer med minoritetsbakgrunn mindre i områder der innvandrertettheten er lavere? Er det fordi de da blir bedre integrert? Kan det være at negative tendenser i kvinnesynet i deres medbrakte kultur dermed lettere blir korrigerte av storsamfunnet? Kan det ha noe å gjøre med at innvandrere i områder med lav innvandrertetthet blir mer nødt til å omgås nordmenn, og lærer språket og de sosiale «kodene» bedre?»
  Her er det masse hypoteser som man kan ta tak i, og undersøke. Og det er jo disse tingene som er viktige og interessante, og som bør undersøkes. Ikke huie og peke i patetisk, selverklært triumf at «hei! Tallene ser verre ut enn de er fordi dere bare fokuserer på Oslo! På landsbasis er faktisk overrepresentasjonen lavere, bare 22.5% (domfelte) sett opp mot 15.6% av befolkningen! HA HA, Rollnes! GOT YOU!»
  Det er jo bare gørrteit. Se på PROBLEMET! Ikke glatt over, i denne latterlige krigen om hvordan statistikk «skal leses». Du har tidligere skrevet en del fornuftig om mye forskjellig, men en skikkelig mann vet også når han skal innrømme at han tar feil. Og så skifte fokus.

 • Litt ved siden av argumentet ditt, men kan du dokumentere dette med kilder?

  «Pedophile utgjoer minimum 1% av den mannlige befolkningen, maks 5%, og begaar rundt 15% av alle seksuelle overgrep mot barn.»

  Jeg spør av nysgjerrighet. Og fordi jeg mistenker at den statistikken lider av mange av de samme skjevheter som voldtektsstatistkken gjør, blant annet med hvem som faktisk blir tiltalt og hvordan det utgjør et svært forvrengt grunnlag for å vurdere andel pedofile.

 • arild

  Du faar kjappest svar av @enderphile1 paa twitter, han har statistikken i boks paa bauger og kanter.

  Ellers kommer dette med 5% anslaget ifra Dunkelfeld.
  Litt referanser der:
  1)
  http://www.slideshare.net/Sexpo/gerold-scherner-insights-of-the-preventive-project-dunkelfeld
  2)
  http://www.atsa.com/directory/prevention-resources/community-based/first-results-prevention-project-dunkelfeld

  De jobber seg frem til mer politelig statistikk ved at de tilbyr gratis terapi og ikke melder selv overgripere til politiet.
  Unikt paa verdensbasis.

 • Når du kommer med påstander i kommentarfeltet her, burde også tilhørende dokumentasjon ligge her. Fint om du kan få tak i kildene og poste i denne tråden.

 • arild

  Kan kikke paa det senere idag og samle litt kilder, redigerer da denne posten.

  Naar det er sagt er den typen statistikk politisert til helvetet og tilbake igjen, nettopp fordi man i Amerika ikke vil innse at det meste av overgrep er situasjonsbetinget fordi man sitter der med den joedisk-kristne polariserte filosofi-moralen sin og tror i svart-hvitt sosiologi-syn at mennesker enten er gode ELLER onde og innser ikke at overgrep i all hovedsak er situasjonsbetinget og har mange aarsaker langt utover en seksuell tiltrekning.

  Det er saa selvmotsigende som det kan faa blitt, paa den ene siden argumenterer dem seg blaa i huet paa at voldtekt kun har med vold aa gjoere, ikke sex i det hele tatt, og samtidig kaller dem sex med mindreaarige, ikke barn, for voldtekt og klasker paa at det kan jo kun vaere mennesker som opplever en seksuell tiltrekning som begaar vold, ikke sex, for vanlige mennesker begaar jo ikke vold saa da kan dem heller ikke begaa overgrep.

  *kortsluttning i logikk-hypofysen grunnet cognitiv dissonans overload reboot logic.sys (Y/n)?*

 • Lars Berglund

  overrepresentert blir det da man tar ut det for hele landet bruker med statistikken
  https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar (figur 2)
  Sen ser man på differensen mellom ulike land
  norske: 299 dømte
  (hitter ikke noen bra tall på antall etnisk norske det finnes i Norge)

  norsk statsborger (irak): 7
  oppholdstillatelse i norge (irak): 3
  Irak = 10 dømte (ca 35 000 personer fra Irak innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre )
  oppholdstillatelse i norge (somalia): 5
  norsk statsborger (somalia): 4
  Somalia = 9 dømte (ca 40 000 personer fra Somalia innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre )
  norsk statsborger (pakistan): 7
  (ca 38 000 personer fra Irak innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre )
  Sen tar man teks et land som Polen
  Polen 1 dømt (ca 90 000 personer fra Polen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre )

 • Kalle

  Så syk du er.Hvordan kan du fremsette sånne syke påstander som ikke stemmer??

 • Tobb86

  Hva du tenker på kan vel ikke jeg lastes for?

 • Tobb86

  Hadde det vært noen faktisk argumentasjon i ditt innlegg så hadde det vært naturlig for meg å presentere mine argumenter. Men da dine argumenter er fullstendig fraværende så har jeg ikke så mye å jobbe med.

 • Tobb86

  Ønsker deg god bedring.

 • Tobb86

  Motargument mot hva? At du har gjennomgått stat1000? Et motargument fordrer at det foreligger et argument.

 • Brian Cohen

  Nina Hjerpseth-Østlie sier det som det er. :-)
  «I motsetning til hva ARS, Amnesty og Tjomlid synes å tro, så er ikke mørketall en variant av Blindebukk eller Gjetteleken. Mørketall baseres på allerede tilgjengelig tallmateriale(…)»

 • Kalle

  Så det er ikke voldtekter i Norge de er bekymret for og kjemper mot,kun voldtekter i Oslo?Jeg diskuterer voldtekter generellt,så setter pris på om du spesifiserer hvilke områder innvandringsmotstanderene snakker om når de sier innvandrerer voldtar mest osv…

 • Tobb86

  Jeg skjønner da egentlig ikke hvordan Vebjørn Rodal kunne vinne noe i OL. Men han har jo krøller da, så kanskje han har de rette genene likevel..

 • Kalle

  Du vil ikke heller komme med en historie du kan underbygge med fakta da?Så kan vi jo ta en diskusjon…Jeg diskuterer ikke historier og eventyr ser du :)

 • Brian Cohen

  Nei, det har de ikke. Det som Tjomlid og Sætre prøver å overbevise oss om er at vi ikke har tall som kan si oss noe som helst om verden rundt oss, noe både TV2-oppslaget vi diskuterer her og all vett og forstand viser oss som faktisk har øynene åpne er SVADA og forsøk på tildekking.

 • Kalle

  Morsm du er når du finner på ting om andre :D Du vil ikke heller forholde deg til hva jeg og Tjomlid sier istedet da?

 • Kalle

  Kaller deg ikke rasist,det er bare du som tror jeg gjør det :) Vil du prate litt om årsaken til det? :P

 • Kalle

  Kan du ikke si konkret hva du mener er dårlig?Til nå har du bare kommet med påstander om det,enda ikke sett noen eksempler…

 • Tobb86

  Sånn bortsett fra at det å kalle noen for pedo er straffbart, det å kalle noen rasist ikke.

 • arild

  Er det goeyalt med to papegoeye-kontoer?

 • Tobb86

  At det var?

 • arild

  kek

  https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.interlink.moealarm&hl=en

  —How it works—

  1.Your little sister comes to wake you up.
  2.Pat her on the head and thank her.
  3.Kawaii little sister is delighted and happy.
  4.You wake up easily, feeling good.

  You can touch and pat her while on standby.

  This is why Japan deserves a third nuclear bombing

 • Derullandei

  Nå lager du bare støy og setter deg selv i et dårlig lys. Eneste rasjonelle grunn jeg kan se til det, er å sabotere kommentarfeltet, men så lavt lar du deg vel ikke synke?

 • Derullandei

  Hvis påstanden om at det ligger spader overalt innbefatter jordet i nabokommunen, så er poenget om at det kun ligger hakker på dette jordet både korrekt og relevant.

 • Derullandei

  For spagettimonsterets skyld, sleng på en sarkasme-tag før noen tror at du mener det og internaliserer innlegget ditt. :P

  (Ja, akkurat så mye tiltro har jeg til en stor del av dem som frekventerer dette kommentarfeltet akkurat nå.)

 • Men er det noen i denne debatten som er fagperson/ekspert innenfor dette ekspertiseområdet da?

 • Men det er jo SSB som står for den definisjonen, og dermed de du bør ta det opp med. Det må være bedre å benytte en almenn akseptert definisjon enn å fabrikere sin egen for å lettere vinne debatten.

 • Tobb86

  Damen som skrev kronikk på politi.no er vel hvertfall det. Men tror verken HRS eller Rolness har prøvd seg på motargumenter mot henne, avslørende nok.

 • arild

  Jeg tror nok vi alle ser hvem det er som troller.

  For akkurat denne spesifikke saken har vi en litt lei situasjon med «Prinsesse Vil Ikke» som ikke tar innover seg at saken er ferdig debattert, saa det er ikke saa mye grunnlag for aa ta videre «diskusjon» serioest.

  Ei heller ser jeg at du har bidratt med noe saerlig, mulig du er en av disse flere kontoene som en tulling bruker som sock-puppets.

 • Tobb86

  Det er jo litt av problemet, datagrunnlaget og definisjonene stemmer ikke overens med konklusjonene som trekkes. For man kan jo ikke bælje om innvandrere og kulturen deres, dersom det egentlig er snakk om en som er adoptert av norske foreldre i barndommen, kan man?

 • Tobb86

  Jada, det er åpenbart at det er du som troller. Uten særlig suksess, forøvrig.

 • Per Spelmann

  Ja mørketallene er store, spesielt i muslimske miljøer der tvangsekteskap og arrangerte bryllup skjer.
  Tvangsekteskap er pr definisjon både tortur, og arrangert voldtekt.

 • Openminded_realist

  så du støtter denne klovnen altså. Tenkte jeg det ikke. Har du lest tråden her?

 • Openminded_realist

  Du har sagt at jeg lyver, at meg om mine venner er pedofile, at jeg er rasistisk og at jeg er uvitende.
  Alt dette fordi du ikke orket å bla på siden er for å finne den ene kommentaren min.
  Det er ikke en diskusjon eller debatt du driver med. Det er personangrep, harsellering, trolling og spydigheter.
  Blir du sånn når du er tom for argumenter i virkeligheten og, eller er det bare på nettet du mener du kan opptre som en bølle?
  Hvis du er sånn i virkeligheten også, kunne du tenke deg å demonstrere det og møte til debatt da? Da kan du kanskje ikke si slike ting til ansiktet mitt?

 • Openminded_realist

  Les starten av tråden

 • Openminded_realist

  Du finner eksempelet oppover i tråden. Kan du ikke bare ta å lese det nå snart da?

 • Espen Johansen

  Hvordan «vet» du at mørketallene er spessiellt store i muslimske miljøer om jeg tør spørre? ønsketenking eller har du fakta å komme med?

 • Espen Johansen

  Egentlig ikke.

 • Espen Johansen

  Hva med å heller peke på hva du mener er feil?

 • Espen Johansen

  Det var strengt talt du som begynte, og du har heller ikke bidratt med noe som helst.

 • Skepsist

  Og hvorfor må hun ha en forslag til det? Er det slik at man ikke kan forbedre noe uten samtidig å ha forslag til hvordan alle andre problemer også kan løses?

 • Openminded_realist

  Oslo er den største byen i Norge og et ganske godt barometer på tendensene vi kan forvente oss ellers i landet om utviklingen fortsetter

 • Espen Johansen

  lyst til å påpeke punkter i innlegget som er desinformasjon? eller liker du bare ikke fakta?

 • Tobb86

  Har jeg uttrykt støtte noe sted? Du må nok henvise litt nærmere, for jeg kan ikke se det.

 • Openminded_realist

  bare om hakker er relevant og at de er overrepresentert i seksualforbrytelser

 • Espen Johansen

  Da bør du kansje lære deg prosentregning og statistikk?

 • Skepsist

  «Det de tallene sier er at vi har en jobb å gjøre når der gjelder å oppdra unge innvandrere.»
  Nei det sier ikke tallene. Det du tror de sier er faktisk din personlige mening. Det _kan_ være en løsning på problemet, men det har fortsatt ingenting med hva tallene sier å gjøre. Skremmende at folk ikke skjønner forskjell på faktum og personlige meninger.

 • Openminded_realist

  For meg virker det som artikkelforfatter tar fakta., kalde tall og et helt klart budskap, og smører syltetøy på det slik at han kan spise det.

  Jeg er ikke så glad i syltetøy. Jeg er litt mer glad i fakta slik at man kan jobbe med løsninger.
  Dette ligner propaganda. Man sprer bare så mye tvil som mulig om tallene slik at man skal bli forvirret. Det funker ikke på alle heldigvis

 • Espen Johansen

  det er lett å ikke like noe, men det ser ut til å være vanskeligere å forklare hvorfor. Lyst til å prøve likevell?

 • Espen Johansen

  Du har egentlig tapt denne debatten når du sier «ferdig snakket» uten å komme med argumentasjon for ditt synspunkt.

 • arild

  Spent paa hvordan det blir aa vaakne til denne imorgen.

  Antagelig vil den vaere akkurat saa irriterende som jeg tror den er.

  Og du, koser deg i vinterferien med litt dataspilling og trolling innimellom? Kjekt med flere kontoer, saa kan du holde deg selv litt med selskap ogsaa.

  Eventuelt argumentere litt for, litt i mot, poste litt soeppel, blaanekte, motsi uten videre argumentering, og foroevrig bare skrote rundt paa bakkenivaa for Grahams arguments-pyramide som den psykisk utviklingshemma mongoen du er.

  http://paulgraham.com/disagree.html

 • Espen Johansen

  Det var det der med å påpeke punkter i innlegget som er desinformasjon da…fortsatt vanskelig skjønner jeg.

 • Openminded_realist

  Svarte bare generelt jeg

 • Openminded_realist

  Alt du drar ut av den tråden her er at jeg på et tidspunkt skrev PedoKalle?
  Det er jo fordi du har samme mening som Kalle at du unnskylder hele hans oppførsel ved å utelukkende kommentere mitt sleivspark.
  Du kan vel se at jeg er oppgitt på det tidspunktet etter gjentatte harselleringer?

 • Brian Cohen

  Tjomlid glemmer å justere mørketallene til mørketallene for religionssosialøkonomisk andre grads status opphøyd i potens tilsvarende pi.
  Det er et svar som er Tjomlid og hans disipler verdig. Det er lite intetsigende som det han selv prøver å formidle i et anfall av ord-diaré.

 • arild

  Det er ting vi vet…

 • Tobb86

  Jeg bare poengterer at det er en vesentlig forskjell mellom det å kalle noen rasist og det å kalle noen pedo, i og med at sistnevnte er kriminelt (med mindre man har bevis for at vedkommende faktisk er pedo.)

  Hva du velger å ilegge meg av meninger utifra dette får stå for din regning.

 • Tobb86

  Bare fordi du ikke forstår alle ordene, så betyr det ikke at de ikke gir mening.

 • Brian Cohen
 • Derullandei

  Så et jorde uten spader er irrelevant for påstanden om at det ligger spader overalt. Javelja.

 • Brian Cohen

  Her er en sang til Gunnar og Marianne. Take it away, Lisa!

 • Espen Johansen

  Nei du svarer jo ikke, du kommer med en påstand som du ikke klarer å underbygge.

 • Openminded_realist

  nei det er ikke sant

 • Brian Cohen
 • Lars Berglund

  Har et spørsmål til deg Tjomlid

  Kan du underbygge med noen som helst forsking som viser til, at de Sosioøkonomiske faktorer øker sjansen for at personen vil begå spesifikt seksuelle overgrep ?
  Dvs at fattige personer har en økt prosentvis sjanse at begå just seksuelle overgrep?

  Det som jeg finner forsking på er bare at Sosioøkonomiske faktorer spiller inn som offer, men ikke gjerningsperson

 • Brian Cohen

  Joda, det har de. Flere ganger. Det er bare å følge med på rights.no det.

 • En fyr

  Tjomlid har tilsynelatende forsøkt å imøtegå sine kritikere i denne saken så mange ganger nå at det begynner å bli en parodi. Han bedriver tull med tall og stråmannsargumentasjon på en måte som er langt under hans intellektuelle verdighet kun fordi alternativet bryter med hans ideologiske overbevisninger.

  Jeg skriver «ferdig snakket» fordi han er tjent med å stoppe å pøse ut fler ord om dette i lange blogginnlegg.

 • Dette er drøftet blant annet i rapporten til NKVTS:

  https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/08/menn-som-har-begaatt-voldtekt1.pdf

  Jeg har også vist til en SSB-undersøkelse («Lovbruddskarrierer og levekår. En analyse av fødselskullet 1977») på kriminalitet og sosioøkonomiske forhold i denne bloggposten:

  http://tjomlid.com/2015/08/30/human-rights-service-misbruker-voldtektstall/

  I 2012 var også ca 3 av 4 voldtektssiktede registrert med andre kriminelle forhold. Ser man det i sammenheng med nevnte SSB-studie, kan man se et tydelig mønster i at de som har økt sjans for å bli kriminelle, også oftere siktes for voldtekt.

  Oslo politidistrikt viser også til bl.a. svensk forsking («Hällsten, Sarnecki og Szulkin (2011): Crime as a Price of Inequality? The Delinquency Gap between Children of Immigrants and Children of Native Swedes. Stockholm University Lennaeus Centre for Integration Studies (SULCIS)») som har sett på sammenheng mellom kriminalitet og sosioøknonisk status som viser denne sammenhengen:

  https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_1309.pdf

 • Tobb86

  Hmm?

 • Tobb86

  Forkludre «kalde tall» med såkalte «forbehold» og «presiseringer». Fysjom, det er jo sånt statistikere driver med!

 • Tobb86

  Det å komme med en generell henvisning til at motparten bedriver stråmmansargumentasjon uten å vise til noe konkret ER stråmannsargumentasjon.

 • Tobb86

  Liker å forholde meg til fakta, så tror jeg står over.

 • Anne Hansen

  Sannhetsord kan svi. Sånn er det bare.

 • Petter Kjørstad

  Hei Karl,

  Tjomlid har ikke brukt «områder der det ikke bor innvandrere». Det finnes innvandrere i samtlige norske kommuner. Andelen er størst i Oslo, deretter følger Drammen (hvor de eneste med innvandrerbakgrunn som ble dømt for seksualkriminalitet i 2015 var en islandsk horekunde og en asiatisk horemamma), Båtsfjord i Finnmark (nemlig!) og Lørenskog i Akershus.

  I Finnmark(som bare har en befolkning på 75000) ble det forøvrig avsagt dommer mot 15 etnisk norske (ev. samiske/kvenske) seksualforbrytere i 2015, mot 54 i Oslo, som har en innvandrerandel på 32 % i tillegg til at byen til enhver tid huser et stort antall tilreisende og personer med ulovlig opphold?

  Det gir mening å regne Kopseng for søramerikaner hvis man er opptatt av genetikk eller rase (hva nå det vil si for Sør-Amerikas del) og ikke kultur. Men siden han er oppvokst i Norge, må han regnes som norsk – slik også TV2 senere har innrømt.

  Det er tull at Tjomlid «redefinerer voldtektsbegrepet». Men til forskjell fra Nina Hjerpset-Østlie og Kjetil Rolness klarer han å LESE det TV2 skriver. Dette er ikke en liste over 399 voldtektsdommer (398 separate voldteksforbrytere), men en liste over 399 dommer i saker relatert til seksualkriminalitet. Det inkluderer dommer for gjennomførte voldtekter og pedofile overgrep (hvorav noen svært grove), men også trusler om eller forsøk på voldtekt (som ikke ble gjennomført), sexkjøp, medvirkning til prostitusjon, beføling, blotting, befatning med barneporno, filming av nakne barn, sex med mindreårig, utetisk seksuell relasjon med en person i klient-/pasientforhold og kyssing uten samtykke. Det står klar og tydelig i TVs artikkel at bare 94 av forholdene gjelder voldtekt.

  Definisjonen av personer med innvandrerbakgrunn omfatter utenlandske statsborgere, norske statsborgere født i utlandet og norske statsborgere med to foreldre som har innvandret. Det skulle da inkludere de fleste som kan sies å ha utenlandsk bakgrunn (inkludert Kong Harald).

  Hvor har du det fra at «voldtekter begått av sorte mot hvite oftere innebærer bruk av hard vold»?

  Utenlandskfødte kvinner som er på besøk hos norske menn med ønske om å gifte seg, eller som er gift med norske menn, kan også ha gode grunner til å unngå å anmelde voldtekter. Se f.eks. her: http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Voldtatt_-sultet_-sperret-inne_-truet-pa-livet-2413442.html

  Det er sannsynlig at enkelte etniske grupper (for tiden) er noe overrepresentert blant seksualforbrytere (selv om tallene er små og enkelthendelser, med f.eks. tre overgripere fra samme land, gjør store utslag). Men skal man studere hva slags grupper som er overrepresentert, er ikke etnisk bakgrunn den eneste. Men ville vi akseptere at norske aviser publiserer statistikker som f.eks. viser dømte personer fordelt på variabler som fylke, kommune, utdannelsesnivå, norsk/samisk/kven/rom, partitilhørighet, sympati for Odins Soldater eller lignende? Neppe.

  Du bommer helt på kritikken av Tjomlids eksempel. Han poengterer bare at små tall ikke kan brukes for å si noe om i hvilken grad noe er overrepresentert. At en av ca. 400 bhutanesere i Norge er dømt for sexovergrep, eller at 2 av 100(?) nordmenn som de siste årene har vært innom Kongo er dømt for mord, kan ikke brukes som utgangspunkt for generaliseringer.

  Ofte kommer du lengre med sunn fornuft enn chi-kvadrater og produktmomentkorrelasjonskoeffisienten Pearsons R.

 • Lars Berglund

  Jeg finner ikke noe der som sier at Sosioøkonomiske/demografiske faktorer spiller inn med å gi økt sjanse for at personen skal begå just seksuelle overgrep ?

  https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/08/menn-som-har-begaatt-voldtekt1.pdf
  avsnitt 3.1 og 3.3.1 sier ikke noe om det, det står
  » Nøttestad et al. (2012) sammenlikner levekår hos ulike grupper innsatte. Selv om det ser ut til at dømte for seksualforbrytelser
  har hatt bedre oppvekstvilkår enn andre innsatte, betyr ikke dette nødvendigvis at de har hatt like gode oppvekstvilkår som resten av befolkningen»
  «Også i voldtektsrapportene fra Danmark ser vi at mennene som er anmeldt for voldtekt er en gruppe med lavere gjennomsnittlig
  utdanningsnivå, dårligere arbeidslivstilknytning, høyere forekomst av tidligere kriminalitet og dårligere fysisk og psykisk helse enn menn i den øvrige befolkningen (Laursenet al., 2009). Det er behov for mer kunnskap om voldtektsdømte som egen gruppe.»

  Selv her så er det ikke nok grunnlag for å kunne si med sikkerhet at Sosioøkonomiske faktorer spiller inn og gir en økt sjanse at personen skal begå seksuelle overgrep.

  Det man kan si er at det virker finnes sammenband mellom sosioøkonomiske faktorer og kriminalitet.
  Men man kan ikke si at sosioøkonomiske faktorer gir en økt sjanse for å bli en seksuell gjerningsperson (for det så trengs mer forsking og fakta)

  Men da du brukt at sosioøkonomiske faktor at spiller inn for at just øke sjansen for å begå seksuelle overgrep, så om det står noen annet sted i rapporten (som sagt har skummet igjennom den, så kan godt ha misset avsnittet som gir en korrelasjon mellom sosioøkonomiske faktorer og økt sjanse for å begå seksuelle overgrep, isåfall beklager jeg det)

 • Kalle

  Den er ikke sammenlignbar så det blir for usaklig.Det er helt andre omstendigheter der enn i f.eks Kr.sand eller andre «små» storbyer.

 • Kalle

  Du føler deg kanskje pedofil,men jeg har ikke beskyldt deg for å være det.Det er tvertimot DU som har beskyldt meg for å være det ved å kalle meg «pedoKalle».Har heller ikke beskyldt deg for noe av det andre du påstår,selv om du tolker det sånn.Les igjennom hva jeg skriver så kanskje du skjønner hvor feil du har :)

 • En fyr

  Ståmannen til Tjomlid er ganske enkelt at han tillegger sine motstandere at de har argumentert som om voldtektsanmeldelser eller dømte er statistisk tilfeldig valgte utvalg og at de tilfredsstiller alle betingelser for å beregne standardvvik og/eller statistisk signifikans på befolkningen som helhet.

  Dette er en stråmann fordi det aldri har vært dette som er argumentet til motparten. Rollnes (og andre) påpeker at innvandrerne er BETYDELIG overrepresentert i det tallmaterialet som FAKTISK foreligger, og at det derfor er uærlig av Sætre, Tjomlid osv å konkludere med at INTET avvik er å spore utfra mørketall og antagelser som ikke foreligger. Kritikken retter seg spesielt mot at konklusjonene hevder det MOTSATTE av dataene.

  PS! Ved 2 gangs gjennomlesning av denne ordstrømmen ser jeg faktisk at Tjomlid har sneket inn en innrømmelse av at det faktisk antagelig er en «liten overrepresentasjon». Dette er forsåvidt en start.

 • Kalle

  Du har rett.Alt tilsier at det er sånn,men det er ikke endelig bevist.Det er heller ikke bevist at det ikke er skadelig å spasere på stranda…

 • Kalle

  Stråmenn er en fin ting når man er tom for argumenter,ikke sant? :)

 • Kalle

  Fint at du bruker ett langt innlegg på å få frem poengene til Tjomlid og hans likesinnede.Du kunne brukt færre ord og kanskje limt inn link til noen av innleggene til Tjomlid hvor han sier det samme som deg,men det kan jo være ett tips til neste gang ;)

 • Kalle

  Jeg ville jo tro at det er best å ta det største problemet først?Akkurat som hvis man vil bekjempe biltyverier: Man går etter alle biltyver,ikke bare de som stjeler røde Opeler i Oslo.

 • Kalle

  Så du tror altså at det er såvidt hvite nordmenn er i flertall?Har du noengang lest en avis eller en bok?Der kan du finne tall over hvor mange vi er,og da vil du se at vi er i overlegent flertall og vil være det i lang,lang tid :) Hvordan vet du at du er «germansk hvit nordkvinne «?Tatt mange dna-tester?

 • Kalle

  Er etnisk nordmann jeg :) Morsomt at du tror afrikanere tror i kubæsjhytter.Får du all kunnskapen din fra fantasien din eller har du prøvd å lese en bok noengang?

 • Kalle

  De finner alltid nye måter å fremstille seg selv som dumme på :)

 • Kalle

  Har prøvd å få svar fra han,men da begynte han med noen dårlige forsøk på personangrep i stedet.Tror faktisk han antydet jeg var pedofil :P

 • Kalle

  Hva mener du tallene sier da?

 • Kalle

  Hvordan tolket du det dithen?Jeg forstod det ikke sånn i det hele tatt,men så leste jeg innlegget da…

 • Kalle

  «psykisk utviklingshemma mongoen du er» Mener du virkelig at dette er en voksen måte å diskutere på?Prøver ikke du å fremstille deg som en fyr med høyere IQ enn skonummer?Du feiler….

 • Brian Cohen

  «Stråmenn». «Løgn». Kalle i kjent (/den eneste) positur(en han har). Booooring.

 • Kalle

  Tjomlid tror ikke mørketall er en variant av blindebukk eller noe annet,han har skrevet gjentatte ganger hva det er.
  Morsomt at du fortsetter med stråmenn og løgner når du alltid blir tatt for det :D Du har enda ikke fått lyst til å være saklig og ærlig altså? ;)

 • Lars Berglund

  Da det ikke er bevist, så skal man heller ikke bruke det som det for å ta bort / se bort fra fakta som blitt presentert.
  I dette fallet så gir ikke sosioøkonomiske faktorer noe grunnlag at personen skal begå seksuelt vold

 • Kalle

  Jeg vil si at det er bedre å kun kommentere andres løgner enn å kun komme med løgner hvis jeg må velge.
  Så jeg fortsetter å kommentere dine løgner og du fortsetter å komme med de.Så sper vi på med de vanlige forsøkene dine på frekkheter og personangrep når du blir sutrete nok.Grei avtale? :)

 • Kalle

  Neida,man kan jo ikke ta det med når alt tyder på at det er sånn og alle eksperter på området er enige om at det er sånn.Da må man bare si at det er sannsynligvis sånn,men vi har ikke bevist det 100 % enda.

 • Per Spelmann

  Hvilke eksperter?

 • Anne Hansen

  Kubæsjhytter, alternativt rustne bølgeblikkskur. Dette er velkjente fakta.

 • Lars Berglund

  Men her må man skille på eplen og pærer,

  Da det faktisk her blir brukt som forklaring av en overrepresentasjonen av seksuelt vold.
  Det sammenblandes friskt med at teks
  Fra HRS artikkelen som Tjomlid skrevet og lenket.
  «En överrepresentation av invandrare även i den faktiska brottsligheten finns dock med största sannolikhet och orsakerna är i huvudsak socioekonomiska.»

  De prater ikke her om sosioøkonomiske faktorer og seksuelt vold men om generelt kriminalitet
  Det finnes ikke nok informasjon at dra slutsats at sosioøkonomiske faktorer har en avgjørende faktor på just seksuelt vold.

 • Anne Hansen

  De fremmede yngler som kaniner. Om få år er vi ekte nordmenn mindretall i eget land! Min slekt stammer fra de dype norske skoger og stamtavla går langt tilbake, helt til middelalderen. No prob:)

 • Kalle

  Da er du nok ikke «renraset» frøken,sjansen er stor for at du har innvandrerblod i årene.Faktisk er det større sjanse for at du har det enn at du ikke har det :) Hvis du tror du vet bedre enn alle andre og SSB så bør du fremlegge dokumentasjonen din,for det tror ikke jeg du gjør ;)

 • Kalle

  De sier ikke det finnes,de sier det kan finnes en sannsynlighet.Så ifølge deg er sitatene du kommer med ubrukelig og ikke verdt noe,siden de ikke beviser noe som helst.

 • Kalle

  Dette er i din fantasi.Hvilke land i Afrika er det du tror ikke har vanlige hus?

 • Kalle

  Alle som forsker innen emnet.

 • Kalle

  «Da det ikke er bevist, så skal man heller ikke bruke det som det for å ta bort / se bort fra fakta som blitt presentert.» Sitat deg

 • Kalle

  I din verden kan man visst bare finne på ting og presentere de som sannheter…Hvorfor synes du det er greit at små barn og kvinner dør mens de flykter fra krig?Hvorfor ønsker du at små babyer skal dø i lidelse?

 • Lars Berglund

  Personen kan tolke material, men da det ikke finnes noe bevis så kan ikke bruke det som bevis å forklare noe.
  Som sagt det er ikke jeg her somtatt at det er en korrelasjon mellom seksuelt vold og sosioøkonomiske/demografiske faktorer.
  assumptions is the mother of all f ups

 • Karl S Trapp

  Ok. Jeg er uenig i alt det du sier, men du har rett til ditt standpunkt. Og «sunn fornuft» blir intetsigende som metode for å tolke tall som omtrent alle andre enn Tjomlid er enige i.

  For øvrig spør du om man ville godtatt at enkeltgrupper, som den samiske, får sine voldtektstall sett på. Og svaret på det er jo ja. Det publiseres oog drøftes hele tiden; og ingen har problemer med å forstår de tallene. http://www.nordlys.no/samisk/overgrep/voldtekt/vold-og-seksuelle-overgrep-er-vanligst-blant-samisk-befolkning/s/5-34-161128

  Hvorfor er det så vanskelig for enkelte gamle medlemmer av SV, slik som Tjomlid, å forstå lignende tall for innvandrere? I den grad at han må forkaste konvensjonell tolkning og bruke fattigmannsbegrepet «sunn fornuft».

 • Derullandei

  En forutsetning for at de skal svi, er at man forstår dem. Det er vel der det stopper opp for enkelte.

 • Per Spelmann

  Selvfølgelig finnes det vanlige hus der, men nå har det seg sånn at 90% av verdens befolkning tjener mindre enn 2 dollar om dagen. Det sier seg selv at de kan aldri bygge seg noe hus.

 • Lars Berglund

  les hva jeg spurte om fra starten av

  Kan du underbygge med noen som helst forsking som viser til, at de Sosioøkonomiske faktorer øker sjansen for at personen vil begå /bli gjerningsperson for spesifikt seksuelle overgrep ?

  Dvs at fattige/utsatte demografiske personer har en økt prosentvis sjanse at begå just seksuelle overgrep?

  Det har ikke blitt presentert noen forsking

 • Kalle

  Så det er bare i saker hvor du er uenig at man ikke kan ta en solid teori som fakta?

 • Kalle

  Da er det rart mer enn 90 % har hus da,hvordan vil du forklare det?

 • Per Spelmann

  Hus eller vanlige hus?

 • Kalle

  Hva slags bevis trenger du for å bli overbevist om at det er en sammenheng,hva trenger du for å se det samme som de fleste av oss?

 • Karl S Trapp

  Wow. Den setningen er knapt nok kognitivt sammenhengende.

 • Kalle

  Ett hus er ett hus,det er det vi snakker om nå.Ikke kubæsjhytter og andre ting,men hus :)

 • Per Spelmann

  De fleste bor i bølgeblikkskur.

 • Kalle

  Jaha…Hvordan vil du da forklare denne linken som sier at de har flere høyhus?https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_in_South_Africa

 • Derullandei

  Oi oi oi. Nå ble jeg faktisk litt flau på dine vegne.

 • Per Spelmann

  Som jeg sa så har de selvfølgelig vanlige hus, men majoriteten bor i bølgeblikkskur.

 • Openminded_realist

  Det er ikke usaklig.
  Men det er andre forhold der enn i Kristiansand. Men hvorfor nevner du ikke Hurdal?

 • Openminded_realist

  Du har sagt det, og gjentar det her. Jeg vil fortsatt ha svar på om du ville sagt det til ansiktet mitt og inviterer til debatt i virkeligheten. Kunne det vært noe?

 • Openminded_realist

  Det begynte med god gammeldags Hitling. Synes du er flink jeg! alle knepa i boka for å kneble meningsmotstandere. Og altså FØR du har lest meningene de ytrer

 • Kalle

  I hvilke land da?Det har ikke jeg fått med meg,kan du gi meg linken? :)

 • Lars Berglund

  Om jeg skulle skreve at voldtekstmenn er oftest høyrehendt ser du sammenhangen, Det er ikke bevis,
  Ved forsking g fakta så er det bevis som gjelder og ikke antagelser

 • Kalle

  En sannsynlig teori kan også være nok i enkelte tilfeller.Det at noen er høyrehendte sier ikke noe om hvorfor de voldtar,men sosioøkoniomiske årsaker er er veldig sannsynlig forklaring på noe av årsaken.

 • Kalle

  Morsomt når du kommer med nye løgner og historier :D Har du planer om å gi ut bok eller deler du bare eventyr på nett?Har ei lita niese som sikkert ville synes historiene dine er morsomme,og hun er så ung at hun vil tro på det også :D

 • Oskar Tobias Rudquist Henrikse

  Hvis søskenbarnekteskap i et slikt omfang er unikt for den arabiske verden, er det pussig at det er så omfattende i Pakistan?

 • Kalle

  Har ikke beskyldt deg for å være det jeg.Har du snakket med noen om det tidligere?Virker som du føler deg sånn siden du tror jeg har beskyldt deg for å være det…Det finnes hjelp å få ,ikke gjør noe dumt!

 • Kalle

  Hvorfor nevner ikke du Dørdal?Hvorfor nevner du ikke Lillehammer?Hvorfor er det kun anmeldte voldtekter med kjent gjerningsmann i Oslo du bryr deg om?

 • Kalle

  Hvem er det som bor i alle husene og høyblokkene da?Siden majoriteten bor i bølgeblikkskur lurer jeg veldig på hvem som bor i alle de husene og høyblokkene.Og jeg lurer på hvilke land du snakker om?

 • Openminded_realist

  ingen svar på invitasjon, og videre løgner registrert

 • Per Spelmann

  Hvorfor skulle økonomi ha noe med saken å gjøre? Det er da flere nordmenn enn innvandrere som naver.

 • Openminded_realist

  Snart lei av å tillegge meg meninger?

 • Openminded_realist

  du for kose deg videre med dette. Jeg har ikke noe igjen for å diskutere med deg.
  Nok en gang; ha en god dag

 • Kalle

  Her kan du lese litt flere teorier om emnet,siden det interesserer deg : http://www.ung.no/oss/lovogrett/50345.html Ikke så mye,men en god begynnelse :)

 • ftw

  Jaja. Du får tro hva du vil. Enkle svar for enkle sjeler og alt det der…

 • ftw

  Slagkraftig argumentasjon. Har du øvet lenge på den?

 • Kalle

  Hvorfor?Tror vi avslutter diskusjonen her jeg. Jeg skal ut i morgen kveld så jeg har ikke tid til å forklare deg alt du trenger å skjønne for å se den sammenhengen. Ser jo hvor lite du vet når du automatisk tror man er dårlig stilt økonomisk når man går på Nav.

 • Kalle

  Nei,for du vil jo ikke si hva du mener.Du kjører jo bare på med avsporinger og direkte løgn…

 • Kalle

  Hvilken invitasjon?Den om å kalle deg pedofil til ansiktet ditt eller hva det var for noe?Ser ikke helt hvorfor jeg skal kalle deg pedofil,ihvertfall ikke ansikt til ansikt.Hvorfor vil du jeg skal gjøre det?Tenner det deg seksuellt eller er det bare noe du vil oppleve?

 • Brian Cohen

  Takk, dæven så sjenerøs du var i dag da.

 • Tobb86

  Her toucher vi borti det som gjør hele debatten «sur». For «Team Tjomlid» argumenterer ut ifra at Rolness har hevdet at «alle voldtekter er utført av innvandrere», «Team Rolness» ut ifra at Tjomlid har hevdet at «det finnes ingen sjanse for at innvandrere er overrepresentert». Ingen av tolkningene er sanne, men sånn går no dagan.

 • Openminded_realist

  Jeg ser ikke hensikten med å diskutere med deg på nett da du kan si så mange useriøse ting her. Det ville derfor vært hensiktsmessig å snakke sammen ansikt til ansikt. Da tror jeg du hadde droppet useriøsheten du utviser

 • Tobb86

  Hadde «kognitivt sammenhengende» vært et faktisk uttrykk så kanskje jeg hadde kommet med et motargument.

 • Tobb86

  Flere kontoer? Har nok bare en (+ facebook, men skjuler den litt pga løkhuer som deg).

  Det heter forøvrig downs syndrom.

 • Kalle

  Du sier jeg beskylder deg for alt mulig,jeg gjør jo ikke det :)Du skjuler deg bak ett nick,jeg bruker mitt eget navn…

 • Openminded_realist

  Løgner

 • Openminded_realist

  Flere løgner. Hva er etternavnet ditt?

 • Øy Vind

  Ja, linker, det er du glad i, tenker jeg. Forøvrig tror jeg ikke du kan ha lest denne Tjomlid-posten som du forsvarer av full hals.

 • Openminded_realist

  Hvor mange individer trengs for at man kan stole på statistikken?

 • Openminded_realist

  Jeg svarte på spørsmål nummer 2 i innlegget ditt

 • Openminded_realist

  Det var du som startet med personangrep. Og jeg kalte deg PedoKalle. Tolk det hvordan du vil. Vi er ferdig diskutert av åpenbare grunner

 • Openminded_realist

  Jo

 • Openminded_realist

  Du sier jo, jeg sier nei. Ingen argumentasjon har forekommet

 • Tobb86

  Nå var det snakk om barn, og hvis de ordene er det første du tenker når det gjelder det å oppdra barn så håper jeg du ikke har noen..

 • En fyr

  Den EGENTLIGE kjernen i debatten er hvorvidt voldtektsstatistikken kan brukes som ett av flere argumenter for å hevde at asylinnvandring har skadevirkninger på samfundet (uavhengig av om det er alder, kvinnesyn, SØK-status, religion eller andre kulturfaktorer som eventuelt ligger bak)

  I og med at Tjomlid nå har akseptert at det er en overrepresentasjon (om enn «liten») så er han formodentlig også enig i at vi står overfor skadevirkninger, selv om de i hans øyne er «små».

 • JanJohansen

  > Tjomlid ville da, med sitt eksempel, komme
  frem til at du har 20 ganger så stor sjanse for å bli drept av en
  nordmann, enn en svenske.

  Så det var det du fikk ut av eksempelet hans?

  En ting jeg lærte på skolen var viktigheten av å lese, og forstå, oppgaven før man svarer på den.

 • Brian Cohen

  Selvsagt har han ikke det. Han skjønner – som de fleste andre av oss – ikke meteren, men han er nyreligiøs og kan ikke svikte sin herre og mester.

 • Tobb86

  Selv med en slik skadevirkninger må man veie fordeler mot ulemper. For det er vel ikke sånn at vi automatisk skal slutte med innvandring idet vi finner ut at det har en eller annen negativ konsekvens?

 • oz

  Det er ingenting galt med definisjonen til SSB. Det har jeg heller aldri påstått. Men SSB prøver da heller ikke å bruke statistikken til å vise at det er et kulturelt problem. Med en gang man vil gjøre det, som jo er det HRS og Rolness vil, så må man se på hvilken kultur personene har vokst opp i, ikke hvilket land de er født i. Du og skjønner dette, sant? Jeg skjønner godt at HRS og Rolness ikke har korrigert dette, da det er godt mulig de ikke var klar over det, men at dere ikke skjønner dette når det blir påpekt virker litt rart… Jeg tror faktisk til og med HRS og Rolness hadde sagt seg enig i dette.

 • Petter Kjørstad

  Linken ang. Finnmark var interessant, men kunne du for ordens skyld begrunne det du eventuelt fortsatt er uenig i.
  Bare i den første setningen i den kommentaren som jeg svarte på, er det to feil. Mener du fortsatt at Tjomlid har påstått at innvandrere ikke begår voldtekter? I så fall hvor leser du dette? Mener du at han bruker områder der det ikke bor innvandrere? Hvilke områder er dette? Er du enig i at Julio Kopseng har vokst opp i Norge med to etnisk norske foreldre? Er du enig i at når «utenlandsk bakgrunn» omfatter alle som er født i utlandet eller har to utenlandskfødte foreldre, så omfatter det de aller fleste av dem det gir mening i å kalle utenlandske? Hvor har du påstanden din om svarte amerikaneres hardere vold fra?
  Burde du ikke være i stand til å forklare hva du er uenig i?

 • En fyr

  Kanskje ikke, men når man ser at det er negative effekter, bør man være oppmerksom på at mer innvandring antagelig vil gi mer negative effekter og at vanvittig mye innvandring antagelig antagelig vil gi vanvittig mye negative effekter.

  Tar man denne erkjennelsen inn over seg, skjønner man også at vi må definere innvandringskapasiteten i Norge i forhold til hva VI kan tåle, og dessverre ikke i forhold til «behovet flyktningene har for beskyttelse». Hva vi kan tåle er også veldig vanskelig å vurdere ( spesielt når vi blr være på den sikre siden ). Kanskje har vi allerede nok kulturelle motsetninger latent i samfundet til at dårlig økonomi og noen runder med eskalering av konfliktnivå mellom ekstremistgrupper (som Odins og Allahs soldater) kan gjøre landet vårt veldig utrivelig. A

 • Petter Kjørstad

  Man regner vanligvis med at man må undersøke et representativt utvalg på 1000 personer for at konklusjonen skal være statistisk signifikant for hele populasjonen. 399 er for lite, i alle fall om det brytes ned på landnivå. Det blir for mange tilfeldige utslag.

 • Anne Hansen

  Land? Vi snakker vel heller om tribale områder og/ eller rester etter de gamle storslagne imperialistiske kolonier. Men til saken! Svar: alle! Alle land i Afrika, hehe…dog med noen få unntak. Egypt, som er en gammel kulturnasjon. Videre, Tunis, Algerie og Marokko. Og Rhodesia og selvfølgelig Sør-Afrika, boernes land! Resten er dominert av kubæsjhytter.

 • Anne Hansen

  Tenker det holder med mitt blonde hår, isblå blikk og ariske profil. Blodet lyver aldri!

 • Tobb86

  Avhenger ikke det av størrelsen på populasjonen? Spørreundersøkelsene med 1000 personer har ofte en viss feilmargin (2-3 prosentpoeng i politiske meningsmålinger..)

 • Petter Kjørstad

  «Jo større tettheten av personer med innvandrerbakgrunn blir, i et avgrenset geografisk område, jo større ser overrepresentasjonen i sedelighetssaker til å bli.»

  I Oslo, med 658 000 innbyggere (samt til enhver tid et par hundre tusen pendlere, tilreisende og personer med ulovlig opphold) ble det i 205 dømt 54 seksualforbrytere, mens det i Finnmark, med bare 75000 innbyggere, ble dømt 15 seksualforbrytere (hvorav ingen hadde utenlandsk bakgrunn).

  Det vil si at finnmarkinger dømmes nesten tre ganger hyppigere for seksualkriminalitet enn folk i Oslo (hvor tredjeparten av innbyggerne har innvandrerbakgrunn).

  Hvordan forklarer du dette?

 • makka67

  Er faktisk imponert av deg, du har vel omtrent 100 innlegg her i denne debatten uten å komme med et eneste saklig argument. Utelukkende pissprat og sjikanering..
  Bedre å la være kanskje?

 • Petter Kjørstad

  Dess flere dess bedre, men det skal jo være gjennomførbart også. Det viktigste er å unngå måter å gjøre utvalget på, som gir et skjevt resultat i forhold til den helheten man vil uttale seg om.

 • LasseRon

  «Sætre poengterer at overfallsvoldtekter anmeldes hyppigere enn relasjonsvoldtekter, men ser behendig bort fra at politiets data viser ikke-vestlig overrepresentasjon for samtlige kategorier.

  Men redningen er altså at det angivelig anmeldes oftere hvis gjerningsmannen har annen landbakgrunn:

  Mange av faktorene har direkte eller indirekte med de involvertes landbakgrunn å gjøre, og taler for at personer med annen landbakgrunn lettere oppleves truende og blir anmeldt, enn de norske personene som opptrer tilsvarende. [5]

  Som vitenskapelig støtte for dette, oppgir Sætre en artikkel med tittelen «Is Reporting of Rape on the Rise?» offentliggjort i Journal of Interpersonal Violence i 2011. Fra abstractet kan man lese følgende:

  We investigated the prevalence of reporting rape among a national sample of women (N = 3,001) interviewed in 2006.

  Vi skal altså tro på at svarene fra tre tusen kvinner i USA i 2006, som vi vanskelig kan vite er representative for USA engang (valgt ut hvordan?), er representative for kvinner i Oslo i 2016. Og dette med landbakgrunn var ikke et viktig nok funn til å nevnes i abstractet, slik narkotika var det:»

  Sakset fra Christian Skaugs tilsvar til Marianne Bjerke, som Tjomlid klokelig nok holder seg langt unna…

 • Øy Vind

  Endelig et intelligent motargument. Jeg så også at Finmark skiller seg ut, og jeg har ikke noe godt svar på det. Det eneste jeg kan komme på, er at i et område med lavere befolkningsantall, så vil det muligens være høyere oppklaringsprosent, kombinert med at området er etnisk homogent. Jeg er fullt klar over at det er spekulasjon. Faktum er at jeg vet ikke. Likevel: «One odd apple doesn’t ruin the pai» (og «pai» vil i denne sammenheng være det overordnede mønsteret).

 • Openminded_realist

  Ok, men tror du blander litt. 399 er antall hendelser.

  Du hjelper meg allikevel med mitt poeng. Om man skal si at det er 1000 individer som er behovet for å få et minimum av representative resultater; hvor mange kommuner i Norge må diskvalifiseres ut av statistikken på bakgrunn av at det er få innvandrere der? Er det ikke da mest hensiktsmessig å se på Oslo hvor vi har høyest tetthet av innvandrere?

 • Skepsist

  Javel, så vil du tro det. Hvis problemet er neglisjerbart har du et poeng, men du vil nok ha problemer med å argumentere for at problemet ikke er stort nok til at det bør tas tak i selv om andre problemer også eksisterer.

 • Openminded_realist

  Hva er da poenget med å ta med kommuner som knapt har innvandring?
  Burde man luket ut disse i forkant og vurdert representasjonen av innvandrere opp mot det oppdaterte antall innbyggere det måles mot?

 • Openminded_realist

  Igjen bruker du injurijerende karakteristikker. Du burde voktes for deg selv. Kanskje unngå nettdiskusjoner, og heller ta de ansikt til ansikt slik at du kan styre deg?

 • LasseRon

  Tipper Finnmarkinger i større grad representerer det lavere sosioøkonomiske sjiktet enn storbyene? Lavere inntekt, lavere utdanning, kanskje yngre befolkning etc.
  Det er jo ingen som benekter sosioøkonomiske risikofaktorer. Kanskje de til og med er sterkere enn for kulturell bakgrunn? Men å benekte at det finnes en overrepresentasjon basert på opprinnelsessted blir jo å stikke hodet i sanden. Tjomlids motdebattanter gjør ikke dette – de anerkjenner at det sisioøkonomiske, som er Tjomlids forklaringer, OGSÅ spiller en stor rolle.

 • Kalle

  Ja,for alle vet jo at det er forskjell på raser :P Bra det er sånne mennesker som deg som er imot innvandring,ikke noe som kan utrette noe :)

 • Kalle
 • Kalle

  Morsom du er når du ikke har noe å si :)

 • Kalle

  Hva er løgnen?Hva er navnet ditt?Er du gutt eller jente,mann eller dame?

 • Kalle

  Hva er løgn?

 • Kalle

  Synd at du ser på det å være ærlig som noe useriøst,kjipt for deg…

 • Openminded_realist

  Du er full av løgner. hvor skal jeg begynne?
  Jeg er mann, men vil gjerne være anonym da jeg har skjønt at noen har en tendens til å spre løgner. Men om du sier ditt navn så kan jeg ta kontakt om du vil ha en diskusjon om saken. Det tror jeg faktisk ikke at du vil. Da hadde du nemlig giddi å sett etter det argumentet som du etterlyste. Du ville heller kaste dritt, og det er fair.
  Bare innse at du er gjennomskuet og avkledd

 • Kalle

  Fordi om dere ikke skjønner meteren som du sier det så pent så betyr ikke det at alle andre er like dumme.
  Eller har du kanskje en liten skrivefeil å rette opp i?
  Regner ikke med at du mente å skrive at du skjønner lite,men det kan jo hende….Jeg er heller ikke religiøs,blir fornærmet over at du tror jeg er så dum.

 • Kalle

  Voldtekter er ett problem,det bør vi bekjempe.Alle voldtekter bør bekjempes,ikke bare de som er anmeldt med kjent gjerningsperson i Oslo som innvandringsmotstandere kun bryr seg om.

 • Openminded_realist

  karakteristikkene du kommer om blant annet meg

 • Kalle

  Igjen lyver du og finner på ting som alle kan se ikke stemmer.Kanskje på tide å gi pc-en tilbake til pappa og finne senga?

 • Openminded_realist

  neida. jeg ser ikke på det å være ærlig som noe useriøst. Det er nok en useriøs kommentar fra deg. Du tillegger meg meninger og vil tegne karakteristikker. Alt dette uten å ta stilling til argumentet

 • Skepsist

  Selvfølgelig bør man jobbe for å bekjempe all voldtekt, men det er da ikke det diskusjonen går på. Vi er fortsatt på stadiet hvor enkelte, slik som Tjomlid, fortsatt benekter problemet. Ingen problemer kan løses før man har erkjent at problemet eksisterer.

 • Openminded_realist

  JEg har ikke løyet noen gang i denne debatten. Men fortsett gjerne med karakteristikkene dine. Det er din integritet som er skadelidende og vi andre som blir underholdt

 • Katrine Elisabeth Spein

  Han vant fordi Kipketer ikke var med ;-)

 • Openminded_realist

  Tjomlid sier jo selv at han ikke vet. Vet du bedre enn din mester?

 • Øy Vind

  Pluss karsk i strie strømmer, kanskje…;)

 • Per Spelmann

  Driver du på ennå? Haha, du er jo helt propell.

 • Derullandei

  Finnmark er ikke spesielt etnisk homogent.

 • Kalle

  Hvilket problem snakker du om?

 • Kalle

  De som du finner på mener du?Du har jo beskyldt meg for å kalle deg at mulig rart :) Eneste jeg har sett av kallenavn her var når du kalte meg pedoKalle.

 • Openminded_realist

  overrepresentasjonen av innvandrere blant seksuelle overgrep

 • Kalle

  Morsom du er.Navnet mitt står jo her,du ser vel det?Du er artig da,den skal du ha.Godt å vite at du ikke har noe annet enn påstander å komme med,og noen løgner selvsagt ;)

 • Øyvind

  Tjomlid begrunner sine uttalelser med fakta, i motsetning til deg. Du låter med andre ord mer tåkete og propagandaaktig enn Tjomlid.

 • Kalle

  Det er ikke det.Det er en liten overrepresentasjon når man snakker om anmeldte overfallsvoldtekter med kjent gjerningsperson i Oslo.

 • Derullandei

  Å lese gjennom denne utvekslingen er like intellektuelt stimulerende som å se på en boksekamp mellom en blodstinn mygg og en sammenrulla avis, bortsett fra at det aldri tar slutt. :p Kanskje på tide å gi seg nå? Bare et forslag, du gjør selvfølgelig som du vil.

 • Kalle

  Beklager,blir lett revet med. :P Oppgitt over enkelte her inne…

 • Openminded_realist

  Er det det, eller er det ikke det?
  Mørketallene kan være mange i flere retninger, men hva sier tallene vi har for i fjor og alle andre år?

 • Kalle

  Det blir vel ikke så seriøst hvis man bedriver cherrypicking?

 • Openminded_realist

  Jeg anser det som relevant. Ingen overraskelse at du skulle jage etter meg med useriøse innlegg…
  men om du kan la vår personlige splid legges til side så kanskje du kan svare på en skikkelig måte?

 • Petter Kjørstad

  Men om du har dette fra en engelsk kilde, bør du være klar over at «cousin» på engelsk kan bety alt fra søskenbarn til firemenninger? Hva er kilden, forresten?

 • Openminded_realist

  La meg si det på en annen måte. Om man regner på hvordan løveangrep utvikler seg, og hvordan risikoen for løveangrep er. Burde man ikke undersøke det i nærheten av der løvene oppholder seg? Ikke inkludere Sibir hvor tettheten er løver er veldig liten?
  Hvis verden var i en tenkt situasjon hvor løver strømmet til Norge over grensa og bosatte seg i stort sett i grupper i Osloområdet, er det ikke mest hensiktsmessig å se på problemene som skjer der i førsteomgang? Hvorfor skal man inkludere plassene der det ikke er løver…. eller at løvetettheten er så lav at statistikken blir unøyaktig?

 • Karl S Trapp

  Samene er enormt overrepresentert på voldtektsbasis. Det skrives om dette hvert år.

  I tillegg har du Melkøya og Hammerfest, med flere tusen mannfolk i gassindustrien uten kvinner, og en del militærgarrisoner.

  Dessuten er fylket Norges tynnest befolkete, og det skal bare noen enkelthendelser til før det blir rimelig skjeve tall.

 • Karl S Trapp

  Tror ikke du når 40% i Pakistan, jeg ser 18% i de tallene jeg har. Selv om det såklart også skaper store problemer i gruppene der dette foregår.

 • Petter Kjørstad

  Materialet er 399 dommer og 398 domfelte. Det kan videre brytes ned på kjønn, fylke/tingrett og landbakgrunn – men da blir tallene veldig små – i alle fall om disse variablene kombineres. Når man bryter ned et tallmateriale så mye at man kommer ned på ensifrede forekomster av ett eller annet, vil de tilfeldige utslagene alltid bli store.

  Tingrettene omfatter i de fleste tilfellene flere kommuner, eller i alle fall én folkerik kommune. Det gir ikke mening å utelukke kommuner hvor det er få med innvandrerbakgrunn – det vil jo gjøre utvalget skjevt fordi mange nordmenn tas ut av statistikken.

  Det er bedre å slå sammen tallene for f.eks. de siste tre eller fem årene – hvis man vil se på fordeling mellom forskjellige typer etnisk bakgrunn (eller deler av landet). Men man må uansett ta hensyn til at anmeldte sedelighetssaker bare utgjør en liten prosentdel av det faktiske antallet, og at det heller ikke er alle saker som kommer for retten, som ender i en dom (eller en anke kan føre til frifinnelse i lagmannsretten). Dessuten kan oppklaringsprosenten være forskjellig. Det er f.eks. sannsynlig at flere med innvandrerbakgrunn blir identifisert og dømt.

 • Karl S Trapp

  Hei Petter,
  Hva med å selv sette deg inn i temaet før du vil drøfte det? Og det mener jeg på høflig vis.

  Jeg orker ikke drøfte et fakta med noen som ikke er oppdatert. Min erfaring er at om jeg legger ved en link til PEW, wikiepedia, eller om så SNL, så henger vedkommende seg opp i en formulering i den ene kilden, gir blaffen i å lære seg noe om temaet, og tror at han kan forkaste et fakta som en påstand som er forsøkt bevist. Søskenbarnekteskapene i den muslimske/arabiske verden er veldokumentert, og bør være rikelig tilgjengelig på google om du leter litt. Håper jeg ikke tolkes som surmaget.

  Mvh Karl

 • Petter Kjørstad

  Det er nok tendenser når det gjelder opprinnelsesland eller -landsdel. Og det kan godt være at sosioøkonomiske faktorer, f.eks. utdannelsesnivå, har betydning mht. det høye antallet sedelighetsdommer i Finnmark, men det kan også være noen betydelige tilfeldige variasjoner her.

 • Karl S Trapp

  Ja, da er ikke Tjomlid riktig sted å gå i alle fall. Og ikke noen av fansene hans her i debattfeltet heller. Herreminhatt.

 • Karl S Trapp

  «Det er f.eks. sannsynlig at flere med innvandrerbakgrunn blir identifisert og dømt.»

  Hvor har du det fra?

 • Karl S Trapp

  Petter forstår ikke forskjell på de 399 domfelte, og de mange tusen innbyggerne som disse kommer fra.

 • Oskar Tobias Rudquist Henrikse

  Det var du som så ut til å behandle Pakistan som en del av den arabiske verden. Men kanhende jeg misforstod

 • Petter Kjørstad

  Spørsmålet er om du er i stand til å framskaffe en kilde for det du mener er et faktum.

 • Petter Kjørstad

  Blant annet fordi mange asylsøkere avgir DNA-prøve i forbindelse med behandlingen av asylsaken, eller en familiegjenforeningssak, og de derfor lettere kan knyttes til en kriminell handling enn en tilfeldig nordmann.

 • Anne Hansen

  Feil. Jeg har folket i ryggen og folkeviljen sier: UT!

 • Anne Hansen

  «Artig lita frøken»? Hersketekniske fraser biter ikke på meg, lømmel!

 • Petter Kjørstad

  I dette tilfellet er tingrettskretser den minste geografiske enheten, ikke kommuner. Jeg skjønner ikke poenget med å luke ut noen områder, men det sier seg at tilfeldige utslag blir større med en liten befolkning, spesielt når statistikken brytes ned på små grupper innenfor denne befolkningen igjen.

 • Man kan heller ikke utelukke at Tjomlid har en forstyrrelse. Dette vanvittige ordgyteriet når temaet spørsmålet dreier seg om hvem som er overrepresentert på voldtekststatistikken er påfallende. I alle fall har er det enhvers rett til å tenke sine egne tanker omkring denne manisk-lignende adferden. Men, jeg håper at jeg tar feil. Jeg har (i motsetning til Tjomlid?) tatt feil før..

 • Lars Berglund

  Det er ikke en «kilde»henvisning det finnes et skille her som man ikke skal blande

 • Karl S Trapp

  Har du en kilde på det? Jeg googlet og kunne ikke finne noe tegn på det. Tvert i mot er utlendinger som ikke kjenner offeret og voldtar dem, vanskeligere å finne. Det er i tillegg svært mange voldtekter utført av asylsøkere og innvandrere mot kvinner som også er innvandrere som aldri anmeldes av kulturen til kvinnene.

 • Karl S Trapp

  Rett og slett bare en litt upresis ordlegging av meg.

 • Karl S Trapp
 • revenskrev

  De tre nordligste fylkene skiller seg ganske mye ut fra resten av landet på flere måter. Finnmark har toppet voldsstatistikker foran Oslo i over 60 år. Seksualmoralen nordpå er også mere løssluppen, spesielt i Finnmark som har toppet statistikker over kjønnssykdommer suverent i alle år (2-3 ganger over snitt). Vold og voldtekt er dessuten vanligere blant den samiske befolkningen enn blant nordmenn. Overrepresentasjonen oppgis å ligge rundt 50%. Som andre har påpekt er alkoholforbruket noe større enn i resten av landet. Dessuten så anmelder politiet i Finnmark alt de oppdager av vold, også på eget initiativ – i skarp kontrast til Oslopolitiet. Man ser derimot lignende trekk i andre arktiske områder; og mørketid er hovedforklaringen blant voldsforskere. Den fører til flere depresjoner, selvmord og voldelig adferd. Relativt sett har Alaska har mest vold i USA og Grønnland langt mere enn Danmark.

  Når det gjelder innvandrermiljø i Oslo spesielt, er det nærliggende å tro at underrapportering er et større problem enn blant øvrige nordmenn, grunnet æreskultur, kvinnesyn og mindre tillit til myndigheter og storsamfunnet.

 • Openminded_realist

  Det er helt klart at det er mange mørketall. Jeg er overbevist om at feks blant innvandringskvinner er det underrapportering. Jeg kan forstå at i noen tilfeller at det er lettere å anmelde om de ser anderledes ut.
  Derfor tror jeg at det kunne vært smart å sammenlignet med flere år, og flere land. Det har blitt gjort og resultatene er de samme i Sverige og i Danmark. I verste fall så bør vi vel ihvertfall bruke de tallene vi har her fra i fjor til å peke på et problem. Til tross for at noen mener at det er mange ting som ikke blir anmeldt og oppklart. Det er jo disse tingene vi har å gå etter for å korrigere samfunnet våres.
  Ellers setter jeg pris på sakligheten din som virker som en skikkelig mangelvare her inne. Det er mye følelser og formynderi i diskusjoner om menneskegrupper så man må trå varsomt.
  Allikevel må man trå foten helt ned tenker jeg slik at man kommer til bunns og ikke henger seg opp i det at man ikke skal såre andre sine følelser. For det er faktisk verre å overse et problem, både med tanke på offer og gjerningsmann, enn å såre noen følelser og bli kalt rasist.
  Jeg skjønner hva du mener med å si at materialet er 399 dommer, men jeg ser på det anderledes. Det (399) er frekvensen av uønskede hendelser i Norge på det området i 2015. Av de dømte tilfellene altså. Da blir materialet innbyggerne, og det intressante at så mange fra en viss gruppe er representert.
  Det er et problem.
  Et annet problem er stigmatiseringen av varslerne av problemet. Klart vi kan diskutere tallene og bruken av dem, men det er ganske klart for de fleste nå håper jeg at det er en viss overrepresentasjon av innvandrere i voldtektsstatistikken. Det synes jeg vi kan enes om snart, så vi kan diskutere årsakene til det. Ingen (seriøse) innvandringskritikkere mener at det bare har med kultur å gjøre. Og derfor bør det ikke være farlig å innrømme at noen grupper mennesker utøver mer slike forbrytelser enn andre?
  Enkelte på den andre siden virker religiøst overbevist om at vi ikke kan kalle overrepresentasjonen et problem engang. På bakgrunn av antagelser og tenkte mørketall. Det er tåkeleggende og fordummende. Ikke minst farlig for staten da vi nå har borgervernsgrupper som patruljerer gatene. Det er jo et resultat av vrangsynthet og altså en realitet i Norge.

  Jeg tror også det er en fordel å studere fenomenet der det oppstår hyppigst for å forstå hvorfor det skjer. Derfor tror jeg ikke det er relevant å ta med kommuner der det ikke er innvandring.
  Iallefall om det dette vi ser etter. Årsaker til, og forekomst av voldtekter utført av innvandrere

 • Per Spelmann

  Mørketallene er enorme innen muslimske miljøer. Alle tvangsgiftedejenter, og de fleste fra arrangerte ekteskap blir voldtatt resten av livet.

 • LasseRon

  Ja, men det er forskjell på denne typen forskning og på naturvitenskapelig forskning. Feks om et medikament er trygt å gi(her venter man selvsagt med å administrere preparatet til befolkningen til alle feilmarginer er knust opp og i mente). Forskjellen ligger i at vi ofte må handle på mistanke når det gjelder kriminalitet og slikt. Kommer det statistikk som viser økt risiko slik og slik så bør videre målrettede undersøkelser eller til og med mottiltak iverksettes straks, ikke lene oss tilbake og vente på resultater som holder vann i en doktorgradelig disputas på Oxford matematiske institutt. Så bør jo selvsagt disse mottiltakene vurderes ut ifra kostnad, hvor stor inngripen det er, og hvor sannsynlig det er for at vi kanskje kan ta feil. Feks kan terskelen for en holdningskampanje være lav, mens rutinemessige ransakelser være veldig høy(forhåpentligvis).

  Tallene er altså ikke ubrukelige i denne sammenhengen, selv om de ikke oppfyller den vitenskapelige gullstandarden.

 • Brian Cohen
 • Per Spelmann

  Og på facebook så rører han nå om Drammen som er en innvandrerkommune uten voldtekter utført av innvandrere.
  Så da kommer det nok snart en ny tåkelegging.

 • Petter Kjørstad

  https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2010-035/
  Det er ikke slik at norske voldtektsforbrytere nødvendigvis kjenner offeret heller, som du vil se om du finleser materialet som TV2 har samlet, men dette kan slå begge veier. Nært forhold mellom offer og gjerningsperson kan også gjøre det vanskeligere å anmelde et overgrep.

 • Mike Valifications

  Åhoi, enda en internettridder!

 • oz

  Tjomlid skriver jo:

  «Så, er da folk med innvandrerbakgrunn overrepresenterte i voldtektsstatistkken? Svaret er at vi ikke vet. Vi kan ikke vite. Kanskje er de det, og skulle jeg gjøre en kvalifisert gjetning, basert på de data som foreligger, vil jeg tror at det finnes en liten overrepresentasjon.»

  Det virker ikke som om han fullstendig utelukker det med tanke på hva han skriver der. Hva syntes du hvis du skal tolke den paragrafen?

  Om noen mener at de er overrepresentert bare pga kultur vet jeg ikke, men at mange mener det er hovedårsaken er det vel liten tvil om etter å ha lest hva HRS og Rolness lirer av seg.

 • Petter Kjørstad

  Tallene er interessante, men tallmaterialet for lite og for preget av enkelttilfeller (f.eks. vil tre dommer for en gruppevoldtekt gjøre et svært stor utslag) til at vi kan si trekke så mange konklusjoner ut av det (uten mange forbehold som det er vanskelig for folk flest å forstå).

  Om vi prøver å beregne tilbøyeligheten til å begå kriminalitet ved å se på hvor stor andel personer som er dømt for forskjellige typer kriminalitet, utgjør av det totale antallet innbyggere i Norge med samme landbakgrunn, vil vi f.eks. se at én bhutaner ble dømt for sex-overgrep (samt at én også ble dømt for drap) i 2015. Siden det bare er ca. 400 bhutanere i Norge, kan vi trekke den konklusjonen at bhutanere er vanvittig overrepresentert som sex-overgripere og mordere og derfor ikke bør slippe inn i Norge.

  Vi kan også trekke den konklusjonen at menn med bakgrunn fra ikke-vestlige land er mindre tilbøyelige enn etniske nordmenn til å begå sex-overgrep i bl.a. Finnmark, Buskerud, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og at etniske nordmenn bør utvises fra disse fylkene.

  Eller vi kan trekke den konklusjonen at finnmarkinger er så overrepresentert som seksualforbrytere (de har jo tre ganger høyere tilbøyelighet for å begå seksualkriminalitet enn befolkningen i Oslo) at vi burde stenge dem ute fra resten av Norge.
  Jeg mener tallmaterialet er for tynt til å komme med slike konklusjoner.

 • Openminded_realist

  Jeg har lest hva HRS og Rolness skriver, og hva Tjomlid lirer av seg (….)
  Jeg har ikke samme oppfattelsen som deg om det, men klart at det må bli høyrøstet for at folk skal ta det alvorlig. Selve debatten har vært så polarisert i mange år at jeg kan forstå at store ord brukes i retorikken. Det er ikke så heldig, men jeg tror det var nødvendig for at den vanlige fyren i gata skulle få med seg hva som foregår. Det siste året har jo de fleste skiftet mening om innvandring og innvandringsproblematikk.
  Så kan man diskutere hvor grensen går for hva som er definisjonen av dette. Altså hva betyr det at årsaken til de seksuelle overgrepene kommer av kulturen de tar med seg? I et land som Egypt leste jeg at 90% av kvinner har blitt seksuelt trakkasert. Er det litt naivt å tro at når de samme mennene kommer til Norge så legger de av seg disse utingene ved grensa? Stiller disse mennene med de samme kortene som meg og deg bare fordi de har passert en landegrense eller flere?
  Eller er det nærliggende å tro på de statistikkene vi har fått presentert faktisk er ganske nærme realiteten? Hvorfor må vi prøve å komplisere dette bildet når vi får de samme resultatene overalt?

  Skal jeg tolke det han skriver i det avsnittet er at han ikke tørr å konkludere til tross for at han ser at det er en overrepresentasjon. Jeg ser ikke at det er relevant i forhold til om han godtar kulturelle forskjeller eller forklaringsmodeller. Eller var det ikke det du ville frem til?
  mulig jeg feiltolket spørsmålet ditt

 • Derullandei

  Det skal mer til enn noen unnvikende formuleringer for å få personangrep til å se ut som argumenter.

 • Lars Berglund

  Men 399 er ikke et utvalg her, det handler om dømte personer (tilfeldige utslag) har ikke noe med absolutt tall å gjøre just her .
  Antingen har personen blitt dømt eller ikke uavhengig lands bakgrunn

 • Petter Kjørstad

  De 398 unike personene (Julio Kopseng ble dømt to ganger) utgjør det utvalget som vi tar utgangspunkt i for ev. å uttale oss om den totale befolkningen. Det er lite for å kunne si noe om hvorvidt personer med bakgrunn fra enkelte land er overrepresenterte eller om det er trender fra år til år.

 • Lars Berglund

  Men uten forsking så kan det vare måltidet de spiste den dagen katalysatoren med.
  Sannsynlighet og ren fakta blir to ulike saker her,
  Men som sagt det er ikke jeg som tog den sluttsatsen som Tjomlid gjorde her,
  Det ende som jeg var interessert i var finnes det dokumentasjon at fattige /utsatte personer i fattige områdene voldtar mer enn rike velbergede personer i rike områden.
  Om ikke så an man ikke bruke just den her ( han klager på at andre missbruker fakta)

 • Lars Berglund

  Men vi prater her domfelte personer her
  og om noe land kommer skjevt ut til eksmpel som Irak
  2.5% av alle dømte personer kom fra Irak (10 dømte av 399)
  Er ikke det noe som skal kunnes diskuteres?

 • Lars Berglund

  Men at personer fra Irak har 10 dømte av 399 dømte fast de har 40 000 personer Norge
  Sverige har i samme tidsperiode 0 og de er med 40 000
  Polen har 1 fast de er 90 000
  Pakistan romania og somalia havner med i den kategrien

 • Lars Berglund

  det er ikke 398 domfelte det er 399
  To ulike saker fast det er samme person, me ulike dommer

 • Openminded_realist

  Men hva om du tar tall fra flere år og hele Skandinavia. Forandres bildet?

 • Einar

  Her er det ikke snakk om hvilke kategorier en «burde» falle inn under. Er en adoptert, med to utenlandske foreldre, så er en vel per definisjon innvandrer?

 • LasseRon

  Marianne Sætre sier, og Tjomlid gjentar og gjentar at det er lettere å anmelde noen med annen landbakgrunn. Sakset fra Sætres svar til Rolness:

  «Mange av faktorene har direkte eller indirekte med de involvertes landbakgrunn å gjøre, og taler for at personer med annen landbakgrunn lettere oppleves truende og blir anmeldt, enn de norske personene som opptrer tilsvarende.[5]»

  Hvorfor gjelder dette bare for norske kvinner og utenlandske voldtektsmenn, ikke utenlandske kvinner og norske voldtektsmenn?

 • LasseRon

  Jeg skjønner hvordan små tallmateriale svekker statistisk signifikans. Men du svarer ikke på poenget i innlegget mitt.

  Selvsagt er ikke tallmaterialet for tynt til at vi bør rette tiltak mot Finnmarks befolkning. Av den grunn jeg skrev i forrige innlegg. Gidder ikke gjenta det utover å si at noen ganger er mistanke nok til at tiltak bør iverksettes. Noe som er vanlig i politiets arbeid. Du foreslår at vi ikke skal løfte en finger før vi er helt sikre?

 • Hvem i alle dager er «dere»? Jeg er slett ikke på HRS og Rolness sin side her. Jeg synes bare man tjener på å argumentere redelig. Og å endre definisjoner til man selv kommer best ut ser ikke bra ut. Jeg er helt enig i at en definisjon som går på kultur hadde vært bedre, men omtrent den eneste personen man kunne filtrere ut fra et slik definisjon er han ene som er nevnt. Man har ikke de dataene, med mindre man setter seg ned og dybdeintervjuer hver eneste dømte.

 • Tobb86

  Petter forstår langt mer enn deg, etter det jeg kan se. Du bedrer heller ikke det inntrykket ved å rakke ned på andre.

 • Tobb86

  Men det er vel ingen som vil ha «vanvittig» stor innvandring i dagens politiske landskap. De motsetninge vi ser i dag er i stor grad kunstig, det er enkelte utskudd på begge sider som roper høyt, men stort sett lever innvandrere og nordmenn fint side om side, som naboer, kolleger og venner.

  Problemet jeg har med Rollnes og HRS er at jeg ikke skjønner hvor de vil. Hva skal vi gjøre med denne informasjonen? Banke opp mistenkelige innvandrere som lusker rundt? Tvangskastrere innvandrere fra land med mye voldtekt? Slutte med innvandring? Kaste ut de som er her? Hva?

 • Tobb86

  Ut ifra bildet ditt så aner det meg at du er tilbakestående. Nå har vi det gøy du.

 • Tobb86

  Har du flere gøye konspirasjonsteorier på lager?

 • Kan godt være at jeg er tilbakestående – der må nesten andre uttale seg om, men jeg er i alle fall ikke en veik liten dritt av en kylling som gjemmer seg bak et nick.

 • En fyr

  Beklager, men jeg mener at vi hadde VANVITTIG mye innvandring i fjor. 30 000 asylsøkere, der en majoritet får bli i landet etter dagens regler!! Det ble født færre en 60 000 barn i Norge i fjor. Summen av de to tallene var «fornyelsen» i Norges befolkning i 2015.

 • Petter Kjørstad

  Alt kan selvfølgelig diskuteres, og det er ikke tvil om at personer med bakgrunn fra Irak er overrepresentert blant de domfelte i 2015. Hva det sier om hele populasjonen av personer med bakgrunn fra Irak, er mer usikkert. Men at en overproporsjonal andel av irakerne er unge, til dels krigstraumatiserte menn som har problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, spiller nok inn.

 • Petter Kjørstad

  Ja, og Bhutan – siden det bare er 400 bhutanere i Norge. Det ble også begått et mord av en bhutaner i 2015, så bhutan kommer slik sett svært dårlig ut i kriminalstatistikken.
  Men enkelttilfeller, f.eks. en gruppevoldtekt der tre personer med samme landbakgrunn er involvert, gjør altså svært store utslag når tallene er såpass små.

 • Petter Kjørstad

  Det er 398 domfelte personer fordi Julio Kopseng er dømt to ganger i 2015. Men det er 399 forskjellige dommer.

 • Petter Kjørstad

  Jeg ble gjort oppmerksom på i en annen kommentar at det ikke bare var i 2015 at Finnmark var sterkt overrepresentert, og at årsakene har vært diskutert i lang tid. Høyere anmeldelsesprosent KAN være en forklaring. Høyere alkoholforbruk, eller typen drikkemønster (mer stupfyll?) kan være en annen. Men egentlig er det vel ingen som kan si noe sikkert. Tror det blir jobbet med saken. Håper i alle fall det.

  Er også enig at det er viktig å jobbe målrettet med holdningsskapende arbeid mot asylsøkere og innenfor innvandrermiljøer.

  Egentlig tror jeg statistikken sier lite om f.eks. irakere eller somaliere flest. Det er grunn til å tro at det er noen få individer med utenlandsk bakgrunn som faller veldig utenfor og står for en svært stor del av kriminaliteten både når det gjelder voldtekter, ran, narkokriminalitet og vold. Det er nok spesielt dem tiltakene må rettes mot.

 • Lars Berglund

  Årsaken blir vel til en sekundær sak her ?
  Da forsking om årsaken til at personer begår seksuelt vold saknes,uten det så blir vel da det hele mest synsing.
  Det kan vare alt fra at personen ikke fikk en ny telefon da han var 10 år fra tomten til at han vart mishandlet som liten , eller kom fra krigsområde.

  Tjomles har for eksempel ikke presentert noen forskning som viser til at sosioøkonomiske faktorer gir en økt mulighet for å bli en seksuelt overgriper, men han bruker det for det for å forklare overrepresentasjon i av grunnlaget..

  Men var Obs jeg sier ikke at ulike faktorer spiller inn, men bare at det saknes grunnlag for å gjøre direkte antagelser på den tilgjengelige informasjonen som finnes og hvorfor en person begår seksuelt vold og blir til en overgriper.

 • Petter Kjørstad

  Om du tar tall fra flere år og hele Skandinavia, blir svensker helt klart den største gruppen blant seksualforbryterne. ;-)
  Mer seriøst: Det er visse problemer med å sammenligne, blant annet fordi svenskene inkluderer mer i definisjonen voldtekt.

  Tror nok det er sannsynlig at menn med bakgrunn fra «failed states», og mer generelt menn som har rusproblemer og/eller er involvert i annen kriminalitet, og har liten tilknytning til arbeidslivet / er dårlig integrert vil være overrepresentert. Og overvekt av unge menn i en populasjon vil i seg selv ha en del å si.

  Det de fleste glemmer, er uansett at det her er snakk om tiendels og hundredels promiller. 0,0077 % av befolkningen i Norge (egentlig litt færre fordi en del av de dømte ikke hadde oppholdstillatelse i Norge og derfor ikke er med i den norske befolkningen) ble dømt for seksualovergrep i Norge i 2015 – 0,0018 av dem for voldtekt.

 • Lars Berglund

  Vet faktisk ikke noe om personer fra Irak ,Somalia , Romania, Pakistan og Nordmenn (Tog top 4 etter Norge ) er involvert mer i gruppevoldtekter enn andre , den antagelsen låter jeg deg stå for.
  Det er med hvorfor som jeg sammenligner med andre grupper som har en mer likt antall personer her i Norge.
  Men selvklart det er ikke perfekt men det er den ende informasjonen som vi har å bruke

  Men samtidig skal vi heller da si dette for

  Nå må personer starte å voldta mer her i Norge og bli dømt mer, så at vi skal få et større grunnlag å jobbe mot?
  Da det faktisk bare var ca 0.008% av befolkningen som ble dømt for seksuelt vold (gjorde det enkelt med 5 mil innbyggere)

 • Det jeg ikke kan begripe er at hvorfor alle disse med rare nick ikke lar være å poste når de er premenstruelle.

 • Petter Kjørstad

  Så vidt jeg husker av materialet ble nordmenn, somaliere, rumenere og etiopere (muligens flere) dømt for gruppevoldtekt i 2015. For gruppen nordmenn spiller det liten rolle fra eller til, siden det uansett er så mange nordmenn. Men om tre etiopere ble dømt i 3 av 94 voldtektssaker (eller en som kategoriseres som colombianer, dømmes to ganger) i 2015, og ingen dømmes i voldtektssaker neste år, gir det svært store tilfeldig utslag. Det er bare å sammenligne Oslo og Buskerud (Drammen tingrett) for å se at ikke befolkningens landbakgrunn kan brukes for å forutsi tilbøyeligheten til å begå voldtekt. Drammen er den byen i Norge som her nest høyest andel med innvandrerbakgrunn, og i Drammen (og hele Buskerud) ble ikke en eneste mann med ikke-vestlig bakgrunn dømt for seksualkriminalitet i 2015 (en islending ble dømt for sexkjøp og en kvinne med «asiatisk» bakgrunn ble dømt for hallikvirksomhet).

  Den viktigste risikofaktoren for å begå seksualkriminalitet er uansett å være mann, så først og fremst bør holdningskampanjer rettes mot unge menn – samtidig som kvinner må gjøres bevisste på sine rettigheter.

 • En fyr

  Når det gjelder spørsmålet om hva HRS og/eller Rolness vil, så får de svare for det selv.

  Jeg mener at det minste ondet blant de alternativene du foreslår er å stoppe med innvandring og hjelpe folk i nærområdene. Hvis vi gjør det de neste 20-30 årene, og kommer frem til at vi fortsatt lever problemfritt uten kultumotsetninger og med trygge samfunnsinstitusjoner, bred oppslutning om velferdsstaten og gjerne vil berikes med fler innvandrere, så har vi alle muligheter til å ombestemme oss. Hvis vi imidlertid fortsetter med dagens innvandringstempo og ikke er villig til å revurdere før vi ser en alvorlig brist i samfundet, så har vi ikke noe handlingsrom annet enn å akseptere at det har skjedd en irreversibel skade.

  Jeg tror det er bedre å sette ned foten i dag og å ta tunge beslutninger med rasjonalitet og menneskelighet i bakhodet, heller enn å la våre barnebarn forsøke å reparere skaden mens fråden står ut av munnen på dem om 50 år.

 • Tja, er det feil, hvis man ser på tallene til tv2? Ifølge tv2-tallene så er samtlige gjerningsmenn i Drammen kommune norske, bortsett fra en islending som er dømt for å kjøpe sex, og en asiatisk dame som er dømt for hallikvirksomhet. Så hvilke av punktene («Drammen er en innvandrerkommune» og «uten voldtekter utført av innvandrere») mener du er «rør»?? Siden Rolness og HRL utelukkende bruker Oslo-tall (og feilaktige sådanne), hvorfor skal ikke Tjomlid kunne trekke frem Drammen, som den kommunen i landet med nest størst innvandrerbefolkning?

 • Det Tjomlid viser er vel hovedsakelig at det er ekstremt vanskelig å finne enkeltårsaker (da disse sannsynligvis ikke finnes, fordi det er et komplekst, sammensatt bilde av svært mange mulige årsaker), og at det av den grunn er ganske meningsløst å peke på landsopprinnelse, fordi den eneste grunnen man i så fall har for å peke på landsopprinnelse er nettopp å bruke denne spesifikke gruppetilhørigheten som begrunnelse, og for å rette pekefingeren.

 • Lars Berglund

  Du glemte da med at en til stor riskfaktor, det er at voldtektsmenn oftere er høyrehendt, så da må det med settes inn mer tiltak mot barnet er en gutt og spesielt høyrehendt (da 9/10 menn er høyrehendte i Norge) :)
  Iblant kan risken at generalisere, blir at man generaliserer for mye,

  Men har med et spørsmål :)
  Utgangspunkt er skole
  Tror du at vi skulle bruke en så bred generalisering som det blir gjort at det handler om menn , om dette handlet om barn og faget matte?

  Om det vist seg at 400 barn ikke klart kunnskapsprøve i matte i 2015
  Vi har samme tall med samme differensiering , skulle vi da si at alle barn trenger mer matte?
  eller skulle vi legge annerledes fokus og inngangspunkt på hvordan i presenterte den fakta og diskutert ting annerledes?

 • Det er vel dessverre nettopp det de er, tallene er for små til at de kan gi noen form for veiledning i hvilke grupper man må beskytte seg ekstra mot. Mener du at vi som bor i Drammen bør passe oss ekstra godt for islendinger, for eksempel? I og med at islendinger står for femti prosent av innvandrer-relaterte seksualforbrytelser i Drammen… Det er nettopp her problemet ligger, tallene er for små til at de kan brukes til noe annet enn nettopp i de enkelttilfellene hver enkelt sak er.

 • I så fall burde man jo også gjøre motsatt, luke ut de kommuner med mange innvandrere, siden det muligens ville trukket i motsatt retning. Men nei, jeg tror nok det beste er å ta med alt.

 • Tobb86

  Nå gjør han det ironisk, for å benytte samme «teknikk» som Rolness/HRS. Og du går rett i fella og kaller denne måten å se på tallene for «rør». Da synes du vel det samme om HRS sin tilsvarende bruk av tall.

 • Det som jo er det store spørsmålet er hva det betyr at 10 irakere har blitt dømt. Sier det noe om irakere generelt? Skal man på bakgrunn av dette tallet gjøre noe spesifikt med/mot irakere? Siden informasjonen ikke sier noe som helst om bakgrunnen til de dømte er det faktisk komplett umulig å si noe som helst om årsaker her, utelukkende det faktum at en person har sin opprinnelse i Irak betyr ingen verdens ting, og hvis man skal gå rundt og være redd for, eller beskytte seg ekstra mot, irakere fordi 10 av 40.000 har blitt dømt for seksualforbrytelser, da trekker man strikken en smule langt synes jeg.

 • Per Spelmann

  Diskusjonen dreide seg opprinnelig om voldtekt i oslo, noe Tjomsen mente var feil.

 • Tobb86

  Neida, diskusjonen dreier seg om hvorvidt innvandrere voldtar mer enn nordmenn, ikke hvorvidt de gjør det i Oslo.

  Du gikk i fella, og det er litt pinlig for deg, så skjønner behovet for å bortforklare.

 • Tobb86

  Hvis vi stopper med innvandring kommer hele det norske velferdssystemet til å kollapse. Vi har ingen befolkningsvekst i Norge utover innvandring (befolkning synker faktisk noget), og dette i kombinasjon med eldrebølgen gjør at antall arbeidere per pensjonist kommer til å synke. Dermed mindre velferd til de som bor her.

  Vi er altså avhengig av en viss innvandring for å opprettholde vår levestandard, så er jo diskusjonen hvordan type innvandring dette bør være. Dagens ordning med høy grad av asylinnvandring og vanskelig med arbeidsinnvandring er kanskje ikke det beste når det gjelder dette.

 • Tobb86

  Men det var ingen villet handling at det skulle komme 30,000, de bare kom.

 • oz

  Dere er deg og Einar. Det var dere to jeg diskuterte med her.

  Det virker som om vi stort sett er enige i grove trekk? Jeg skrev jo også at jeg har full forståelse for at HRS og Rolness ikke har korrigert for dette da de muligens ikke visste om det. Det jeg derimot ikke skjønner er når Einar i denne tråden ikke forstår hvorfor det i denne sammenhengen egentlig blir feil å plassere Kopseng som innvandrer når det egentlig er kulturell bakgrunn vi ser etter (ihvertfall hvis man har lyst til å være redelig).

 • oz

  Skal svare på dette når jeg har tid, men i mellomtiden kan du kanskje fortelle meg hvor mange «mange» er og om problemet er ekstra stort i Indonesia siden du nevner de spesielt? Jeg fant ikke tall for Indonesia, men totalt sett vært det snakk om komplikasjoner i 0,2-0,3% av tilfellene, noe som ihvertfall ikke kan kalles «mange».

 • En fyr

  Ja, de bare kom. Og i år kan det til og med komme flere. Jeg mener derfor at vi må endre reglene slik at ingen får oppholdstillatelse eller asyl med denne fremgangsmåten, men at vi istedenfor sender dem umiddelbart tilbake til NATO/FN kontrollerte leire i nærområdene.

  Dette er utvilsomt hjerterått sett i perspektiv av den behandlingen asylsøkere tidligere har fått, men jeg tror det er den minst ugunstige fremgangsmåten.

 • Petter Kjørstad

  Dette kunne hatt noe for seg hvis du kunne ha dokumentert at høyrehendthet medfører en like stor økning i risiko for å begå seksualkriminalitet som det å være mann.

  Men om det i det hele tatt er noen sammenheng, er det vel mer som peker mot at den er motsatt, siden keivhendthet forekommer dobbelt så ofte hos menn som hos kvinner.

  Det er forsket på sammenheng mellom keivhendthet og kreativitet, høy intelligens, alkoholisme, schizofreni, homofili, pedofili, parafili og aseksualitet, og det er _mulig_ det finnes svake korrelasjoner med alle disse variablene. De vil da eventuelt trekke i litt forskjellige retninger.

  Det er også forsket direkte på korrelasjon mellom keivhendthet og kriminalitet (inkl. seksualkriminalitet). En undersøkelse gav følgende konklusjon:

  «Men with a criminal history (both sex and nonsex offenders) were 85.8% right-handed, whereas controls were 88.5% right-handed, a significant difference […]. Similar results occurred comparing right-handers to ambiguous/mixed (i.e. ‘ambidextrous’) handers […].
  Se https://ncatcapstone.wikispaces.com/file/view/Article+7+criminality.pdf
  Dette er noe jeg googlet fram nå. Ta det med en stor klype salt.

  Om 389 av 398 elever som strøk til matteeksamen var gutter, ville det selvfølgelig ha mye for seg både å styrke matteundervisningen generelt, å se på hvorfor gutter eventuelt har mindre utbytte av undervisningen, og sette inn tiltak spesielt mot guttene (det kan f.eks. hende de har større utbytte av mer fysisk aktivitet og mer taktile undervisningsformer). Det ville i alle fall ikke funke å stigmatisere gutter (eller gutter med en bestemt bakgrunn) som dumme. Slikt virker selvforsterkende.

 • oz

  Hvor bruker Tjomlid en amerikansk rapport i denne artikkelen? Så vidt jeg kan se refererer han til SSB, Politiet og NKVTS.

  Det er fullt mulig å imøtegå det, men du vil ikke fordi du rett og slett ikke har noen argumenter som holder mål.

  Så avslutter du fint med en «alle som forstår.. » sak hvor du hevder at de som er uenig enten er dum, uvitende eller prøver bevisst å forlede. Tåpelig. Jeg kan både statistikk og prosentregning (har etter ditt eget utsagn hatt mer statistikk enn deg i tilfelle du lurer) og det er rimelig klart at det er motsatt av hva du sier. Det er du (og HRS og Rolness) som prøver å forlede folk. Ikke motsatt.

  Prøv gjerne å komme med seriøse argumenter imot det Tjomlid skrev (hyggelig med en skikkelig debatt), men vær så snill å avstå fra slikt tull som den forrige posten din. Du snakker om at det er umulig å motbevise en negativ? Vel det er enda vanskeligere å motbevise ingenting, som jo vært det du kom med denne gangen…

 • Axel

  Utrolig at du gir honnør til TV2 når de viser tall du ikke kan bortforklare, denne gangen. De viser til statistikk som du ellers i andre settinger har gjort alt for å diskreditere men nå er det gjort et så grundig arbeid ( egentlig ikke) at du lar statistikken stå som den er. Interessant…

 • LasseRon

  Faktisk ja. For befinner du deg i Drammen er det jo sannsynlig at du vil støte på akkurat de individuelle islendingene, i hvert fall om de er få. På generell basis er det derimot ikke grunnlag for å si at islendinger er farligere.
  Men dette var besides the point. Nå svarer jeg bare på det spesielle eksempelet du gir.

  Det jeg egentlig prøver å si er at myndighetene gjerne kan komme med lavterskel og lite invasive mottiltak basert på mistanke alene. Det er ikke noe galt i det. Faktisk gjøres dette i stor grad. Og statistisk usignifikant materiale kan likevel tjene til å gi mistanke om en større trend som muligens er til stede og ville blitt støttet dersom utvalget var større.

  Hvis feks 19 av 60 forbrytelser i en liten by ble gjort av ukrainere gir det en pekepinn på at man bør se nærmere på det ukrainske miljøet og se på hva det er som foregår, selv om man på ingen måte kan slå fast at ukrainere stort sett er mer kriminelle. Feks kunne man i akkurat dette tilfellet funnet ut at det var en kriminell familie som sto bak alle forbrytelsene eller at alle hadde vært barnesoldater etc. Skulle man sittet og ventet til alle tallene ble statistisk signifikante kunne det tatt svært lang tid, verdifull tid.

 • Tobb86

  Du anklager altså noen for å gjøre noe du ikke tror de ville gjort sånn ellers? Jaha.

 • Openminded_realist

  Slik jeg tolker det så har vi for få kriminelle i Norge til at de mest inkonsekvente av oss kan dra konklusjoner. Hadde vi vært 10 millioner flere og tallenes tale vært den samme, ville det hjulpet? Eller synes du andel seksualforbrytere uansett er for liten til å kunne peke på problemer?

  Jeg jobber som ingeniør og for meg er det hensiktsmessig å ta med så mange faktorer som mulig for å få et mest mulig korrekt resultat. Unøyaktigheter kan felle store prosjekter. Jeg tvinges til å bruke forsvinnende små faktorer fordi de også er avgjørende.
  Slike sannheter kan ikke hviskes bort fordi vi ikke er 100% sikker på hvorfor faktorene oppstår. Det er tydelige tegn til at realiteten er slik og jeg må legge det inn i min utregning for å få det rette resultatet.
  Det er forferdelig om ikke det samme prinsippet skal gjelde om menneskers sikkerhet. Vi gjør allerede tiltak for å lære opp asylsøkere om hvordan de skal behandle norske damer. Det er vel en årsak til det?

  Jeg synes det er fordummende å så tvil rundt problematikken og useriøst og farlig å latterliggjøre de som motsier tåkeleggingen.

  Når det er sagt så sier du jo faktisk at du også tror at det er en overrepresentasjon fra «failed states» så hvorfor du i etterkant sier at det er absurd at vi skal sortere grupper etter hvilken risiko de utgjør er for meg i seg selv absurd

 • Openminded_realist

  Ikke om man skal prøve å få et nøyaktig bilde av det vi ser etter?

 • Axel

  Helt riktig…

 • Tobb86

  Og hvorfor skulle noen bry seg om det?

 • Per Spelmann

  Det er jo bevist at de gjør det, det er ikke lenger noe å benekte.

 • Petter Kjørstad

  Jeg har ikke noe særlig sans for kollektiv dømming. Enhver iraker eller afghaner er like uskyldig i å begå voldtekt som enhver nordmann – inntil han eventuelt skulle bli dømt for en. I hvert enkelt tilfelle er det forsvinnende lite sannsynlig. Faktisk blir innbyggerne i Øst-Finnmark tingrettskrets (utelukkende nordmenn) – og personer med bakgrunn fra Bhutan – dømt oftere i sedelighetssaker (i forhold til disse populasjonene) enn alle andre grupper med bakgrunn fra muslimske land.

  Det lave antallet voldtekter som faktisk blir pådømt i Norge (rundt 100 i året) skjuler imidlertid en virkelighet som vi dessverre ikke har så mye kunnskap om. Det virkelige antallet voldtekter i Norge ligger kanskje på 15 000 per år. Både innvandrede menn og menn oppvokst i Norge må få banket inn at seksuelle handlinger uten tydelig samtykke er et straffbart overgrep. Flere kvinner (ikke minst blant innvandrere) må bli bevisste på sine rettigheter. Vi må få flere kvinner til å anmelde overgrep, og vi må prøve å sørge for at så mange som mulig av reelle overgrep (ikke den bittelille andelen som er falske anklager), fører fram til en dom (uten at vi går på akkord med rettssikkerheten, naturligvis). Dette er ting vi både kan og bør gjøre noe med. Det er vi sikkert enige om.

  Og jeg utelukker på ingen måte at det er kulturelle faktorer som kan påvirke tilbøyeligheten til å begå voldtekt, men disse er kompliserte, og religiøs tilknytning forklarer neppe særlig mye.

  Det er forskjeller på ingeniørfag og samfunnsvitenskap, og også et godt stykke fra deskriptiv samfunnsvitenskap til hva som bør utløse politiske tiltak.
  Undersøkelser har vist at aspergere er sterkt overrepresentert blant ingeniører. Aspergere er i regelen lite empatisk. Uempatiske mennesker blir dårlige foreldre. Betyr dette at vi bør forby ingeniører å få barn?

 • Tore Halvorsen

  Man kan vel bare konkludere med at du e en skikkelig tøvkuk.

 • Tore Halvorsen

  Ganske enkelt, med små plasser så er det ikke mange saker med ukjent gjerningmann. Alle kjenner alle. Det øker vel sjansen for anmeldelse og oppklaring når man vet hvem den tiltalte er kontra en ukjent gjerningsmann. Så kan man se på tallene mtp henleggelser eller som ikke blir anmeldt engang. Her tror jeg også at saker med ukjent gjerningmann lettere blir henlagt/forblir uanmeldt, kontra saker der man vet identiteten til overgriperen.

 • Petter Kjørstad

  Jeg tror nok også at oppklaringsprosenten har noe å si her. Men det er påfallende at det i forhold til innbyggertallet dømmes seks ganger flere for seksualforbrytelser i Øst-Finnmark tingrettskrets enn i Oslo, som er sentrum i en region med 1,5 millioner innbyggere og i tillegg til egen befolkning også til enhver tid huser titusenvis av studenter, arbeidspendlere, turister, ulovlige innvandrere og andre som trekkes mot storbyen for å være med på arrangementer, feste eller begå kriminalitet.
  Små og tette samfunn kan også virke motsatt vei – og gjøre det vanskeligere å få noen dømt for overgrep – særlig hvis den som har begått overgrepene er en person med mye innflytelse i lokalsamfunnet.
  Det blir bare spekulasjoner.

 • En fyr

  Jeg kan være enig i at Norge kanskje kan ha glede av visse typer spesialisert kompetanse fra utlandet for å nå våre ambisjoner om gode velferdstilbud, men det må vi holde HELT adskilt fra diskusjonen om asylinnvandring.

  Tallmaterialet om asylinnvandrerne viser at de dessverre er en betydelig netto belastning på velferdsstaten, og at de på ingen måte innehar den kompetansen vi har mangel på. Tvert imot bidrar de til å øke underskuddet på ufaglærte jobber i vårt moderne kunnskapssamfunn.

  Graden av belastning varierer litt ut fra landbakgrunn, men at det er en netto belastning er det liten tvil om. statistikken viser,lav yrkesdeltagelse, lave skatteinntekter, høye sosiale utgifter, og som diskuterte innledningsvis, sterkere representasjon i kriminalstatistikk.

  Uten at jeg har tall for å dokumentere det, har jeg også et inntrykk av at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert blant trygd- og sosialmisbrukere. Hvis det stemmer, er det heller ikke bra. Vi har f.eks. hatt flere eksempler på organiserte svindler som involverer mange titalls (om ikke flere hundre) medlemmer av en minoritetsgruppe. Jeg tror ikke jeg har hørt om tilsvarende organiserte misbruk blant større grupper av etniske nordmenn. Isllefall ikke i samme grad.

  I sum så tror jeg velferdsstaten klarer seg klart best uten asylinnvandring.

 • Openminded_realist

  Den siste var litt kjip og helt unødvendig. Er ikke det en sykdom som rammer uvillkårlig?
  Om du prøver å så tvil om vi kan bruke statistikk til noe som helst så virker det som du vil ødelegge og vrenge hele diskusjonen.Det er vel lite hensiktsmessig? Men det er jo akkurat slik jeg oppfatter deg og Tjomlid.
  Vi bruker i dag statistikk til å dømme grupper allerede. Problemet er at vi bare dømmer dem det ikke er tabu å dømme. Dvs menn generelt. Så fort det er snakk om minoriteter eller kvinner så er det samfunns strukturelle problemer. Byrden om at unge gutter oftere kjører uansvarlig blir betalt av nettopp unge gutter via høyere forsikringspremie. Det at jenter tidligere var underrepresentert i høyere utdannelse var et samfunnsproblem. Dette klarte vi å snu slik at det nå er et overskudd av jenter. Vi tilpasset utdanningssystemet slik at det skulle være lettere for kvinner å komme seg frem.
  At unge menn nå er underrepresentert fremstilles som et problem som menn har.
  At innvandrere fra visse områder begår mer kriminalitet bør bety at vi skal iverksette tiltak. Og det gjør vi med asylsøkere. Heldigvis.
  Tror det er viktig å bryte ned tabuer. Da kommer vi lettere frem til løsninger.
  Jeg sammenlignet vel egentlig ikke ingeniørfag og samfunnsvitenskap, men ville få frem et poeng om at det bør være hensiktsmessig å ta med de kjente faktorene i et verdensbilde selv om man ikke helt forstår dem. Man kan iverksette tiltak uten å vite hvorfor ting er som de er nettopp for å beskytte oss selv. Kanskje spesielt når det gjelder for å beskytte oss selv.
  Klart vi må vokte oss for å stigmatisere en gruppe, men det hjelper ikke om vi bare skal hviske dette til hverandre. Det bygger opp verre fordommer og trykk. Kalde fakta er nettopp kalde fakta

 • Petter Kjørstad

  Visst kan det diskuteres, og det er det vi gjør, men vi må ta dette med en klype salt. For det første dreier det seg om saker med vidt forskjellig alvorlighetsgrad, fra grove voldtekter til kyssing på kinnet og halsen mot en kvinnes vilje (akkurat det var noe en syrer ble dømt, for da – den eneste dømte syreren).
  Du glemte forresten en islending – dømt for sexkjøp.
  Og dessuten er bhutanere de som er mest overrepresentert (det er jo bare 380 bhutanere bosatt i Norge) og ikke minst nordmenn i Øst-Finnmark, da. De har seks ganger høyere sannsynlighet for å bli dømt i sedelighetssaker enn folk i Oslo (med 1/3 med innvandrerbakgrunn og alt).

  Og i den grad personer med utenlandsk bakgrunn er overrepresentert går det stort sett utover deres egne (folk med samme landbakgrunn). Ut fra det jeg har sett av materialet, utgjør personer med utenlandsk bakgrunn generelt neppe noen større risiko for nordmenn enn det nordmenn gjør selv.

 • Axel

  Fordi det er nettopp det at noen bryr seg om det. Når noen farer med villedende tolkning av statistikk så blir det viktig at det ikke blir uimotsagt.

 • Gregers21

  Hvorfor er det lov å hevde at samer er overrepresentert men når vi snakker om folk fra land med kvinnesyn fra 600 år etter Kristus så er samme påstand «rasistisk» ?

  Er ikke denne uttalelsen også da rasistisk ovenfor samer ?
  venstresiden, make some sense ! Hvorfor hater dere samer så mye men liker islamister ??

 • Elizabeth Darcy

  Jeg synes denne bloggen har byttet fokus i det siste. Fra å være en stemme mot alt snåsavås og vaksinehysteri, til å bli en stemme for innvandring fra muslimske land.

 • Umklapp

  Jeg tror Tjomlid og fler overser noe ganske sentralt i tallene fra TV2.

  http://s29.postimg.org/5pamn72sn/locals.png

  Jeg tok noen av de største gruppene og sammenlignet representasjonen med andelen muslimer i landene de kom fra. I dette utvalget finner vi en korrelasjonskoeffisient på over 0.8, altså en sterk korrelasjon, hvilket antyder at omfanget av seksuelle overgrep i et samfunn er sterkt korrelert til andelen muslimer i samfunnene.

  Dette stemmer overens med lignende datasett jeg har sett tidligere. Stort sett alle målbare sosiale faktorer i et samfunn forverres proporsjonalt med andelen muslimer.

  Merk imidlertid at jeg ikke tok med hele datasettet. Det kan overlates til «proffene» som Marianne Sætre. Men dette kan være et godt påskudd for å gjøre denne utregningen, så kan jo Tjomlid og kompani håpe på at tendensen vi ser i det utvalget jeg gjorde er feil.

 • oz

  Ja man er innvandrer og i statistikken til SSB skal man selvfølgelig havne i den kategorien, men blir man adoptert som liten til en norsk familie med norske foreldre så har man ikke utenlandsk kultur og bør følgelig ikke brukes som et eksempel på at kulturen til innvandrere er grunnen til voldtekt. Du skjønner såpass sant? At HRS og Rolness ikke fjernet han er forsåvidt forståelig da det er r godt mulig de ikke visste om det, men at du ikke ser ut til å skjønne at det blir feil er litt bekymringsverdig..

 • Olav Mikkelsen

  Innvandrerbefolkningen i Norge utgjør 15,6 % av totalbefolkningen i Norge. Det vil si at det er 805 000 personer med innvandrerbakgrunn i Norge (per 1. januar 2015).

  100 av 399 stk er utlendinger ≈ 25%.

  Allerede overrepresentert. Men det er mer:

  I tekstene der voldtekt og forgripelse er nevnt i klartekst, er det totalt: 110, Ikke norsk: 40. Det vil si 40/110 * 100 ≈ 36% utlendinger.

 • Brian Cohen

  Og der har også Marianne Sætre selv kapitulert. :-)
  https://disqus.com/home/discussion/dbno/hvem_takelegger_rolness/#comment-2537794219

  » I konklusjonen ligger ingen fornekting av at en betydelig andel (om lag 25 posent) av mistenkte/siktede hadde statsborgerskap fra annet sted enn Norge/Europa, og rundt halvparten hadde foreldre med bakgrunn utenfor vårt kontinent.»

  CASE CL-OSED!

 • Karl S Trapp

  PEW rapporten han viser til, som han tror beviser at innvandrere oftere blir anmeldt enn norske overgripere. Les teksten hans en gang til, så vil du se at den utgjør et viktig poeng for ham. Bare så synd at den for det første ikke er relevant for Norge, for det andre ikke representativ for USA da den har et lite kildegrunnlag, og til sist at den gjelder helt andre grupper.

 • Karl S Trapp

  Du har allerede vist at du ikke forstår å lese statistikken som man drøfter her, samtidig som du beskylder alle andre for å ikke kunne lese en enkel tabell.

  Til sammenligning ligger din meningsfelle Petter et par hakk over.

 • Karl S Trapp

  Hva er egentlig poenget med denne synsingen? Når man uansett slenger med de påstandene man selv vil ha med, slik Tjomlid gjør; hva er det meningen å oppnå -annet enn bortforklaringer?

  Hva er galt med å lese tallene slik de står? Og de viser at 17% av befolkningen begår halvparten av voldtektene. Det innrømmer selv Sætre.

 • oz

  Jeg ser fremdeles ikke hvor Tjomlid nevner PEW? Kan du ikke bare si hvor det er og hvorfor det er feil? Du forklarer faktisk ingenting som vanlig. Kommer bare med løse uttalelser påstander uten noen form for bevis eller forklaringer.

 • Einar

  Du er rimelig treig. Selvfølgelig skjønner jeg hva du mener. Poenget er at dette er irrelevant i denne sammenhengen. Kopseng er ett enkelt menneske i denne statistikken, og det at Tjomli trekker ham ut og forsøker å si at han ikke er noe han per definisjon er, blir ganske underlig. Hvorfor i all verden skulle HRS eller Rollness «fjerne ham»? Han er per definisjon en innvandrer og hører derfor til i den kategorien, akkurat som du selv innleder med.

 • oz

  Haha rett på personangrep ja. Alltid like hyggelig det vettu. Jeg er treig? Det er da vitterlig du som ikke forstår at selv om han i SSB sin statistikk selvfølgelig skal falle inn under innvandrer så passer ikke det med HRS og Rolness sin bruk av statistikken. Det de egentlig er ute etter er de med en annen kultur og da skal selvfølgelig ikke Kopseng være med. Jeg håper du etterhvert klarer å se at dette faktisk er to forskjellige ting. Skal man bruke kultur som argument må man først klare å finne de som faktisk har vokst opp med en annen kultur. Vil man diskutere om det er genetisk blir det selvfølgelig annerledes.

 • Per Spelmann

  Whataboutisme er tåkelegging.

 • Einar

  Grunnen til at jeg begynte forrige innlegg som jeg gjorde var den nedlatende tonen din («bekymringsverdig at du ikke skjønner det» – Klassisk hersketeknikk) Igjen – Jeg forstår hva du mener. Må jeg si det en tredje gang? Jeg forstår hva du mener.

  Og igjen – Poenget er at Tjomlid begynner å virke ganske desperat når han plukker ut ett menneske fra statistikken, for å så tvil om hvorvidt han tilhører i den gruppen, når han rent faktisk gjør det.

  I tillegg synes jeg du tenker kort, når du mener at kultur umulig kan ha noe å si i et sånt tilfelle. Hvis en gutt fra Somalia adopteres til Norge – Synes du det virker utenkelig at denne gutten, til tross for at han har to etnisk norske foreldre, søker samhold med andre somaliere i Norge og dermed til en viss grad tar del i denne kulturen, eller i alle fall er mer fortrolig med denne kulturen enn en hvilken som helst etnisk nordmann?

  Tjomlid påstår at han er faktaorientert. Da skal han ikke begynne å synse om en innvandrer «egentlig» skal regnes som en innvandrer. Når en driver med statistikk opererer en med bestemte kategorier med klare avgrensninger, ellers blir det håpløst å lage en statistikk. Selvfølgelig er ikke Kopseng den eneste i en slik statistikk som en kan nyansere gruppetilhørigheten hos. Det er helt sikkert mange som egentlig på sett og vis muligens burde vært i den eller den gruppen. Poenget er at en må operere med de kategoriene som er satt.

  Vi får bare være uenige her, for jeg tror neppe vi kommer noe videre.

 • oz

  Beklager hvis jeg var litt nedlatende tidligere. Jeg følte vel bare at du ikke faktisk kom med noen argumenter i det hele tatt… Du kom nå med litt argumenter denne gangen, så det var litt bedre ? (mener det ikke på noen nedlatende måte i det hele tatt). Ja, i teorien kan han fremdeles bli påvirket av det etter at han kommer til Norge hvis han er med folk fra hjemlandet sitt hele tiden etter at han kommer hertil. Men det kan jo og nordmenn som har bodd i utlandet og innvandrere som har bodd lenge her. Det er definitivt umulig å få med alt. Du kunne også ha nevnt at det er mange som er adopterte som ikke begår slike handlinger og at de kanskje totalt sett bidrar til å senke snittet til innvandrere selv om dette ene eksempelet var negativt. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er absolutt en mulighet.

  I statistikken må man selvfølgelig ha klare avgrensninger og der er det heller ingen tvil om hvor han skal plasseres. Problemet blir jo når man da skal bruke denne statistikken til noe annet. Skal man da være redelig (noe man bør være) må man enten gå gjennom dataen og fjerne slike tilfeller, nevne slike forbehold i artikkelen eller legge inn feilmarginer som dekker det inn. HRS og Rolness gjør ingen av delene. Det er et problem.

 • lars hagen

  Det er ingen fakta fra Tjomlid, det er kun ulne påstander og rent sludder.

 • Petter Kjørstad

  Og det er syriske flyktninger og andre arabere som begår nesten alle overfallsvoldtekter mot norske jenter i Oslo, ikke sant? Det er det jeg prøver å bortforklare?

  Da kan du lese dommene selv – slik de er gjengitt i TV2s oversikt, og fortelle meg hvor mange syrere – og arabere generelt – som ble dømt for å ha voldtatt norske jenter i Oslo i 2015.

  Svaret er 0.

 • Petter Kjørstad

  Alt kan diskuteres, og det er ikke tvil om at personer med bakgrunn fra Irak kommer dårlig ut i denne oversikten i forhold til deres andel av den totale befolkningen i Norge.

  Men dess mer jeg ser på oversikten over dommene, dess mer i tvil blir jeg om hvilke slutninger man kan trekke fra den.

  Dommene burde ha vært sortert etter alvorlighetsgrad.

  Inne på sidene til HRS er det nok mange som mener landbakgrunnen til de domfelte beviser at irakere står bak en stor del av voldtektene i Oslo – og spesielt overfallsvoldtektene.
  Men DET er ikke noe denne oversikten beviser. Ikke en eneste iraker – eller araber generelt – ble dømt for å ha gjennomført en voldtekt mot en norsk jente i Oslo i 2015.

 • soriella

  Nei, der fins tilogmed overgripere fra Senegal:

  http://www.nrk.no/troms/fikk-vite-om-kjaerestens-voldtekt-1.8353010

 • soriella

  De utenlandske overgriperne skal selvfølgelig aldri slippes løs i det norske samfunnet, de skal utvises etter soning! Den ene norske må vi vel slite med også etter soning.

 • soriella

  Voldelige, kvinneforaktende, kvinnemisbrukende «barn». Som han som voldtok ei full jente på Stortingets trapp…

 • soriella

  Jeg tror ikke dere (verken Einar eller du) tar helt høyde for hva som inngår i «kultur» – eller erfaringsbakgrunn. (Heller ikke Tobb86 her nedenfor, som prøver å vri det over på gener når det ikke «kan» dreie seg om kultur siden en person ble adoptert til norske foreldre som barn). Ikke for at jeg vet noe som helst om Kopseng. Men jeg har erfaring med utenlandsadopterte OG med psykisk skadede overgripere. Et barn preges helt grunnleggende av erfaringer både prenatalt, perinatalt og neonatalt. Det kan dreie seg om at en mindreårig, voldtatt gravid jente i f.eks. Latin-Amerika sender høye doser stresshormoner over i fosterets blod. Jenta kan selv være underernært eller feilernært, mentalt feilstimulert eller traumatisert, og ha en mangelfull egenpleie som igjen påvirker fosteret… Og hva med den eventuelle pleie som blir den nyfødte til del? Blir han liggende uten omsorg mesteparten av tida, kanskje i egne ekskrementer som skaper fryktelig ubehag i en liten skrott og dermed i en hjerne under utvikling? Blir han slått om han skriker? Får han i det hele tatt noe som ligner kjærlighet, av en mor som hater det faktum at hun er blitt mor? Ingen andre er der heller, til å kompensere… I såfall blir han kanskje – i heldige tilfelle – «barnevernets barn» i sitt opprinnelsesland, og barnevernet vil se det som en stor lykke for ham om et ektepar i Norge kan plukke ham opp og gi ham et hjem… Men barnet er allerede preget av sine grunnleggende erfaringer, og kan komme til å utøve fryktelige gjerninger når han har oppnådd en voksens destruktive kraft. (For ordens skyld: jeg kjenner til lignende saker blant etnisk norske. Men andelen utenlandsadopterte i barnepsykiatriske institusjoner i Norge er meget høy.) Barn fra kulturer der fysisk avstraffelse er vanlig, selv av spebarn, kan være sterkt preget av kroppslig ulyst, frustrasjon og aggresjon, dette blir en grunnleggende bestanddel av personligheten, og «trigges» f.eks. i seinere arousal-situasjoner der en prøver å uttrykke sin seksualitet – etter at puberteten er inntrådt. Dette selv om de er blitt adoptert av kjærlige foreldre f.eks. som 5-åring! Kropp og hjerne har sin hukommelse, om den enn ikke er bevisst!

 • soriella

  Denne kommentaren skal jeg markere i mitt personlige arkiv, slik at jeg ikke glemmer den. Den er helt enestående i sin kynisme!

 • oz

  Endelig noen som hadde noen gode argumentet! ? Joda, jeg er selvfølgelig klar over at de som blir adoptert bort kan ha vært utsatt for forskjellige traumer, både før og etter fødsel, og at dette kan være skadelig. Jeg vet ingenting om omfanget eller hvor store skader man kan ha i forskjellige aldre, men at det har en betydning? Helt klart. Hvis de er overrepresentert i barnepsykiatrien (har du noen kilder på det? Hadde vært interessant å lese) så tyder jo det på at de har vært utsatt for mer skadelig behandling enn nordmenn. Men er dette da et tegn på kulturen de vokser opp i eller sosioøkonomiske forhold? Jeg regner med at norske barnevernsbarn også er overrepresentert i forhold til norske barn som ikke er i barnevernet? Det vil i så fall peke på sosioøkonomiske forhold og ikke kultur. Det er selvfølgelig godt mulig at det er en kombinasjon av de to, men det blir veldig vanskelig å beregne hvor mye som skyldes hva.

 • Tall fra Sveits: Statistikken viser at utlendinger er dømt for 73 prosent av innbrudd, 61 prosent av voldtekter og 58 prosent av begåtte mord. I 2014 var det 73 prosent av de innsatte som ikke hadde sveitsisk pass selv om utlendinger kun utgjør 24 prosent av befolkningen totalt.
  Kilde:https://www.document.no/2016/02/sveitsisk-folkeavstemning-om-deportasjon-av-kriminelle/

 • Tulla

  Hva er kultur, etter din mening?

 • Kalle

  Du kan jo f.eks sjekke ut litt statistikk over voldtekter i flyktningleirer og voldtekter i f.eks Holmenkollen og se om du ser noen forskjeller :P

 • Kalle

  Ikke hersketeknikk,jeg synes du er ei artig frøken :) Morsomt at du nekter å se virkeligheten og lager din egen alternative versjon av den som er fri fantasi :)

 • Kalle

  Du har ingen i ryggen,bortsett fra noen navere som liker å gå rundt med hettegensere og spre frykt i norske byer.

 • Kalle

  Jøss…Du vil virkelig ikke ha inn noen med en annen hudfarge du?Virker som du bruker mye tid på å finne på unnskyldninger :P

 • Kalle

  Vi vet at innvandrere blir tatt oftere enn andre,det er gammelt nytt.Hvis du leser litt om voldtektstallene fra politiet så sier de også det,jeg tror egentlig alle som har litt oversikt er klar over det.
  Sjokkerende at noen ikke har fått det med seg før nå,men det er jo ikke alle som er like oppdaterte på hva som skjer i verden :)

 • Kalle

  Hvor er det bevist?På document.no? :P

 • Kalle

  Hva er feil med tallene da?De sier jo at det er sånn :)

 • Kalle

  «Alle tvangsgiftede jenter, og de fleste fra arrangerte ekteskap blir voldtatt resten av livet» Du har selvsagt en kilde til denne merkelige og usannsynlige påstanden?

 • Kalle

  Vi må begynne å sende ut etniske nordmenn også nå,de er farlige for samfunnet.De rotter seg sammen i gjenger og banker opp uskyldige mennesker,og de har uvettig omgang med våpen og ammunisjon.De kjører også i fylla og setter andres liv i stor fare.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/fire-tenaaringer-doemt-for-namsos-vold/a/23626205/

 • Brian Cohen

  Åh, er det SÅNN nå plutselig… :-)

  Som Arnfinn Pettersen sa en gang i januar (Facebook):
  «Det finnes en bestemt type person hvis identitet i sin helhet er bygd på forestillingen om å være god. Og som ser det å være god som et produkt av ens meninger. Når hva som anses som gode meninger endrer seg raskt, får denne personen panikk og gjør sitt aller beste for å overbevise seg selv og resten av verden om at det er dette man egentlig alltid har ment. Å ha tatt feil er ikke et alternativ, siden vedkommende ikke ser noen forskjell på meninger og moral. Å ha feil meninger er å være ond. Og «jeg» er jo et godt menneske.»

 • Kalle

  Hvem er Arnfinn Pettersen,og hva har han med saken å gjøre?Hvorfor har du ikke en saklig kommentar å komme med til innlegget mitt?

 • Anne Hansen

  Tullprat. Statistisk sentralbyrå har tall som bekrefter det jeg sier. Folkeviljen seirer, til slutt.

 • Anne Hansen

  Sukk…på sånne som deg nytter det ikke med sannhetsord. Du får bare vente og se. Snart ruller deportasjonstogene ut av Norge og mot Afrika:) Overgriperne skal hjem -i jern!

 • Tobb86

  Det er jo ingen diskusjon rundt hvorvidt de er overrepresentert i kriminalstatistikken, spørsmålet er hvorfor, samt hva vi skal gjøre med det.

 • Tobb86

  Tok du med alle land i denne statistikken, eller plukket du kun ut de som passet deg?

 • Tobb86

  I motsetning til det, som er både voksen og rasjonell?

 • Tobb86

  Det er jo nettopp det Tjomlid gjør med Rolness og HRS.

 • Brian Cohen

  Det ER en saklig kommentar, det er bare du som gjør deg for dum til å forstå den.

 • Kalle

  Hvem er han fyren da?

 • Kalle

  Hvordan tror du de togene skal komme seg til Afrika?Fly? :P

 • Kalle

  De tallene må du gi meg en link til,for det høres veldig usannsynlig ut.Men det er vel ingen problem det? ;)

 • Nå er det ikke annet enn nøyaktig det samme som Rolness og HRL gjør, og det ble gjort utelukkende som et eksempel på hvordan man kan vri nøyaktig den samme statistikken til å vise noe helt annet, så sant man cherrypicker de delene av tallmaterialet som fremmer ens eget syn.

  Men at det var et eksempel på nøyaktig hva Tjomlid mener er feil med talltriksingen til Rolness&co gikk deg kanskje hus forbi??

 • Kalle

  Prøver du på en forvirret måte å antyde at jeg har endret mening eller hatt feil?Eller hva er egentlig poenget ditt med å lime inn ett sitat fra en ukjent fyr?

 • Og hva er det da «vi ser etter», siden du tydeligvis har et ønske om å bruke et tallmateriale som er bevisst skjevfordelt??

 • Anne Hansen

  Med glede. Bare sjekk ut SSB sin nettside. Der får du bekreftet at jeg har rett.

 • Anne Hansen

  Fly blir for dyrt for slikt avskum. Dessuten er det for mange av dem. Nei, tog ned til f eks Marseilles. Derfra båt til Afrika.

 • Kalle

  Stod ikke noe der om det,men jeg var bare på forsiden.Vil du ikke gi ut linken?

 • Kalle

  Så nå vil du sende de med båt i tillegg?Skal du betale for dette?Hvordan vil du organisere dette?Vil du sende ut alle overgripere eller bare de som har en annen hudfarge enn deg?Vil du sende ut alle som gjør noe galt eller bare de som voldtar?

 • Kalle

  Hva slags tiltak vil du vi skal starte for å få slutt på at menn i en viss alder voldtar?

 • Tore Halvorsen

  Vi nordlenninga kalle folk som tøve førr tøvkuka, å du har bare me å respektere de. Og jauda, de e rasjonelt å kalle en tøvkuk førr tøvkuk. Ville ikke vært mye rasjonelt å kalle en tøvkuk førr smart, når han faktisk e en tøvkuk.
  Ka som e ‘voksent’ e revnanes likegyldig, spesielt hvis man ser korsn samfunnet har blitt takket være voksne tøvkuka.
  Evig ung å evig pen XD

 • Brian Cohen

  Ja, du har tatt feil hele tiden, og nå når det er bevist, har du endret mening men prøver å late som at det er den meningen du har hatt hele tiden.
  Patetiske klovn. :-)

 • Openminded_realist

  Viktig for deg å karakterisere meg som rasist skjønner jeg. Jeg gidder ikke bite på for en ny runde med slik drittkasting Kalle. Enten kan du bruke argumenter rundt saken og få seriøse svar, ellers kan du ikke forvente flere svar fra meg.
  Jeg prøvde meg på en analogi bare for deg Kalle fordi det virket som du misset poenget mitt. Allikevel er du like useriøs som før og forsøker å stemple meg videre med det styggeste du vet.
  Det kjeder meg

 • Openminded_realist

  bisetningen din gjør til at det blir vanskelig å svare seriøst men jeg kan prøve allikevel å fortelle deg hva vi ser etter.
  Tendenser som forklarer virkeligheten.
  Sannsynligvis trenger vi mye mer materiale og forskning på dette, men da må det være vilje til å se på de tallene vi har og hva de sier

 • Openminded_realist

  Jeg har ikke sagt at jeg har alle svarene dessverre. MEn jeg klarer å se at vi har visse problemer

 • Openminded_realist

  Er du første mann ut?

 • Openminded_realist

  jøss. og jeg som trodde meningsmotstanderne mine mente det ikke var en overrepresentasjon.
  merkelig

 • Per Spelmann

  Tenker du på mørketallene som Tjomlid konkluderte med?

 • Anne Hansen

  Alle ikke-norske som voldtar eller på annen måte forbryter seg vil bli straffet og utsendt. Ekte nordmenn som forbryter seg vil kun bli straffet her i eget hjemland. Kostnadene ved utsendelse er bagatellmessig sammenlignet med gevinsten ved å bli kvitt disse skadedyra.

 • Anne Hansen

  Som sagt, tallene finner du på hjemmesiden hos SSB. Prøv igjen:)

 • Du har vansker med å ta meg seriøst? Det var ikke jeg som foreslo å fjerne deler av tallmaterialet, det var det du som gjorde… Du ønsker å ta bort kommuner med færre innvandrere for å få et mer riktig bilde, er det sånn å forstå? Jeg prøver bare å skjønne argumentasjonen din, for det fjør jeg ærlig talt ikke nå. Med mindre du ønsker å finne problemer med innvandrere selvfølgelig, og allerede har gjort deg opp en mening om at det er der problemet ligger.

  Jeg får det rett og slett ikke til å rime når du selv sier at vi trenger mer materiale, samtidig som du sier at du vil fjerne data fordi disse dataene ikke har nok innvandrere… Det virker da på meg som at du ikke ønsker å se hva som forårsaker seksualforbrytelser, men at du ønsker spesifikt å sette blinken din på innvandrere.

 • Nei, jeg tenker på det faktum at de utelukkende brukte tall fra Oslo og latet som om det gjaldt hele landet.

 • Openminded_realist

  Tror du at det var på bakgrunn av min egen argumentasjon at jeg har problemer med å ta deg seriøst?

 • Openminded_realist

  Jeg startet denne tråden med å spørre hvor mange individer som skal til for at man skal få et godt og troverdig resultat.
  Om ekspertene sier at antallet er 1000, bør vi ikke primært se på områder som har mer enn 1000 representanter?
  Tjomlid sier jo dette også selv slik jeg tolker det….
  Det er poenget mitt. Å skape et mer nøyaktig bilde.

 • Axel

  Og motsatt. Tjomlid har av og til gode poeng men av en eller annen grunn endrer det seg dramatisk når han skal tolke innvandringsstatistikk og misforstår med vilje utgangspunktet til andre kritikere samt gjør en del feil selv.

 • Openminded_realist

  Man kan jo uansett se hva slags representasjon innvandrere har i forhold til innvandringstetthet om «spesialtilfellene» hvor det ikke bor innvandrere.
  Derfor stiller jeg spørsmålet om det ikke er hensiktsmessig å luke bort områder der ikke alle gruppene er representert.
  Om man skal se på trussel om ulveangrep så synes jeg det er mest hensiktsmessig å ta med de områdene hvor ulven oppholder seg..
  Ser du poenget mitt?

 • Umklapp

  Dersom Tobb86 vil ha med alle land i statistikken kan vedkommende gjøre utregningen selv. Jeg kan imidlertid avsløre at tendensen er like tydelig om du inkluderer alle land, noe som ikke er så veldig overraskende.

  Samtidig tror jeg det er lurt å ikke gi det hele og fulle bildet, for dersom dette motiverer noen til å gå gjennom tallene selv vil det være helt uunngåelig at de ikke kommer til samme konklusjon som meg; at sosiale forhold forverres betydelig proporsjonalt med andelen muslimer i et samfunn.

 • «HRS og Rollnes poeng med å fokusere på Oslo (nettopp fordi overrepresentasjonen av innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn her er såpass ekstrem) er ikke «lettvint og overfladisk» omgang med statistikk og fakta. Tvert imot peker de på en foruroligende trend: Jo større tettheten av personer med innvandrerbakgrunn blir, i et avgrenset geografisk område, jo større ser overrepresentasjonen i sedelighetssaker ut til å bli»

  Og derfor mener du altså at dette fokuset på Oslo, med sine 32% innvandrere er legitimt. Hvorfor hopper de da elegant bukk over Drammen? Her er det 27% innvandrere, og ifølge din logikk skulle da problemet være tilnærmet like stort. Det er jo bare at det ikke synes på statistikkene derfra i det hele tatt… Kan det da være at problemet er et helt annet enn hvor mange prosent innvandrere som finnes i en by (slik du forsøker å argumentere for)? Uansett så er det HRS driver med, at de plukker ut det subsettet av et datasett som passer best med deres eget syn, selve definisjonen på cherrypicking, noe som gjør at jeg sliter med å ta dem alvorlig.

 • Ja, jeg ser at poenget ditt er å fastslå _at_ innvandrere er en trussel. Ikke å finne ut _hva_ som gjør at noen tyr til voldtekt.

 • Da misforstår du statistikken. Det er ikke snakk om å finne områder med mer enn 1000 personer, men at man har et sammenligningsgrunnlag på mer enn 1000 tilfeller. Dvs det som i dette tilfellet er 399.

 • Openminded_realist

  hvorforsskal du tillegge meg meninger? Hva er poenget med det?

 • Får samle trådene litt her… Du ønsker altså å ikke se på kommuner med få innvandrere. Og så sammenligner du med ulvetrusselen (i den grad dét er en trussel, men det er en annen diskusjon), hvor du ikke vil se på kommuner uten ulv. Med andre ord, du ser på innvandrere som en trussel. Det er en direkte følge av argumentene dine. Eller mener du faktisk noe annet?? I så fall så argumenterer du svært merkelig.

 • Openminded_realist

  Jeg tror det er du som misforstår mitt poeng. For meg er tallet 399 hyppigheten av uønskede hendelser. På 1 år ble 399 (398) mennesker i Norge dømt for seksualforbrytelser hvor vi har ca 5 milllioner mennesker.
  Om vi skal dele opp de 399 hendelsene på mindre områder blir det ganske vanskelig å si noe om tallene da vi ikke har alle gruppene er godt nok representert. Dvs at små kommuner som Trysil eller Namsos (nå tar jeg bare villkårlige eksempler) har så liten andel innvandrere at det ikke er hensiktsmessig å diskutere problemer visse grupper kan ha der.
  Eller at antall innbyggere er knapt over 1000 i seg selv uten å tenke på innvandrere. På slike plasser begynner statistikk å bli mindre og mindre verdifullt. Det er mitt poeng.
  Om man ser på områder med masse innvandring så mener jeg at man får et mer representabelt bilde.
  Det kan også si mer om integreringen om vi tar inn mange og plasserer dem på en plass. Er du med?

 • Openminded_realist

  Stemmer. JEg ønsker ikke å se på kommuner med få innvandrere fordi jeg tror det gir et unøyaktig bilde.

  Jeg ser på all kriminalitet som en trussel og tar det alvorlig. Idag snakker vi om en overrepresentert gruppe og det er da selvsagt en trussel. Skulle det ikke være det?
  Ulv er en trussel der den ferdes, men ikke der den ikke ferdes. Derfor blir man blind på trusselen dersom man ikke oppholder seg i ulveområder

 • Og mitt poeng er at om du tar en (allerede dårlig, grunnet for lite utvalg) statistikk om seksualforbrytelser som omhandler hele befolkningen og prøver å «spisse» den spesifikt mot innvandrere og integrering, så misforstår du hele tegninga. Hvis du i det hele tatt skulle fjernet noe så ville det muligens kunne vært statistisk fornuftig å fjerne de kommunene med svært få tilfeller. Men selv dette virker mot sin hensikt, da det vil svekke tallmaterialet som helhet. Dette er rett og slett ikke tallmaterialet du bør bruke for å si noe som helst fornuftig om innvandring og integrering.

 • Openminded_realist

  Du tar altså ikke stilling til mitt poeng ennå?

 • Problemet er jo nettopp at tallmaterialet er for lite til å si om det statistisk sett i det hele tatt er snakk om en overrepresentering eller ikke. Det er klart, cherrypicker man som HRS gjør så kan man vise hva som helst, men selv om man ikke vet spesielt mye om statistikk burde de to kommunene med flest innvandrere være er stort nok clue: den ene viser en klar overrepresentasjon, den andre en like klar underrepresentasjon. Dette kommer av det lave antallet, slik at det statistisk sett kan slå alle veier. Er det kanskje Oslo det er noe galt med? Fjerner man Oslo fra statistikken, hvordan ser den da ut? Og hvorfor ser den slik ut?

 • Rune Guldberg

  Spørsmålet må jo formuleres slik: Hvor stor sannsynlighet er det for at en person fra de fire gruppene, Nordmann, Asiat, Afrikaner eller person fra midtøsten skal voldta.

 • Tobb86

  Det at du har misforstått diskusjonen fullstendig kan jo ikke sies å være noen andres feil enn din. Spørsmålet er jo hvilke faktorer som forklarer overrepresentasjonen, hvor mye er sosialøkonomisk, hvor mye er sosialdemografisk, og hvor mye er kulturelt.

 • Tobb86

  Ok, så du vedgår altså at du cherry-picker data for å få dem til å fremstille noe som er i tråd med dine forutinntatte meninger. Hvorfor skulle da noen ta det du produserer seriøst?

 • Tobb86

  Hold dæ te fæsk da, så kan vi voksne østlendinga ta oss av politekk og andre viktige tæng.

 • Tobb86

  Eller er det din tiltro til Tjomlid som dramatisk endrer seg når han sier noe du er uenig i?

 • Openminded_realist

  Jeg tror at de samme tallene har vært tydelige over lengre tid, men det har vært liten vilje i forskningsmiljøet til å konkludere med noe som gjør at pengestøtten stopper opp. Det er også liten vilje til å ta tak i slike ting fordi man er redd for å bli kalt rasist. Noe din (og andres) retorikk ovenfor meg viser veldig tydelig. Om jeg skal prøve å fortelle sannheten om at denne gruppen er overrepresentert så er jeg en rasist frem til alle andre muligheter og tåkelegging er utført.
  Det er voldsomt hvor mange ganger det har blitt antydet at jeg er rasist bare i denne diskusjonen. OG hvorfor skal en forsker utsette sin egen stilling for slikt? Han/hun vil bli utstøtt fra det gode lag, og miste jobben sannsynligvis.

  Men er det Drammen du snakker om? Drammen kontra Oslo?
  Jeg etterlyser mer forskning, eller rettere sagt ; forskning på feltet. Det har kommet tall og antydninger om skjevhetene i mange år, men pga den regjerende ideologien blir slikt enten ikke tatt i eller som i Sverige skjult av politiet og media. Dette vil jeg unngå i Norge.
  Det er mange problemer som kommer med våre nye landsmenn og økt kriminalitet er en del av det. Alt tyder på det. Fordi det er sant.

 • Openminded_realist

  Tjomlid skriver: «Så, er da folk med innvandrerbakgrunn overrepresenterte i voldtektsstatistkken? Svaret er at vi ikke vet. Vi kan ikke vite. Kanskje er de det, og skulle jeg gjøre en kvalifisert gjetning, basert på de data som foreligger, vil jeg tror at det finnes en liten overrepresentasjon.»

  Dette passer ikke inn isåfall. Er det en overrepresentasjon eller er det ikke?

 • Tobb86

  Og der er svaret liten, liten, liten og liten. Og hvis en av de skulle være litt mer enn de andre, hva skal vi så gjøre?

 • Tobb86

  Det at du tror at det «plutselig» er sånn viser jo kun at du ikke leser hva andre skriver. Det har aldri vært noen debatt rundt tallene for anmeldte voldtekter.

 • Tobb86

  Tjomlid kunne kanskje vært litt mer presis der, men sånn jeg tolker det så snakkes det her om faktiske voldtekter, og ikke anmeldte voldtekter. For når det gjelder anmeldte voldtekter har vi gode tall, når det gjelder faktiske/utførte har vi ikke.

  Så svaret er at ja, det er en overrepresentasjonen når det gjelder anmeldelser, men om dette skyldes at innvandrere voldtar oftere er litt uvisst, om det er noe kulturelt som tilsier at de voldtar mer er langt mer uvisst.

 • Tobb86

  Jeg synes du blander sammen det å være mot noe med det å være for noe annet. For det er en forskjell mellom det å være mot feilaktige fremstillinger av innvandrere, og det å være for innvandring.

 • Openminded_realist

  Hvem har noen gang påstått at man kan vite noe om uoppklarte saker…? Skjerpings

 • Openminded_realist

  Det viktigste i min kritikk er at Tjomlid er konsekvent uklar. Det er tåkeleggende og ødeleggende for debatten som for meg er åpenbar. Hadde vi kunnet diskutere dette på det neste nivået slik jeg også ser nå at du vil, så hadde vi kanskje kommet frem til noe forebyggende og hjelpende

 • Openminded_realist

  først og fremst ikke undergrave det og forsøke å så tvil om det.
  Identifisere det og klargjøre det. Deretter målrettede holdningskampanjer kanskje?
  men først og fremst anerkjenne at det er et problem

 • Brian Cohen

  Nei, selvfølgelig… :-)

 • Umklapp

  «Ok, så du vedgår altså at du cherry-picker data»

  Slett ikke. Tobb86 kan neppe he lest innlegget han svarer på. Jeg skriver innledningsvis:

  «Merk imidlertid at jeg ikke tok med hele datasettet.»

  Dette er ikke cherry-picking. Jeg ønsker å motivere de som mistenker at det å inkludere flere land ville endret korrelasjonen betydelig til å prøve det ut selv. På den måten er det sannsynlig at de vil komme til samme konklusjon som meg.

  Dersom folk bare får gå rundt og stille seg tvilende/positiv til statistikk basert på hva de håper og tror er korrekt, slikt som Tjomlid eller Tobb86, så ender vi opp med å måtte forholde oss til en masse hellig overbeviste vaksinemotstandere, kreasjonister, «flat-earthere» osv.

  Kom igjen Tobb86, om du ikke stoler på tallene mine kan du gjøre utregningen selv!

 • Kalle

  Du vil ikke gi vekk informasjonen du sitter på altså?Er det fordi du ikke har noe,eller er det fordi du ikke vet hvordan du limer inn en link?

 • Kalle

  Hvordan vil du skille mellom nordmenn og nordmenn?Må alle dna-teste seg eller er det bare hvis man ikke er hvit i huden man kan sendes ut?

 • Kalle

  Nei,vi sender ut alle rasister og idioter først.Så jeg reiser etter taperene i Odins soldater :)

 • Kalle

  Morsom du er :D Kaller meg for pedofil også begynner du å si at jeg kaller deg ting?Innbiller du deg fortsatt at jeg kaller deg ting? :D

 • Kalle

  Hehe,morsom du er :D Jeg mener det samme jeg alltid har ment jeg,hvorfor sier du jeg har endret mening?Hva er grunnen til det?Er det fordi jeg mener det samme som jeg alltid har gjort,eller er det fordi du mener det jeg mener er feil? :D

 • Kalle

  Jeg anerkjenner at det er ett stort problem at folk med en annen hudfarge står bak flest anmeldte overfallsvoldtekter med kjent gjerningsmann i Oslo,men jeg synes de få voldtektene ikke fortjener mer oppmerksomhet enn andre voldtekter bare fordi noen med en annen hudfarge står bak flesteparten.

 • Kalle

  Der tar du feil.Forskjellen er at vi skjønner at det er litt mer komplisert enn det du tror.Vi skjønner at man ikke voldtar p.g.a hudfarge og religion.

 • Kalle

  Hva mener du Tjomlid er uklar om?Jeg tror det kan skyldes at du helt tydelig ikke klarer å lese hva han skriver siden du ikke klarer å skjønne poenget hans….

 • Kalle

  Du cherrypicker når du velger ut hvilke tall du tar med,ingen tvil om det.

 • Anne Hansen

  En nordmann er en etnisk hvit person hvor slekta har bodd lenge i landet. Jeg ønsker kun å sende ut utlendinger som er trygde- og velferdssnyltere, som ikke bidrar, som er kriminelle eller på annen måte belaster folk og rike.

 • Anne Hansen

  Ikke gjør deg mer hjelpeløs enn nødvendig. Om jeg klipper & limer vil du sikkert svare at du ikke klarer å lese pgra skitne briller eller at brillene falt ned og ble knust eller at den oversendte linken er uleselig eller…og slik går nu daga’n. Nå må du skjerpe deg, Kallegutt!

 • Tobb86

  Men hvis tallene for anmeldelser sier mer om anmeldelsestilbøyelighet enn voldtektsrate, så blir det vel temmelig meningsløst å fokusere holdningskampanjer mot en gruppe med omtrent samme voldtektsrate som resten?

 • Tobb86

  Han er jo kun uklar fordi du ikke forstår hva han faktisk sier, ev kverner det han skriver i «verste mening-kverna».

 • Tobb86

  Det er jo nettopp selve definisjonen av cherry-picking, du lager en fremstilling basert på inkomplette data, hvor de dataene som er med er de som passer med det resultatet du ønsker deg.

 • Fordi det er sant?? Hvorfor trenger du da egentlig mer forskning? Du har jo allerede konkludert… Vil mer forskning kunne få deg til å endre standpunkt??

  Er det ikke litt merkelig at både politiet, politiets statistikere og andre med peiling på statistikk (som meg f.eks, jeg har statistikkutdanning på universitetsnivå) forteller at tallmaterialet er for lite til å konkludere, og at man uansett ikke kan benytte landsopprinnelse som årsak? Du virker å mene at det utelukkende er politisk korrekthet som gjør at man ikke hopper på en konklusjon, mens det jeg prøver å fortelle er at det er en faglig konklusjon at man ikke kan trekke den konklusjonen du virker å ønske.

 • Øy vind

  Argumentet ditt er meningsløst. Man kan finne «merkelige avvik» fra mønsteret over hele Norge. Du nevner Drammen, som et «bevis» på din påstand, jeg kan nevne Stavanger som motargument, ettersom byen viser det samme mønsteret som Oslo (10 av 22 domfelte har utenlands opprinnelse), du kan vise til Finnmark, der alle domfelte har norsk opprinnelse, o.s.v., og round-and-round-we-go. Så kan jeg peke på rosinen i pølsa, og nevne at av 55 domfellelser i Oslo tingrett, hadde 33 utenlandsk opprinnelse, og så kan du nevne Nordland, for eksempel.
  Se på de nasjonale tallene, og se på bosettingsmønster av innvandrere. Voldtektstallene for én liten by, eller ett fylke, kan vanligvis forklares, dersom de viser et eller annet overraskende. Fraværet av utlendinger blant tallene i Drammen kan sikkert også forklares, hvis man undersøker innvandrermiljøene i Drammen grundig nok (jeg kjenner byen ganske godt, forresten). Men trenden, mønsteret, det man kan lese ut av de nasjonale tallene, gir en pekepinn.

 • Tore Halvorsen

  LoL, du skal ikke flire av fesken, de e en av grunnpillaran i den norske økonomien. Både før, under å spesielt ætter olje æventyret. I lag me oljen (som nu nedtrappes) så e de de 2 tingan som betale førr de mæste vi har. Så bare flir, å bedriv dagan med ‘voksen politikk’ ned på østlandet. Kanskje de hadde vært bæst å skille lag så kan dåkker fortsette å leke politikk me monopolpænga mens dokker tar «viktige» avgjørelsa he hehe, æ trur vi hadde klart oss fint uten all «klokskapen» fra metroseksuelle å multikulturifiserte søringa ;)

 • Kalle

  Limer du inn linken så leser jeg den selvsagt,og jeg kan ikke motsi den siden det er jo fakta.Så jeg skjønner ikke hvorfor du ikke vil dele informasjonen du sitter på.

  Morsomt hvordan sånne som deg alltid har tusen grunner for å ikke komme med dokumentasjon :D Morsomt at dere alltid prøver å spille offer og kommer med de samme utsagnene,skulle tro det var en egen nettskole for innvandringsmotstandere :D

 • Kalle

  Okei,så du vil la alle de andre bli igjen?Så bra da,for de fleste er jo gode mennesker :) Så du mener altså at hvis man ikke har slekt som har bodd i lenge i Norge er man ikke nordmann?Vil det si at alle de som flytter ut av landet ikke er nordmenn det da?Hvorfor anerkjenner du ikke samer som nordmenn?

 • Kalle

  Vil du sende ut alle de hvite som belaster samfunnet,dreper og voldtar?Eller er det bare de med en annen hudfarge?

 • Openminded_realist

  Vi trenger mer forskning slik at de som ikke klarer å ta inn over seg dagens tall skal bli overbevist også.
  Det er farlige tendenser i Europa generelt. Det er ikke noe man bare finner på for å spre frykt eller fremmedhat, men noe som har økt med migrasjonsbølgen. Jeg ønsker ikke å trekke noen konklusjon, men å hjelpe andre å gjøre det samme.
  Det har vært en overrepresentasjon før, og jeg er rimelig sikker på at den ikke vil bremses ned av massemigrasjon fra land som tilhører en gruppe som er særlig utsatt i statistikken. Derfor haster dette veldig, og derfor er debatten så het.

 • Umklapp

  Jeg tror du misforstår enten hva «cherry-picking» – som du så fint kaller det – er, eller så misforstår du hva jeg har gjort.

  Jeg gir deg bare et ufullstendig utvalg, uavhengig av hva hele bildet viser. Om det skulle være korrekt at jeg har valgt ut disse resultatene fordi de gir det resultatet jeg ønsker meg, så er det jo rimelig å anta at korrelasjonen ville vært betydelig annerledes dersom jeg inkluderte alle tallene fra TV2.

  Om du vil vise at jeg «cherry-picker» tall, må du derfor i det minste kunne vise meg at du ved å inkludere flere nasjonaliteter får annerledes resultat.

  Forstår Tobb86 nå?

 • Umklapp

  Se mitt svar til Tobb86. Jeg tror dere misforstår hva «cherrypicking» egentlig er for noe.

 • Openminded_realist

  «Han er kun uklar fordi du ikke forstår hva han sier»…..
  vissvass. Du er også uklar når jeg ikke forstår hva du sier. som i innlegget over.

 • Openminded_realist

  Absolutt. Vi er jo ikke ferdig med opplysningsarbeidet. Forskning bør gjøres, men det fryktelig raskt.
  Mørketall synes jeg ikke du skal bruke til å konkludere med noe. Tallene sier ingenting om anmeldelsestilbøyelighet.
  Mener du at innvandrerkvinner anmelder norske menn hyppigere? Eller var det norske kvinner anmelder innvandrere lettere?

  men nå synes jeg du er uklar igjen…. du er jo helt klar på i en tråd lengre ned at det er en overrepresentasjon og at det ikke er hva vi diskuterer. Så la oss ikke gå bakover i diskusjonen

 • Openminded_realist

  hvem har nevnt hudfarge og religion ? Jeg har påstått at det er en overrepresentasjon og at det er et faktum som noen prøver å tåkelegge. Når vi nå er enige altså så er du visst like rasist som meg.

  dvs jeg TROR du er mer rasist, men det har ingenting med saken å gjøre.

 • Openminded_realist

  Du vil heller kave i mørket og være ute av stand til å gjøre noe som helst med tall? Vi kan jo ikke vite noe om de andre voldtektene så hvorfor skal vi ikke fokusere på det vi kan gjøre noe med?

  Hvorfor synes du at hudfarge er relevant?

 • Openminded_realist

  Hvor har jeg kalt deg for pedofil?

 • Openminded_realist

  Mener du det er feil? Er det ikke en overrepresentasjon?

 • Anne Hansen

  1) utlendinger som skikker seg bra, er i jobb og forøvrig er gode borgere, får bli. Mange av dem er hederlige arbeidsomme og skikkelige borgere i riket.
  2) et eksempel: en hvit engelskmann som flytter til Norge og blir norsk statsborger, er en engelskmann med norsk statsborgerskap. Han er altså ikke nordmann. Kan heller aldri bli det.
  3) hvis jeg flytter til England og der blir engelsk statsborger, er jeg fortsatt nordmann (kvinne), men altså med engelsk statsborgerskap. Jeg kan aldri bli engelskmann/ kvinne.
  4) samene er et eget folk, et stolt minoritetsfolk som har like lange røtter i Norge som oss ekte nordmenn. Jeg tror neppe samene liker å bli kalt for nordmenn. En viktig grunn til at samefolket nå har sitt eget sameting oppi Finnmarken:)

  Se så, i dag har du lært mye viktig og verdifullt samfunnsfag!

 • Anne Hansen

  Du er kun et par tastetrykk unna dokumentasjonen. Typisk sånne som deg å ikke gidde å klikke seg inn og lese sannhetsord. I stedet velger du å jatte & mase oppatatt og oppatatt de samme dølle løgnene dine. I rest my case…sukk.

 • Espen Braathen

  «Vedkommende lyver med vilje.» – det forklarer nok mye.

 • Karl S Trapp

  Du smalner nå ned temaet som artikkelen her handler om, til syriere i Oslo 2015. Det er ikke særlig representantivt, er det vel?

 • soriella

  Mine «kilder» er nok min egen mangeårige erfaring samt en haug med upubliserte rapporter fra ulike institusjoner. Det blir etterhvert klart for en at mange faktorer IKKE blir gjenstand for statistisk analyse og ihvertfall ikke for publikasjon fordi «det kan virke stigmatiserende»… Det nærmeste jeg kan komme på av publiserte funn er en artikkel av Anne Grete Storvik i «Dagens medisin» 21. juni 2007: «Utenlandsadopterte er oftere i kontakt med psykiatrien». Jeg får ikke referansen opp her. Se også (google)
  Adoptivbørn rammes oftere af psykisk sygdom | Nyheder | DR
  Når det gjelder barnevernsbarn generelt, så har du selvsagt rett i at de er overrepresentert i psykisk helsevern for barn og unge. Det er så velkjent (og etter mitt syn innlysende) at jeg ikke engang vil påta meg å finne kilder, det finner du nok lett selv!

  Kulturell bakgrunn inngår i sosioøkonomiske forhold, som langtfra bare
  dreier seg om økonomi. I så fall hadde man jo sagt økonomiske forhold,
  ikke sosioøkonomiske.

 • Tobb86

  Du må huske at det er snakk om to forskjellige størrelser her. Det ene, som vi har tall på, er anmeldte voldtekter. Det andre, hvor tallene er langt mer usikre, og ikke de samme som førstnevnte er faktiske utførte voldtekter. Selv om det finnes en overrepresentasjon i førstnevnte er det ikke dermed sagt at det finnes en tilsvarende overrepresentasjon i sistnevnte. I tillegg er det en rekke faktorer som kan forklare overrepresentasjonen i førstnevnte, og ev overrepresentasjon i sistnevnte.

  Hva slags tiltak vi setter inn avhenger av vår forståelse av problemet, og vår forståelse av problemet avhenger av hvor grundig vi går til verks med å avdekke og kvantifisere de forskjellige faktorerene. Altså ikke at vi har tar de første og beste tallene vi finner, og velger den faktoren som passer oss å skylde på, uten videre undersøkelser.

 • Tobb86

  .. Og for en som ikke har lært å lese er alltid tekst uklar.. Det kan jo ikke være sånn at det må være et krav å skrive noe som er klart for alle.

 • Tobb86

  Får se om jeg gidder å ta meg tid til det. Utover dette er jeg spent på hva du mener denne korrelasjonen viser, all den tid korrelasjon ikke impliserer kausalitet. Jeg kan f eks gi den en fin korrelasjon mellom antall haiangrep og antall medaljer til Australia i sommer-ol.

 • Tobb86

  E jo derfor du bør høl dæ te dæn ;) ska landeln som ga oss Per Sundnes og Erlend Elias beskylde oss søringa førr å være metroseksuelle og nu :p

 • Kalle

  Hehe,Så morsomt at du fortsetter med å nekte å gi ut en eneste link :D Hvor lenge pleier du å nekte før du bare forsvinner?Det er jo sånn innvandringsmotstandere holder på,gir seg med en gang noen stiller kritiske spørsmål :D

 • Kalle

  1 : utlendinger er ikke nordmenn nei,de er utlendinger.Har man norsk pass er man nordmann.
  2 : en engelskmann som flytter til Norge og blir norsk statsborger blir en nordmann.
  3 : Flytter du til England blir du brite.Nordmenn bor i Norge,sier man fra seg statsborgerskapet er man ikke norsk lenger.
  4 : Samer er Norges urbefolkning,så jeg vil si det er veldig frekt av deg å prøve å presse de ut av vårt vakre land.

  Morsomt at du tror du kan lære noen noe som helst :D Du bør lære litt mer selv før du prøver deg på å belære andre ;)

 • Kalle

  Har du glemt at du kalte meg Pedokalle?Skjønner det,sikkert ikke lett å holde styr på alt du slenger ut :P

 • Kalle

  Morsom du er :D

 • Kalle

  En påstand er ikke fakta,det er kun en påstand.Hadde du klart å underbygge den med noe som helst kunne du kanskje kalt det fakta,men det klarer du jo ikke.Ha en fin dag :D

 • Kalle

  Hehe,morsommen :D Du prøver deg altså på å endre definisjonen på cherry picking? :P

 • Kalle

  Hva er grunnen til at dere fokuserer på de ytterst få anmeldte overfallsvoldtektene med kjent gjerningsperson i Oslo?Hvorfor bryr dere dere ikke om voldtekter generelt?Den eneste grunnen jeg kan se til det er hudfargen til gjerningspersonen,for i de fleste andre saker er det stort sett hvite gjerningspersoner….

 • Kalle

  Var det flaut å drite seg ut sånn som du gjorde,eller er det helt greit for deg at alle ser du lyver og sliter med å skjønne norsk?

 • Petter Kjørstad

  Du har rett i at det er vanskelig å finne tall som er representative.

  Jeg har gått gjennom sakene fra Oslo Tingrett i 2015, slik de er beskrevet i oversikten fra TV2, og anslår at 53 av sakene kan beskrives som voldtekter (jeg inkluderer da tilfeller hvor det er beskrevet at voksne har «forgrepet seg på» barn o.l.).

  – Personer med norsk bakgrunn er dømt for 29 voldtekter (det inkluderer Julio Kopsengs 9).
  – Personer med annen europeisk bakgrunn (Hellas, Romania) står for 3 voldtekter.
  – Personer med afrikansk bakgrunn (Etiopia, Rwanda og Somalia) sto til sammen for 7.
  – Personer med asiatisk bakgrunn (Irak, Pakistan, Tyrkia, Vietnam, Sri Lanka, India) sto til sammen for 14.

  – Personer med bakgrunn fra land med muslimsk flertall (Somalia, Irak, Pakistan og Tyrkia), sto til sammen for 14.

  Inkluderer du bare tilfeller hvor ordet «voldtekt»/»voldtok» o.l. er brukt i beskrivelsen av dommen, øker andelen med norsk bakgrunn. Uansett hvordan du regner på dette, står nordmenn for langt over halvparten av voldtektene også i Oslo, hvor tredjeparten av befolkningen har utenlandsk bakgrunn.

  En vesentlig andel av seksualforbrytelser som er utført av personer med utenlandsk bakgrunn, er utført mot familiemedlemmer eller andre med samme landbakgrunn. Hvis påstanden din for eksempel er at personer med bakgrunn fra et land med muslimsk majoritet utgjør en større fare for norske kvinner (eller menn) enn det etniske nordmenn gjør, står vi igjen med følgende to saker:

  1) Paranoid schizofren norsk statsborger med bakgrunn fra Tyrkia fulgte etter fremmed kvinne på gata før han overfalt og voldtok henne på det groveste.

  2) Norsk statsborger med bakgrunn fra Tyrkia forsynte tre 14 år gamle jenter med alkohol, sigaretter og penger før han forgrep seg på dem i leiligheten sin.

  Dersom de fire ofrene i disse sakene hadde norsk bakgrunn (noe som ikke på noen måte er sikkert), var det altså 4 av 53 voldtekter i Oslo i 2015 som hadde gjerningsmann med muslimsk bakgrunn og offer med norsk bakgrunn.

  Dette må eventuelt veies opp mot personer med utenlandsk bakgrunn som er ofre for overgrep utført av etniske nordmenn som er registrert bosatt i Oslo. Siden det bare er oppgitt landbakgrunn for noen av ofrene i TVs oversikt, og oversikten ikke omfatter dommer i utlandet, mangler vi informasjon til å gjøre dette.

  Ut fra dette materialet er det uansett vanskelig å argumentere for at personer med utenlandsk bakgrunn generelt, eller muslimsk bakgrunn mer spesielt, representerer noen større voldtektstrussel mot norske kvinner eller menn enn det etniske nordmenn selv gjør.

 • Openminded_realist

  Du kan si noe om den ene gruppen, mens man kan si noe om den andre gruppen. så enkelt er det

 • Erik Arne Hansen

  Hvis det i stedet viste seg at av 16 voldtektsforbrytere, var det bare èn som ikke stemte Frp. Ville din konklusjon vært den samme? Verdiløst og sviktende tallmateriale?

 • Openminded_realist

  Jeg bruker tall til å underbygge dette. En plass i diskusjonen forstår jeg det slik at du også er enig i overrepresentasjonen, men du vil altså vingle tilbake og tåkelegge. Artig fyr du. Ha en fin dag :)

 • Openminded_realist

  Skulle det være et argument for noe?

 • Openminded_realist

  Betydingen av ordet får du tolke selv. Dine antydninger om meg har vært sterkere så da kan jeg antyde ting om deg også uten dårlig samvittighet. Særlig hensiktsmessig var det forøvrig ikke, men det er ingen av kommentarutvekslingene jeg har hatt med deg

 • Openminded_realist

  Skulle det være et seriøst argument at jeg ikke klarer å lese? Hvorfor skal jeg bruke tid på dette?

 • Openminded_realist

  Vi kan bare si noe om den ene verdien og det er rimelig å anta at det er representabelt for den andre verdien også. Men jeg er enig i at det er en forskjelll. Dessverre har vi ikke mulighet til å oppklare de uoppklarte voldtektene først.
  Men for forebyggende arbeid mener jeg at man kan bruke de tall vi har. Hvordan skulle vi ellers få gjort noe med problemet? Hvordan skal forskning kunne si noe om uoppklarte ting?
  Jeg sier også i innlegget over at vi bør ha mer forskning så vi er vel stort sett enige eller?

 • Anne Hansen

  1) feil.
  2) feil.
  3) feil, feil og atter feil!
  4) feil igjen. Jeg ønsker slett ikke å presse samer ut av riket. Hvor har jeg sagt det? Igjen, frekke løgner fra din munn.

  Trist at du fortsetter å spre løgner. Du er tydeligvis en patologisk psychomaniac løgner som bruker trygdefritia di her inne i kommentarspaltene. Trist og faktisk av og til straffbart.

 • Anne Hansen

  Forsvinner? In your dreams. Vi er mange, vi er folket og vi forsvinner aldri! Norge er vårt rike og du er en fremmed her.

 • Tobb86

  Vel du beviser jo poenget litt, men det var ikke meningen å si at du ikke kan lese, kun at man ikke utelukkende kan skylde på avsender dersom et budskap ikke blir forstått, mottaker har også en rolle og et ansvar. Så når du sier at Tjomlid er uklar så er det egentlig tre mulig, enten er Tjomlid faktisk uklar, eller så forstår ikke du hva han skriver, eller så er det en kombinasjon av de to.

  En som ikke kan lese vil jo kunne klage på at en tekst er uklar, uten at den nødvendigvis er det. Dermed er det ikke nødvendigvis min skyld at du oppfatter meg som uklar, det kan like gjerne være «din skyld».

 • Tobb86

  Nei, det er ikke rimelig å anta det. Det er jo hele stridens kjerne.

  Hvis vi baserer oss på tall som ikke reflekterer virkeligheten når vi skal bedrive forebygging, så risikerer vi å sette inn tiltak på feil sted, eller unnlate å sette inn tiltak der de faktisk trengs, enig?

 • Hermann

  Politiforsker Marianne Sætre som nevnes innledningsvis er en viktig premissleverandør for Politiets arbeide og prioriteringer ( tilknyttet Strategisk stab i Oslo Poliitet og politihøyskolen), men hennes tilnærming er farlig lik den som muliggjorde at overgrepssakene i Køln, Stockholm og Rotherham fikk utvikle seg til å få gigantiske proporsjoner.

  Som Tjomlid bygger hun og hennes kriminologi-venner sentrale deler av politiets strategi på hykleri, ønsketenkning og virkelighetsnekting, innpakket i selektiv og subjektiv bruk av statestikk.

  Resultatet av Marianne Sætres unfallenhet og politiske korrekthet er mer kriminalitet og ikke minst mer sedelighetsforbrytelser inkludert voldtekter og drap rettet mot kvinner.

  At en kvakksalver som Sætre kan være en av de viktigste premissleverandørene til Politiet i Norge, kan bare skje under beskyttelse av det norske Godhetstyranniet.

  Justisministeren og Regjeringen burde være modige og sette ned et utvalg for å ettergå Sætres uredelighet.

  Inntil ting er avklart burde hun suspenderes fra sin konsulentstilling tilknyttet strategisk stab i Oslo Politiet !

  NORSK JUSTISPOLITIKK KAN IKKE VÆRE FUNDAMENTERT I KVAKKSALVERI.

 • Openminded_realist

  enig

 • Openminded_realist

  Jeg ser flere som mener at han er uklar. Inkludert deg selv.

  så da har vi vel avklart årsaken. Ellers kan vel ikke du lese?

 • Openminded_realist

  Ville det noen gang vært hensiktsmessig å ta uoppklarte saker inn i diskusjonen? Hva slags informasjon skulle vi hentet ut av det? Signalement som er gitt til politiet?

 • Kalle

  Hehe,jaja.Du er folket :P Du har så mange med deg ;) Det er derfor «soldiers of are og odin» har 37000 medlemmer mens «sons of odin» har 15-20…Folket er med deg ja,hehe :D

 • Openminded_realist

  Haha fantastisk argument!
  Du er ganske underholdene. Ikke særlig opplysende, men glad i å trolle. Og det er så flott å se!

 • Kalle

  Hehe,morsom du er :D Blir du sinna siden du prøver deg på personangrep?Anbefaler deg å få hjelp av en voksen,du er ikke noe god…Du vil ikke heller komme med en voksen og saklig kommentar da,istedet for å fortsette med løgnene dine?Blir så dumt når alle som kan lese ser at jeg har rett og du har så veldig feil,virker som du bør skjermes fra å uttale deg offentlig.. :)

 • Openminded_realist

  Jeg og flere med meg har skrevet i diskusjonen her hva som er uklart.
  Hva du tror om mine leseregenskaper er ikke spesielt interessant.
  Jeg forstår at han er uvillig til å konkludere

 • Kalle

  Morsom du er.Så du kan si at jeg kaller deg alt mulig rart fordi om jeg ikke gjør det,men det er helt greit at du kaller meg pedo?Du er en ekte innvandringsmotstander du,kommer kun med løgner og påstander og spiller offer :D Mangler bare at du kommer med flere dårlige forsøk på personangrep og noen flere forsøk på å bruke ord du ikke skjønner nå så er du fullverdig medlem i både pegida og odins sønner :D

 • Kalle

  Ja,ett argument for at du er morsom :)

 • Kalle

  Jeg vet det er det på papiret,men jeg er ikke så dum at jeg tror det er sånn i det virkelige liv at innvandrere voldtar mer enn andre.Det gjør vel ikke du heller?For det er jo det samme som å si at du tror på julenissen,og det er det jo ingen oppegående mennesker som gjør :)

 • Kalle

  Så du vil ikke si grunnen?Da antar jeg det er hudfargen,kan ikke se noe annet skille på de gruppene du snakker om…

 • Kalle

  Ser på oppslutningen hver gang dere er ute og går på tur at dere er mange….Sist var det vel nesten 20 stykker? ;)

 • Openminded_realist

  Anta hva du vil Kalle. Det har du gjort hele veien.

  Poenget mitt er at vi ikke har informasjon om den ene gruppen, mens den andre gruppen har vi informasjon om.

 • Openminded_realist

  Gi meg fakta om julenissen så kan vi snakke

 • Openminded_realist

  Ditto din luring

 • Kalle

  Det heter underholdende…Se det,nå lærte du noe nytt igjen.Hvis du leser resten av det jeg har skrevet så kan du lære enda mer :)

 • Kalle

  Det er jo synd dere ikke klarer å oppfatte det,men det er dessverre ikke så mye noen kan gjøre med det.Det sier såpass mye om dine «leseregenskaper» at jeg trenger ikke å gjenta hva jeg mener om leseferdighetene dine…

 • Kalle

  «Resultatet av Marianne Sætres unfallenhet og politiske korrekthet er mer kriminalitet og ikke minst mer sedelighetsforbrytelser inkludert voldtekter og drap rettet mot kvinner.» Bra det har blitt mindre av alt da,det tyder jo på at hun gjør en god jobb :)

 • Kalle

  Nei,det er jo mye bedre å bare ta med det som passer inn med det vi mener. Det blir litt dumt hvis vi liksom skal dra inn alle saker,uavhengig av om de er oppklart og hvilken hudfarge eventuelle gjerningspersoner har.Vi bedriver heller litt cherrypicking,da ser alt mye bedre ut :)

 • Kalle

  Hvilken gruppe mener du at du har informasjon om,og hva er den informasjonen?

 • Anne Hansen

  20 stk?!! Tenker vi heller sier ca hele Norges befolkning. Dvs alle ekte nordmenn.

 • Openminded_realist

  Dømte seksualforbrytere for 2015. Menn med innvandringsbakgrunn er overrepresentert

 • Openminded_realist

  jeg har forstått at det er hva du mener. Derfor motstrider jeg det

 • Anne Hansen

  Du kan le, innestengt i godsvogna på deportasjonstoget. På vei til Afrika! HAHAHAHA!

 • Openminded_realist

  gjesp

 • Anne Hansen

  Soldiers of Are og Odin? Er det sånn gruppeterapi for imbesiler? Huff…

 • arild

  Det gaar ikke tog til Afrika, meneh…

 • Umklapp

  Akkurat denne korrelasjonen i TV2s resultater tror jeg ikke viser så veldig mye. Til det er datagrunnlaget for dårlig. En av grunnene til at jeg benyttet nettopp dette utvalget er for eksempel at mange av gruppene med bare ett tilfelle av dom er veldig små, eller at den faktiske størrelsen på gruppen er vanskelig å anslå i offentlige tall.

  Du har selvfølgelig rett i at korrelasjon ikke impliserer kausalitet, men er du villig til å fullt ut innse at slik korrelasjon faktisk eksisterer? Omfanget er nemlig ganske stort.

  Jeg har i en tid gjennomgått flere omfattende undersøkelser om sosiale forhold i verdens land, og jeg finner i nær sagt alle tilfeller at sosiale kår forverres proporsjonalt med andelen muslimer i et samfunn. Dette gjelder faktorer som korrupsjon, kriminalitet, trygghet, skolegang, helsetjenester, frihet til egne valg, tilgang på ressurser, barnedødelighet, mødredødelighet, toleranse ovenfor etniske og religiøse minoriteter, annerledestenkende og homofile, og listen er ufattelig lang. Husk at da er alle verdens land inkludert. Om du vil vite mer om dette kan du følge denne lenken (embeddet url).

  Det overrasker meg derfor ikke å finne denne tendensen antydet i tallene for seksuelle lovbrudd i Norge.

  Flere norske og utenlandske aktører har gitt oss kausale forklaringer i lang tid, men de har ikke fått støtte for sine påstander fra statistikere og forskere, for et mørkt og klamt konsensus er påtvunget oss med påstander om at kulturelle faktorer ikke har en slik forklaringskraft. Faktisk er de angivelig til forveksling lik rasisme.

  Når det nå viser seg at de kausale mekanismene beskrevet av Storhaug og flere med henne tegner et bilde som stemmer mye bedre overens med empiri enn påstander fra forskere som – la oss si Gule – så vil vi før eller siden måtte innse at det er Storhaug som forklarer og forstår virkeligheten best.

  Hvis ikke må vi finne en ad-hoc forklaring på hver eneste korrelasjon vi møter her, og lista er akkurat så lang at det rukleverket du da sitter igjen med har forklaringskraft på linje med en lærebok i homeopati.

  Så du har rett i dette med korrelasjon og kausalitet, men i dette tilfellet står det så mye på spill at det gir mer mening å sammenligne med menneskekroppen:

  Det finnes mange menneskekropper med høyt innhold av kvikksølv. Ingen av disse kroppene fungerer spesielt godt. (korrelasjon) Det kan godt være at noen kan finne en måte til å få også disse kroppene til å fungere godt (ikke nødvendigvis kausalitet), men jeg ser likevel ingen grunn til å spise matvarer med høyt innhold av kvikksølv.

  Det finnes mange samfunn med høy andel muslimer. Ingen av disse samfunnene fungerer spesielt godt. Det kan godt være at noen kan finne en måte til å få også disse samfunnene til å fungere godt, men jeg ser likevel ingen grunn til å hente hit store mengder muslimer.

 • Umklapp

  «du prøver deg altså på å endre definisjonen»

  Til opplysning: Det finnes mange grunner til å utelate målinger fra et datasett. Feil i datasettet er en helt åpenbar slik grunn, men det kan også tenkes at en måling har urimelig høy usikkerhet eller ikke er representativ osv.

  Dersom han opererer med en slik definisjon tror jeg ikke han vil ha støtt på en eneste statistiker som ikke passer inn i Kalles kirsebærplukkerformat.

 • Kalle

  Du driver å opplyser meg om det jeg vet?Da skal jeg gjøre det samme og lære deg at du trenger luft for å leve…

 • Kalle

  Nei,det er en gruppe som gjør narr av odins sønner.Du vet,den gruppen innvandringsmotstandere som har en innvandrer som logo og navn.De er gode på ironi da,den skal de ha :D

 • Kalle

  Hehe,du tror virkelig at det går tog fra Norge til Afrika du?Du har gjentatt det flere ganger nå og jeg ler like godt hver gang :D

 • Kalle

  Hvilken informasjon sitter du på,har du oversikt over alle?

 • Kalle

  Hehe.Hvorfor er det da så få som er ute og går på tur?Hvorfor er det da så få som støtter de?Hvorfor driver da de fleste og ler høyt av de tullingene?Hadde de hatt mer enn 20 medlemmer så hadde vel minst en reagert på at Odin er en innvandrer?Eller er de for dumme til å vite det kanskje? :P

 • Umklapp

  Kalle: «Du prøver deg altså på å endre definisjonen på cherry picking?»

  Til å være hva da, nøyaktig?

  Du anklager meg ikke for å utelate målinger fra et datasett, du anklager meg for å utelate målinger som ikke stemmer overens med et resultat jeg angivelig skulle ønske meg.

  Hva får deg til å tro at jeg har gjort dette?

 • Kalle

  Ler alltid av sånne som deg,ikke bare på toget :) Blir lei meg på dine vegne,men ler av deg fordi om :)

 • Openminded_realist

  Hvorfor må vi stadig bakover?
  Jeg har samme informasjon som deg; undersøkelsen som tv2 gjorde

 • Kalle

  Beklager,ser at du vet bedre enn meg hva jeg mener.Skal la deg fortsette diskusjonen i fred.Gir du meg beskjed når du har bestemt hva jeg mener? :)

 • Umklapp

  Kalle: «Beklager,ser at du vet bedre enn meg hva jeg mener.Skal la deg fortsette diskusjonen i fred.Gir du meg beskjed når du har bestemt hva jeg mener? :)»

  Hæ?

 • Kalle

  så det er alt du trenger å vite for å bygge deg opp en mening?ett lite utvalg straffesaker?

 • Kalle

  prøv å få noen til å hjelpe deg,det er ikke vanskelig å lese hva det står der…

 • oz

  Hmm, det var dumt det ikke var så mange kilder. Mest fordi det hadde vært interessant å lese. Jeg leste begge de to artiklene du nevnte, men de var for korte til å inneholde så mye interessant. De bekrefter selvfølgelig det du sa, men som jeg skrev i mitt forrige svar regnet jeg jo også med det.

  Ja, trenger ingen kilder for å si at barnevernsbarn også er overrepresenterte i psykiatrien. Det var vi vel begge klar over allerede, men greit å nevne det i tilfelle andre som leser dette ikke tenker over det. Det eneste som hadde vært ineressant er en sammenligning av barnevernsbarn og adoptivbarn, men jeg klarte ikke å finne det. Uansett, så var jo hovedpoenget å vise at barn i Norge som kommer fra dårlige hjem, har mistet sine foreldre eller lignende (regner med at det er en grunn til at de fleste har havnet i barnevernet) sliter på samme måte som de adopterte som kommer fra en lignende situasjon i sitt hjemland. Største forskjellen er vel at forholdene i barnevernet i Norge nok er en del bedre enn i de fleste land adopsjonsbarn kommer fra.

  Sosioøkonomiske forhold dreier seg selvfølgelig om mer enn økonomi, blant annet utdanning, yrke og karriere mulighet, sosial status (og eventuelt kaste om man lever i et land med kastesystem). Med unntak av kastesystem, som ikke er relevant i akkurat dette eksempelet, kan jeg ikke se at noen av de andre har med kultur å gjøre. I så fall har rike og høyt utdannede i Norge en annen kultur enn de fattige og lavt utdannede.

 • Openminded_realist

  Du vingler. Vi går frem og tilbake om samme sak

 • Umklapp

  Jeg ble bare forbauset over at du var så hårsår. Vi får si oss ferdige med denne da.

 • oz

  Jeg er ikke så veldig god til å forklare slikt, så tror jeg holder meg til det wikipedia skriver. Til og med der blir det nevnt at det er vanskelig å definere ;) Her er det som står der:

  Kultur (latin: colere eller cultura, «dyrke», «bearbeide» eller «kultivere») er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger. Kultur brukes spesielt for å betegne menneskelig aktivitet i samfunnet, til forskjell fra for eksempel natur. Kultur, i denne sammenhengen, er resultatene og oppnåelsene av en periodes, et samfunns eller en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet (på et visst trinn, og som befolkningen oppfatter som felleseie), ofte særlig om vitenskap, opplysning, kunst, litteratur eller religion. Kultur er også til en viss grad holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker eller en organisasjon.[1] Kultur kan også anses som en foredlende prosess på det åndelige område hos et individ eller samfunn; syn som ligger til grunn for hevdvunnen fremgangsmåte og skikk og bruk.

  Men hvorfor spør du? Hva er det du vil frem til?

 • Tobb86

  Fint, da har vi i det minste avdekket en felles plattform. Da er det neste å forstå hvordan tall påvirkes av forskjellige faktorer. For å ta kanskje det enkleste: demografi, altså fordeling på kjønn og alder innenfor en gruppe. Når det gjelder voldtekststall, så er det klart at enkelte demografiske grupper er overrepresentert. Menn i 20-årene er mer tilbøyelige til å voldta enn kvinner i 60-årene. Det betyr at hvis man sammenligner en gruppe med stor andel kvinner i 60-årene (f.eks. gruppen «mennesker i Norge som holder på med broderi») med en gruppe hvor det er en stor andel menn i 20-årene (f.eks. gruppen «mennesker i Norge i voksen alder som driver med dataspill), så vil det være naturlig at sistnevnte gruppe har høyere voldtektsrate enn førstnevnte. Videre at førstnevnte gruppe har lavere voldtekstsrate enn den generelle populasjonen, sistnevnte høyere. Men det betyr jo ikke at det å spille dataspill gjør deg mer tilbøyelig til å voldta, ei heller at det å drive med broderi gjør deg mindre tilbøyelig, forskjellen utgjøres av de demografiske forskjellene mellom gruppene, ikke forskjellen i preferert fritidsaktivitet.

  På samme måte vil deler av overrepresentasjonen for innvandrere når det gjelder voldtektsanmeldelser kunne forklares av demografi, da vi vet at blant innvandrere så er unge menn overrepresentert i demografien, sett i forhold til den generelle populasjonen. Demografiske faktorer er dermed en av faktorene vi må kontrollere for, dersom vi ønsker å fastslå hvor mye større tilbøyelighet en innvandrer har til å voldta i kraft av «å være innvandrer», hvis det er det man ønsker å si noe om. Å ta en snarvei å si at «innvandrere voldtar mer fordi de er innvandrere» kun basert på tall for anmeldte voldtekter blir da like feil som å si «folk som broderer voldtar mindre fordi de broderer».

  Fortsatt med?

 • Anne Hansen

  Bare le du. Men husk at jeg ler nok best og sist:-D

 • Anne Hansen

  Odin-gutta våre er alle staute norske karer. Svigemors drøm, alle som en. Husk at også du kan bli reddet av denne flotte hirden en mørk og skjebnesvanger kveld!

 • Openminded_realist

  Jeg er med men for meg er dette ikke noe poeng foreløpig. Men det virker som du har mer å snakke om rundt akkurat dette så vennligst fortsett om det var intensjonen

 • Anne Hansen

  Som sagt: tog til Marseilles. Derfra lastebåt til Afrika. God tur.

 • Anne Hansen

  Hmm. Høres mer ut som en terapigruppe for folk med Downs syndrom.

 • Openminded_realist

  Nja… min mening kommer vel av flere årsaker enn akkurat disse tallene.

  men så er det ikke min mening vi diskuterer heller

 • Anne Hansen

  Tog til Marseilles. Derfra lastebåter til Afrika.

 • oz

  Savner svar Karl…. Du har fremdeles ikke forklart hverken hvor Tjomlid refererer til PEW eller hvordan det i så fall er feil. Kanskje på tide å komme med noe svar?

 • oz

  Karl, jeg venter fremdeles på svar på denne: «Skal svare på dette når jeg har tid, men i mellomtiden kan du kanskje fortelle meg hvor mange «mange» er og om problemet er ekstra stort i Indonesia siden du nevner de spesielt? Jeg fant ikke tall for Indonesia, men totalt sett vært det snakk om komplikasjoner i 0,2-0,3% av tilfellene, noe som ihvertfall ikke kan kalles «mange».»

  Så snart du kommer med en liten kilde på at dette faktisk er et stort problem i Indonesia så kan vi jo gå videre med diskusjonen. Med mindre du bare diktet det opp da?

 • Tobb86

  Poenget er at vi av demografiske grunner nesten kan forvente at innvandrere er overrepresentert i voldtektsstatistikken, nettopp fordi det er en høyere andel av disse med alder/kjønn som er mest tilbøyelig for å begå voldtekt, i forhold til den generelle populasjonen. Men dette er ikke den eneste faktoren, vi vet også at tilbøyeligheten til å begå kriminalitet generelt henger sammen med sosioøkonomisk status. Dvs at blant personer med lav inntekt og sosial status så er det høyere sjanse for at man begår kriminalitet enn blant personer med høy status/inntekt. Disse to utgjør vel de to største av faktorene vi må kontrollere tallene mot. De sosioøkonomiske faktorene gjør også at vi bør forvente overrepresentasjon blant innvandrere. Men altså ikke nødvendigvis «fordi de er innvandrere».

  Hvis vi da snakker om å sette inn tiltak, så vil det kanskje være mer hensiktsmessig å fokusere på gruppen «unge menn med lav sosial status», som da inkluderer både Ola og Ali, enn gruppen «innvandrere», som også inkluderer Fatima, en 60 år gammel kvinne.

 • Kalle

  Jeg bryr meg ikke om meninger,det er tall som er viktige.Ser ikke noe til noen tall fra deg som får meg til å endre oppfatning av noe,så derfor beholder jeg synet mitt.Kommer du derimot med noe fakta som tilsier at jeg har feil endrer jeg selvsagt oppfatning.
  Nå ligger ballen på din side av banen,vil du vise hvorfor du mener som du gjør eller vil du fortsette i samme sporet?

 • Kalle

  Hvorfor skulle noen med downs trenge terapi?Ser du ned på folk med psykiske handikapp også kanskje? Men bare så det er sagt,odins sønner er ikke en terapigruppe for folk med downs…Det er en gjeng navere som er glade i gå tur men som ikke tør å gå alene. :)

 • Kalle

  Hvorfor det?Hvorfor sier du ikke hva du mener istedet for å si at du tror det går tog til Afrika?Er det ikke litt kjedelig å fremstå som så dum gjentatte ganger?

 • Kalle

  Odin-gutta?Du mener de som ikke tør å gå alene på byen engang?De taperene som må ha på seg uniform og ha med seg store hunder for å gå ut?Ser du på de som staute menn? :D Tror nok ikke de er i stand til å gjøre så mye mer enn å fylle ut meldekortet :D

 • Kalle

  Jeg ler nå,det er mye gøyere :D

 • Kalle

  Er ikke hårsår jeg,er alltid glad og fornøyd :)

 • Kalle

  Nei :)

 • Openminded_realist

  Jeg er enig i at tiltak bør brukes bredt. Det viktigste er jo å få ned kriminaliteten, og ikke stigmatisere grupper. Det ønsker ikke jeg å gjøre.

  Men da er det hensiktsmessig å se på hvilke grupper som utfører dette. Det er som du sier (sannsynligvis) ikke mange over 60 som voldtar så ofte.
  Vi kan også begrense til å se på aldersgrupper. Det mener jeg bestemt ble gjort i politiets egen rapport fra 2011. Det var ingen avvik fra trenden å spore der.
  Det er klart at de fleste migranter/innvandrere kommer fra lavere sosiale sammfunnslag. Det frikjenner ikke problemet. Vi får vel tenke igjennom hva vi gjør når vi tar inn til landet mange fra denne utsatte gruppen. De tilhører jo fortsatt gruppen selv om de ikke er i gruppen på bakgrunn av å være innvandrere. Det er slike ting vi må anerkjenne spør du meg.
  Det er ikke rasistisk eller stigmatiserende å si. De er jo generelt fattigere og dårligere stilt. Problemene deres handler ikke om hudfarge.

 • Openminded_realist

  Hvis du forventer at en gruppe skal være overrepresentert. Da synes jeg du bør gjøre tiltak

 • Openminded_realist

  Har den eller har den ikke samme voldtektsraten som resten?

  du går mye frem og tilbake her. Er det rart vi ikke kommer fremover?

 • Openminded_realist

  Du bryr deg såvisst om mine meninger. Du har ikke argumentert om noe annet enn mine påståtte meninger.
  Jeg har jo ikke egne tall i denne saken og jeg vet heller ikke hva din oppfattning er.
  Jeg mener som jeg gjør på grunn av tallene som foreligger

 • Openminded_realist

  Så hva er din oppfatning ? Har vi en overrepresentasjon?

 • Anne Hansen

  Du burde piskes og legges i jern for din frekkhet.

 • Anne Hansen

  Alle Odin soldatene er høyt utdannet og i fast arbeid.

 • Anne Hansen

  Som sagt, både du og resten av trygdesnylter gjengen skal deporteres tilbake til Afrika.

 • Anne Hansen

  Nonsens, alt du sier.

 • Openminded_realist

  jo

 • Umklapp

  Her er noen tall fra undersøkelsen av seksualforbrytelser til TV2:

  Nigerianere er ca. 6 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Irakere er ca. 4.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Afghanere er ca 3.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Somaliere er ca. 3.1 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Pakistanere er ca. 2.95 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Tyrkere er ca. 2.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Samtlige grupper nevnt så langt har mer enn dobbelt så høy representasjon som nordmenn. Dette er relativt stor overrepresentasjon, og om statistikken omhandlet mer ukontroversielle saker som bilulykker eller alkoholpolitikk ville vi for lengst fått en grundig utredning.

 • Tobb86

  Uoppklarte blir jo veldig usikre, vanskelig å si noe om landbakgrunn eller den slags.

 • Openminded_realist

  Det er jo faktisk også ikke mulig å si noe om det faktisk var voldtekt eller ikke?

 • Openminded_realist

  Hva med Allahs Soldater som sier de er et motstykke til Odins soldater, mao uttalt ute etter bråk kontra Odins soldater som har uttalt at de er ute etter ro?
  Reiser du før eller etter dem?

 • Kalle

  Hvor mange er med i undrsøkelsen da?

 • Kalle

  Du er søt :) Er det også nonsens? ;)

 • Kalle

  Så morsom du er når du prøver å skrive norsk :)

 • Kalle

  Soldater?Er det ikke bare navere da? :P

 • Kalle

  Er det sharia du ønsker utlendingen? :)

 • Kalle

  Ikke hvis man ser hele bildet :)

 • Umklapp

  Du kan finne alle disse tallene på nett dersom det er noe du lurer på. Dette er basert på alle domfellelser i seksuallovbrudd i Norge for 2015.

 • Umklapp

  «Hele bildet» for irakere i Norge er at andelen domfelte for seksuallovbrudd i 2015 for denne gruppen er mer enn 4 ganger høyere enn for nordmenn. Dette er per definisjon overrepresentasjon.

 • Openminded_realist

  Takk for svar. Jeg er uenig, men jeg tror det vil ta for lang tid for oss to å komme frem til en fornuftig debatt siden det tok nesten en uke å komme hit.
  Jeg skulle ønske jeg mente du hadde rett. Altså at jeg delte din oppfatning om at det ikke er forskjell på folk, og gruppers representasjon i denne typen statistikk. Det hadde gjort ting mye lettere for meg

 • Thomas Klæbo

  Ja, kan du ikke la være?

 • Tobb86

  Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Jeg bare skiller mellom statistikk for anmeldte voldtekter (hvor vi vet en del), og statistikk for faktisk utførte voldtekter (hvor vi vet mindre). Dette er to forskjellige størrelser, som ikke nødvendigvis er de samme, og ikke nødvendigvis har samme fordeling på landbakgrunn.

 • Tobb86

  Ok, nå gir jeg snart opp. Du sa du var med, men er det jo ikke. For å gjøre et siste forsøk på å oppsummere, svært kort: Man kan forvente at grupper med en overrepresentasjon av personer med kjønn/alder/sosial status forbundet med voldtekt (les: unge menn med lav sosial status) også er overrepresentert når det gjelder voldtekter, nettopp fordi unge menn med lav sosial status er overrepresentert i voldtektssaker.

 • Tobb86

  Hvilke andre faktorer ville du synes det er naturlig å kontrollere mot for å finne ut hvor mye av denne overrpresentasjonen som skyldes landbakgrunn/kultur?

 • Tobb86

  Haha, du stoler på det Odins soldater sier der altså? De har jo sagt at de skal gripe inn, pluss diverse usmakelige rasist-uttalelser fra div medlemmer, stoler du på det de sier der og?

 • Tobb86

  På det punktet ja, men din påstand var at han var «konsekvent uklar», og det tyder jo mer på at du ikke forstår, heller enn at han er konsekvent uklar. For det er han ikke for meg.

 • Tobb86

  Det kan nok være at en slik korrelasjon eksisterer, men jeg kan jo avgjøre det basert på et sjevt utplukk av dataene.

  Storhaug driver ikke med forskning, så hvorfor du mener hun er i stand til å beskrive kausaliteter er for meg uvisst.

  Det du egentlig sier er at vi skal diskriminere folk pga en korrelasjon. At det er riktig at korrelasjon ikke impliserer kausalitet, men gitt muligheten til å diskriminere så får en korrelasjon være god nok.

 • Karl S Trapp

  Jeg har jo svart på dette; i henvisningen til amerikanske forhold og voldtekter begått av en gruppe (mørkhudete) mot en annen (hvite). Rolness påpeker dette i sitt motsvar også.

 • Karl S Trapp

  86-100% av jentene er omskjært i Indonesia, også de som er født på sykehus eller forløst ved statlige jordmødre. For guttene er tallene litt lavere. Mishandlingen av barn foregår nå i stadig mer populære masseseremonier.

  http://www.stopfgmmideast.org/countries/indonesia/
  http://www.taskforcefgm.de/wp-content/uploads/2012/11/FGM_in_Indonesien.pdf
  http://www.theguardian.com/society/2012/nov/18/female-genital-mutilation-circumcision-indonesia

  Om spørsmålet ditt gjaldt hvor mange barn som får alvorlige komplikasjoner av omskjæring er sannheten at 15% får dette. 3% så alvorlig at de trenger kirurgiske inngrep for å utbedre dette. Mange mister penisen, elelr bruken av den. Og hundrevis om ikke tusenvis av barn dør hvert år.
  http://www.cirp.org/library/complications/

 • Openminded_realist

  konsekvent er vel et dårlig ord kanskje. Jeg forstår jo mange av ordene hans

 • Openminded_realist

  Dette har vi også tall på fra undersøkelsen i 2011.
  Jeg føler at vi går rundt hverandre her og ikke kommer noen vei. Vi kan gjerne avslutte. Det har i bunn og grunn ikke noe å si fra eller til hva du skulle mene om saken eller ikke.

 • Openminded_realist

  Mer enn hva? Jeg forstår ikke spørsmålet

 • Openminded_realist

  Hvorfor skal vi snakke om faktisk utførte voldtekter? Det blir jo vanskelig å si noe om..? Tallene fra den siste omtalte undersøkelsen var dømte seksualforbrytere. Det er vel mest nærliggende å prate om disse nye tallene og ta stilling til de?
  De sier ikke noe om de to størrelsene som du nevner…?
  Undersøkelsene fra 2011 derimot sier at majoriteten av antall anmeldte voldtekter i Oslo utføres av menn med ikke-europeisk bakgrunn. 53% ca.

  Dersom disse tallene ikke gir grunnlag for at du skal kunne si noe om hvem som voldtar hyppigst så tror jeg det handler mer om ideologi og uvilje. For meg er det iallefall ganske klart. Samtidig som jeg etterlyser mer forskning slik at vi kan forstår bedre årsaken. Det er også nærliggende for meg å anta at kulturell bakgrunn er en faktor, men dette er en annen diskusjon. Først bør vi være enige om at det er en overrepresentasjon

 • Hæ?

 • Elizabeth Darcy

  Kan man ikke starte med å se på landene de dømte kommer fra? Er disse landene langt fremme når det f.eks gjelder kvinnesyn, hjelp til funksjonshemmede, eller behandling av dyr? Hvordan er rettssikkerheten til voldtatte kvinner eller barn?
  Landene er statiske, det er menneskene som bor der som betyr noe for hvordan det er å bo der. Da kan man anta at innbyggerne ikke forandrer seg særlig mye ved kun å reise noen hundre mil nordover.

 • Elizabeth Darcy

  Du sliter selv, ser jeg. Det skal være mellomrom mellom komma og neste bokstav. Det samme gjelder for bruk av punktum.

 • Kalle

  Sliter ikke,prøver bare å kamuflere meg som en innvandringsmotstander ved å skrive dårlig norsk :)

 • Kalle

  Det skal forresten ikke være punktum mellom komma og neste bokstav, der har du feil :)

 • Umklapp

  Jeg har vist – forutsatt at du stoler på tallene mine (og TV2s) – at enkelte grupper (tyrkere, somaliere, pakistanere, afghanere, irakere og nigerianere) er kraftig overrepresentert i statistikken for seksuallovbrudd.

  Dette overrasker meg ikke så mye, for samtlige grupper kommer fra land hvor kvinner gis en lavere status som følge av religiøs lovgivning, samt hvor enkelte seksuelle overgrep mot mindreårige jenter og minoriteter i flere tilfeller er tillatt og fasilitert ved samme lovgivning (sharia).

  Det kan tenkes det finnes flere forklaringsfaktorer, men trenger vi dem egentlig? Hvilken grunn har vi til å tro at disse er av større betydning enn religion og kultur?

  Hvordan skal man da forstå det faktum at samtlige grupper fra land med mer enn 50% muslimer er overrepresentert i denne statistikken? Eller hva med at de eneste gruppene som har lavere representasjon enn nordmenn i denne statistikken har sitt opphav i land med færre enn 10% muslimer?

  Man kan spørre seg hva det egentlig er Tobb86 etterlyser, sånn rent praktisk? Det virker nemlig som om vedkommende fortvilt famler etter ad-hoc forklaringer på en noenlunde åpenbar kausal sammenheng som kan belegges empirisk.

 • Umklapp

  «Storhaug driver ikke med forskning, så hvorfor du mener hun er i stand til å beskrive kausaliteter er for meg uvisst.»

  Den dagen noen i fullt alvor påstår at kun forskere er i stand til å beskrive kausale sammenhenger, bør vedkommende ta et lite skritt tilbake og tenke over hva man faktisk påstår.

  Storhaug og mange andre har i flere år pekt på helt konkrete kausale sammenhenger i islam som de mener kan forårsake ulike former for diskriminering ovenfor kvinner, homofile, annerledestenkende, samt religiøse og etniske minoriteter.

  Et eksempel er krav til religiøs tildekking av jentebarn, et annet kan være religiøs lovgivning som dødsstraff for frafall (som gjelder innen alle lovskoler i islam) eller steining for utroskap eller homofili. Her har Storhaug og HRS gjort et omfattende arbeid, og de har i nær sagt alle tilfeller foreslått konkrete tiltak for å motvirke en slik utvikling i Norge.

  Disse sammenhengene er gjerne testbare.

  Når det kommer til det empiriske har de ikke fått særlig mye støtte fra statistikere og forskere. Likevel viser altså nær sagt alle større undersøkelser at sosiale kår i alle verdens land ser ut til å forverres proporsjonalt med andelen muslimer i et samfunn. Vi finner korrelasjon nesten hvor enn vi undersøker saken.

  Det betyr at Storhaug beskriver kausaliteter langt bedre enn norske islamforskere evner, for empirien bekrefter da langt på vei det hun sier. Det forklarer eksempelvis hvorfor Indonesia ligner mer på et land i midt-østen (med tanke på sosiale kår) enn på sine omkringliggende naboer. Det forklarer også hvorfor Albania gjør det så dårlig i europeisk sammenheng. Det betyr at dersom du vil forstå virkeligheten så bør du stole mer på Storhaug enn en gjennomsnittlig norsk islamforsker.

  «Det du egentlig sier er at vi skal diskriminere folk pga en korrelasjon. «

  Nei, det sier jeg ikke. Det er du som forsøker å a priori frata religion og kultur (men ikke ideologi, får vi anta?) all forklaringskraft på sosiale forhold. Du oppgir ingen grunn for dette, annet enn en vag antydning om at å inkludere det ville vært diskriminering.

 • Hed

  Sprekt av en såkalt skeptiker som Tjomlid og vise til tall fra NKVTS — det såkalte kunnskapssenteret — sett hen til hva dette senteret egentlig har holdt- og holder på med, jfr.: http://skepsis.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=331

 • Hed
 • Kalle

  Siden de har gjort en feil en gang har de altså feil hele tiden?

 • Kalle

  Dette er samme sak som den forrige linken du limte inn.Den er ca 10 år gammel,så de fleste har nok fått den med seg :)

 • Hed

  Det er ikke samme sak, din gjøk. Det jukset NKVTS holder på med i dag, vil komme opp og frem om 10 år det også. Men takket være idioter som deg — som også synes mørketallspåstander med en usikkerhetsmargin på intet mindre enn 100% er super-duper forskning — så vil svindlerne i NKVTS sannsynligvis få holde på uforstyrret.

 • Hed

  Det er ikke «en feil». Det er bevisst juks med den hensikt å fremstille alle seksuallovbrudd mot barn og kvinner høyest mulig. Altså omtrent det samme jukset de holder på med i dag. Men du synes det er helt i orden – din jævla feminist – å heie og hyle deg hes sammen med feminist søstrene dine hver gang en ny rapport fra NKVTS kommer. «Nå kommer rapporten med høye tall, dere. Nå skal vi kose oss. Vi skal skrive kronikk om krenkelsene mot oss, dere».

 • Kalle

  Hvordan vet du hva som er grunnen til at feilen ble begått?Hvorfor kan du ikke la være å oppføre deg så barnslig?Klarer du ikke å diskutere som en voksen? :) Synes det ser dumt ut når du lyver og finner på ting,men det er jo bare min mening.Du gjør som du vil :)

 • Kalle

  Morsom du er når du er sinna :D Ikke så morsomt at du lyver,men regner ikke med noen tar en som deg seriøst uansett :)

 • Kalle

  Du er litt søt når du blir sinna da,det må jeg si :) Riktig så nusselig når du leker tastaturkriger og tøffer deg anonymt på internettet :)

 • Hed

  Alle tar meg veldig seriøst. Absolutt alle!

 • Tobb86

  Det er riktig, men heldigvis for meg har jeg fakta på min side. I motsetning til deg.

 • Openminded_realist

  Ja da får jeg vel bare gi meg. Takk for diskusjonen

 • Umklapp

  På dette tidspunktet er det vel verdt å bare registrere at Tobb86 ikke har vist et eneste empirisk resultat som belegger påstanden om at: «Man kan forvente at grupper med en overrepresentasjon av personer med kjønn/alder/sosial status forbundet med voldtekt».

  Derimot har vi sett mange eksempler på kraftig overrepresentasjon, for eksempel at nigerianere er 6 ganger mer sannsynlig å finne i seksuallovbruddstatistikken enn nordmenn.

  Vedkommende (Tobb86) har ikke en gang vist at de aktuelle gruppene har en slik skjevhet, langt mindre at overrepresentasjonen blir borte om man sammenligner disse gruppene med tilsvarende etnisk norske utvalg. Det virker som om vedkommende bare har bestemt seg for at dette stemmer, helt uten å undersøke et eneste tall.

  Og for ordens skyld bør det bemerkes at heller ikke norske forskere belegger slike påstander, hvilket gjør det til et av de (heldigvis) få tilfellene hvor forskere bryter prinsipper for godt vitenskapelig håndverk. Ved å bortforklare statistiske sammenhenger med ubelagte ad-hoc forklaringer uten å presentere et eneste tall, sidestiller man resultatene sine med en hvilken som helst «flat-earth»-teori, homeopati eller vaksinemotstander-logikk.

  Det levner oss egentlig bare med et spørsmål; hvorfor denne selvforskyldte, selektive blindheten?

 • Kalle

  Morsomt at du nekter å tro på årsakssammenheng og all tilgjengelig forskning bare fordi det ikke passer med ditt syn på verden :D Sånne som deg er god underholdning,nekter å tro på virkeligheten selv når den står foran dere og vinker :D

 • Umklapp

  Jeg har vist til målinger av virkeligheten som underbygger mitt syn på den samme. Dersom du mener at disse ikke stemmer kan du jo vise til målinger av virkeligheten som viser at mitt syn ikke er korrekt.

  Det har du ikke gjort, har du vel?

 • Kalle

  Jeg har prøvd å forklare hvorfor det er som det er og hvorfor tallene du har er som de er,men det vil jo ikke du vite noe om. Derfor får du bare fortsette å gå rundt og tro det du gjør,for du vil jo ikke ta inn over deg virkeligheten.

 • Tulla

  I tilfelle du skulle få lyst til å sette mellomrommet på rett plass, Kalle:

  http://www.korrekturavdelingen.no/K4Mellomrom.htm

 • Kalle

  Så du går etter grammatikken min når du ikke kan ta meg for faktafeil? Så søte dere innvandringsmotstandere er :D Ekstra morsomt når du prøver å korrigere mine feil og ender opp med å skrive feil selv,det er vel det som kalles ironi :P

 • Kalle

  Hvem er «Aboslutt alle»,og hvorfor tar den personen deg seriøst?

 • Tulla

  Jeg har aldri sett deg fremlegge et faktum; du gjentar de samme generaliseringene hele tiden. Blir litt lei av det. Du tar veldig mye plass i dette kommentarfeltet. Hvor har du det fra at jeg er innvandringsmotstander? Vil gjerne ha et konkret svar på det. Det er godt mulig at jeg har skrevet noe feil, og jeg ville sette pris på å bli korrigert. (Jeg ser ikke feilen selv.)

 • Tulla

  Jeg syns vel ganske enkelt at det blir litt ullent når man (de fleste av oss) snakker om kultur og religion og demografiske og sosioøkonomiske forhold som om om dette var adskilte og klart definerte størrelser.

 • Umklapp

  «for du vil jo ikke ta inn over deg virkeligheten.»

  Det er jo bare jeg av oss to som faktisk har lagt frem en påstand med samsvarende resultater fra virkeligheten. Du bare påstår – uten noen form for belegg – at de resultatene jeg viser til har en skjevhet.

  Vet du hva statistikere gjør når de har en slik skjevhet? De viser da at man ved å korrigere for denne skjevheten (eksempelvis endre utvalg, ekstrapolasjon til lignende utvalg eller annet) kan fjerne den påviste sammenhengen.

  Det har ikke Kalle gjort, og det har heller ingen forskere som påstår det samme gjort. Jeg vet ikke hva det skyldes at enkelte sier slikt uten belegg, men vi får konstatere at en overrepresentasjon på 6 ganger (slik som med nigerianere) ikke blir borte ved å korrigere for kjønnsbalanse, ettersom nordmenn er ca. 50% menn. Utover dette tyder jo mye på at denne overrepresentasjonen heller ikke blir borte med alder og økonomi, så meget mulig er dette bare et forsøk på å villede.

 • Kalle

  Anbefaler deg å lese artikkelen du kommenterer under og noen av de andre bloggene til Tjomlid,kanskje du da vil klarer å skjønne litt mer av tallene :) Du kan også google,det er mange som har forsket på dette og funnet frem årsaksforklaringene du etterspør bl.a.Ha en fin dag :)

  Morsomt at du tror cherrypicking er noe seriøse forskere holder på med,det sier mye om deg :)

 • Kalle

  Da bør du lese noen av innleggene mine,jeg har kommet med mange fakta :) Jeg antok du var innvandringsmotstander fordi du henger deg opp i små skrivefeil og ikke har noen kommentar til det jeg kommer med,er vant til at innvandringsmotstandere gjør sånt. Hva er poenget med å kritisere andres småfeil når du ikke er noe bedre selv?Hvorfor fremsetter du påstander om hva jeg skriver når du helt tydelig ikke har lest hva jeg skriver?

 • Tulla

  Det er bare fordi du selv er litt slem at jeg pirker på en feil du gjør helt systematisk. Det er flere enn meg som har pekt på denne feilen; den er faktisk så sjelden at den er interessant. Jeg vil fremdeles gjerne vite hvilken feil det er jeg selv har gjort. Det kan godt tenkes at du har rett, men jeg vil altså at du helt konkret skal peke på den.

  Det er ellers et interessant resonnement du kommer med her: Du er vant til at innvandringsmotstandere peker på små skrivefeil, og unnlater å kommentere hva du «kommer med». Av dette slutter du at også jeg må være innvandringsmotstander.

  Jeg har faktisk lest mange av innleggene dine, og jeg greier ikke å finne noe konkret å forholde meg til. Det står deg fritt å komme med ett eneste konkret eksempel på et «faktum».

 • LasseRon

  Hvis du leser Rolness forrige artikkel om emnet vil du se at Danmark statistikk påviser en stor overrepresentasjon, også etter å ha korrigert for demografiske og sosioøkonomiske faktorer.
  Dessuten hjelper disse forklaringene dine fint lite all den tid det faktisk er UNGE, ENSLIGE og FATTIGE MENN vi i størst grad tar inn. Alle faktorer som medfører økt risiko for kriminell atferd.

 • Umklapp

  Jeg har selvfølgelig lest innleggene jeg kommenterer under.

  Tjomlid viser heller ikke til noen resultater som viser at overrepresentasjonen blir borte om man korrigerer for kjønn, alder eller økonomi. Du vil ikke finne noen slike korrigerte statistikker i rapportene det vises til.

  Det at du ber meg om å «google» for å få bekreftet de påstandene du og Tjomlid tilsynelatende henter ut fra tynn luft viser jo bare at du ikke har den fjerneste ide om hvilke data som eventuelt skulle underbygge dette.

  Jeg vet som sagt ikke hva som får enkelte til å tro på disse ubegrunnede påstandene, men jeg gjentar at jeg har vist at det forekommer grov overrepresentasjon av ikke-vestlige grupper i TV2s datagrunnlag, samt at overrepresentasjonen tilsynelatende korrelerer sterkt positivt (korrelasjonskoeffisient på 0.8) med andelen muslimer i opphavslandene. Til sist er det åpenbart at overrepresentasjonen er så stor (over 6 ganger) at skjevhet i kjønnsfordelingen er utelukket som forklaring, samt at det er tvilsomt at faktorer som økonomi og alder vil gjøre større utslag. Merk også at det ikke finnes noen a priori årsak til å anta at fattige skulle være mer tilbøyelig til seksuallovbrudd.

  La meg også gjenta; dersom slike skjevheter som Kalle, Tobb86 og Tjomlid forfekter finnes i materialet, er det trivielt å korrigere resultatene, altså produsere statistikker som viser at overrepresentasjonen blir borte når man korrigerer for nevnte. Ingen forskere har lagt frem slikt materiale, i det minste ikke som jeg kjenner til.

  Om du ikke liker disse harde fakta, så står du fritt til å forsøke å belegge påstandene dine. Det har du ikke gjort, så da får man bare ta det som tomme ord. Er det virkelig det beste du kan by på?

 • Kalle

  «samt at det er tvilsomt at faktorer som økonomi og alder vil gjøre større utslag» Når du innbiller deg at økonomi og alder ikke vil gjøre store utslag så skjønner jeg jo at du ikke kan så mye om emnet og at det ikke er noe vits i å prøve å forklare deg hvorfor det er noe som gir store utslag.Du får ha en fin dag :)

 • Kalle

  Er det slemt å påpeke at innvandringsmotstandere ofte sliter med å skrive sitt eget morsmål? Da får jeg være slem da,overlever nok det :)

  Nå har du lest mange av de,tidligere hadde du lest alle…Får du ikke bestemt deg helt du da? :) ER du innvandringsmotstander,eller hadde jeg feil når jeg antok du var det? :)

 • Umklapp

  «Når du innbiller deg at økonomi og alder ikke vil gjøre store utslag «

  …når du har en overrepresentasjon med en faktor på 6, ja. Du sier altså at jeg «innbiller» meg at overrepresentasjonen ikke vil bli borte når man korrigerer for kjønn, alder eller økonomi, samtidig som det er på det rene at ingen har produsert denne «korrigerte» statistikken. Er det slik at Kalle «innbiller» seg at alle ubeviste/upåviste påstander ikke stemmer? Hvordan funker egentlig det?

  Jeg konstaterer igjen at ståa så langt er at overrepresentasjonen i TV2s data er åpenbar:

  Nigerianere er ca. 6 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Irakere er ca. 4.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Afghanere er ca 3.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Somaliere er ca. 3.1 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Pakistanere er ca. 2.95 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Tyrkere er ca. 2.2 ganger hyppigere representert enn nordmenn.

  Tjomlid, Kalle og enkelte andre liker visst ikke at tallene ser slik ut, så de påstår at det finnes en annen forklaring. Men de kan ikke bekrefte den empirisk, vi må bare stole på at de vet hva de snakker om. Beklager, Kalle, men jeg har vanskelig nok for å stole på navngitte forskere som lefler med ubegrunnede påstander, så jeg vil neppe erstatte anonyme nettdebattanters tvilsomme påstander med empiri med det første.

 • Kalle

  For å snu litt på det da,siden du hisser deg så opp nå.Hva tror DU er årsaken til overrepresentasjonen,siden du er uenig med de årsakene som blir pekt på?

 • Kalle

  Du trenger ikke gjenta de samme tingene hele tiden forresten,det gjør det bare tungvint å finne poenget ditt. :)

 • Openminded_realist

  hvorfor tror du at noen har lyst til å diskutere seriøst med deg?

 • Openminded_realist

  du går jo bevisst ut for å ødelegge debatten. Synd at du gjør denne bloggen slik til skamme

 • Openminded_realist

  ingen tilgjengelig forskning frikjenner innvandrere. Tvert i mot, og dette vet du, men forsøker deg på løgn. Det er ikke underholdende og også farlig. Kanskje er det noen som tar deg seriøst.
  du kommer til å bli sagt imot med argumenter og fakta hver gang Kalle

 • Openminded_realist

  ingen argumenter altså. Notert

 • Openminded_realist

  Du har ingen poenger. Du bare refererer til blogginnlegget som vi kritiserer

 • Umklapp

  Jeg mener disse har en kulturell komponent som i enkelte tilfeller er betydelig større enn faktorer som økonomi.

  En sak er i alle fall sikker i TV2s tall; samtlige grupper fra land med mer enn 50% muslimer er overrepresentert i denne statistikken, og de eneste gruppene som har lavere representasjon enn nordmenn har sitt opphav i land med færre enn 10% muslimer.

  Det har blitt påpekt fra en rekke hold, som eksempelvis fra Hege Storhaug/HRS at det står dårlig til med kvinners rettigheter i den muslimske verden. De har pekt på konkrete forklaringsmekanismer, slik som sharialovgivning knyttet til ekteskap og selvbestemmelsesrett. Dette gir seg utslag i alt fra sosial kontroll og barneekteskap til æresdrap.

  Vi finner dette igjen i levekårsundersøkelser, slik som Social Progress Index eller Legatum Prosperity Index. Om Kalle ønsker det kan jeg gi deg lenker til figurer som viser hvordan praktisk talt samtlige sosiale faktorer forverres med andelen muslimer i et samfunn. Det finnes klare korrelasjoner, og disse resultatene lar seg ikke bortforklare av skjeve utvalg. Eksempelvis finner vi korrelasjon selv om vi bare inkluderer muslimske land og Afrika, og som en ytterligere bekreftelse kan det være interessant å se på de atypiske landene Indonesia og Albania. De ligger geografisk langt fra den muslimske verden, men er begge å regne som muslimske, og viser akkurat de tendensene vi kan forvente i denne sammenhengen.

  Det rare er egentlig at folk blir overrasket over dette, selv om man ikke skal undervurdere medienes påvirkningskraft. Samtlige land som i 2014 praktiserte dødsstraff for homofili er muslimske, og det hersker bred enighet innen alle lovskoler i islam om at frafall skal straffes med døden. I nesten alle muslimske land er samfunnene utformet i tråd med sharia, hvilket betyr at islam ikke er mulig å skille fra en ideologi (altså et sett ideer for hvordan samfunnet skal fungere).

  Er det virkelig noen som tror at en ideologi ikke har som mål å forme samfunnet på noen måte?

  Islam har derfor helt klart målbare samfunnsmessige konsekvenser, og det er meget mulig disse vi ser i TV2s voldtektstall.

  Så for å oppsummere; her har vi altså påvist kausale sammenhenger mellom islam og kjønnsdiskriminering/overgrep og vi har statistikk som langt på vei stemmer overens med disse sammenhengene. Da er det ingen grunn til å dikte opp fiktive forklaringer.

 • Kalle

  Har du noengang prøvd å tenke tanken at alt du snakker om her kan skyldes andre ting enn religion?F.eks historiske hendelser,kriger og alt mulig annet enn religion? :)

 • Kalle

  Du er søt da :)

 • Kalle

  Tror ikke det,tror det bare er sånne som deg som vil surre ivei :)

 • Umklapp

  «Er det slemt å påpeke at innvandringsmotstandere ofte sliter med å skrive sitt eget morsmål?»

  Kanskje ikke, men det er jo feil. Jeg ser minst like ofte innvandringstilhengere som sliter med å skrive.

  Det er litt ironisk å se hva slags myter og fordommer Kalle drasser på, når målet later til å være å bekjempe myter og fordommer.

 • Umklapp

  Såklart. Forklaringene er ikke gjensidig utelukkende, og krig er jo et annet fenomen som korrelerer med andelen muslimer. Du har kanskje registrert muslimer forfølger kristne og jøder, at sunni og shia forfølger ahmediyya, og at sunni kriger mot shia. Men har du lagt merke til at når alle minoriteter er rensket ut, så fortsetter sunni å krige mot sunni? De sliter med å få fred i den muslimske verden, og det har neppe med vestlig innblanding å gjøre.

  En av forskjellene på meg og deg her er at jeg ikke
  ekskluderer religion, og det lar meg faktisk gjøre ganske gode prediksjoner som stemmer godt overens med empiri.

  For eksempel kan vi forvente at korrupsjonen vil tilta i samfunnet vårt i løpet av de neste 6 årene. Vi vil se flere større saker der ikke-vestlige innvandrere er involvert, og vi vil kunne forvente å falle betraktelig på internasjonale rangeringer. Jeg vil gjette på at slike saker vil forekomme spesielt i det offentlige, der vi har en viss grad av kvotering.

  Men nå gir jeg deg masse gratis, Kalle…

  Var det ikke du som skulle belegge din påstand om at slike skjevheter har en annen forklaring? Som økonomi, alder eller kjønn?

 • Umklapp

  Jeg har gitt deg en rekke faktaopplysninger som underbygger mitt syn på saken. Når jeg gjentar dem så er det fordi du ikke gir uttrykk for å ha lest og forstått hva det er jeg skriver, for om du hadde gjort det ville du ha måttet bestride disse opplysningene på en eller annen måte for å belegge ditt eget syn.

 • Kalle

  Morsomt at du lager din egen tolkning av hva jeg skriver istedet for å lese hva jeg skriver.Lener meg tilbake og venter spent på hvordan du vil fortsette denne diskusjonen og hva du mener jeg skriver denne gangen :)

 • Openminded_realist

  Du har skrevet deg ut av debatten. Om det fantes moderator hadde du vært ute for lengst. Du sier til og med selv at du ikke vil bli tatt seriøst. Du er her for å trolle.
  Er dette den eneste debatten du vil prøve å ødelegge, eller er det viktig for deg å stikke kjepper i hjulene for opplysning om andre emner også. Hvorfor er seksualforbrytere så viktig å frikjennes for deg? Hvor mange voldtekter får du indirekte på samvittigheten (dvs du har ingen) ved å lyve og trolle i viktige debatter?

 • Openminded_realist

  Takk

 • Hed

  Å spørre hvem absolutt alle er, er et fullstendig ulogisk spørsmål. Men som nyfrelst i feminist-sekten, så er jo ikke logikk din sterke side.

 • PeterJohnsen

  Nettopp. 32 prosent er innvandrere eller har innvandrerbakgrunn i Oslo. 35 prosent av voldtektene i Oslo er begått av denne gruppen.

  Alarm.

 • Openminded_realist

  Mener du at overrepresentasjonen er 3 %?

 • Kalle

  Her har du ett sitat fra Tobb86 : «Poenget er at vi av demografiske grunner nesten kan forvente at innvandrere er overrepresentert i voldtektsstatistikken, nettopp fordi det er en høyere andel av disse med alder/kjønn som er mest tilbøyelig for å begå voldtekt» Fikk du med deg poenget hans nå? ;)

 • LasseRon

  Leste du i det hele tatt hva jeg skrev? Leste du artikkelen til Rolness? Ja, voldtektstallene henger sammen med alder, kjønn, sivil status og sosioøkonomiske faktorer som utdanning og inntekt. Det er det ingen som nekter på. Men innvandrere fra Afrika, Midt-Østen og Sør-Amerika er FORTSATT overrepresentert på statistikken, selv ETTER å ha korrigert for dette. Skjønner du hva det betyr? Skjønner du at det går an å beregne den uavhengige risikoen for enhver slik enkeltfaktor ved bruk av matematiske analyser? Og at disse beregningene ikke greier å viske ut overrepresentasjonen disse gruppene har? Og om de ikke greier det må det være fordi det er noe annet der som gjør disse menneskene mer tilbøyelige til å begå kriminalitet, i tillegg til de faktorene du nevner? Dette er HELT grunnleggende kunnskap om statistikk!

  Og så velger du å hoppe over det andre poenget mitt. Å ta inn uutdannede, fattige, enslige, unge menn i hopetall kan ikke være bra for kriminalitetsstatistikken i dette landet. Du sier det jo selv, disse menneskene er bare i kraft av dette overrepresenterte i kriminalstatistikken, selv om du velger å se bort fra det etniske/kulturelle. Hvordan kan man da forsvare dagens praksis hvor vi i større grad tar inn denne gruppen enn kvinner, barn og familier?

 • Kalle

  Du får virkelig ikke med deg noe som helst du?Nå har du fått det gjentatt flere ganger og enda klarer du ikke skjønne det,dette blir for dumt.Du kan fortsette å krangle og tro du vet best så lenge du bare gidder,men det ser bare dumt ut siden du ikke engang skjønne hva som blir sagt til deg.Du misforstår så fullstendig at det virker som du er i en helt annen diskusjon :D

 • LasseRon

  Ok, du har utsagn A, og du har utsagn B.

  A) «Poenget er at vi av demografiske grunner nesten kan forvente at innvandrere er overrepresentert i voldtektsstatistikken, nettopp fordi det er en høyere andel av disse med alder/kjønn som er mest tilbøyelig for å begå voldtekt»

  B) «En indeks som korrigerer for alder, viser at kriminaliteten er 48 prosent høyere blant mannlige innvandrere, og 140 prosent høyere blant mannlige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn. Når det i tillegg korrigeres for sosioøkonomisk status, reduseres kriminaliteten til å være henholdsvis 22 prosent og 129 prosent høyere.» EN BETYDELIG FORSKJELL består altså…»

  Hvis du ikke greier å se at utsagn B imøtegår utsagn A har du ingenting i denne diskusjonen å gjøre.

  Når jeg kommer med motargumenter som tilbakeviser deres opprinnelige påstander er det faktisk opp til DERE å tilbakevise dette eller komme med nye argumenter. Ikke gjenta det gamle som ble sagt om igjen. Greier du ikke dette er videre diskusjon meningsløst.

  Men så la oss se bort fra dette. Mitt siste spørsmål lar du (igjen) henge i luften. Blås i etnisitet, blås i religion, blås i kultur. La oss helt hypotetisk gå ut ifra at det er helt uten betydning i denne sammenhengen. Jeg er enig i at KJØNN, ALDER og SOSIOØKONOMISK STATUS henger sammen med tilbøyelighet til å begå kriminalitet, noe jeg aldri har benektet. Da må jo nødvendigvis innvandring av mennesker med disse karakteristikkene(mann, lav alder, fattig, uutdannet) føre til mer kriminalitet. Hvordan kan man da forsvare dagens praksis hvor vi i større grad tar inn denne gruppen enn kvinner, barn og familier? For du vet at unge enslige menn uten utdanning er den mest dominerende gruppen av asylsøkere til Norge, sant?

 • Ron Dan

  Kan ikke Tjomien skrive en artikkel om dette også på innvandrer bloggen sin? Synes det har blitt stille på han etter han har blitt kledd av gang på gang om innvandrerforsvaret hans, haha:-) http://www.nettavisen.no/nyheter/–sjokktall-om-innvandrere-pa-trygd/3423202025.html

 • Hed

  Tulling!

 • Kalle

  Når du kommer med så saklige kommentarer så skjønner jeg jo at du er en fyr man skal høre på… Alle vet jo at voksne mennesker som oppfører seg som barn er blandt de smarteste og mest seriøse :)

 • Hed

  Du er et nettroll.

 • Kalle

  Håper du har en fin dag og koser deg i sola ,og at du blir litt gladere etterhvert når du skjønner at folk med en annen hudfarge ikke er farlige :)

 • Hed

  Hva tenker du i dag etter den muslimske terroraksjonen i Belgia? Fortsatt like opptatt av å ta fokuset bort fra de skyldige i terroren, altså muslimene, som du er opptatt av å se bort fra fakta om at muslimene er overrepresentert i utøvelse av voldtekt i Norge?

 • Kalle

  Det var ikke muslimer som stod bak terroren,det var terrorister. Du sier vel ikke at kristne stod bak Utøya fordi om gjerningspersonen var kristen? Er uenig i alle påstandene og løgnene du kommer med, men jeg er fullstendig klar over at innvandrere er overrepresentert innen enkelte anmeldte voldtektskategorier. Og i motsetning til deg så vet jeg at statistikk og virkelighet er 2 forskjellige ting :)

  Ha en fin dag,håper du nyter sola og klarer å glede deg over det faktum at hudfarge og religion ikke har noe å si for hvordan man er som menneske,alle er individer :)

 • Kalle

  Hvor har du det fra at muslimer er overrepresentert forresten? Jeg har ikke sett noen oversikt over religionen til gjerningspersoner,men det har vel du en link til? For du sier vel ikke noe som stemmer eller fremsetter påstander som fakta,gjør du vel? ;)

 • Elizabeth Darcy

  Han (Kalle) er et nettroll, om et noe enkelt et. Så det beste er å la det ligge. :)

 • Hed
 • Kalle

  Står ingenting om at muslimer er overrepresentert der…Du skjønte kanskje ikke spørsmålet?Bare si ifra så kan jeg gjenta det :)

 • Kalle

  Du tror kanskje alle innvandrere er muslimer du?Da skjønner jeg at du tror de linkene er dokumentasjon,men sånn er det altså ikke…. :)

 • Jegermeistern

  «Vedkommende vet noe du ikke vet».

  Godt mulig det – og jeg vet sikkert noe som vedkommende ikke vet. Om parringsritualene til granbarkbillene, kanskje.

  Men HVIS vedkommende sitter med slik kunnskap – hvorfor deler da ikke h*n denne «gullgruven» med oss andre? Og hvorfor skal, i tilfelle, disse opplysningene holdes borte fra «allmennheten»? Og HVIS det er noe som kan endre «tallenes tale» om at innvandrere fra Afrika-Midtøsten-Asia er overrepresentert i voldtektsstatistikken, burde vel «fagpersonen/eksperten» komme fram med dette «noe», i stedet for å komme med pinlig dårlige banale bortforklaringer?

 • Kalle

  Saker som denne gjør at tallene du baserer dine uttalelser på blir mer og mer usikre : http://www.dagbladet.no/2016/03/23/nyheter/innenriks/falsk_voldtektsanklage/voldtekt/43634539/#_ga=1.247423238.324295033.1458075554 Her er det visst enda ei dame som har løyet om å ha blitt voldtatt av en utlending…

 • Ron Dan

  Tjomlid fortsatt stille? Skal du ikke forklare oss uvitende om hvor stor skyld vi har fordi Brussel ble utsatt for terror av muslimske fundamentalister du prater så godt og varmt om. Forventer en forsvarstale fra deg som forklarer og unnskylder disse gode karene.

 • Kalle

  Han forsvarer jo ikke terrorister skjønner du vel… Han er like mye imot terrorister som alle andre, men han er ikke så dum at han tror alle muslimer er terrorister eller at muslimer generelt er noe verre enn andre folk.

  *Edit : Ser jo at du ikke skjønner det, men regner med alle andre gjør det. Vil du forklare hva det er som gjør at du tror Tjomlid forsvarer terrorister? :)

 • Ron Dan

  Hadde det vært hvem som helst annen enn deg.. Som er sengekameraten til Tjomlid og den ensomme rytter og beskytter til Tjomlid skulle jeg svart deg saklig. Men gidder ikke når jeg ser Titten Tei kommentarene dine på denne bloggen. Nivået ditt er omtrent i 15 års alderen.

 • Kalle

  Så morsomme dere er når dere finner på unnskyldninger :D Søtt at dere ikke klarer å forholde dere til virkeligheten og heller vil surre i deres egen lille verden :) Litt trist å se hvor dårlig du er på personangrep,tror du bør spørre hege storhaug og rolness om tips til hvordan du skal få det til…Eller kanskje du er så heldig at du har en voksen som kan hjelpe deg der du er? ;)

 • Ron Dan

  Haha ja kanskje det smilefjes Kalle nobody :-)

 • Kalle

  Søte sånne som deg er :) Godt å vite at alle mennesker er like og ingen er mer verdt enn andre? :)

 • Ron Dan

  Alle mennesker er like og alle er like mye verdt. Hvor i all verden fikk du det fra? Stalin? Hitler? Pol Pot? Mennesker blir dømt for hva de gjør og oppfører seg fra oss andre normale. En nazist eller islamist er ikke lik oss andre gode borgere. Og ja noen er verdt mer enn f,eks Stalin. Akkurat som du er verdt mindre, fordi du ikke har kritisk sans, men har gått til sengs med Tjomien sine argumenter,våkn opp og bli like mye verdt som en hvemsomhelst annen god nordmann.

 • Ron Dan

  Edit.: Offentlige personer som forsvarer terrorister voldtektsmenn og drapsmenn, og bruker masse tid på dette, forsvarer indirekte terrorister når man ikke kan bruke to sekunder på å uttrykke avstand/sorg over ofrene. Gjerningsmennene har han prestert å bruke flere uker på for å godhetsforklare. Da er det innlysende at Tjomlid forsvarer underslår tyster ned hva disse muslimene gjør, og han har overhodet ingen respekt igjen. Og han har ingenting å gjøre i den offentlige debatt noe mer.

 • Ron Dan

  Hvem er «dere»? Alle som synes du er en tosk? Vel det er vel» Vi» da. Du virker paranoid.

 • Kalle

  Nei,»dere» er innvandringsmotstandere.

 • Kalle

  Dette var jo en merkelig påstand å komme med.Så greit at du ikke har noe fakta å underbygge den med da,siden det bare er løgn og fantasier :)

 • Kalle

  Så morsomt at du etterligner nazistene og mener folk har forskjellig verdi,skulle tro du var en ekte nazist selv. Men du mener vel ikke det du sier her?For gjør du det så har du virkelig problemer,da bør du oppsøke hjelp og lese litt bøker :)

 • Ron Dan

  Hihi bare du som mener en nazi islamist er like mye verdt som andre. Eller vent sengekameraten din Tjomlid også. Han forstår jeg tross alt, men overrasket over at du som muslim deler seng og tanker med han? Hva sier vennene dine?

 • Ron Dan

  Ååå så glad jeg er for å være «dere» og så glad du ikke er. «dere» begynner å bli veldig mange :-)

 • Ron Dan

  Visste du at Quisling ble skutt selv om han hadde mange fakta?

 • Ron Dan

  Muslimsk venstreekstrem homofil femi surrebukk =Kalle :-) Står nå offisielt i Wikipedia :-)

 • Ron Dan

  Kalle smilefjes kanin har akkurat tapt debatten og legger seg med trofekona si. På Grorud :-) Kalle bor i blokk uten veranda :-) Og er bitter og inneslutta som venstreekstreme flest :-)

 • Kalle

  Ingenting av dette stemmer,er ikke i nærheten engang jo :)

 • Kalle

  Tror du virkelig noen blir fornærmet over at du kaller de homofile? Det sier mye om ditt menneskesyn,at du mener noen er mindre verdt bare fordi de har en annen legning enn deg…Ser på homofile som ett skjellsord faktisk,helt utrolig at noen gjør det i 2016.

 • Ron Dan

  Haha men alt det andre jeg kallte deg er ok? Tydligvis du som er sart hva gjelder homofile:-) Ikke overraskende fra en muslimsk ekstremist.

 • Kalle

  Alt er ok,jeg bryr meg ikke om sånt jeg :) Bare synes det er spesielt at du ser på homofile som ett skjellsord.

 • Kalle

  Hvorfor kaller du meg muslim?Er det også noe du ser på som ett skjellsord,sånn som homofil?

 • Kalle

  Ett spørsmål : Pleier du alltid å komme med skjellsord når du ikke har peiling på hva du snakker om eller er det bare når du vet at du har dummet deg ut du gjør det?

 • Ron Dan

  Det var ikke skjellsord, hvorfor sier du det?Er du gal?Muslim er jo ikke skjellsord? Det er det du som gjør ikke jeg:-) Hvorfor kaller du muslim et skjellsord?

 • Kalle

  Så hvorfor kaller du meg homofil,idiot og alt mulig annet da? Hva er grunnen til at du kaller meg ting i det hele tatt,hvorfor ikke oppføre deg som en voksen?Eller er du kanskje ett lite barn?oppførselen din tyder sterkt på det,men lar tvilen komme deg til gode og satser på at du er en voksen som ikke er helt som han skal være ;)

 • Ron Dan

  Har da ikke kalt deg idiot? Hvor har jeg gjort det? Det er du som sier det andre er skjellsord.

 • Kalle

  Hvorfor kaller du meg noe annet enn det jeg heter?Hvorfor vil du ikke svare?

 • Kalle

  Hvor er din forsvarstale for ABB,den eneste innvandringsmotstanderen som har klart å gjøre noe annet enn å heve trygd?

 • Ron Dan

  ? Hva prater du om? Er du snurt eller:-) ABB kan du forsvare selv, hvis du ønsker. Skjønner ikke helt hva han har med denne diskusjonen å gjøre??

 • Kalle

  Du er innvandringsmotstander er du ikke det? Da forsvarer jo du ABB som også er det,så da er vel ikke for mye forlangt at du kommer med en forsvarstale?

 • Ron Dan

  Det er ikke jeg som forsvarer barnemordere, jeg har ikke tradisjon for det. Det er det du og Tjomlid som gjør, som forsvarer muslimske MENA innvandrere, som ikke er siviliserte nok til å bo i et vestlig land.

 • Kalle

  Skal du komme med den påstanden/løgnen der så må du komme med noe dokumentasjon. Så du mener altså at ABB ikke er en innvandringsmotstander,eller mener du at du ikke støtter innvandringsmotstandere?

 • Ron Dan

  Så kommentaren din først nå og diskusjonen med deg er over, mest pga at du bragte inn ABB siden jeg har bekjent som ble skutt der. Og som nevnt før for deg jeg forsvarer hverken barnemordere eller muslimske terrorister som deg og Tjomien.

 • Kalle

  Er hverken muslim eller terrorist noen av oss,en løgn fra deg. Synd at du har bekjent som ble skutt av en av dine meningsfeller,de har gjort mye skade de folkene der…

 • Ron Dan

  Du trenger psykiatrisk hjelp. Som absolutt skal score billige politiske poeng for død og fordervelse. Hjelper vel kanskje når du flytter ut fra kollektivet ditt, og blir en samfunnsborger, om 15-20 års tid.

 • Ron Dan
 • Ron Dan

  utarmet tale og språk, og stereotyp atferd (hensiktsløs, repeterende atferd). (Schizofreni) Ring 112, du får akutthjelp garantert.

 • Ron Dan

  Helt utrolig hvor femi du skriver! Lykke til med Tyrkern du møtte på sommerferie…

 • Ron Dan

  Hvorfor skriver ikke Tjomien mer på innvandrerbloggen sin? Litt vanskeligere å argumentere mot voksne mennesker som Rolness og co, enn spåkjerringer og rosabloggere? Fail Tjomlid Really MENA fail.Lykke til, videre med forsvaret. Du er ferdig i offentlig debatt..

 • Kalle

  Ser av din mangel på saklige argumenter at du ikke har noe å komme med. Ha ett så fint liv du kan :)

 • Kalle

  Dette er ikke en «innvandrerblogg» og han som har denne bloggen heter Tjomlid. Men du er ikke den første dyslektikeren som har gjort den feilen,ser det er flere av dere her.

 • Fredrik_Rasmussen

  Det er poengløst å prate til Kalle

 • Fredrik_Rasmussen

  Jeg vet om noe han glemte. Be han lese mine tidligere kommentarer

 • Kalle

  Tror du virkelig at ingen avslører løgnene dine og at ingen skjønner at du bare en ett troll uten egne meninger? Da tar du feil :D

 • Kalle

  Ja,for jeg er så dum at jeg ikke tror på de løgnene dere kommer med som ikke engang har kilder.
  Så du kan bare glemme at jeg blir enig med dere, for jeg forholder meg kun til fakta og virkeligheten. Dere har ABB og KKK som meningsfeller,synes det sier nok om dere…

 • Kalle

  Trenger man øyeblikkelig helsehjelp ringer man ambulanse,ikke politiet. Men skjønner at du tror det er politiet man ringer når man har helseproblemer, regner med naboene dine har ringt de noen ganger når du har holdt på med disse tvangstankene dine om at folk med en annen religion er farlige.

  Merkelig at du ikke skammer deg over å dele meninger med ABB,KKK,Hitler og en del andre psyke mennesker,men regner med at du en dag vil innse hvordan det ser ut å støtte sånne «mennesker»…

 • Kalle

  Hehe,skal man tolke teksten din så virker det som om du har like mye peiling på hvordan ett samfunn fungerer som en 5-åring :D

  Kildekritikken er på omtrent samme nivå også, dessuten tyder de dårlige forsøkene dine på personangrep at du ikke er så mye eldre enn det… Jeg vet ikke om noen voksne som kaller andre så mye rart som det du gjør, men jeg kjenner ingen tilbakestående mennesker så det er jo fullt mulig flere voksne enn deg holder på sånn..

 • Kalle

  Han klarer ikke å lese,hvis ikke hadde jeg bedt han om det :)

 • Kalle

  Du er i samme klubb som KKK,ABB og Adolf Hitler. Jeg vil mye heller være ett nettroll enn noe sånt bunnslam og søppel som det der menneskelige avfallet dere kaller den beste rasen :)

 • Kalle

  Jeg gjetter at du er en av de som ble utestengt fra debatten? http://www.dagbladet.no/2016/04/08/kultur/hadia_tajik/politikk/arbeiderpartiet/sosiale_medier/43798318/#_ga=1.83861524.324295033.1458075554

  Edit : Virker som dette var ett følsomt punkt for enkelte,sikkert flaut at alle vet man ikke klaer å oppføre seg som ett menneske. Og sikkert flaut for innvandringsmotstandere at ingen av de klarer å oppføre seg som mennesker men oppfører seg som ville dyr :D

 • Ron Dan

  Haha du gjetter feil..

 • Ron Dan

  Kjeder du deg om dagen,?? nå som Tjomien har blitt tyst og har innsett det du ikke har innsett ennå, nemlig at MENA innvandrere ikke lar seg integrere.. Uff da..

 • Fredrik_Rasmussen

  Takk for at du beviser poenget mitt

 • Ron Dan

  Det er jo du som støtter ABB,KKK,Hitler, og ekstreme islamister, sistnevnte er verst. Jeg tar avstand fra alle disse spesielt sistnevnte, de 3 første er jo eliminert forlengst.

 • Ron Dan

  Faaaiiill igjen:-) Kommenterer ikke på MSM.

 • Hed

  «Fakta og virkeligheten», slik den fremstilles i OTTAR-møtene du er med på: «Vi vil ha tjukke jenter med hjerteproblemer på forsiden av Elle», «Alle vakre damer på bilde og film er retusjerte. Hvorfor er ikke alle enige med oss?», «Vi må få fjernet beviskrav i voldtektssaker og seksuelle overgrep mot barn fordi det er så fææææælt» …

 • Hed

  Du er jo av den oppfatning at kjønn liksom bare er en sosial konstruksjon, du. Og du hyller menn som er så sinnsyke at vil bytte kjønn. Og du hyller homser. Dette har du gjentatt flere ganger. Og du er homo også.

 • Axel

  Uff uff uff, spekulativt Tjomlid, rett og slett spekulativt og intetsigende. Du gjør selv så til de grader det du anklager andre for å gjøre.
  Uredelig…

 • Ron Dan

  Du er totalt verdiløs, som menneske. Begynn å bidra til samfunnet rundt deg.

 • Kalle

  Hehe,når det kommer fra deg blir det bare latterlig :D

 • Kalle

  Disse løgnene dine blir litt for dumme å komme med når du påstår du ikke lyver. Man hyller ikke noe ved å ikke hate det skjønner du, eller du gjør vel egentlig ikke det….

 • Kalle

  Syke løgner fra ett sykt menneske…

 • Kalle

  Skal vi se…ABB er innvandringsmotstander.KKK er innvandringsmotstander.Hitler var innvandringsmotstander. Ekstreme islamister er innvandringsmotstandere. ABB lever,KKK lever OG Hitler er død,så vil ikke si alle de 3 er eliminert.

  Hmm,vil det si at du tar avstand fra innvandringsmotstandere?Eller lyver du bare,og støtter disse syke menneskene alikevel?

 • Kalle

  Hva er spekulativt her mener du?

 • Axel

  Lista er faktisk veldig lang. Men når jeg ser nivået på kommentarene dine til andre her, så tror jeg ikke det er engang vits å gå inn i det, i hvert fall ikke med deg. Så sparer både du og jeg masse energi.
  En god løsning…

 • Kalle

  Okei,så du har ingen eksempler men det er flere?

 • Kalle

  Du er verdiløs,og respektløs…

 • Ron Dan

  Haha igjen. Jeg får ta det med teskje med deg.. Det er bare DU som støtter disse, ikke andre.. Du forsvarer ekstrem islam, ABB og KKK. Til og med rompisen din Tjomlid har sviktet.

 • Kalle

  Jeg er ikke innvandringsmotstander,så jeg er uenig med alle disse folkene. Det er du som er enig med de,eller er du ikke innvandringsmotstander lenger?

 • Kalle

  Mener du at alle mennesker er likeverdige eller er du enig med ABB,KKK og ekstreme islamister?

 • Kalle

  SKjønner jo hvor mye du kan om saken når du ikke engang har fått med deg hvor mange som støtter ABB og KKK, blir for dumt at du tror det kun er ett menneske som gjør det…

 • Ron Dan

  Alle mennesker er IKKE likeverdige, ikke Pol Pot, ikke Hitler, ikke Idi Amin, skal du ha flere? IKKE du som forsvarer ekstreme meninger. Smilefjes.

 • Ron Dan

  Barnslig .. Innvandringsmotstander??? Da klarer du med det lille smilefjes hodet ditt plassere personer? Jaja deg om det.

 • Ron Dan

  Politiet er best for deg. Ingen ambulanse som hjelper deg.. Diagnosen er enkel og du trenger hjelp for å beskytte deg mot deg selv.

 • Ron Dan

  Jeg er klar over det, deg og noen andre friker, på ytterste politiske skalaen. Kun de som bruker det som politisk argument.

 • Ron Dan

  Dette har jeg svart deg på før hvor vanskelig er det egentlig?? Nei alle mennesker er IKKE likeverdig. Det avgjøres av holdninger og gjerninger! Har du fått det inn i det lille smiley dophue ditt snart?? Hva f*** er det som gjør kommunister så inn i h******* trangsynte????

 • Ron Dan

  Barnemorderen og voldtekstsmannen fra krigen i Sudan, som drepte og voldtok den 6 år gamle jenta, er likeverdig?? Nå begynner jeg bli irritert på deg, der du ligger i den trygge sofaen din, kanskje på tide å forstå at ikke alt er som Norge? Verden er kynisk, bare venn deg til det, og kommunisten i deg funker ikke, og ble skrotet av fornuftige mennesker på 90 tallet, synd for deg.

 • Ron Dan

  KOMMUNIST og femi:-) Bra kombo, lykke til, Guantanamo burde vært skjebnen din. Begynn å bidra til samfunnet du.. Tenk på det.

 • Ron Dan

  Kan ikke smarte Kalle opplyse meg om hvor mange som støtter disse? Du er 1, hvor mange andre?

 • Ron Dan

  Tjomlid svarer konsekvent ikke på saklige innlegg.. Desverre.

 • Ron Dan

  Haha nå er tjomlid.com nede, synd for han var jo den eneste k(r) ompisen din.

 • Ron Dan

  Du og Tjomien er en fail, og vorte på samfunnets ræv, godt å få det bekreftet, nå er bloggen borte også, så det finnes heldigvis håp for verden.

 • Ron Dan

  Hvordan går det med deg nå? Nå er du helt alene om å demonisere meningsmotstandere, nå som Tjomlid.com er nede? Tøft for deg?

 • Ron Dan

  Bortsett fra kommunisme hvor har du den syke tanken at alle er likeverdig fra egentlig??

 • Ron Dan

  Til og med din mor, kan umulig elske sånne kyniske mennesker som deg, korrekt? Som bruker ABB som argument..

 • Ron Dan

  Jævlig billig hersketeknikk, som ble skrotet av til og med SV og AP tidlig 2000 tall… Har du sovet svertehelga? Jaja sunt samfunnssyn.. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/ap-nestleder-det-er-viktig-at-alle-bidrar-til-aa-sverte-den-nye-regjeringen/a/10145585/

 • Ron Dan

  Jo dette er en innvandrerblogg. Alle de siste innleggene er om det, og så fryktelig naivt av Tjomlid som jeg hadde respekt for før. Vel vel han er kraftig motbevist. Litt vanskeligere enn å debunke spåkjerringer. Fakta er faktisk fakta ennå vet du Kalle Kanin.:-) Et smilefjes til deg.

 • Kalle

  Hersketeknikk? Påpeker jo bare hvem du deler mening med,ikke min skyld at du føler det er negativt…

 • Kalle

  Løgnene dine blir ikke sanne fordi om du gjentar de :)

 • Kalle

  Igjen,hvorfor lærer du deg ikke norsk hvis du er så glad i Norge? Hvorfor er du så respektløs mot det norske språk?

 • Ron Dan

  Haha feil igjen kalle kanin det preller av som vann på gåsa :-)

 • Ron Dan

  Kan vi ikke bare gjøre opp du og jeg. Så slipper andre skiten vår. Møter deg hvor som helst. Gjerne på tbanen Stovner eller Vestli hvis du vil.

 • Ron Dan

  Skal jeg lære deg norsk? Finner enkelt ut hvem du er. Så kan vi jo se etterpå hvem som prater best norsk :-)

 • Ron Dan

  Femi kalle det var morsomt

 • Kalle

  Vi voksne snakker sammen vi, bruker ord istedet for handling. Det er bare dyr som holder på sånn,også du da.

 • Kalle

  Du kan ikke lære noen norsk før du lærer det selv lille venn….

 • Kalle

  Hvorfor deler du ord på sånne merkelige måter,hvorfor vil du ikke skrive på norsk heller? Er det fordi du ikke har respekt for Norge eller er det fordi du ikke kan norsk?

 • Kalle

  http://www.tv2.no/nyheter/8212561/ Her kan du lese litt om hvem politiet frykter…

 • Ron Dan

  Ja se der du.. Politiet frykter også de som kjører 5 km/t over fartsgrensen på motorveien..

 • Ron Dan
 • Ron Dan

  Hvorfor jeg deler ord?:-) Mener du orddeling Kalle? Du skriver så dårlig norsk så jeg sliter litt med hva du mener av og til:-)

 • Ron Dan

  Medlem av SV, AP? Lille venn er litt utbrukt er det ikke? Hersketeknikker som er så 90 tall rød, Yngve Bukkeskjegg Hågensen.

 • Ron Dan

  https://www.youtube.com/watch?v=MEbTi_4juU8 Haha nesten som deg han Tarzan, han var grei mot negern:-)

 • Ron Dan

  Selvfølgelig er folk som har en merkelig annen religion farlige. Til og med kristendom er farlig og har tatt livet av mange uskyldige mennesker, Islam er en styggedom som tar livet av ennå flere daglig. Fysj man ser jo daglig hvor «god» islam er, hver eneste dag, deg om det.

 • Kalle

  Nei,hvorfor du deler ord på sånne merkelige måter… Det som heter særskrivingsfeil på norsk.

 • Kalle

  Der tar du feil igjen. Religion er ikke farlig i seg selv, det er de ekstreme følgerene som er farlige uavhengig av religion.

 • Ron Dan

  Latterlig! Religion er det som har tatt livet av flest her i verden… På beltespenna til tyske soldater sto det «Gott mit uns» se denne forresten, https://www.youtube.com/watch?v=Ry3NzkAOo3s Det vil si hvis du takler engelsk… Radikale idioter som deg og Tjomien skal bekjempes.

 • Kalle

  Hva er «90 tall rød»? Er det 90 røde tall du prøver å skrive?

 • Ron Dan

  90 røde tall??? Jeg forstår ikke helt ditt forsøk på å skrive norsk, beklager..

 • Ron Dan

  Haha funker veldig dårlig når en sengevæter prøver seg på rettskriving.

 • Ron Dan

  En god regel er å lære seg språket i landet man lever i.

 • Kalle

  Var du som skrev det, jeg spør deg hva det betyr. Vet du ikke engang hva du selv skriver du da?

 • Kalle

  Ja, du får det liksom ikke til helt…

 • Kalle

  Riktig, så hvorfor gjør du ikke det?

 • Ron Dan

  Haha er det virkelig mulig å bli så blind, religion er ikke farlig, blablabla, jeg spyr av sånne som deg. Liker så godt å bli tvangspu**? Jaja bare lukk øynene og nyt. Blir bedre da.

 • Kalle

  http://www.nrk.no/nyheter/odin-soldatar-i-strid-med-bandidos-1.12896030 For noen koselige meningsfeller du har, disse ligger i krig med Bandidos… Stolt av gjengen din?

 • Kalle

  Kan du svare meg på norsk? Sliter med å tolke det du skriver, veldig slitsomt når du utelater ord og bokstaver hele tiden… Skrivefeilene er med på å komplisere det,men det kan skyldes dysleksi så jeg skal ikke mobbe deg for det selv om du legger opp til det med språkbruken din.

 • Kalle

  Enda flere løgner fra deg ja,så uventet… Og som forventet henter du dine «nyheter» og din «utdanning» fra youtube.

 • Kalle

  Hva er en «krompis»?

 • Kalle

  Det preller av som virkeligheten og fakta på deg mener du?

 • Kalle

  Er det smilefjeshode du mener når du skriver «smilefjes hodet»? Prøver å tolke innleggene dine,men ikke alt som er like lett å skjønne…

 • Ron Dan

  Nusselig? Haha jeg ler meg hes femi kalle :-)

 • Ron Dan

  Du gjør en fantastisk bra jobb for oss, «innvandringskritiske» ikke slutt med innleggene dine Kalle femi kanin :-) Du er gull verdt. :-)

 • Kalle

  Ler du deg femi? :D Visste ikke det gikk an engang jeg :D

 • Kalle

  Du gjør en dårlig jobb for innvandrinsmotstandere,men det gjør dere jo alle sammen. En gjeng på trygd som ikke tør å gå på byen eller på jobb,skikkelig tøffinger dere :D

 • Ron Dan

  :-)

 • Kalle

  Så du er kommunist og femi ja?Var det jeg antok…

 • Kalle

  Riktig,det er ikke meg som forsvarer ekstreme meninger. Bra du støtter meg i det :)

 • Kalle

  Det er du,og det klarer jeg :)

 • Ron Dan

  Nei du og Tjomien som støtter ekstreme muslimer. Ingen andre.

 • Kalle

  Du sa jo det ikke var meg,løy du bare igjen??

 • Hed

  Joda. Det er mange eksempler, men fordi du er et ekkelt feminist-troll, så er det ingen som gidder å diskutere med deg.

 • Kalle

  Så saklig og seriøs du er,tydelig at du er en man skal ta seriøst. Alle vet jo at sånne som prøver seg på personangrep istedet for å komme med argumenter er oppegående mennesker som klarer seg fint i livet :) Selv om undersøkelser tyder på at de er usosiale tapere med komplekser og gjerne går på trygd… Men fakta er jo ikke noe sånne som deg bryr seg om alikevel :D

 • Ron Dan

  Kalle! Hvor er du, haha så kult å se at venstreekstreme kollapser, når de møtes med fakta. Tjomlid skulle også komme med en artikkel om hvem som «egentlig» sto bak overgrepene i Köln, tror han skylder det fortsatt, så de berørte vet hvem det var.

 • Kalle

  Skal vi møtes med fakta må du komme med fakta, men det klarer du jo ikke. Fortsett å støtt ABB,S.O.O og de andre taperne du «Ron Dan», så koser vi andre oss og nyter livet :)

  Nesten litt skummelt at du støtter de pedofile kvinnemishandlerne i Sons of odin og den psyke massemorderen ABB, men det går greit for det er jo ikke sånn at du har noen som helst makt i samfunnet :)

 • Hed

  Idet innlegget ditt her, samt alle dine tidligere innlegg, utelukkende er personangrep og trolling, så betviler jeg ikke ett sekund at din beskrivelse er korrekt. Oppsummert tilsier dette jo at du går på trygd og er en usosial taper med komplekser.

 • Hed

  Hva var løgnen(e)? Du skal få et bilde av pikken min(noe jeg _vet_ du ønsker deg!) hvis du klarer å svare på det.

 • Kalle

  Beklager,jeg er hetrofil og ikke interesert i mikropeniser. Bare i dette innlegget er det jo flere løgner,men du er kanskje ikke smart nok til å skjønne det siden du etterspør hvor de er?

 • Kalle

  Hehe,så morsomt at du fortsetter å lyve :D Kos deg du lille vesen,prøv å ikke bli for sinna :D

 • Hed

  Du er så opptatt av at jeg angivelig lyver så mye, men så lyver du selv om at du ikke er homse, transe, feminist, medlem av feministgruppa Ottar, tilbakestående og et nettroll. Merkelig oppførsel, selv til et nettroll å være.

 • Kalle

  Så bra at du ikke har noen argumenter,beviser eller fakta å komme med da. Er man istand til å tenke logisk så skjønner man jo at du bare lyver, men regner ikke med at du ser det selv :) Ha en så god dag du kan, håper ikke alt hatet og sinnet du bærer på gir deg hjerteinfarkt :)

 • Hed

  Du har jo allerede bekreftet at du er transe, homse og feminist en rekke ganger allerede. Får jo ikke bedre bevis enn din egen tilståelse, vel …

 • Hed

  Er bare du som fremdeles forsvarer makkverket stakkars Tjomlid har prestert å komme med, og dummet seg ut med. Ser du virkelig ikke at han har sluttet å blogge av ren skam? Er du virkelig så dum?

 • Kalle

  Hvorfor bruker du så mye tid på å spre ting som ikke stemmer?

 • Kalle

  Makkverk? Hvorfor klarer du ikke å motsi han på ett eneste punkt hvis det er ett makkverk? Hvorfor bruker du bare enormt mye tid på forsøk på personangrep og løgner istedet for å fremlegge bevis på at du har rett? Ikke en eneste av dere klarer å komme med noen argumenter,kun ting som gjør at dere stiller dere selv i ett dårlig lys og dermed taper hele «diskusjonen». Men det er jo fint for oss som ikke er imot innvandring, vi fremstår jo som mye bedre mennesker og våre argumenter blir enda bedre takket være sånne som deg :)

 • Hed

  Du nekter å gi deg selv om slaget er tapt for lenge siden? Du skal absolutt ha det siste ordet? Jeg visste jo at du var en idiot. Ingen grunn for deg å skulle bevise det!

 • Jeg titter litt her fordi jeg selv nå har min hobby-hjemmeside på WordPress.
  Hos meg er det nok minst 96prosent uferdig, men jeg la til mer om ytringsfrihet i dag.
  Her var det ikke stort mangfold i kommentarer.
  Jeg har ikke lagt til Disqus på min hobby-hjemmeside. Kanskje jeg klarer det en gang?
  Det er direkte link til min hobby-hjemmeside på Disqus.

 • Det er noe av kjernen i debatten, tallene er så små at det er vanskelig å lage sikre konklusjoner om avgjørende faktorer. Skal vi da droppe debatten? (Selv er jeg usikker på om vi skal det)

 • ftw

  Jeg oppfatter ikke at det er en debatt. Etter min oppfatning handler dette mest om noen som ønsker å bruke alle virkemidler for å stemple innvandrere som anderledes og farlige. Det er noen som ønsker at folk skal tro at mer innvandring vil gi mer voldtekt.

 • Jenny Olsen

  Og som mange andre er du ikke interessert i offeret, kun i å tukle med statistikken.
  Om bare 10% av overgrep anmeldes, og gjerningsmannen dømme, og 30% av disse gjerningsmennene er innvandrere, så betyr dette BARE at 30% av de dømte gjerningsmennene er innvandrere. Det er IKKE mulig å trekke den statistikken i retning av «innvandrere står for 30% av overfallsvoldtektene».
  En MULIG teori er «voldtatte har lavere terskel for å anmelde utenlandske gjerningsmenn», som er en sannsynlig konklusjon..Men det KAN også være «voldtatte har lavere terskel for å anvende ukjente gjerningsmenn». Og igjen, «anmeldte» og «dømte» er ikke det samme.

  Tall og statistikk ER lett å manipulere om du ikke skjønner hva du snakker om. Ref Tjomlids kommentar om statistisk antall drapsmenn i hjembygda hans om bare EN derfra begår et drap.

  ALLE som kan litt om statistikk skjønner at med så mye mørketall og så dårlig statistisk grunnlag så er det livsfarlig å begynne å trekke konklusjoner.
  Som Tjomlid ser jeg ikke bort fra at innvandrere ER overrepresentert i de voldelige overgrepssakene, men tallene viser pt IKKE dette.

 • Øy vind

  Så ikke denne før nå. Mørketall-argumentet er alt du har. Det er bare det at alt man vet om mørketall er at de som regel speiler de «kjente tallene». Det er ingen grunn til at de ikke skulle gjøre det. Eller er det? I så fall må du begrunne hvorfor. Så ro deg litt ned med dette «alle som kan litt om statistikk…»-tøvet. Du kan åpenbart svært lite.

 • Jenny Olsen

  Hæ?
  Kan du i det hele tatt noe som helst om statistikk?
  Om statistisk signifikans, om hvor mye data man faktisk trenger for å få et representativt utvalg?
  Og ikke minst, kan du noe om hvor lite som skal til for at skjevheter i en undersøkelse ødelegger hele resultatet?

  Det jeg VET er at hoveddelen av voldtekter begås av «kjente». Og jeg VET at dette stemmer, for HER er det faktisk signifikante statistiske undersøkelser ute og går. Svært mange kvinner som ER voldtatt tør ikke si noe fordi
  – de kjente mannen fra før, og antar de vil måtte ha noe å gjøre med ham i fremtiden også.
  – de er usikre på om det at de sa «nei» var noe mannen kunne være forventet å forstå.
  – de er usikre på om det at de sa «nei» uten å slå og sparke er tilstrekkelig. Altså om de satte seg NOK til motverge når mannen ikke aksepterte «nei» som svar
  – de er usikre på om det at mannen ikke kjenner noen som helst form for skyld etterpå, gjør at det ikke var en voldtekt allikevel.
  Kvinnene regner ganske enkelt ikke med å bli trodd om de anmelder forholdet.
  Noe som slår KRAFTIG inn på den «anmeldt/dømt»-statistikken, for de som ikke blir anmeldt blir ALDRI dømt.

  Om du mener at DE mørketallene gjenspeiler de kjente tallene, så vil jeg gjerne se referanser til hvilke undersøkelser du størter deg til.

  Skal vi ramse opp skjevhetene i undersøkelsen også, sånn for ordens skyld?
  – «dømte», ikke «anmeldte». Du som tydeligvis kan statistikk vil selvfølgelig avfeie det med «de andre, de som bare var anmeldt, har jo ikke gjort noe galt. Jenta misforsto»
  – som Tjomlid er inne på, «stedlig variasjon». Helt uten justering for «alder» og annet… Vi bør kunne anta at i en forsamling på 95 unge innvandrere og 5 gamle nordmenn vil kriminaliteten være like stor som i en forsamling på 95 gamle innvandrere og 5 unge nordmenn… og i en forsamling på 100 unge nordmenn…
  – Uklar definisjon på «innvandrer». Det kan se ut som konklusjonen er «har du utenlandsk navn og/eller mørk hud og er dømt for kriminalitet er du innvandrer, er du ikke dømt for noe er du norsk.

  Elementær statistikk tilsier at om 70% av de som kjører Taxi er innvandrere og 50% av de som kjører Taxi kjører svart, så er det i utgangspunktet relevant å anta at 35% av innvandrerne som kjører Taxi kjører svart.
  Så kan man undersøke videre og kanskje til og med konkludere med at ALLE de 50% av taxisjåførene som kjører svart er innvandrere. Men det betyr IKKE at 100% av innvandrerne som kjører taxi kjører svart, og det betyr ABSOLUTT ikke at 50% av innvandrerne er kriminelle.
  Og om man kun bruker 70% av innvandrerne kjører taxi og 50% av taxisjåførene kjører svart så kan man IKKE trekke ytterligere konklusjoner uten å komme med mer fakta. Selv om man personlig måtte mene at innvandrere ikke har noe her å gjøre fordi de er kriminelle,

 • Øy vind

  Her var det jammen mye rart. Du legger ut om at «det jeg vet er at hoveddelen av voldtkter begås av kjente»…og så en lang utgreiing om noe vi alle vet…og som har absolutt ingenting som helst med det vi her diskuterer å gjøre. Taxisjåfør-tankeeksperimentet ditt ville kun gitt mening som parabel dersom noen hadde sagt at «alle innvandrermenn er voldtekstmenn», men det er det ingen som har påstått. Det er ikke engang noen som har påstått at en viss prosentandel av innvandrermenn er voldtektsforbrytere. Jeg skal forklare dette med mørketall så enkelt som mulig for deg: Nei, vi kan ikke vite med 100% sikkerhet hva som skjuler seg bak»mørketall». Det er det som er hele poenget; De omhandler kriminalitet som vi ikke vet noe om. Vi vet ikke engang den nøyaktige størrelsen ang. f.eks. en forbrytelse av en viss type, nettopp fordi de ikke anmeldes. M.a.o. vet vi, i prinsippet (!!) ingenting om den. Problemet her er at det er du og dine likesinnede som bruker mørketallene, nettopp disse tallene som vi ikke vet noe som helst om, som et argument. Tallene vedr. voldtektsstatistikken forteller oss, helt tydelig, at det er en overrepresentasjon når det gjelder utenlandske statsborgere, og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, og igjen at de som har bakgrunn fra områdene Asia, Afrika og midtøsten er ytterligere overrepresentert. Så begynner du, og likesinnede, å snakke om «mørketall», fordi dere kan håpe på (men overhode ikke bevise) at det bak mørketallene skjuler seg et helt annet mønster for etnisk bakgrunn enn det de kjente tallene viser. Så…hvordan har du tenkt til å bevise dette, da? Hvilke faktiske ARGUMENTER har du for å støtte hypotesen din om at mørketallene viser et helt annet mønster enn de kjente tallene? Et eller annet må det jo være, vel?
  For rent matematisk er det ingen grunn til å anta at mønsteret som «skjuler seg bak mørketallene» er noe særlig annerledes enn de kjente tallene. Hvorfor skulle de det? Eller sagt med andre ord: Hvilken «magisk faktor» er det du kjenner til, som ingen andre kjenner til, som får norske kvinner til å anmelde gjerningsmenn med mørk hud og utenlandsk aksent, men ikke etnisk norske menn uten aksent? Og hvilken «magisk faktor» er det du kjenner til, som får politifolk, når de har avhørt en etnisk norsk person mistenkt for voldtekt til å si «næh, det er greit, det er sikkert sant som du sier, at buksa di falt ned av seg selv, og så snubla hun og landa på tissefanten din», mens når den ikke-etnisk-norske personen med aksent sier det, så sier politiet «å jaså du, din løgner, i kasjotten med deg!»?
  Jeg avventer en forklaring. Venter i spenning.

 • Jenny Olsen

  De fleste voldtekter begås av noen jenta kjenner.
  DU kaller det «mørketall» og trekker konklusjoner om at «alle mørketall stemmer med de kjente tallene». OM du har lest Tjomlid før, OM du har lest litt om saken før, så VET du også at det faktisk er det vi diskuterer. At mørketallene IKKE uten videre kan paralelltolkes ut av «så mange innvandrere er dømt».
  OM du har lest Tjomlid før, så vet du at det er akkurat DET som er poenget.
  De som er redde for folk med annen hudfarge trekker konklusjoner basert på feilaktig bruk av statstikk OG påstander om at mørketallene stemmer med de rapporterte tallene.
  De av oss som har undersøkt litt mer, lest litt mer og fulgt med litt mer, sier at mørketallene, altså «faktiske voldtekter som aldri anmeldes» IKKE er direkte sammenlignbare med «voldtektsdømtet utlendinger» i statistikken.
  Men det er klart, som hersketeknikk fungerer teknikken din aldeles utmerket.

  Lite hint til slutt: Når man diskuterer, så lønner det seg å lese de innleggene man kommenterer, selv om man skulle ønske å benytte seg av dårlige hersketeknikker.
  Jeg mener, du klarer altså å skrive «Hvilken «magisk faktor» er det du kjenner til, som ingen andre kjenner til, som får norske kvinner til å anmelde gjerningsmenn med mørk hud og utenlandsk aksent, men ikke etnisk norske menn uten aksent?» som svar på min påstand om at det er overfallsvoldtekter med ukjent gjerningsmann som blir anmeldt, mens voldtekter der gjerningsmannen er en bekjent ikke blir anmeldt. Altså «den magiske faktoren» er at kvinnen KJENNER mannen.
  Og når man ser på «tallene for voldtektsstatistikk» helt uten å ta inn over seg de beviste feilkildene i tallmaterialet…

  Du påstår du kan statistikk, men begår kardinalsynden å trekke generelle konklusjoner om en en populasjon som ikke er identisk med den utvalget er hentet fra, samtidig som du helt forkaster all statistisk analyse av «mørketallene».
  Joda, jeg vet. Det ER lettere å bruke de tallene man liker, forfremme dem til «sannhet» og hevde at alt annet er «usannheter». Men da snakker vi ikke lenger statistikk. Da snakker vi MISBRUK av statistikk.
  En person som KAN dette vil akseptere konklusjonene, påpeke skjevhetene og la tallene talefor seg selv.
  Og tallene sier bare «innvandrere er overrepresentert i voldtektssaker hvor det har falt DOM».
  Da gjenstår selvfølgelig
  – alle voldtektssaker hvor det ikke har falt dom
  – alle voldtektssaker hvor man har dømt feil
  – alle voldtektssaker hvor offeret har valgt å ikke anmelde saken

  Når du forsøker å trekke bastante konklusjoner som går ut over den populasjonen som inngår i tallmaterialet, så gjør du hverken deg selv eller statistikken noen tjeneste. Jeg vet ikke hvor du lærte statistikk, men MIN lærer sa 2 ting til oss i første time:
  – statistikk er en ypperlig måte å lære mye om det du undersøker uten å behøve å gå gjennom alle detaljene for alle som er inkludert.
  – du må aldri bruke resultatene fra EN spesifikk undersøkelse i en gruppe som konklusjon i en annen undersøkelse i en annen gruppe.

 • Øy vind

  Jeg registrerer at du ikke svarer på et eneste av argumentene mine. Og jeg dauer av latter når du omtaler logiske argumenter som «hersketeknikk». Når du skriver «Jeg mener, du klarer altså å skrive «Hvilken «magisk faktor» er det du kjenner til, som ingen andre kjenner til, som får norske kvinner til å anmelde gjerningsmenn med mørk hud og utenlandsk aksent, men ikke etnisk norske menn uten aksent?» som svar på min påstand om at det er overfallsvoldtekter med ukjent gjerningsmann som blir anmeldt, mens voldtekter der gjerningsmannen er en bekjent ikke blir anmeldt. Altså «den magiske faktoren» er at kvinnen KJENNER mannen.»
  …så betyr det at jeg ikke hadde lest feil første gangen, hvilket jeg håpet, for her gjentar du et argument med et helt vanvittig fordomsfullt, uuttalt premiss; At i sakene der offeret ikke anmelder gjerningsmannen fordi hun kjenner ham, så er gjerningsmannen automatisk etnisk norsk, mens i tilfeller der hun anmelder gjerningsmannen, så er det fordi hun ikke kjenner ham, og her er antatt gjerningsmann automatisk ikke etnisk norsk.
  Ærlig talt…leser du i det hele tatt hva du skriver, før du poster det? Hvor har du dette fra? Antar du automatisk at når en kvinne blir voldtatt av en mann hun kjenner, så må han nødvendigvis være hvit? Kan ikke innvandrere kjenne norske kvinner, og omgås dem som bekjentskaper, slik som etnisk norske menn?
  Jeg har forøvrig aldri påstått at mørketallene er «identiske med de rapporterte tallene» ( Du skriver: «De som er redde for folk med annen hudfarge trekker konklusjoner basert på feilaktig bruk av statstikk OG påstander om at mørketallene stemmer med de rapporterte tallene»).
  Jeg er ikke redd for noe som helst, jeg, og minst av alt voldtekt…men jeg reagerer når debatten om voldtekt kommer opp, for det man snakker om da er «menns kvinnesyn», som en faktor som forårsaker voldtekt, men «menns kvinnesyn» da i betydningen «alle menn» – når enhver som ikke enten er fullstendig idiot, eller fullstendig forblindet av politiske briller som forkludrer alt gangsyn, kan se at det er åpenbart at innvandrere fra midtøsten, Afrika og deler av Asia er voldsomt overrepresentert når det gjelder voldtekt i hele Europa. Hørt om voldtektsstatistikken i Sverige, du? Og den statistikken har ingenting med massiv innvandring å gjøre? Hørt om masseovergrepene i Køln? Har ingenting med innvandring å gjøre? Det var Hans og Dieter og Wolfgang som omringet tilfeldige kvinner i hundretalls rundt omkring i Køln, og stakk fingre inn overalt? Og ut fra alt vi vet om patriarkalske kulturer og religioner, så er det likevel fullsteeeendig usannsynlig at den overrepresentasjonen som de rapporterte tallene viser, også skulle være tilstede blant mørketallene?
  Nei, du. Jeg har aldri påstått at «mørketallene er identiske med de rapporterte tallene». Jeg har spurt deg om hvorfor du tror at de er annerledes. Et av argumentene dine var at «kvinner ikke anmelder menn de kjenner, men de anmelder menn de ikke kjenner», et vanvittig fordomsfult argument som hviler på en antagelse om at når kvinnen faktisk kjenner mannen, da må han være etnisk norsk og hvit (kjenner ikke så mange innvandrere du, kanske, «Jenny»?). Her er en liten surprise, Jenny: Overrepresentasjonen av menn med innvandrerbakgrunn, og spesielt de med bakgrunn fra midtøsten, Afrika og Asia, gjelder ikke bare ved overfallsvoldtekt, men ved ALL voldtekt. Og som du selv vet (og sikkert har brukt som argument mange ganger), så er de aller fleste voldtekter «bekjentskapsvoldtekter».

 • Jenny Olsen

  Ah, alltid morsomt å diskutere med en psykologistudent. Jeg burde gjenkjent deg tidligere.

  Men jeg lærte altså fremdeles at man ikke skal undersøke EN ting og så bruke statistisk analyse for å paralleltolke det inn i en tilsvarende undersøkelse.
  Om mine 70% innvandrere i drosjeyrket gjør som resten av drosjeverdenen hvor 50% kjører svart («er kriminelle» – det er kriminelt å kjøre svart), så kan man tolke at 50% av de 70% nok er kriminelle fordi de kjører svart. MEN du har allerede syndet mot statistikken fordi det eneste du VET er at drosjesjåførene i SNITT er 50% kriminelle. Så snart du lager undergrupper må du gjøre undersøkelsen på nytt.

  Paralelltolkningen din i voldtektsdiskusjoner faller på det aller enkleste premisset: Du ser på dem som er dømt. Og de var altså ikke bare så dumme at de ble tatt, de var så dumme at de ble dømt.
  Så du kan sammenligne dømte innvandrere med dømte nordmenn, kanskje trekke konklusjoner om IQ eller annet du finner interessant i de to gruppene siden de ble tatt og dømt alle sammen… men det ville krevd ytterligere undersøkelser, for tallmaterialet sier bare «dømt» og «etnisitet».
  ALL bruk av statistikken ut over det er gjetting.

 • Øy vind

  Psykologistudent? Du blander meg nok med noen andre. Jeg har runda 40, og er historielærer av yrke (i studiet fordypet jeg meg i demografi, forresten, så jeg har hundrevis av forelesningstimer om bl.a. statistikk bak meg…). Taxisjåførene dine er jeg ikke så interessert i, for det eksempelet der er helt på jordet, da logikken i det ikke er parallelt med problematikken vedrørende voldtektstatistikk. Vi har nemlig aldri diskutert hvor stor prosentandel av menn innenfor forskjellige etnisiteter som er voldtektsforbrytere. Argumentet er ikke en parallell fordi det «begynner i feiø ende». Så jeg er mer interessert i om han bestyreren i nasjonalparken i Botswana er en fornuftig fyr eller ikke, for dette er faktisk et parallellargument. Jeg kikka litt på profilen din, forresten, og de andre postene dine, for jeg stusset litt over det der med anklagen om «hersketeknikk»…inntil jeg så at du anklager omtrent annenhver person du diskuterer med, for dette. Så

 • Jenny Olsen

  Så fort du flytter en diskusjon over fra «sak» til «person» så er det en hersketeknikk.
  Når folk forteller meg «du er for dum til å forstå» så er det ikke lenger SAK de diskuterer.
  Jeg tar for ordens skyld ikke stilling til om de har RETT i at jeg er for dum; når du diskuterer så bør du klare å holde deg til sak. Begynner du å rakke ned på motstanderen så har du tapt, selv om du kan ha hatt gode argumenter frem til det tidspunktet.

  Og om jeg skulle gjette, så har du lest MINE innlegg, du har ikke lest innleggene til mine ærede motdebattanter?
  Jeg håper jeg tar feil her, for ellers har du akkurat bevist min påstand om at du trekker konklusjoner på feil grunnlag. Det er IKKE det samme som at konklusjonen er FEIL, du har bare ikke grunnlag nok til å trekke en konklusjon. Du har muligens grunnlag for en hypotese.

  Konklusjonen man kan trekke av «innvandrere er overrepresentert som dømte gjerningsmenn i voldtektssaker» ER bare «innvandrere er overrepresentert som dømte gjerningsmenn i voldtektssaker».
  ALT annet man forsøker å få ut av dette er rene gjetninger.
  Mitt statistiske poeng var «det er farlig å trekke slike konklusjonen «innvandrere voldtar mer enn nordmenn gjør» når vi vet at flertallet av voldtekter ikke blir anmeldt; du kan ikke si noe om ting som ligger utenfor utvalget du analyserer». Det er IKKE det samme som at påstanden ikke er korrekt, den er bare ikke bevist.
  Ditt statistiske poeng var noe i retning av «vi trenger ikke se på statistikk for flertallet av voldtektene for å vite at dette er korrekt, vi bare paralleltolker konklusjonen fra de voldtektsdømte, altså minoriteten av voldtektssakene, antar at dette gjelder også i voldtektssaker hvor det ikke er dømt noen, og så har vi sannheten»

 • Øy vind

  Igjen har du ikke besvart et eneste konkret argument. Hvis dette hadde vært en slags «konkurranse» (er det slik du tolker det?), der tilskuerne ikke egentlig bryr seg om konkrete, logiske argumenter og refutering av disse, så ville du kanskje ligget godt an. Oppegående lesere, derimot, har ingen problemer med å gjennomskue ditt fravær av diskusjon omkring faktiske argumenter. I motsetning til deg, har jeg hele veien besvart dine faktiske argumenter, plukket dem fra hverandre, og vist hvorfor de ikke er holdbare, og jeg har ikke tenkt til å stoppe med det nå, men aller først, dette med «hersketeknikker». Du skriver at «Og om jeg skulle gjette, så har du lest MINE innlegg, du har ikke lest innleggene til mine ærede motdebattanter?», og dette i sammenhengen «Så fort du flytter en diskusjon over fra «sak» til «person» så er det en hersketeknikk».
  Vel, jeg skal innrømme at jeg ikke leste innleggene til motdebattantene dine, og det er godt mulig at noen av dem faktisk har bedrevet reelle hersketeknikker mot deg, men det kan ikke jeg vite, da jeg ikke har lest disse. Men det jeg i hvert fall vet, det er at du også anklaget MEG for bruk av hersketeknikker, til tross for at intet slik hadde funnet sted. Det du skriver, er at:
  «Men det er klart, som hersketeknikk fungerer teknikken din aldeles utmerket», og videre: »
  Og det du refererer til med dette utsagnet, er selve argumentasjonen min, dette til tross for at du åpenbart vet hva «hersketeknikk» faktisk er, da du i et senere innlegg skriver:
  «Så fort du flytter en diskusjon over fra «sak» til «person» så er det en hersketeknikk.»
  Så det du gjør, er å anklage meg for hersketeknikk, til tross for at jeg overhode ikke har forsøkt å diskutere person i det hele tatt, utelukkende sak, og jeg har slett ikke brukt noen av de typiske hersketeknikkene, á la «men lille pike, hør nå her…», o.s.v., og jeg har slett ikke kommet med noe «dette er du for dum til å forstå». Faktisk er det du som er den første som forsøker å gjøre dette til å handle om person, snarere enn sak, idet du skriver: «Ah, alltid morsomt å diskutere med en psykologistudent. Jeg burde gjenkjent deg tidligere».
  Du forsøker altså å redusere meg til student, for på den måten å få et eller annet slags overtak? ;) Å nei, du…min siste eksamen var i 2002. Så vil jeg legge til, at det å til stadighet anklage andre for hersketeknikker (hvis det er det du faktisk gjør, jeg har som sagt ikke lest dine motdebattanters innlegg, og kan kun basere meg på det jeg har sett i diskusjonen med meg), faktisk i seg selv er en form for hersketeknikk. Den fungerer ikke på meg, altså, fordi jeg så lett identifiserer denslags, og kan plukke det fra hverandre, men det kan selvfølgelig fungere overfor andre, og det synes jeg er leit. Tilbake til saken vi diskuterte: Statistikk.
  Du skriver: «Konklusjonen man kan trekke av «innvandrere er overrepresentert som dømte gjerningsmenn i voldtektssaker» ER bare «innvandrere er overrepresentert som dømte gjerningsmenn i voldtektssaker». ALT annet man forsøker å få ut av dette er rene gjetninger.»
  …men du…det er bare det at all tolkning (!!) av statistikk faktisk ER «gjetninger», de er bare «kvalifiserte gjetninger om mørketall». Det er det som er hele poenget med statistikk: Å komme fram til sannsynlige hypoteser om «det man ikke vet». Hvis ikke ville det ikke være noe poeng i å sysle med statistikk. For å ta et helt banalt eksempel: La oss si at tannkremfirmaet «Sensodyne» (eller hva det nå heter) faktisk har gjennomført en spørreundersøkelse, for å ha dekning for påstanden «9 av 10 tannleger anbefaler Sensodyne». Spørsmålsformuleringen og utvalget i undersøkelsen er sannsynligvis helt på trynet, men la oss, for eksempelets skyld, si at de har gjort dette skikkelig, da: De har engasjert et firma som har spurt 100 tannleger i Norge, om hvilken tannkrem de vil anbefale mot emaljeskader, og 90 av dem har svart «Sensodyne». Da vil utsagnet «9 av 10 tannleger anbefaler Sensodyne» gi mening, og være statistisk korrekt – selv om det ikke egentlig er korrekt: Det innebærer nemlig spekulasjon og det du kaller «gjetning». For det er langt flere tannleger i Norge enn 100, det er nærmere 1000. Og det KAN hende at ingen av de 900 som ikke ble spurt, ville anbefale Sensodyne mot emaljeskader. Det er lite sannsynlig at det er tilfelle, men det KAN være slik. Likevel vil utsagnet fra Sensodyne, om at «9 av 10 tannleger anbefaler Sensodyne», være et valid utsagn, for statistisk sett er det høyst sannsynlig at det tilfeldige utvalget peker på en tendens. Og det er nettopp det man gjør, når man «tolker statistikk». Man er fullt klar over at det man gjør hele tiden, er å spekulere i mørketall (hele poenget med statistisk tolkning), men man forsøker å bedrive denne gjetningen på et så solid grunnlag som mulig.
  En liten note må jeg tilføye her, som innebærer at eksempelet mitt om Sensodyne ikke umiddelbart kan brukes som parallellargumentasjon til tolkning av voldtektstatistikk (og det gjelder også i eksempelet om antilopedrapene i posten lenger oppe): I disse to eksemplene er faktorer innen mørketallenes STØRRELSE kjent (antall drepte antiloper, og antall tannleger i Norge), hvilket ikke nødvendigvis er tilfelle når det gjelder voldtekt. Dette er den største usikkerhetsfaktoren vedrørende voldtekt. Undersøkelser er gjort (anonyme spørreundersøkelser) som, når man tolker dem, forteller at bare ca. 1 av 10 voldtekter faktisk anmeldes, men også her er det usikkerhetsfaktorer: Når respondentene er anonyme, er det umulig å fastslå at svarene deres er korrekte (noen kan f.eks. fremdeles benekte overfor seg selv at de har blitt voldtatt, mens andre betrakter det at fyren ikke ringte etterpå, som et overgrep, som å ha blitt utnyttet, og derfor en slags voldtekt). Så mørketallene kan være lavere eller høyere, man vet ikke. Men hvis de er høyere, så vil alle statistiske konklusjoner man trekker omkring de, bli mer og mer usikre. For å si det slik: Jo høyere man antar at mørketallene er, jo større representativt utvalg trenger man. Men hele poenget mitt med alt det jeg har skrevet her, er å forklare deg ting om statistikk som du åpenbart ikke har forstått, selv om du, etter eget sigende, har fulgt et studie i dette: Poenget med statistikk er ikke bare å komme fram til en konklusjon som tilsier at «vi vet ingenting». Det er det motsatte som er tilfelle: Hele poenget med statistikk, er å komme fram til tallmateriale som kan gi oss et grunnlag for å bedrive «kvalifiserte gjetninger» omkring det vi IKKE vet. Statistikk ER empiriske undersøkelser med det formål å SI noe som er sannsynlig OM nettopp «mørketallene». Det er derfor jeg pleier å si, når jeg såvidt toucher innom emnet demografiske undersøkelser med elevene mine, at «det heter mørketall…men egentlig er de ikke heeelt mørke. De er mer…greyish» («-ish», fordi jeg prøver å være ungdommelig og sånn, ha ha).
  Det er dette som er hele poenget, hele basisen for faget statistikk. Dette forsto jeg første semester med demografiforelesninger. Jeg kan ikke begripe hvordan det går an å studere dette emnet, og ikke ha forstått akkurat dette.

 • Jenny Olsen

  Selvfølgelig er ideen med statistikk å kunne trekke «store» konklusjoner etter å ha undersøkt «begrenset» tallmateriale.
  Men det er nettopp derfor folk som har studert statistikk også er VELDIG forsiktig med å si «vi har studert domfelte voldtektsforbrytere, derfor vet vi følgende om ALLE voldtektsmenn» når de blir forelagt argumentet «de aller fleste voldekter blir ikke engang anmeldt».
  For de aller fleste som har studert statistikk vet at det ENESTE man kan si noe om med statistisk sannsynlighet når man studerer domfelte voldtektsmenn er… domfelte voldtektsmenn.

 • Øy vind

  Jammen du…verken jeg eller noen andre har sagt at «…derfor vet vi følgende om ALLE voldtektsmenn». Det du driver med her ligger tett opptil stråmannargumentasjon, for det er faktisk ingen som har sagt dette. Det jeg har sagt, og det Rollnes o.a. (bl.a. HRS) har sagt, er at tallene tyder på at det er en overrepresentasjon blant innvandrere når det gjelder domfelte for voldtekt, og at overrepresentasjonen er størst for innvandrere fra Afrika, midtøsten og Asia. Vi har altså lest et mønster ut av disse tallene, og dette mønsteret gir absolutt mening, når man også legger til kunnskapen om kjønnsrollemønsteret man finner i disse områdene, og det faktum at disse områdene er sterkt preget av voldsomt patriarkalske samfunnsstrukturer. Så er det selvfølgelig en masse vi ikke vet, og spørsmål man kan stille:
  – slipper etnisk norske voldtektsforbrytere unna, og i så fall, hvorfor?
  Det eneste mulige bekreftende svaret, måtte sette som premiss at det er rasisme i politiet. Det tror ikke jeg det er. Det norske politiet er ikke LAPD, og alle som har bodd i Oslo vet at politiet består av folk med bred kulturell bakgrunn, fra mange forskellige etniske grupper.
  – er ofre for voldtekt mer tilbøyelige til å anmelde, dersom gjerningsmannen har hvit hud, enn svart?
  Det finnes en undersøkelse som tyder på at dette er tilfelle, men den er fra USA på 60- og 70-tallet, i det som den gang var et sterkt segregert samfunn. Ikke akkurat representativt for Norge anno 2016.
  – er det slik at ofre for voldtekt er mindre tilbøyelige til å anmelde, dersom de kjenner gjerningsmannen?
  Ja, absolutt, men det har ingen betydning for det vi her diskuterer. Kvinner kjenner menn av alle etniske minoriteter, akkurat som menn kjenner kvinner av mange etniske minoriteter.
  Altså, ærlig talt…jeg tror vi har kommet til veis ende i denne diskusjonen. Du må gjerne tro at statistikk er noe man kun bedriver for moro skyld, og at man ikke kan trekke noen som helst konklusjoner ut av statistikk om hva som skjuler seg bak mørketall, men det får nå være din sak. Lykke til videre.

 • Jenny Olsen

  Ok, om du mener «domfelte for voldtekt» er et tilfeldig utvalg av populasjonen «voldtektsmenn» som kan brukes til å si noe om «totale voldtekter», så får du mene det.
  Jeg mener fremdeles at du ved å begrense det hele til «domfelte» har begrenset populasjonen til «dømte voldtektsmenn» og at du ved å insistere på at dataene kan brukes til å trekke konklusjoner om «alle voldtekter» bommer på noe av det mest grunnleggende innen statistikken. De deler nemlig karakteristikkene «ble anmeldt», «ble tatt» og «ble dømt», noe som automatisk skiller dem fra ALLE andre voldtektsmenn.
  Om du gjorde en opptelling blandt Norsk Husflidslags medlemmer så burde ikke konklusjonen bli «bønder i Norge er kvinner mellom 40 og 60 år gamle».

 • Øy vind

  Men sammenligningen med bønder i medlemmer i Husflidlaget er jo helt på jordet, for å bruke et uttrykk fra en i så måte passende kontekst. Kunne du ikke like gjerne brukt «antall nasjonalister og nazister i Norge på grunnlag av hvor mange som har en sløyfe i det norske flaggets farger på dressjakka på 17.mai»? Du skriver som om det skulle være en slags interplanetarisk avstand mellom utøvere av voldtekt og domfelte for voldtekt. Som om det skulle dreie seg om to helt forskjellige verdener, liksom, basert på et ukjent antall mystiske faktorer (som du ikke har forsøkt å gjøre særlig greie for) som avliver enhver statistisk sammenheng mellom voldtektsutøvelse og domfelling for voldtekt. Du nevner i en av postene dine følgende: «Du ser på dem som er dømt. Og de var altså ikke bare så dumme at de ble tatt, de var så dumme at de ble dømt.»
  Dette forutsetter at det er en sammenheng mellom «smarthet» og mangel på sådan, når det gjelder domfellelse. Personlig tviler jeg på at dette er en særlig relevant faktor. Det eneste jeg kan komme på, er om man var «smart nok» til å bruke kondom eller ikke, men med vår moderne rettsmedisinske ekspertise hjelper ikke det lenger. Det skal ikke mer til enn et pubeshår eller noen hudceller, for å bli avslørt. Men jo, hvis en gjerningsmann er «smart nok» til både å bruke kondom, tvinge offeret til å dusje og skrubbe seg etterpå, for så å brenne alle klærne de begge hadde på seg, så jo, ok, da snakker vi om «smart nok». Men jeg tror ikke akkurat Norge bugner over av etnisk norske voldtektsmenn med en psykopatifaktor á la dem du kan se på «Special Victims Unit» på TV. Og en ting til: Igjen forutsetter du (dersom dette med «smarthet» skulle være en faktor, og det mener du jo åpenbart at det er), at etnisk norske gjerningsmenn skulle være de som tjener på denne faktoren (ettersom faktoren utgjør en årsak til innvandrermenns overrepresentasjon) – m.a.o. forutsetter du at menn med bakgrunn fra andre kontinenter er mer kørka enn oss kritthvite Ola Potitt, og det er en antagelse jeg tar avstand fra. Jeg kan forresten komme på et annet argument, på veien fra mistanke til domfellelse, som KUNNE ha utgjort en forskjell, i din favør: Sosioøkonomiske forhold, og disses konsekvenser for muligheten for god rettsrepresentasjon. I USA er dette absolutt en faktor. Advokatene som utnevnes, og brukes som «fri rettshjelp», er ofte nyutdannede og med lite erfaring. Men gode advokater, i USA, koster penger – en årsak til at de rike og mektige kan slippe unna med mye mer enn menigmann. Money talks, he walks, for å si det slik. Men dette er ikke en relevant faktor i Norge. Det er ingen kvalitetsforskjell eller forskjell i erfaring, på kjente advokater og mindre kjente. De kjente er egentlig bare kjente fordi de ofte har tatt betente, omdiskuterte saker (som Meling og Lippestad). Men jeg skal gi deg ETT poeng, selv om du ikke eksplisitt har nevnt dette selv, og som kan medføre en «uriktig» ekstra overvekt av personer med innvandrerbakgrunn på statistikken, om enn en ganske liten overvekt. De fleste voldtekter som begås, er, som vi begge vet, voldtekter som begås «i nære relasjoner», og også «festvoldtekter», der gjerningsmann og offer heller ikke er helt ukjente for hverandre. Statistikken viser at også her er menn med innvandrermenn overrepresentert, men ikke i samme grad som ved overfallsvoldtekter, der nesten alle dømte gjerningsmenn har innvandrerbakgrunn. Dette siste medfører at den totale overrepresentasjonen av menn med innvandrerbakgrunn ser litt høyere ut enn den egentlig er, nettopp fordi politiet i aller høyeste grad prioriterer overfallsvoldtekter i en helt annen grad enn de to andre typene. Her blir en mye høyere prosentandel av gjerningsmennene tatt (de fleste), og en mye høyere prosentandel av de arresterte blir dømt. Når man slår disse tallene sammen med den noe lavere overrepresentasjonen av innvandrermenn ved de to andre formene for voldtekt, ser tallene til en viss grad urettmessig høyere ut enn de er, og selve overrepresentasjonen (!!) ville være noe lavere, dersom oppklaringsprosenten og domfellelsene var høyere også for de to andre typene voldtekt.
  Men en helt jævlig overrepresentasjon, det er det nå, åkke’som. Likevel: Du er ikke alene om å være i denne villfarelsen, og du er heller ikke blant de mest ekstreme. Selv i Sverige, landet med Europas høyeste forekomst av voldtekt pr.capita, og på tredjeplass i verdenssammenheng (til tross for at verken Norge eller Danmark engang er på lista, er det ikke rart, du?), er det fremdeles massevis av mennesker som benekter sammenhengen mellom innvandring fra kontinenter preget av et reaksjonært, patriarkalsk kvinnesyn, og fenomenet voldtekt.

 • Hed

  Homse-Kalle er borte.

 • kaasm

  Slutt da. Du rakker ned på lærerstanden og tenkende mennesker med dine tankeløse svar.

 • Øy vind

  Ikke et eneste argument.

 • Erik Arne Hansen

  Ironisk å se en klassisk vaksineskrulling kjempe på Tjomlids side. Her er det ikke lengre snakk om anekdotiske beviser, her går vi rett på «Jeg VET» istedet. Så slenger vi på «statistisk signifikant» så det høres faglig sterkt ut. Du vet hva statistisk signifikans er?

 • Jenny Olsen

  Jeg vet i alle fall nok til å si at man ikke samler en gjeng grisebønder, stiller spørsmål til dem, og så trekker konklusjoner om «situasjonen i norsk jordbruk».
  Så snart du gjør et bevisst utvalg (i motsetning til «tilfeldig utvalg») så vil konklusjonene du kan trekke i utgangspunktet bare være gyldige for UTVALGET og ikke for populasjonen som helhet.

 • Jenny Olsen

  Og du burde virkelig lese mer av hva jeg sier om du mener jeg er «vaksineskrulling». OM du ikke har misforstått hva det er for noe også?

 • Erlend

  Innvandrerne i Sverige voldtar 16,4 ganger mer enn svenskene i forhold til folketallet.

  I 2015 utgjorde innvandrerne i Sverige 29,6 % av befolkningen, og begikk 87,3 % av voldtektene.

  http://www.solkorset.org/politikk/invasjon/valdtakt.xml

 • oz

  15% får «adhesion». Det betyr at huden henger litt fast og det var noe foreldrene kunne ordne, med mindre den grodde helt fast (sjeldent). Dette er ikke noe i nærheten av en alvorlig komplikasjon. Det var vel faktisk sett på som såpass lite alvorlig at det ikke en gang kommer med som en komplikasjon i de tallene jeg så på.

  For ordens skyld så er jo Kopseng, som det her var snakk om, adoptert fra Colombia. Det er et katolsk land med ytterst få omskjæringer, så det er neppe et problem i dette aktuelle tilfelle (ikke eller heller). Jeg er for øvrig imot all omskjæring av guttebarn og mener at dette er noe guttene selv burde få velge når de blir voksne. Det burde selvfølgelig ikke dekkes av staten, og gjerne ikke utføres på vanlige sykehus, da det ikke er et nødvendig medisinsk inngrep og ikke noe legene, lønnet av samfunnet, burde bruke tid på.

  Vannskjøtsel, som du også snakker om går jo ikke inn under kultur uansett, så hvis man skal prøve å bruke «kultur» som argument, så hører ikke dette hjemme der. Det betyr ikke at det ikke kan være en faktor. Det er klart at vannskjøtsel tidlig i livet kan føre til problemer senere.

 • Pingback: Innvandring og kriminalitet - noen morgentanker om den ferske SSB-rapporten - Saksynt()