Skjermbilde 2015 09 17 19 00 54

Sukk. Vi må visst ta dette igjen. Bildet over hevder at det er stor forskjell på pensjonsordningen for Tore, en «innfødt nordmann» og Aman, en flyktning fra Eritrea. Det er feil.

Jeg har allerede gjennomgått dette i bloggposten «Libertiniusen villeder om pensjonsordningen», men ettersom dette bildet igjen spres i sosiale medier, og litt for mange ukritisk svelger løgnen, tar jeg det en gang til.

I sommer surret også følgende bilde, med tilsvarende påstander som bildet fra Libertiniusen, rundt på Facebook:

Skjermbilde 2015 09 17 19 20 15

Regelverket er komplekst. Det tok meg lang tid å lese og gruble før jeg skrev forrige bloggpost om temaet. Likevel finner enkelte det lettvint å bare avfeie min tidligere oppklaring med «jammen Tjomlid er bare en blogger som synser», på tross av at jeg altså lenker til lovverket som alle kan lese selv. Jeg velger derfor denne gang å gjengi et skriv fra en som virkelig vet hva han prater om.

Christer Alexander Jenson er utdannet jurist, med fartstid blant annet som skattejurist i Skatteetaten, og har jobbet i flere år i NAV med spørsmål om nettopp ytelser til flyktninger.

Her er hva Christer svarte meg da jeg faktasjekket dette hos ham:

Påstand:
Diskriminering av etniske nordmenn!!! Diskriminering av de som har bygd opp landet her!! De snur seg sikkert i grava om de ser uretten som rår! Skal vi nordmenn måtte jobbe i 40 år for at flyktninger ikke trenger jobbe en dag for å få full pensjon?

[Henvisning til rundskrivet til folketrygdloven §§ 1-7 og 3-2]

Fakta:
Alderspensjonen i Norge består for personer født frem til 1962 av grunnpensjon, tilleggspensjon, og særtillegg. Grunnpensjon og særtillegg gis uavhengig av tidligere inntekt. Summen av grunnpensjon og særtillegg utgjør det som vanligvis omtales som «minstepensjon».

For å få full grunnpensjon og fullt særtillegg kreves 40 års botid i Norge, jfr. folketrygdloven §§ 3-2 og 3-3. Ikke 40 års arbeid. Botid.

Allerede her tar vi en pause for å understreke poenget. Det som skrives om «full grunnpensjon og fullt særtillegg» er altså ikke det samme som at det Tore må arbeide og slite for gis til Aman uten videre. Både Tore og Aman får dette uten å måtte jobbe en dag i sitt liv.

Eneste forskjell er at Tore må ha bodd i Norge i 40 år, mens Aman kan få det selv om han flykter hit i godt voksen alder.

Jeg håper og tror de fleste kan enes om at det ville være grovt urimelig om en flyktning skulle få den lille minstepensjonen avkortet fordi han var så «privilegert» å måtte flykte fra hjemlandet sitt – og eventuelle opparbeidede pensjonsrettigheter der.

* Les også: Mer flau smålighet fra Libertiniusen

Christer skriver videre:

Det er gjort et unntak fra dette for flyktninger (men ikke for andre utlendinger). Flyktninger får full grunnpensjon og fullt særtillegg, til sammen minstepensjon, uten å måtte ha bodd i Norge i 40 år. På det meste vil dette utgjøre to ganger folketrygdens grunnbeløp – 2G.

Den som har jobbet her i 40 år vil motta tilleggspensjon, som ofte utgjør mer.

Vi pauser igjen. Det kritikerne her ofte roter med, er at de tror grunnpensjon er noe man opparbeider gjennom et yrkesaktiv liv. Det er som nevnt feil. Det er tilleggspensjon man jobber seg til. Dette får ingen flyktning uten å jobbe. Her er det ingen forskjell på Tore og Aman.

Og ettersom Tore normalt har hatt mulighet til å opparbeide seg tilleggspensjon, mens Aman mistet sin da han flyktet, kommer Tore som regel bedre ut pensjonsmessig.

Videre:

Det finnes ett tilfelle der en flyktning vil motta mer enn en innfødt i samme situasjon, og det er de særskilte overkompensasjonsreglene for personer født før 1937. Disse får full opptjening av tilleggspensjon etter mellom 20 og 40 poengår (40 poengår for person født i 1937, 39 poengår for person født i 1936, etc). En nordmann født før 1937 må ha trygdetid opptjent før 1967 for å få tilgang til denne fordelen. En flyktning trenger ikke slik trygdetid. For å nyttiggjøre seg denne rettigheten må man imidlertid ha hatt lønnet arbeid (eller en trygdeytelse som gir pensjonspoeng) før fylte 70 år, noe som svært få har hatt.

Henger du fortsatt med? Jeg merker at jeg svetter, fordi dette er litt komplisert, men det viktige er egentlig dette:

For det første er det snakk om en lukket gruppe. Du må ha vært født før 1937.

Så ja, kritikerne har rett i at det er en forskjell hva gjelder dette ene særtillegget, altså overkompensasjon. Men det gjelder ikke flyktninger generelt. Det gjelder en ørliten subgruppe flyktninger som er født før 1937.

Aman er i følge Libertiniusens bilde kun 32 år. Regelverket gjelder ikke ham heller, like lite som det gjelder Tore.

* Les også: Libertinusen sprer faktafeil om sosiale stønader

Christer presiserer ytterligere:

For det andre er det her snakk om en svært liten gruppe. Samtlige utenlandske borgere i Norge over 67 år er en gruppe på 14 500 mennesker. En minoritet av dette igjen har flyktningestatus, de øvrige har opphold på humanitært grunnlag eller på grunnlag av familieinnvandring. En enda mindre minoritet har rukket å få pensjonsgivende inntekt nok før 2006 til å nyttiggjøre seg denne fordelen.

For det fjerde er dette en rettighet vi gir nordmenn fordi de født før 1936 ellers ikke ville kunnet få full pensjonsopptjening. Dette rasjonalet gjør seg gjeldende for personer med flyktningestatus, men på en annen måte: Vel har de muligens opptjent pensjonsrettigheter, men siden de for å få flyktningestatus må være forfulgt av sin hjemstat vil de ikke kunne nyttiggjøre seg denne muligheten.

Her trer altså fornuft og empati inn. Hvis en flyktning har jobbet og opptjent tilleggspensjon i sitt hjemland, er ikke dette penger han kan få utbetalt – nettopp fordi han er flyktning. Det er en pensjon han har mistet. Derfor tilbyr Norge en kompensasjon for dette, til de aller eldste av flyktningene. I all rettferdighet.

Så kommer noe som er relevant for blant annet Aman:

For personer født etter 1962 gjelder reglene om ny alderspensjon. I dette regelverket er det et krav om 40 års trygdetid for å få garantipensjon (minstepensjon). En flyktning får full minstepensjon uavhengig av trygdetid.

Da vi vedtok disse reglene fra 1. januar 1971 ble det uttalt at det er en naturlig følge av at vi mottar flyktninger at vi også gir dem noe å leve av. Minstepensjon ble ansett være «noe å leve av». Det vi gir flyktninger er minstepensjon uten at de har måttet bo her hele livet.

Dette er altså den eneste reelle forskjell mellom Tore og Aman, som jeg skrev tidligere. Men det handler altså kun om minstepensjon, en pensjon alle nordmenn som har bodd her i 40 år uansett får, og som er liten (for tiden rundt 82 000 kroner). Med særtillegget, som Tore også kan få om han ikke har hatt nok lønnet arbeid, kan dette strekke seg til maksimalt 2G.

Christer avslutter med følgende, og det vraker samtidig påstandene fra Libertiniusen ytterligere:

Om man fjernet disse rettighetene fra flyktninger ville de likevel hatt rett til minstepensjon. Dette skyldes at Stortinget i 2005 vedtok en lov om supplerende stønad til personer med kort botid etter forslag fra regjeringen Bondevik. Denne ordningen ble vedtatt fordi det viste seg at retten til sosialhjelp ble brukt i veldig stor utstrekning fordi ytelsene fra folketrygden var så lave. Ordningen ga og gir rett til stønad tilsvarende minstepensjon når søkeren har fylt 67 år og har for kort botid i Norge til å få minstepensjon fra folketrygden.

Konklusjon

Oppsummert er det altså slik at både Aman og Tore vil få full grunnpensjon og fullt særtillegg om de ikke har opparbeidet seg noe arbeidstid i landet. Forskjellen er at Tore attpåtil må ha bodd i Norge i 40 år, noe Aman ikke behøver fordi han vil ha mistet sin opparbeidede tilleggspensjon fra hjemlandet – en pensjon Tore får beholde.

Med andre ord kommer Tore, som ikke har jobbet en dag i sitt liv, og Aman, som jobbet i hjemlandet, men ikke har jobbet i Norge, likt ut.

Hvis Aman også var født før 1937, ville han fått tilleggspensjon med overkompensasjon. Der får han en reell fordel foran Tore. Men det er han ikke, og dette er derfor irrelevant for ham og de aller fleste andre flyktninger.

Det pensjonsregelverket som mange sprer feilinformasjon om i sosiale medier, godt hjulpet av Libertinusen, sørger bare for at en flyktning ikke kommer vesentlig dårligere ut enn en nordmann som ikke har jobbet en dag i hele sitt liv. Ettersom dette også fører til lavere kostnader i andre trygdeytelser, koster neppe denne ordningen det norske samfunnet noe.

Det er på tide at nordmenn slutter å klage over en innbilt urettferdighet som kun sørger for at flyktninger har et minstemål å leve av.

Dette er ikke diskriminering. Det er rettferdighet.


Oppdatering 23.09.2015: Og der kom omsider NAV selv på banen og bekreftet at innholdet i denne bloggposten er korrekt.

 • Thom Hansen

  Problemet med flyktninger og pensjon er ikke at de får mer (eller mindre) enn øvrig befolkning, men at de benytter seg av velferdsordninger de knapt har bidratt til. Ikke-vestlige innvandrere har lav sysselsetting (50%), innvandrere fra Afrika og Asia betaler knapt 40-45% i skatt som den gjennomsnittlige nordmann og nesten 50% av de som er sysselsatt faller ut av arbeidslivet tidlig i 50-årene.

  http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/208004?_ts=149f01000c8 (figur 9.1a)

  https://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2014-2015/dok15-201415-0377-vedlegg.pdf

 • Tom Dahle

  Godt innlegg og god avkledning. Det er kun på et punkt du bommer, disse memene ble ikke funnet opp av libertinitus. De fløyt rundt åresvis før libertinitusen tok et av sine dypdykk i den brune høyresidens møkkete steder for å finne disse påstandene.

 • Tom Dahle

  Så du er altså enig med Tjomlid sin kritikk av memen, men ønsker egentlig å diskutere noe annet enn det memen handler om?

 • Ola Thoresen

  Verken en 40 år gammel Tore – som ikke har jobbet en dag i sitt liv, eller en 40 år gammel Aman, som nettopp har kommet hit, har bidratt med noe som helst, sett i det perspektivet. Tvert iot har Tore kostet Norge minst 12 års obilgatorisk skolegang, barnetrygd, helsestell og en masse annet.
  Sånn sett kan man jo si at det er skikkelig urettferdig at en 40 år gammel Tore, som aldri har jobba skal ha de samme rettighetene som en 40 år gammel Aman, som tross alt ikke har kosta Norge en krone før han en dag sto på døra her og banka på.

  Men sånn gidder ikke jeg å tenke. Jeg synes det er flott at vi har et samfunn der Tore faktisk har en mulighet til å klare seg, til tross for at han ikke kan jobbe. Til tross for at han har levd hele livet på forskjellige trygedeytelser. Til tross for at han har fått gratis skole og helsevesen og en samfunnsmessig trygg oppvekst, uten at det har kosta ham eller familien noe som helst.

  Og da synes jeg heller ikke det er helt urimelig at også Aman, som flykter fra et samfunn i krig eller nød, også får noen kroner å leve av, hvis den norske stat til slutt anerkjenner at han har rett på flyktningestatus.

 • Majgyver Hustad

  Dette er den beste kommentaren jeg noen sinne har sett. Kudos!

 • Thom Hansen

  Dette handler ikke om enkeltindivider. Enkeltindivider er irrelevante mtp samfunnsøkonomi. På gruppenivå har nordmenn ekstremt høy sysselsetting (rundt 80% i aldersspennet 25-62 år). Flyktninger har en sysselsetting på 50% de siste 10 år, til tross for en rekke integreringstiltak (mer enn 100 mrd kr brukt 1990-2010).

  Dette handler ikke om subjektive og, i realiteten, innholdsløse begreper som «rettferdighet». Det handler om at den norske velferdsmodellen er ikke bærekraftig og ikke-vestlig innvandring, herunder særlig flyktningmottak, gjør et stort problem til et enormt problem.

 • Thom Hansen

  Det handler om at innvandringsdebatten i Norge fokuserer på problemstillinger som er fullstendig irrelevante. Det er kun én ting som betyr noe her, i det store bildet, og det er de statsfinansielle konsekvensene av høy lavproduktiv innvandring.

 • Ola Thoresen

  Men det er jo en helt annen debatt. I det perspektivet bør i alle fall ikke arbeidsledige og trygdede Tore få noe som helst. Han er jo kun en utgift, På gruppenivå har unge uføre ekstremt liten sjanse til å komme tilbake i arbeidslivet, og burde jo avskrives alle som en.

  Aman har fortsatt 30 år på seg der han kan bidra med noe nyttig.

  Eller mener du at Tore bør få noe fordi han statistisk sett tilhører én gruppe som bidrar mer (født i Norge)?
  Hva med om vi trekker gruppe-grensa, ikke mellom «født i Norge» og ikke, men mellom kvinner og menn? Finnmarkinger og Rogalendinger? Barn av uføretrygdede og barn av akademikerforeldre i full jobb?
  På gruppenivå kan du bevise hva som helst, bare du velger riktig gruppe.

  Den norske velferdsmodellen er laget nettopp for å utviske skillene mellom disse gruppene, og for å sørge for at uansett hvilken gruppe du måtte tilhøre, så skal du som individ ha de samme mulighetene og rettighetene som alle andre.

 • Forsiktig med tala du blandar no.

  Sysselsetjinga blant flyktningar var 50,1 prosent i 2012, men det er ikkje direkte samanliknbart med talet du presenterer for nordmenn på 25-62 år. Tilsvarande tal for heile Noregs befolkning i same år er 68,7 prosent.

  Sysselsetjinga er også absolutt lågast for flyktningar med mindre enn fire års butid her i landet. Idet ein kjem opp på over sju år, så var sysselsetjinga i 2012 oppe i nærare 60 prosent. Når ein nærmar seg 15-20 prosent er det ikkje så langt unna det norske talet.

  Med tanke på flukt frå land som i hovudsak er i krig, og språkbarriera – samt ein arbeidsmarknad der det er dokumentert at folk med utanlandske namn ikkje blir henta inn til intervju til fordel for folk med norske namn med same kvalifikasjonar – så er ikkje den prosentskilnaden overraskande.

  Men, det er heilt klart at det finst enkelte folkegrupper som ligg langt under gjennomsnittet – integreringa har ikkje fungert over alt.

 • JennyDahlBakken

  Om du ser på flyktninger som helhet – ja, det stemmer nok. Der regnes folk med kort botid med, og også folk som har vært her lenge. Om du ser mer heterogent på det ser du at mange innvandrergrupper har svært høy sysselsetting, og det som går igjen er at det jevnt over er dem som har vært her en stund. Det tar altså litt tid å komme inn i arbeidslivet og samfunnet, men når det skjer så forblir det sånn. Du forenkler ekstremt ved å bruke disse tallene og dele inn i «nordmenn» og «flyktninger». Som Ola korrekt påpeker er det mange gruppeinndelinger du kunne ha brukt.

 • JennyDahlBakken

  Det var nok akkurat det svenskene sa i 1943 også! Nei, vent… å ta imot flyktninger handla visst ikke om økonomisk gevinst FOR OSS. Noe så absurd, alt gjør jo det…

 • Thom Hansen

  Jeg mener at botid bør selvfølgelig knyttes opp mot også flyktningers pensjon, da det vil de facto fungere som et sterkt insentiv til at de kommer seg i arbeid og, enda viktigere, står i arbeid lengre.

  Den norske velferdsmodellen er basert på høy produktivitet og høy sysselsetting. To faktorer ikke-vestlig innvandring i vesentlig grad redusere. I så stor grad at det på sikt vil true hele velferdsstaten, noe også Brochmannutvalget konkluderte med.

  Dine såkalte dilemmaer er bare tullete poststrukturell dekonstruksjon. De som er født her kan vi ikke sparke ut. Vi må ta vare på de så godt som som vi kan og har råd til. Innvandrere velger vi selv om vi skal ta i mot. Ikke-nordmenn har ikke krav på opphold i Norge med påfølgende velferdsrettigheter. Dette er i så fall et bevisst valg vi gjør her.

 • Thom Hansen

  Botid har svært liten effekt på sysselsetting på gruppenivå. For ikke-vestlige individer øker den i snitt jevnt frem til 7-10 års botid, før den deretter stuper. Problemet er dog at selv sysselsettingstoppen etter 7-10 år er 25-30 prosentpoeng under tilsvarende norske kohort.

  http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/rapp11_01.pdf

 • Thom Hansen

  Nordmenn dro til nabolandet. Ikke til land 5000 km unna. Nordmenn fikk heller ikke tilgang til ekstensive velferdsordninger. Sist, men ikke minst, omtrent samtlige nordmenn reiste hjem igjen etter krigen. Tror du asylsøkerne som får opphold her reiser hjem igjen?

 • Thom Hansen

  Dette har du tydeligvis svært lite kunnskap om. De når en topp etter 7-10 år som likevel er 20-25 prosentpoeng under øvrig befolkning. Som gjør sysselsettingsgraden for ikke-vestlige innvandrere vesentlig lavere enn øvrig befolkning for alle alderstrinn og den samlede sysselsetting har vært stabil 50% i lang tid.

  http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/208004?_ts=149f01000c8 (figur 9.1a)
  http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/rapp11_01.pdf

 • fremoverlent

  Tror du de har ett hjem å reise til eller kan d faktisk hende at d er teppebomba? I motsetning til grønne frodige Norge som Nordmenn kunne dra tilbake til?

 • Ole J

  Dette er ikke komplisert overhodet, asylmigrantene får 40 års opptjening og kan innkassere full pensjon, og i tillegg flytte hjem igjen med full pensjon.

  Nordmenn som ikke har 40 års opptjening må søke om tilleggspensjon for å oppnå pensjon tilsvarende full pensjon, ett krav er da et nordmannen må bo i Norge for å få tilleggspensjon, og kan derfor ikke flytte utenlands uten å si fra seg tilleggspensjonen.

  Asylmigrantene innkasserer full pensjon og flytter hjem igjen til sine palass med tjenere, mens nordmenn må sitte igjen her og få pensjonen grådig beskattet for å finansiere nye asylmigranter.

  Tjomslid mener at dette er rettferdig.

 • Stian Hopmark

  Men justert for alle de kostnadene som de ikke har påført staten Norge under oppvekst og utdanning, hvordan blir regnestykket da?

 • Rune Berntsen

  Det som er det verste er at hele velferdssystemet vil måtte strammes inn da vi snakker om hundretalls milliarder som vi må betale ut i ulike trygdeytelser for en stadig større andel «flyktninger». Jeg tror faktisk ikke at Norge er en stat om 50 år, om ikke før. Slik det ser ut styrer vi mot større sosial og etnisk uro og mere og mer dyptgripende konflikter. Nordmenn går ikke i takt lenger og det er det første symptomet på en statsdannelse som ikke er liv laget.

 • Rune Berntsen

  Tjomslid og andre røde-brunrøde sosialister later tilsynelatende som at de oppklarer noe og forteller sannheten. Men, alle som har kunnskap om historien vet at de alltid tilslører og skjuler deler av agendaen eller sannheten.

 • Rune Berntsen

  Vet du hva, jeg skulle mang en gang ønske at jeg også var ekstremt naiv og blåøyd. Livet hadde vært atskillig mer bekymringsløst!

 • Jens Vik

  Du kunne svart på dette innlegget uten å komme med billige hersketeknikker. Les: utsagn om at andre ikke forstår like mye som deg.

  Hold deg til saken du, ikke gi de som sier imot deg karakteristikker, så det er mye lettere å ta deg seriøst.

 • Miranda Linnbeck

  Over 50,000 tidligere «flyktninger» til Norge har flytte tilbake til sine hjemland med full norsk pensjon. Kjenner konkret to familier fra Eritrea som flyttet tilbake etter kun 2 år i Norge da begge fedrene var over 60 år. Disse familiene lever som grever i sine hjemland finansiert av idiotiske nordmenn.

 • Xal Yomo

  Vi har oss selv å takke! En blåøyd jente på dagpenger ble tilbut 12 000 fra NAV Taksten for en mulikulturell i samme situasjon var vist 18000.

  Utenpå er vi forskjellig, men inni er vi like :) !

 • Miranda Linnbeck

  Omvendt diskriminering vil bli stadig mer vanlig i fremtidens Norge.

 • Nordpolen
 • Nordpolen

  Dokumentasjon?

  Eller er det bare mer løgn?

 • Nordpolen

  Kan alle fremsette hva som helst av tåpelige påstander, uten dokumentasjon?

 • Kjetil

  Akkurat her har Tjomlid helt rett, dette er en misforståelse som er ganske utbredt. Men det forandrer ikke det faktum at den vanvittige importen av arbeidssky muslimer til Norge er et tapssluk av en annen verden for norske skattebetalere.

  For hver ikke-vestlig innvandrer vi importerer til Norge, så taper Norge i gjennomsnitt 4,1 MILLIONER kroner. Kostnaden bæres av gjennomsnittsnordmannen over skatteseddelen.

  http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel325140.ece

 • Nordpolen
 • Thom Hansen

  Når man sammenligner gjennomsnittet av en verdi i to grupper, men så inkluderer man den ene gruppen i den andre gruppen, vil sammenligningen selvfølgelig bli helt meningsløs. Dette er en så banal og elementær feil at det selvfølgelig må påpekes.

 • Xal Yomo

  Det kan ikke være sååååå store krav til dokumentasjon her. Mangt som kommer frem som løse påstander viser seg (oftest) å være rett!

 • Nordpolen

  Vi taper da på Frpere også, uten at du klager over dem?

  Og påstander om hvem som er arbeidssky faller på sin egen urimelighet.

 • Nordpolen

  Nei, som Tjomlid påpeker i artikkelen ovenfor er slike påstander som regel løgn og fordommer mot jøder eller muslimer.

 • Nordpolen

  Prøv heller å komme med motargumenter.

 • Ole J

  Tjomslid har ikke helt rett, han tildekker sannheten slik at den skal passe med hans agenda.

 • Nordpolen

  Og du er selvsagt den eneste som er agendafri.

  Haha!

  Tjomlid linker direkte til lovverket.

 • Ole J

  Men han har utelatt noen faktorer igjen som vanlig.

 • Rune Berntsen

  Mot hjernevaskede Arbeider-jugend barn har det ingen hensikt å kaste bort tid.

 • Jens Vik

  Endrer ikke faktum at du gir karakteristikker til meningsmotstanderen din. Feilen kan påpekes uten å gjøre dette.

 • Xal Yomo

  Nei men mulig det er attføringspennger og at summen er 11 000 kontra 17 000. Det som er FINT med slike fora er at mange leser dem, og snart kommer en NAV ansatt innom og komenterer bekreftene :).

 • Miranda Linnbeck

  http://www.irn.no/muslimposten
  Nordpolen og norsk flagg…..halalkjøtt og muslimposten er nok en bedre kombinasjon for en som jobber i IRN.

 • Miranda Linnbeck

  Ikke svar Nordpolen, han jobber for IRN (islamsk råd Norgistan)

 • Jenny Olsen

  De får «full MINSTEPENSJON».

 • Knut Bråtane

  Du har dessverre ikke skjønt det. :-(
  Det er full minstepensjon flyktningene får, ikke full pensjon som om de hadde vært i arbeid.

 • Miranda Linnbeck

  Islamistene som du elsker så høyt er ikke arbeidssky. De kapper hoder, voldtar og brenner dagen lang. Så er det bare å ta seg en tur til Norge…gjesp…

 • Stein Hansen

  Utfordringen er at mengden penger å dele ut er begrenset. Et sted må man sette grensen for hvem som skal få hva, hvis man ønsker at velferdsstaten skal overleve.
  Og selv om man ikke liker det, vil enkelte grupper innvandrere lettere bidra til fellesskapet enn andre. Derfor må man også (dessverre) sette strengere krav til noen grupper mennesker enn andre.
  Hadde man hatt et samfunn uten noen velferdsgoder kunne døren teorien stått åpen for alle.

  I tillegg har du det faktum at mennesker generelt er skeptiske til det som er anderledes, så man må passe seg for ikke å gjøre for store endringer for raskt, ellers kan det bli bråk…

 • Gregers21

  Jeg var en av de som trodde denne teksten betydde at flyktninger fikk full pensjon uten å jobbe en dag for det. Jeg har faktisk hatt denne debatten tidligere med folk som mener at flyktninger fortjener maksimal norsk pensjon uten å ha jobbet en dag her, så jeg tror noen fra motsatt hold er forvirret også.

  Uansett: jeg tar selvkritikk. Takk for at du oppklarte dette Tjomlid.

 • Ole J

  Du med kvinnelig navn vet vel at over 40 prosent av kvinner får «full MINSTEPENSJON».

 • laysee

  Nei, kostnaden bæres ikke av gjennomsnittsnordmannen i det hele tatt. Den bæres av våre etterkommere.

  For den samme undersøkelsen viser at også etniske nordmenn går i minus, bare ikke så mye.

 • NoMoreHeroes

  Det er merkelig hvordan statistikk og virkelighet synes å være to forskjellige verdener. Jeg bor midt i et innvandrerområde/trygdeområde, og ser lite aktivitet rundt meg om mårran når jeg drar på jobb. Det gir meg selvsagt en god følelse å bidra til helheten, men tror jeg det er nok mennesker i Norge som bidrar til landets verdiskaping, nok til å dekke våre nåværende og fremtidige kostnader? Nei på ingen måte, no way.
  Men hvorfor er det snart ingen som lengre snakker om de 330000 som vi har uføretrygdet, eller vår syke sykelønnsordning? Som burde ha vært kuttet i for mange år siden??? Disse to tingene, sammen med den innvandringen uten integrering vi har bedrevet/kommer til å bedrive, det er det som kommer til å/er i ferd med å knekke oss.
  En tung høst/vinter nå og et saftig boligkrakk, så ligger Norge der med brukket rygg.
  Da blir oljefondet plutselig lite.
  Too all of you, good luck.

 • Miranda Linnbeck

  http://www.barenakedislam.com/category/beheadings-graphic/
  Dine islamvenner i fullt arbeid. Klart de skal ha pensjon i Norge:)

 • I den første rapporten du lenkjer til stansar talmaterialet i 2010, den andre stansar i 2000. Ellers er hovudsakleg poenget mitt at du samanliknar ein bestemt alderskohort av øvrig befolkning, med alle flyktningar.

  I 2012-tala ligg toppen du beskriver ved 18 år, ikkje 7-10 år, men ja – den flatar ut etter 7 år, som eg skreiv i kommentaren over.

  Eg lenka til denne, som du ikkje kommenterte: http://www.nrk.no/norge/jobbvansker-med-utenlandsk-navn-1.7947724

 • Nordpolen

  Da får du dokumentere dem. På saklig vis, og med referanser til lovverket.

 • Miranda Linnbeck

  http://www.barenakedislam.com/category/beheadings-graphic/
  Hva med disse muslimene her..de får vel opparbeidet litt pensjon regner jeg med:)

 • laysee

  Vi kommer ikke utenom reduksjon av ytelser. Politikerne er feige.

 • Nordpolen

  Så da er det jo ikke arbeidssky.

  For øvrig er jeg ateist, og liker ikke islam eller noen annen religion.

 • Ole J

  Norge tar inn rundt 1500 flyktninger per år, du har tydeligvis ikke forstått utgangspunktet for diskusjonen.

 • Micah Geni

  Tore vil få mer, enn vanlig. Han vil få tillegget på ung uføre, i mange herrens år, før han blir pensjonist.

  Hva får asylantene av tillegg, før pensjonsalder ?

  Har Knut jobbet deltid i 10 år, så vil han ikke få ung-uføre, i motsetning til Tore. Trolig også færre pensjonspoeng, av den grunn.

 • Nordpolen

  Er du muslim?

 • NoMoreHeroes

  Nei vi gjør ikke det. Men de reduksjonene vil bli for små, og de vil komme for seint. I god norsk ånd:-)

 • Jens Vik

  Det er lett å skylde på politikerne. Det er VI som er feige i såfall.

 • Nordpolen
 • Nordpolen

  Vi har folkestyre, så det er vi som velger politikere.

 • Miranda Linnbeck

  gjesp:)

 • Micah Geni

  Du har et poeng. Det vil fungerer som et integrerings-bonus.

  Hvem gidder planlegge å være i et land i 30 år, uten å gidde lære seg språket.

 • Nordpolen

  Så du har altså ingen som helst idé om dette, og bare slenger ut påstander som ikke er basert på virkeligheten.

  For en del år siden gjorde de akkurat det samme mot jøder, for øvrig.

 • Micah Geni

  50.1 %

  Var vel 100%-stillinger hos samtlige, regner jeg ikke med.

 • laysee

  Det er selvsagt riktig. Vi kan takke oss selv for å ha blitt en nasjon som klager og syter, og ender opp med politikere som er julenisser.

 • Ole J

  Du skriver i artikkelen om flyktninger, Norge tar inn rundt 1500 flyktninger per år, hvorfor gjør du det?

 • en

  I NRK debatten i kveld fikk vi oppdaterte tall over asylsøkere.

  10 000 så langt i år, 2400 bare i August, de regner med 3000 i måneden frem til jul, da er vi oppe i 20 000. Neste år blir det da 40 000, så kommer familigjennforening i tillegg, siden det for det meste kommer enslige menn, da er vi oppe i 100 000, minst.

  Si fem år til med det så blir det vel en million til slutt, kan vi virkelig forkrafte det, som samfunn og spleiselag?

 • Rune Berntsen

  Kraftig reduksjon av velferdsordningene vil tvinge seg frem på rekke og rad fremover. Dagens politikk er ikke bærekraftig. Sosaialistene må bare først få skyflet inn flest mulig velferdsimigranter, slik at de får nyrekrutering av stemmekveg. De vet at ingen etniske nordmenn er så dumme at de stemmer på AP, SV og Rødt om 20-30år. Hvem husker ikke da DNA hadde flertall alene….og siden har det gått nedover jevnt og trutt i takt med økende velstandsutvikling i samfunnet.

 • Nordpolen

  Les en gang til. Det det du skriver er løgn, men det passer selvsagt bedre med dine egne private fordommer.

 • Miranda Linnbeck

  http://www.barenakedislam.com/category/beheadings-graphic/
  Takk for at du støtter våre nye islamske pensjonister:)

 • laysee

  Men politikere som vil redusere ytelser eller øke skatter vil vi ikke ha. Vi vil ha de som satser mest på å styrke styrkingen.

 • Rune Berntsen

  Du er lettlurt. Les artikkelen en gang til og les Thom Hansen m fl. sine motargumenter.

 • Nordpolen

  Det er vel Frp det har gått nedover med. De gjorde sitt dårligste valg på 20 år, tror jeg.

  Ap gjorde sitt beste valg på ca 30 år.

 • Vidar

  Tragisk at du i det hele tatt for lov å skrive noe som helst! Dette er et overtramp mot det norske folk. Her kommer der en eller annen tilfeldig kar fra Afrika, mest sannsynlig har ikke vedkommende vært et sekund i arbeid (da hadde han ikke behøvd å flykte) og får jackpot hos Nav – det samme som vi som har betalt skatt i 40 år, så prøver du å rettferdiggjøre det? Kom deg ned på jorden Gunnar T!

 • Nordpolen

  Men det er jo vi som velger dem…

 • Miranda Linnbeck

  Ja:) Allah Akbar.

 • Micah Geni

  Ingen som har regnet på hva kriminaliteten i tillegg koster.

  Eller voldteksoffer erstatningene og traume-behandling. (og NAV-betalte tiltak for å komme igang igjen)

 • Ole J

  Full pensjon anses å være full minstepensjon for en stor del av befolkningen, over 40 prosent av kvinnene mottar dette.

 • Nordpolen

  «Tragisk at du i det hele tatt for lov å skrive noe som helst!»

  Tragisk at du er mot ytringsfriheten. Selv om det du skrev om karen «fra Afrika» faktisk hadde vært sant, så hadde vedkommende fremdeles vært mer til nytte for Norge enn noen som er mot ytringsfriheten, slik du er.

 • Miranda Linnbeck

  Med stadig flere muslimer vil AP vokse seg til over 50% om noen få år.

 • Nordpolen

  Er du muslim, siden du trekker islam inn i alle innleggene dine?

  Dette handler ikke om religionen til folk.

 • Micah Geni

  De får jo på sett og vis det.. Full grunnpensjon.

  Jobber du 40 år som nordmann, og tjener (det varierer noe, men ligger vel nå rundt 140k i året) sånn ca. 30% stilling, ufaglært, så får man samme pensjon. Man må over et visst beløp i året, for å få pensjonspoeng.
  (Det var nå slik)

 • Thor A. Hansvik

  «Dette er ikke diskriminering. Det er rettferdighet.»

  La en ting være klinkende klart! Goder som flyktninger i Norge mottar er ikke noe de har krav på ut fra et rettferdighetsprinsipp. De mottar disse godene fordi vi faktisk er snille!

  Æres skal, den som æres bør – selv om det gjelder oss selv.

 • Rune Berntsen

  Det er tydelig at du kan ZERO om norsk etterkrigshistorie. Sett deg inn i ting før du kommenterer alt du ikke har peiling på.
  Vær også snill å fjern flagget i profilen din. Du er en skam for Norge!

 • Nordpolen

  Hvilken artikkel refererer du til?
  Jeg har da ikke skrevet noen artikkel?

 • Knut Bråtane

  Når det gjelder tydelighet holder jeg nok en knapp på Libertiniusen. :-)

  De fleste av kommentarene her tyder klart på at mer enkelhet og mer tydelighet er nødvendig.

 • Nordpolen

  Du virker jo rimelig besatt av islam.

 • Frank Steinsvik

  Et grønt og frodig Finnmark hvor der knapt stod et hus igjen? Tror du skal slite lenge med å finne er mer karrig krigssone i dag, enn Finnmark og Nord-Troms anno 1945. Like fullt dro folk hjem frivillig for å bygge seg tak over hodet før vinteren satte inn.

 • Miranda Linnbeck

  Du som støtter steining, avkappinga av hoder etc. burde vel strengt tatt være innesperret. Greit at du er medlem av islamsk råd…med statsstøtte:)

 • Martino Mendocino

  Nei, det hadde han ikke nødvendigvis verdt.

  At jeg har jobbet siden jeg var 14 år endrer ikke på at naboen min på samme alder som har ME, og ikke har gjort noe siden vgs-dagene koster meg og samfunnet aldri så mye.

 • Nordpolen

  «Vær også snill å fjern flagget i profilen din.»

  Hvis du ikke liker den norske Grunnloven eller det norske flagget, så foreslår jeg du flytter til utlandet. Jeg tipper du ville stortrives i Saudi Arabia – de har mange med dine synspunkter der.

 • Hestebacalao

  Oslo har sagt de vil ta imot 10.000 flyktninger, men bare på betingelse av at de lærer seg å snakke Punjabi først.

 • Sindre Grindhaug

  Først og fremst, vi har ikke hatt «innvandring» i Norge siden 1975. Mest myntet på arbeidsinnvandring vel og merke.Siden da har vi hatt de vi kan kalle «innvandringsstopp». De vi snakker om nå er asylsøkere, og flyktninger. Samt de som kommer på familiegjennforening.

  Joda, vi har «innvadring», også. Men det er et nåløye som det ikke er videre enkelt å komme gjennom. Det er en annen debatt.

  Det som er saken her, er jo at de som har kommet hit lovlig, på den ene eller andre måten, får gode kår for å tilpasse seg oss kalde nordmenn. Og det skulle jaggu bare mangle. Alternativet er skremmende.

  Men, det kommer et men.. Saken er jo en gang slik, at av de som har bodd her mange år, med god støtte fra oss, de sitter fortsatt hjemme. Har ikke bidratt i arbeidslivet, og kommer aldri til å gjøre det. Det er ikke en ensidig situasjon; vil du ansette en kvinne/mann med den bakgrunnen?

  Og slik fortsetter det. Problemet for oss «vanlige nordmenn», kommer vel frem når en familie av utenlandsk opprinnelse, som ikke har «bidratt» har råd til større leilighet med støtte fra staten, en Ola og Kari.

  Mens fruen fra de varmere land aldri jobber etter 40 år i Norge, får de så en bedre «etterlønn» når alderen kommer, enn en familie som har bidratt med tilsammen kanskje 70-80 år med skatt. Klart det føles rart.

  Men vi må tilgi de første som kom. La oss være ærlige; de fikk jaggu ikke mange sjanser heller, se som prøvde! Men, det er ikke de første som er problemet.

  Problemet er de som kommer etter, og de som kommer nå. Fordi noe så dumt som tradisjon og religion holder kvinnene hjemme. Dette kommer jo ikke til å forandre seg i nær fremtid. Tror dere?
  Men de klarer seg med en jobb, Far i arbeid. Staten ordner resten.

  Vi liker det ikke. Det er ikke retferdig, er det vel? Og bedre pensjon får de også, selv om jeg har bidratt fra dag en arbeidsfør, det samme som min fru.

  Uansett, vi kan ikke skylde på menneskene som får dette. Om ikke staten pisker folk i arbeid, og da mener jeg like mye 19 åringer som «naver» som innvandrere, så blir det slik.

  Tror faktisk jeg mener at nordmenn som ikke gidder å jobbe, er verre en kvinner som ikke får lov av sine menn pga religion, å jobbe…

  Og det jaggu pøke meg mange av dem!

 • SmallTalk

  …men liker de ikke-vestlige oss nordmenn egentlig? Er de glad i landet vårt og ønsker å bidra? Liker de kulturen vår, demokratiet vårt? Liker de kvinnesynet vårt? Lar de oss nordmenn få gifte seg med barna deres? Er det toleranse?

 • Nordpolen

  «Nei, det hadde han ikke nødvendigvis verdt.»

  Jo, for det negative bidraget av noen som er mot ytringsfriheten er langt større.

 • Micah Geni

  Tore har vært en sosial redningsmann og anker. Spart samfunnet for mange selvmord, da han alltid har hatt tid til venner i nød :-). Disse vennene har igjen alle hatt inntekt på over 1 mill, og bidratt enormt til felleskassa i mange herrens år..

  Kven Kveit

 • NoMoreHeroes

  Ja, og så må alle betale eiendomsskatt. For de må jo ha penger også:-)

 • Nordpolen

  Enda mer gnål om religionen din fra deg.

 • Miranda Linnbeck

  Han er medlem av islamsk råd Norgistan. (IRN) Han er også i søkelyset hos PST. Ikke bruk for mye tid på denne idioten.

 • Micah Geni

  «Why dont you move away ?»
  «Then why dont you move away !».

 • Miranda Linnbeck

  Selvfølgelig handler det om religionen din islam…den er jo roten til alt vondt:)

 • Nordpolen

  Hva har den diskusjonen å gjøre i en pensjonsdebatt?

  Tror du alle «ikke-vestlige» er like? At enten så liker de nordmenn (som om vi var like), eller så hater de oss?

  De fleste ikke-vestlige blir jo uansett nordmenn etter noen år, så skal de da mislike seg selv?

 • Knut Bråtane

  Du har åpenbart heller ikke forstått dette. Der er FULL MINSTEPENSJON denne flyktningen får, ikke mer!

 • Miranda Linnbeck

  Det er vel din religion:)….som vi andre hater som pesten.

 • Ole J

  Tjomslid rører her sammen noe søl som vanlig, han benytter lovverk som omhandler flyktninger, og som kjent mottar Norge rundt 1500 flyktninger per år.

 • Nordpolen

  Så hvis man bare repeterer en enkel løgn nok ganger, så blir det plutselig sann?

 • Ole J

  Kan du garantere at flyktninger ikke mottar pensjon fra hjemlandet?

 • Nordpolen

  Ja, det er jo dem diskusjonen gjelder.

 • Miranda Linnbeck

  Du blir ikke nordmann selv om du har norsk flagg og kaller deg for Nordpolen. En islamist vil alltid forbli islamist…det sier jo koranen:)

 • Miranda Linnbeck

  Slik som muslimene skriker «Gud er stor».

 • Knut Bråtane

  De liker nok ikke hatefulle og intolerante nordmenn.

 • Ole J

  De som har lest noen av dine innlegg vet at du er Tjomsen, du bruker en del stedsbestemte ord som er enkle å lokalisere.

 • Nordpolen

  Hvilken relevans skulle det ha i en diskusjon om pensjon om jeg hadde vært muslim, hindu, om jeg var fra Kina eller Karasjokk?

  Du er besatt av islam.

 • fremoverlent

  Poenget er nå d samme men for all del la oss fokusere på noe ubetydelig. Norge var uansett i en helt annen form og tilstand enn f.eks Syria er.

 • Nordpolen

  Det er DU, og ikke jeg, som skriver om islam hele tiden.

 • Gjesten

  Jeg er SÅ enig med deg ! Det som er synd med denne debatten er at man blir stemplet som kynisk og tilnærmet fremmedhater / rasist med en gang man stiller et eneste kritisk spørsmål, eksempelvis hvor bærekraftig velferdssystemet vårt egentlig er..

 • Miranda Linnbeck

  Min beste venninne ble drept av en islamsk asylsøker. Derfor hater vi muslimer i det området jeg bor i.

 • Gamleoslo

  Tror du folk er dumme?

 • Ole J

  De fleste synes det er veldig greit å motta FN flyktninger, men nå rører du dem sammen med migranter og asylanter og ødelegger for alle.

 • NorwegianThirtySomething

  … men det er altså overhodet ikke basert på arbeidsinnsats, men kun på botid i kongeriket.

 • SmallTalk

  Så vi skal tolerere kvinnesynet deres? Hvordan de ser på homofile?

 • Nordpolen

  Er du klar over at 50% av befolkningen er dummere enn den andre halvdelen?

 • Derullandei

  Tror du de alle er like?

 • Nordpolen

  Hvor rører jeg hvem sammen?
  Link?

 • fremoverlent

  Komplisert eller ei så er d nok komplisert til at du tar feil.

 • Ole J
 • Derullandei

  Den blir i hvert fall tydelig. :O

 • Vidar

  Jeg har ikke en kommersiell blog hos Na 24 – med tusenvis at lesere – jeg er heller ikke skribent, jeg kommenterte bare Gunnar T`s offisielle blog – men det synes ikke du jeg burde – tragisk.
  En annen ting er at du har 0,5 «upvotes» pr innlegg, jeg har 4,5 pr. innlegg – du eller jeg som er på bærtur?

 • Nordpolen

  Du tenker på henne?

  `http://www.nettavisen.no/politikk/raser-etter-homo-uttalelser—en-ordfrer-skal-vre-inkluderende/3423136923.html

 • Gjesten

  Ja, både og. Innvandrere skal ha kred for å ha knekt en og annen kode, og skjønt hvordan de må gå frem for å skaffe seg maktposisjoner og innflytelse. Jeg tenker at i vil merke det om noen år, når de er stemt og krysset frem inn i varmen på stortinget: http://www.nettavisen.no/nyheter/innvandrerne-kuppet-ap-i-oslo/3230776.html

 • NorwegianThirtySomething

  Grunnpensjon er verken på sett eller vis full pensjon. Det er 80.000 kroner i året.

 • Nordpolen

  Tror du jeg er Tjomlid?

  Du er nok mer forvirret enn de fleste.

 • Gregers21

  Jeg er egentlig ingen stor motstander av innvandring. Jeg synes likevel det blir feil at nordmenn på 30 års sikt blir en minoritet i eget land. Jeg synes også det er katastrofal politikk å la flyktninger selv velge hvilket land de vil bosette seg i, er ikke prioriteringen først og fremst sikkerhet ? Om alle skal få fortsette å velge selv så kommer jo «alle» til Tyskland og Skandinavia.

 • Martino Mendocino

  Haha : D

  Du mener Nordmenn er spesielt lite tolerante ?

 • Knut Bråtane

  Kanskje det er forklaringen, ja. :-)
  Det er i alle fall åpenbart at det Tjomlid skriver har gått langt over hodet på flertallet av de som har kommentert her.

 • SmallTalk

  Enig, feil sted for temaet…, men nordmenn? Det blir de først i mine øyne når de vedkjenner seg norsk kultur, demokrati og slutter å sette koranen/Allah over våre lover/regler. MEN det synes du sikkert det er helt greit at de ikke gjør. For du er nok en rød rød sosialist… med veldig blå øyne

 • Gamleoslo

  Fin hersketeknikk.

 • Nordpolen

  Og jeg kommenterte tåpeligheten og faren i det du skrev.

  Men det synes visst ikke du jeg burde.

 • Vidar

  TULL OG PØLSEVEV!!!!!

 • Micah Geni

  Hva så ? De får tilleggene også, slik at minstepensjonen er i boks. Tilsvarende en husmor/-far som har jobbet deltid 20-30% i 40 år.. og ligget rett under pensjonspoeng-grensa

 • NorwegianThirtySomething

  Ja, fordi asylsøkere og arbeidsinnvandrere ikke har de samme rettighetene? Har du lest hele artikkelen?

 • Ole J

  Derfor bør Tyskland og Skandinavia lage særregler for innvandrere, Tjomslid har jo vært behjelpelig her med å forklare at det er nødvendig.

 • Nordpolen

  Alle som har norsk statsborgerskap er nordmenn.

  Det er ikke noe krav om at nordmenn skal ha bestemte meninger/holdninger, heldigvis, for vi har ytringsfrihet i Norge.

  Det du beskriver – slike krav – finner du kanskje på steder som Iran og Saudi Arabia.

  Ironisk nok.

 • Sindre Grindhaug

  Har du virkelig kommentert 18614 ganger i foraer? Over 18000 ganger? Puh!
  Lite å gjøre du gitt!

 • Nordpolen

  Vi blir ikke minoritet i eget land.

  På sikt kan det blir mange innvandere i Oslo, og skal man ha flertall så må man telle med svensker, dansker, tyskere, polakker, osv.

 • SmallTalk

  Marita Moltu, et fryktelig kvinnemenneske fra et ikke noe bedre parti, KrF. Folk som bruker religion i politikken…, skremmende. Ser likheter mellom henne og religiøse ledere fra midtøsten.. , bra eksempel :)

 • Jenny Olsen

  Og du med norsk navn vet at ALLE i Norge får full minstepensjon?

 • NorwegianThirtySomething

  Du får spørre Hadija Tajik, Afshan Rafiq, Abid Raja, Mazyar Keshvari, Yousuf Gilani eller en av tallrike andre politikere med bakgrunn fra midtøsten og Pakistan om de er glad i landet vårt og ønsker å bidra.

 • Gamleoslo

  Folk har internett og kan gå rett til kildene. (2015)

 • Nordpolen

  Neida, det går raskt. :)

  Det er stort sett det samme jøde- og muslimhatet som skal tilbakevises, så det er ikke så vanskelig.

 • Sindre Grindhaug

  Vi har ikke innvandring i Norge. Vet, flisespikkeri, men vi har ikke det..så mye iallefall! :)

 • Gregers21

  halve vennelisten slettet meg på facebook da jeg ga uttrykk for meningene mine i innlegget ovenfor, så jeg antar at deres side vinner debatten. Det har blitt beregnet slik at vi blir en minoritet om 30 år dersom dagens nivå holder seg ? Men selv det å ikke like det er jo rasisme i dagens samfunn. Jeg synes det er litt trist at man ikke har takhøyde lenger

 • Jenny Olsen

  Og du med norsk navn vet at ALLE får full minstepensjon? Så det skulle jo egentlig bare mangle.

 • Sindre Grindhaug

  Fortell mer om dette!

 • Nordpolen

  Hvor skriver jeg noe slikt?

  Jeg skriver at folk som er mot ytringsfrihet er negativt for samfunnet.

 • K.Andersen

  Da kan du rette opp hva som er det riktige..????????
  Det norske folket vet at det er store forskjeller på etnisk nordmann og innvandrer..
  så her prøver du deg med fintre,,

 • Ole Pedersen

  Kanskje på tide å ta av skylappene? Hvis du nekter for at innvandrere har mye mer fra nav og flere rettigheter, tror jeg du burde låse deg inn i kjelleren … For da er du i beste fall naiv. Sjekk rundt på alle rundskrivene til NAV så kan du se det selv.

 • Nordpolen

  Du forstår det nok ikke! ;)

 • Sindre Grindhaug

  Ingen utenfra kan bli nordmenn. Men de kan bli «Norske».

 • SmallTalk

  OK, så det du sier.., om det går den veien vi er på vei nå, at vi får flertall i Norge som «heier» på islamsk kultur (du skjønner hva jeg mener). Og flertallet i f.eks år 2070 i Norge ønsker Sharialov, er det greit for deg?

 • Ole Pedersen

  Tror du foreldrene til Aman har betalt en krone til staten, slik foreldrene og familien til Tore har gjort?

 • Hestebacalao

  Hvorfor sier du vi, Abdul? Hjemlandet ditt er jo Pakistan.

 • Derullandei

  Når vi først skal bruke popularitet som målestokk for kvalitet: Tjomlid har en blogg med tusenvis av lesere. Du har det ikke.

 • Sindre Grindhaug

  Ikke bland jugend inn her takk!!

 • Nordpolen

  Nei, det har blitt beregnet at I OSLO (og bare i Oslo) så kan innvandrere («svensker», «polakker», «pakistanere», «dansker», «tyskere», osv.) utgjøre 50% av befolkningen om 30 år, eller hva det var.

  Ikke for resten av Norge. Der var det snakk om 25%, tror jeg. Det er jo ikke så vesentlig, for «de» vil jo bli som «oss» rimelig kjapt uansett.

  Dersom du tenker å muslimer, så utgjør de 2,5% av befolkningen, og 97,5% er ikke-muslimer.

 • Ole J

  Ingen polakker eller svensker heller?

 • Sindre Grindhaug

  Bruken av det norske flagg er ganske streng i sånn i utgangspunktet. Spør krigsheltene fra 2. verdenskrig om det. Slik som flaggtider og datoer. Eller tar jeg helt feil her?

 • Nordpolen

  «Hvis du nekter for at innvandrere har mye mer fra nav og flere rettigheter»

  Dokumentasjon? Linker til lovverk?

 • Sindre Grindhaug

  Hvorfor er det løgn? Bevis.

 • Nordpolen

  Dokumentasjon?

  Kom med noe som bekrefter påstanden din.

 • Javel mener jeg

  Skjønner ikke hvorfor dette er aktuelt å lage regler for engang. Steng grensene og kutt ut masse av velferdsordninger som er tilpasset migrantene. De kan klare seg selv, hvis ikke kan de dra hjem.

 • Derullandei

  Dette ble ensformig ganske fort.

 • Nordpolen

  Men vi kan konstatere to ting:

  1) Det er mye du ikke skjønner.

  2) Du er i et lite mindretall. Et veldig lite mindretall.

 • Ole J
 • Nordpolen

  1) Hvorfor skriver du «Norske» med stor «N», som på engelsk?

  2) Alle med norsk statsborgerskap er automatisk nordmenn/norske. Det er ingen forskjell, og ingen unntak.

 • Sindre Grindhaug

  De er ikke permantete beboere. Skjønner hva du mener. Schengen gjorde mye med det der. Fri flyt av arbeidskraft. Men prøv å komme hit utenfor Schengen, som feks USA. Det er ikke direkte lett.

 • Nordpolen

  Det mente dere i 1941 også.

  Heldigvis tapte dere da også.

 • Sindre Grindhaug

  Prøv.

 • Sverre Gaarder

  Flyktninger kan ikke vende hjem.

 • Rusle Biffen
 • Gjesten

  Og så – hva er poenget ditt ? Det står forøvrig «nordmenn» og ikke etniske nordmenn. Du vil bli overrasket over hvor mange av ikke-vestlig opprinnelse som kalles «nordmenn». Personlig mener jeg at mennesker som har jobbet og tjent opp pensjon i 40 år ( tilleggspensjon ) er i sin fulle rett til å bo i utlandet, og å heve pensjonen / bruke pensjonen i utlandet. Folk under pensjonsalder på uføretrygd ( som faktisk svært mange ikke-vestlige innvandrere / flyktninger er ) burde det stilles iallefall et minimum av krav til ,i form av tilpasset arbeid el.lign. Det må da være noe samfunnsnyttig denne gruppen kan brukes til…og dette gjelder i høyeste grad også etniske nordmenn på uføretrygd.

 • Harald

  Dette viser med all mulig tydelighet at Norge er på ville veier.

 • Javel mener jeg

  1. Skjønner tydligvis mere enn deg.
  2. Det vet du ikke, du antar.
  3. Du kan ikke bruke valget for å anta.
  4. Hvis du er så sikker bør vi vel ha en avstemming?
  5. Du bør bytte ut flagget til noe mere passende.

 • Nordpolen

  Det viser vel helst at du er på ville veier.

 • Hestebacalao

  Rolig nå Muhammed.
  Dette er ikke en rettsak.

 • Chris Jensen

  Hvem er dere?

 • Chris Jensen

  Hvem er vi?

 • Sindre Grindhaug

  Liker at du tilbakeviser jøde og muslimhat. Men du har(etter det jeg har sett her inne) litt utfrodringer med å dokumentere dine påstander. Også vil jeg råde deg til å tone ned litt, og ikke være nedlatende: «du forstår det sikkert ikke». :)

 • Derullandei

  Det betyr ikke at man automatisk fremstår som troverdig, bare fordi man slenger ut påstander uten hold i.

 • Javel mener jeg

  Det er en myte, mange reiser hjem på ferie.

 • Nordpolen

  Vet du ikke hvem du er?

  Er det flere av deg, siden du bruker «vi»?

 • Vidar

  Tulling……..

 • Knut Bråtane

  Men du tar etter alt å dømme feil når det gjelder de 30 årene. Ikke stol på beregninger gjort av hatefulle og intolerante mennesker.

  Det med at nordmenn kan bli en minoritet kommer sannsynligvis fra et utgangspunkt om at innvandrernes etterkommer vil fortsette å være innvandrer i mange slektledd.

  Det kan ha noe for seg hvis mange nok hatefulle nordmenn klarer å så, og spre fiendskap mot innvandrere generelt. I så fall kan det dessverre bli gjensidig!

 • superdupermeg

  Av hvem deg??

 • Gamleoslo

  Det er ikke innvandringen som sådan folk er redde for.

 • KeepTheRedFlagFlygingHigh

  Greia er jo at reglene er annerledes for flyktninger, om reglene for finnmarkinger eller rogalenninger hadde vært forskjellig fra resten av befolkningen, hadde argumentet ditt vært gyldig.

 • Ole J

  AP = Allah partiet som importerer muslimsk stemmekveg.

  http://www.nettavisen.no/nyheter/innvandrerne-kuppet-ap-i-oslo/3230776.html

 • SmallTalk

  Behandling av våre eldre vs asylsøkere

 • superdupermeg

  En hest , som spiser bacalao er ingen hest!

 • Knut Bråtane

  Ja, hatefulle nordmenn er på ville og farlige veier.

 • Gamleoslo

  Jødene flykter fra europa i våre dager. Ikke lat som du bryr deg.

 • Derullandei

  Begynn med å google gjennomsnitt. Se hva du kan lære av det.

 • superdupermeg

  Det er verre enn som så!! Våre eldre blir behandlet mye dårligere enn FRP`ere!

 • Ole J

  Er det ingen båtflyktninger fra Vietnam som kan reise til Vietnam?

 • Nordpolen

  Eldre i Norge har det best i verden. Eller hadde, inntil Frp kom til makten. Ironisk nok.

  http://www.nrk.no/verden/gamle-i-norge-har-det-ikke-lenger-best-i-verden-1.12545977

 • superdupermeg

  Så bra..:)

 • SmallTalk

  Vi er på god vei til å bli en minoritet i eget land vs ikkevestlige innvandrere

 • Nordpolen

  Hvor mange år ha de vært her?

 • superdupermeg

  Nei, for de har ikke båtene lenger!

 • Ole J

  Her er køen utenfor trygdekontoret i 2020:

 • Nordpolen

  Dokumentasjon?

 • superdupermeg

  Jeg tror ikke det vil plage araberne noe særlig, om de flykter tilbake til Europa!

 • Derullandei

  Takk for at du tok deg bryet med å erklære nederlag.

 • Ole J

  Garder skriver at flyktninger ikke kan vende hjem, det er en uriktig påstand.

 • Gamleoslo

  Fint du er seriøs.

 • superdupermeg

  Ja, tror du det vil plage dem, om jødene flykter tilbake til Europa??

 • Gamleoslo

  Folk flest er ikke opptatt av hat og hudfarge. Nasjonal-sosialister og Stalin var det.

 • Gamleoslo

  Fint du er seriøs.

 • Derullandei

  Finnmarkinger får lavere skatt, nedskriving av studielån, ekstra barnetrygd, fritak fra MVA på elkraft, og bedre betingelser i husbanklån. Til informasjon.
  http://www.flyttnordover.no/fordeler.173174.no.html

 • Sindre Grindhaug

  For det første; stor N, skrivefeil! Beklager. Legger meg flat osv.

  Tygg litt på denne:

  Du har en bror(Pål)(hypotetisk), han er gift og har 2 barn.
  De velger å flytte, til for eksempel Kina…Og leve og jobbe der.
  Etter en tid(aner ikke om dette er mulig, men vi snakker hypotetisk), så får de kinesisk statsborgerskap.

  De er da kinesiske(pga statsborgerskap).

  Men er de da også kinesere?

  Så om de da skulle komme til ei lita bygd en eller annen plass i verden som ikke har sett så mye «uttaføriger», så er scenariet dette:
  Folk peker og ler(ikke helt bra forfatterskap, jeg vet), se: der er en familie kinesere!!!

  Er de da «kinesere»?

  Eller indere, japanere, mongoler?

  Skjønner du hvor jeg vil med forskjellen?

 • superdupermeg

  Så du mener , at araberne blir lei seg hvis jødene flykter tilbake til Europa??

 • Ole J

  Ideologier som sosialisme og islam er det værste, de er ødeleggende for alle samfunn.

 • Ivan Hansen

  det er bra noen tar seg tid til å dunke litt vett inn i et lufthode. også i nettavisen da, høyresidas propagandaavis fra høyremannen stavrum.

  spørs om du ikke tråkka på noen ømme tær nå Tjomlid ;D

 • Gamleoslo

  Tilogmed AP/SV sympatisøren Mullah Krekar har vært på ferie i Irak. Ingen reaksjon.

 • Gamleoslo

  Fint du er seriøs.

 • Sindre Grindhaug

  Siden du fortsetter, gjør jeg også det:

  Tygg litt på denne:

  Du har en bror(Pål)(hypotetisk), han er gift og har 2 barn.
  De velger å flytte, til for eksempel Kina…Og leve og jobbe der.
  Etter en tid(aner ikke om dette er mulig, men vi snakker hypotetisk), så får de kinesisk statsborgerskap.

  De er da kinesiske(pga statsborgerskap).

  Men er de da også kinesere?


  om de da skulle komme til ei lita bygd en eller annen plass i verden
  som ikke har sett så mye «uttaføriger», så er scenariet dette:
  Folk peker og ler(ikke helt bra forfatterskap, jeg vet), se: der er en familie kinesere!!!

  Er de da «kinesere»?

  Eller indere, japanere, mongoler?

  Skjønner du hvor jeg vil med forskjellen?

 • superdupermeg

  TØV, den verste idelogien noensinne er markedsliberalismen! ingen, absolutt ingen, har startet flere kriger, og drept flere mennesker, enn markedsliberalister!

 • Gamleoslo

  Er Arbeiderparti avisen Nettavisen/Dagsavisen en borgelig avis? Trodde folk visste om dette samarbeidet.

 • Gregers21

  Har ikke noe imot muslimer, men når noen (egentlig hvem som helst) møtes i tusentall for å hylle sharia lover som å steine utro kvinner så er det ett eller annet forferdelig galt ett sted.

 • Scrotum Perineum

  Stavrum er venstremann.

 • Ole J

  Du tenker på Hussein Obama og Jens Stoltenberg nå?

 • Gregers21

  Møtes I NORGE altså, bare for å presisere det. Ikke at jeg liker den type holdninger noen andre steder heller

 • Gamleoslo

  Hehehe…

 • superdupermeg

  hø, stakkars jøder ingen vil ha dem! de må flykte i skytteltrafikk, mellom midt-østen og Europa! De skulle slått til på den første planen, som var Argentina!

 • Ole J

  Stavrum stemmer venstre, det har han skrevet flere ganger.

 • Nordpolen

  Det er mulig, men både Aftenposten og Nettavisen er lengre til høyre enn Venstre.

 • Gregers21

  Er dette i Sverige ? Jeg ser det er svensk politi, men bortsett fra at det ikke er ørken så ser det jo ut som handlingen foregår i midtøsten…

  Rart at dette ikke er førsteside materiale i norsk media, når det å spenne bein på en flyktning i Ungarn er det…

 • Sindre Grindhaug

  Hoi å dette kommentarfeltet tok fyr!!! Kudos til Gunnar Tjomslid! Vet å holde det «norske» folk oppe om natten!!

 • superdupermeg

  SIV er glad i han, og vil helst ha han her hjemme.

 • Scrotum Perineum

  Jeg snakker om Stavrum, ikke aviser.

 • Gamleoslo

  Han er en mørkerød provokatør. Flashback fra 70-tallet.

 • superdupermeg

  også den brennende busken..listen er lang, og går helt tilbake til jeger og sanker samfunnet!

 • Nordpolen

  Det er da irrelevant hva Stavrum personlig stemmer, så lenge profilen til Nettavisen er langt til høyre.

 • Gamleoslo

  AP gikk tilbake 0.4% på landsbasis til tross for massiv media støtte. Litt fakta skader ikke.

 • Staahle

  Du skal ha fulgt bra dårlig med i timen om du tror det nasjonal-sosialistene gjorde hadde noe som helst med sosialisme å gjøre.

 • Scrotum Perineum

  Jeg motsier løgnposteringen til Ivan Hansen om at Stavrum er en høyremann, og ingenting annet. Ble det for vanskelig for deg?

 • Nordpolen

  Interessant at fakta provoserer deg.

 • Ole J

  Ikke rart det når du og dine gir bort ressursene til andre.

 • Geir Bjerkland

  Mullah Krekar

 • Gamleoslo

  Opplys deg selv.

 • I 2012-tala er 65,6 prosent av dei sysselsatte flyktningane ansatt i kontrakter som tilseier 30 arbeidstimar eller meir per veke.

  For befolkninga totalt – ja, inkludert flyktningane som utgjer under 0,02 prosent av folketalet – er heiltidsansatt-antalet 73,5 prosent. Som med mykje anna av denne statistikken er folkegrupper frå dei mest krigsherja landa som trekk snittet ned.

  Om du treng det nyaste talmaterialet, finn du det her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/161118?_ts=143e81778e8

 • Ole J

  Subjektiv omskriving av fakta er vel det mest riktige.

 • GOvSx

  Du snakker helke tiden om Tore – som ikke har jobbet en dag i sitt liv. Feil utgangspunkt, feil vinklety da det ikke er representativt.
  Kan du skrive om – men da utgangspunkt i en Aman som aldri har bidratt med en krone – og en Tore som hr jobbet 40 år i butikk.

 • Nordpolen

  Omskrivning av fakta er jo nettopp det Tjomlid avslører.

  Selvmål fra deg.

 • superdupermeg

  Venstre er den verste formen for markedsliberalister!

 • Ole J

  Det er bare forsmaken på det som venter oss.

 • Rusle Biffen
 • Nordpolen

  Eller Aman som har jobbet i årevis, og Tore som er Frper og som aldri har bidratt i sitt liv.

 • superdupermeg

  Venstre er markedsliberalister!

 • Ole J

  Tjomslid avslører ikke noen ting, han tar ett lite utvalg og omskriver fakta.

 • superdupermeg

  Ja, samiske symboler! Visste du at du er en pakistaner!

 • Scrotum Perineum

  Kanskje derfor Stavrum stemmer Venstre da.

 • superdupermeg

  Jepp!

 • Wolfenstein

  For noe tull. Eksempelet ditt er så feil som det går an å lage det.

  Dersom du skal lage et eksempel så må det jo være noenlunde
  grunnet i virkeligheten, og i den virkelige verden der vi andre lever så må
  folk jobbe for å tjene penger og spare til pensjon.

  Skal man benytte ditt eksempel så må man gå ut fra at Tore
  aldri har jobbet og at han er syk eller på en eller annen måte noe som blir et
  helt annet eksempel å se på.

  Så dersom man går ut fra at Tore er en helt vanlig nordmann
  som har jobbet vanlig hele sitt liv, men ikke har tjent nok til mer en å få
  minstepensjon så har han opp gjennom hele livet betalt inn til fellesskapet i
  form av skatt på inntekt, og diverse andre skatter og avgifter.

  Han Har også garantert måtte ta opp lån for å få et sted å
  bo, og han har måttet handle inn ting og tang til sin bolig som han så har
  måttet skatte for.

  Med andre ord har han betalt inn en haug med penger gjennom
  et langt liv og har dermed gjort seg fortjent til pensjonen sin.

  Ser man så på denne Aman som kom seg over landegrensen i
  pensjonistalder gjennom familiegjenforening, noe de fleste
  innvandrerpensjonister gjør så har han ikke bidratt med noen ting til det
  Norske samfunnet, men får likefult full pensjon på lik linje med Tore.

  Videre så har han fått seg en egen bolig på fellesskapets
  bekostning, han får helseregninger dekket, han får innredet sin bolig med
  møbler og hvitevarer, og han får dekket reiseutgifter.

  Legger du sammen disse tingene så ser du fort at
  regnestykket blir noe annet en hva det du legger opp til at det skal være, og
  slik jeg ser det så er dette blodig urettferdig ovenfor de som har bygget opp
  landet og bidratt til å bygge velferdsstaten.

  At du ikke evner å se dette og velger å fremstille det som
  om de av oss som mener det er noe feil i systemet er slemme rasister og
  lignende vitner om at du mer bedriver en form for propaganda, en hva du er
  interessert i å fremlegge fakta, og forsøke å rette opp i et problem som kan skape
  mer rasisme og forskjellsbehandling her i landet.

  http://ekstremisten.blogg.no/

 • Sindre Grindhaug

  Siden du fortsetter, gjør jeg også det:

  Tygg litt på denne:

  Du har en bror(Pål)(hypotetisk), han er gift og har 2 barn.
  De velger å flytte, til for eksempel Kina…Og leve og jobbe der.
  Etter en tid(aner ikke om dette er mulig, men vi snakker hypotetisk), så får de kinesisk statsborgerskap.

  De er da kinesiske(pga statsborgerskap).

  Men er de da også kinesere?


  om de da skulle komme til ei lita bygd en eller annen plass i verden
  som ikke har sett så mye «uttaføriger», så er scenariet dette:
  Folk peker og ler(ikke helt bra forfatterskap, jeg vet), se: der er en familie kinesere!!!

  Er de da «kinesere»?

  Eller indere, japanere, mongoler?

  Skjønner du hvor jeg vil med forskjellen?

 • Nordpolen

  Det skulle jo alle få, men FpU var mot:

  «Arbeidsledige får gratis førerkort

  Arbeidsledige som trenger førerkort for å få jobb får regningen betalt av staten.
  – Urettferdig, raser Fremskrittspartiets ungdom (FpU).»

  Kilde: http://www.nrk.no/norge/gir-arbeidsledige-gratis-forerkort-1.3219884

 • Gamleoslo

  Hehehe… :)

 • superdupermeg

  Visste du, at du er en Pakistaner?

 • Ole J

  Markedsliberalister som AP som børsnoterte Statoil og Telenor tenker du på?

 • Nordpolen

  Det er fakta selv om du ikke liker det.

 • superdupermeg

  Du er en pakistaner!

 • superdupermeg

  De også!

 • Gamleoslo

  Folk har internett og kan gå rett til kildene. Hilsen 2015.

 • Ole J

  Så du er kommunist?

 • Wolfenstein

  Tore er funksjonshemmet så man må fra den politisk korrekte siden sette opp en syk etnisk nordmann mot en frisk innvandrer for at man skal kunne få samenligningen til å gå opp.

  Problemet er bare da også at mange med sykdommer eller nedsatt funksjonsevne av etniske nordmenn faktisk jobber og bidrar til fellesskapet.

  Jeg er stolt av disse norske funksjonshemmede og synes de fortjener alt de kan få, noe jeg ikke kan si om innvandrerne som kommer som pensjonister til landet gjennom familiegjenforening.

 • Gamleoslo

  Natta. Må tidlig på jobb slik at du får noe å leve av.

 • GOvSx

  Hvorfor snakker du om Tore som aldri har jobbet en dag? Han finnes knapt. Kan du ikke sette opp et nytt eksempel med Tore som har jobbet 40 år innen renhold for eksempel – også sammenligne.

 • Sindre Grindhaug

  Nei faktisk ikke! :)
  Dette var faktisk veldig nytt for meg! :) Nå ble jeg litt satt ut her, men takk for opplysningen! :)

 • Nordpolen

  Du blander etnisitet (utdatert konsept), med nasjonalitet. :)

  En fra Pakistan som flytter til Norge blir nordmann når han får norsk statsborgerskap. Han blir ikke «etnisk norsk», men det er ikke noe krav om å være «etnisk norsk» for å være nordmann.

 • Nordpolen

  Nettopp. Og det er det Tjomlid gjør, og derfor han inkluderer kildehenvisninger.

  Det er også derfor de høyreekstreme misliker ham.

 • superdupermeg

  Ja, du vet vel at pakistanerne kom her på slutten av 60 tallet , så var det for å bli familiegjenforent med sin familie, som utvandret fra Indus dalen for mange år siden!

 • Nordpolen

  De fleste innvandrere jobber jo også, og de belastet ikke samfunnet med barnehage, sykehus og gratis utdanning i mange år.

 • superdupermeg

  Alle nordmenn er etniske pakistanere!

 • superdupermeg

  Nei! jeg er Super!

 • Ole J

  Tjomslid skriver om «flyktninger», og forutsetter ikke i kronikken at dette har blitt ett vidt begrep. Norge tar inn rundt 1500 flyktninger per år, så det er dem han skriver om, mens de fleste oppfatter det som om han skriver om flyktninger /aslylanter/migranter/innvandrere osv osv. Det er slik Tjomslid vanligvis gjør, han benytter ett lite utvalg og tar ingen forutsetninger.

 • superdupermeg

  Bare send meg en direkte sjekk i posten, så slipper vi byråkratiet!

 • Sindre Grindhaug

  Feil, han blir «norsk», ikke «nordmann».

  Les det jeg skrev over, en gang til. Så kanskje det sitter. :)

  Nå er det du som, enten ikke forstår, eller ikke vil innse at du har feil! Begge er like morsomme å se deg padle deg ut av ;)

  Etnisitet er overhode ikke et utdatert konsept, men en påstand fra deg som du, nok en gang, ikke kan underbygge. Igjen.

 • cnordbakk

  Strukket langt nok så er du nesten garantert i familie med Aman, og jeg regner med at du har bidratt mer enn nok for dere begge.

 • 1pling

  Dersom Tore har jobbet 40 år så får han neppe minstepensjon.
  En annen sak er at det finnes partier som vil outsource denne renholdsjobben til et firma som betaler lavest mulig lønn samt minimalt med pensjon slik at Tore nok uansett havner på minstepensjon til slutt.

 • superdupermeg

  Ja, og ikke glem at du er en Pakistaner!

 • Ole J

  Ikke helt god altså?

 • superdupermeg

  Det å være Super, er en god tilstand!

 • Ragdoll64

  Har du selv gått inn og studert disse lovparagrafene såpass du kan dokumentere utbruddet ditt på en saklig måte?

 • Ole J

  Tore hadde nok foreldre som betalte disse utgiftene, noe Aman ikke hadde.

 • superdupermeg

  Du og er en Pakistaner!

 • Ole J

  Nå roter du igjen, det finnes mange med dobbelt statsborgerskap.

 • Sindre Grindhaug

  Ja vel. Og der tok den saklige diskusjonen slutt. Takk og god natt til deg…

 • superdupermeg

  Hva!!! men det er jo sant!!

 • Sindre Grindhaug

  Glemmer aldri det ;) Og du er en makrell! ;)

 • GOvSx

  Mer interessant er antall heltidsarbeidende. Sysselsatt kan man være med 10 timers arbeid i uka.

  Her er antall fullt sysselsatte. Kilde: https://www.document.no/2014/02/lav-sysselsetting-blant-flyktninger-til-norge/

 • Ragdoll64

  …og tilsvarende en Ola Dunk som ikke har gjort annet enn å svime rundt i halvrus siden han var 15
  Hva er problemet egentlig?

 • superdupermeg

  lol…:)

 • Sindre Grindhaug

  Pøken, kanskje jeg også er en makrell.. ;) Er litt mer en torsketype, men man vet jo aldri ;)

 • Nordpolen

  Det er ingen forskjell på «norsk» og «nordmann» – de er synonymer når det gjelder mennesker.

 • Sindre Grindhaug

  Nei.

 • superdupermeg

  Ja, ikke rart det når, alle nordmenn er pakistanere!

 • Nordpolen

  Det vet du selvsagt ingenting om.

 • Sindre Grindhaug

  Dokumenter dette takk.

 • en

  Det er denne bølgen som nå brauter seg nordover det handler om, de færreste av de er syriere, må vi virkelig ta i mot alle som vil forsørges av oss?
  ———————————————–

  BBC Breaking News ‏@BBCBreaking · 30 min.
  Hungary asks Serbia to act on migrants «attacking» police at border, Hungarian media reports

  http://www.bbc.com/news/live/world-europe-34272242

  Here are all the latest developments:

  Hungarian police have fired tear gas and water cannon at migrants as they tried to pass the closed border from Serbia

  Hungary says 20 of its police officers, and two children, were injured. There are reports a number of migrants were also hurt

  Many migrants remain on the Serbian side of the border as night falls, though all violence has stopped

  Serbia says Hungary is to close its border for 30 days

  There are reports that several hundred people have crossed into Croatia from Serbia as they seek to travel north through Europe

  Sky News Newsdesk ‏@SkyNewsBreak 6m6 minutes ago

  Update – Reuters: Croatian police say all traffic has been banned on roads towards seven border crossings with #Serbia
  As darkness falls, people still keep arriving. #Serbia #Croatia border

  https://twitter.com/bbclysedoucet/status/644211686791057408

  Refugee crisis in Bavarian border town: ‘We can’t take them all’

  A small Bavarian town on the Austrian border has been overwhelmed by the constant flood of refugees passing through. Citizens are at their wits’ end. Daniel Heinrich reports from Freilassing.

  http://www.dw.com/en/refugee-crisis-in-bavarian-border-town-we-cant-take-them-all/a-18718368

 • Nordpolen

  norsk

  II norsk a2 (m.no. nornskr; av norrøn) som gjelder, skriver seg fra, er karakteristisk for Norge og nordmenn

 • Nordpolen

  norsk

  II norsk a2 (m.no. nornskr; av norrøn) som gjelder, skriver seg fra, er karakteristisk for Norge og nordmenn

  (Fra Bokmålsordboken)

 • Sindre Grindhaug

  Nja, det er jo mange teorier rundt dette. Men du har et poeng :)

 • Steinar Johansen

  Synes du har veldig mange gode poeng
  Dessverre nytter ikke det å fortelle folk som mener penger vokser ut av et hull i veggen
  De er så inn i helevets gode til å dele ut penger, bare ikke sine penger.

 • Ole J

  Tjomslid er fullstendig på bærtur, han vet ikke engang forskjellen på grunnpensjon og minstepensjon.

 • Ole J

  Siden du ikke tar noen forutsetninger i kronikkene dine og er faglig sett en sjarlatan.

 • Sindre Grindhaug

  Ja,(denne var veldig redigert av deg ser jeg;)) så det du sier er at du hverken kan være norsk, eller nordmann om du ikke stammer fra det norrøne ættene?

 • tobias

  Oi det var en saklig kommentar…..

 • tobias

  Vrøvler i vei… kom heller med noen argumenter for ditt ståsted. ….

 • Ragdoll64

  Det som er ugreit med sånne fora, er at enkelte er veldig ukritisk til hva som blir sagt, og «hvem» som sier ting
  Om jeg påsto at jeg er skattesjefen i Moss…og at enkelte slipper å betale skatt,,,hva sier du da? Er jeg den jeg påstår, eller er det sånn at noen slipper å betale skatt?? Ved nærmere ettertanke, så tror jeg at jeg jobber hos NAV …hva var det du ville vite igjen?

 • KontaktFront

  Tjomlid er jo en selvhater. Hvordan er det mulig å hate sitt eget folk så mye?

 • superdupermeg

  Du er en Pakistaner!

 • Kjell Steinar Dyrstad

  Heterogent: hvilke grupper kan du vise til? Og hvilke tall har du å presentere? Takk for ærlige tall og ikke PK svada.. :-)

 • Wolfenstein

  Som jeg sa så bedriver han propaganda virksomhet.

 • Off_Track

  Du argumenterer helt feil, det blir det samme som at Norge skulle ta inn alle massemordere i verden fordi vi har noen fra før av.

 • Ragdoll64

  Ikke du heller ser det ut for

 • Sindre Grindhaug

  Skal vi snakke norrønt nå? Og med dine påstander i ryggen så..blir vel det en noget stusselig kjerrevei å gå? Et par år før de kom mennesker fra Syria hit eller? Før det i det hele tatt var en «problestilling»?
  Vel, jeg ber deg igjen bevise at etnisitet er et utdatert uttrykk.

 • Sindre Grindhaug

  Glad i deg uansett altså :)

 • Derullandei

  Hvis argumentet var at vi skulle ta inn alle flyktninger i verden fordi vi har noen fra før, ville den sammenligningen gi mening (selv om assossiasjonen fortsatt ville være mildt sagt tvilsom). Men det er ikke det som er argumentet.

 • Nordpolen

  Det du ba om var at norsk og nordmann var synonymer..

  At alle norske statsborgere er nordmenn/norske er åpenbart, da det ikke finnes noen gradering i lovverket.

 • Arveelv

  «Eneste forskjell er at Tore må ha bodd i Norge i 40 år, mens Aman kan få det selv om han flykter hit i godt voksen alder.» Så visst Tore har budd i Norge i 35 år og jobbet i 35år, så har han ikke rett på grunnpensjon, men tilleggspensjon. Imens Aman får rett på grunnpensjon med en gang.
  Dette mener jeg her helt urettferdig, men Gunnar Roland Tjomild har vell uansett rett, grunnet han har en narsissistisk personlighet som ligner en høy grad av ekshibisjonisme (typisk hos bloggere). Kan beskrives enkelt som «bedreviter».

  En annen ting: «Og ettersom Tore normalt har hatt mulighet til å opparbeide seg
  tilleggspensjon, mens Aman mistet sin da han flyktet, kommer Tore som
  regel bedre ut pensjonsmessig.» Aman, mistet sin» Hvordan vet Gunnar om det praktiserer sosial pensjon fiansiert av staten, eller privat pensjon? I Syria drives forøvrig privat pensjon, så om en person flykter fra landet, er det ikke spesielt å kreve at Tore skal finansiere Aman sin pensjon? Jeg sier gi Aman en jobb, men like rettigheter som en helt vanlig innvandrer.

 • Nordpolen

  «Vel, jeg ber deg igjen bevise at etnisitet er et utdatert uttrykk.»

  Det gikk jo ut på dato den dagen DNA ble oppdaget, og man fikk vitenskapelig bevis for at rase-konseptet ikke er berettiget.

 • Torbjørn Morka

  Gledelig at konklusjonen stemte veldig godt med hva jeg tolket ordlyden som i NAV’s rundskriv. Perfekt, når selv mr saksynt himself går god for det så må jo selv professorer på UIO og andre steder bøye seg i støvet. Her har jeg inntrykk at det skulle skytes spurv med kanon, eller var det den evinnelige jakten på antall klikk som var årsaken tro.

 • Nordpolen

  Dette handler om flyktninger, hvilket Tjomlid også gjør helt klart.

 • Nordpolen

  ????

 • Off_Track

  Nei, sammenligningen handler om å ta inn uproduktiv belastning for velferdssystemet, vi har belastning med påfølgende utgifter, det gir ingen mening å importere mer utgifter for arbeiderene i Norge og forsvare det med at vi alt har utgifter.
  Når du får store regninger prøver du da å finne flere utgifter å kaste penger etter?

 • Derullandei

  Det er ingen i denne diskusjonen som bruker velferdsytelser til etniske nordmenn som et argument for å ta inn flyktninger. Les bloggposten en gang til, og prøv å se diskusjonen i kontekst av den.

 • Ole J

  Tjomslid skriver: «Men det handler altså kun om minstepensjon, en pensjon alle nordmenn som har bodd her i 40 år uansett får, og som er liten (for tiden rundt 82 000 kroner).»

  For enslig pensjonist utgjør minstepensjonen summen av folketrygdens grunnbeløp (G) og særtillegg etter ordinær sats (100 prosent av G).

 • Off_Track

  Økseskaft.

 • Sindre Grindhaug

  Rase og etnisitet er jo ikke det samme, er det vel? Og det er ikke et skjellsord, det å være «asiat, europeer, søramerikaner..» osv lenger? Er det vel? Rase kom jo fra noe helt annet en etnisitet. La oss ikke blande de begrepene. Det er jo bare slik det er. En måte å kartlegge oss selv. Rase har en helt annen historie(type ikke så hyggelig), en etnisitet. Etnisitet er mer en tilhørigmessig(er det et ord?), beskrivelse en rase… Eller?

 • Derullandei

  «Økseskaft» var strengt tatt det første innlegget ditt. Det andre var «Opp under denne kvisten».

  På nåværende tidspunkt er du allerede helt fremme ved «Jeg skulle tjærebre henne; hu ligger nedpå stranda og er sprukken i begge ender.»

 • Ole J

  Forventer at Tjomslid spesifiserer at nordmenn mister tilleggspensjonen mens utlendinger beholder den hvis de flytter utenlands.

 • Sindre Grindhaug

  Helt enig!
  Men logikken er ikke så langt ute eller? Eller er det krabbeteine? ;)

 • Wiiking

  Du misser noe vesentlig Ola.Tore er Norsk og således norges ansvar. Vi trenger ikke importere flere som «Tore»..det er ikke bærekraftig.

 • Ole J

  Hvem er disse høyreekstreme?

 • Carl

  Oversatt: ingen argumenter.

  Prøv med en sammenlignbar situasjon.

 • KontaktFront

  Jeg er en nordmann. Men du er nok en muslim.

 • Wiiking

  Hele debatten her er egentlig helt ko-ko. Det hender jeg gambler, men jeg gjør det alltid med egne penger. Ikke med lånte, eller andres. Jeg ville ihvertfall ikke gamblet med mitt folk&lands sikkerhet og velferd. Det er jo nettopp det som skjer nå. Hvem kan garantere at dette multikulturelle eksperimentet vil lykkes? sosialistene kaller det kulturberikelse. Jeg vet ikke riktig. Vi poste en video fra England. Det finnes tusenvis av liknende videoer og artikler. Jeg lurer på hvorfor normalt oppegående mennesker ikke sr hvordan det kan gå. https://www.facebook.com/OfficialBritainFirst/videos/vb.300455573433044/643065442505387/?type=2&theater

 • superdupermeg

  Alle nordmenn er pakistanere!

 • Ole J

  Du tar feil igjen, men ifølge Tjomslid er alle pakistanere nordmenn.

 • KeepTheRedFlagFlygingHigh

  Dette gjelder jo om du er bosatt i finnmark, ikke om du opprinnelig er fra finnmark eller et annet fylke. Reglene vil jo også gjelde for flyktninger som bor i finnmark.

 • sakligkritiker

  Sannheten er at en ikke-vestlig innvandrer koster i gjennomsnitt 5-8 millioner. I tillegg kommer sosiale og sikkerhetsmessige problemer. Dette har Norge overhodet ikke råd til. Hvor lenge skal vi være dumsnille før foten blir satt ned? Det må da gå an å se til Sverige og innse at vi bør stenge gensen fortest mulig for å unngå å havne i samme uføre som de.

 • superdupermeg

  Riktig det også! alle nordmenn er pakistanere, og alle pakistanere er nordmenn!

 • Ole J

  Sannheten er at sosialistene ønsker å viske ut den hvite flekken, de vil dekomponere hele samfunnet slik at ingen noensinne skal kunne kalle seg en majoritet igjen.

  At de nå jobber heftig for å ta inn så mange asylsøkere, flyktninger og innvandrere som mulig er bare en liten del av den overordnende agendaen.

 • superdupermeg

  Sprøtt..:( disse salafistene lager kvalme over alt!

 • 1pling

  Det er litt merkelig hvordan innvandringsfiendtlige og islomofobe i denne tråden har så vanskelig for å oppfatte hva Tjomslid innlegg handler om:

  Flyktninger og pensjonsordningen

  Har dere ingen ting å bidra med i en slik diskusjon annet enn å støtte feilaktig påstander?

 • Ole J

  De feilaktige påstandene kommer fra Tjomslid.

 • superdupermeg

  Det er markedsliberalister, som starter kriger , og skaper flyktningstrømmer! så du som markedsliberalist bør jo slutte, med å jage disse ut av hjemmene sine!

 • 1pling

  Ingen i dette debattfeltet har hittil kunnet dokumentere andre feilaktige enn det Libertinusen fremsetter.

 • Ole J

  Hvis du legger bort cannabisen så vil du sikkert finne ut av vi lever i 2015.

 • Ole J

  Så en minstepensjon er ca 82000 kr?

 • 1pling

  Minste pensjonsnivå er en garantert minste alderspensjonsytelse fra folketrygden. Minste pensjonsnivå erstattet fra og med 1. januar 2011 begrepet minstepensjon for alderspensjonister. Dette gjelder også for den som tok ut alderspensjon før 2011.

  Fra og med 1.5.2015 er lav sats kr 139 728

 • Ole J

  Dermed er det som Tjomslid skriver feil:

  «Men det handler altså kun om minstepensjon, en pensjon alle nordmenn som har bodd her i 40 år uansett får, og som er liten (for tiden rundt 82 000 kroner).»

 • Kattastrofa

  Reduksjon i ytelse….til hvem?

 • Ole J

  De er alle salafister.

 • Kattastrofa

  Hva er agendaen din, om jeg kan spørre…kommentaren din gir lite mening

 • 1pling

  Det jeg har hentet fram står på NAVs sider. Jeg kan selvsagt ikke utelukke at jeg har misforstått noe (er ingen pensjonsekspert). Poenget er uansett at både enslige Tore og en hvilken som helst enslig flyktning født samme årstall ha rett til samme pensjonsnivå

  (unntatt for dette er altså samboere/ektefeller eller de med kapitalinntekter).

 • Ole J

  Tore vil ikke få samme pensjonsrettigheter som en hvilken som helst enslig flyktning, han vil få mindre basert å visse forutsetninger, dermed får en hvilken som helst flyktning bedre pensjonsrettigheter enn Tore.

 • 1pling

  Vil ikke Tore og Aman få samme pensjon ved oppnådd pensjonsalder?

 • Ole J

  I utgangspunktet vil de få det, men hvis de begge flytter utenlands vil Aman beholde tilleggspensjonen mens Tore vil miste den.

 • 1pling

  Hvor har du det i fra?

 • Ole J

  Du får høre med Tjomslid, kanskje han kan hjelpe deg med «sannheten», vi andre som støtter feilaktige påstander er vel ikke så troverdige.

 • Squirter

  her er det mange som har mye å gjøre ser jeg

 • 1pling

  Det er du som fremsetter denne påstanden at dersom begge flytter utenlands, så vil kun Tore miste tilleggspensjonen. Det må du gjerne dokumentere.

 • Ole J

  Flyktninger som får norsk statsborgerskap får 40 års opptjening, dermed full minstepensjon, nordmenn som ikke har opparbeidet 40 års opptjening må søke om tilleggspensjon, å motta denne forutsetter at de bor i Norge.

 • 1pling

  Du har rett på en ting: Du må ha 40 åra trygdetid for å oppnå garantipensjon, laveste sats. Flytter du utenlands slik at du oppnår kortere trygdetid, så blir også garantipensjonen avkortet tilsvarende. Da kan du eventuelt søke supplerende stønad.

  Aman, som kommer til Norge som flyktning 32 år gammel, vil ikke oppnå 40 års trygdetid, men vil likevel oppnå garantipensjon, laveste sats, selv om han ikke jobber eller driver med ulønnet omsorgsarbeid.
  Men hva med dersom Aman flytter vekk fra Norge (hvordan skulle han ha mulighet til det?) for så å returnere? Selv om dette er et nokså søkt eksempel, så må jeg bare svare at det vet jeg ikke, men regner med at han også risikerer avkortning.

 • Ole J

  Aman har som flyktning med norsk statsborgerskap opparbeidet 40 års trygdetid når han blir pensjonist, han kan flytte utenlands uten å miste rettigheter.

 • 1pling

  Dette er kun en påstand fra deg, en påstand som mangler dokumentasjon.

 • Ole J

  Du har kanskje ikke forstått hva vi diskuterer, Aman vil få 40 års opptjening som flyktning og norsk statsborger. Tore vil ikke få 40 år uten å ha opparbeidet 40 år, hvis Tore ikke har opparbeidet 40 år må han søke om tilleggspensjon, å motta tilleggspensjon forutsetter at han bor i Norge.

 • 1pling

  Jeg gjentar: Vil Tore og Aman få ulik alderspensjon forutsatt at ingen av disse har lønnet arbeid eller ulønnet omsorgsarbeid?
  Det er faktisk det som er diskusjonen.

 • Ole J

  Diskusjonen er at Aman vil beholde full minstepensjon hvis han flytter utenlands, men Tore vil ikke gjøre det hvis han ikke har opparbeidet 40 år. Med andre ord så har flyktninger bedre pensjonsrettigheter en nordmenn.

 • 1pling

  Lenger opp bekrefter du at de vil få samme pensjon. Jeg ber om DOKUMENTASJON på påstanden din om at Aman ikke risikerer avkortning dersom han bor utenlands. Den DOKUMENTASJONEN har du ikke levert.

 • Ole J

  Jeg skal dokumentere det når du dokumenterer dine påstander.

 • 1pling
 • 1pling

  Og her står det også om utenlandsopphold, du bløffet altså:

  Kan jeg ta med alderspensjonen?
  Hvis du flytter til et EØS-land får du med deg alderspensjonen fra folketrygden.

  For enkelte grupper er det begrensninger i retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet. Dette gjelder flyktninger og
  personer som har fått garantert tilleggspensjon for unge uføre.

  De særlige fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, er ikke omfattet av retten til å få utbetalt pensjon etter flytting fra Norge.

 • Ole J

  Alle kan ta med seg alderspensjonen, men det står ingenting om hva alderspensjonen inneholder.

 • 1pling

  Igjen tar du feil.

  Sitat fra lenken: Har du hatt lav eller ingen opptjening, vil du få en garantipensjon.
  Dette skal sikre at du får en pensjon som minst tilsvarer et garantipensjonsnivå.

 • Ole J

  Du er nok like naiv som Tjomslid, ting er ikke alltid riktig selv om du tror det:

  Skal du til utlandet?

  Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar alderspensjon fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

  Meld fra om endringer

  Hvis du mottar pensjon og får endringer i familiesituasjon, planlegger opphold i utlandet, eller ektefellen eller samboeren din får endringer i inntekten, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.

 • 1pling

  Beklager, dersom du mangler leseferdighet, så blir det vanskelig å lære deg opp i hvilke pensjonsrettigheter som gjelder.

  Dette skrev jeg nylig:
  De særlige fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, er ikke omfattet av retten til å få utbetalt pensjon etter flytting fra Norge.

 • Ole J

  Du skriver nå om flyktninger uten norsk statsborgerskap og unge uføre.

  Utganspunktet for diskusjonen fra min side er flyktninger med norsk statsborgerskap, og nordmenn uten 40 års opptjening.

 • 1pling

  Du kverulerer: Det står tydelig at disse reglene gjelder for flyktninger og norske statsborgere.

  1) Hvis du flytter til et annet land, beholder du ikke medlemsskapet i folketrygden

  2) Hvis du flytter til et EØS-land får du med deg alderspensjonen fra folketrygden.

  3) De SÆRLIGE fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, er ikke omfattet av retten til å få utbetalt pensjon etter flytting fra Norge (gjelder for flyktninger).

 • Ole J

  Du evner ikke å skille mellom flyktninger og flyktninger med norsk statsborgerskap.

 • 1pling

  Hvilket land flykter de norske flyktningene til?

 • 1pling

  Aha, du mente flyktninger som etter et visst antall år har oppnådd norsk statsborgerskap og som så flytter til utlandet? Tenk at jeg ikke forstod det med en gang, nei og nei.

 • Ole J

  Flyktninger som oppnår norsk statsborgerskap får automatisk 40 års opptjening, sånn er den saken.

 • 1pling

  Ja, men tenk at det står noe om denne særskilte fordelen i pensjonsberegningen.
  Nå har jeg sitert den to ganger tidligere og gjentar for TREDJE gang:
  De SÆRLIGE fordelene i pensjonsberegningen disse gruppene kan ha, ER IKKE OMFATTET AV RETTEN TIL Å FÅ UTBETALT PENSJON ETTER FLYTTING FRA NORGE.

  Har du fått det med deg nå?

 • Ole J

  Det gjelder flyktninger, ikke flyktninger med norsk statsborgerskap.

 • 1pling

  Jeeezuz!
  En flyktning som ikke har tjent noe i Norge vil oppnå laveste nivå på garantipensjon (pensjonsnivå). Som flyktning vil han automatisk få godskrevet 40 års trygdetid (medlemskap i folketrygden) og dermed ingen avkortning. Blir han senere norsk statsborger, så beholder han selvsagt disse 40 årene med trygdetid. Dersom han så flytter til utlandet, så vil ikke denne særfordelen lenger gjelde enten han er norsk statsborger eller ikke. Det står jo i klartekst!!!!

 • Ole J

  En flyktning vil få utbetalt full minstepensjon, flytter denne flyktningen ut av landet vil pensjonen bortfalle. En flyktning med norsk statsborgerskap vil få utbetalt full minstepensjon, flytter denne flyktningen med norsk statsborgerskap og med full minstepensjon til utlandet vil han eller hun fremdeles få utbetalt full minstepensjon.

 • 1pling

  Ta deg et norskkurs så lærer du å lese hva som står i teksten!

 • Ole J

  Du blander fremdeles en flyktning med en flyktning med norsk statsborgerskap, samt forstår du ikke at en flyktning som får innvilget norsk statsborgerskap får automatisk 40 års opptjening, mens en etnisk nordmann må søke om tilleggspensjonen hvis han eller hun ikke har opparbeidet 40 år, og mister denne tilleggspensjonen hvis han eller hun flytter utenlands.

 • 1pling

  Hvordan har en flyktning med norsk statsborgerskap oppnådd 40 års trygdetid?

 • Ole J

  Han eller hun har oppnådd dette med at det blir innvilget.

 • 1pling

  Han eller hun oppnår dette automatisk som flyktning. Men glem ikke at dette kun gjelder laveste pensjonsnivå (altså uten opptjening).
  Hva står det om slike rettigheter oppnådd som flyktning dersom disse flytter til utlandet?
  Nettopp, da gjelder ikke denne særfordelen med 40 års trygdetid. Om du er norsk eller utenlandsk statsborger, så er det ingen forskjell – STÅR I KLARTEKST!

 • Ole J

  En flyktning med norsk statsborgerskap oppnår automatisk 40 års opptjening, det er 1G med 100 prosent tillegg som utgjør minstepensjon.

  At flyktninger eller uføre med garantert tilleggspensjon mister retten til å få utbetalt alderspensjon i utlandet er noe annet, selv om det står i klartekst.

 • 1pling

  God natt og lykke til med norskkurset!

 • Ole J

  At du kan skrive norsk betyr tydeligvis ikke automatisk at du forstår deg på pensjonsrettigheter.

 • Jan Johansen

  Din argumentasjon er absurd og i strid med all nasjonal og
  internasjonal rettspraksis på området. Mener du feks jeg bør ha lik arverett til dine foreldre som det du selv har? La oss ta 3 praktiske eksempler:

  1. Muhammed i Kuwait har aldri gjort et dags arbeid i sitt liv, likevel lever han et fantastisk slaraffenliv i sin luksusvilla med svømmebasseng, Mercedes Benz og hushjelp på kjøkkenet, filippiske Ann. Hun medbringer sin egen borestang, og finner olje i ørkensanden. Da blir hun arrestert av kuwaitisk politi. Ann argumenterer: -Hør nå her, jeg har jobbet 60 timers uke i Kuwait i flere år nå, for simple 200 dollars i måneden, mens Muhammed har aldri gjort et dags arbeid og har kun vært en utgiftpost for den kuwaitiske stat, men er likevel mangemillionær. Politiet informerer da Ann om at Muhammed er kuwaitisk statsborger, som man ikke deler ut tilfeldig og kun til dem med forfedre boasat i landet før 1923, altså da landet fant olje, Muhammed tilhører altså den beduinske urbefolkningen, som har bebodd Kuwait i tusenvis av år, og derfor er han priviligert og blir prioritert nå som landet har funnet olje. Skulle vi kuwaitere bare akseptert at allverdens lykkejegere kom hit og boret olje, ville vi beduiner fremdeles ridd lutfattige rundt her i ørkene ennå, nei, du er jaggu frekk du Ann! Filippinske Ann blir deportert tilbake til Filippinene for ulovlig snylting på Kuwaits oljeressurser, og Amnesty Internasjonal vil nikke anerkjennede til deportasjonen, som er i tråd med internasjonal rett for behandling av lovbrytere.

  2. Jeg oppfinner en genial reindriftsrobot som vil utkonkurrere all annen reindrift, og setter den i produksjon på Finnmarksvidda. Da kommer lensmannen i Kautokeino løpende, fordi jeg bryter norsk lov, om at etniske samer har enerett på reindrift i Finnmark. En historisk opparbeidet innfødt rettighet, i dag tungt subsidiert av norsk stat. Jeg argumenterer med at jeg er norsk statsborger og solid skatteyter, og at fri konkurranse er bra for innefektive samer. Jeg informeres om at kun samer av blodet, altså medlemmer i samemanntallet, har rettigheter her på vidda, slik er norsk lov.

  3. Petter Stordalen dør, og jeg melder meg på som arving fordi jeg har jobbet 10 år som værelsespike på Choice Hotel, endog ødelagt ryggen og lever nå på minimale stønader fra NAV. Mitt arvekrav blir forkastet av domstolen, Petter Stordalens livsarvinger får alt. Jeg argumenterer med at mens hans uproduktive døtre festet og koste seg, så jobbet jeg knallhardt med å rydde rommene til Stordalen, så egentlig har jeg ytt mye mer for Stordalens formue enn hans døtre har. Men mitt krav om å bli livsarving forkastes, hans døtre av blodet arver alt, tiltross for at disse ikke har ytt noenting og kun tilfeldigvis deler litt DNA med Stordalen, så jeg føler meg grovt tilsidesatt og diskriminert.

  Avvist blir altså ikke Amans krav i den norske folketrygden, en av velferdsordning bygget opp av etniske nordmenns innsats gjennom tusenvis av år. Her får alle lik arverett, ja utlendingner endog mer enn etniske nordmenn i enkelte tilfeller. Som feks dette: Manila-Helge jobbet 20 år som håndverker i Norge, var ikke borte en dag fra jobben. Så flyttet han til Filippinene, jobbet der i 25 år og mistet således sitt medlemskap i Folketrygden. Når han vender tilbake til Norge på sine eldre dager, mangler han 40 års botid,og får ikke engang minstepensjon, men henvises om å søke sosialhjelp resten av alderdommen i Norge. Mens Aman kom til Norge i fjor og får full pensjon, og har et enormt tilgjengelig integreringsapparat, herunder boligtilskudd og rentefritt integreringslån av kommunen for å kjøpe bolig, så henvises Manila-Helge til å leie et kott i kjelleren hos Aman, og må hver måned gå med luen i hånden til NAVs sosialtjeneste for å søke penger til livsopphold, pga sin manglende botid i Norge. Tiltross for at han i 20 år var en hardarbeidende håndverker som bygget landet vårt og betalte sin skatt med glede i sitt kjære fedreland.

 • John Calvin

  Hei Gunnar. Ble kommentaren fra Jan Johansen i natt for sterk kost? Du likte kanskje ikke vinklingen? Det forstår jeg godt, du hadde neppe tenkt på det, og det gruser jo poenget ditt ganske kraftig.

  At du, rettferdighetens apostel, velger å fjerne kommentaren minutter etter at den er postet taler for seg.

 • Jan Johansen

  Neida, jeg slettet det selv og postet det på nytt på korrekt tråd, så sjekk der.

 • John Calvin

  Ah, ok. Jeg svarte på kommentaren din og det kom melding om at den er fjernet av moderator. Sletter denne da. Fint at du er her nå, og sier fra. Takker. Hvilken tråd, forresten?

 • John Calvin

  Fant den. Sletter dette nå.

 • John Calvin

  Godt poeng. Dette var en god kommentar og du skriver bra.

 • Gubba Noa

  Er vel slik at en norsk nordmann som ikke har opparbeidet full pensjon, søker om tilleggspensjon, får denne innvilget, så det tilsvarer full minstepensjon. Hvis denne personen velger å flytte utenlands så tar staten tilleggspensjonen vekk. Men flykningen som er blitt norsk statsborger får FULL minstepensjon, altså uten tillegget, og kan da flytte utenlands med hele sin pensjon. Det er iallefall slik jeg har forstått det. Er dette riktig, så ser jeg ikke mye rettferdighet i det.

 • Jan Johansen

  Flere nordmenn i utlendighet befinner seg i denne situasjonen. Feks har forfatteren Roar Sørensen skrevet innlegg om dette. Han flyttet til Filippinene for 20 år siden, har mistet sine rettigheter i den norske Folketrygden, og vil henvises til sosialtjenesten om han flytter hjem til Norge i alderdommen når han ikke lenger kan jobbe. Flyktning Aman er altså innvilget flere rettigheter i Folketrygden enn en rekke norsk-etniske statsborgere som har levd lenge i utlandet nå er.

 • John Calvin

  Det betyr lite for Gunnar Tjomlid og hans like. Det som teller er å ha åpne armer. Da først er man en god nordmann.

  Håper det er greit at jeg følger deg. Du skriver meget bra og har gode argumenter i fyldige kommentarer. Interessant.

 • Jan Johansen

  Et faktum er at nordmenn blir diskriminert innen enkelte av godene innen Husbankens støtteordninger. Gidder ikke lete det opp, det kan andre gjøre, men det er et fatum at flyktninger får stønader til å kjøpe seg bolig som den vanlige nordmann ikke får.

 • Jan Johansen

  Tores slektninger har bygget landet, betalt skatt for seg og sine dersom en faller utenfor arbeidslivet. I motsetning til Anans slekt. Hele systemet er jo nettopp et spleiselag dersom en selv, en av oss eller en våre faller utenfor.

 • Jan Johansen

  Fabelaktig godt skrevet, gode poenger!

 • John-kyrre Fjeldvik

  Det er alltid interessant med blogger som går i dybden. Det gjør avgjort Tjomlid her. Han skriver dessuten flere ganger omtrent slik: «Forskjellen er at Tore attpåtil må ha bodd i Norge i 40 år, noe Aman ikke behøver fordi han vil ha mistet sin opparbeidede tilleggspensjon fra hjemlandet – en pensjon Tore får beholde.»

  Det at Aman mister eventuelle opparbeidede rettigheter i hjemlandet, og dermed er en «taper» i forhold til helnorske Tore, i det Aman kommer til Norge, er et poeng Tjomlid gjør en del ut av, og som faktisk later til å være en bærebjelke i hans blogginnlegg.

  Og bare for å ha sagt det: Jeg mener fullt og fast at alle reelle flyktninger skal ha den hjelp de trenger, men likevel er det fristende å utfordre Tjomlid, siden jeg vet han leser gjennom alle kommentarer til bloggene sine, og kommer inn med svar, innspill eller kanskje litt forsvar/angrep der han mener det er nødvendig, Så derfor:

  Jeg oppfordrer Tjomlid, som den grundige blogger han er, til å fortelle litt om pensjonsrettighetene Aman normalt ville hatt i Eritrea. Grunnpensjon, tilleggspensjon, overkompensasjon.

 • Lagertha2

  Les heller hele lovteksten! En flyktning får 40 års trygdetid. Og slipper også å ha bodd i Norge i 3 år før uføretidspunktet. (tidligere folketrygdlov § 12-2)

 • Kachiunking

  Bla, bla, bla…. fakta er at folk fra midt østen og afrika uansett er en gigantkostnad kortsiktig og langsiktig. Ukulturen og den primitive religionen som gjør at så og si ingen muslimske land er vellykket for sine land, drar de med seg hit, og problemene går over generasjoner….

 • Roy

  Tar du høyde for at ikke vestlige så er ofte mødrene hjemmeværende med barn?

 • Janita Karlsen Marolia

  Tusen takk for at du har tatt deg tid til å belyse denne informasjonen som hele tiden blir feilaktig fremstilt. Da gjenstår det bare og forklare med gaffel for enkelte at innvandrere og flyktninger ikke er helt det samme. Vi får håpe Putin beholder det lille han har igjen av vett og ikke bestemmer seg for å innvadere norden, for da kan det brått bli en haug med velstående nordmenn med Iphone på flukt!

 • Tirpiz

  Nei! Det er ikke et eneste punkt i søknaden(hverken lån eller bostøtte) til Husbanken som omhandler etnisk eller religiøs tilhørighet!!

 • Mye Rahr Røre

  Her er fakta. Tjomlid evner ikke å bruke hodet etter min mening. Problemstillingen er som dette; Tore flytter ut av landet som 13 åring med sine foreldre. Tore blir så invalid etter en ulykke, og velger da å flytte hjem til Norge. Problemet er da at Tore ikke har rett på uføretrygd da han ikke har førti års botid, eller 3 års medlemskap i folketrygden (gutten reiste ut av landet som mindreårig, uten mulihet til å ta egne valg.)

  Hjemme i sitt eget land opplever Tore, som etnisk Norsk og med Norskt pass og bli sosialklient, og har vært det fra 1995 og er det fremdeles i 2015.

  Mens Tore er invalid sosialklient i eget land, kommer innvalide asylsøkere til dekket bord.

  Forstår ikke Tjomlid dette, så send meg en mail på [email protected], så skal du få nærmere fakta.

 • Tor TorsenT

  Dette er en liten marginal gruppe Nordmenn som klager . Skjønner ikke MÅ lage så forbaska oppstyr av det ?

  I dine øyne er alle Nordmenn noen drittsekker . Bare klaging fra din side . kan ikke tenke meg større nettroll enn deg .
  Kunne nesten tro du var tvekjønnet og hadde mensen hele tiden .

 • Waynot

  Gunnar Tjomlid har forsøkt å forstå Folketrygden. Det er bare en ting å si om dette – du strøk med glans! Eller så er Tjomlid ute å bevisst feilinformerer. Hvorfor kan jo hver enkelt gjøre seg opp egen mening om, jeg holder min mistanke for meg selv.
  Her er Grunnbeløpet i folketrygden fremstilt som minstepensjon for innvandrere. Det er selvsagt bare tøys. Ingen kan overleve i Norge på dette. Dessuten har heller ikke Tjomlid benyttet riktig G engang, som nå er kr 90.068. En standard minstepensjon er pr kr 162 566, og det er før eventuelle tillegg for forsørgelse av ektefelle og barn. Jeg har ikke tenkt å dra igjennom alle tilleggene, bare konstatere at Tjomlid bommet fullstendig.

 • Arve Skjellanger

  Tenkt tilfelle: en ung mann 20 år, «snylter» i 3 år etter han kom til Norge som Flyktning, Han tar norskkurs, arbeidstrening mm som er vanlig i denne tiden. Han kommer feks fra Syria.Syrere har stort sett grei utdanning enten i fag eller akademia. Vår mann er håndverker av et eller annet slag. Fra han er 23 år til han er 65 år år er han i en jobb og tjener fek 350 000 (lav lønn) og betaler kanskje 100 000 i skatt hvert år. Det blir rundt 4 millioner i skatt. Det finns regnskap fra SSB som viser at selv innvandrergrupper som har mest problemer på arbeidsmarkedet, bidrar vel så mye som de henter ut. Har en flyktning en utdannelse som kan brukes etter litt skolegang, går man raskt i pluss. 10 års grunnskole i Norge koster 1000 000 kr, 3 år yrkesskole blir raskt 600 000 kr, avhengig av fag. 4 års høyskole 400 000 kr til. Så om mannen i eksempelet har en høyskoleutdannelse som kan brukes etter 3 år med norskkurs, eksamener og arbeidstrening har han kanskje kostet 800 000, men gitt oss kompetanse som koster rundt 2000 000 millioner å få. Unge innvandrere bedrer også aldersammensetningen i befolkningen og gjør eldrebølgen mer håndterlig (flere unge jobber pr pensjonist / trygdet)

 • SmallTalk

  SSB

 • Xal Yomo

  Sjekk også attføringspennger: Blåøyd jente kan få 11 000 mens multikulturell får 18 000. Noen som kan bekrefte?

  Skulle det være en utbetaling per kultur burde DE vell hatt 22, 33, eller 44 000. DET var forøk på en vits!

 • Dr. Hansen

  Man skal ikke få utdelt en gode uten å ha bidratt til at goden kan eksistere.
  Vi pauser. Altså, man kan ikke ta penger ut av banken før man har satt noe inn.

 • Javel mener jeg

  Er nok mere samisk ;)

 • Lagertha2

  Man trenger ikke 40 års botid for å få uføretrygd. Det er en del unntak vedrørende 3 års botid før uføretidspunktet. Folketrygdens regler gjelder fra man er 16 år. Har man for eksempel bodd mindre enn 5 år i utlandet etter fylte 16 år kan man likevel oppfylle vilkåret. Har man opptjent halv minstepensjon året før eller de tre siste år før uføretidspunktet fyller man også unntaksvilkårene. Men mulig det er endret i ny folketrygdlov (men den er ganske lik tidligere lov). Har man bodd i et EØS land vil det også kunne bli samkjøring av regler. Det er også trygdeavtale med enkelte land utenfor EØS. Sist ute var India tror jeg.

 • Ajax Pettersen

  jeg har nå lest trygdereformen da, der STÅR DET SVART PÅ HVITT: en innvandrer/flyktning får starttrygd blir det kalt på 300 000kroner, GRUNNLAG, har ingenting fra før, og må derfor få litt mer, mens naboen min, som heller ikke har noe, må klare seg på 140 000 pr år, etter skatt….så hva er greia? lær dere å les så finner dere ut at det er sant.

 • Ajax Pettersen

  jeg har nå lest trygdereformen da, der STÅR DET SVART PÅ HVITT: en innvandrer/flyktning får starttrygd blir det kalt på 300 000kroner, GRUNNLAG, har ingenting fra før, og må derfor få litt mer, mens naboen min, som heller ikke har noe, må klare seg på 140 000 pr år, etter skatt….så hva er greia? lær dere å les så finner dere ut at det er sant….

 • Jon Hansen

  Ja, de fleste her i Norge får mye utbetalt, så lenge vi fortsatt har noe igjen i pengebingen da. Også de som ikke har bidratt med noe til felleskapet som feks Aman og NOAS-Tjomlid (mulig også Tore, men han vet jeg ikke så mye om)..

 • Kalle

  Så vi skal slutte å gi sosialhjelp?

 • Kalle

  Forskjell på innvandrer og flyktning.Det at du ikke har skjønt det engang gjør at hele innlegget ditt fremstår som svada

 • Ajax Pettersen

  da var det vel en flyktning da, alle vet vel forskjellen på en innvandrer fra Sverige og en flyktning, fremdeles så får de det som kalles STARTTRYGD,300 000 pr år….

 • David Aleksander

  Tjomlid tror kanskje han er Saksynt, men egentlig er han ganske Nærsynt.

  Spesielt sitat:
  «Og ettersom Tore normalt har hatt mulighet til å opparbeide seg
  tilleggspensjon, mens Aman mistet sin da han flyktet, kommer Tore som
  regel bedre ut pensjonsmessig.»
  Viser hvor lett han hopper over det faktiske problemet.

  Arne Dag Isaksen, tidligere AP ordfører, har uttalt følgende:
  «Har sett satser for livsopphold som stiller våre egne innbyggere i ett
  fattigdomslys, og hvor våre nye landsmenn har satser opp mot det
  dobbelte enn hva egne innbyggere oppnår. I tillegg ser vi at noen av
  våre nye landsmenn bruker offentlige midler som velferdsstaten gir til
  helt andre formål enn hva som var tiltenkt!»
  http://www.altaposten.no/meninger/article10287417.ece

  Både nær det gjelder pensjon og andre ytelser er det klart at det er endel som kan oppfattes som urimelig.

 • Bunker

  Og i tillegg er hans foreldre sannsynligvis «norske» og da havner du automatisk inn i systemet fordi foreldrene har bidratt. Antagligvis..

 • perber

  Ta deg en tur på Mortensrud eller Grønland og prat med den eldre kvinnelige garde, så finner du raskt ut at det er ganske mange….

 • xirtam

  Kan du legge ved en link?

 • Tara Kan

  Store deler av Europa var jo også bombet sønder og sammen etter krigen, men det ble jo bygget opp igjen av europeere det.

 • Flemming Mathisen

  Så Tore, som i følge ditt eksempel aldri har arbeidet en dag i sitt liv, muligens på grunn av store helseproblemer kan diskrimineres?
  En ting du glemmer er Tore faktisk er norsk, og det hans landsmenn, familie, slekt som har slåss for at vi kan ha slike ytelser, f.eks til de svakeste i sammfunnet. Hvor mye av dette har slekten Aman bidratt med?

 • Profet1

  Kom til samme konklusjon. Ingen tvil om at han følger sin egen agenda.

 • truckdriver1

  burde ikke hovedoppgaven til Udi eller hvem som.sitter på andvaret for flyktningene være å jobbe for å få dem tilbske til hjemlandet?

 • Melissa Tortorelli Røiseland

  Min mor er født 1956. De flyttet til usa i 1962 og hun bodde der frem til 1989. Har aldri tatt til seg amerikansk statsborgerskap, kun norsk statsborger. Da hun kom hjem til Norge i 1989 fikk hun ingenting fordi «hun ikke hadde opparbeidet seg rettigheter» og når hun pensjoneres vil hun ikke ha opparbeidet seg 40 års botid i Norge. Er dette rettferdig? Hun faller konstant i mellom to stoler på «botid» og gjett om det var surt da vi måtte selge huset vårt fordi hun ikke klarte å beholde det uten hjelp og at en nytilflyttet utlending kunne kjøpe det med hjelp fra div. Støtter fra det norske stat… Nei den var utrolig surt. Så ikke fei det bort at utlendinger får mer lagt i hendene enn etnisk norske for DET SKJER FAKTISK.

 • Thom Hansen

  Du forstår ikke rapportene. Frischsenterets rapport er den eneste studien vi har av ikke-vestlige innvandreres sysselsetting over tid. Her ser vi helt entydig at sysselsetting faller raskt etter ca. 10 år. Disse tallene er svært sannsynlige, da vi ser samme trend i f.eks. Danmark, som har hatt innvandrerbefolkning i lengre tid.
  http://www.danmarksstatistik.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=19004

  SSBs rapport underbygger dette poenget, da vi ser lignende trend i aldersfordeling av ikke-vestlige innvandrere sammenlignet med øvrig befolkning. Ved ca. 52-53 års alder, faller nesten 50% av de sysselsatte flyktningene ut av arbeidslivet de neste årene. I tillegg vet vi at selv etter ti år, når innvandrerne når sin sysselsettingstopp, er de fremdeles 20-25 prosentpoeng under tilsvarende kohort i øvrig befolkning.

  Diskriminering i arbeidslivet er nok tilfelle, men ikke noe stort problem. I dette forsøket ble ingen kalt inn 55,2% av tilfellene, begge 29,9% av tilfellene, kun minoritet i 2% av tilfellene og kun nordmenn i 12,9% av tilfellene. Så ved 100 søknader blir nordmenn kalt inn til intervju i 10 tilfeller mer enn minoriteter. Resultatene er langt fra så dramatiske som forfatterne kommuniserer. Videre, diskriminering i arbeidslivet er mtp utdanning og utdanningsbakgrunn, ikke etnisitet. Som figur 3.6 helt entydig viser her:
  https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/161118?_ts=143e81778e8

  Dette er uansett irrelevant, da det er et empirisk og stabilt faktum at ikke-vestlige innvandrere har langt lavere sysselsetting enn nordmenn, til tross for ymse tiltak.

 • skuer

  Skatteekspert og tidligere ansatt i NAV C A Jensson, har «glemt» å ta med alle fordelene de med «flyktningstatus» oppnår som ikke tilkommer dem som har betalt inn skatt et helt yrkesliv:
  http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+1-7+Flyktning.147648.cms#L19970228-19~%C2%A73-9

 • Thom Hansen

  Syrere har en sysselsettingsgrad på ca. 45% for de som kom til landet før 2010. Av disse er det ca. 60% som jobber mer enn 30 timer i uka. Ditt hypotetiske eksempel er helt uinteressant, da kun 26-27% av syrere jobber fulltid.

 • Slike kommentarer slutter aldri å forundre meg. Jeg skriver en lang og grundig bloggpost for å vise at påstand X er feil. Så kommer noen i kommentarfeltet og poster påstand X på nytt, og hevder at dette motbeviser min argumentasjon. Det er til å bli matt av.

  Hva med å faktisk lese bloggposten før du kommenterer?

 • Geir Bjerkland

  Så du mener Arbeids og Sosialdepartementet farer med løgner der altså…. Vel her står alt sort på hvitt..

  http://www.pvv.ntnu.no/~thomassk/jus/otprp/omega.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/regpubl/otprp/20022003/otprp-nr-28-2002-2003-/4/2/[email protected]=171799.html

 • supreme

  Du har ikke skjønt internetts eldste regel har du? «haters make me famous». Ingen her i Norge har skjønt denne regelen.

 • Hugo Olsen

  Hvorfor dro Manila-Helge til Filippinene? Ble han tvunget dit av krig? Hvorfor kom han tilbake til Norge? Valgte han ikke alt dette selv? Hvis han betalte skatt i 20 med glede, hvorfor dro han da til Filippinene? Og hvorfor velger han å komme tilbake på sine eldre dager hvis det var så fint der at han valgte å være der så lenge?

 • Lagertha2

  Hun kunne betalt inn såkalt frivillig trygdeavgift og da ville hun vært medlem i folketrygden, selv om hun bodde i utlandet. Alle som bor i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden.

 • Lagertha2

  Sosialhjelp er ment å være midlertidig.

 • Silje Starheim

  Det finnes ingenting som heter starttrygd. Når du ikke skjønner forskjellen på innvandrer og flyktning og i tillegg finner på egne begreper som ikke finnes i virkeligheten blir det vanskelig å ta det seriøst. Om det er Introduksjonsstønad du prater om er dette 2G i året, som det skal skattes av. Det betyr reelt utbetalt omtrent 120-130 000 i året. Kun 2/3 av dette om du er under 25.

  Altså LANGT unna de 300 000 du har funnet på.

 • ftw

  Den artikkelen har ikke skjønt hva SSB sine tall faktisk beregner og det har åpenbart ikke du heller.

 • Lagertha2

  Kun innvandrere, flyktninger og vanskeligstilte. Som jurist er jeg selv betegnet vanskeligstilt av de. Noe som for øvrig stemmer.

 • ftw

  Dette er fullstendig feil og langt fra sannheten.

 • Gamleoslo

  Eller kjøpt et Syrisk pass.

 • ftw

  I en slik situasjon vil Tore få mye større pensjon enn Aman. Hva er problemet?

 • Jan Johansen

  Det kunne jo også all ikke-vestlige innvandrere til Norge gjort i 10 år før de innvandret til Norge, altså betalt inn noen hundretusener til Folketrygden som inngangsbillett. Dessuten kunne alle familiegjenforente pakistanere, somaliere, arabere lært seg flytende norsk i hjemlandet før de tok turen hitover. Og alle flyktninger og asylsøkere burde plasseres i leire i nærområdet, der de i 5 år fikk intens opplæring i norsk kultur og språk. Kun de beste som bestod eksamen ble overført til Norge, mens de som dumpet måtte gå alle 5 årene på nytt. Ville spart oss for masse problemer og integreringskostnader. Slike krav ville vært mye mer rimelig, enn å stille ditt krav til nordmenn som vendte hjem til Norge.

 • Jan Johansen

  Tjomlid gjør det han ofte kritiserer andre for, nemlig sammenlikner epler og pærer. Altså nykommer Aman, med norske Tore som har bodd i Norge all sin tid. Korrekt sammenlikningsgrunnlag for Aman er slike som din mor; etnisk norske statsborgere med like kort botid i Norge som denne etiopieren. Et enormt integreringsapparat står klart på flyplassen og venter på Aman, også 40 års gratis ansiennitet i Folketrygden. Mens din etnisk norske mor med norsk statsborgerskap blir skyflet inn bakveien uten rettigheter, de må opparbeides fra bunnen av for slike som henne.

  Tjomlid er nok klar over det du skriver her, for om du leser teksten nøye legger han inn forbehold og antyder at det finnes flere unntak. Så det fant han nok under sin research, men passer neppe inn i vinklingen han ønsket. For fakta er at såkalte etniske minoriteter, dvs ikke-vestlige utlendinger, også de uten flyktningebakgrunn, har en rekke særfordeler i Norge. Herunder kommunale og statlige midler til integrering, språkopplæring og kulturell aktivitet. Finnes på alle kommunale budsjetter i dag. Har aldri sett tilsvarende budsjettposter for etnisk norske statsborgere med lang botid i utlandet som også trenger reintegrering i Norge.

  Da jeg researchet samme tema for 4-5 år siden, fant jeg at mange av de horrible historiene som går om at innvandrere får ditt og datt, er tildels usanne i sin mest outrerte framstilling. Det som var vanlig, i hvert fall da, er at støtteordninger designes slik at det i praksis er minoritetsgrupper som tilgodeses. Men støtteordningene er laget så generelle at en og annen norsk-etnisk funksjonshemmet eller aleinemor med store sosiale behov også kan få samme ytelser. Men sjekkes bakgrunnstall for mottakere av støtteordningene, så er ikke-vestlige innvandrergrupper ekstremt overrepresentert. Feks når det gjelder subsidierte startlån og tilskudd til kjøp av bolig gjennom Husbanken.

  Somaliske og andre flyktningegruppers lave sysselsetting, skjules nå særlig under ordningen «Introduksjonsprogrammet for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn», der disse får lønn på 2G, bostøtte og mange andre tilleggsytelser, mens de daffer rundt i 2-3 år og opparbeider rettigheter i Folketrygden. Som siden gir uttelling for mer trygd når de går over på andre NAV-ytelser. På papiret er introduksjonsprogrammet krevende, men i realiteten mye fravær og dødtid. Men i statistikkene er de altså sysselsatt, i det pensjonspoenggivende introduksjonsprogrammet: https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/introinnv/aar/2015-07-14

 • ftw

  Men de har åpenbart problemer med å forstå hva de leser i kildene…

 • skuer

  Jeg velger å tro på Departementet og NAVs informasjon og henvisninger til Lovdata enn å tro på en som setter ned sine personlig oppfatninger i en blogg. Beklager at din oppfatning at andre «tar feil» fordi det ikke sammenfaller med din oppfatning.

 • Hehe, jeg er helt enig med deg. Problemet er bare at du åpenbart ikke har lest lovteksten. Du viser til en side hos NAV som du tror bekrefter ditt syn, men så glemmer du at denne siden viser videre til andre lovparagrafer som nyanserer. Det er disse jeg utdyper i bloggposten, ikke kokt fra egen kål, men basert på hva en jurist i NAV, som har jobbet med dette i flere år, forklarer.

  Hvis du skal forstå lovverket må du se på ALLE relevante paragrafer, ikke bare NAV sin oppsummering – uten å følge lenkene videre til paragrafene NAV selv viser til.

  Gjør den øvelsen for deg selv. Les din egen kilde. Slå så opp de paragrafer NAV selv viser til. Les det som står der. Da vil du se at du faktisk tar feil og at NAV-juristen ikke overraskende har rett.

 • ftw

  Ja der står det sort på hvitt akkurat det Tjomlid sier.

 • bothilde

  OK, Så en nordmann som ikke har bodd 40 år i Norge, får ikke samme rettigheter som Aman. Det er jo klinkende klart. Har man bodd noen år i utlandet for så å flytte hjem igjen, så har man ikke samme rettigheter som en flyktning. Det samme gjelder arbeidsinnvandrere som har jobbet og slitt, men mindre enn 40 år i Norge. Så man kan gjerne prøve å bortforklare fakta….

 • ftw

  De fleste av disse har formodentlig vært i arbeid og vil uansett hva mye større pensjonsutbetalinger enn Aman. De har dessuten selv valgt å melde seg ut av pensjonskassen ved å flytte fra Norge.

  Dessuten vil de som regel også motta pensjoner fra de landene de har bodd i.

 • Sa89

  Det er klart at dette fremstår som enkelt å forstå for deg dersom du har en så arrogant/virkelighetsfjern holdning til dine egne sjelsevner at du tror det er kun deg som er i stand til å lese. Det morsomme i din kommentar er imidlertid at du ber om at dine meddebattanter må lære seg å lese, samtidig som du selv åpenbart ikke har forstått at Tjomlids innlegg handler om pensjon – ikke trygd. Kanskje du burde følge din egen oppfordring?

  Hva gjelder tallene du presenterer hadde det vært morsomt å se hvilke referanser du har å komme med. Jeg er ingen ekspert på området, men det fremstår som totalt uforståelig at en innvandrer skal ha dobbelt så mye utbetalt i trygd som det en nordmann har – gitt like forhold.

 • bothilde

  Problemstillingen er vel forskjellsbehandlingen, ikke hva man kan og ikke kan/bør gjøre. Manglende Likhet for loven er vel problemstillingen.

 • Hilfe222

  Eneste som er sikkert er at all innvandring fra den tredje verden er et gigantisk minusprosjekt både økonomisk og sosialt.

 • ftw

  Så du mener det er forskjellsbehandling at vi sikrer mennesker som er innvilget asyl minstepensjon når de blir gamle? Både arbeidsinnvandreren «som har jobbet og slitt» og nordmannen som har valgt å jobbe i utlandet vil få mye mer i pensjon enn Aman.

 • ftw

  Ta det med ro, det er du også…

 • Disse har vel opparbeidet seg pensjon i hjemlandet som kommer i tillegg til pensjonen de får i Norge?

  Grunnen til at det er noen særretter for flyktninger, er at de per definisjon har mistet dette i hjemlandet som de måtte flykte fra.

 • bothilde

  Du legger føringer i bunn som ikke nødvendigvis stemmer. Det skal være likhet for loven. Da må man endre loven slik at alle får det samme.

 • P. S.

  Fakta er fakta, som Tjomlid viser.
  Dette er uansett å diskutere hvem som skal bære vannbøtter når byen brenner. Velferdsstaten som vi kjenner den vil enten måtte reformeres dramatisk eller kollapse. Uavhengig av antall flyktninger, immigranter, uføretrygdede eller annet. Måten den er finansiert er ikke bærekraftig ganske enkelt.

 • bothilde

  man skal ikke legge synsing som grunnlag for en lov. Mange land har dårlige pensjonsordinger, både hva gjelder arbeidsinnvandring og nordmenn som flytter hjem. Utgangspunktet bør være likhet for loven.

 • ftw

  Det er likhet for loven i Norge.

 • bothilde

  Det er ikke likhet for pensjonsloven.

 • ftw

  Jo, selvsagt er det det. Dette er et unntak som skal sikre at en gruppe mennesker som ellers ville falt utenfor også blir inkludert.

 • P. S.

  Ikke at det spiller stor rolle i det hele, men hvordan er generelt pensjonsordninger i de landene vi tar inn flest flyktninger fra? Hva mister de i praksis?

 • bothilde

  Akkurat, der sier du det helt korrekt. Forskjellsbehandling ved unntak for noen spesielle grupper. Problemet er at det er flere som faller utenfor, som jeg nevner, bl.a arbeidsinnvandrere med mindre opptjeningstid enn 40 år og nordmenn som har bodd delvis i utlandet og som heller ikke dermed får 40 år opptjeningstid.

 • Hvis du vil ha full likhet for loven, så må vi fjerne alle sosiale stønader, alle pensjonsrettigheter til de som ikke har kunne jobbe pga sykdom osv. Er det virkelig det du ønsker?

  Eller er det bare flyktninger du mener ikke skal få hjelp? I så fall ønsker du ikke likhet for loven, men ulikhet for de som er flyktninger og som da i enda størrre grad vil belaste trygdesystemet fordi de ikke engang har en pensjon å leve av i landet de har flyktet til.

  Vær i det minste ærlig.

 • ftw

  Disse faller selvsagt ikke utenfor. De har nemlig opptjent pensjonsrettigheter i de landene de har vært når de ikke har vært i Norge. Siden folk som har blitt innvilget asyl som hovedregel ikke vil kunne kreve en slik pensjon i landet de kom fra tar loven høyde for dette.

 • Frode Dieter Ursin

  Det er etter hva jeg kan se en liten svakhet i det du skriver i dine eksempler. Du unnlater å fortelle at de selv har valgt å frasi seg sine rettigheter i folketrygden. Jeg har arbeidet og bodd i utlandet i flere år og betalte på egenhånd inn til folketrygden for å opprettholde mine rettigheter. Dette valget hadde vel også de du nevner som har flyttet ut og bodd ute i mange år.

 • 1pling

  Så du mener at for at det skal være likhet for loven, så skal alle få samme pensjon enten det nå er maks pensjon eller laveste pensjonsnivå?
  Vil ikke det også være likhet for loven?

 • Hildepia

  Ettersom Tore er fiktiv, så kan vi like godt ta utgangspunkt i at hans foreldre var uføretrygdede og derfor har vært en utgift i hele sitt liv.
  Da blir visa at vi betaler for Tore, og våre foreldre har betalt for hans foreldre igjen…

 • Waynot

  Hva sier Tjomlid til kommentarene til denne tidligerere ordføreren? Men dette er vel også feil, etter Tjomlid sin mening?
  http://www.altaposten.no/meninger/article10287417.ece#.Vfm0lZbWmj0.facebook

 • Trond Granheim

  Det er ikke meninger som avgjør om dette er rett eller ikke.
  Snarere er det de faktiske forhold, der synsinger og tro skrelles vekk.

  http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article9389947.ece

 • Brawler

  Jo mer fokus det er på fordeling av disse pengene, jo mer kommer de til riktig part. Så man skal heller ikke spenne bein på en slik diskusjon/debatt.

  Er lov å nevne at svært få av disse menneske er «forfulgt»

 • bothilde

  nå går diskusjonen over i kverulering og da mister man fokus på det grunnleggende spørsmålet.

 • bothilde

  Jeg mener at arbeidsinnvandrere, som faktisk bidrar til den norske velstanden, og nordmenn som har bodd ute en periode skal sikres samme rettigheter som flyktninger og andre som får fulle pensjonsretter. Hvorfor skal noen diskrimineres?

 • ftw

  De diskrimineres ikke. De har det som sagt bedre enn flyktningen som lever på minstepensjon. Det er akkurat for å hindre diskriminering at man har laget dette unntaket.

 • bothilde

  Nå er du litt ute på viddene. Da snakker man om de som jobber og bidrar til fellesskapet som overstiger minstegarantien.

 • bothilde

  du liker å kverrulere……

 • Du sammenligner noen som flytter frivillig og selv velger å ikke betale inn til folketrygden med noen som kvalifiserer som flyktninger. Det er to helt ulike grupper, og det ville derfor være urimelig at loven skulle være identisk for disse.

 • ftw

  For å være helt ærlig så oppfatter jeg at det er du som kverulerer. For å snu på det.

  En arbeidsinnvandrer velger å flytte til Norge og jobber her i mange år. For dette blir han belønnet med en på forhånd avtalt sats i folketrygden. Han har forøvrig ikke mistet opparbeidede rettigheter i hjemlandet eller andre land han har bodd og arbeidet i.

  En annen person må forlate alt han eier og flykte. Han kommer til Norge. Fordi han har flyktet eier han ingen ting. Alt han har opparbeidet seg av verdier og rettigheter er borte.

  Vi kunne selvsagt påpekt for flyktningen at det var synd han ventet til han ble 40 før han flyktet for nå vil han aldri kunne bli minstepensjonist i Norge, men det gjør vi selvsagt ikke.

 • Da må du være litt mer konkret. Hvilke påstander, som du først har faktasjekket er korrekte, i hand kronikk vil du ha min mening om?

 • Hva får deg til å tro at nordmenn som har bodd ute en periode ikke har samme rettigheter som fyktninger? De har det.

  Hva gjelder arbeidsinnvandrere så har de rettigheter i landet de kom fra. Det har ikke flyktninger, per definisjon.

 • NoMoreHeroes

  Helt korrekt.
  På tide at flere i dette landet begynner å bekymre seg for hvordan vi skal finansiere fremtidens Norge. Et Norge som har kostnader tilsvarende et land med minst dobbelt så mange mennesker. For det er det dette burde handle om, ikke hvem som får hva eller at noen synes det er urettferdig at andre får mer enn dem selv eller at Tjomland skal fortelle oss sannheten om pensjonsutbetalingene til nordmenn versus flyktninger.
  Hvis det ikke tas kraftige grep ASAP kommer vi til å gå på verdenshistoriens største smell om ikke mange år. Eller hva sier du Tjomland? Eller hva sier de som styrer landet vårt om det? Svært lite. I Norge er det stort sett debatt om hvor mye penger vi skal bruke på alt mellom himmel og jord. Svært få snakker om at verdiene faktisk må skapes og at vi skal bo i dette landet også om ti, tjue og tredve år. Skremmende.
  Jeg tror ikke det betyr særlig mye om vi tar imot titusen eller femtitusen flyktninger. Økonomisk sett kommer vi til å få et gigaproblem om noen år, samme hva vi gjør. Så igjen ønsker jeg oss alle lykke til, for vi kommer til å trenge det:-)

 • ftw

  Alle som jobber opparbeider seg pensjonsrettigheter utover folketrygden.

 • Derullandei

  Flott plan, kjør på, du finansierer?

 • Derullandei

  Hvis Nordpolen virkelig er Gunnar Tjomlid, slik du later til å tro, så er jeg ganske sikker på at du må være Trude Helen Hole.

 • P. S.

  Verdenshistoriens største smell blir det nok på langt nær, men bærekraftig er det definitivt ikke.

 • 1pling

  Er det ikke rettferdig at alle skal være sikret en minstepensjon?

 • NoMoreHeroes

  Ser at jeg tok litt hardt i ja men hva skal man gjøre?:-)

 • Rentutta

  Eksakt! Om man frivillig flytter eller flykter er to helt forskjellige ting.

 • 1pling

  Det er en ærlig sak å være motstander av at alle skal ha en minstepensjon. Om det er inhumant å ha et slikt syn, er en annen sak.
  Er du inhuman?

 • Jan Johansen

  Finansierer hva? Flyktningeleir-oppholdet? Nei, det finansierer FN’s høykommisær, UNHCR. Hvor for øvrig Norge allerede er stor bidragsyter. Der og. Er nemlig UNHCR som betaler oppholdet i de nærområdene som nå brukes som svøpe mot norsk og europeisk flyktningepolitikk, ettersom disse nærland nå mottar enorme mengder flyktninger. Men kun midlertidig selvsagt. For straks Syria-krigen er over, stenger FN leirene i Libanon, Jordan og Tyrkia. Og syrerne derfra repatrieres for å bygge opp hjemlandet sitt.

  Her i Norge og Europa derimot, vil neppe en eneste syrer være villig til å vende hjem etter å ha blitt integrert. Så når Tyrkia, Libanon og Jordan om 5 år har tømt landene sitt for syrere, mens millioner av integrerte syrere ennå klorer seg fast i Europa, så finner nok Tjomlid & co andre aktuelle land å bruke som svøpe når de river seg i skjegget over europeisk ignoranse og hjerteløshet. Feks Tanzania, som om 5 år plutselig har mottatt 10 millioner flyktninger fra nabolandet Kenya, og som europeisk flyktningelobby når den tid kommer absolutt må få hit. Bare må få.

  PS! Afrikas befolkning øker fra 0,8 milliard ved inngangen av dette århundre til 4,2 milliarder ved utgangen. I følge siste FN-prognose. En befolkningseksplosjon uten sidestykke i verdenshistorien! Som allerede nå skaper innledningsfasen til verdenshistoriens største folkevandring, Den afro-arabiske folkevandring mot Europa. Der de første folkevandringsbåtene allerede flommer over Middelhavet. Jeg omtaler derfor etniske nordmenn og innfødte europeere konsekvent som urbefolkning nå. Det synes jeg alle andre også bør begynne å gjøre.

 • 1pling

  Her er satsene:
  https://www.nav.no/Minste+pensjonsniv%C3%A5.383025.cms

  Gjeldende satser (satsene angir pensjon per år):
  Lav sats: kr 139 728

 • Rentutta

  Fordi din mor flyttet frivillig. Hun flyktet vel ikke til USA? Om hun hadde betalt en mindre symbolsk sum til Folketrygden mens hun var i USA ville hun hatt like rettigheter. Ser ikke urettferdigheten i dette i det hele tatt jeg.

 • Ole J

  Hei rottetryne

  Tjomlid har bodd mesteparten av livet i en liten bygd i Vest-Agder, i kronikkene benytter han ord og uttrykk som er særegne for dette området. Hver gang en ny kronikk legges ut er Nordpolen på hugget og kommenterer med detaljkunnskap om underliggende årsaker til kronikkens innhold, han benytter også samme ord og uttrykk som er særegne for den lille bygden i Vest-Agder.

 • Jan Johansen

  Hvorfor kan ikke bare denne etioperen også gå på sosialkontoret? Han som alle andre norsk-etniske statsborgere som heller ikke har vært medlem av Folketrygden mens de bodde utenlands. Hva gjør egentlig denne Aman så mye mer verdig trengende norske pensjonspoeng enn disse norske statsborgerne? Denne debatten dreide jo seg i utgangspunktet om forskjellsbehandling, og når vi påviser slik forskjellsbehandling med konkrete eksempler, så er denne diskrimineringen plutselig helt OK. Er du rasist kanskje?

 • Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvilke ord og uttrykk jeg bruker som er særegne for Sirdal, ellersom jeg skriver bokmål men snakker dialekt? :-)

  (Jeg vet ikke selv hvem «nordpolen» er.)

 • Kall det for øvrig bloggpost, ikke kronikk.

 • 1pling

  En kan selvsagt stille spørsmål omkring behandlingen av personer som, slik dette eksemplet viser, faller i mellom noen stoler. Men må en dermed angripe andre grupper av folk som har vært nødt til å rømme fra undertrykkelse og terror? Disse menneskene har ikke hatt noe valg og flertallet ønsker nok helst å bli boende i sine hjemland så fremst de kan leve der under trygge forhold.
  Det er noe utrolig smått med personer som slik angriper andre fordi de selv har opplevd noe de mener er urettferdig.

 • Jan Johansen

  Nå drar du i gang en annen debatt enn den Tjomlid startet, nemlig at det ikke eksisterer forskjellsbehandling mellom Aman og Tore. Som det i noen tilfeller faktisk gjør.

 • 1pling

  Selvsagt er det forskjellsbehandling. Tore (ikke Terje) og Aman kommer fra ulike forhold, derfor behandles de ulikt. Gjennom denne ulikebehandlingen oppnår de samme livsgrunnlag i pensjonsalderen.

 • Derullandei

  Rottetryne? Veldig voksent av deg.

  Uansett, det er tilsvarende logikk som har fått meg til å forstå at du er Trude Helen Hole. Hun misliker Tjomlid sterkt, og feilstaver navnet hans som «Tjomslid». Du misliker åpenbart også Tjomlid sterkt, og har mer enn én gang stavet navnet hans som «Tjomslid». QED.

  Eller hmmm, kan det være flere enn THH som staver navnet hans slik, i motsetning til den lille bygden i Vest-Agder som sannsynligvis bare hadde én innbygger frem til Tjomlid avfolket den ved å flytte til Oslo eller hvor enn han nå bor nå?

 • Tobb86

  Sett noen artige nazi-videoer i det siste?

 • Ole J

  Sorry Rottesnute

  Jeg misliker ikke Tjomsen, og synes det er svært underholdende å lese bloggen til Tjomslid….som du sikkert forstår så har kjært barn mange navn. For mange er respekt det å kunne tulle litt og være uenig.

  Eksempelvis når jeg åpner døren for mannlige muslimer så sier jeg «ladies first», da blir det god gang;)

 • Liv K

  Dersom en nordmann flytter til utlandet og så flytter tilbake igjen, uten å ha bodd de 40 årene i Norge, har [email protected] rett til pensjon eller ikke?

 • John Calvin

  Kan godt finne en til deg om du føler for det?

 • Ole J

  Heisann

  Med aner fra den andre enden av vannet og en del kopper kaffe på GPen har det blitt en del ord og uttrykk som har blitt fanget opp gjennom årene. Selv om jeg ikke har noen tilhørighet der lengre så er det likevel ikke vanskelig å skille forskjellige ord og uttrykk i området.

  Det vil i grunn være dumt av meg å ramse opp disse, siden det er underholdende å lese innlegg fra de med multiple profiler. Men ett lite hint er vel at slike ord og uttrykk ofte står mellom apostrofer.

 • Det korte svaret er at man frivillig kan søke om medlemskap i folketrygden og betale inn til den mens man er i utlandet. Da ivaretar man alderspensjonen.

  De lange svaret kan du lese her:
  http://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/taper-trygderettigheter-ved-flytting/

 • Derullandei

  Tilbake til logikken din. Jeg har selv flyttet ganske langt innenfor Norge, og har til min overraskelse funnet ord og fraser som jeg trodde var spesielle for relativt små områder der jeg kom fra, men som tydeligvis også brukes i relativt små områder helt andre steder i landet. Eller til og med i enkelte dialekter av svensk, dansk eller tysk.

  Så med mindre du er lingvist med spesialisering i norske dialekter, tror jeg du mangler den nødvendige kompetansen til å vurdere hvor stor usikkerhet det er i de slutninger som du selv trekker om anonyme nettkommentatorers opphavssted.

 • Vel, språket i Øvre-Sirdal skiller seg vesentlig fra Tonstadområdet, hvor jeg er fra. De snakker jo i praksis «rogalandsk», men min dialekt er mye med sørlandsk.

  Men anyway, du kan føle deg veldig trygg på at jeg bare har en profil. Det jeg har å si, sier jeg alltid under fullt navn.

  Jeg vet som nevnt ikke hvem nordpolen er. For alt jeg vet kan han være sirdøl. Ettersom jeg får sinnsykt mye kommentarer til tider, får jeg bare lest en promille av dem, og vet faktisk ikke selv hva nordpolen står for eller ha skrevet her inne. (men jeg antar han er enig med meg i mye ettersom du mener vi er samme person.)

  Jeg vil også si at jeg synes det er ufint å påstå at jeg opptrer under falske profiler når jeg tydelig avkrefter at så er tilfelle, og har avkreftet dette flere ganger før. Det er ikke få ganger folk mener at straks noen er veldig enig med meg, så må det være en falsk profil jeg selv står bak. Det er ganske ufin debattskikk, det er barnslig, og om du hadde fulgt meg lenge ville du vite at det strider totalt mot min karakter og mine prinsipper som handler om ærlighet og åpenhet.

 • Ole J

  Ansatte på NAV er instruert å være ettergivende hvis de blir truet, det har dessverre en del brukergrupper fått med seg, så det er ikke alltid at satsene følges slavisk.

 • Waynot

  Ser at lederen for NAV i Alta har dementert opplysningene til denne tidligere ordføreren. Man skulle vel tro at en slik person ikke gikk ut med synsing, men det gjorde han altså. Da frafaller jeg mitt spørsmål om saken.

 • Ja, jeg har plukket fra hverandre disse påstandene to ganger før, noe også blant annet Altaposten (og flere andre medier) har sitert meg på.

  http://tjomlid.com/2015/03/03/libertinus-sprer-faktafeil-om-sosiale-stonader/

  http://tjomlid.com/2014/03/25/en-liten-tekst-om-stor-smalighet/

 • Oddmund Suhrke

  Frivillighet er et relativt begrep. Dagens flyktningebølge er en blanding av mange ulike grupper, men med svært bevisst forhold til hvor de ønsker å søke asyl. Defor stenges nå stadig flere av grensene innen Schengen. Asylshopping er ikke forenlig med asylinstituttet.

 • Disse reglene for pensjonsordningen gjelder kun de som får innvilget status som flyktninger. For å få godkjent status som flyktning må kriteriene i flyktningkonvensjonen art. 1 A oppfylles. De som får opphold på humanitært grunnlag, får ikke disse pensjonsrettighetene. Det skrev jeg litt om her:

  http://tjomlid.com/2015/03/05/libertiniusen-forvrenger-fakta-om-pensjonsordningen/

 • Jostein Bjoerkmo2

  De er kun ute etter ytelsene. De reiser så hjem med norsk trygd i bagasjen. Jeg så dette allerede på tidlig syttitall da de stod i kø hos spesialister. Husk, mange her har dårlig helse og dårlige vaner som gir enda dårligere helse.
  Jeg advarte også mot flere ensammkommende for et år siden. Politikerne vil ikke høre. Derfor kommer dette som julekvelden på kjerringa. Det vi må gjøre nå er å gi signaler om kunmidlertidig opphold slik England gjør og stenge grensa. Schengen har kollapset.

 • Hvorfor driver Nettavisen og hele tiden lenker til denne mannen. En med et større ønske om å avvikle velferdsnasjonen og norges sikkerhet osv. en denne her skal man leite lenge etter. Han forsvarer den massive innvandringen med hjerte sjel og hjerne så godt han kan. Nå har han forsket på det som står svart på hvitt på nav sine sider, som meningmann er nødt til å forholde seg til. Kanskje han også kan forske på hvor mye man faktisk også kan jobbe men likevel bare få minstepensjon?? Kan han undersøke hvor lenge oljefondet holder med disse enorme utbetalingene til innvandrere både i norge og utenfor norge? Kan han undersøke hva de nå og etterhvert kraftige nedadgående oljeinntektene vil gjøre med evnen til å utbetale trygder til en sterkt økende befolkning? Og til å drive velferden med sykehus skole osv? Det kommer vel pluss minus 30 000 innvandrer til landet hvert år, i tillegg kommer nå tusener av velferdsimigranter og en del tusen flyktninger. Nei, han hverken kan eller vil undersøke dette, fordi det vil få han til å sprekke i faktalyset så det spruter etter. Han gjør det han kan for å øke på med utsikftningen av vår egen befolkning. Men det er vel sikkert bløff det også, at SSB beregner at i Oslo først, er etniske nordmenn i mindretall om ca 12 år. Han burde stå for det han mener og fortelle at han ønsker at denne massive innvandringen øker på, og at vi tar i mot langt langt flere enn nå. Han er for feig og balleløs til å si dette, ei heller å svare på noen av kommentarene, så det skjer ikke.

 • Jostein Bjoerkmo2

  Nrk nyheter bruker nå ordene «migranter» og flyktniger. Ser vi en endring?
  Jeg anbefaler dere å lese Hege Storhaugs siste der hun fikk pass med kong Harald som ektemann. Les og så denne

  denkorteavis.dk/2015/her-er-sandheden-om-folkevandring-som-dr-og-tv2-ikke-vil-fortaelle-den-danske-befolkning-i-ag/

 • Jostein Bjoerkmo2

  Tjomlid: Etterom du laget en sak av at jeg lin ket til NAV. Her har du en ny sak å skrive om. Skatteinngangen fra sokkelen har fallt med rundt 40% på to år. Dette skjer samtidig som vi skal være så «rause». Hvordan tror du denne statistikken ser ut neste år?
  http://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned/2015-09-16?fane=tabell&sort=nummer&tabell=240051

 • Det står at vedkommende ble født i 1956 og flyttet til USA i 1962. Hun var altså seks år gammel. Da flytter man ikke frivillig, man blir flyttet av sine foreldre. Men hun hadde altså sine viktigste oppvekstår her og personligheten hennes ble nødvendigvis sterkt preget av det. Etter mange år finner hun så tydeligvis ut at hun ønsker å vende tilbake til landet foreldre rev henne vekk fra. Noe mindre «frivillig» enn det er det knapt mulig å tenke seg. Bare mer eller mindre forvirrede eller, evnt fullstendig avstumpede mennesker kan finne på å kalle noe slikt «frivillig».

 • Eivind Trana

  Gunnar. Jeg leser til tider disse hatske og misunnelige kommentarene om innvandrere i avisene. Det forekommer meg at mange av disse haterne ikke vet forskjell på innvandrer, asylsøker og flyktning. Og da blir det slik at uansett hva man sier blir svaret «klippe, klippe» ;-}

 • Unni Johnsen

  Takk til deg, Gunnar, for at du gir oss grundige forklaringer og et verktøy til å kunne motgå disse mytene og påstandene.

 • Det er åpenbart at hverken du eller Libertiniusen fortsatt har skjønt hva overkompensasjon er. Det er ikke et tillegg til pensjonen. Det er ikke penger man får utbetalt. Det er bare en måte å innvilge forkortet opparbeidelsestid for de født så tidlig at de ikke rakk å ha 40 pensjonsgivende arbeidsår før 1967.

  Regelverket Libertiniusen selv henviser til innleder med:

  «Ettersom de som er født i 1936 ble 70 år i 2006 har bestemmelsen ikke lenger betydning for nye saker bortsett fra krav som er framsatt lenge etter fylte 70 år.»

  Er man ikke født før 1937 er altså ikke overkompensasjon relevant enten man er flyktning eller ei. Sukk.

 • Oddmund Suhrke

  Vedtaket fra 2005 om personer med kort botid innebærer særfordeler til alle innvandrere. Om dette er rettferdig eller ikke, er en subjektiv vurdering. Men vi har ennå ikke borgerlønn i Norge selv om det hadde spart kommunene for sosiale ytelser.

 • Sølvi Tveit

  Jeg synes jo dette er en absurd diskusjon, men nå ble min nysgjerrighet tent, og jeg leser i den paragrafen som handler om tilleggspensjon for de som er født før 1937, altså paragraf 3-9, siste setning: «Bestemmelsene i dette leddet gjelder ikke for flyktninger (§ 1-7) som er medlemmer i trygden.» Dermed kan det se ut som flyktninger er unntatt kravet om at de må være født før 1937? Stemmer det?

 • Tante Pose.

  Da kan du kanskje hjelpe meg.Jeg flyttet fra Norge i 1960 da jeg var 18 år. Jeg returnerte i 1990. Alt i alt får jeg 6200 kr. i måneden fra NAV. Så sammenligningen er ikke alltid som det høres ut som.

 • Jostein Bjoerkmo2

  Det nye sinnsyke Fn systemet har kokt i hop er «klimaflyktning». Dette vil altså si at nordmenn som jobber hele livet og betaler trygdeavgift skal bli belemret med å forsørge folk fra anre verdensdeler som blir utsatt for en naturkatastrofe. Ham her har jeg git opp, Helgesen også, men jeg trodde da de kunne regne i FN systemet?

 • Jostein Bjoerkmo2

  Det drives alt for lite opplysning om slike ting. Media mørklegger det de kan.

 • Kjartan Kronstad

  Svært god informasjon. Hvorfor skriver du det ikke inn som en blogg i Aftenposten hvor Gunnar Tjomlid så arrogant gir inntrykk av å formidle nøytrale og korrekte opplysninger

 • De viser til noen unntak som gjelder for andre nordmenn, men ikke for flyktninger. Men det at du må være født før 1937 gjelder for alle. Det ligger i sakens natur da overkompenasjon ikke handler om penger, men om hvor mange pensjonspoeng man må ha opptjent for å få full tilleggspensjon. Da de som er født før 1937 teknisk sett ikke kan få hele 40 år, vil de godskrives noen år jo tidligere de er født. Overkompenasjon gir altså ingen mening for de født etter 1937.

  NAV skriver også:

  «Ettersom de som er født i 1936 ble 70 år i 2006
  har bestemmelsen ikke lenger betydning for nye saker bortsett fra krav som er framsatt lenge etter fylte 70 år.»

  https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+3-9+S%C3%A6rregler+om+tilleggspensjon+for+personer+f%C3%B8dt+f%C3%B8r+1937.147792.cms

 • Jeg forstår ikke spørsmålet. Ble du nektet pensjon i landet du bodde i de 30 år du jobbet der? Valgte du å ikke være medlem i folketrygda slik at du ville fått pensjon i Norge selv om du bodde i utlandet? Hva mener du er urettferdig?

 • Det er tragisk å høre, men likevel en komplett idiotisk generalisering.

  Kriminalitet og vold har sunket de siste 15 år, selv om antall ikke-vestlige innvandrere og muslimer har økt i samme periode.

  Mye tyder på at et par etniske nordmenn fra min hjemkommune har vært involvert i drapet på Tina Jørgensen. Skal vi da hate alle sirdøler? Eller alle nordmenn? Alle kristne? Alle ateister? Alle med lyst hår?

 • Jostein Bjoerkmo2

  Jeg seer skjelden på norske nyhetr lenger pga hykleriet. Overvar en diskusjon om migranter i går som viser at sterke krefter vil at vi også skal få slike tilstander

  http://qet.se/2015/09/10/6000-krdygnet-for-ensamkommande-trycket-vansinnigt-i-smaland/

 • Jostein Bjoerkmo2

  Økonomiskl gevinstt? Du må være passe nedsnødd. Se hva Sanderaj skriver om dette.

 • Jostein Bjoerkmo2

  De bodde i huler og torvgammer. Er ganske utrolig at media har klart å hjernevaske folk så til de grader at de sitter å argumenterer og tror på dette her at disse har de likedan? Masse unge damer som «skal redde verden». Det blir som å snakke med et barn.
  Hege Storhaug kjøpte seg pass med bilde av Kong Harald for en billig penge i Tyrkia. Det er der et par millioner av disse kommer fra nå. Se på bloggen hennes.

 • Sølvi Tveit

  Okei. Så dette punktet gjelder «nordmenn» og ikke flyktninger? Er det det du sier?

 • Det gjelder alle. Når du viser til «Bestemmelsene i dette leddet gjelder ikke for flyktninger», så gjelder det altså akkurat det leddet, hvor det står «Det er et vilkår for rett til tilleggspensjon etter denne paragrafen at
  vedkommende har minst 10 års trygdetid før 1967. Dette kravet reduseres
  med ett år for hvert år vedkommende er født etter 1927.»

  Det er kun dette som ikke gjelder for flyktninger. Men hele paragrafen gjelder likevel kun de født før 1937. Flyktninger født før 1937 trenger bare ikke å ha minst 10 års trygdetid før 1967 i Norge for å få full tilleggspensjon.

 • Kalle

  Ja,men det var ikke poenget.les innlegget jeg svarte på :)

 • Kalle

  «Et faktum er at nordmenn blir diskriminert innen enkelte av godene innen Husbankens støtteordninger» Kan du nevne ETT eksempel?

 • Kalle

  Han har ikke annet å komme med,bare gi opp å få ett ordentlig svar…

 • Kalle

  Hvilke ord og uttrykk snakker du om?Jeg kjenner godt til den bygda,men har ikke sett noen ord derfra i Tjomlid`s innlegg…

 • Skepsist

  Det er greit nok det, men da får dere være ærlige og åpne på at dere aktivt går inn for en politikk som bygger ned velferdsstaten sakte men sikkert.

 • Vibi

  Takk for at du redegjør så godt hvordan alt egentlig henger sammen. Men jeg er redd for at de som vil tro at flyktningene får mer enn oss uansett vil klare å dikte opp urettferdighet. De vrir og vender på sannheter til sin egen fordel, bare les enkelte kommentarer under..
  Nå står vi ovenfor en midlertidig flyktningekrise hvor alle må bida. ALLE. Det vil ikke bare si alle landene i europa, men også alle innbyggere. Sammen kan vi løse dette raskere. Vi må tenke større. Ikke bare nasjonalt, men universalt. Hvordan kan vi løse klimakrisen om vi ikke løser flyktningekrisen?

 • Flemming Mathisen

  Etter hva jeg kan se av bildet er det snakk om uføretrygd, ikke alderspensjon. Regner med at hverken Tore eller Aman er alderspensjonister ved fyllte 32 år?
  Foreldre, slektninger og nordmenn ellers har vært med på å bygge oppe retten til en slik yttelse, og derfor kan det synes urettferdig at en utlending som kommer hit får de samme rettigheter. Tror ikke en nordmann hadde fått så mye som en krone om det var omvendt.
  Det kan også være at Tore har hatt helseproblemer gjennom mange år og har derfor ikke kunnet opparbeide seg noe særlig tilleggspensjon, og har derfor kun rett på grunnpensjon og særtilegg, selv om han har hatt jobb i flere år.
  Aman derimot får like mye uten å ha løften en finger.

 • chiron69

  Veldig godt forklart. Jeg hører ofte at «de (innvandrere og flyktninger) får nye møbler,mens nordmenn alltid må kjøpe brukt,om de må leve på sosialhjelp. Og at «de» får sykkel, ja tilogmed bil, mens man selger bilen til en nordmann om man lever på sosialhjelp. «Dette er for at de ikke skal føle seg utenfor»,sier de da også alltid..
  Hvor kommer all denne misinformasjonen fra, kan man jo spørre seg?

 • chiron69

  Men en ting som er sikkert, er at jo flere tsosialhjelpsmottakere og rygdede det er i dette landet, uavhengig om de er norske,pakistanske, eller somaliske, vil alle få mindre til velferd og pensjoner, dersom man ikke kan jobbe. Det sier seg fel selv, ;-)

 • Sølvi Tveit

  Åja..nå ser jeg det på den linken du la ut.

 • Det er snakk om pensjon. Det står jo både i teksten og lovparagrafene det henvises til handler om pensjon. De får ikke denne pensjonen før de er 67 år, men noen mener visst at Tore og Aman blir ulikt behandlet og at det er urettferdig.

  Aman får like mye uten å løfte en finger, ja, bortsett fra den lilel bagatell at han har fått innvilget flyktningstatus, noe som krever en ganske dramatisk fortid. Han har måtte flykte fra evt tilleggspensjon, eller tilsvarende goder, han har opparbeidet seg eller rett på i sitt hjemland. Han kommer altså til Norge uten noe.

  Hvordan foreslår du vi skal løse det? Skal vi ikke gi Aman noe når han blir 67 år? Skal han sulte? Skal han måtte søke om andre sosiale stønader for å overleve slik at kostnadene for det norske samfunn uansett blit det samme? Det ville jo vært en tap/tap-situasjon.

  Det finnes bare en annen løsning på dette, og det er å ikke ta imot flyktninger. Hvis du mener det, er det i så fall en helt annen debatt. Men gitt at vi er forpliktet til å ta imot flyktninger (noe som bare skulle mangle, etter mitt syn), er det best for alle parter at de også får minstepensjon.

  Husk også at dette er folk som ikke har kostet det norske samfunn noe i alle årene før de kom hit. Denne Tore med store helseproblemer så han ikke kan jobbe, har kostet Norge enorme summer i løpet av sitt liv. Ergo er det nok vesentlig rimeligere å gi Aman minstepensjon enn å gi Tore det samme.

 • Skepsist

  Du mener faktisk at etnisitet er et utdatert konsept? Skal man le eller grine?

 • Samfunnsbyggern

  Hørt om Marshall-hjelp!

 • Gunnar Tjomlid, Libertinius henviser til NAV.no sine sider, og her fra lovdata.no er det eksakt samme betydning:

  https://lovdata.no/dok…/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_3…

  3-2
  «En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.»

  3-3
  «En flyktning (§ 1-7) som er medlem i trygden, får fullt særtillegg uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid.»

  3-9
  «Det
  er et vilkår for rett til tilleggspensjon etter denne paragrafen at
  vedkommende har minst 10 års trygdetid før 1967. Dette kravet reduseres
  med ett år for hvert år vedkommende er født etter 1927. Bestemmelsene i
  dette leddet gjelder ikke for flyktninger (§ 1-7) som er medlemmer i
  trygden.»

  Det er da virkelig ikke rart at du får hele kritikken din til å se riktig ut når du *utelater* relevante deler av loven, og i tillegg bruker en jurist som tolker disse paragrafene og gir dem et innhold som ikke er å spore i loven.

  Det blir litt som at jeg skal sitere deg på noe helt ute av kontekst og fremstille det som dine meninger, helt motsatt av hva du egentlig står for. Du skjønner at dette er uredelig?

 • Flemming Mathisen

  Mener du at det er mulig å få alderspensjon i en alder av 32 ??
  Du må jo holde deg til realitetene, i en alder av 32 kan det kun være snakk om at de får uføretrygd, i 2014 het det uførepensjon, men i 2015 omgjort til trygd. Ut i fra dette, kan det ikke være snakk om annet en uføretrygd. Hvis det da ikke er noe nytt, en innvandrer på 32 år får alderspensjon…? Og det som står i rammen du viser til er følgende: «Gis automatisk full grunnpensjon etc..» Og det er jo ikke riktig, fordi det er snakk om grunnbeløp, ikke grunnpensjon. Og grunnbeløpet er på 90000. En enslig ufør får da grunnbeløpet ganger 2,48. Ca 223000.
  Fordelen for Tore er at han kanskje har en forsikring, og da har han en høyre utbetaling, men det er jo noe han har betalt for.

  Så her, slik jeg ser det, tar dere begge feil.

 • Paragraf 3-2 og 3-3 omhandler det som til sammen kalles minstepensjon. Samme som Ola Nordmann får. Paragraf 3-9 gjelder de født før 1937. Jeg gar henvist til hele loven. Det er du som her siterer selektivt.

  Hint: gå inn og les hele 3-9. Lør deg hva et ledd betyr i denne sammenheng. Les paragrafene tittel. Se om det går opp et lys for deg. Spesielt om du også samtidig skjønner hva overkomoensasjon betyr. Velkommen tilbake når du har gjort denne øvelsen.

 • Tara Kan

  Jada, og det kan sikkert Syria og andre stater også få siden fra verdensamfunnet, det var også flere land som takket nei til Marshall-planen.

 • Tara Kan

  Tror nok sikkert at forfedrene til Tore har betalt inn litt skatt og andre avgifter slik at etterkommerne skal ha det bra ?

 • Tara Kan

  Mener du f.eks. en svenske og en somalier ?

 • Samfunnsbyggern

  Kun kommunistiske stater og østblokkland som ble tvunget av Sovjetunionen til å takke nei. Jugoslavia sa ja, men de allerede brutt med Stalin. Europa fikk generøs hjelp fra USA da vi lå nede, savner litt generøsitet hos mange i denne debatten. Vi glemmer visst at vi er en del av verden, og at mennesker flest er som oss, de ønsker et godt liv, og vil helst greie seg selv på veien mot det. Litt starthjelp må vi unne vanskeligstilte. Det vil betale seg flerfoldige ganger i denne og kommende generasjoner.

 • Christen Krogvig

  Det virkelig store problemet er at flyktninger som opptrer slik nordmenn gjorde under Andre verdenskrig, dvs. flyktet til et naboland, får svært lite. De som derimot har ressurser til å ta seg til Norge, koster oss i gjennomsnitt 4,1 millioner. (http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel325140.ece)

  Dette er ikke bare himmelropende urettferdig. Det bidrar til masseinnvandring av mennesker til Norge. Og ettersom vi ikke har uendelig med penger, går dette på bekostning av folk som flykter en kort distanse.

 • Tom Lund

  Det du skriver her er ikke helt samt HR. Tjomlid. En som kommer inn til Norge som annen innvandrer enn flyktning/Asyl flyktning og de er denne gruppen som er størst. Blandt annet de som kommer inn som arbeidsinnvandrer eller gjennom familie gjenforening. Disse klarer aldri å opparbeide seg de samme rettighetene som en Nordmann eller en asyl/flyktning som har sær regler. Og det er her urettferdigheten er. En som kommer inn til Norge som familie gjenforening og er 47 år, arbeider i Norge i 20 år, får kun 20/40 deler minstepensjon. Dvs ca 4500 kr. Pr. Måned.
  Ikke akkurat mye å skryte av. Ei heller er det så rettferdig som du skal ha det til. Hvorfor er det ikke like regler for alle de som kommer inn til Norge som innvandrere, uansett om de er flyktning eller ikke ? Alle mennesker som bosetter seg og får innvilget oppholdstillatelse burde kunne oppnå akkurat de samme rettighetene, men det gjør de ikke.

 • Om du ikke får flyktningestatus, gjelder ikke disse reglene nei. Folk som arbeidsinnvandrer etc har jo i prinsippet kommet frivillig, og må antas å ha hatt muligheter til å opparbeide seg pensjon i hjemlandet. Realiteten er vel at det ikke alltid er slik, da ikke alle land har disse muligheter, men poenget er vel at Norge ikke kan ta ansvaret for det (så kan man mene hva man vil om det, men det er ingen diskriminering overfor etniske nordmenn i det minste).

  Vi kan derimot som et minimum sørge for at folk som må flykte fra alt de har, inkl eventuelle opparbeidede pensjonspoeng og øvrige penger, får minstepensjon å leve av i sin alderdom i Norge.

 • Simen Lindviksmoen

  Det stemmer jo bare delvis. Rundskrivet presiserer at det er Utlendingsdirektoratet som avgjør hvem som kan regnes som flyktning i Norge. Det er utlendingsloven som gjelder, ikke flyktningkonvensjonen. Flyktningdefinisjonen i utlendingsloven 2008, som UDI anvender, omfatter de som møter vilkårene i flyktningkonvensjonen art. 1 A, men også de som i hjemlandet risikerer alvorlig skade av andre årsaker, se lovens § 28 (1) b. Altså en vesentlig større personkrets enn du hevder, men korrekt nok ikke de (få) som får opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn («humanitært grunnlag»). https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/sentrale/utlendingsloven/kap4/28/

 • Karin Elise

  Men dette gjelde vel kun for kvoteflykningee. Det bør isåfall nevnes i tekst over, om ikke virker det svært misvisende da man lett kan anta at dette gjelder alle «flyktninger»

 • Ole J

  Du må nesten lese noen blogginnlegg, så ser du det sikkert selv. Tjomlid leser bare noen promille av kommentarene, og «tilfeldigvis» var det jeg skrev interessant;)

 • Geiroh

  Kan du ikke også lage en blogg ang kildeskatten og hvem som må betale og hvem som slipper? – og hva den gir i retur til de som betaler den…

 • Joanna

  Jeg er fra Polen, gift med Nordmann. Hvis jeg forsår alt korrekt, så må jeg bo i Norge i 40 år for å få rett på full pensjon, altså til jeg er 71. Ellers kan jeg få litt pensjon fra Polen for de årene jeg jobbet der… 50 kr per måned, kanskje… ja vel…dette blir ikke lett.

 • Nordpolen

  Men hvis du har bodd f. eks. 37 år i Norge når du pensjoneres, så får du 37/40 (altså, nesten hele) pensjonen utbetalt.

 • Heidi Therese Solvolden

  Jeg fatter ikke dette helt jeg. Har selv stått på det lokale NAV-kontoret og spurt om hjelp i en håpløs situasjon der familien min (annenhver uke henholdsvis 4 og 7 personer) kun fikk engangsstønad i fm fødsel etter ufrivillig å måtte ta permisjon uten lønn et år pga manglende barnehage/dagmamma (ca. 36000 kr). Dette var eneste vi hadde bortsett fra barnetrygd for 2 hele og 3 halve barn. Ingen annen inntekt selv om vi gjerne ønsket det. Svaret vi fikk av NAV var: «dere er ikke innvandrere så dere kan ikke få …(de ramset opp 3-4 stønader jeg ikke husker hva heter). Dere er ikke enslig forsørgere så dere kan ikke få …(de ramset opp 2 stønader til). Hvis dere ikke skal flytte fra hverandre da?» Dette spørsmålet kom som et sjokk, vi hadde absolutt ikke planer om det og svarte selvsagt «nei». Det neste NAV sa sjokkerte meg enda mer: «Da kan ikke vi hjelpe dere. Dere kan ikke låne av noen da?» Jo, vi kunne låne, og gjorde det. Så når et år var gått, vi hadde fått barnehageplass og jeg skulle tilbake i jobb, hadde vi en kredittkortgjeld på 170.000 kr. Den sliter vi med fortsatt. Vi har fortsatt bare en inntekt og hjulene går ikke rundt uten ekstra jobbing. Det er ikke slik systemet burde vært, men det er realiteten, dessverre.

 • Kalle

  Har lest mange av de,er derfor jeg spør.Kan du ikke svare på spørsmålet så kan du bare si det,ikke gidd å prøve deg på avsporinger sånn som du pleier…

 • 3-9 betyr «paragraf tre» og «niende ledd,» hvilket betyr at en relevant del av leddet utelater du. Den delen du utelater annulerer hele kritikken i bloggposten din (at du mener du har rett og Libertinius tar feil).

  Libertinius’ kritikk ved bildet du lenker til er rettet mot at vi ikke har likhet for loven.

  Så enten utelater du relevante deler av loven (3-9 i.f.) for å kritisere en stråmann, eller så har du ikke skjønt hva Libertinius’ bilde betyr og du kritiserer ditt eget spøkelse. Et tredje alternativ er at du skjønner Libertinius’ kritikk, men at du her argumenterer for ditt perspektiv ved bruk av Stråmen og Ad Hominem, dog burde du vite at slikt blir regnet som vektløse «argumenter» i intellektuelt redelige debatter.

  La meg sitere deg:
  «Likevel finner enkelte det lettvint å bare avfeie min tidligere oppklaring med «jammen Tjomlid er bare en blogger som synser», på tross av at jeg altså lenker til lovverket som alle kan lese selv.»

  Jeg dømmer ikke folk fordi de skriver en blogg. Dersom innholdet er empirisk synes jeg det er viktigst. Problemet her er at du tar for gitt at folk *ikke* vil lese lovverket selv, men det gjorde altså jeg.

  Ellers stiller jeg meg litt undrende til uttalelsen din hvor du kun kommer med en apell til følelser (også en logisk feilsluttning):
  «Jeg håper og tror de fleste kan enes om at det ville være grovt urimelig
  om en flyktning skulle få den lille minstepensjonen avkortet fordi han
  var så «privilegert» å måtte flykte fra hjemlandet sitt – og eventuelle
  opparbeidede pensjonsrettigheter der.»

  Hva er egentlig alternativet til en flyktning? Bli og dø eller å flykte og leve? På hvilken måte gir dette folk automatisk rett til å grafse i lommebøkene til folk som jobber hele livet sitt for å sikre sin egen pensjon?

  Jeg fortsetter:
  «Vi pauser igjen. Det kritikerne her ofte roter med, er at de tror grunnpensjon er noe man opparbeider gjennom et yrkesaktiv liv. Det er som nevnt feil. Det er tilleggspensjon man jobber seg til. Dette får ingen flyktning uten å jobbe. Her er det ingen forskjell på Tore og Aman.»

  Igjen ignorerer du 3-9 i.f.

  «Så ja, kritikerne har rett i at det er en forskjell hva gjelder dette ene særtillegget, altså overkompensasjon. Men det gjelder ikke flyktninger generelt. Det gjelder en ørliten subgruppe flyktninger som er født før 1937.»

  Igjen. 3-9 i.f.

  «Her trer altså fornuft og empati inn. Hvis en flyktning har jobbet og
  opptjent tilleggspensjon i sitt hjemland, er ikke dette penger han kan
  få utbetalt – nettopp fordi han er flyktning. Det er en pensjon han har
  mistet. Derfor tilbyr Norge en kompensasjon for dette, til de aller
  eldste av flyktningene. I all rettferdighet.»

  Apell til følelser.
  For all del, flyktningen ville ha opplevd stor økonomisk krise dersom dette var tilfelle, men hvordan er det rettferdig å grafse i andres lommebøker som har jobbet hele livet for å tjene opp til egen pensjon?

  «Dette er ikke diskriminering. Det er rettferdighet.»

  Å diskriminere betyr «å velge.» Så du har rett i at folk ikke får velge, de får ikke diskriminere. Men eksakt hva er det som er rettferdig med å ta andre sine penger slik at en selv kan føle seg snill når en gir dem til andre?

 • Tobb86

  Så var det dette med argumenter da.

 • Tobb86

  Så man skal straffes/belønnes avhengig av hva ens slekt har gjort? Tror ikke det prinsippet er gjeldende i norsk forvaltning.

 • Tobb86

  For et lass med intetsigende pjatt. Du er en skam for deg selv.

 • Nei, de er feil. Et ledd er et «avsnitt» i en lovparagraf. Unntaket Libertinus viser til gjelder altså kun et ledd i § 3-9, ikke hele pararafen. Hele paragrafen omfatter fortsatt kun de født før 1937 (jf paragrafens tittel), uavhengig av unntaket i paragrafens ene ledd.

  Det er merkverdig at dette må hamres inn så mange ganger.

 • Her er en som kanskje forklare det enda tydeligere enn hva jeg klarer.

 • Ok. Jeg har oppfattet «ledd» på feil måte. Og for det skylder jeg deg en unnskyldning. Beklager!
  Men i så tilfelle har du i grunnen bare bevist Libertinius rett. Loven gjør forskjell på folk. Det er det eneste Libertinius kritiserer. Og hva som er anstendig å gjøre eller ikke burde man ikke provosere frem ved bruk av tvang.

  That’s all.

  Økende rasisme blir bare en selvoppfyllende profeti med slik politikk.

  Husk på at staten håver gjennomsnittlig inn ~70% av folks inntekt i samlede skatter og avgifter.
  Jeg er sikker på at det er mange som frivillig ville ha hjulpet disse flyktningene, men når man sitter igjen med 30% av inntekten sin er det begrenset hvor mye en selv kan gjøre. Det anstendige er altså å ikke basere et samfunn på tvang mot fredelige mennesker, slik at du og alle som måtte bry seg har mer enn nok til overs å hjelpe flyktningene med.

 • Flemming Mathisen

  Ikke bo, men jobbe.

 • Ricky Halvorsen

  Vel, så hvis jeg har forstått det riktig, en ny ankommet flyktning
  automatisk skal få bedre pensjonsordning enn meg, fordi han/hun er flytning. Kanskje
  litt smålig av meg, men jeg må si at finner dette litt urettferdig. La meg
  forklare litt her, selv er jeg etnisk norsk men født i utlandet. Ble fast
  boende i Norge siden jeg var nitten, tok høyreutdanning i Norge og hadde fastjob
  i staten så vidt i ti år. Nå er det slik at jeg har flyttet ut av Norge etter
  20 år her, og kommer til å miste mest sannsynlig alt form for pensjonsordning. For
  alt del, jeg syns 40 år gammel Aman skal føle seg velkommen og ikke minst få
  seg noen penger, men kan ikke la være å tenke at jeg har falt mellom to stoler
  her.

 • Det kan virke som om du mener at «flyktning» = «innvandrer». Slik er det ikke. En flyktning er en FLYKTNING. En som har flyktet fra alt, normalt mot sin vilje, mistet all inntekt og eventuell pensjon i hjemlandet. Å sette dette opp mot deg selv som FRIVILLIG har valgt å flytte, og FRIVILLIG har valgt å ikke være medlem i folketrygda (og dermed sikre din norske pensjon), blir noe merkverdig.

 • Tjomlid trenger bare å spørre seg selv hvor mange i verden som tilfredstiller ene kriteriet.. Som en landsforræder så håper jeg han lar sin familie i stikken først som vanlig kutyme er..

 • Tjomlid og alle venstreidioter bør få sin egen flyktningleir sammen med sine nye gode landsmenn! Så vi slipper borgerkrigen som kommer …

 • Enkommentator

  Du tenker på slike som dette?
  «Sett noen artige nazi-videoer i det siste?» Avsender? Tobb86

 • Ricky Halvorsen

  Jeg skjønner hva du og mange andre mener om det, de er flytninger og jeg har frivillig utvandret fra Norge, de får rett til pensjon og det får ikke jeg lenger. Og det høres nok veldig rettferdige ut for dere som sitter igjen i gode Norge, og kanskje har dere rett til og med. Men for meg, ser det ikke slik ut, jeg elsker Norge, savner Norge og føler en sterk tilhørighet til Norge. Men drømmen å kunne vende tilbake til Norge i mine eldre dager kommer nok til å forbli nettopp det, en drøm, da det blir vanskelig å dekke den daglige levekostnad med en utelandspensjon i et så dyrt land som Norge. Men, jeg kunne vende tilbake til Norge nå, ikke sant? Tja, om livet hadde vært så enkelt som det.
  Så, er det lov å føle misunnelse for flytningene som kommer til Norge? ikke på hva de har gått gjennom selvsagt, men av alt det får igjen av Norge, et fremmed land som jeg vil påstå at de fleste ikke føle noe tilhørighet til. Er det så galt av meg å kunne ønske at Norge kunne ta vare av sine expats som av sine flytninger? Som sagt, jeg er bare et menneske med følelser som elsker Norge, og iblant føles ikke gjengjeldt, og det suger big time. Men som “du/dere” sier, det er nok sikkert rettferdig.

  2015-09-21 22:14 GMT+02:00 Disqus :

 • Ingar Nordby

  Det jeg ser som det største «Hvis» her, er vel om noen av disse flyktningene har noe som kan kalles en opparbeidet pensjon/ trygd i hjemlandet..!!!! Ser det blir henvist til dette ved flere anledninger og hvor stor er sjansen for at disse faktisk har opparbeidet seg noe de kan kalle pensjon/ tygd. Har Syria, Eritrea, Afghanistan osv slike ordninger.!!
  Og har det egentlig noe å si når folk først har gått av med pensjon. Jeg personlig er mye mer opptatt av den trygdesvindelen som begås av unge/ voksne mennesker fra Inn og ut-land.. :(

 • Mads Eriksen

  Libanon har 1,5 milioner. De klarer seg så langt helt utmerket.

 • Mads Eriksen

  På tross av brenningen av Finnmark stilte Norge bedre etter krigen. Både hva gjelder infrastruktur og produksjonsmidler. Ingen tvil om at brenningen av Finnmark var en tragedie. Men å sammenligne den med det som skjer i Syria og andre deler av midtøsten er litt historieløst.

  Det er absolutt flest flyktninger idag i land som ligger i nærheten, spesielt Libanon. Det kan være mange grunner til at folk ikke flykter den veien. Å tro at det bare er avstand som gjør en reise problematisk blir for enkelt.

  Jeg har heller ingen problemer med å tro at også flyktninger kan spekulere i hvor de ønsker å ende opp. Er det moralsk problematisk? Kanskje. Betyr det at man skal slutte å ta imot flyktninger? Absolutt ikke.

 • JennyDahlBakken

  Hei! Beklager seint svar. Her er en del tall og kart som viser folkevandringer til, fra og på det europeiske kontinent:

  http://www.medievalhistories.com/early-medieval-europeans-were-migrants/

  I tillegg vet man at Europa har blitt bosatt i flere faser, først fra Afrika (der de første menneskene oppsto) og siden av et annet folkeslag fra Asia, så selve «grunnlaget» for europeerne er også heterogent, selv om man teknisk sett kan si at alle mennesker kommer fra de samme stamforeldrene om man går langt nok tilbake.

  Eksempler på forskjellige etniske folkegrupper som har bodd i Europa i hundrevis av år, selv om de har røtter et annet sted, er romani- og romfolk (dette vil ikke mange vedkjenne seg, men deres historie i Europa er hundrevis av år gammel) og jøder. Hele konseptet med at europeere er ett folkeslag er også ganske absurd, opprinnelig består det av utrolig mange forskjellige folkeslag (som du kan lese mer om her: http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?ParagraphID=bbv) Andre folkeslag som det finnes synlige genetiske spor etter i Europa er berbere (opprinnelig fra Nord-Afrika) og mongoler (Djengis Khans gener finner du ifølge flere undersøkelser i så mange som 1 av 200 menn, som da er direkte etterkommere etter den store hærføreren), persere m. fl.

  Mennesker har alltid reist og alltid handlet med hverandre. De norske vikingene som dro til Amerika handlet med urbefolkninga der, det gjorde de også med dorsetfolket på Grønland (men siden de her konkurrerte om samme ressurser ble forholdet noe problematisk, begge folkegrupper døde ut før inuittene kom, også de fra Amerika). Skandinaviske handelsmenn dro henholdsvis østover, sørover og vestover, og i tillegg til Amerika endte de blant annet ved Svartehavet, i Russland og i Jerusalem. Britene var helt gærne etter kinesiske varer og produserte også «kopier» av for eksempel kinesiske møbler, komplett med inngraveringer i kinesisk stil. En slik kopi står i dag på Oslo Bymuseum, da det ble kjøpt av en norsk adelsfamilie på 1700-tallet. I Afrika fantes det store handelsimperier, blant annet i Mali, som handlet både med Asia og Europa. Grekerne, romerne, perserne er alle folkeslag som spredte sin innflytelse langt utover sine lands grenser. Alt vi vet om kultur sier at den er i konstant endring gjennom innflytelse utenfra og også endringer innenfra ettersom samfunnet endrer seg, kultur har aldri vært statisk.

 • Lars Pedersen

  Med et snev av skepsis ville du sagt noe om hva denne såkalte flyktningestrømmen vil koste oss. SSB har sagt 4,1 millioner kroner pr stk som kommer fra ikke-vestlige land. Hvor mye mer enn 4 millioner kroner koster hver «flyktning» oss? 8 millioner? 10 millioner?

  At de får gratis pensjon betyr bare at vi må ha en pensjonsreform hvert 10 år fra nå til det tidspunkt der det ikke er noe igjen å reformere. Men det er jo bare småtteri mot de egentlig kostnadene på disse menneskene som kommer hit og aldri drar igjen. Bolig og trygd + alle mulig andre ordninger i yrkesaktiv alder er jo det som virkelig koster her. Det er så mye som ikke stemmer i denne «debatten» at her er det mye å ta tak i. Hvor mye mindre ville det koste Norge å legge inn alle de «flyktningene» som kommer hit på hotell i lavkostland resten av livet kontra å hjelpe de her med de kostnadene som det innebærer?

  Hva er planen videre? Det eneste som er sikkert er at det vil komme enormt mange flere «flyktninger» i tiden framover enn det har kommet til nå. Og når disse langt flere har kommet vil det komme enda flere. Bare i Afrika blir det 1 mrd flere mennesker de neste 30-40 årene. Hva er planen for disse?

  Å ville gjøre som Ole Brumm, altså begge deler – hjelpe her hjemme til 10 mill pr stk og samtidig hjelpe andre steder til 3 kr pr stk, er så til de grader kynisk og kaldt at man kan begynne å lure på hva som ligger bak. Hva er dette slags hykleri? Er det virkelig så viktig for hele venstresiden inkl sentrum og store deler av Høyre å bli oppfattet som solidarisk? Dere har hatt et helt liv på dere til å virkelig være solidariske men isteden brukte dere 30 000 kroner på ferie hvert år. Eller på PC/Mac. Eller på ungene deres. Eller på bil. Eller på hus. Eller på ny kjøkkeninnredning. Istedenfor å være solidariske. Men jeg skjønner. Det er egentlig ikke det dette går ut på. Det er å bli oppfattet som solidariske blant andre med samme religion som faktisk er det viktige.

 • Maxima Mauser

  Hva er poenget ditt med dette lange innlegget? Å påstå at ikke nordmenn og europeere er innfødte eller urbefolkningen i Europa? Fordi folk alltid har vandret, fordi europeere er blandet fra før? Men det er jo også samene og alle disse andre minoritetene du nevner, uten at det svekker deres historiske rett til sine tradisjonelle landområder. 15 av dine 16 forfedre kan feks være tyske, norske, danske, spanske…, men har du 1 samisktalende oldemor, så kan du melde deg inn i samemanntallet. Så utvannet er samene. For selv om du er født og oppvokst i Oslo, og har kun en samisk oldemor, får du flere rettigheter i Finnmark enn det ikke-samer født og oppvokst i Finnmark har. Feks multeplukking, reindrift, snøscooterkjøring. Alle folkegrupper er et lappverk, det er også samer, indianere og palestinere. Men det gjør likevel ikke at de mister sine historiske rettigheter til sine landområder. For en definerer innfødtes rettigheter opp mot de sist ankomne. Palestinerne var feks kun arabere før 1948, nå definerer de seg som genuint folkeslag, etter opprettelsen av staten Israel. Nå som afrikanere og arabere folkevandrer inn i Norge og Europa, så definerer også europeere seg stadig mer som urbefolkning i forhold til disse sist ankomne. Etniske nordmenn blir derfor straks Norges andre urbefolkning. Og de etniske nordmenn som ønsker, har straks krav på samme urbefolkningsrettigheter som samene allerede har i Finnmark. Dagens demoniserte høyrekstremister blir nok morgendagens europeiske urbefolkning, hvis behandling blir det globaliserte Europas største historiske skam og skjemsel.

 • Thomas Halvorsen

  Så glemte vi det store antallet uførepensjonister i begge leire. Igjen.

 • Thomas Halvorsen

  Skulle virkelig ønske at du ikke hadde så rett…

 • Det handler om mennesker! Klart vi skal hjelpe de som har mindre enn oss selv. De som mener noe annet har et menneskesyn jeg ikke vil være bekjent med. Vi i Norge har mer enn nok. Ja til å dele godene!!!

 • Gregers21

  Tjomlid, når skal du skrive en post om at kun 1 av 5….. EN AV FEM…. flyktninger eller hva man skal kalle de er fra Syria ? Og at 70% er menn….. Jeg mener… hadde noen reagert om flyktningene som dro til Sverige fra Norge under andre verdenskrig så var det bare 1 av 5 som var nordmenn ? Hadde det begynt å ringe noen alarmbjeller noe sted da eller ?

  Og dere liker jo å sammeligne disse 2 tingene…

 • Fem_over_4

  Rimelig frivillig å gå gjennom et kontinent av fred før du kommer frem til den freden du liker best.

 • Vaiders

  du må være et kukkhue?!

 • Trond Groven

  Tjomslid,

  Folketrygdloven er ganske klar på dette. Det står ikke nevnt med et eneste ord om rettigheter til egen pensjon i §3.2 eller §3.3 om botid, men derimot brukes begrepet trygdetid.

  Folketrygdlovens §3.5 sier noe om trygdetid.

  Som du leser under «har vært medlem i trygden».
  Medlem i trygden blir man som arbeidstaker og betaler trygdeavgift over skatteseddelen. Dette med sammenblanding med botid jfr. §17.4 gjelder ytelser til gjenlevende ektefelle. Les §3.2, åttende ledd om botid og hvilke paragrafer den knyttes til.

  «Som trygdetid etter kapitlene 16, 17, 18 og 19 regnes tidsrom etter 1. januar 1967 da en person fra fylte 16 år til og med det året han eller hun fylte 66 år, har vært medlem i trygden med rett til ytelser etter pensjonskapitlene. Også tidsrom mellom 1. januar 1937 og 1. januar 1967 regnes som trygdetid dersom vedkommende da ville ha fylt vilkårene for medlemskap som nevnt.

  I tillegg regnes som trygdetid kalenderår da medlemmet fyller 67 til og med 75 år og opptjener pensjonspoeng.

  Et kalenderår som medlemmet har opptjent pensjonspoeng i, regnes som et helt års trygdetid.»

 • Johan Blake

  Kan du fortelle meg hvilken planet du skriver fra? Minstepensjoen er minstepensjon. Det er det minste beløpet man får utbetalt. Det virker ikke som du har gått så lenge på skole etetr norsken å bedømme.

 • Tom Lund

  Du burde sette deg inn I reglene før du kommenterer. For å få minstepensjon må man ha 40 års botid I Norge. Har du mindre botid enn dette får du en avkortning. Har du f.eks bare bodd og arbeidet I Norge I 20 år får du 20/40 deler av en minstepensjon. Dersom du tror I din uvitenhet at minstepensjon er minstepensjon tar du veldig feil, men her kan du lære deg noe nytt. I 2006 ble det innført såkalt supplerende stønad for utlendinger som ikke har nok opptjeningstid i folketrygden til å få minstepensjon.Denne supplerende stønaden må man saksbehandle hvert år.Du kan sikkert lese deg litt opp her :

  https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Andre+pensjonsordninger/Relatert+informasjon/Minstepensjon.1030.cms

 • Johan Blake
 • Johan Blake

  Du må nok finlese dette brdre. Dette gjelder ikke flyktninger.
  https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/%C2%A7+1-7+Flyktning.147648.cms

 • Øyvind Tronstad

  Etter 40 år på verksted ble jeg pensjonist i vår og får kr.13100.-pr mnd. fra NAV!Flyktning på intro.kurs får 15000.-!Håper at FrP får redusert pensjonsranet fra 15til 10% fra neste år og videre til null.Vet noen om intro.kurs fra NAV om å «overleve på liten pensjon»!

 • Peter H B Andersen

  Veldig bra skrive! God orientering.

 • Utenfra

  Tore har ikke jobbeti 40 år, men får pensjon, Aman har ikke jobbet og får pensjon. Hvis Tore har hatt foreldre som har jobbet og betalt. og Aman har sine foreldre i hjemlandet, teller ikke det i denne sammenhengen? Her er tross alt en tidslinje der etniske nordmenn med forfedre og barn jobber og betaler inn til fellesskapet. Ikke glem det da i denne sammenhengen.

 • Utenfra

  Tore er faktisk vårt ansvar Hildepia. Og av en eller annen grunn, så er det bare de fra verdens elendighet som kommer hit til Norge som vi må betale pensjon til. I forhold til barn mange steder i verden, så er flyktningene/migrantene som kommer hit luksusturister.

 • Erik Hansen

  Du skyter og bommer.

 • Erik Hansen

  Tore har fødselsrett til disse pengene

 • Erik Hansen

  Flukt er frivillig flytting

 • alexanderramsland

  Alle skal få…..

 • GeirTvedthaug

  «Eneste forskjell er at Tore må ha bodd i Norge i 40 år, mens Aman kan få det selv om han flykter hit i godt voksen alder.»

  Altså er Tjomlid enig i bildet han refererer til. Det eneste bildet sier, er nettopp dette. At Tjomlid mener at alle bør kunne enes om at dette er rettferdig, som han skriver i neste setning, er hans personlige mening. De som sender bildet rundt i sosiale medier, mener at dette *IKKE* er rettferdig. Det er hele poenget. Bildet er altså ikke feil, men påpeker et poeng som Tjomlid bare synes er rettferdig. Det er jo dét han skriver rett ut.

 • Rune Berntsen

  Du svaksynte Tjomsen! Det bildet om Tore og Amman er visst ikke feil likevel… Dette iht. opplysninger fra NAV og HOD. Det som er noe feil med er deg i ditt naivistiske og venstrevridde verdensbilde hvor du nekter å forholde deg til realiteter. Fy faen!

 • Oyvind45

  Det er et annet poeng her, som både Tjomlid og du ikke adresserer. Tore er en norskfødt snylter med alle borgerrettigheter, og vi er stuck med han enten vi liker eller ikke. Vi kan ikke sende han tilbake noen steder, men det kan vi med mange Aman’er. Vi har en del Tor’er vi ikke kan gjøre noe med, men vi trenger egentlig ikke importere flere.

 • Siggen

  Kanskje han hadde familie der som ikke fikk familiegjenforening like lett som flyktninger ?

 • Andre Olesen

  Det er en stor svakhet i hva du skriver.
  De taper alt av opparbeidede rettigheter ved å bo i utlandet. Hvorfor skal de betale for å opprettholde rettigheter som allerede er opparbeidet?
  Aman får fulle rettigheter umiddelbart, mens de som har flyttet utenlands en periode mister retten til minstepensjon.
  (Ja, det er muligheter rundt dette)
  Likevel nordmenn diskrimineres kontra flyktninger.

 • Andre Olesen

  Du glemmer selvsagt dette:http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjett-2006/Statsbudsjettet-fra-A-til-A/Supplerende-stonad-for-personer-med-kort-botid/
  Alle innvandrere er gitt positiv forskjellsbehandling mot nordmenn med utenlands opphold.

 • Andre Olesen

  Du støtter diskriminering av nordmenn!

 • Andre Olesen

  Dette er positivt feil!
  De rødgrønne ga spesialregler som er mye mer liberale enn flyktningekonvensjonen i 2008.
  Pga disse har det nesten utelukkende kommet flyktninger de siste årene. Opphold på humanitært grunnlag finnes nesten ikke lenger.

 • Odd Wilmann

  Du må bo i Norge i 40 år for å få full minstepensjon. Du er jo ikke asylinnvandrer.

 • Odd Wilmann

  Jeg tror du må finlese selv.
  Innvandrere må ha botid i Norge for å få minstepensjon.
  Men det gjelder ikke for asylinnvandrere – asylinnvandrere får hele retten straks oppholdstillatelsen er i orden – det er en del av det såkalte «gullkortet».
  Andre innvandrere f.eks. ektefelle med familiegjenforening til Norge, må ha botid og den blir avkortet hvis man har mindre botid enn 40 år.
  Innvandrerne har skaffet seg informasjon om dette også blant sine venner og bekjente og er bedre informert en den vanlige nordmann. Det er m.a.o. om å gjøre å bli definert som asylsøker, derfor kommer de i hopetall til det landet som har de beste ordningene.

 • Benthe stornes

  jeg kjenner flere som forteller at de sitter å skryter av at norge er lettlurte. de får minstetrygd og litt til og de betaler ikke husleie og strøm. da er det vel urettferdig. lurer på om de også mistet en del under nye reformen 2015 . jeg har jobbet stort sett siden jeg var 17 år med stopp i skolegang og barn. så skadet jeg meg og ble ufør. i fjor så mistet jeg 700 i mnd. det er ganske mye penger per mnd for meg som har utbetalt 14500 i mnd nå. oppgang hvert år i mai.. hadde jeg ikke mistet det så hadde jeg hatt 15200 nå. hvis jeg også fikk fri husleie og strøm hadde jeg hatt det fint.

 • Torstein

  Akkurat som jøder til Tyskland i 1943.

 • Kjell-Christian Bjerkeli

  Flyktning er noe man er til man har kommet til første trygge land. All reising utover det er kun gjort i økonomisk øyemed.

 • Xriz

  du snakker her om pensjon, men ta en flyktningefamilies utbetaling mot en norsk familie som lever på arbeidsavklaringspenger eller sosialtrygd så får du et helt annet bilde

 • Arild Thon

  ikke helt sant da, sjømannspensjon gies fullt når en har opparbeidet seg 40år i arbeid ,altså ikke bodd i Norge 40 år

 • Arild Thon

  hei ,ikke noe er gratis i Norge , vi alle betaler skatt vet du ,og disse skal brukes til bl.annet helse og velferd. Ingen i Norge får noe gratis

 • Arild Thon

  amman kan bidra ,men kun om få arbeid som gjør hans lønn større enn trygd etc. og uansett skal en ikke sammenligne Norske og flyktninger ,Norske skal ha det bedre , andre må komme etter

 • Arild Thon

  nei ,man sier ikke fra seg noe ved flytte utlands, men oppbygging av pensjon etc blir ikke større, om man ikke betaler selv inn. opptjent ytelser forsvinner ikke

 • Erik Karlsen

  Hvorfor skulle de behandles annerledes. De har jo bidratt med like lite som Amad. Dersom man flytter til Fillipinene er det fullt mulig å opprettholde sitt medlemskap i folketrygden. Det er bare å betale folketrygdavgift. Roar Sørensen valgte å ikke gjøre det. Hvor mye har han bidratt til det norske fellesskapet de siste 20 år ?

 • heider

  Har de trygderettigheter i Eritrea? Bare av nysgjerrighet.

 • Andrea Mduda

  Ikke alle har det valget, da frivillig medlemskap kun er for dem som har jobb i utlandet og kan vise til en inntekt. Jeg hadde jo bb i utlandet, som selvstendig, men da stolte dem ikke på at jeg ville oppgi nok inntekt og fikk ikke lov til å være frivillig medlem. Jeg synes likevel det er forskjell på om man flytter frivillig eller kommer som flyktning. Vi har en plikt til å hjelpe og vise medmenneskelighet og da blir det ikek alltid likt. Husk også at dette gjlder kun flyktninger/asylsøkere. Andre utlendinger som kommer hit, pga feks familieinnvandring med kone/mann, de mottar ikke en krone før de er i arbeid.

 • KalleAnka

  Ordningen koster ikke samfunnet noe? Det var da ikke måte på til konklusjon. Selvsagt koster ordningen samfunnet, hver ekstra mottaker av ytelser i Norge drar ikke akkurat ned tapet vi hvert år har pr hodet her på bjærget. Det oljefinansierte budsjettunderskuddet som stipuleres for 2016, det vil med rene tall bety at AS Norge taper rundt 40.000 kr pr hode i dette landet. På barnespråk betyr altså det at Norge er tjent med og holde folketallet nede. Nye hender og slike ting, det er ikke en utfordring vi har for øyeblikket, teknologi utvikles, så estimatene om behov for arbeidskraft bør nesten ikke fastsettes bombastisk for flere tiår frem i tid. Noen har vel fått med seg den fascinerende, og ikke så rent lite skremmende, utviklingen robotteknologien har stått for. Problemet i noen tiår frem blir vel helst at det ikke finnes tilstrekkelig med jobber til folk.

 • matberg

  og di øvrie vil leve på nav . å da virker det som invandrere kommer bedre ut en en nordmann

 • Albatross Einstein

  ….og min kone, født på Filippinene, og kom til Norge i 2010 som 32-åring. Hva er argumentet for at hun IKKE får ta del i den rause ordningen med at noen ikke trenger 40-års botid? Hva er forskjellen på en flyktning og en som kommer hit på familieinnvandring?

 • Anne-Lise Wie

  Jeg skulle bare ønske at bildet som illustrerer denne saken gjorde det klart at dette ikke stemmer. Et rødt kryss som kunne fortelle at dette er feil

 • Laila Grundtvig

  Kjempebra. God lesing:)