Unyansert og misvisende fra politiinspektøren

Skjermbilde 2016 08 11 23 31 11

Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Thomas Utne Pettersen, mottar i dag hyllester etter å ha skrevet et innlegg i Haugesunds avis, senere også gjengitt hos Nettavisen. Her oppsummerer han kriminalitetsbildet som at «Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter.» La meg se litt nærmere på akkurat det.

Det er flere problemer med hans utspill, men det første som slår meg er hvor uprofesjonelt det er for en høytstående representant for politiet med en slik ensidig, subjektiv, kildeløs og surrete tekst som bygger opp under fremmedfrykt. Arbeiderpartiets Stein-Erik Lauvås omtaler også kronikken som «useriøs». Det holder jeg med ham i.

La oss se litt på noen av politiinspektørens påstander.

Anekdoter, anekdoter, anekdoter

Pettersen starter med å beskrive en vanlig arbeidsuke. Her peker han på alle sakene i løpet av en uke hvor personer med opphav fra andre land er involvert. Selv om han i utgangspunktet skriver om flyktninger og asylsøkere, er eksemplene fra hans arbeidsuke mer diffuse.

På mandagen er det visst tre (ikke så vise) menn fra Midtøsten i arresten på grunn av narkotikalovbrudd. En av disse har ulovlig opphold i Norge. En har blitt norsk statsborger, mens den tredje vet vi ikke noe om. Så én av tre er altså flyktning og relevant for saken. Svak start, Pettersen.

På tirsdagen får vi høre om to nye narkotikalovbrudd, igjen med utlendinger som vi ikke vet hvorfor er i Norge. Norsk statsborgerskap har de i hvert fall ikke.

Onsdagen er visst en rolig dag for Pettersen. Eller kanskje han bare ikke fant det verdt å nevne de personer i arresten som ikke hadde utenlandsk opphav. Kanskje var det femten? Fire? Ingen? Vi aner ikke.

På torsdag blir tre personer innbrakt i arresten for knivstikking. To av dem er utlendinger. Som betyr hva? Er de svensker? Polakker? Irakere? Somaliere? Amerikanere? Vi vet ikke. Men det er ikke så nøye for Pettersen, fordi gitt at han har startet sitt innlegg med å peke på asylsøkere og flyktninger, antar nok de fleste at det også her er asylsøkere og flyktninger det er snakk om, og da er hensikten hans oppfylt.

Etter å ha beskrevet en tilfeldig og i følge Pettersen «normal» uke, uten noen form for dokumentasjon for at dette på noe som helst vis er statistisk representativt, får vi høre om en spesifikk uke, uke 30, 2016. Siste uken i juli. Denne uken fengsles tre personer med utenlandsk bakgrunn i hans politidistrikt. Vi får vite at én er fra Irak, men de to andre er ubeskrevet. Var de latviere? Briter? Spanjoler? Vi vet heller ikke her.

Dette er visstnok i hans politidistrikt, et distrikt som omfatter 32 kommuner og 511 000 innbyggere (rundt 10 prosent av Norges befolkning) hvorav 26 kommuner er i Rogaland, fem er i Hordaland og én er i Vest-Agder. Det er et ganske stort geografisk område. Beskriver Pettersen arrestasjoner knyttet til ett spesifikt lensmannskontor, eller alle i hele distriktet? Det presiseres ikke. Det høres likevel skremmende ut.

Men kriminaliteten synker jo, Pettersen!

Pettersen fortsetter med mer konkrete, dog fortsatt kildeløse og ubekreftede, tall:

I 2015 hadde undertegnede påtaleansvar for en rekke arrestanter med til sammen ca. 2.600 varetektsdøgn – 2.200 av disse døgnene var utenlandske menn.

Dette er tall fra 2015, og Sør-Vest politidistrikt ble etablert 1. januar 2016, så det er igjen litt diffust hvilket geografisk område Pettersen her referer til. Det er ikke usannsynlig at Pettersen snakker om tidligere Rogaland politidistrikt, og her viser statistikken for 2015 at det var 3179 innsettelser i arresten i 2015, hvorav 1433 registrert som «varetekt politi». Det interessante er at dette er en betydelig nedgang fra tidligere år, faktisk mer enn 20 % fra alle de seks siste foregående år, noe som får hans katastrofebeskrivelser til å virke noe merkelige. Hvis flyktningesituasjonen i 2015 gjorde jobben hans så vanskelig, hvordan kan det ha seg at det ikke har vært færre varetekter enn på mange år? Dette går jo rette veien!

Skjermbilde 2016 08 11 21 58 53

Snakker vi derimot om Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt, finner jeg ikke oversikt over varetekter, men kriminalitetsutviklingen basert på anmeldte forhold er ganske klar:

Skjermbilde 2016 08 11 22 05 53

Jøss, har du sett. Det blir stadig mindre kriminalitet også i dette politidistriktet. I snitt har det vært en nedgang på to prosent per år fra 2012-2015, mens det i 2014-2015 var hele 6 prosent nedgang. Mye av nedgangen skyldes nedgang i vinningslovbrudd, mens det har vært en (tilsynelatende) økning i seksuallovbrudd. Politiet forklarer disse som følger:

Seksuallovbruddene, og spesielt seksuelle overgrep mot barn, har vært viet mye oppmerksomhet de siste årene. Det er nærliggende å tro at det sterke fokuset har bidratt til økningen i anmeldelsene.

De utdyper videre at endringen i stor grad skyldes ny straffelov (iverksatt 1. oktober 2015) hvor også seksuell omgang med barn under 14 år nå registreres som voldtekt, at «tvungne internettovergrep» nå er voldtekt, og at blotting for mindreårige nå straffeforfølges mer. Videre skriver de at «tilbøyeligheten til å anmelde seksuallovbrudd er økende» grunnet et sterkt fokus på dette i media, i tillegg til at flere aktører har økt innsatsen for å avdekke lovbrudd, at politiet er mer deltakende i tverretatlig samarbeid etc.

Hva gjelder voldtekt er den største økningen i saker med barn under 14 og 16 år, og politiet påpeker at dette ikke nødvendigvis gjenspeiler noen reell økning, men altså økt fokus på voldtektsproblemet og utvidelse av voldtektsdefinisjonen.

Narkotikalovbrudd, som Pettersen trekker frem flere eksempler på fra sin arbeidsuke, har også hatt en nedgang i distriktet. Voldslovbrudd har økt fra 2014 til 2015, men det forklares som følger av politiet:

Hovedårsaken til økningen det siste året er endringene som følger av den nye straffeloven. Trusler, forulemping og hindring av offentlige tjenestemenn og andre særskilte yrkesgrupper var etter gammel straffelov tilordnet kriminalitetskategorien «annen». Etter ny straffelov er disse straffebudene tilordnet voldslovbruddene. Halvparten av økningen i voldsanmeldelsene kan tilskrives denne endringen.

Vold i nære relasjoner har også økt med 6 prosent fra 2014 til 2015, men det er i følge politiet en «ønsket utvikling» som kun avdekker tidligere mørketall da politiet har hatt en «sterk satsning på dette området». Det er altså neppe noen reell økning.

Statistikken for første tertial 2016 (Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt) viser også nedgang i anmeldte lovbrudd, sammenlignet med 1. tertial de siste årene. Ser man på statistikken er det blant annet en (tilsynelatende) markant økning i anmeldte voldslovbrudd og seksuallovbrudd, men igjen omtaler politiet dette som en «ønsket utvikling» grunnet større satsing på området, samt at ny straffelov og endring i måten saker registreres forklarer hovedvekten av økningen.

Antall drapssaker er også det laveste de fem siste år.

Rogaland politidistrikt følger i all hovedsak de samme trender og vurderinger. Altså nedgang eller stabilitet.

Flere enkeltsaker uten sammenligningsgrunnlag

Pettersen fortsetter:

Asylsøkere har i «lille» Haugesund de senere årene stått for en rekke voldtekter.

Senest nå i sommer ble en afghansk asylsøker dømt for voldtekt av et norsk barn. Haugesunds Avis har tidligere i vår omtalt en annen sak der tre syriske asylsøkere er siktet for voldtekt av to norske barn.

Men hva forteller dette oss? At asylsøkere også er kriminelle? Uten å kunne sammenstille tallene med tall for andre befolkningsgrupper, forteller disse selektive utvalg oss fryktelig lite. Likevel konkluderer Pettersen som følger:

Når politikere i fjor sommer skulle overby hverandre i hvor mange flyktninger og asylsøkere Norge skulle ta imot, så visste de – dersom de er noenlunde realitetsorienterte – at dette ville medføre flere voldtekter og andre grove integritetskrenkelser.

Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter.

Ja, flere innbyggere vil naturlig nok også øke antall forbrytelser. Hvis økningen også er uforholdsvismessig stor, er det noe vi i så fall både må tåle fordi «at Norge som et rikt land både har en etisk og moralsk forpliktelse til å hjelpe mennesker på flukt», slik Pettersen selv formulerer det, men også noe vi kan jobbe for å motarbeide på konstruktive måter. De nye forslagene for bedre integrering, blant annet å korte ned behandlingstiden for asylsaker og hjelpe flyktninger raskere ut i jobb, er i så måte viktige tiltak – om de vedtas og implementeres.

Politiinspektøren fortsetter med å rote det til:

I mars 2014 var over 30 prosent av de innsatte på Ullersmo personer med utenlandsk bakgrunn. I mars 2014 var ca. 33 prosent av alle varetektsinnsatte utlendinger.

I mars 2016 var 50 prosent av alle innsatte på Ullersmo utlendinger. En slik betydelig økning ville på de fleste andre samfunnsområder medført krav om gransking og tiltak.

Joda, men det Pettersen ikke sier er at de aller fleste av disse er fra Polen, Litauen og Romania (per 1. januar 2014). De er hverken asylsøkere eller ikke-vestlige innvandrere.

Slide3 topp25 land cluster farger

Statistisk sentralbyrå skriver:

Av alle innsatte per 1. januar 2014 med kjent statsborgerskap var over 68 prosent norske statsborgere. Videre hadde 19 prosent statsborgerskap fra et annet europeisk land enn Norge, og de med statsborgerskap fra land i Afrika utgjorde 7 prosent.

Av de i alt 1 276 utenlandske statsborgerne som var fengslet i begynnelsen av året, hadde 60 prosent et statsborgerskap fra et europeisk land. Av disse 771 personene hadde drøyt halvparten statsborgerskap fra enten Polen (167), Litauen (126), eller Romania (116).

Innsatte med norsk statsborgerskap kan likevel inkludere innvandrere, men tall for landbakgrunn finnes ikke. Likevel kan vi lese i en stortingsmelding på regjeringen.no:

Økningen i antallet utenlandske innsatte faller tidsmessig sammen med utvidelsen av EU i 2004 og 2007 samt innlemmelsen av en rekke østeuropeiske land i Schengen-samarbeidet i 2007. 12 pst. av nyinnsettelsene i 2013 gjaldt personer med statsborgerskap fra EU/EØS-land i Øst-Europa. Disse landene utgjorde over 40 pst. av nyinnsettelsene av utenlandske statsborgere.

Vold i innvandrerfamilier

Pettersen fortsetter med familievold:

En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Enkelte har latt seg overraske over at tallet er så høyt.

Dette er i utgangspunktet sjokkerende tall, og det er ikke urimelig å anta at denne type kriminalitet er mer utbredt hos innvandrerfamilier. Likevel blir det feil når han fortsetter med dette:

Undertegnede er ikke overrasket – tvert imot bekrefter objektive faktum min subjektive opplevelse.

Å kalle tallene fra Oslo for «objektive faktum» blir for enkelt. Her er det store mørketall, og i en leder i Aftenposten kunne vi etter at tallene ble lagt frem lese:

Samtidig som en må undersøke årsakene til overrepresentasjonen, er det åpenbart at det finnes nordmenn som også slår barn og partner. Mye tyder på at for få av overgriperne i majoritetsbefolkningen blir tiltalt og dømt. Hvorfor? Kjenner de systemet? Eller har det sammenheng med at terskelen for å melde fra om mistanke om vold i ressurssterke hjem er for høy?

I dag finnes det knapt forskning på dette emnet. Det gjør svarene færre og mer spekulative.

Dette er et så lite studert område av samfunnet at det er grovt å kalle det for «objektive funn», når funnene mest sannsynlig også sier mye om hvorfor enkelte grupper anmeldes oftere enn andre.

Advokat Cecilia Dinardi uttaler for eksempel følgende til Aftenposten:

— Aftenposten har sett på saker ved domstolen i den byen i Norge med størst konsentrasjon av minoritetsbefolkning. Det er viktig å understreke at dette på ingen måte er representativt, sier hun. – Hadde man undersøkt ved domstolene i andre deler av landet, ville bildet vært mer nyansert. Det er i tillegg store mørketall hva gjelder psykisk vold mot barn i familier som vi ikke kan trekke noen kunnskap om ved bare å se på disse sakene.

Daglig leder Inger-Lise W. Larsen ved Oslo krisesenter sier at tallene heller ikke stemmer med det bildet Oslo krisesenter har:

— På dagsenteret vårt er det 50 prosent etnisk norske. Mange er fra beste vestkant og bor fortsatt sammen med overgriperen, eller søker tilflukt i eget nettverk. Disse kvinnene og barna blir også utsatt for vold, som innvandrerkvinnene og deres barn. Forskjellen er at den vold de utsettes for ikke etterlater merker, sier Larsen.

Aftenposten skriver videre:

Larsen mener at Aftenpostens funn med få etnisk norske dømte muligens skyldes at politi og påtalemyndighet kan ha vanskeligheter med å identifisere mer skjult voldsutøvelse, som psykisk vold og stalking. Dette kan føre til at de sakene som havner på rettens bord ikke alltid gjenspeiler virkeligheten og de faktiske maktforholdene.

Volden fra etnisk norske kan være utelukkende «bare» av psykisk art og derfor mye vanskeligere å bevise, mener Larsen. Men dette er vold som også er svært skadelig.

Larsen mener at en av årsakene til at færre av disse sakene ender i rettsapparatet, kan være at mange norske ofre er så preget av skam og mishandling at de ikke vil anmelde volden. Dessuten kjenner mange voldsutøvere godt til hjelpeinstanser og rettsapparatet, og vet hvordan de skal gå frem for å avkrefte beskyldninger om utøvelse av vold.

Det at norske kvinner har et større nettverk og ofte kjenner til sine rettigheter gjør dem mindre sårbare, og kan bidra til at de kan få hjelp tidligere.

Å se på anmeldelser alene er ofte misvisende. Andre typer undersøkelser er nyttige, og den nyeste Ungvold 2015, hvor 4 500 ungdommer mellom 18 og 19 år over hele landet har deltatt, viser riktignok at barn i familier med ikke-vestlige bakgrunn er vesentlig mer utsatt for fysisk vold. Andelen har likevel sunket fra forrige undersøkelse i 2007:

Sammenliknet med 2007 har omfanget gått ned. I 2015 hadde om lag en fjerdedel av ungdommer med mor fra et ikke-vestlig land opplevd vold fra mor. For åtte år siden var andelen om lag en tredjedel.

Politiinspektøren har altså mest sannsynlig rett i at familievold i innvandrerfamilier med ikke-vestlig bakgrunn er bekymringsverdig høyt, men det virker likevel merkelig å trekke det inn i et innlegg som handler om folks frykt for innvandring.

Til slutt

Pettersen er heldigvis løsningsorientert:

Undertegnede er opptatt av kriminalitetsbekjempelse – og et av de viktigste enkeltstående tiltak Norge kan gjøre for å begrense kriminalitet er å begrense innvandringen.

Tja. Det viktigste vi kan gjøre er vel å sperre inne eller overvåke unge menn. Men det ville være urimelig, fordi de fleste unge menn er jo ikke kriminelle. Det videre resonnementet trenger vel ikke utdypes.

For å virkelig svartmale, velger Pettersen deretter å trekke inn forhold fra andre land. Som vanlig blir Sverige brukt som et eksempel på hvor ille det kan gå. Det er i grunnen rart ettersom de ikke har sett noen tydelig forverring i hverken vold eller voldtekter, på tross av at de har tatt i mot vesentlig større andel flyktninger enn Norge.

I tillegg viser «statistikk fra svensk politi kan kun en prosent av alle lovbrudd i landet knyttes til asylsøkere eller flyktninger».

Konklusjon

Jeg gir meg der, men poenget burde være tydeliggjort. Debattinnlegget til Thomas Utne Pettersen er en oppvisning i selektiv databruk og anekdoter.

Han roter sammen asylsøkere med vinningskriminelle fra europeiske land, og han unnlater å se på de nyanserende forhold som alltid er viktige når man skal fremlegge statistikk på denne måten.

Ikke minst så viser statistikk fra politiet selv at kriminaliteten er synkende i begge de politidistrikter Pettersen beskriver situasjonen i. Dermed blir hans selektive eksempler svært lite representative for det generelle kriminalitetsbildet innvandringen har medført.

Jeg tror altså at Pettersen tar feil når han hevder at «folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget». Sannheten er at tendensiøse innlegg av typen han selv bidrar til er det som skaper fremmedfrykt. Om han heller var opptatt av å vise hva objektive data faktisk forteller om kriminalitetsutviklingen, ville han kunne være en viktig stemme for å dempe denne frykten. Det ville være et særdeles viktig tiltak for å forebygge en viktig årsak til at kriminalitet oppstår, nemlig mistenkeliggjøring, gruppetenking og en følelse av utenforhet hos unge innvandrermenn.

Som politimann skulle man tro at forebygging var viktig for ham, men han velger heller å helle bensin på bålet. Det er uansvarlig og fryktelig korttenkt. Spesielt når det kommer fra politiet selv.


Oppdatering 14.09.2016: Politimesteren kledde av politiinspektøren

 • Ralieur

  Ingen grunn til bekymring – selv om asylsøkere og innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikkene. Kriminaliteten generelt har jo gått ned.

  Aktivisten Gunnar «Cenk Yugur» Tjomlid ser aldri nærmere på de rørende, men virkelighetsfjerne, anekdotene hans meningsfeller, godhetsmoralistene, kommer med. Merksnodig.

 • Marius

  Du nevner ikke dette med at utviste personer får uføretrygden med seg ut av Norge. Kan det også tilbakevises?

 • JanJohansen

  Du sier at utlendinger i norske fengsler stort sett er (øst)europeere, men du tilbakeviser ikke påstanden om at andelen utlendinger på Ullersmo økte fra 30 til 50 prosent på to år. Vet du om dette er riktig, og hvor disse eventuelt kommer fra?

 • Jeg finner ingen slik offentlig statistikk, så det er vanskelig å kommentere. Det er bare en av mange ting Pettersen påstår uten kilder. De siste offentlige tall er, så vidt jeg har funnet, fra 2014.

 • Det vet jeg ikke, men jeg syntes ikke det var så relevant for spørsmålet om frykt for innvandring og kriminalitetsutviklingen i seg selv.

 • JanJohansen

  > Ingen grunn til bekymring – selv om asylsøkere og innvandrere er
  overrepresentert i kriminalstatistikkene. Kriminaliteten generelt har jo
  gått ned.

  Når det gis inntrykk av at kriminaliteten nærmest eksploderer pga flyktningestrømmen så vil jeg si det er et ganske vesentlig poeng at den ikke gjør det. Så skal vi selvsagt ikke feie under teppet at utlendinger er overrepresentert, men det er greit å vite at det tross alt er mindre sannsynlig at man blir slått ned på gata eller ranet i år enn i fjor, til tross for flyktningestrømmen.

 • Johan Slåttavik

  Tillat meg å rette litt på premissene her.

  Politiinspektøren er teknisk sett kilden til sitt eget budskap. Så det blir feil å etterspørre politiinspektørens kilder så lenge han bare formidler sine egne kunnskaper og ikke baserer seg på andres kunnskap.

  Dette blir på samme måte som hvis en branninspektør hadde skrevet en kronikk i avisen om brannfare i utmark. Branninspektøren som fagperson og ekspertkilde hadde dermed ikke hatt bruk for eksterne kilder for sin påstand all den tid han branninspektøren selv ville hatt den nødvendige ekspertisen.

 • Johan Slåttavik

  Selvfølgelig kunne vi brukt Tjomlids tankerekke (som ovenfor) også for å kritisere budskapet til tenkte branninspektør. Vi kunne hevdet at det forekommer færre branner i utmark nå enn det gjorde på 1970-tallet og følgelig konkludert med at brannfaren i utmark aldri har vært mindre. Men da samtidig uten å ta hensyn til andre momenter som at høyere beredskap hos politi- og brannvesen, samt bedre teknisk utstyr, har mye av æren for å påvirke brannstatistikken i positiv retning. Brannfaren i utmark som sådan vil nok være omtrentlig den samme i dag som på 1970-tallet. Forskjellen ligger i hvordan samfunnet håndterer brannfaren beredskapsmessig.

  Noe av det samme kan sies om politiet. Moderne teknologi som bil- og boligalarmer, samt høyere beredskap, bidrar til å forhindre utført kriminalitet i samfunnet. Noe som gjør at den helhetlige kriminalitetsstatistikken går ned og gir et trolig uriktig inntrykk av at risikoen for kriminalitet er lavere enn tidligere.

 • Johan Slåttavik

  At den helhetlige kriminalstatistikken går i positiv retning skyldes vel først og fremst fremskutt lagring av våpen i politibiler, styrket overvåkning av kriminelle miljøer, flere politi i gatene og omorganiseringen av politietaten slik at politiet blir mer effektive?

  Hadde kriminalstatistikken vært like positiv dersom politietaten i Norge hadde vært den samme i dag som den var i 1980?

 • ArveKaspersen

  Det er i aller høyeste grad relevant for hvordan folk oppfatter innvandring. Du bedriver vel ikke cherry picking av artikkelen?

 • ArveKaspersen

  Dette er faktisk et godt poeng, og Tjomlid burde tatt dette med i drøftingen.

  Det samme gjelder for terror i dag versus på sytti og åttitallet. Sikkerhetstjenestene har vokst enormt, og blitt mye bedre og mer profesjonelle. I tillegg til at terroren i dag er av en helt annen art enn før ( jihadistisk terror overalt idag, mer geografisk begrenset terror før med IRA og i Baskerland), så blir det sannsynligvis avverget mange flere terrorangrep enn før. Dette har terrorforskere selv uttalt. De har også uttalt at det er grunn til mer frykt i dag, for terroren kan ramme hvor som helst.

 • D.E

  Innvandrere fra midtøsten og afrika er sterkt overrepresentert på voldtektsstatistikken. Det sier seg selv at hvis man tar imot flere migranter fra disse områdene så vil det bli flere voldtekter enn det hadde vært hvis man ikke gjorde det. Dette trenger man ikke være rakketforsker for å forstå.

 • D.E

  Kriminaliteten går ned hovedsakelig pågrunn av nedgang i vinningskriminalitet, altså lommetyverier, innbrudd etc. Bare til opplysning.

 • JanJohansen

  > Hadde kriminalstatistikken vært like positiv dersom politietaten i Norge hadde vært den samme i dag som den var i 1980?

  Antakelig ikke, men jeg har ikke sagt noe om hvorfor. Poenget er at det ikke er noe farligere å bo her i landet nå enn det var før, i følge statistikken, selv om mange prøver å gi inntrykk av det (inkludert politimannens innlegg). Man kan selvfølgelig argumentere med at kriminaliteten hadde gått enda mer ned uten innvandringen (som antakelig er riktig), men det er ikke det samme.

 • svaneILD

  Men utlendingene er jo ikke flyktninger!!! De er fra andre Europeiske land! Da er det jo ren lureri og bruke dette i saken.

 • svaneILD

  Dersom det skjer må det gjøres noe med. Men det er da ikke flyktningene sin skyld men isåtilfelle et dårlig lovverk!!!

 • svaneILD

  Etter å ha sett flere eksempler på behandling av «norske» voldtektsmenn de siste dagene….så lurer jeg på realiteten i denne statistikken. Vold i hjem er nok større hos utlendinger fordi mange land har annen kultur på dette, og det er viktig at de lærer det norske systemet her. Absolutt et område som burde tas ordentlig tak i under norsk-undervisningen.

 • D.E

  Regner med at du refererer til hemsedalsaken. Det finnes også mange eksempler på utenlandske voldektsmenn som har gått fri. Viktig å ikke la virkelighetsforståelsen sin bli farget for mye av en enkelthendelse, spesielt ikke på områder som er såpass godt dokumentert som dette. Det er hevet over enhver tvil at menn fra midtøsten og afrika har en langt høyere voldektshyppighet enn befolkningen forøvrig. Du som dame bør jo være spesielt oppmerksom på dette.

 • Insanus

  Her er en sak fra Trøndelag for to år siden der to afrikanere sto tiltalt for å ha voldtatt en norsk kvinne i 20-årene i løpet av samme natt. De ble frifunnet og i dette saken ble heller ikke kvinnen tilkjent noen erstatning. Bemerkelsesverdig liten oppmerksomhet i norsk presse rundt denne saken når det dreide seg om innvandrere, om man sammenligner med Hemsedal-saken..
  http://www.t-a.no/nyheter/article9726129.ece

 • JensPetterOlsen

  «Politiinspektøren er teknisk sett kilden til sitt eget budskap.»

  Når han omtaler varetektsfangene i egen arrest siste uke snakker han om ting han kan observere direkte. Da kan han ha en verdi som kilde til eget budskap. Samtidig er han ikke på kontoret døgnet rundt – det ville vært relevant å vite hva han har gjort for å være sikker på at han fanger opp det som skjer mens han har fri.

  Når han snakker om varetektsdøgnene han hadde ansvar for i 2015, så kan han også fungere som kilde selv. Men han snakker om tall han ikke åpenbart kan «se» – han må ha gjort en eller annen form for telling. Han burde ha sagt noe om hvordan han har telt dette.

  Når han omtaler fangene på Ullersmo er han ikke kilden til eget budskap. (Eller sagt på en annen måte: Hvis han er kilden til eget budskap så har han diktet opp tallene.) Han jobber ikke på Ullersmo og han har aldri selv gått rundt i gangene og telt utlendinger.

 • Storbondemongoen

  Hadde sikkert vært fint om Tjomlid hadde forsøkt å reflektere litt over konsekvensene av det han holder på med i offentligheten.

 • Regnskapsfører

  Unyansert og misvisende fra Tjomlid:

  Statistikk og fakta kan være kraftfullt, men kan settes sammen på ulike vis for å få frem et poeng eller et argument. Dette vet jo Tjomlid bedre enn mange i sin utrettelige kamp mot svindel og bedrag. Her går dessverre Tjomlid i sin egen felle, ved å sammenligne noen datasett som korrelerer og konkluderer, evt avskriver andres observasjoner, basert på korrelasjoner som mangler kausalitet. Kronargumentet til Tjomlid er at kriminalitet generelt har gått ned, og at andelen ikke-europeiske dømte og i fengsel tilsynelatende ikke er spesielt høy. Dette er riktig på aggregert nivå, men viser ikke de nyansene som er nødvendig for å forstå hva som faktisk skjer.

  Et tilsvarende eksempel: Det har ikke vært færre skadde i bilulykker i Norge siden 50-tallet. Siden den gangen har antall biler økt vesentlig, hastigheten biler kjører i har økt vesentlig, og kjøring i ruspåvirket tilstand har økt vesentlig. Kan man da konkludere med at høy hastighet og ruspåvirket kjøring ikke er noe problem, siden det tross alt er en solid nedgang i antall trafikkdrepte? Kjøring i ruspåvirket tilstand står også for færre ullykker enn kjøring uten ruspåvirkning (i nominelle tall). Er da ikke ruspåvirket kjøring et problem?

 • Derullandei

  Cherry picking er ikke det motsatte av Gish gallop.

 • ArveKaspersen

  Ja, nettopp. Hvem vil ikke benytte et system som tilbyr en masse penger for ingenting? Det er ikke individet sin feil, men en systemsvikt.

  Men når man velger å ikke påpeke systemsvikten, slik Tjomlid nå velger, så blir det vanskelig å gjøre noe med det.

 • ArveKaspersen

  I dette tilfellet ser det ut til å være en god blanding av begge.

 • Tullpeis

  Jøss, ble de frikjent. Hvordan er det mulig??

  -Retten peker på at det første samleiet skal ha funnet sted like etter at venninnen til kvinnen forlot leiligheten, og at venninnen oppfattet kvinnen som «oppegående» på det tidspunktet. Ifølge dommen er tidsrommet der kvinnen skal ha sovet/vært bevisstløs ganske begrenset.
  Retten legger dermed til grunn at kvinnen kan ha hatt en «blackout», og da i den forstand at hun som følge av rusen, i ettertid ikke har vært i stand til å huske handlinger som hun har vært med på.
  – Den tvil som foreligger må komme de tiltalte til gode og de blir begge å frifinne, heter det i dommen fra tingretten.

 • Xenu75

  Svakt Tjomlid.
  Du gjør noen av de samme feilene som du kritiserer andre for.

  Et eksempel (siden jeg sitter på jobb og ikke har tid til fler):

  Du hevder at kriminaliteten synker, og at det er nedgang i antall narkotikalovbrudd. Dette «dokumenterer» du med henvisning til statisikk vedr. anmeldte lovbrudd. Du nevner ikke engang mulige mørketall.

  I samme avsnitt sår du tvil om det faktisk er en økning i seksualforbrytelser, fordi statistikken kun viser anmeldte tilfeller, og antyder at terskelen for anmeldelse er lavere.

  Jeg håper du har rett i påstandene dine (færre forbrytelser, og flere tør å anmelde seksualforbrytelser), men som argumentasjon mot Thomas Utne Pettersens innlegg er ikke dette mye verdt.

 • Tullpeis

  Så når det påstås at antall ulykker har eksplodert grunnet biler, så skal det bare godtas da ulykker skjer? Og hvor påsto noen at kriminalitet begått av innvandrere ikke er et problem?

 • oli51

  Åhh, det var bra at at en autoritet som deg endelig slår fast at Sverige ikke har sett noen forverring av vold eller voldtekter ifb med innvandring. Vi får følge svenskemodellen da, der er jo innvandringen tydeligvis blitt problemfri og en velsignelse for det landet.

 • Geir Evensen

  Har lyst til å kommentere ett bestemt tall Tjomlid bruker – han burde kanskje selv sett litt nærmere på akkurat det? Det gjelder påstanden om at innvandrere står for bare 1% av kriminaliteten i Sverige. Det høres flott ut, men hvor kommer dette lave prosenttallet fra?

  Dagens Nyheter har regnet det ut ved å sammenstille totalt antall registreringer i svensk politis STORM-register, nemlig 537.466, med antall registreringer under den famøse «kode 291» (en slags hemmeligstempling politiet i Sverige benytter for å kunne gjemme unna kriminalitetsstatistikk som vedrører asylsøkere). Det tallet, 5000, får de fra Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/svd-avslojar-tusentals-incidenter-i-polisens-flyktingkod/om/svenskt-flyktingmottagande).

  5000 av over 500.000 er ganske riktig i underkant av 1 prosent, men det er ikke sikkert tallet villet tålt Tjomlids lupe om han hadde brukt sin vanlige objektivitet og grundighet. STORM registrerer nemlig absolutt alle anmeldelser og hendelser politiet tar hånd om, alt fra bortkomne katter og små trafikkforseelser til konedrap. For det første vet vi da ikke om kode 291 er like omfattende – sannsynligvis tar den for seg mer alvorlige henvendelser, ettersom rømte katter neppe er verdt hemmeligstempling – og om tallet 5000 mot 537.000 dermed er en helt irrelevant sammenstilling.

  For det andre vet vi ikke hvem som blir underlagt kode 291. Er det alle asylsøkere og flyktninger eller kun fra bestemte områder? Er det kun de som har kommet etter et bestemt tidspunkt? Gjelder det alle former for flyktninge- og asylstatus? Er svenske statsborgere med i regnestykket eller ikke? I det hele tatt er det så mange usikkerhetsmomenter med i et slikt «hemmesligstemplet» regnestykke at tallet må sees på som ubrukelig, og heller taler mot Tjomlids sak og gir inntrykk av at han driver med kirsebærplukking.

  Den svenske samfunnsøkonomen Tino Sanandaji skriver mer detaljert om saken her: https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153390739003231

 • Regnskapsfører

  Nei, det skal ikke godtas at ulykker skjer, tvert imot. Derfor må man være ærlig på hvor det er overrepresentasjon og hva som er driverne til økning, selv om det overordnet er en nedgang.
  Ingen har påstått at kriminalitet begått av innvandrere ikke er et problem, men Tjomlid prøver å relativisere det hele ved å si at kriminalitet ikke er et spesielt problem i innvandrergrupper. Det blir det samme som å si at ruspåvirket kjøring ikke er et problem, men at kjøring er et problem.

 • Dylsectic

  Her er såpass mye å ta tak i at det er umulig å vite hvor man skal starte. Det enkleste er derfor å henvise til diskusjonen mellom Rita Karlsen og Tjomlid omkring samme emnet. Tjomlid ble avslørt som komplett agenda-drevet uavhengig av tall og fakta og han rømte inn i mørketallsargumentasjon.

  I sin mørketallsargumentasjon unnser hverken Tjomlid eller deler av Oslopolitiet seg å hinte frempå om at en årsak til overrepresentasjon kan være offerets rasisme. De mener det er de rasistiske ofrene som ønsker anmelde utlendinger, men lar etniske nordmenn gå fri.

  Tragisk men sant; det finnes flere dokumenterte tilfeller der voldtektsofre har latt være å anmelde nettopp for å unngå bli kalt rasist eller skape «fremmedfrykt».

  Mørketallene skapes av Tjomlids meningsfeller og kilder ut fra politisk overbevisning. De tilbakeholder informasjon for å gjøre det vanskelig eller umulig for utenforstående å ettergå materialet. Utnevnelsen CB Meyer som leder av SSB er i så måte et nytt lavmål innen agenda-statistikk og tar SSBs troverdighet til nye dybder. Hvor mange av dere går fortsatt rundt og tror at «Nordmenn (også) er ulønnsomme»? Det er faktisk løgn….

  De få dataene som må publiseres viser imidlertid svært bekymringsverdige trender. Mange, og stadig flere av oss samt politiinspektør Pettersen, har erfart det selv.

 • Derullandei

  Underbygg gjerne denne påstanden.

 • svaneILD

  Det stemmer nok sikkert at utlendinger er størst representert i voldtekter i det offentlige rom. Men tall viser at norske statsborgere er størst 73% av de som er siktet for voldtekt. http://www.aftenposten.no/norge/Etterforskning-av-voldtekt-i-tall-41579b.html Dersom du tar med at de fleste mørketall finnes blandt voldtekter gjort innen familien, av venner, kjærester, så har vi enda mindre overikt. Dersom jeg skal ta utgangspunkt i min egen «erfaring» slik det var gjort i saken her. Har jeg hørt om én gatevoldtekt gjort av utlending bland mine venner, men mange voldtekter gjort av venner, kjærester, besteforeldre, foreldre osv. Hvilken sak var det som ble anmeldt? Du kan gjette. Selvfølgelig er det både lettere og bevisføre og anmelde en du ikke har et forhold til, og en voldtekt utført utenfor private hjem. Likevel er som sagt de aller fleste anmeldte voldtekter ikke gjort av utlendinger.

 • Derullandei

  Tjomlid har ingen plikt til å ri andres kjepphester. Denne saken handler om påstått overrepresentasjon av lovbrudd. Er det virkelig så fælt å holde seg til tema?

 • Dylsectic

  I diskusjonen om effekt av innvandring benyttes totalen for å tåkelegge.

  Morsom parallell fra Sverige der Tjomlids meningsfeller friskt påstår at kriminaliteten går ned. Begrunnelse er at antall drap visstnok går ned.

  Problemet er bare at antall drapsforsøk har eksplodert.Det er faktisk mye større sjanse for å bli utsatt for drapsforsøk nå enn for 15 år siden selv om man justerer for befolkningsøkning. Det som måles er sannsynligvis helsevesenets økende evne til å redde liv fordi flere overlever.

 • Jallaman

  Ja, dette er sikkert bare anekdoter. Hva vet vel en enkel politimann?

  Her må nok mer forskning på plass.
  La oss avvente situasjonen inntil det publiseres noen metaundersøkelser.

 • Inge Waller Nilsen

  Politiinspektørens debattinnlegg berører også andre «fakta» enn det Tjomlid beskriver, ikke minst utlendinger pp utvalgte soningsteder og uføretrygd til flyktninger: Med henvisning til utenlandske fanger på Ullersmo – http://ullersmofengsel.no/ – «Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte» – kanskje ikke rart da at andelen utlendinger er høy?
  Vedr. uføretrygd og utlendinger – se nav.no – underside Internasjonalt – «Uføretrygd som er gitt etter unntaksregler kan ikke utbetales hvis du flytter fra Norge. Dette kan for eksempel gjelde unntak for: flyktninger, ung uføre, medlemstid». Uføretrygd kan altså gis etter visse unntak (bl.a. opptjenngstid) til flyktninger, men utbetales ikke hvis de flytter ut av landet. Kanskje greit å ha fakta på bordet i disse diskusjonene.

 • Dagemann

  Nok et ynkelig forsøk på å forvrenge sannheten fra sjefslandssvikeren. Er det Quisling som er forbildet ?
  Få huet ut av bobla du lever i …..

 • Knut Botnmark

  Innlegget fra Politiinspektør
  Thomas Utne Pettersen må kunne vurderes og legges under lupen som det her er blitt gjort. For selv fagfolk kan ha en agenda, for å fremme sitt syn. Det er her blitt viet til en brannmann. Men la meg vise til midt fagområde. IT og IT sikkerhet. Går du til en dataingeniør og som like Windows så er det verdens beste OS. Går du til en som fortrekker MAC så der det det beste. Men sakker en med
  en Linuxmann så er det ikke noe som slå det. Alle kan ikke ha rett, men de er jo høyt kvalifiserte fagfolk.

  Snakker en med en fra et firma som levere et antivirusprogram, så få en neste inntrykk av at dersom du har deres produkt så er du trygg, men snakker du med en frittstående IT Sikkerhetskonsulent, så får du plutselig en helt annen opplevelse. De er jo fagfolk begge to på samme fagfelt.

  Det som Tjomlid har sett gjort er å gjøre det som min norsklærer fra forkurset på dengang Høyskolen i Narvik sier,
  vi alltid skal gjøre: Å analysere sannhetsgehalten i det som er skrevet, uansett hvem som skriver det. Og han går frem på en oppskriftmessing måte. Sjekke opp om det som er skriver er bare fraser uten rot i virkeligheten, eller om det er tilfelle. Det er nettopp det han har gjort. Og resultatet er nedslående og han avdekker en agenda som en absolutt ikke hører hjemme i politiet. For husk at hvilken som helst fagperson kan ha en skult agenda bak det han sier. Så derfor kontroller om det er riktig. Dersom det er noe som vi alle vet stemmer så er det lett å kontrollere, fordi vi kjenner svaret allerede. Men dersom en brannmann sa at tørt gras
  ikke var barnnfarlig, mens derimot vått. Da hadde jo alle reagert fordi dette kan vi og har erfart, og har bare ristet på hodet, selv om hadde aldre så høy utdanning,

  Takk Tjomlid for at du gjorde denne analysen og satte ting i perspektiv. Og det stemmer helt med det som jeg opplever hvordan situasjonen er. Jeg følger jo med og på nyhetene og hva som skjer.

 • Knut Botnmark

  Flått levert og fint at noen tar utgangspunkt i hva som er tilfellet og setter alt i rette perspektiv, og avslører en agenda som en politimann aldri må forfekte. Det at der er nettopp slike holdninger som er grunnen til at den fargede befolkning i USA protestere mot og skap opptøyer i flere amerikanske byer.

 • Ron Dan

  Tuller du? En politimann skal holde kjeft. ?Fordi det passer den fargede befolkningen? Er det mulig å være så naiv hadde jeg ikke sett på bildet ditt at du er pensjonist hadde jeg trodd du var 14.

 • Geir Evensen

  Kjenner for å kommentere ett bestemt tall Tjomlid bruker – han burde kanskje selv sett litt nærmere på akkurat det? Det gjelder argumentet om at «innvandrere står for bare 1% av kriminaliteten i Sverige». At Dagens Nyheter har blitt kritisert for uetterrettelighet på grunn av denne påstanden, ser ikke ut til å bry Tjomlid nevneverdig.

  Svenske DNs regnestykke er å sammenstille totalt antall registreringer i svensk politis STORM-register, nemlig 537.466, med antall registreringer under den famøse «kode 291» (en hemmeligstempling politiet i Sverige benytter for å kunne gjemme unna kriminalitetsstatistikk som vedrører asylsøkere). Det tallet, 5000, får de fra Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/svd-avslojar-tusentals-incidenter-i-polisens-flyktingkod/om/svenskt-flyktingmottagande)

  5000 av over 500.000 er ganske riktig i underkant av 1 prosent, men det er ikke sikkert tallet villet tålt Tjomlids lupe om han hadde brukt sin vanlige objektivitet og grundighet. STORM registrerer nemlig absolutt alle anmeldelser og hendelser politiet tar hånd om, alt fra bortkomne katter og små trafikkforseelser til konedrap. For det første er det altså snakk om en rekke registreringer som ikke kan kalles kriminalitet. Vi vet dessuten ikke om kode 291 er like omfattende – høyst sannsynlig tar den for seg mer alvorlige hendelser, ettersom rømte katter neppe er verdt hemmeligstempling. Å sette tallet 5000 opp mot 537.000 kan dermed være som å sammenstille barnevoldtekter med butikktyverier.

  For det andre aner vi ikke hvem som blir underlagt kode 291. Er det alle asylsøkere og flyktninger eller kun fra bestemte områder? Er det kun de som har kommet etter et bestemt tidspunkt? Gjelder det alle former for flyktninge- og asylstatus? Er svenske statsborgere med asylbakgrunn tatt med eller ikke? I det hele tatt er det så mange usikkerhetsmomenter med i et slikt «hemmeligstemplet» regnestykke at tallet må sees på som ubrukelig, og heller taler mot Tjomlids sak og gir inntrykk av at han driver med kirsebærplukking.

  Den svenske samfunnsøkonomen Tino Sanandaji skriver mer detaljert om saken her: https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153390739003231

 • TomEver

  At antall anmeldelser synker betyr ikke at samfunnet blir tryggere. Det man ser er jo for eksempel en eksplosiv vekt i antall bevæpninger politiet må foreta seg. Færre mindre saker og flere større og mer alvorligere saker er ikke en ensidig positiv utvikling.

 • LasseRon

  Hvorfor henge seg opp i statsborgerskap? Det er bakgrunnen som er interessant her. Skal man ikke kalle alle afrikanere (som er vokst opp i Afrika) med norsk statsborgerskap for mennesker med utenlandsk bakgrunn bidrar det selvfølgelig til å undergrave Pettersens påstander – helt uriktig. Tjomlid gjør igjen det som passer egne motiver best.
  Etter de siste års debatter kan man ikke kalle Tjomlid for en nøytral debattant.

 • Admiral_von_Dunk

  Og da antar jeg du antar den fredelige lille bevegelsen Black Lives matter? Jeg tror du kan ta det helt med ro, det er LANGT større sannsynlighet for en svart mann i USA å bli drept av en annen svart mann, enn å bli drept av en tilfeldig politimann hvis man ikke har begått kriminialitet, eller vifter med våpen. Men det er kanskje ikke så farlig når det er svarte som dreper svarte? Å være svart mann i USA er farlig, men faren er fra andre svarte menn. Dette har ingenting med rasisme eller fremmedfrykt å gjøre, men fattigdom og manglende muligheter. Myndighetene har i alt for lang tid unnlatt å gjøre noe i frykt for å bli stemplet som rasister. Da må det jo gå som det har gått.

 • Tom Rogers

  Svada som vanlig! Politiinspektøren er jurist, ikke politimann! Å veie Tjomlids svada opp mot de som har faget som hverdag blir en enkel oppgave! Det handler om troverdighet, og Tjomlid har ingen erfaring i det å trå i gata, eller stille gjerningsmenn til rette! Du kan lage et akademisk oppgulp av det hele, men det betyr ingen verdens ting!

 • Tom Rogers

  passende at det er mye du ikke vet! Nattens branner i Malmø, polakker bak dette også?

 • Ståle Christian Ofte

  Tjomlid refererer kun til eventuelle mørketall om de gagner hans egen argumentasjon.

 • Arne Hansen

  Når folk er så frekke at de sier sannheten må Tjomlid ta frem tåkeleggingsmaskinen sin.

 • E00B
 • Dylsectic

  Ref: «Jeg håper du har rett i påstandene dine (færre forbrytelser, og flere tør å anmelde seksualforbrytelser)»

  Det er ting som tyder på at Tjomlids mfl virke, der de i ulik grad hinter frempå om diskriminerende anmeldelsesatferd fra offer, har motsatt effekt. Flere unngår å anmelde grunnet frykt for å bli stemplet som rasist eller bidra til fremmedfrykt. Har ikke funnet statistikker, imidlertid er Rotherham skandalen og nyttår i Køln, velkjente tilfeller.

 • Jallaman

  I «gamle dager» handlet bloggen til Tjomlid om feks at det ikke fantes vitenskapelig bevis på synske folk som påtod de kunne kommunisere med døde kjæledyr eller at mirakelsaft som kunne kurere kreft kanskje ikke virket likevel.

  Fair enough…

  Men nå virker det som om formålet til bloggen kun skal være å tilbakevise alle kritiske påstander til innvandring.

  Selvsagt må Tjomlid få skrive om det han vil. Men burde ikke en selverklært «skeptiker» vist samme skepsis til innvandring og multikultur som han ville gjort til alternativ medisin? Det er den som ønsker forandring som har bevisbyrden på sin side, ikke de som vil bevare dagens samfunn.

  Det er som vil ta inn 100 000 flyktninger til Norge som bør få i oppgave å legge frem dokumentasjon på hvorfor dette er rasjonelt, ikke motsatt! Det begynner å bli mange «anekdoter» etterhvert.

 • D.E

  Nordmenn er åpenbart den enkeltgruppen som står for flest voldtekter, noe annet ville vært en total skandale, da vi utgjør 85% av befolkningen. Sett i forhold til prosentandel av befolkningen er imidlertid menn fra midt østen og afrika sterkt overrepresentert. Personer med bakgrunn fra disse landene utgjør ca 18% av befolkningen, og står for 49% av alle voldtekter. Altså har menn fra disse områdene ca 6 ganger så høy voldtektshyppighet som befolkningen forøvrig.

  Det er ingen grunn til å tro at mørketallene differansierer fra statistikken. Normal praksis er å basere mørketall på den statistikken man har tilgjengelig. Enda en ting som taler for at dette er riktig er at minioritetskvinner er overrepresentert på krisesentre rundt omkring i landet.

 • LarsSmith

  Voldtekt og voldskriminalitet er i en bratt kurve oppover, dette er en direkte følge av innvandring ikke bare i Norge men i hele Vest-Europa uavhengig av voldtekstdefinisjon.

  http://i.imgur.com/dJDFHbE.png

  http://i.imgur.com/Kh9Lo0J.png

  Kilde: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2560.pdf

 • Brian Cohen

  Når skal Tjomlid presentere «mørketallene» han er så opptatt av at andre må ta hensyn til?
  For øvrig:
  «anmeldte forhold» er nettopp det – anmeldte forhold.
  Det sier IKKE noe om kriminaliteten øker eller ikke, nettopp pga. ….mørketallene som Tjomlid er så voldsomt glad å skylde på når verden går ham imot.

 • Runar Andersen

  Sannheten?
  Har du ikke lest innlegget? Hoppet du over statistikken? Den passet liksom ikke inn i ditt bilde?

  Tjomild har tatt tatt i fra hverandre denne sannheten bit for bit.
  Finner du noen feil i Tjomils statstikk? Som f.eks at kriminaliteten har gått ned. Og at det ikke er asylsøkere som gjør fengslene fulle.

 • Brian Cohen

  Interessant nok unnlater du Tjomlid fra det din norsklærer fra forkurset ved Høyskolen i Narvik visstnok lærte deg: å analysere sannhetsgehalten i det han skriver.

 • Runar Andersen

  Svada? Det er jo politiinspektøren som kommer med svada!
  Leste du ikke dette?
  Hvor finner du Svada og feil i hans innlegg?
  Finner du feil i statistikken? Ikke det nei…

 • Runar Andersen

  Hva slags konsekvenser?
  Å vise til fakta og ekte statstikk?
  Ja skikkelig fæle konsekvenser det ja.

  At verden ikke er så svart som rasistene og innvandringsmotstandere skal ha det til…

 • Runar Andersen

  Forvrenge sannheten? Det er jo politinspektøren som gjør det. Han hevder at det er mer kriminalitet, mens det motsatte er tilfelle! Kriminaliteten går ned! Fælt sannhet hva?
  Les og det om nasjonaliteten i fengslene.

  Snakke om å leve i bobla ja. Lite kurs i folkeskikk skader heller ikke.

 • Axel

  Så var venstreekstremisten Tjomlid på`an igjen med å vri og vende semantisk på tolkninger av statistikk ift eget politiske syn.
  Prøver å argumentere kun basert på «flyktninger» når politiinspektøren aldri har sagt at det bare er snakk om flyktninger.
  I teksten handler det også om de som har fått innvilget asyl eller har minoritetsbakgrunn, fått norsk statsborgerskap osv…
  Snakker man kun flyktninger, som denne politiinspektøren ikke gjør, så får Tjomlid den statistikken han vil. Men denne politiinspektøren har aldri sagt at incentivene for hans kronikk kun er basert på flyktninger, mens Tjomlid prøver seg på manipulerende massesuggesjon v/ å bruke kun «flyktninger» som basis for teksten.
  Det er du, Tjomlid, som er uredelig…

 • Axel

  Tjomlid baserer statistikk på flyktninger når politiinspektøren snakker både om flyktninger men også personer med minoritetsbakgrunn, folk som har fått norsk statsborgerskap, de som er i Norge ulovlig osv….
  Tjomlid argumenterer på feil premisser og kun ift flyktninger når det ikke bare er flyktninger som ligger til grunn for teksten til politiinspektøren.
  Tjomlid bedriver dermed enten bevisst manipulerende semantisk suggesjon eller så snakker han og politiinspektøren forbi hverandre.

 • Axel

  Takk for at du så oversiktlig og presist formulerte tankene mine.

 • Regnskapsfører

  Ingen feil i statistikken, men BRUKEN av statisikken er feil. Logikken brister på grunnleggende vitenskapelig metode. La meg forklare med et eksempel: Kjøring i ruspåvirket tilstand er et problem som kan føre til bilulykker, men det har samtidig ikke vært færre dødsfall i trafikken siden 50-tallet. Bilulykker i ruspåvirket tilstand utgjør en mindre andel av ulykkene enn ulykker uten ruspåvirkning. Er dermed konklusjonen om at kjøring i ruspåvirket tilstand feil? Nei, selvsagt er den ikke det, men det er denne logikken Tjomlid følger i sitt resonnement. Altså, ikke feil statistikk, men feil bruk av statistikk.

 • Knut Botnmark

  Brian, Jeg har lest nøye igjennom det Tjomlid har skrevet. og Jeg vet at det foregår en utstrakt tyverivirksomhet fra bander i Østeuropa. Det mest populære å stjele er store påhengsmotorer og sykler. Derfor drar etterforskere fra norske forsikringsselskap til Østeuropa og søker etter stjålne motorer. Og at dersom en ser på problemene i enkelte bydeler i Sverige, der der er opphopning av folk med innvandrerbakgrunn, kjenner jeg godt til årsaken. Siden min kone er fra Kina og jeg bodde i Sverige da hun kom hit. Det jeg har erfart er med å være Norsk i Sverige og det hun erfarte kan ikke sammenlignes med norske forhold. Da snakker jeg om min subjektive erfaring. Og ut fra det jeg har opplevd, så stemmer det han skrive om Sverige. Angående norsk statetikk og hvordan han bruker den så kan jeg ikke se at han ikke bare sitere dem men også legger med lenker. kan jo enhver sjekke opp det han skrive. Noe som en ikke kan si om Utne Pettersen. Han blander jo rått og råte til en graut som er typisk for de som støtter hans syn.

 • Axel

  Det var da fælt så stor tiltro du har til Tjomlids statistikk og fakta når han ved flere anledninger er blitt tatt med buksene nede og i tillegg refererer til tider til uekte statistikk eller statistikk som har vist klare svakhetstegn. Så når du påstår ekte statistikk bør du kansjke gjøre litt research selv, slik jeg gjør, og ikke tro blindt på noe av dataene Tjomlid kommer med.

 • Arne Grostøl

  norske statsborgere er også en etnisk sammensatt gruppe. Og uansett hvordan man snur og vender på det så er så godt som alle overfallsvoldtekter her til lands begått av folk som etnisk sett er arabere, nordafrikanere eller muslimer fra afrika. Og det har sitt utspring i en kultur som uansett hva de selv sier viser ringeakt for kvinner. Det er kvinners ansvar alene å sikre at mannen ikke får tenning på henne.. for mannen har ikke ansvar for sin egen seksualitet i disse kulturene… noe som viser seg gjennom rettsaker der kvinner i diverse land som domineres av disse etnisitetene ender opp med å bli steinet til døde for utukt istedet for at overgriperen blir dømt…. man kan bare tenke seg til hva slags mørketall man har de stedene…. og hjelpeløsheten kvinner i diverse land ødelagt av en kultur som har fostret verdens verste mannsgriser. En voldtektsbølge har også slått inn over europa siden syndige og uverdige vestlige jenter ikke oppfører seg som de burde utfra en muslimsk standard…. Det er på tide at vi adresserer dette og får det frem i lyset…. spesielt i håp om å redde neste generasjons potensielle overgripere fra disse kulturene. Kulturrelativisme SKAL slenges på bålet… Noen kulturer har trekk som vi ikke kan akseptere og som SKAL endres. Dette er overhodet ikke rasisme!!!!

 • Axel

  «En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot
  barn har innvandrerbakgrunn. Enkelte har latt seg overraske over at
  tallet er så høyt.»
  Det finnes ingen grunn til å tro at ting er bedre hos innvandrerfamilier eller at det ikke gjøres noe negativt i nære innvandrerrelasjoner. Men som du skriver så er det fra din egen personlige erfaring som sannsynligvis baserer seg på veldig «hvite» relasjoner. Det betyr som sagt ikke at det ikke skjer noe i andre miljøer…

 • May Johansen

  «Statistikk og fakta kan være kraftfullt, men kan settes sammen på ulike vis for å få frem et poeng eller et argument.»

  Ingen tvil om det:

  Tjomlid: «I tillegg viser “statistikk fra svensk politi kan kun en prosent av alle lovbrudd i landet knyttes til asylsøkere eller flyktninger”.»

  Disse «lovbruddene» inkluderer altså bortkomne katter, hunder, barn, persontransporter, arbeidsulykker, trafikkulykker etc. etc….
  Nå skal de sies at de med » utländsk bakgrund» som Tino refererer til under her, inkluderer Europeere. DN (Dagens Nyheter), er kilden til ABC nyheter som Tjomlid linker til.

  «Leo Kramár förklarar problemet: «Det skulle vara en glädjande nyhet om det var så som det står i DN:s rubrik. Så är det emellertid inte. STORM är polisens register över alla anmälningar per radio och telefon och det innehåller inte bara brott, där finns allt från efterlysta personer, psykiskt sjuka, bortsprungna barn, hundar och katter, trafikförseelser, trafikolyckor, arbetsolyckor, persontransporter, eskort, hjälpservice, sjukdomsfall och körkortskontroll till saknade cyklar, skadade djur, hittegods, ”förargelse” och ”ofog av barn”. Det är lätt att inse att den övervägande majoriteten, kanske 90 procent av de i STORM registrerade anmälningar inte gäller allvarligare brottslighet, sådant som medierna rapporterar från flyktingförläggningar”
  I stället för att separera riktiga brott från andra inraporterade händelser som ”hittegods” eller ”trafikolyckor” har DN slagit ihop allt i en röra.

  Vi vet redan att invandrare är överrepresenterade i brott. Enligt Brås rapport från 2005 stod de med utländsk bakgrund för ca 40 procent av samtliga brottsmisstänkta och ca 50 procent för grova våldsbrott. Kriminalvårdens rapport visar att ca 52 procent av de med långa fängelsestraff är utrikes födda.
  Det är talande att DN använder standardtrixet att prata om medborgare i stället för invandrare: ”Vi vet att de allra flesta brott som begås i Sverige, och de allra flesta ärenden som polisen behöver arbeta med, gäller svenska medborgare”
  De flesta med invandrarbakgrund har svensk medborgarskap, endast 8 procent av landets befolkningen saknar det. Denna grupp utgör ca 29 procent av de i fängelse, en kraftig överrepresentation. Leo Kramar frågar avslutningsvis: ”Det är inte bara DN:s artikelrubrik som är vilseledande, det är hela reportaget. I vilket syfte?”»

  https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153390739003231

 • Storbondemongoen

  Har du timesbetalt, eller?

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  LItt rart at en voksen person som Tjomlid nekter å la seg påvirke av virkeligheten.
  Påstanden om Sverige og kriminalitet forbundet med innvandringen er jo rent visvas.
  I desember 2014 sendte Rikspolisstyrelsen ut et rundskriv for å pynte på tallene for asylsøkere og ulovlige innvandrere, da skulle alle saker derpersoner fra disse gruppene inngikk som mistenkte klassisfiseres som «291», og ikke tas med i statistikk, og journalføringen skulle inngå som «underlagsmaterial för pågående förundersökning», noe som betydde at presse og publikum ikke fikk ut materialet ved å vise til offentlighetsprinsippet.

  Politifolk i Sverige har gått ut og sagt at halvparten av deres arbeid nå dreier seg om folk fra disse gruppene. Legg så til voldtekter og overgrep på svenske festivaler, så har man et mer nyansert bilde enn det Rikspolischefen (en karrierresosialist) desperat tegner.

  Å forsøke å slå ihjel Pettersons erfaringer med «anekdoter, anekdoter og anekdoter» minner meg om komiske Ali i Bagdad. Han som sa på CNN at de hadde alt under kontroll, at amerikanerne var ikke engang i nærheten av byen, i bakgrunnen ser vi amerikanske stridsvogner kjøre inn på byens største torg…….

  Nei, Tjomlid, kirka di er tom, skaff deg nye briller, så ser du også det.

 • pragmatisk123

  Det er vel heller Tjomlid som har voldsomt behov for å avkrefte at det kan være noe problem rundt fremmedkulturell innvandring. Det Utne Pettersen skriver er jo litt uvanlig i norsk presse, men et sånt syn har vel støtte i rundt halve befolkningen. Dette synet forsterkes også, som du sikkert vet, med økt mottak av folk som ser anderledes ut enn folk fra nordeuropa. Hva er eventuelt gevinsten ved å spole tilbake et par år, hvor noe sånt ville bli sensurert?

 • Joatle Wehus

  Hvis det er en ting tjomlid kan så er det å vri og vrenge på fakta slik at det passer hans egen SV agenda..
  Det finnes stort sett ikke snev av troverdighet i noe av det tjomlid lirer av seg.

 • Kjapt kontrapoeng: Hvorfor skal det være grunn til å tro at mørketallene blir større med tiden? Det ville jo innebært at vi er mindre overvåket, at politiet blir gradvis dårligere til å gjøre jobben sin, og at anmeldelsestilbøyeligheten blir lavere. Men alle disse tre punktene er feil: Vi blir ÅPENBERT mer overvåket, politiet blir stadig bedre på å gjøre jobben sin og avdekker mer kriminalitet (samt at fokus endres med tiden, noe som igjen fører til lavere mørketall spesielt i fokusområdene), og vi vet at anmeldelsestilbøyeligheten i for vold og seksualkriminalitet blir *høyere* etterhvert som disse temaene blir mer belyst i samfunnet og tabuer faller.

  Ditt argument er avhengig av at mørketallene må gradvis bli større i takt med at kriminalitetsraten går ned. Men alle tilgjengelige trender viser det motsatte. Da er du svar skyldig.

 • Knut Botnmark

  Tjomlig gjør jo bare å plukke i stykker alt det Utne Pettersen skriver i sitt innlegg og avkler han for all troverdighet. Dessuten viser han den holdning, som står bak en slik argumentasjon som Utne Pettersen driver med: Rør sammen rått og råte bare for å øke fremmedfrykten bland folk, og gjøre det mest mulig vanskelig for å få folk integrert.

 • Feil analogi. Du må sammenligne antall skadde i bilulykker relatert til hastighet og kjøring i ruspåvirket tilstand, samt relative tall for disse kategoriene over tid. Statistikkanalyse handler ikke bare om dra tall ut av offentlige databaser og sette dem opp for så å lete etter sammenhenger. Du starter med det hypotetiske sammenhengene, så finner du ut hvordan disse ville vises i statistikken, før du tester hypotesen ved å se etter disse mønstrene der. Aller helst skal disse hypotesene være de negative ut fra egne bias; altså, hvis du tror at det ikke er slik, så se etter mønstre som motbeviser deg. Grunnleggende vitenskapelig metodikk.

  Synes forøvrig det er morsomt at du mener Tjomlids statistikker «ikke viser de nyansene som er nødvendig», uten å selv vise disse. Uten å selv engang *referere* til disse.

 • Andreas Lagaard

  Hmm. Interessant at mørketall alltid skal tolkes negativt for majoritetsbefolkningen. Norske overgripere/kriminelle beskyttes visst av en norsk Omerta etter en oppvekst i et av verdens frieste og mest opplyste land. Mennesker med bakgrunn fra sterkt hierarkiske/patriarkalske samfunn der mistillit til og ren frykt for statlige organer er naturlig anmelder selvsagt oftere? Eller?

 • Centurion

  Du anklager noen for å være unyansert? Men samtidig angriper du argumentet om at utlendinger begår en uforholdsmessig stor andel kriminalitet, med at totalen synker? Samtidig kritiserer du bruken av anekdoter, men bruke dem selv, sålenge de støtter ditt syn så er alt lov?

 • Arne Hansen

  Cherry picking kalles det. Klipp og lim av statistikk som passer best. Tjomlid har blitt tatt med buksene nede før. Hans bakgrunn fra ytre venstrefløy er ennå en grunn til å betvile hans troverdighet.

 • Urd Synøve Vandbakk
 • Oppadgående kurve, helt klart. Men ganske flatt historisk sett. Du velger beleilig nok å ikke vise tallene før 2004. Vi er nå rett over nivået i 1997, og mye av stigningen er som nevnt av Tjomlid forklart av en redusering i mørketall som følge av økt fokus og lavere terskel for anmeldelse. Nederst her er en mer komplett graf som går tilbake til 1996, og jeg har tatt med voldskriminalitet og narkotikakriminalitet også (kilde er SSB, link til tabell under bildene): https://imgur.com/a/vHLFx

  Det vil også komme en økning i voldtektstallene fra i fjor. Disse tallene kommer av at flere straffbare handligner er lagt inn under voldtektskategorien, i all hovedsak enhver seksuell interaksjon med barn under 14 år.

 • Brian Cohen
 • Brian Cohen
 • Odd Haukland

  Du er en kjempekverulant! Og selvsagt på venstresiden som ikke ser skogen for bare trær. Men dessverre er det mange som deg i det norske samfunnet og som støtter opp under invasjonen av muslimer (i hovedsak) fra den tredje verden.

 • Derullandei

  Nå som ad hominem-argumentasjonen forhåpentligvis er ute av veien, har du noe å komme med som går på sak?

 • Derullandei

  Å tilbakevise Bigfoot gang på gang er lavthengende frukt, og blir litt kjedelig i lengden. Greit nok at mange «skeptikere» nøyer seg med å holde seg på dette nivået, men når skeptisismen bare plukkes fram som et partytriks, og kun når man slipper å rette den mot seg selv, så får den ikke så mye tyngde.

 • NaivitetensHoyborg

  Ikke får de kjøpt granater på gata og ingen bilbrann har funnet sted heller.. Er det en person jeg ikke klarer annet en å le av er det den selverklærte eksperten tjomlid.

 • tronden65

  Han sammenligner jo ikke tallene i 2015 med syttitallet, men de forgående årene!!
  Situasjonen for politi og påtale har ikke endret seg drastisk hverken teknisk eller taktisk på disse årene!

 • NaivitetensHoyborg

  Det er bra vi har alternative media når sånne som Tjomlid og Fugleli får sette premissene på innvandringsdebatten i Norsk media. Vel vi som bor rundt om og har fått med oss hendelser i nærmiljøene ser hva som skjer. Og jeg har snakket med en tjenestemann som var fortvilet over at de helst ikke skulle anmelde tyveri og forfølgning. Hvis butikkansatte anholder en migrant får de beskjed om å slippe han av politiet og ikke anmelde.

 • JanJohansen

  > Tjomlid baserer statistikk på flyktninger når politiinspektøren snakker både om flyktninger men også personer med minoritetsbakgrunn, folk som har fått norsk statsborgerskap, de som er i Norge ulovlig osv….

  Det er vel det som er hele poenget – politimannen tar med alle utlendinger for å vise at skepsisen mot flyktninger og asylsøkere er berettiget. Politimannen skriver:

  «At skepsis til flyktninger og asylanter blir karakterisert som utslag av kynisme, er jeg imidlertid uenig i.
  Folks fremmedfrykt i forhold til denne gruppen er høyst rasjonell og berettiget, og jeg vil forsøke å vise dette med lokale og nasjonale eksempler.»

  Det er altså spesifikt «folks fremmedfrykt til denne gruppen» (altså «flyktninger og asylanter») politimannen sier han skal ta for seg. Så sper han på med statistikk for alle mulige andre grupper av utlendinger.

 • Ralieur

  Fint. Da er vi enige om at kriminaliteten er nedadgående, mens sjansen for å bli forulempet av en utlendig, deriblant asylsøkere og flyktninger har økt. Og det faktum taler til din, aktivisten Tjomlid og godhetsmoralistene sin fordel?

 • JanJohansen

  > Problemet er bare at antall drapsforsøk har eksplodert.

  Det er meget mulig. Her er det fint å henge på en link som dokumenterer påstanden også.

 • ftw

  Politiinspektøren er teknisk sett kilden til sitt eget budskap.

  Med bare ørliten snev av kunnskap om kildekritikk ser man da straks at kilden i dette tilfellet er ekstremt lite troverdig…

 • ftw

  Det som er enda rarere er at alle disse «innvandringsmotstanderne» er nødt til å lyve for å ha noen argumenter i det hele tatt. At du ikke ser det betyr bare at du er en del av den blinde menigheten. Intelligens er ikke for alle.

 • ftw

  Ingen som sier han skal holde kjeft, men det minste man kan forvente er at han ikke farer med løgn og fanteri som i det tendensiøse innlegget Tjomlid nå har plukket fra hverandre. Om han ikke kan la være å lyge bør han holde kjeft, ja.

 • Derullandei

  I nabolaget mitt er det bare innvandrere som slipper inn i kongefamilien. Alle etniske norske må jobbe som kloakk-drikkere, det er den eneste jobben vi får. :( Naboen min fortalte meg nettopp at hvis man er innvandrer får man automatisk Tesla, mens vi som ble født her for over tjue generasjoner siden bare får en brukt tyggis som vi kan klistre oss fast i veien med, sånn at vi ikke blir hengende fast i skvettlappen når teslaene kjører over oss. Og den tyggisen må vi betale for selv. Naboen min vet hva han snakker om, for han er både sprøyteplukker og varaordfører, og er ute i disse miljøene daglig.

 • JanJohansen

  > sjansen for å bli forulempet av en utlendig, deriblant asylsøkere og flyktninger har økt.

  Har den det? Hvis du blir forulempet er sjansen for at det er en utlending uforholdsmessig stor. Det er det vel ingen som har sagt noe annet. Om antall kriminelle handlinger begått av utlendinger har økt vet jeg ikke.

  > Og det faktum taler til din, aktivisten Tjomlid og godhetsmoralistene sin fordel?

  Jeg skjønner ikke at du gidder. Man kan bruke og misbruke statistikk, og det må være mulig å diskutere hva disse tallene faktisk innebærer uten å drive å putte folk i bås.

 • Helge Karlsen

  At denne politimannen forvrenger sannheten er alvorlig nok, men å antyde at Quisling er forbildet synes meg å være litt drøyt.

 • KnutAndreasMyklebust

  Spørsmålet er enkelt og greit, ønske vi Svenske tilstandar i Noreg ??

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  Å kalle folk som ser sannheten som ofret, for løgnere,- er en typisk reaksjon fra de som er kognitivt utfordret.

 • ftw

  Folk som «ser sannheten» kalles oftest for klarsynte. Det er ikke et kompliment.

 • Axel

  Han forklarer at skepsisen til flyktninger bunner i noen flyktningers kriminelle gjøren og laden samt andre grupper som kan korelleres til nettopp dette. Han drar dermed inn flere elementer som bidrar til flyktningeskepsis. Dette trenger dermed ikke diskuteres kun basert på flyktninger.
  Det blir som å si at jeg ikke har lov å være skeptisk til muggost med bakgrunn i måten den blir produsert på og at jeg må forholde meg kun til muggosten som sådan.

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  Du kaller norske dommere for klarsynte? Som sagt. en sviktende kognitivitet (for ordens skyld: Det er heller ikke et kompliment)

 • Kenneth McCormick

  Mye som kan tas tak i i dette blogginnlegget, men la meg nøye meg med denne: «en viktig årsak til at kriminalitet oppstår, [er] nemlig mistenkeliggjøring, gruppetenking og en følelse av utenforhet hos unge innvandrermenn.»

  Legg merke til at Tjomlids påstand om at «en følelse av utenforskap hos unge innvandrermenn» er «en VIKTIG ÅRSAK til at kriminalitet oppstår», nødvendigvis impliserer at unge innvandrermenn står for en vesentlig mengde kriminalitet. Altså innrømmer Tjomlid det han ellers prøver å benekte.

  Jeg vet ikke om det er riktig at følelse av utenforskap gjør folk kriminelle. Det er en påstand Tjomlid slenger ut uten noen form for dokumentasjon, men la oss la tvilen komme Tjomlid til gode her, og si at det stemmer. Det er helt naturlig at mennesker som flytter til et annet land med en annen kultur, andre smaker, lukter, skikker og væremåter, uansett vil føle en større eller mindre grad av utenforhet. Siden Tjomlids påstand er at denne utenforheten fører til kriminalitet, har han presentert et argument mot innvandring.

  Ettersom Tjomlid setter svært strenge krav til at andre skal dokumentere sine påstander, bør han selv dokumentere påstanden om at mistenkeliggjøring, gruppetenkning og utenforhetsfølelse er en, eller rettere sagt tre, årsaker til kriminalitet. Siden Tjomlid attpåtil påstår at disse er VIKTIGE årsaker til kriminalitet, bør det fremlegges dokumentasjon på at flerfoldige kriminelle handlinger skyldes nettopp mistenkeliggjøring, gruppetenkning og/eller utenforhetsfølelse hos unge innvandrermenn. Eller er det bare synsing? Da bør bloggen bytte navn til Saksynsing.

 • Axel

  Veldig gode eksempler…

 • Lars Berglund

  Det samme gjør Tjomlid med voldtekter der han sier at sosioøkonomiske faktorer har noe å si for voldtekter, men ikke kan dokumentere det , det blir en uhederlig debatt teknikk

 • LasseRon

  Sosioøkonomiske faktorer HAR noe å si, og det er null problem å bevise det.
  Problemet til Tjomlid er at han bruker dette som et argument mot at kulturelle årsaker har noe å si i det hele tatt, når selvsagt begge deler har betydning. Akkurat som Kjetil Rolness sier.

 • LasseRon

  Tjomlid setter premisser? Han er mannen i gata med en egen blogg. Ikke noe mer kvalifisert enn svært mange andre til å si noe om temaet, og i tillegg er han biased.

 • Lars Berglund

  Så vennligst vis til den forskingen som viser at sosioøkonomiske utsatte personer har en større sjanse at voldta enn ikke utsatte sosioøkonomiske personer.
  Sosioøkonomiske personer har en større sjanse at figurere i kriminal register ja.
  Men de har/er ikke større benegen til å voldta andre personer enn andre personer…

 • Kenneth McCormick

  Jeg vet ikke om det stemmer, dette med sosiøkonomisk forklaring, men dersom sosioøkonomiske faktorer HAR noe å si, betyr det også at flere fjernkulturelle innvandrere fører til flere voldtekter, uavhengig av (høyst reelle) kulturelle årsaker. Dette fordi mange av disse innvandrerne pga språkbarrierer og manglende relevant kompetanse for norsk arbeidsliv, nødvendigvis havner i de lavere sosioøkonomiske lag som ifølge påstanden (som jeg ikke går god for) er mer tilbøyelige til å voldta.

  Tjomlids sosioøkonomiske påstand innebærer altså at mer innvandring = flere voldtekter, bare via en omvei i forklaringsmodellen.

 • oelindoe

  Tragisk hvor mye tid menn som Tjomlid bruker på å undergrave andre mennesker, det synes umulig å få til en realistisk diskusjon om utlendinger og kriminalitet i Norge.

 • Lars Berglund

  Som sagt det er da bare et påstand som ikke kan underbygges av fakta/ dokumentasjon.

  Hvilket i sin tur gjør at man ikke skal bruke det for å underbygge en standpunkt og eller i debatter som forklaringsmodeller.

  Svaksynt behandling av fakta hjelper ikke noe i viktige debatter :)

 • tore

  Patetisk! De små hipsterne fra Oslo Øst forsøker å forstå innvandringen til landet vårt så godt de kan, ut i fra sitt begrensede virkeområde. Landet vårt er større enn den lokale kaffebaren til Thomlid. Jada, så moderne så! Inspektøren tar sikkert feil! Bedre å stole på en som lever sitt urbane liv enn en som er ute i felten hver dag.. Stakkars Norge, de venstreekstreme slutter ikke å overraske.

 • LasseRon

  Her er et avsnitt sakset fra Rolness kronikk «Tull med voldtekstall».

  «SSB-rapporten om kriminalitet og innvadrere fra 2011 ber oss også ta hensyn til demografi og sosioøkonomi. Likevel viser de norske tallene at enkelte innvandringsgruppers overrepresentasjon består, selv om man justerer for kjønn, alder, bosted og sysselsetting. Den danske statistikken er mer presis på dette punktet: «En indeks som korrigerer for alder, viser at kriminaliteten er 48 prosent høyere blant mannlige innvandrere, og 140 prosent høyere blant mannlige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn. Når det i tillegg korrigeres for sosioøkonomisk status, reduseres kriminaliteten til å være henholdsvis 22 prosent og 129 prosent høyere.»»

  Det fremkommer klart og tydelig at sosioøkonomiske faktorer spiller en rolle, men at dette som forklaringsmodell ikke er nok. Overrepresentasjonen som gjenstår, som fortsatt er meget høy, kan meget sannsynlig tilskrives kulturelle faktorer.

 • Steinar

  Såså folkens, rolig nå.
  Jonas og Gule har nemlig lært meg å ikke tenke på det som «kriminalitet»..

  Men som en «Feiring av mangfoldet» …

 • Lars Berglund

  «Hensyn til» betyr ikke noe kilde henvisning og eller dokumentert material.
  Det er intetsigendes og er ikke noe med fakta og dokumentasjon å gjøre.
  Men jeg gjør det enkelt vise til tall som sier at det er en korrelasjon mellom at sosioøkonomiske utsatte personer voldtar mer

 • Steinar

  Tjomlid har atter en gang bekreftet statusen sin som Norges største PK-TROLL.

  Gratulerer så mye.

 • Insanus

  Ja, fra slutten av 70-tallet når de svenske politikerne bestemte seg for å forvandle «Folkhemmet» til et multikulturellt paradis har voldskriminalitet økt med ‘bare’ 300 prosent, mens antall voldtekter ‘bare’ har økt med 1470 prosent. Sikkert bare tilfeldigheter og har nok ingenting med storstilt import av mennesker fra dysfunskjonelle land og kulturer å gjøre.

 • Insanus

  Nå sier den statistikken du linker til ingenting om hvor stor andel av de med norsk statsborkerskap som har utenlandsk bakgrunn, dermed blir den ganske verdiløs. Satt på spissen kan en «nordmann» være en somalier som fikk norsk statsborgerskap forrige uke..

 • Ante_Bergan

  Problemet er som med høna og egget: Fører fattigdom til kriminalitet, eller fører kriminalitet til fattigdom?

 • Dr. Hansen

  Tjomlid fremstår som en arrogant tulling som fremmer venstrevridd søppelideologi. Makan! Tankene hans er helt i utakt med dem som våger å åpne øynene og titte bak de politiske gardinene.

 • Steinar

  Politimannens fakta er riktig, men hans konklusjoner er ikke de som godhetsapostlene ønsker at det norske folk skal høre.
  Godhetsapostlene bryr seg ikke om fakta. Det er de beskyldningene som oppfyller deres agenda som teller.

  Det er slik «Nyheter» helst bør være.

 • IkkeheltA4

  Hvert land har nok med sine egne kriminelle. Man kan ikke ta seg av alle andres kriminelle også.

 • LasseRon

  Begge deler antar jeg.

 • Paul Bengtsson

  Tänk att vissa människor ingenting har lärt, som denna Tjomlid.
  Han har uppenbarligen samma agenda som Bonniers i Sverige.

 • Macardit

  Nok en svak start av deg selv mener du vel, Tjomlid; alle de tre fra Midt-Østen startet nok som ‘flyktninger’ uansett hvordan du vrir og vender på det.

  Og jeg kan jo spørre enda en gang selv om du ikke har evnet å svare de tallrike andre gangene:

  hva er det som er så bra med den ikke-vestlige innvandringen? Hva er det den tilfører samfunnet som gjør at den er verdt de ekstra drap, voldtekt, ran etc etc etc den fører med seg?

  De koster abnormt med penger. De har en kultur som har kjørt landene de kommer fra i grøfta. De er mer kriminelle. Fakta, fakta og fakta.

  Du har ikke svart tidligere, Tjomlid, fordi du ikke har noe å svare. Du er fullstendig følelsesstyrt når det gjelder innvandring; du evner ikke å ta til deg fakta.

  Drømmen (min) er at du blir tvangsflyttet til Midt-Østen eller Afrika et år så du kan få føle på kroppen hvordan favorittene dine faktisk er.

 • Stian Knutsen

  Egne erfaringer er interessant i det minste men bør ikke sauses med generell statistikk på noe vis, da det lett blir en saus av egne meninger med ett innsalg av statistikk som støtte og dette blir for dumt.

  Jeg er dog av egen erfaring skremt den siste tiden av hendelser jeg har sett med egne øyne som jeg ikke kan skrinlegge eller bortforklare med fremmedfrykt eller skepsis.

  Sist uke var jeg ute med 4 damer etter sen stengetid da jeg i Sandnes plutselig fikk selskap av 2 unge menn fra midtøsten som var veldig interresert i de vakre damene, sett det før helt greit, en telefon senere og 1 minutt etterpå kom det to til fra paralellgata av samme gjeng like interesserte og innpåslitne, og hakket mer aggressive, 2 minutt etter dukket det opp to til fra parallell gata på andre siden.

  Da reagerte jeg og fikk en nummen følelse og forsøkte å blokke mellom damene og ung-folene, de bare lo og trengte seg på og ble ekstremt nærgående . To til kom fra en annen sidegate i det jeg klarte å få tak på en drosje på veien og skyve damene inn i den. Alene stod jeg med 8 unge menn fra midtøsten og forsøkte å finne ut hva dette var, de bare lo og snakket arabisk mens de spyttet i min retning, jeg er ikke skyggeredd ga faen og kikket dumt på dem. Noen gloser etterpå så skrek de etter meg truet på arabisk og gikk delte seg i tospann før de gikk videre til parallell gatene,

  Det er svært sjelden jeg har sett noe slikt, eller egentlig aldri for å si det ærlig det minnet om en manngard fra røde kors etter savnede personer, organisert og med kommunikasjon.

  Jeg har gått gatelangs i 25 år utendørs, men aldri sett en haug med ungdommer med en plan for å jakte damer på denne måten, skremte livet av meg med en 16 år gammel jentunge hjemme, dette er noe nytt og jeg har sett flere tilfeller av oppførsel jeg ikke kjenner igjen de siste to årene så dette opptar nok en del, samfunnet endres, og vi har en heftig jobb å gjøre hvis dette blir standarden. Nattklubben jeg går på er ikke mulig å danse på for damer på grunn av innpåslitne unge ikke etnisk norske menn, jeg har gått her i 15 år og greit nok, ikke noe annet å gjøre enn å skifte klubb og komme seg videre, men det er sånn det er og jeg ser ingen grunn til å ikke nevne dette, da det er veldig tydelig. Jeg frykter selv hva som blir fremtiden for mine barn, men har venner fra alle verdensdeler og har ingen planer om å endre på dette. Dog så er det lov å nevne at jeg ikke ønsker en slik endring velkommen og ønsker selv en mye hardere linje på innvandring og ikke minst på toleransen til andre kulturer. Jeg vil helst ha det slik det har vært fra min oppvekst etter i 74 og ikke slik det har vært i araberland i samme periode. Kultur relativisme er ikke verdt en dritt. Vi får håpe det går seg til slik at folk kan skille klinten fra hveten for det finnes masse bra folk blant innvandrere og flyktninger, men dette blir jammen ikke enkelt, da svært mange har en ærekultur og disrepsekt for kvinner og annerledestenkende som ikke passer inn i landet.

 • LasseRon

  Altså, når overrepresentasjonen faller med 24 prosentpoeng når man korrigerer for sosioøkonomiske faktorer betyr det at det spiller en rolle. Hadde det ikke hatt betydning ville fallet vært null. Hadde det hatt alt å si ville det falt TIL null. Det gjør ingen av de to sistnevnte.

  Rolness har kildehenvisninger i teksten sin:

  http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015

  https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201121/rapp_201121.pdf

 • Lars Berglund

  Så hvodan korrigeres noe som det ikke finnes noe tall ,fakta ,dokumentasjon for?
  Et finger i munnen og sen ser man hvor vinden blaser fra?

  Og hvor tar du det da du sier rolness henviser til at sosioøkonomiske forhold har korrelasjon med økt voldtekt fra de rapportene?

 • Øy vind

  Det er sjokkerende å lese hvordan en bloggdrifter så fullstendig og konsekvent underslår de erfaringene «gutta på gølvet» gjør seg. Enda mer sjokkerende er det når bloggdrifteren bedriver sin sedvanlige tallgjøgling for å lande på den konklusjonen han allerede har bestemt seg for er korrekt. For å slippe å se skogen for bare trær, blir hvert eneste lille tre analysert ned til en rot med en bitteliten kvist på toppen. Når politiinspektøren forteller om sitt inntrykk av økt og grovere kriminalitet, peker Tjomlid på statistikk. Når statistikken sier noe annet enn det Tjomlid ønsker at den skal si, så peker han på «mørketall». Typisk er dette avsnittet:
  (Pettersen): «En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Enkelte har latt seg overraske over at tallet er så høyt».
  (Tjomlid): Dette er i utgangspunktet sjokkerende tall, og det er ikke urimelig å anta at denne type kriminalitet er mer utbredt hos innvandrerfamilier. Likevel blir det feil når han fortsetter med dette:
  (Pettersen): Undertegnede er ikke overrasket – tvert imot bekrefter objektive faktum min subjektive opplevelse.
  (Tjomlid):Å kalle tallene fra Oslo for “objektive faktum” blir for enkelt. Her er det store mørketall»
  …så når tallene ikke går i Tjomlids favør, da skylder han på «mørketall» (og «mørketall» er faktisk mye mindre «mørke» enn det Tjomlid gjerne skulle ønske at de var…innenfor de aller fleste kategorier av kriminalitet «speiler» mørketallene som regel de kjente tallene. Altså: Hvis 90% av alle lovbrytere dømt for familievold er menn, så er det overveldende sannsynlig at også de fleste av de som aldri blir anmeldt og dømt, også er menn. Anmeldelser og dommer gir en pekepinn også på hva som foregår «skjult» i samfunnet…men det var en digresjon).
  …men Tjomlid har ingen problemer med å støtte seg på statistikk som går i hans favør, på veien fram mot den allerede etablerte konklusjonen: Tjomlid elsker statistikken, når han kan skrive…: «…det var 3179 innsettelser i arresten i 2015, hvorav 1433 registrert som “varetekt politi”. Det interessante er at dette er en betydelig nedgang fra tidligere år, faktisk mer enn 20 % fra alle de seks siste foregående år, noe som får hans katastrofebeskrivelser til å virke noe merkelige».
  Og her er det slett ingen henvisning til «mørketall». At færre blir tatt, anmeldt og dømt, behøver nemlig ikke å bety en døyt. Det kan handle om manglende ressurser hos politiet, at store ressurser er bundet opp i enkelte store saker, at mange saker ble henlagt det året p.g.a. arbeidsmengden, og så videre. Men neida, når Tjomlid kan bruke statistikken for å lande på den konklusjonen han ønsker, da er den plutselig god som gull.

  …men til syvende og sist er alt dette irrelevant. Hele dette tallgjøgleriet spiller absolutt null rolle. Det jeg skrev først er viktigere; For jeg har nemlig også min subjektive erfaring, akkurat som politiinspektøren, og det har en hel haug andre mennesker også. Min egen erfaring har med undervisning å gjøre, og ungdom i deres situasjon. Min kompis´ erfaring stammer fra arbeid med barn og ungdom i to av landets storbyer. En annen kompis av meg har sin subjektive erfaring fra arbeid med asylsøkere i en annen storby. En nær slektning med arbeid fra justissektoren i hovedstaden. Og flere. Og vi mennesker ute i samfunnet, vi som ikke sitter trygt i en kjellerstue i en forstad og skriver bloggposter, vi gjør oss våre erfaringer, og så deler vi dem, og dette skjer over hele landet, og all verdens statistisk gjøgleri kan ikke trylle vekk de erfaringene vi gjør, vi «gutta på gølvet», og politiinspektørens erfaringer kan heller ikke trylles vekk (og en ting til; Fyttikatta faen så arrogant å underspille en manns erfaringer, en mann som i.o.m. sin yrkesgjerning faktisk setter liv og helse på spill hver gang han går på jobb! Makan til frekkhet har jeg neimen ikke sett på det jeg kan huske!). Og de erfaringene vi har gjort oss, ser omtrent slik ut: Gutter/ungdommer/unge menn fra midtøsten og Afrika tar opp svært mye av vår tid og våre ressurser. Fra tida mi med arbeid med ungdom i Oslo, har jeg selvfølgelig også hatt masse etnisk norsk ungdom som også har rota det til grundig for seg, men…disse må ofte legges på vent, fordi innvandrerungdommen er mer ressurskrevende, og de sakene de roter seg opp i, og trøbbelet de steller i stand, er så mye grovere enn det de etnisk norske gutta finner på. For å si det så enkelt som mulig, slik at dette kan gjøres gjenkjennelig: Når kompisen min går på jobb, så går han og tenker på en etnisk norsk gutt i 14-årsalderen som drikker seg dritings og truer noen med kniv, for tredje gang, og foreldra aner ikke hva de skal gjøre. Neivel…men så har han allerede et par gutter i samme alder (visstnok…) fra Afghanistan som faktisk brukte kniven. Og så må man fokusere på dem. Og så var det han som voldtok ei jente på fest, og som også (visstnok…) er under kriminell lavalder. Og vet ikke helt i hvilken ende han skal begynne, men det naturlige er jo å starte med det som er mest alvorlig. Og jeg, jeg går og lurer på hvordan en gutt som omtrent ikke engang kan snakke norsk, skal klare å komme seg gjennom et utdanningsløp der han er forventet å ha en skriftlig norsk eksamen, en eksamen han umulig kan klare. Og så må han gå opp igjen, sammen med elever som er yngre enn ham. Og det er heller ikke særlig heldig.
  Og slik går nu dagan. Med våre «anekdoter», Tjomlid…

 • Øy vind

  Absolutt. Han skriver fra sitt eget subjektive ståsted, og forteller om sin egen erfaring, og utgjør dermed sin egen kilde, og sannhetsgehalten i det han sier må betraktes fra det perspektivet. Men Tjomlid gyver løs på ham som om han har gitt seg ut for å være forsker.
  Total skivebom.

 • Jeanette

  For 4 år siden bodde jeg i bydelen Tensta i Stockholm i 3 måneder(Orket rett og slett ikke å bo der lenger). Det er en bydel der majoriteten av innbyggerne er innvandrere og spesielt mange fra ikke-vestlige land. Jeg er en blond vestlig jente, og jeg opplevde gjenger med unge menn av somalisk, afghansk, pakistansk opprinnelse mfl, stå i klynger utenfor T-banen og rope hore etter meg daglig. Enkelte ganger fulgte dem etter meg et stykke og trakasserte meg. Det var ofte søppelkasser i brann langs veien jeg måtte gå for å komme meg hjem, og jeg kjente meg generelt utrygg pga. alt dette. Jeg hadde alltid med meg joggesko i vesken om jeg kom hjem sent en kveld, slik at jeg kunne løpe hjem. Så nei, det Tjomlid skriver om Sverige, ut ifra mine opplevelser i dette innvandrertette området, stemmer absolutt ikke. Husk at du er en mann Knut, og du opplever garantert ikke å bli trakassert på samme måte som oss vestlige kvinner.

 • LasseRon

  Ingen dokumentasjon? Man vet da hva folk tjener, hvorvidt de har jobb eller ikke, hva de jobber med, hvor høyt utdannede de er osv? Det er jo det som er sosioøkonomiske faktorer. Jeg skjønner ikke hva du etterlyser her egentlig. Det er ikke sånn at disse tingene er hemmelig når politiet registrerer en forbryter, unntatt der gjerningsmannens identitet ikke er kjent.

  Voldtekt nevnes ikke spesifikt i den rapporten så vidt jeg kan se, men jeg kan ikke skjønne hvorfor det som gjelder andre alvorlige voldsforbrytelser ikke skal gjelde også voldtekt. Hvorfor skal sosioøkonomiske faktorer spille inn for alle alvorlige forbrytelser som går på manglende respekt for et annet menneskes egenverd, bare ikke voldtekt?

  Her er hva Nina Hjerpseth-Østli i Human Rights Service skriver i artikkelen https://www.rights.no/2016/02/nesten-hver-fjerde-domfelte-for-voldtekt-har-innvandrerbakgrunn/:

  «En populær forklaringsmodell er at den voldsomme overrepresentasjonen hovedsakelig skyldes sosioøkonomiske faktorer. Det er ganske sikkert en delforklaring, men det finnes også etniske nordmenn som er ofre for en uheldig sosioøkonomisk situasjon, men etnisk norske menn er likevel sterkt underrepresentert når det gjelder seksuelle overgrep og voldtekt. Og de som mener det hele skyldes sosioøkonomiske faktorer står uansett igjen med et forklaringsproblem:

  I Danmark viser tall fra Danmarks statistik (DST) – danskenes svar på Statistisk sentralbyrå – at hver tredje voldtektsdømte er innvandrer eller etterkommer. I perioden 2004 til 2013 ble 615 personer dømt for voldtekt, hvorav 212 er innvandrere eller etterkommere. Det tilsvarer 34,5 prosent, hvilket er mer enn tre ganger mer enn andelen gruppen utgjør i befolkningen generelt. Ifølge DS ble bl.a. 32 irakere, 26 tyrkere og 25 somaliere dømt for voldtekt i samme periode. Tallene bekreftes av ny forskning ved Syddansk Universitet (SDU) som har tatt for seg 296 voldtekter i Østjylland. I hele 40 prosent av sakene har gjerningsmannen «annen etnisitet enn dansk». I rapporten «Voldtekt som anmeldes» kommer det frem at utlendinger er særlig overrepresentert når det gjelder overfallsvoldtekter.

  Men selv når det korrigeres for aldersammensetning og sosioøkonomisk status er og blir ikke-vestlige menn overrepresentert når det gjelder dommer for voldtekt og bluferdighetskrenkelser. Dette betyr at det er flere faktorer som spiller»

  Dessverre linker hun ikke til det hun har lest, men det hun sier er altså at overrepresentasjonen minker noe når sosioøkonomiske faktorer tas høyde for. Men også at en betydelig overrepresentasjon gjenstår etterpå, noe som er i tråd med hva jeg har hevdet hele tiden.

  Ellers kan du jo lese denne:
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Causes_of_sexual_violence

 • EllingKristoffersen

  Du er glad i statistikk Tjomlid.

  Med mindre statistikken ikke stemmer med dine meninger (overfallsvordltekter), DA skal vi forklare hvorfor statistikk IKKE er riktig.

  ja ja.

  Ikke greit å være konsekvent.

 • Johan Slåttavik

  Kildekritikk er et begrep som har blitt feilaktig brukt av ledende opinionsdannere i Norge, og følgelig sprer misforståelsen av begrepet seg videre nedover i hierarkiet.

 • Jeanette

  De som er satt inn i arrest på utlendingsloven har du ikke sagt noe om……….

 • LasseRon

  Selvfølgelig. Og ikke minst fordi det faktisk er unge, fattige, enslige menn vi i størst grad importerer. Noe som er lite lurt uansett hvordan man snur og vender på det.

 • EllingKristoffersen

  Du beskriver forskjellige mennesker med forskjellige standpunkt.

  Flotte saker!

  Men det er ikke det denne saken handler om.

  Det handler om at en saks-part blir skutt og begravet som «usaklig», istedenfor å lytte til argumentene for så å argumentere imot.

  Jeg skal ikke ta hele Tjomlids argumentasjon, men det trenger man egentlig ikke.

  Hans første argument er bruken av ordet «flyktning». Visstnok var bare 1 av 3 «flyktninger».

  med andre ord mener han at folk som bruker feil definisjon på migrant, flyktning, asylsøker osv har per definisjon feil.

  Er det virkelig slik?

  Vel, isåfall tar ALLE feil.

  Er DET et godt partsinnlegg?

 • Ateist1

  Denne rapporten fra politiet (2011) viser at innvandrere stod for størstedelen av alle typer voldtekt med kjent gjerningsmann, og ikke-vestlige er verstingene. Se side 67.

  https://www.politi.no/vedlegg/

  For de som ikke gidder å lese kan jeg informere om at kategoriene er:
  -Fest-relatert
  -Relasjon
  -Overfall
  -Sårbarhet
  -Annet

  Gjerningsmenn med landbakgrunn fra Afrika, Asia og Midt-Østen stod sammen for en større andel voldtekter i alle kategoriene unntatt «Annet», enn de med landbakgrunn fra Norge (vanskelig å si om landbakgrunn «Norge» kun gjelder etnisk norske).

  Mørketall letter ikke bildet. Om vi antar at det er langt flere voldtekter enn de som anmeldes, må man fortsatt ta utgangspunkt i eksisterende statistikk. Jeg tror det ligger langt inne for en voldtatt innvandrerkvinne (spesielt muslimske) å anmelde sin mann eller andre fra samme miljø.

  Statistikken viser at argumentet om at etnisk norske voldtar mest ikke holder vann. Jeg vet også at siste voldtektsrapport fra 2014, viste at menn med annen landbakgrunn enn norsk stod for flesteparten av alle anmeldte voldtekter i Norge. Bildet var blitt verre enn i 2011, da de med landbakgrunn «Norge» fortsatt var i flertall i kategori «Annet».

 • EllingKristoffersen

  Så politiet er ekstremt lite troverdig?

  Blitt arrestert for mange ganger kanskje?

 • Lars Berglund

  Som sagt at da man bruker noe som ikke har noen velgrunnet dokumentasjon så burde man låte bli at ta det på tall.

  Tjomlid var det som tog at sosioøkomiske faktorer har noe å si om hvor ofte/sjansen at en person voldtar.

  Dvs ser du en utsatt person på gaten var obs han /hun kan forsøke voldta deg pga dens sosioøkonomiske sitausjon.
  Du sa selv at det var lett å dokumentere det ikke jeg(er det fortsatt like enkelt nå ? ;)

 • Ateist1

  Ikke helt. Vi vet at enkelte kulturer har langt mindre tiltro til ordensmakten med seg i bagasjen. Når kriminaliteten går ned i områder som Groruddalen kan det ha mer med at folk ikke anmelder og gjør opp seg i mellom, enn at kriminaliteten faktisk går ned. En annen forklaring kan være at de ikke «skiter i eget reir», selv om lojaliteten stort sett er begrenset til egen klan. Anmeldelser går også ned når folk mister troen på at det nytter å anmelde. Noe en stadig økende andel henleggelser er medvirkende årsak til.

 • LasseRon

  «Dvs ser du en utsatt person på gaten var obs han /hun kan forsøke voldta deg pga dens sosioøkonomiske situasjon.»

  Et veldig banalt eksempel, men ja. I hvert fall i den grad at du kan se at noen er arbeidsledig, lavt utdannet, fattig osv. På samme måte som at en islamsk mørkhudet mann har større tilbøyelighet for å begå voldtekt mot deg. Igjen et veldig banalt eksempel da sannsynligheten tross alt er liten(ikke relativt) når det er snakk om individer.

  Jeg er tydeligvis ikke verdens beste til å finne RÅDATA. Kanskje også dels fordi institusjoner som SSB bevisst mørklegger slik informasjon? Men når selv Hjerpseth-Østli og Rolness, de som er tydeligst på at kulturelle faktorer er avgjørende, sier at sosioøkonomiske faktorer også spiller en rolle da tar jeg det for god fisk. Og jeg tror ikke de lyver når de omtaler sin statistikk.
  Det er ingen motsetning mellom å vedkjenne seg dette og samtidig være uenig i Tjomlids avskrivelse av kulturelle faktorer, og det betyr heller ikke at man ikke kan være motstander mot dagens innvandrings- og asylpolitikk.
  Dessuten synes jeg faktisk at jeg har kommet med henvisninger som burde duge for alle andre enn kranglefanter og kverulanter.

 • Dylsectic

  Jan: Håper du spør fordi du faktisk ønsker svar, skal derfor gi deg det og legger derfor ved noen linker, selv om dette er velkjent for de som har fulgt litt med. Informasjonen finnes mange steder.

  https://www.morpheusblogg.se/2015/11/12/kriminaliteten-okar-visst/

  I dokumentet er for øvrig linker til andre statistikker og kilder. Eksempelvis er bilparken i deler av Malmø for tiden i en slik stand at den enten brenner eller eksploderer. Helst på natten uten fører. Håndgranater har erstattet de velkjente kinaputtene vi før kunne kjøpe i Sverige. Sommerværet har visst medført en voldtektsbølge der borte i sommer. MedelSvensson har jaggu endret seg siden jeg var ung.

  Et annet interessant faktum er at 2015 viste den største utvandring av etnisk, unge, utdannende svenske kvinner noensinne, inkludert perioden med utvandring til USA. Utenfor Europa var Australia favorittmål, undres hvorfor….

  Når det gjelder Tjomlids omgang med tall, les gjerne denne og sjekk gjerne kilder, denne dama flykter ikke inn i mørketall og holder en helt annen statistiskfaglig kvalitet enn Tjomlid:

  https://www.rights.no/2015/08/misbruk-av-voldtektstall/

 • ftw

  Med så dårlig leseforståelse begynner jeg å ane hvordan du kan ha de meningene du har. Det var veldig oppklarende.

 • Oda Kårsne

  Forstår ikke problemet med mistroen mot Tjomslid,alle vet jo at de fleste i norske fengsler ikke er asylsøkere eller flyktninger,de aller fleste utlendingene kommer fra øst europeiske land.Dette har vel alle byer og tettsteder opplevd,tror ikke det er en bygd som ikke har hatt øst europeiske bander som har fullt opp kassebilene sine med tjuegods.Er ikke flyktningene som reker rundt på tokt.Så at Utne Pettersen her har en annen agenda er jo soleklart,men det ser jo ikke de som ser terrorister rundt hvert hjørne.Nei det er nok som en 5 årgammel sønn til en kjenning utbrøt til faren når det var noe som mangelt i garasjen;»Sikkert polakkene som har vært her»

 • Lars Berglund

  Problemet er just at du sa at det var enkelt å dokumentere ikke jeg .

  Bruk av fakta er vel viktig i denne type diskusjon , bare i denne blogg innlegg fra Tjomlid så attackerer han politimannen med å ikke å bruke faktabasert evidensbasert informasjon uten bare driver med påståender
  ,som han med gjør

  Har med en feel at Rights og Rolness og document.no bruker krafter på å dokumentere det som innleggen deres handler , og det har ikke handlet om sosioøkomiske faktorer enn :)

 • ftw

  Om du gar rundt og innbiller deg at en part i en konflikt representerer sannheten så er det veldig oppklarende…

 • Linda Isachsen

  Nettopp. Jeg tror nok menn som Knut ser saken fra sin side som en mann og ikke engang evner å se slike forhold som du beskriver som kvinne og ikke bare opplever men faktisk i det daglige blir trakassert

 • Tore Drammen

  Så hvis du er blitt Norsk statsborger så er du ikke av utenlandsk opprinnelse??
  Ikke rart at du sier at det er Norske stasborgere som ligger øverst på statestikken ,Du får heller bruke Etnisk Norsk i din sammenligning ,da tror jeg du vil få andre tall

 • Linda Isachsen

  Dine påstander er direkte usant

 • Bjarte Runderheim

  «Men kriminaliteten synker jo, Pettersen!»

  Alt for fristende å starte med litt engelsk: «There are lies, damned lies and then statistics.»
  Når politiet verken møter frem etter telefonhenvendelser eller tar saker til retten, så blir antallet anmeldte saker mindre – og mye mindre – ikke fordi det er færre forbrytelser, men fordi folk ikke gidder å anmelde saker som likevel blir henlagt eller ikke etterforsket.

  Det skulle forundre meg mye om din påstand, basert på offentlig statistikk, holder vann i virkelighetens verden.
  Det får vi antakelig aldri vite helt nøyaktig, men en skal være mer enn alminnelig rettroende for ikke å ta hensyn til denne siden av virkeligheten.

  Fremmedfrykten er på fremgang i Sverige, av naturlige årsaker, og den er en økende del av hverdagen i store deler av Norge.
  Thomas Utne Pettersen er en vanlig politimann med hverdagserfaringer, og ikke en samfunnsforsker med strenge krav til bruk av (feilaktig) statistikk og (plagierte) data som ikke evner å ta hensyn til det som i noen sammenhenger kalles «mørketallene».

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  Jeg er i den situasjon , at jeg ikke innbiller meg noenting-i motsetning til deg.

  At du kaller for eksempel en siktet og dommerne som parter i en konflikt, viser tydelig at du har en persepsjonsevne som desverre ikke kan anses som adekvat i dagens Norge.

 • ftw

  Siktet og dommer? Prøv å hold deg til diskusjonen i det minste. Jeg kommenterte Dagbladsaken du lenket til.

  En dommer forholder seg til relasjoner, jus og sannsynligheter, ikke sannhet. Det er det bare prester og konspirasjonsteorietikere som gjør.

 • Ellie K

  I 2002 bodde jeg på Grønland. Gikk hjem kl. 3 på natten fra sentrum. I noen busker ved Urtehagen (der hvor moskeen står i dag) hoppet det opp det to mørkhudede menn som omringet meg og tok meg på brystene. De befølte meg bare over klærne og gikk ikke under huden. Så forsvant de veldig fort. Jeg var 50 m foran en ung nabo. En ung millennials som gav blanke i en kvinnes stress signal for ingenting kunne true suksessen til utviklingen av dette fantastiske samfunnet. Vi gikk hjem sammen uten å snakke. Vi ankom blokka som heldigvis hadde lås og gjerder. Nå fatter jeg hvor dette merkelige utspillet kommer fra. Pga Køln opplysningene så ligner dette et mini forsøk på Taharrush. Men de var ikke MANGE NOK. Tenk deg når disse kommer inn i hopesvis og du har akademikere og idiologer som vil relativisere dette. Det er bra at folk som Pettersen kommer fem med sin virklighetsbeskrivelse.

 • Synøve Siskan Utne

  Spar oss Fjomplid, du glemmer EN vesentlig ting og det er hvilken promille disse utgjør av folket og hvordan de fremdeles dominerer nyhetsbildet

 • Aave Nystein

  Så sant. Det har vi jo sett og hørt.

 • svaneILD

  Hvem som voldtar mest er egentlig helt umulig å vite da politiet selv sier at 90% av voldtektene ikke blir anmeldt. Og at de skjer i hjemmet. Siden de fleste hjem, og vennekretser i Norge er hvite så er det stor grunn til å tro at resultatet da hadde endt opp med et sterkt overtall av etnisk hvite…desverre. https://www.politi.no/vestfold/aktuelt/nyhetsarkiv/2011_07/Nyhet_10185.xml Min omgangskrets, familie og venner, er nok preget av en veldig mutikulturell blanding. Og det er nok kanskje derfor jeg har et så positivt forhold til multikultur akkurat fordi jeg har såpass mye positiv erfaring med det. Mine besteforeldre er i utgangspunktet norsk svenske så jeg er vel nogenlunde skandinavisk selv. Mine venner og familie er ganske så bra integrert, og er effektive skatteytere og arbeidskraft for vårt samfunn. det har ikke noe med saken å gjøre forsåvidt. Uansett hvilke samfunn vi lever i til alle tider har det vært problemer, kriminalitet, og forsåvidt også fremmed/anderledes frykt. Norge i dag er et land med lite kriminalitet og på tross av hva denne politimannen sier viser statistikken at den er synkende. https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3501.pdf

 • Gaute Gunleiksrud

  Det handler vel ikke om at den ikke-vestlige innvandringen er så fantastisk bra, men at politiinspektøren bruker argumenter som ikke holder vann når han argumenterer for sine synspunkter.

  OG når det gjelder den tvangsflyttingen så er vel Tjomlid født i Tanzania.

 • Jenny Olsen

  Du har selvfølgelig også lest politimannens forklaring hvor HAN påstår at han VET at han snakket om «innvandrere» og ikke «asylsøkere» og at i mange av konklusjonene hans brydde han seg ikke om at «innvandrerne» var østeuropeere, for det var tross alt «innvandrere» han viste til i teksten?
  Altså sier mannen at han VET at han blander begrepene, men at det er greit om man bare aksepterer at når han sier «asylsøker» så snakker han om noe annet enn når han snakker om «innvandrere»
  Hvilket betyr at han har «rett» om vi bare leser hva han mener og ikke hva han skriver…

  Mannen leser «innvandrere» og folk tenker «asylsøkere», og det må i følge politimannen være folks egen feil…

 • Besserwizzer

  Veldig, veldig bra oppsummert. Ikke rasistisk, ikke noe dommedagsprofeti. Bare en nøktern virkelighetsbeskrivelse.

 • Lars Berglund

  Men øker det seksuelle voldet desto fattigere du er?
  Jeg sier nei :)
  da ikke noen fakta som dokumentasjon tilsier dette.

  At sosioøkonomiske faktorer kan spille rolle /ha årsak til å ha høyre prosents sjanse rent statistisk i å vara registrert i kriminalregisteret men det sier ikke noe mer.
  Men at ta att fattiga/utsatte voldtar/utøver mer seksuelt vold blir så feil iallefall uten å presentere noen kilder/fakta

 • Andre Olesen

  Med Tjomlid er det utelukkende løgn, feil bruk av statistikk og fordreining av fakta. Ikke noe annet.
  Politimannen forteller om sine erfaringer, det holder vann.
  Han påstår ikke at han har sannheten, men han er ærlig. Det kan man aldri si om Tjomlid i denne typer debatter,

 • Ralieur

  Dette er en anekdote. Og siden du ikke anmeldte overgrepet, blir opplevelsen din redusert til et dunkelt «mørketall». Og om mørketall vil Tjomlid ikke si noe om. Med mindre det skulle tjene hans forutinntatthet.

 • Ralieur

  Forresten merkelig at du ikke anmeldte, siden utlendinger som er mørke i huden har lettere for å bli anmeldt og at etnisk norske kvinner er mer tilbøyelige til å anmelde utlendinger med mørk hud (udokumentert påstand fra Tjomlid, men vi må tro på ham). Også rart at ikke politiet fikk tak i disse mørkhudede overgriperne, siden mennesker av denne typen visstnok oftere blir overvåket (og derfor hyppigere anmeldt, pågrepet og domfelt).

 • Tyrkia er et demokrati! Sic Cenk

 • Andre Olesen

  Hvor er løgnen?
  Hvor er intelligensen du påstår du har?

 • Andre Olesen

  Tjomlid henviser kun til mørketall, og det er aldri mørketall for annet enn etniske nordmenn ;-)

 • Besserwizzer

  Det er også større sannsynlighet for en hvit mann å bli drept av en svart mann enn motsatt. Men da er det vel ikke snakk om rasisme, men heller at den hvite får som fortjent ettersom en annen hvit mann for et par århundrer kjøpte en svart slave fra en svart slavehandler.

 • Andre Olesen

  «Vi er nå rett over nivået i 1997, og mye av stigningen er som nevnt av Tjomlid forklart av en redusering i mørketall som følge av økt fokus og lavere terskel for anmeldelse.» Tror du på dette selv?
  Stigningen kommer av lavere mørketall, gjelder det også generelle voldsforbrytelser? ;-)
  Hva tror du om mørketallene for ikkeetniske nordmenn, innvandrere, asylsøkere og flyktninger?
  Tjomlid bruker kun mørketall der det passer ham.
  Morsomt at du bruker ord som «beleilig» om Lars Smith, men ikke ser Tjomlids fordreining av fakta og feil bruk av statistikk.

 • Andre Olesen

  Tjomlid misbruker all statistikk, derfor måtte han trekke bloggen sin fra nettavisen.
  Statistikken er ikke feil, men den må brukes riktig. Tjomlid er tilbakevist mange ganger av mange, bl a Kjetil Rolness.
  Politiinspektøren kommer med fakta og egne erfaringer, men det er vel tungt å svelge?

 • NorseDweller

  Pettersen setter fokus på et meget viktig tema og må få lov til å bruke anekdotiske bevis. Hadde han i tillegg presisert oppholdsgrunnlaget på samtlige av arrestantene i anekdotene hadde Tjomlid hatt temmelig lite å angripe. At Pettersen presiserer oppholdsstatus eller nasjonalitet på 1 eller 2 av en større gruppe arrestanter og etterlater resten hengende i luften åpner dessverre for mistanken om bevisst utelatelse av vestlige i arrestantgruppene.

  Overrepresentasjonen i kriminalstatistikken er et rimelig uomtvistelig faktum. Løsningen Pettersen foreslår kan godt vise seg å være den beste i det korte løp. Den ideelle er imidlertid etter min mening en strengere siling før adgang innvilges kombinert med mer utstrakt bruk av permanente utvisninger. Det juridiske grunnlaget er på plass og det gjelder å våkne, slå av naiviteten og håndheve lovene.

 • EddyEagle

  Svak start Tjomlid!
  Du kritiserer politiinspektøren for at kun en av tre i eksempelet er asylsøker og dermed relevant for saken. Videre kritiserer du for at han blander tall for asylsøkere og ikke-vestlige innvandreren med tall for rumenere, polakker og litauere.

  Og; «en oppvisning i selektiv databruk og anekdoter»…

  Vel, se deg gjerne litt nærmere i speilet Tjomlid…

  Du er jo selv en mester i inkludere svenske gjestearbeidere og vesteuropeere i utlendingskvoten i dine statistikker, for å pynte litt på tallene for innvandrerandelen. Og, en kriminell innvandrer fra Irak som har fått norsk statsborgerskap, fører du glatt inn i statistikken som norsk.

  Hvis du ser på opprinnelsesland og ikke bare statsborgerskap, og sammenholder tallene for kriminalitet med andel av befolkningen hver gruppe utgjør, vil selv du se at innvandrere fra nordafrikanske og arabiske land er sterkt overrepresenterte i kriminalstatistikkene.

 • Tobb86

  Hvis du baserer verdensbildet ditt på nyhetsbildet er du seriøst ute og kjører, Fjompøve Fjompan Fjompne.

 • Tobb86

  Bruker du virkelig det å være god som et skjellsord? For en løkrull..

 • Tobb86

  Redd for kjöttbullar?

 • Øy vind

  Det Ralieur sa…bare et «mørketall» og en «anekdote». Betyr ingenting…i Tjomlids verden ;)

 • KingKenny

  Neimen er det ikke mr. «overrepresentert i absolutte tall» som skal belære oss om statistikk igjen….

  Nei, takk for at de som sitter med problemene i fanget til daglig faktisk tør å stikke hodet frem og fortelle om det. Til tross for belastningen med hets, usakligheter, avsporinger og fjas fra PK-mafiaen. Slike innlegg som det fra politimannen er langt å foretrekke foran våset fra besserwissere uten noen tyngde og som er tatt med buksene rundt anklene til stadighet!

 • D.E

  Hvis du tar en gruppe på 100 etniske norske menn og 100 med bakgrunn fra afrika/midtøsten, så er det 6 ganger så høy sannsynlighet for at det er en voldektsmann blant de 100 fra afrika/midtøsten enn de 100 norske. Skjønner? Dette betyr selvfølgelig ikke at det ikke finnes hyggelige innvandrere, tvert i mot, og jeg tviler ikke på at du har gode erfaringer med personer fra disse områdene. Det har jeg selv. Men at personer med bakgrunn fra disse landene er såpass sterkt overrepresentert gjør at man bør tenke seg om før man tar inn en stor gruppe med mennesker derfra, man må iallefall være bevisst på den risikoen det vil medføre.

 • Regnskapsfører

  Det er jo akkurat det som er poenget mitt. Logikken jeg beskriver med bilulykker blir åpenbart feil, men jeg bruket nøyaktig samme metode som Tjomlid gjør for å beskrive kriminalitet og innvandring. Derfor er det ikke feil analogi, Hanssen, det er en perfekt analogi, fordi den illustrerer det åpenbare poenget.
  Og til slutt, helt enig med deg når det gjelder vitenskapelig metode. Tjomlid bør forsøke å motbevise nullhypotesen sin (ingen sammenheng mellom ikke-vestlig innvandring og kriminalitet), men gjør heller et forsøk på å motbevise alternativhypotesen. Derfor, vitenskapelig stryk.

 • D.E

  Det er umulig å si med 100% sikkerhet hvem som voldtar mest, men i dette tilfellet kan man fastslå hva som er realiteten med såpass stor sikkerhet at man kan si at det er hevet over envhver rimelig tvil.

 • EllingKristoffersen

  Folk fra Romania og Litauen er ikke innvandrere?

  Hva er de da?

  Poenget er : Han kom med et saksinnlegg.

  Da er det motpartens rolle å argumentere mot dette saksinnlegget.

  Med fakta.

 • EllingKristoffersen

  OK, opplys meg; hvorfor er politiet ekstremt lite troverdig?

 • svaneILD

  Jeg foreslår at vi fjerner alle menn. De står for nesten 100% av alle voldtekter, så det er det sikreste ;) Jeg tor absolutt at god opplæring og STRENGERE straffer, med fler domfellelser burde til. Kanskje damer må begynne å lage offentlige lister over hvem en må passe seg for….siden domstolene tydeligvis ikke funker på dette området. Så er det nok lurt å ta inn i et ikke for stort tempo som vi sikkert er litt uenige i hvilket. Men det farligste er å stigmatisere. Og vi må jobbe hardt og også kreve integrering. Og selvfølgelig skal ingen som har blitt kastet ut få ta med seg støtteordninger herfra!!!

 • Jon Hansen

  Håper virkelig innvandringen blir kraftig redusert de kommende årene. Ca 50 tusen nye til landet hvert år er alt for mange. Bare nettoinnvandringen de siste fem år har vært på over 200 tusen…stoler mer på politimannen enn den andre mannen som bare kan å skrive og som forøvrig koster det meste under teppet…

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  Dama er ikke i konflikt, hun gidder ikke mer av løgner, så derfor sluytter hun.

  Alle vitner i domstol måforsikre at de skal si sannheten. Kap 10. i Strprl.

  «§ 128. Før avhøringen skal rettens leder formane vitnene til å forklare den fulle sannhet uten å skjule noe. Han skal foreholde vitnene det ansvar som følger med uriktig forklaring og forsikring.»

  Fra ordboka.

  sannhet m1, f1
  1 det å være sann
  tvile på s-en i en påstand / medføre s- være sann, til å stole på / i s- et prektig menneske sannelig, virkelig
  2 utsagn, beretning som stemmer med virkeligheten
  holde seg til s-en / si, fortelle (en) s-en også, si sin mening uten omsvøp / et s-ens ord et refsende, alvorlig ord / absolutt s- / filosofiske s-er
  3 oppriktighet, ærlighet
  tjene Herren i s- / leve i s-

  —–
  Du lever i løgnen, men det kan du ikke noe for, med svekkede kognitive evner, og fravær av persepsjon.

 • Kebabtekniker

  Jeg oppfordrer Tjomlid til å være med Thomas Utne Pettersen en uke på jobb.
  Og etterpå kan Tjomlid skrive en artikkel om ukens hendelser.

 • srl

  Hei! Det som imponerer meg, Tjomlid, er at du lar kommentarfeltet ditt stå åpent slik at det norske folk kan si hva de mener om deg og meningene dine! Og det er også det eneste som imponener meg ved deg! Takk for i kveld og ha en vidunderlig aften!

 • Realitycheckers

  problemet her er at en politiinspektør har et stort ansvar om å gjøre jobben riktig.. det denne artikkelen prøver å gjøre er å vise deg at denne politimannens påstander og realiteten er 2 forskjellige ting. Dette er en motargument.
  Jeg syns det er utrolig morsomt hvor mye tid du brukte på å snakke om brannmenn og brannfare i utmarka. er det er relevant i denne saken? og hadde brannmannen din feilet hardt i jobben sin så hadde han også fortjent en kritikk som denne.
  jeg syns også det er utrolig morsomt å se at folk tror mere på en manns følelser og svake påstander selv om den er blitt motbevist..

 • Knut Botnmark

  Etter å ha hør hva Utne Pettersen har uttalt i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen har jeg følgende kommentar:

  Vi
  har inngått en EØS avtale og også blitt en del av Schengen. Dermed har
  alle personer i EU fri tilgang til Norge. Der er ingen kontroll med den
  som kommer eller drar fra Norge, så lenge de ikke reiser til et annet EU
  land. Dagen innvandrings og asylpolitikk har ikke noe med ette å gjøre.
  Og når han viser til de innsatte på Ullersmo, som nå er hovedfengsel
  for dem som har begått lovbrudd i Norge og skal sendes ut av landet. I
  tillegg så er de som soner der personer fra EU området, som Tjomlid har
  dokumentert i sin blogg. Og vi alle vet at der er utstrakt transport av
  tyvegods til disse området fra Norge. Vi snakker om personer som kommer
  til Norge på kortere turer for å gjøre kriminelle virksomhet. En har
  eksempler på at utenlandske komme med smuglergods som en selger i Norge.
  Andre utenlandske stjeler diesel fra norske trailere. Av denne guppen
  så finne også menneskesmuglere som har med seg kvinner som blir tvunget
  til å prostitusjon. En ser også narkotikasmugling også i denne
  sammenheng. Men dette har jo ingen ting med norsk iEtter å ha hør hva
  Utne Pettersen har uttalt i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen har jeg følgende
  kommentar:

  Vi har inngått en EØS avtale og også
  blitt en del av Schengen. Dermed har alle personer i EU fri tilgang til
  Norge. Der er ingen kontroll med den som kommer eller drar fra Norge, så
  lenge de ikke reiser til et annet EU land. Dagen innvandrings og
  asylpolitikk har ikke noe med ette å gjøre. Og når han viser til de
  innsatte på Ullersmo, som nå er hovedfengsel for dem som har begått
  lovbrudd i Norge og skal sendes ut av landet. I tillegg så er de som
  soner der personer fra EU området, som Tjomlid har dokumentert i sin
  blogg. Og vi alle vet at der er utstrakt transport av tyvegods til disse
  området fra Norge. Vi snakker om personer som kommer til Norge på
  kortere turer for å gjøre kriminelle virksomhet. En har eksempler på at
  utenlandske komme med smuglergods som en selger i Norge. Andre
  utenlandske stjeler diesel fra norske trailere. Av denne gruppen så
  finne også menneskesmuglere som har med seg kvinner som blir tvunget til
  å prostitusjon. En ser også narkotikasmugling også i denne sammenheng.
  Men dette har jo ingen ting med norsk innvandrings og asylpolitikk. Det
  er et resultat av avtalene vi har med EU, og ikke noe annet.

  Når
  dette er sagt så må jeg påpeke at der er råtne trær i alle skoger. Med
  andre ord, så finnes det også noe kriminelle blant asylsøkerne også, men
  jeg vil si at det er ikke det som at alle asylsøkerne er kriminelle.
  Når det gjelder voldtakt så er de ikke bedre en norske menn, og jeg tror
  heller ikke verre heller. Derfor kan en vente at noen av dem vil kunne
  også gjøre voldtekt på samme nivå som nordmenn gjør. Men når norsk
  politikk er som den er i dag og at de blir sittende på asylmottak i
  årevis så vil dette øke faren for kriminalitet. For følelsen av å blitt
  satt til side i av samfunnet en lever i, vil føre til økt faren for
  kriminalitet. En annen faktor er at mange av dem har så mange
  traumatiserte opplevelse at det skal lite til for å bikke over til en
  til å gjøre noe for oss uakseptabelt, det vil si bli kriminelle.

  Når
  det gjelder dem som ikke kan returneres, så er dagens politikk at de
  blir fratatt muligheten til å økonomisk støtte og legehjelp m.m. Dermed
  er veien til kriminalitet eneste veien til inntekt. En ber jo omtrent
  dem om å bli kriminelle. Hadde ikke vært bedre å la dem få jobbe eller
  utdanning slik at når de en gang i fremtiden kan blir utlevert. Vi har
  jo da hindret kriminell virksomhet.

  Det blir da
  totalt feil at han når Utne Pettersen skriver sista: «Kvinner og barn
  ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter.» For hovedtyngden er
  utenlandsk kriminelle, for utelukkende med hensikt for å bedrive
  kriminalitet, og ikke har noe med asyl- og flyktningsinstituttet å
  gjøre. Hadde han som politiinspektør ikke godt til et slikt totalangrep
  på noe som vi er asyl og flyktningsinstituttet, som han gjør ved dette
  utsagnet. Samt tatt seg tid til å se hvordan kriminalitetsutviklingen i
  Norge har vært de siste årene. Samt å gitt, så hadde innlegget hans vært
  spiselig. Det ha uttalte på dagsnytt 18 og dagsrevyen var vinklet på en
  helt annen vei. Han sa faktisk at han bare var ut etter å påvise den
  kriminalitet som utlendinger gjør i Norge, og at han beklaget at men
  oppfatte innlegget som et angrep spesielt rettet mot asylsøkerne. Men
  denne setningen og hvordan han starte innlegget gjør jo nettopp det. Det
  er det som gjør at han som inspektør i politiet går over grensen fra å
  opptre som en politimann, og stemple de som sterkt traumatiserte og i en
  fortvilet situasjon til motoriske kriminelle.

 • Realitycheckers

  Det imponerer meg også at ditt eneste motargument i denne saken er et forsøk på å disse ned forfatteren. som om noen bryr seg om å imponere deg? cant beat the message? attack the messenger! for en taktikk…

 • Realitycheckers

  det er jo dette som er den store feilen her.. at en politimann bruker seg selv som kilde for å komme med et budskap istedenfor å presentere ekte fakta. er ikke dette samme som propaganda vs. realitet? beklager men jeg klarer ikke å forstå hvorfor folk velger propaganda fremfor realitet.. spesielt når bevisene er så klare..

 • Rettstap

  Tjomlid burde kanskje blitt med en av våre kvinner og menn i politiuniform ut på patrulje i Oslo og hjelpe til med noen pågripelser, deretter bli med på løpet videre med etterforskning, tiltale og straffesak. Da hadde han ikke hatt tid til skrive blogg.

 • ftw

  Her har du en opplysning. Jeg har aldri påstått at politiet er lite troverdig.

 • srl

  Du, «dissinga», det fikser Tjomli, Fugleli og hele resten av PK-gjengen utmerket godt sjøl, det blir omlag som å se sola gå ned i havet i vest, vakkert !

 • ftw

  Så du foretrekker å lese svada og unøyaktigheter så lenge det passer inn i ditt verdensbilde… Imponerende lite smart du.

 • ftw

  Så norske statsborgere er ikke norske, er det det du mener? Jeg tror ikke du er den rette til å belære Tjomlid…

 • Realitycheckers

  problemet er at en politiinspektør har et stort ansvar for å gjøre jobben sin riktig for hvis ikke kan det gå skikkelig galt.. en journalist må forske på riktig informasjon slik at vi som lesere kan vite hva som er realiteten.. realiteten er ofte basert på forskninger og fakta. politiinspektøren kom med sine forskninger gjennom å bruke seg selv som kilde, journalisten forsket etter ekte forskning og data fra andre kilder.. enkelt og greit.

 • Realitycheckers

  lol denne politiinspektøren er en mann.. han er ikke hele politiet.. journalisten derimot brukte politiet som kilde..

 • ftw

  Det er da ingen som har påstått at statistikken over overfallsvoldtekter ikke er riktig. Det er de infantile forsøkene på tolkning av statistikken som (ofte) er riv ruskende gal.

  Bom igjen.

 • Realitycheckers

  en mann er ikke hele politiet.. det er faktisk journalisten som brukte politiet som kilde gang på gang.

 • ftw

  Men å faktisk påvise noen av disse løgnene du anklager ham for det klarer du ikke… Nei, nei. Ikke forventet heller.

 • Realitycheckers

  kildekritikk er enkelt å forstå. du kritiserer kildene.. politiinspektøren =1 kilde, seg selv – journalisten = mange kilder og politiet var også en av dem.
  syns du har en morsom måte å argumentere på..

 • ftw

  Fine ord, men alle vet at sannheten er subjektiv. Særlig den som kommer frem i kommunikasjon. Språk er rett og slett ikke presis nok til at det gir mening å snakke om sannhet. Det overlater jeg til prester og andre tåkefyrster.

 • Realitycheckers

  Hvordan har du jobbet for å komme frem til dine konklusjoner da? jeg tror jeg foretrekker å vurdere de reelle forskningene og kildene som ble lagt frem i denne artikkelen, fremfor å høre på en som kan bare kommentere sarkastisk uten noe særlig nyttig innhold.. noen liker jo sarkasmen din så det er vel bra nok for deg ikke sant?

 • Realitycheckers

  Så din løsning er å behandle ALLE innvandrere fra disse områdene som voldtektsmenn? er du ikke litt lat med å finne løsninger på problemene?

 • Ralieur

  Man blir ikke nødvendigvis nordmann av å få norsk pass, nei.

 • Realitycheckers

  vet ikke hvilken artikkel du leser men her ser jeg kun kritikk og motargumenter mot en manns meninger.. men ser mange av frekke og (prøveråværemorsomme) kommentarer uten nyttige innhold som kan bidra til diskusjonen..

 • Realitycheckers

  Jeg tror du misforstår noe viktig her.. Denne politiinspektøren snakker ikke for alle i politiet, han snakker for seg selv.. men denne artikkelen snakker om flere kilder og en av dem er politiet selv.. August Berg, istedenfor å kritisere personen som skrev denne artikkelen, kan du ikke heller komme med nyttig informasjon som handler om saken?

 • JanJohansen

  > Jan: Håper du spør fordi du faktisk ønsker svar,

  Det gjør jeg. Det er altfor mye synsing og «dette er jo noe alle vet» i denne debatten – på begge sider.

  > skal derfor gi deg det og legger derfor ved noen linker, selv om dette er velkjent for de som har fulgt litt med. Informasjonen finnes mange steder.

  Takker for det! Selv om «informasjonen finnes mange steder» er det greit å vite hvor du henter påstanden fra.

  I Sverige har det jo vært en ekstrem PK-holdning, som har lagt fullstendig lokk på innvandringsdebatten i mange år. Det er nok mye av grunnen til at de er i den gjørmen de er nå. Jeg håper og tror det har endret seg etter innvandringsbølgen i fjor, sånn at de kan diskutere og ta tak i problemene.

  Når det gjelder grafene så viser jo de fleste en voldsom økning fra 70-tallet og fram til i dag, selv om en del av dem ser ut til å ha flatet ut de siste årene (mens andre definitivt ikke har det). Det ser dessuten ut til å ha skjedd noe i 2011, for det er bemerkelsesverdig mange grafer som har en topp der, og flater ut eller går over i en nedadgående trend etter det. Det kan selvfølgelig være forbigående, men virker litt pussig. Er det reellt? Underrapportering? Forfatteren virker ikke å være særlig interessert i det, iallfall.

  Men det brennes mye biler, ja. Og kirker.

 • Realitycheckers

  Thomas Utne pettersen = 1 kilde, seg selv
  Gunnar Roland Tjomlid = mange troverdige kilder som politiet, forskninger og statistikker.
  nå er ballen tilbake til politiinspektør Thomas..

 • ArveKaspersen

  Jeg var tidligere enig med deg om Tjomlid.

  Men det viser seg at han også har en agenda. Den agendaen har ført til en del bortforklaringer, gish gallop, cherry picking og ønsketenkning basert på mørketall og fri fantasi. I tillegg har han postet små essays med føleri og naivitet på ungdomsskolenivå.

  Det er veldig synd, siden jeg alltid har oppfattet han som nøytral og svært klar over de mekanismer som ligger bak disse argumentative fallgruvene, tankefeilene og biasene.

  Jeg har kjøpt og lest boken hans, og jeg har vært på foredrag med han. Har ivrig fulgt med på bloggen hans og hvordan han effektivt sabler ned alternativ medisin og antivaksinemiljøet.

  Men når det gjelder terror, kriminalitet, islamisme, jihadisme og innvandring, så faller han gjennom. Det blir mer ideologi og ønsketenkning enn fakta, og mer bortforklaring enn forklaring.

 • EddyEagle

  Norske statsborgere som ikke snakker eller forstår norsk, bør statistisk grupperes i en annen post enn etnisk norske.

  Når man diskuterer innvandring og hva det fører med seg av kriminalitet, er det viktig å se på hvordan det går med innvandrerne etter noen år i Norge – også de som har fått innvilget statsborgerskap.

 • Tobb86

  Hvem skal betale skatt slik at du får pensjon i din verden?

 • Tobb86

  Politiet er troverdige nok, men de er «for langt nede» i materien for å kunne si noe om helheten, da de kun ser en liten del av den, og dermed i fare for å trekke feilkonklusjoner når de forsøker å utvide egen erfaring til å gjelde helheten. Når man ved hjelp av vitenskapelig metode, statistisk analyse, osv, forsøker å finne sannheten så forsøker man å unngå en del fallgruver knyttet til svakheter i hvordan vi mennesker resonnerer. Dette uteblir fort når man forsøker å beskrive helheten basert kun på egen erfaring.

  Litt vanskelig å komme på et eksempel som beskriver det jeg mener sånn på morrakvisten, men er forsøk:
  Hvis jeg hadde jobbet som billettkontrollør på Lerkendal stadion kunne jeg lett konkludert, basert på egen erfaring, at Rosenborg er verdens største fotball-lag, da majoriteten av de jeg sjekker billetten til holder med Rosenborg. Ikke helt en til en, men forhåpentligvis nok til å få over poenget..

 • Tobb86

  Asylsøkere er en undergruppe til innvandrere. Arbeidsinnvandrere en annen. Når man da argumenterer for færre av førstnevnte gruppe, pga at enkelte i sistenevnte sistnevnte gruppe ikke oppfører seg så feiler man. Blir som å si at trøndere er kriminelle fordi det er så mange bergensere i fengsel.

 • Dagemann

  Quisling

 • EllingKristoffersen

  Så din påstand er at mennesker fra Øst-europa er mer kriminell enn mennesker fra Midt-Østen?

 • EllingKristoffersen

  Men DU derimot, og Tjomlid, DERE ser helheten som en ansatt i politiet ikke evner?

 • EllingKristoffersen

  Tjomlid gjør det gang på gang.

  «Påstanden om at alle overfallsvoldtekter i Oslo var begått av innvandrere var nemlig bare korrekt om man plukket vekk over 80 prosent av de anmeldte tilfellene»

  Dette er en statistikk han ikke liker, dermed lyver han for å komme seg unna.

  Han sier altså at kun 20% av OVERFALLSVOLDTEKTER i Oslo er begått av innvandrere.

  Det er direkte løgn, kun fordi han ikke liker statistikken som sier at 100% av de var begått av innvandrere i den perioden han diskuterer.

 • EllingKristoffersen

  Så du tror på han?

 • KingKenny

  Nei, det er jo det motsatte jeg sier. Svadaet fra besserwissere uten noen faglig tyngde og som gang på gang er tatt i cherrypicking og å generelt ikke ha peiling på hva de skriver om (ref. «overrepresantasjon i absolutte tall». Kunnskapen er mer på nivå «flink til å google»…), trenger en ikke å legge så mye vekt på.

 • Dagemann

  Tips : hvis du prøvde å lese noe annet en Tjomlid’s blogg og Klassekampen så kanskje du kanskje fikk med deg hva som skjer her landet og i resten av Europa. Og det ville hjelpe om du trakk hodet opp av sanden også…..

 • Knut Botnmark

  Arve dette er en drøy påstand.. Er han en agent så må du dokumentere at han er betalt av en remmen makt eller en terrororganisasjon for å fremme deres sak i Norge. Kan du det? I denne saken er jeg ening med ham, men i andre kan jeg vøre uenig. Men han blir ikke en agent for det.

  Elling. Jeg har ikke påstått at folk i Østeuropa er mer kriminelle en andre plaser. Men det er en kjensgjerning at der er mange som kommer kriminelle som kommer der fra som er her bare har kriminell hensikt. Dette er ikke en påstand, men et faktum, og det hadde du vist dersom du hadde fulgt med i hva som skjer i samfunnet. Men ut fra det du og dine meningsfeller så er det altså flere bare kriminelle som kommer som asylanter. Det er det jeg tar avstand fra. De er som oss andre, og de er vel omtrent like mange kriminelle bla blant dem som det er kriminelle blant oss nordmenn.

 • Dagemann

  Kanskje du også skulle få hodet ut av bobla ?

 • Trond Grahnstedt

  Morsomt innslag på Dagsrevyen i går: Dobling i trygdesvindelsaker i utlandet
  Nav har intensivert jakten på nordmenn som flytter utenlands og tar med seg trygdeytelsene. I fjor avdekket etaten svindelsaker for 50 millioner kroner.
  Men hvis man leser på nrk.no så står det lenger ned i teksten: Det er i grove trekk etniske nordmenn som oppholder seg eller bor i Thailand og mottar ytelser. Vi ser også at 60 prosent av sakene omhandler andre land i Asia, og der kan det være snakk om personer med annen etnisk bakgrunn, sier Fladby.
  Kanskje du bør lage et innslag om hvor upresis Dagsrevyen(med alle sine ressurser) er også………
  Ta gjerne med en konklusjon også.

 • JensPetterOlsen

  Det er ikke Tjomlid som har «funnet på» å betrakte denne politiinspektøren som en autoritet på feltet. Det er en masse halv-rasister som er kjempeglad for at inspektørens innlegg bekrefter fordommene deres, og som oppfatter dette som at han beskriver «virkeligheten politiet opplever».

  Det er helt greit for meg å se på innlegget som subjektive påstander fra en tilfeldig enkeltperson uten spesiell kompetanse om det han snakker om. Men si det samme til innvandringskritikere – jeg skal love at du møter motstand.

 • oli51

  Har ikke jobbet i hele tatt. Svaret på svenskenes «åpent hus»eksperiment ligger der, helt opp i dagen til allmen beskuelse og skrekk og advarsel.

 • Klossowski

  Så nokon poeng ifrå meg:

  1) Politiinspektøren bygger det han seier på anektoder. Det er heilt riktig. Ein annan måte å seie på er at det er politiinspektørens erfaringer. Det er nettopp dette som gjer politiinspektørens utseng interessante, nettopp i kraft av at det er hans erfaringer. Politiinspektøren ville ikkje ha vore så interessant som statistiker. Dette burde Tjomli ha skjønt. Det Tjomli gjer er å anklage kvalitativ analyse for å ikkje vere statistikk, vitner for å ikkje vere fotoapparater. Når ein person fortel om korleis det var å vere i Auswitch, korleis det er å ha vore mobbeoffer etc etc, så er dette interessant som erfaring, som vitne til desse opplevingane, ikkje fordi statistikken er 100 prosent statistik korrekt.

  2) Det er godt mogleg politiinspektøren er rasistisk, det kan godt vere at han har vore kritisk til flyktninger heile sitt liv, og det kan godt vere at han berre legg merke til alt det gale innvandrere gjer, og ikkje til alt det gode dei gjer, dvs at han er selektiv i si utvelging av fakta. Det er mogleg. Dette kan ein godt kalle fordommer. Og sånn er det for folk som lider av dette som heiter å vere menneske, eit subjektivt menneske. Problemet er at Tjomli sjølv er eit menneske, eit subjektivt menneske. Han er sjølv selektiv i kva saker han tek opp, og i kva fakta han vel å fokusere på. Han er ikkje så open som han skulle tru. Akkurat slik mange FRPár skylder på muslimer uansett kva det skulle vere, akkurat slik vil Tjomli ikkje skylde på muslimar uansett kva det skal vere. For som han sjølv skriv: Enten fører fleire flyktninger ikkje til meir voldtekter, og då har politiinspektøren feil, eller så fører det til fleire voldtekter og då er dette berre noko rike Noreg må tåle, også då har politiinspektøren feil. (Noreg må ikkje tåle desse voldtektene, det er dei damene som blir voldtatt som må tåle det.) Kvifor er det slik ? Jo, for Tjomli har også noko å tape. Vi mennesker liker gjerne å ha dei same meiningane år ut og år inn, konsistens heiter det, og skifter vi meining blir vi kalla vinglete og useriøse. Den godaste Tjomli som ateistisk sosialist eller ateistisk sosialdemokrat har sannsynlegvis ein partner som også er ateistisk sosialist og venner som har same overbevisning, og viss han blei ein kristen FRPár så er det ikkje sikkert desse ville blitt verande hans venner og hans partner. Så difor vil nok heller ikkje Tjomli vere så open som han sjølv skal ha det til.

  3) Så kjem det eit anna aspekt ved dette. Nemleg at det kan hende at politiinspektøren tek feil, og at Tjomli har rett. Kva om innvandring ikkje fører til meir kriminalitet ? Kva om det berre er slik at majoriteten av den norske befolkinga er skeptisk eller rett og slett ikkje vil ha så mykje innvandring inn i Noreg ? Kva då ? Bør folk berre skjerpe seg, og byrje å lese Tjomli sin blogg, slik at dei kan bli meir rasjonelle, objektive og «saksynte» ? Eller bør ein kanskje lytte til folk flest sjølv om det dei seier berre er basert på kjensler ? Akkurat slik Storbritania måtte forlate EU då majoriteten i Storbritania var imot EU, ikkje fordi majoriteten hadde dei beste argumenta, men berre fordi dei ville det. Akkurat slik kunne ein tenkt seg ei folkeavstemning om innvandring i Noreg også, der majoriteten fekk bestemme.

  4) Eg synes Tjomli bruker begrepet mørketall veldig selektivt. Viss det er tal han ikkje liker så er det mørketall som kan ha skylden. Viss det er tall han liker så er det aldri så mykje mørketall med inne i biletet.

  5) Min tese er at det er to grupper som les Tjomli sin blogg. Dei som er einige med han og som leser bloggen for å få bekrefta sitt syn. Dei som les blogger og som er ueinige med han, og som les han for å bli provosert og for å kunne krangle litt her i kommentardelen. Eg trur ingen av desse menneska nokon gong skifter meining. Eller ?

  6) Eg synes Tjomli sitt store problem er at han les sine meiningsmotstandere i verste meining. Ja, det blir lettare å vinne saka, men det er mindre oppriktig og hederlig.

  7) I sosiologisk teori så er det ein utbredt tanke om at mange av oss lider av oss-dei tankegong. Vi er dei gode. Dei er dei slemme. Ein del FRPár ville ha sagt at Vesten er gode og muslimer er slemme. Hos ein del sexister vil det vere slik at menn er rasjonelle og utretter mykje, medan kvinner er irrasjonelle, emosjonelle og late. Men, og det er eit stort men, denne todelinga i godt og ondt, klok og dum, egoistisk og snill, finn vi igjen hos alle menneske. Tjomli har også dette skillet. På den eine sida dei useriøse, uproffesjonelle og fordomsfulle folka som sprer «framandfrykt» og på den andre sida dei nøkterne, vitskapelege «saksynte» som han tilhøyrer. Eit meir korrekt namn på bloggen ville ha vore Kampen for Venstresida eller Kampen mot høgresida og religion. Dette namnet «saksynt» hinter til at bloggen er objektiv, ein slags politikkens mythbuster og det er den rett og slett ikkje.

  8) Framandfrykt er kanskje noko som er medfødt og som ikkje kan læres bort av ulike velmenende bloggarar. Framandfrykt er kanskje noko som lenge har vore eit gode for menneska, eit sunnhetstrekk, har kanskje utgjort ein sunn skepsis som har beskytta folk i uminnelege tider og som kan halde fram med å beskytte oss. Og begrepet rasisime langt ifrå å forklare nokon ting, kan tvert om seiast å tåkelegge debatten.

  For akkurat slik begrepet om å drive hor eller sodomisere er utdaterte og nedlatanade begreper om handlingar som i dag er aksepterte (sex før ekteskapet og homofil seksualitet), akkurat slik kan det også vere at ein viss skepsis eller frykt for framande kulturer også er akseptert iallefall av ein god del menneske. Så spørsmålet er ikkje om dette eller hint er rasisime, men om ordet rasisme overhovudet er meiningsfullt. Kanskje er ordet rasisime rett og slett ein hersketeknikk, akkurat slik begrepa hor og sodomisere i sin tid var hersketeknikker.

 • Per Steinar Runde

  Tjomlid refererer mange statistikkar, men ikkje ein einaste av dei handlar om kriminalitet blant innvandrarar samanlikna med befolkninga elles. Dette var derimot tema i eit innslag i Dagsnytt atten i fjor, sjølv om programleiar Anne Grosvold der prøvde å omtolke faktiske funn. Eg har kommentert innslaget her: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread11552114/#post_11552114

 • Morten Mitsem

  Innlegget ditt er og unyansert og misvisende Tjomelid, du bruker konsekvent forhold som taler i din retning og dine kunnskaper på metode feltet er dårlig. Politimannens observasjoner (for det er det det er) er lite verdt men når du treffer på observasjoner gjort i felten av personer som kommer med data som støtter ditt syn, ja da løfter du det frem som et viktig sannhetsvitne i saken. Politimannen deler sine observasjoner i hverdagen, det er det det er, ikke en kvantitativ statistisk studie. Du hevder at Politimannens observasjoner ikke stemmer overens med hva tall viser, istedenfor en fruktbar debatt rundt dette blir det nok en gang fokus på stigmatisering, få plassert vedkommende i «fremmedfrykt» kategorien.

 • Dylsectic

  Veldig bra.

  Forskere lar av politiske årsaker være å dokumentere og utelater med overlegg viktige data som enhver forsker med integritet ville tatt med. Når den ulykkelige situasjon oppstår at det kan trekkes konklusjoner, blir de tause og lar være å svare.

  Denne måten å «forske» på var tidligere mest kjent som «FaFO forskning». Etter endring i ledelsen i SSB, er nå også de med på lasset. Materialet de fremskaffer sikrer fluktruten «mørketall» og «sammensetning».

  Dette er strengt tatt sløsing med ressurser, lite miljøvennlig og helt unødvendig. Dersom det hadde eksistert vilje og integritet kunne kunnskapen vært fremskaffet for mange år siden. I steden har vi sett løgner om islam i vesten som:

  – Fredens religion
  – Lønnsom innvandring fra islamske land
  – Ulønnsomme nordmenn
  – Lønnsom multikultur iblandet islam
  – Innvandring fra islamske land trengs til arbeidsmarkedet
  – Innvandring fra islamske land trengs i fremtidens arbeidsmarkedet
  – Innvandring fra islamske land trengs for å sikre genetisk mangfold i Europa (?!)
  – Det går seg til over tid
  osv..

 • Klossowski

  Tjomli bør spørre seg sjølv: Kva er poenget med hans aktivitet ? Å vinne over meiningsmotstanderen ? Eller å lære av andre, og så stadig kome fram til ein ny og meir nyansert oppfatning av virkeligheten.

 • Kjetil Retterstøl

  Nok en korreksjon. Tjomlid påstår at det ikke er et objektivt funn at en undersøkelse i Oslo viser 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Selvfølgelig er det et objektivt funn. Som all forskning må det tolkes og settes inn i en referanseramme. Det gjør Pettersen, men i denne debatten vrenges og vris det over hele fjøla avhengig av hva slags grunnsyn/verdisyn man har. Det er likevel ingen tvil om at øyenvitneskildringer tradisjonelt blir tillagt betydelig dokumentasjonsverdi. Pettersen er et øyevitne. Norge er et relativt segregert samfunn, og med svært ulike virkeligheter i Oslos vestkant og østkant. Mange akademikere som utarbeider statistikker bor i en beskyttet tilværelse og har en annen øyevitnerfaring enn Pettersens. Tjomsland beskrivelse av at Pettersen fyrer opp debatten skremmer meg. Det er et syn som legger ekstremt lite vekt på ytringsfriheten. La oss ikke gjenta de begredelige forsøkene på å skjule fakta som vi har sett ved overgrepssaker i Tyskland og Sverige. Velment fra myndighetene, men alt for korttenkt. I dagens samfunn blir det avslørt hvis man glatte over og bagatelliserer. Den alvorlige konsekvens på lang dikt er redusert tillit til samfunnsinstitusjonene. På lang sikt gir det mer uro, ikke mindre.

 • Jenny Olsen

  Ikke når det første innlegget ikke inneholder nok fakta til at det kan imøtegås. Selv om Tjomlid gjør et bra forsøk her.

  I praksis sier politimannen at vi skal være forsiktig med å ta imot asylsøkere fordi det er overvekt av polske menn i fengslene våre.
  Hvordan har du tenkt å imøtegå den påstanden med «fakta»?

 • Anonymfyr69

  Folk som synes «pk» og vanlig høflighet er en uting er ikke noe å bry seg om, de tenker kun på seg selv og vet ingenting om hvordan den virkelige verden fungerer :) Man ser jo tydelig i kommentarfeltet her at de ikke har noe som helst å komme med av argumenter, kun dårlige forsøk på personangrep :)

 • Anonymfyr69

  Hvorfor har du ikke ett poeng å komme med, kun påstander og svada? Hvorfor ikke bare si hvor Tjomlid har feil og bevise det, det er vel ikke noe problem det? Eller farer du med løgn? ;)

 • Øy vind

  Journalister forsker ikke. Hvor i all verden har du det fra? Vår tids journalister bedriver klipp og lim og spyr ut sine meninger (overhode ikke objektivt), og bedriver meningsdannelse, ikke egentlig journalistikk. Aviser kan man like gjerne slutte å lese. Les bøker i stedet. Og nei, realiteten er IKKE «basert på forskninger og fakta». «Realiteten» ER er faktum, og er ikke «basert» på noe som helst. Men vår oppfatning (!!) av «realiteten» burde være basert på forskning. Men dette er komplisert. Til syvende og sist er heller ikke verken forskningen eller gjengivelsene av den politisk nøytral, hvilket Tjomlid så utmerket illustrerer. Han har en elendig forståelse av hva «mørketall» er, og han klipper og limer inn den statistikken som passer den konklusjonen han allerede vil fram til. Tjomlid er en politisk aktør, ikke en ekte kritisk tenker. Når det gjelder politiinspektøren; Du har misforstått. Han har ikke (i motsetning til Tjomlid) utgitt seg for å være en slags «forsker». Han har bare gitt oss et perspektiv fra «gutta på gølvet». Det er noe helt annet.
  Forøvrig: Hvis vi skulle ta den reelle statistikken på alvor, og ingen andre hensyn med i bildet (som f.eks forståelse for kulturelle forskjeller, at integrering tar tid, sosioøkonomiske faktorer o.s.v.), burde vi ha stengt grensene umiddelbart. Innvandrere er høyt overrepresentert på kriminalstatistikken.

 • Anonymfyr69

  Hehe, godt du viser hvor lite sånne som deg vet :D Gjør det enkelt å overkjøre dere med fakta når dere ikke engang har barneskolekunnskapen i orden :D

 • ftw

  Dette handler ikke om hva man tror på. Det handler om en veldig unøyaktig fremstilling av virkeligheten. Det er veldig spesielt at mesteparten av problemene han beskriver er knyttet til Schengen, mens det er asylsøkerdebatten han diskuterer. Det er mildt sagt uærlig debatteknikk og gjør at jeg ikke finner ham eller hans meninger interessante.

 • Anonymfyr69

  Så det er kun snakk om overfallsvoldtekter begått i Oslo innenfor en viss tidsramme det er snakk om, ikke overfallsvoldtekter generelt?

 • ftw

  Feil.

 • ftw

  Jeg synes det er rimelig å kategorisere ham som nordmann om han er norsk statsborger.

 • ftw

  Jo

 • Øy vind

  Selvstendig tenkning. Et sjeldent syn. Jeg liker det :)

 • Øy vind

  DET var en god idé! :)

 • Hermann

  «Som politimann skulle man tro at forebygging var viktig for ham, men han heller istedet bensin på bålet»

  De som heller bensin på bålet er Tjomlid og premissleverandører til norsk politi slik som kriminolog Marianne Sæter, som i frykt for å stigmatisere innvandrergruppe ofrer alt som heter kriminalitetsforebygging. Eller som politimannen så glimrende uttrykker det:

  «Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter.»

  PS! Den poltiske debatten har det siste 10-året blitt fullstendig lammet når det gjelder temaet som politimannen omhandler. Hovedårsaken til dette er boken «Det norske sett med nye øyne» av sosialantropololog Marianne Gullestad som kom i 2002. Sosiologer/Sosialantropologer/kriminologer som tildligere hadde hatt en viss nyansert tilnærming ble nå uglesett ( elsempelvis Unni Vikan).

  Gullestads bok og føringene som ble lagt i årene etterpå har ødelagt mange kvinne/jenter !

  Tjomlid er en disippel av denne skolen.

 • Øy vind

  Et spørsmål, ftw…Hvis jeg reiser til Somalia, søker asyl, får det innvilget, og så får somalisk statsborgerskap…(kan ikke språket, forresten): Blir jeg da somalier?

 • pragmatisk123

  At det er polakkene som dømmes relavtivt mest for brudd av trafikkloven er det liten tvil om. Når ikke du opplyser det kan det gi et skjevt bilde. Jeg liker heller ikke råkjørere forøvrig. Jeg er ikke spesialist på statistikk, men kan vanskelig lese SSB anderledes.

 • pragmatisk123

  Den poltitiske debatten er vel i gang når Høyre, noget uvillig, går med på endel FrP forslag. Høyre kan jo forøvrig puste lettet ut over at det meste blir stemt ned på tinget, men har i høyeste grad en en demokratisk evne her.

 • pragmatisk123

  Tjomlid fremstår med høyere akademisk troverdighet. Mistenker at dette ikke er relevant for Utne Pedersen i hans daglige virke.

 • Øy vind

  Utsagnet «sannheten er subjektiv» er ekvivalent med å si at «ingenting er sant». Og det utsagnet er selvrefuterende, idet man da egentlig sier at «det er sant at ingenting er sant», en logisk selvmotsigelse. Les litt Platon, og se om du kan bli litt klokere.

 • Ralieur

  Nei. Hva globalister og venstrevridde innbiller seg spiller liten rolle.

  Man blir ikke nordmann eller norsk bare av å bytte statsborgerskap. Man blir statsborger i Norge. Det bør være premie god nok.

 • Hermann

  Hva er viktigst:

  1.At vi hindrer at noen innvandrere føler seg stigmatisert fordi tar debatten

  eller

  2 at vi tåkelegger alle problematiske sider ved innvandringen for å lette inngreringen* med det som resultat av innvandrere med kvinnesyn fra steinalderen kommer inn til landet og forgriper seg på våre døtre, søstre og ektefeller.

  Tjomlid, Marianne Sæter ( kriminolog i Oslo Politiet og viktig premissleverandør i funksjon av at hun sitter i strategisk stab her) og andre venstreradikale som har tatt til seg det EKSTREME TANKEGODSET som kom inn i den norske sosiologien med boken «Det norske sett med nye øyne» av sosialantropolog Marianne Gullestad, mener at det er etisk høyverdig å stikke hodet i sanden og kvinner og barn.

  Den kognitive dissonantiske dårskapen disse aktørene forfølger vil ettertiden dømme de hardt for. I mellomtiden ofres norske jenter på alteret til disse………

 • Realitycheckers

  jeg vet ikke helt hvem som kommer med påstander her jeg.. lurer på hvilke bøker du har lest.. siden du «vet» så mye.. jeg tror også du misforstått helt siden mye av bevisene som tjomild la frem her fra politiet.. og til slutt så merket jeg at du brukte en stor del av kommentaren din til å kritisere bevisene til Tjomild uten å legge frrem noe bevis på dine påstander.. Tjomild kunne ihvertfall komme med reelle argumenter isteden for å komme med tomme påstander.. slutt å bruk så mye tid på ubrukelig b.s og kom heller med motbevisende argumenter.. basert på fakta og ikke hva du tenker.. og du har rett, intigrering tar tid og ifølge statistikken som tjomild kom med så funker intigreringen i Norge. Men å stenge oss fra verden blir litt for ekstrem for meg.. må da finnes bedre løsninger..

 • Øy vind

  Det er faktisk ingen som har «funnet på» å betrakte denne politiinspektøren som en autoritet på feltet. Han ER en autoritet på feltet, i den forstand at han har en (middels) høy stilling i politiet. For det er nå engang slik at personer med langvarig (årevis av) erfaring på et felt, betraktes som autoriteter (i varierende grad) innenfor sitt felt. En person som har viet sitt liv til bistandsarbeid, og jobbet tjue år «på bakken» i krigssoner rundt omkring i verden, er i mine øyne absolutt en autoritet på sitt felt, selv om de har en sjef over seg (f.eks. Jan Egeland i Flyktninghjelpen), som i grad av sin stilling rent formelt er en «høyere autoritet» enn en leder i mellomsjiktet, en som faktisk har ledet arbeidet «på bakken» i årevis. Ofte har lederne på mellomsjiktet mye mer greie på hva de snakker om enn de som sitter i toppsjiktet, langt bak «krigssonen», og leser rapporter og ikke aner hva som egentlig skjer på bakken. En autoritet er i mine øyne en som BÅDE har en oversikt over hele bildet (i form av tall og statistikker), OG har jevnlig førstehåndserfaring «på bakkenivå». Virkelig gode ledere har alltid visst dette, og sørget for å tilbringe masse tid ute «i felten». I mine øyne er det helt ufattelig, og tyder på et ekstremt nivå av uvitenhet (og også arroganse) at du presterer å kalle denne politiinspektøren «en tilfeldig enkeltperson uten spesiell kompetanse på det han snakker om». Den uttalelsen der kvalifiserer egentlig til et gigantisk diplom for…et eller annet.

 • KingKenny

  Hvor mener du at jeg «farer med løgn»? I det at Tjomlid flere ganger er avslørt med statistisk cherry picking og manglende forståelse av elementære statistiske begreper (ref. hans noe selvmotsigende «overrepresentasjon i absolutte tall»)? Han er jo også blitt kjent for å dra egne konklusjoner av tall han har googlet seg frem til, som gjerne går helt på tvers av sluttkonklusjonene til de som faktisk har utarbeidet tallene og har kompetanse noe høyere enn «flink i googling»…
  Nei la nå Tjomlid styre på for min del , men det at han er tatt med buksene nede såpass mange ganger nå er jo såklart grunnen til at han har forsvunnet fra samfunnsdebatten og har tatt lange pauser for at siste blemme skulle være glemt neste gang han stikker hodet frem. Skal en være besserwisser så er det faktisk en fordel å «vite bedre». Da blir det fort tynt når all formell bakgrunn er kjapp tasting på google…

  Øyenvitnebeskrivelser, som jo er det politimannen kommer med, har utvilsomt en høyere verdi i samfunnsdebatten enn Tjomlid-googling.

 • Henning Fjøs

  Tjomlid VET hvordan verden er. Han trenger ikke forstyrrende fakta.

 • Realitycheckers

  hehe, kan ikke være mere enig med deg og jeg er glad det finnes fortsett selvbeviste mennesker i verden :) Når skal folk forstå at deres personlige meninger og følelser ikke er et gyldig argument i en debatt..
  tror du kommer til å like denne :)

 • Realitycheckers

  bevis takk..

 • Øy vind

  Det du liker kaller du «beviser». Det du ikke liker kaller du «tomme påstander». Du snakker om å kommer med «motbevisende argumenter…basert på fakta og ikke hva du tenker» (ha ha :). Makes no sense. Jeg gidder ikke. Fortsett å skrive, du beviser visse oppfatninger om dagens ungdom som jeg lenge har hatt (jeg jobber med dere til daglig ;).

 • Realitycheckers

  «journalister forsker ikke» – mener du, jeg mener de forsker etter sannheten slik at mennesker som meg og deg ikke går og tror på noe som ikke er riktig..

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  Vi snakker om den objektive sannhet, sannheten kan oppleves ulikt av den fargeblinde og den ikke-fargeblinde. «Bilen var grønn.»
  «Nei, virkelig, den var brun» «Det er mulig, jeg er fargeblind, og oppfattet den som grønn. Men jeg innser at jeg tar feil»
  Altså vil de fleste oppleve at det der finnes konsensus om, er den objektive sannhet (fargeblinde utgjør 12% av alle menn og 1% av alle kvinner, hvorfor de fargeblindes virkelighet blir nedstemt).

  Derfor nytter det ikke for Tjomsen å plukke 5 prestekrager på svaberget, og etterpå påstå at svaberget er fullt av prestekrager, når flertallet ser at svaberget alldeles ikke er fullt av prestekrager, fordi Tjomsen har plukket de fem som fantes der.

 • Realitycheckers

 • Einar K Langeland

  Samme mann som påsto at no go soner ikke eksisterer i Sverige for ca 6-8 mnd siden :)
  Tjomlid er en stor vits

 • Ante_Bergan

  Så hvordan ser det kriminelle Norge ut da? Er ikke-vestlige overrepresentert i noen kriminalitetskategori?

 • EddyEagle

  Ja ikke sant… Da slipper du å se de ubehagelige fakta i statistikken, at gutter med innvandrerbakgrunn fortsatt er sterkt overrepresenterterte ifht voldsrelatert kriminalitet, selv om de er født i Norge.

  Nyttig for Tjomlid & co å få kategorisert ham som nordmann, når de presenterer sine tolkninger av statistiske data

 • Ante_Bergan

  Du setter frem en ensidig fremstilling av verden. Jauda, menn er voldelige mot kvinner, men menn forsvarer også kvinner. Mot andre menn.

  Lister? Man kan jo begynne med å ikke bli med fremmede menn på fest. En god start. Man kan også begynne med å ikke bli kjærest med menn som har en voldelig historie.

  Ja, kan du forklare meg hvorfor bad boys er sånne fluepapir på en del kvinner? Hvorfor er de mer interessante enn de snille, naive, harmløse menn?

 • Ante_Bergan

  Er kriminaliteten lavere i dag enn på 50-tallet?

  Nei!

  Hvorfor ikke? Velferdsstaten er da mer utbygd.

  Forøvrig, du snakker ut av ræva di, som de sier på uformell engelsk: Selvsagt begår nordmenn mer kriminalitet enn 10 % innvandrere. Noe annet ville vært sensasjonelt.

  Proposjonalitet, kvinne. Proposjonalitet!

 • EddyEagle

  Må nesten korrigere meg selv, for å ikke få i samme fallgruben som Tjomlid;

  Mente selvfølgelig
  «Gutter med innvandrerbakgrunn fra land i Nord-Afrika og Midt-Østen er sterkt overrepresentert…»

  Greit å skille litt på opprinnelse, det er stor forskjell på innvandrere fra vestlige land, og innvandrere med bakgrunn fra ikke-fungerende muslimske kulturer.

 • Albatross Einstein

  Som et apropos til at antall anmeldelser går ned. For 6 måneder siden var jeg vitne til at noen solgte narkotika til noen ungdommer. Jeg ringte til politiet og forklarte, men dette var på kveldstid og de hadde ikke ressurser til å rykke ut. Jeg fikk beskjed om å komme neste dag i kontortiden for å anmelde dette. Noe jeg ikke gadd.

  En venn av meg hadde innbrudd på ei hytte. Han ringte lensmannen i bygda, men fikk beskjed om at de ikke hadde ressurser til å rykke ut. Han ble anbefalt å kontakte forsikringsselskapet. Der fikk han beskjed at han måtte anmelde det for å få igjen på forsikringen. Det gjorde han, men saken ble nærmest henlagt omgående.

  Dette er 2 saker jeg konkret vet om, men det kan jo finnes mange slike saker. Hvordan påvirkes kriminalstatistikken av slike saker?

 • Ante_Bergan

  Norsk statsborger og nordmann er ikke nødvendigvis det samme, da det ene viser til juridisk formelle forhold, mens det andre angir språklige, kulturelle forhold.

  Vil du feks mene at skipsreder John Fredriksen ikke lenger er nordmann, men kypriot? (Han har frsagt seg det norske statsbiorgerskapet.)

 • Ante_Bergan

  Så en somalier for deg er en person som har somalisk statsborgerskap?

  Men hva blir da de statsløse? De har da ingen etnisitet – siden du sier at statsborgerskap = etnisitet.

 • Ante_Bergan

  Du vil mener altså mene at innvandrer ikke begår noen som helst kriminalitet!

 • Lars Berglund

  Samme erfaring har jeg da jeg bott i noen «problemområden»
  Noen utvalg der jeg bott
  Peckham London pre år 2000
  Rågsved -Stockholm
  Sundbyberg – Stockholm

  i Stockholm var det innvandrer ungdom som sto på rekke og rad ved T-banan etter kl 18.00 for å «plukke» enkelte offer (ca 13 år sen) hver dag, så om du jobbet/ var ute seint så var drosje det sikreste

  Jeg kjente meg mye mer sikker i Peckham

 • JensPetterOlsen

  Bestem deg: Snakker Pettersen «fra sitt subjektive ståsted», eller er han en ekspert som man kan forvente at ha greie på hva han snakker om?

  Hvis han er å regne som en autoritet, så er det helt berettiget at Tjomlid behandler ham deretter og kritiserer ham for å ikke leve opp til den presisjonen man kan forvente av en fagperson. Du kan ikke både kalle Pettersen en autoritet, og kritisere at «Tjomlid gyver løs på ham som om han har gitt seg ut for å være forsker.»

 • no show

  Trist at så mange her på Tjomlid blogg ikke åpner øynene ennå hvordan dette ender, fasit finnes..
  Frankrike og Sverige ligger foran oss i løypa , situasjonen der viser oss hvordan det vil bli her.

  Unntakstilstand, no go soner, bilbranner, gruppevoldtekter, og trygdesvindel.

  Alle problematiske forhold med muslimske innvandrere, skal relativiseres bort, ennå «rasismen» mot annerledes troende er utførlig beskrevet i Koranen.. Når man i tillegg vet at 85% av de sist ankomne er unge menn i stridsdyktig alder, fra klan og volds kulturer… Vel da ligger det i kortene hvordan hverdagen vil endres dramatisk.

  Men ifølge venstresiden er det vår egen skyld at vi ikke bøyer oss for «herrefolket» med sine krav.

 • no show

  Det er ikke lengden på svaret som kjennertegner sannhetsgehalten Knut.
  Tullball om polske dieseltyver er ikke tema i diskusjonen her.

  Eller var det i håp om at leserne skulle lulles i søvn

 • Jørgen M. Berg

  Morsom at du drar fram saken fra ABC nyheter som sier at 1 prosent av kriminaliteten i Sverige er gjort av utlendinger – en kar som heter Tino Sanandaij har revet det makkverket av en rapport i biter :https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153390739003231

  Statistikken du refererer til er dessverre manipulert så til de grader

  Men ikke overraskende at en synser syns noe om dette, men du er dessverre ikke kvalifisert. Så du får unnskylde meg når jeg sier at jeg stoler heller på en som jobber med dette til daglig enn en apologet for sinnsykdom…

 • Knut Botnmark

  Jeanette jeg vet om mange unge kvinner som har opplevd det samme her i Norge også, men det har fote hvert nordmenn som har forfulgt dem. Vært år så er det snakk om voldtekt på russetreffene. som regel gjort av unge nordmenn. Og når vi vet at det er 1 av 10 som anmelder voldtekt så må vi forvente at der er store mørke tall også som er forvoldt av nordmenn.

  Eller hva med de norske mennene som ble frikjent for voldtekt etter å ha dopet ned ei jente og kost seg med henne en hel natt.Og de som frikjente henne var jo også norske.

  Og hva med de norske som reiser ned til Thailand på sexreiser. og koser seg med smågutter og småjenter det som er blitt tvunget til det.

  Hva forteller det deg? Er vi bedre en andre, NEI! Der finnes råtne trær i alle skoger. der finne også dårlige menn blant flyktninger også. Men vi har også samme typer av nordmenn her i Norge også. Så flyktningene er ikke verre en nordmennene, og motsatt. det samme gjelder jo også i Sverige.

 • Thor Alexander Michelsen

  Behandle alle som idioter, uten utdannelse eller kulturell forståelse til det motsatte er bevist. Behandle dem, som vi vet er den normale oppførsel, utdanningsgrunnlag og liknende fra landene de kommer fra. Behandle dem som om de allerede er kriminelle hele gjengen, da ufattelig mye som er ulovlig her er fullt lovlig der.

 • svaneILD

  Dårlig kvinnesyn og kommentarer respekterer jeg like lite fra deg som fra enhver annen. Fint hvis du holder samtalen saklig :) https://www.nrk.no/norge/_-utlendinger-er-hovedproblemet-1.10938373

 • EllingKristoffersen

  Det er så absurd kjedelig å diskutere med løgnere.

  Her er HELE sitatet :

  «Påstanden om at alle overfallsvoldtekter i Oslo var begått av innvandrere var nemlig bare korrekt om man plukket vekk over 80 prosent av de anmeldte tilfellene.

  Aftenposten-oppslaget baserte seg på Politiets egen rapport, “Voldtekt i Oslo 2007”. La oss se litt på disse tallene. I 2007 var det 33 personer som ble utsatt for overfallsvoldtekt. Det var registrert opplysninger om 38 gjerningsmenn, altså ble noen av voldtektene utført av flere på en gang. Av disse var det kun 6 personer som var identifisert og siktet, og alle disse var av “ikke-norsk bakgrunn”. Av de uidentifiserte var 26 beskrevet som å ha “ikke-norsk bakgrunn”, mens to av dem ble beskrevet som norske. Fire av dem manglet beskrivelse»

  Han sier SELV at av 38 gjerningsmenn var 2 beskrevet som norske.

  Hvordan får du og Tjomlid til at 2 av 38 er 80%?

  Men men, fortsett med løgnene og benektelsene, gå i fistel hver gang noen kommer med faktiske tall.

 • svaneILD
 • EllingKristoffersen

  her er hele sitatet :

  «Påstanden om at alle overfallsvoldtekter i Oslo var begått av innvandrere var nemlig bare korrekt om man plukket vekk over 80 prosent av de anmeldte tilfellene.

  Aftenposten-oppslaget baserte seg på Politiets egen rapport, “Voldtekt i Oslo 2007”. La oss se litt på disse tallene. I 2007 var det 33 personer som ble utsatt for overfallsvoldtekt. Det var registrert opplysninger om 38 gjerningsmenn, altså ble noen av voldtektene utført av flere på en gang. Av disse var det kun 6 personer som var identifisert og siktet, og alle disse var av “ikke-norsk bakgrunn”. Av de uidentifiserte var 26 beskrevet som å ha “ikke-norsk bakgrunn”, mens to av dem ble beskrevet som norske. Fire av dem manglet beskrivelse»

  Tjomlid får elegant 2 av 38 til å bli lik 80%.

 • EllingKristoffersen

  Så du mener at innvandrere fra Øst-Europa begår mer kriminalitet enn de fra Midt-Østen?

 • svaneILD

  Da er det jo på sin plass å behandle alle menn som voldtektsmenn og kriminelle….for stort sett er det bare menn som er voldtekstmenn og svært få kvinner i forhold til menn som er kriminelle. OM DU VIRKELIG TROR Å TENKER AT DE ER DUMME, så kjenner du få. De er like forskjellige som nordmenn :)

 • EllingKristoffersen

  a) Denne differensieringen mellom polakker og irakere forstår jeg ikke.

  Konsekvensen av din argumentasjon er at du mener en folkegruppe (polakker) er mer kriminell enn en annen (irakere).

  Dette er jo akkurat det du forsøker å argumentere IMOT med et argument FOR.

  b) I en praktisk verden gjør vi noe med de tingene vi kan kontrollere. Vi kan ikke regulere antall polakker uten å melde oss ut av Schengen og EØS, men vi kan regulere asylsøkere langt letter.

  Er du slik anlagt at hvis du skal gjøre to ting, men den ene tingen er laaaangt vanskeligere og mer kostbart enn den andre så driter du i å gjøre begge tingene?

 • svaneILD

  He he :) AKKURAT, det var jo derfor jeg sa det ;) Da skjønner du kanskje poenget når det gjelder invandrere også :D

 • Thor Alexander Michelsen

  Jeg tror du er blitt rasistisk Tjomild. Mørketall må ha en ny mening i hodet ditt, for mørketall er noe du finner når mørke personer gjør noe galt.

 • Thor Alexander Michelsen

  Og alle kvinner som barnemodrere. Og du gadd tydeligvis ikke lese hva jeg skrev. I forhold til nordmenn så har de ett utdanningsnivå som er så lavt at ja, de er idioter. De har ett konsept om rett og galt formet etter lover og kultur som ikke er i nærheten av å være så sivilisert som vår. Man må behandle dem som det de er, ikke som det vi er.

 • Knut Botnmark

  Av utlendinger så er det flest Østeuropeere som er dømt. flere er har faktisk flere dommer. flere av dem har feler utvisninger, men siden der ikke er grensekontroll så kan de enkelt komme tilbake og forsette sin kriminelle virksomhet. Har du ikke fått dette med deg.

  Har du ikke fått med deg om at transprotnæringen er plaget at dieseltyveri fra bilene på rasteplassene. Problemet er at forførerer fra Østeuropeiske land tømmer drivstofftankene på norske vogntog når sjåføren ligger å sover.

  Har du ikke hørt om Østeuropeiske vogntog som stiller seg på avtalte steder for å selge smuglervarer, for det meste tobakk og alkohol.

  Hva med alle tyveriene av påhengsmotorer fra båter som ligger i havn. Tor du at de kommer fra Syria eller Afrika for å gjøre det her? Nei de kommer fra Østeuropa.

  Alle syklende som blir strålet tror du de havner i Syria eller Afrika. Vi alle vet at de som regel havner i Østeuropa.

  Skal jeg forsette?

 • Øy vind

  Aha, et reelt og ganske godt argument! Nå snakker vi :) Jo, du har rett: Hvis Pettersen er å regne som en autoritet, da har Tjomlid all rett til å gyve løs på ham (og jeg har visserligen omtalt ham som en autoritet). Hvis vi derimot erklærer at han kun snakker fra «sitt subjektive ståsted», så blir situasjonen en annen. Problemet jeg sitter igjen med (og ja, dette er mitt problem), er at jeg har betraktet ham som noe midt-i-mellom. Og der skal jeg gjøre som du krever: Jeg skal velge.
  Men (og det er mange «men» her): Det du gjør feil her, er å nedvurdere den personlige erfaring, det subjektive MEN erfaringsbaserte ståsted. Du skisserer opp en fullstendig dikotomi mellom det å være en «autoritet» og det å være «en person med sin subjektive erfaring». I den virkelige verden er det ikke nødvendigvis slik, og den personlige, subjektive erfaring og forskningen, glir over i hverandre. Da det første praktiske eksempelet på hypotetisk-deduktiv metode fant sted (den ungarske legen som klarte å nærmest utradere barseldød), så kom ideen som et resultat av personlig erfaring.
  For det andre: Hva vil det si å være en «autoritet»? Er det å være en forsker? En som sitter på et kontor og kikker på tall og statistikk (som selvfølgelig kan vinkles hvor enn man ønsker å vinkle det), eller er det en som er i befatning med den virkelige verden i det daglige, OG har en oversikt over tall og statistikk? Det er vanskelig, er det ikke?
  Men jeg sa jeg skulle velge, og det skal jeg: Jeg betrakter politiinspektøren som en autoritet. Det gjør at Tjomlid er i sin fulle rett til å «gyve løs på ham». Og det går helt fint, for Tjomlid gjør en elendig jobb (se mine eksempler ovenfor).

 • JensPetterOlsen

  » Det gjør at Tjomlid er i sin fulle rett til å «gyve løs på ham».»

  Flott – da er vi altså enig i at du var på viddene i det første innlegget ditt jeg svarte på.

  EOD.

 • srl

  Realitycheckers=Anonymfyr69=Tjomlid in disguise?

 • ArveKaspersen

  Jeg vet ikke hvor du har det fra at han er en betalt agent? Det må du nesten ha funnet på selv, for jeg har aldri påstått det.

  Å ha en agenda er noe helt annet.

 • ArveKaspersen

  Se f.eks denne dokumentaren på NRK : https://www.nrk.no/dokumentar/xl/gatekampen-1.13007720

  Det er basert på virkeligheten. Du finner ikke alt som disse politifolkene møter og ser på gata i statistikken, for mye handler om forebyggende tilstedeværelse, tilsnakk og roing av gemytter. Det er ikke ungdommer med etnisk norsk bakgrunn vi ser og hører her.

 • Øy vind

  Jo, jeg kan gå med på det, i forhold til DELER av innlegget mitt. Men det spiller ingen rolle; Som sagt er Tjomlid helt på jordet med innspillene sine, dersom vi også betrakter Pettersen som en autoritet. Hans lemfeldige omgang med statistikk fungerer ikke.
  Når det gjelder Pettersen, og en person som «ser saker fra sitt subjektive ståsted» men som OGSÅ blander inn statistikk…: Ditt ståsted skurrer. Nettopp fordi dette (det å ha et subjektivt ståsted, personlige erfaringer og dermed personlige oppfatninger) gjelder oss ALLE. Tjomlid er (åpenbart) ikke noe unntak. Dine innsigelser mot mitt syn på Pettersen, burde selvfølgelig også gjelde Tjomlid. La oss betrakte Tjomlid som en «autoritet», ja? Og sett i det perspektivet, blir Tjomlids hele bloggpostkarriere omtrent like verdifull som en fjert i en sandstorm. Han har ikke noen utdannelse innenfor emnet statistikk, han er ikke ansatt ved noe universitet i en forskerstilling, og hans lemfeldige bruk av statistikk viser med all tydelighet at han er en amatør med en personlig agenda.
  Ergo er hele Tjomlids innsigelse mot Pettersen meningsløs…med MINDRE du da innrømmer at personlige, subjektive, erfaringsbaserte ståsted faktisk kan ha noe for seg, da. Gjør du det?

 • JensPetterOlsen

  Jeg har sett den dokumentaren allerede. Men hvis du tror at den utgjør noe slags motbevis mot det jeg sier i innlegget du svarer på, så må jeg si at du er rimelig langt ute på viddene.

 • JensPetterOlsen

  Jeg har aldri, på noe som helst vis, hevdet at » personlige, subjektive, erfaringsbaserte ståsted» ikke har noe som helst for seg.

  Jeg mener likevel at Pettersens kronikk er et sammensurium av anekdoter og misvisende statistikk, som forvrenger virkeligheten, og som ikke burde vært publisert. Jeg mener videre at innvandringskritikere som jubler over innlegget og som ukritisk forsvarer det mot all kritikk avslører en skremmende grad av faktavegring.

  Jeg synes også det er påfallende at du i så stor grad prøver å forsvare Pettersen gjennom personangrep mot Tjomlid, heller enn å diskutere substansen i Pettersens innlegg og Tjomlids kritikk.

 • Elizabeth Darcy

  På syttitallet var det flest kristne i Tanzania, i tillegg var islam mindre radikalt enn i dag.

 • Eirik Ask

  Tyske arbeidsgivere mener nå at både arbeids og asylinnvandringen er uheldig for Tyskland…..

 • Eirik Ask

  Hva med alle gjenbruksbutikkene innen elektro?Alle stjeler hos kjedene,og deres beste kunde er NAV og fattige!Det er storkorrupsjon,og alle i sør vet dette!Bare fordi elektrobutikkene ikke vil ha grønn politikk!Finn.no er for at folk kan se sjøl…..imens fortsetter massene sin vandring.

 • Klossowski

  Eg er delvis einig med Tjomli der. Eg meiner politimannen helder bensin på bålet, men kanskje er det det som skal til. Kanskje er ikkje bålet stort nok. Kanskje det må bli litt større. Og det holder det på å bli.

  Elles er det interessant: Når Marianne Gullestad synser om ting så er dette sosialanatropologi. Når ein politimann synser om ting så er det anektoder og tullball.

  Integrering er viktig. Men venstresida og høgresida stiller to ulike spørsmål. Venstresida seier: Kva kan VI (ressurssterke nordmenn) gjere for å integrere innvandrere betre. Høgresida seier: Er integrering mogleg ?

 • Klossowski

  takk :)

 • Klossowski

  Realitycheckers du har eit artig namn som liknar på Tjomli sitt bloggnamn. Bloggnamnet er saksynt. Tjomlid er altså den nøkterne, objektive fugleperspektivmannen som skal sjå nærare på ting, oppklare ting, og forklare barna, også kalla FRPárar korleis ting verkeleg heng saman. Du er realitetssjekkeren, du sjekker ut virkeligheten, og forklarer det til oss andre, fører oss altruistisk ut av illusjonene og framandfryktens ekle tåke og inn i ein forklart tilstand der vi ser virkeligheten for kva den er.

  ***
  Å argumentere mot politimannens ERFARING ved hjelp av statistikk er totalt idiotisk. Det ser du viss du erstatter politimann med voldtektsoffer, Auswitch-fange, urinvåner i Amazonas, innvandrer. Nei, du innvandrer du kan ikkje meine det du meiner om Noreg fordi statistikken seier dette og dette. Jo, han kan meine det han meine, og ein politimann kan meine det han meiner. Og ja, det er verdifullt å høyre kva dei meiner og føler om ting. Du skjønner dette, men det er som om politimannens stemme blir betydningsløs og irriterande all den tid han er ein typisk «ressurssterk» person, medan innvandreren, voldtektsofferet, urinvåneren, samen blir interessante fordi dei er «offer», «minoritet», «marginalisert» og «svak». Du har feil. Dei ressurssterke har også rett til å få sin stemme høyrt.

  ***

  Det interessante hadde vore å få høyre fleire politimenns erfaringer i møte med innvandrere, positive såvel som negative. Erfainger bør møtes med erfaringer, statistikk med statistikk.

 • Jon Hansen

  Jeg har vært i jobb og betalt skatt i hele mitt liv. Føler at det er få av våre nye som yter sin plikt før de krever sin rett… vertfall av de som kommer langveis fra…(østeuropeere og svensker er bedre da ).

 • Arne Akkar

  Ser at det stilles spørsmål med Thomas Utne Pettersens kompetanse innen kriminalitet og asylsøkere.

  Noen som kan forklare hvorfor en halvfeit Oslo-hipster som Tjomlid er kvalifisert til å uttale seg i denne debatten?

  Og for ikke å snakke om resten av debattantene.. IT-konsulenter, rørleggere og gamle sjømenn med kompetanse på kriminalitet/asylsøkere?

 • Klossowski
 • JensPetterOlsen

  «Tullball om polske dieseltyver er ikke tema i diskusjonen her.»

  Neivel? Si det til Pettersen – det er han som har gjort dem til tema. «Polske dieseltyver» (og andre tilreisende kriminelle fra Øst-Europa) utgjør mesteparten av de utenlandske kriminelle han snakker om.

 • Øy vind

  Hæ? Nå må du bestemme det. Det var du selv som skisserte opp denne dikotomien, da du ovenfor skrev: «Bestem deg: Snakker Pettersen «fra sitt subjektive ståsted», eller er han en ekspert som man kan forvente at ha greie på hva han snakker om?»
  Så…which is it? Skal man/bør man legge vekt på personlige, subjektive, erfaringsbaserte ståsted, eller skal/bør man ikke? (For å kunne regnes som en autoritet). Du nektet meg å få i pose og sekk, og da må den samme regelen gjelde for deg.
  Når det gjelder din påstand om at «innvandringskritikere som jubler over innlegget og som ukritisk forsvarer det mot all kritikk avslører en skremmende grad av faktavegring»
  …så impliserer det at du betrakter Tjomlids gjennomgang av Pettersens innlegg som «faktaene», mens jeg (og andre) har vist hvor subjektiv Tjomlid er, og hvor selektiv han er i sitt utvalg av hva han regner som pålitelig statistikk, og hva han velger å forklare bort med «mørketall». Og hvis ikke det er å «diskutere substansen i Pettersens innlegg og Tjomlids kritikk» (sitat: deg), så vet jeg ikke hva det å «diskutere substans» er.
  Her er faktaene, som ikke kan forklares bort: Pettersen, en leder på mellomnivå i politiet, forteller om sine egne erfaringer fra politiarbeid, og det han forteller om er at en (uproporsjonell) del av hans og politietatens tid og ressurser går med på å håndtere individer med minoritetsbakgrunn. Om de er asylsøkere, førstegenerasjons – eller annengenerasjons, eller personer meg utenlandsk statsborgerskap, går ikke fram av innlegget. Han poengterer også at det er en overrepresentasjon av de samme på kriminalstatistikk, og som innsatte i fengsel. That’s it. Ingenting mer (bortsett fra noen uheldige formuleringer om å ofre barn og kvinner på det multikulturelle alteret, eller hva det var).
  Og på bakgrunn av dette går debattanter på venstresida helt i lås. De vet ikke sine arme råd, og heller ikke hvordan de skal angripe Pettersens tekst, som jo tross alt kan tolkes som et angrep på et visst paradigme om multikulturens fortreffelighet. Derav følger implisitte rasismeanklager o.s.v. Det hele er pinlig forutsigbart. Carry on.

 • ftw

  Det er kanskje på tide du begynner å forholde deg til det som er skrevet…

 • ftw

  DIn påstand var at det var 100%… Hvem var løgneren sa du?

 • ftw

  Jeg tror du bør lære deg å forstå det du leser før du gir deg ut i diskusjoner…

 • ftw

  Etnisitet er et kulturelt begrep, og en person med somalisk bakgrunn kan godt være etnisk norsk.

 • Realitycheckers

  oh lord.. her har vi enda en som tror følelser er samme som realitet.. like morsomt hver gang.. kom heller med noe vi faktisk kan jobbe med.. min personlighet er irrelevant i denne diskusjonen.. hva er vitsen med personlige angrip? du snakker også som om du kjenner denne politimannen veldig godt.. gjør du? denne diskusjonen er samme som en fakta krig og selv han føler det slikt utifra sine erfaringer, så betyr ikke det at det er slik i den store realiteten.. det er derfor vi har forskninger og statistikk! for å hjelpe oss å se det store bilde.. noen av kildene til Tjomild er jo fra politiet selv så hva snakker du om?

 • ftw

  De eneste objektive sannhetene man kan finne er de bana – som esemplene du bruke.

 • ftw

  Alle norske statsborgere er nordmenn. Det spiller ingen rolle hva du mener om den saken.

 • Realitycheckers

  enda en tom påstand ser jeg.. du greier ikke å slutte eller? eller har du ikke peiling på hvordan man diskuterer? er det kanskje krangling du vil ha? nei takk!

 • JensPetterOlsen

  Skal man/bør man legge vekt på personlige, subjektive, erfaringsbaserte ståsted,

  Man bør legge vekt på dem, men de må legges vekt på som det de er – nemlig subjektive. Det gjør dem i mange sammenhenger mindre verdifulle enn resultater av mer objektiv forskning. Samtidig er de ikke unntatt kritikk – når Pettersen for eksempel presenterer en selvprodusert oversikt over innsatte i varetekten i Haugesund, så kan denne selvsagt studeres og kritiseres.

  At Pettersen skriver subjektivt og erfaringsbasert betyr altså hverken at han skal behandles med silkehansker (som en motsetning til å gyve løs på ham som om han er forsker) eller at han skal opphøyes til Selve Sannheten og heves over all kritikk.

  Om de er asylsøkere, førstegenerasjons – eller annengenerasjons, eller personer meg utenlandsk statsborgerskap, går ikke fram av innlegget.

  Nettopp. Og det er et vesentlig problem med innlegget.

  I innledningen av innlegget påstår Pettersen at han skal gi eksempler på at det er rasjonelt å frykte flyktninger og asylsøkere. Men eksemplene han gir inkluderer, som du korrekt påpeker, kriminalitet begått av andre enn flyktninger og asylsøkere. Eksemplene hans er ikke en gang begrenset til innvandrere – han inkluderer tilreisende kriminelle, altså som ikke er bosatt i Norge. Det gjør at innlegget blir en grov forvrenging av virkeligheten.

  Men høyresiden er så kjempeglad for å finne noen som bekrefter fordommene deres at de går fullstendig i vranglås. I stedet for å innrømme at Pettersen bommer, og i stedet for å prøve å finne frem mer relevante tall, så skal alt gjøres til stråmannsangrep på venstresiden og personangrep på de som påpeker feilene hos Pettersen.

 • Realitycheckers

  hahaha… «kriminelle hele gjengen…» hahahaha!

 • Realitycheckers

  da kan du ikke være så flink til jobben din for jeg er ingen ungdom.. :) jeg liker bevisene fordi de fører et sterkere argument enn dine påstander som gir ingen mening i denne diskusjonen.. du fortsetter å bruke personlig angrip som om de er gyldig argument.. tror du jeg blir påvirket av de? og bare fordi du jobber med ungdommer så beviser det ikke automatisk at du forstår alt, det beviser ikke at du er flink.. faktisk beviser det ingenting.. makes no sense.. to YOU!

 • Realitycheckers

  For siste gang.. denne politimannen er ikke hele politiet.. men Tjomild sin kilde er politiet i sin helhet.. oh lord..

 • Realitycheckers

  din arroganse er helt fantastisk.. du tror virkelig at du er over andre mennesker du.. klassisk!

 • JensPetterOlsen

  Det handler ikke om hvem som er mest kriminell, det handler om hvem som begår den kriminaliteten som skjer i Norge.

  For argumentasjonens skyld kan vi dele kriminaliteten i Norge inn i 4 deler:
  Noe er begått av nordmenn. La oss si at dette utgjør A%.
  Noe, la oss si B%, er begått av flyktninger og asylsøkere.
  Noe, C%, er begått av andre innvandrere enn flyktninger og asylsøkere.
  Og tilslutt er D% av kriminaliteten begått av utlendinger som bare er på besøk – for eksempel som kommer til Norge, fyller bilen med tyvegods, og kjører hjem.

  Ut fra hva Pettersen skriver i innledningen mener han å snakke om B, og han antyder at han vil vise at B er er relativt høyt tall – altså at mye av kriminaliteten i Norge begås av flyktninger og asylsøkere. Ut fra reaksjonene som har kommet er det tydelig at mange tror at han faktisk viser dette. Men det er ingen av eksemplene hans som spesifikt viser omfanget av kriminalitet begått av flyktninger og innvandrere. Det tallene hans reellt viser er at B+C+D er høyt.

 • Realitycheckers

  Feilen er at en diskusjon er en fakta krig.. hvis du sier til meg at du og mange føler at utlendingene driver og tar over Norge, og statistikken og forskningen forteller det motsatte.. hva gjør du da? står på ditt? jeg tror du velger bare å høre på det du vil høre på.. her kan John Oliver forklare hvordan mennesker som deg diskuterer.. men glem det hvis du er inkapabel til å tolke informasjon med et åpent syn..

 • Realitycheckers

  dette er problemet med mange idag.. dere tror at deres egne konklusjoner er samme som realiteten.. når statistikken og forskninger viser det motsatte, nekter dere fortsett å lytte til argumentene.. og du sa det selv, du har ikke engang giddet å sjekke om du har riktig informasjon eller om det du tror og føler selv er samme som realiteten.. er det ikke det samme som å leve i sin egen realitet? hva sier dette om deg som en kommentator?

 • Brian Cohen

  Ja, SELVFØLGELIG… :-)

 • Øy vind

  At jeg «og mange føler at utlendingene driver og tar over Norge»? Det har jeg vel aldri sagt? Legger du ord i munnen på meg også nå?
  Dette tullet gidder jeg ikke.

 • Realitycheckers

  det var et eksempel… jeezez…du glemte å ta med de første ordene i setningen.. trenger du briller? syns det er ganske sykt hvilke deler av mine kommentarer du velger å fokusere på.. du kommenterer ofte om deg selv btw.. hvorfor? du og jeg er irrelevant i denne diskusjonen. hold deg til tema pls.

 • Thor Alexander Michelsen

  Selvfølgelig. Ikke som menneske som biologisk konstruksjon. Men ideer, prinsipper, forskjell mellom rett og galt. Etikk, moral osv. Selvfølgelig er jeg over andre mennesker på disse områdene. Under andre også, men helt klart over de fleste på planeten. Vestlige verdier, moral, kultur og etikk er overlegne andre. Derfor har jeg valgt å ha dem, vel det, og andre kulturers skille mellom rett og galt er ofte ulovlig i Norge. Hvorfor i svarte skal jeg tro at ideer har like verdi? Det har de absolutt ikke.

  Om du ser på lovene i Norge, som jeg regner med du synes er gode for det meste? Så synes du også du er overlegen.

 • Thor Alexander Michelsen

  Lovlige ting fra der nede, normal oppførsel innehar bla: barneekteskap, tvangsekteskap, fysisk avstraffelse av barn osv.

 • TomEver

  En venn av meg hadde innbrudd på ei hytte. Han ringte lensmannen i bygda, men fikk beskjed om at de ikke hadde ressurser til å rykke ut. Han ble anbefalt å kontakte forsikringsselskapet. Der fikk han beskjed at han måtte anmelde det for å få igjen på forsikringen. Det gjorde han, men saken ble nærmest henlagt omgående.

  At den ble henlagt er ikke noe merkelig i det hele tatt. Det som var poenget med å kontakte forsikringsselskapet og så anmelde var at forsikringsselskapet krever anmeldelse for å betale ut noe.

  Om saken blir henlagt eller ikke er irrelevant for forsikringsselskapet.

 • EllingKristoffersen

  Du beviser selv at du driter i fakta.

  For i dine øyne er JEG løgneren når jeg avviker med 19% fra sannheten, mens Tjomlid er sannhetens fanebærer når han avviker med 61%

 • EllingKristoffersen

  Jeg spør deg jeg.

  hva mener du?

 • TomEver

  Eh, vitner i retten er en ting. Personlige anekdoter holder derimot ikke innenfor forskning.

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  Full?

 • Hermann

  Ondskap er i de aller fleste tilfellene fundamentert i at man tror man står for noe godt.

  Tjomlid, Fugelli og hurven av andre med tilsvarende synspunkter, går i samme fella som AKPerne på 70-tallet som hyllet PolPot og Mao, og Kommunistene som siden 20 tallet og til 90tallet hyllet Stalin og kommunismen. Motinnsigelser var nytteløse. Konfrontert med realitene og de horrible konsekvensene nektet AKPerne og Kommunistene å akseptere disse. Dette ble avfeid som USA propaganda og annet.

  Selvbildet og dårskapen og mangel på kritisk blikk på konsekvensene av eget tankegods er den samme nå.

 • Ante_Bergan

  Herregud mann, er orddiareen et forsøk på å lage et røykteppe?

  Svar på spørsmålet mitt!!

 • Jan-Frode Nordli

  Du tror det du har opptjent er dekket av det du har «betalt inn»? Lykke til i drømmeland, alle andre er avhengig at det er innvandring som dekker opp de for lave barnefødselstallene i den «norske befolkningen». Uten dem vil det bli flere og flere pensjonister pr arbeidende borger, og de som arbeider må betale mer til pensjonene for den «gamle befolkningen». Pensjonsfondet utland utgjøre bare i størrelsesorden ca 1,5 millioner kroner pr borger. Det gir et lavt grunnlag for å utbetale 3-500.000 kroner i året til hver pensjonist – i 10-20 år fremover fra pensjonsalder, når avkastningen er noen få prosent. Og hvis du allerede er pensjonist, hvorfor tror du at Høre/Frp regjeringen gjennomfører at pensjonistene skal få en dårligere inntektsutvikling enn de som arbeider? Det blir mindre å utbetale til pensjonistene i fremtiden…

 • LarsArne

  …og at mange etterhvert ikke orker å anmelde vinnigskrim…

 • Jon Hansen

  Da må du ha lykke til i din drømmeverden :-) For få av de vi tar inn som jobber til at det er løsningen… Forsterker heller problemet. Samt alle andre problem som vi får med på kjøpet. Sjelden det nytter å pisse i buksa :-)

 • EllingKristoffersen

  Jeg forstår dette.

  Tobb86 derimot, argumenterer mot at asylsøkere er mer kriminelle med et argument som ender opp med at øst-europere er mer kriminelle.

  Derfor ber jeg han klarifisere om han mener dette.

  Han svarer selvsagt ikke på dette fordi han forstår at

  JA = Han erkjenner at det er forskjell på kulturer/nasjonaliteter ifht. kriminalitet og dermed undergraver sitt eget ståsted

  NEI = Han motsier sitt eget motargument mot meg.

  Så han svarer selvsagt ikke da han forstår at hans egen argumentasjon har feilet.

 • ftw

  Han har selvsagt ikke avveket med 61%. Du har derimot ikke forstått ett ord av hva han har skrevet.

 • Andre Olesen

  Noe av det første han sier er kommentaren til politimannen er useriøs. Hadia Tajik, fra Ap, leder av justiskomiteen berømmer derimot politimannen for å fortelle om sine erfaringer. Så veldig useriøst kan det ikke være.
  Neste er å karakterisere det som anekdoter, anekdoter, anekdoter. Det er slikt som man bruker for å så tvil om bevis, men politimannen sier kun at dette er hans hverdag. Ikke noe vanskeligere enn det, men det er altså hendelser og fakta fra en politimanns hverdag.
  Jeg kan selvsagt ta alt våset Tjomlid skriver og plukke det fra hverandre, men dette får holde.
  Tjomlid måtte også trekke bloggen sin fra nettavisen.

 • Andre Olesen

  Innvandrerne kan selvsagt ikke bidra til integrering.
  Det er vi nordmenn som skal integrere innvandrerne?

 • Øyvind Tøysemann Breien

  Hahaha, en agent?
  GET WITH THE PROGRAM !

 • ftw

  Kontekst, gutten min. Kontekst.

  VI snakker nå om dommere og rettssaker. Vi vet at mennesker ikke har perfekt hukommelse. De har heller ikke perfekt oppfattelse, og i tillegg er ikke språket vårt presist nok. Dermed blir det i bunn og grunn tåpelig å snakke om sannhet som en objektiv størrelse.

  Og det er språklig kontekst jeg kommer med denne påstanden. De er kun banale ting man kan fastslå som sannheter.

  Det er ikke uten grunn at det første som skjer i en ny vitenskapsgren er at man må bli enige om språket de skal kommunisere. Det er mange forskere som bruker hele sitt liv og karriere bare på å definere begreper som skal fremme felles forståelse og hindre missforståelse. Denne luksusen har ikke vi «vanlige» mennesker.

 • Realitycheckers

  forskjellen mellom meg og deg er hvordan vi behandler dette synet på denne saken. Det at vi har det bedre her i Norge gir oss ikke rett til å behandle de som kriminelle alle sammen.. Realiteten er at de fleste innvandrere jobber veldig hardt for å tilpasse seg. Fremfor å se ned på disse menneskene slik som du gjør, er det ikke mere produktivt for samfunnet vårt å faktisk behandle disse menneskene med respekt? Et godt eksempel er hvordan vi behandler kriminelle her i Norge, vi tror på rehabilitering uansett hvor ille de er. Greit nok at du tenker at du er overlegen fra innvandrere, hvorfor ikke vise det på en positiv måte? vær et godt eksempel for de, vær heller en god lærer mot fremgang isteden for å skape fiender. det syns jeg er en bedre løsning

 • ftw

  Ikke noe av dette er løgner. Vet du i det hele tatt hva en løgn er? Tjomlid har ikke samarbeidet med Nettavisen på lenge, og det har ikke noe med saken å gjøre. Her er redegjørelsen for hvorfor: http://tjomlid.com/2016/01/30/back-to-basics/

 • JensPetterOlsen

  Jeg forstår dette.

  Jammen så flott!

  Tobb86 derimot, argumenterer mot at
  asylsøkere er mer kriminelle med et argument som ender opp med at
  øst-europere er mer kriminelle.

  Nei, han sier akkurat det samme jeg sa – og som du nå sier du forstår: Han forsøkte å forklare deg hvorfor Pettersens innlegg er misvisende.

 • ftw

  Nei, det er ingen som stiller spørsmål om hans kompetanse innen kriminalitet og asylsøkere. Han kompetanse som samfunnsdebattant, derimot er det all grunn til å kritisere.

 • ftw

  Beklager, men hva en tilfeldig fyr gjør på Facebook er ikke av interesse.

 • ftw

  Det gjør det heller ikke.

 • Realitycheckers

  hva oppnår du med å komme med dine frekke (prøveråværemorsom) kommentarer om meg?
  jeg venter fortsett på reelle argumenter og fakta bevis fra deg. Jeg syns også det er ganske patetisk å bruke så mye tid på å disse ned motstanderen i en debatt. Og til slutt la meg få dette klart for deg, denne politimannens erfaringer og meninger trenger ikke å være i samsvar med realiteten, spesielt når statistikk og forskninger motbeviser meningene hans. kan ikke en politimann ta feil? Statistikk og fakta er her for å hjelpe oss rett og slett for å unngå misledende informasjon og unngå feiltolkninger..
  denne politimannen og veldig mange her bruker personlige erfaringer, udokumenterte ytringer og meninger i en fakta krig.. syns det blir for dumt

 • Andre Olesen

  Ja, greit å si at nordmenn deltar i trygdesvindel, men når det gjelder andre etnisiteter er det best å ikke si noe eller være utydelig.
  Merket meg også dette ;-)

 • ftw

  Ytringsfrihet er ikke frihet til å lyve uten å bli motsatt.

 • Knut Botnmark

  Det var ArveKaspersen som kalte Tjomlid agent, ikke jeg.

 • ftw

  Har du i det hele tatt lest denne bloggposten? Det virker hvertfall ikke slik. Tjomlid har da ikke kritisert mannens erfaringer. Det er den lite ærlige måten disse erfaringene presenteres som er ytterst kritikkverdig.

 • Jan-Frode Nordli

  Nå har jeg fordelen av å bo i et område med mange innvandrere og har møtt såpass mange barn av innvandrere som er født her og vet at de fleste ønsker å lykkes her. Og de jobber for å gjøre det.

  Selvfølgelig kommer det også folk med dårlig helse, uten utdanning osv, men hovedgruppen er arbeidsføre. Trolig vil noen av dem, eller barna deres, sørge for å skifte bukse på deg når du pisser i buksa på aldershjemmet. Mange av dem utdanner seg innen helse og omsorgssektoren…

 • EllingKristoffersen

  Epler og pærer.

  Påstanden var at denne ene ikke var troverdig.

  Denne påstanden søker jeg begrunnet, uten at dette skjer.

  Din påstand er at Tjomlids statistikk, som kommer fra Politiet som helhet, er annerledes enn Utne, og derfor er Utne ikke til å stole på?

  Vel, det Tjomllid bringer til torgs er epler ifht, Utnes pærer.

  La oss ta det Tjomlid bringer inn punkt for punkt :

  Første statistikk : Kriminalitet går ned. Grunnlaget for denne påstanden er varetektsdøgn og anmeldelser.

  OK. Utne har ikke påstått noe annet. Han har påstått at kriminalitet begått av utlendinger stjeler ressurser til å etterforske annen kriminalitet. Da ligger det i dagen at antall varetektsdøgn går ned. For å være veldig tydelig : Hvis % andelen av det du har ressurser til å jobbe med går ned går også varetekt ned.

  Det andre han henviser til er totale anmeldelser. Samtidig påpeker han at den store nedgangen er nedgang i vinningskriminalitet, samtidig som det er en økning i seksual-forbrytelser.

  Dette er jo 100% i tråd med det Utne skrev. Videre er det ganske åpenbart at når «alle» hus har alarm og ingen biler har DIN-standard bilstereoer går vinningskriminalitet ned uten at dette har noen som helst forbindelse med utlendinger. Eller er påstanden av utlendinger har SENKET vinningskriminalitetsraten??

  Neste referanse Tjomlid har til kriminalitetsrater er følgende utsagn : «Ja, flere innbyggere vil naturlig nok også øke antall forbrytelser.»

  Vel, Norges befolkning har økt betydelig. Var ikke nettopp argumentet at det var naturlig at befolkningsøkning gir kriminalitetsøkning? hva skjedde med statistikk han NETTOPP brukte hvor han påstår det motsatte, at kriminalitet går ned på tross av befolkningsøkning?

  Med andre ord, han bruker den tolkning som passer han best, og han gidder ikke engang vente til neste blogg-innlegg før han endrer standpunkt.

  Neste statistikk er en påstand som handler om at kriminelle flest er fra øst-europa.

  OK, greit nok.

  Men var ikke påstanden at man IKKE kan definere kriminalitet ut ifra etnisitet eller opphav?

  Er påstanden nå at det er OK å bruke nasjonalitet for å diskutere kriminalitet? FLOTT!! Da er vi jo enig da!!!

  Neste statisikk tar han på klassisk Tjomlid-vis : MØRKETALL!!

  Det magiske tallet som motbeviser ALL statistikk.

  Tull med andre ord. Enden må man forholde seg til statistikk eller så må man si at statistikk ikke representerer virkeligheten.

  Men, klassisk Tjomlid, man bruker den statistikk man liker 100%, den statistikk man ikke liker er ikke riktig pga. reasons (les : mørketall)

  Da har jeg gjort det jeg egentlig bestemte meg for å ikke gjøre; ta tak i bloggen til Tjomlid på en strukturert måte.

  Hvorfor bestemte jeg meg for det?

  Fordi det er 100% garantert at svaret jeg får er «Du er dum du!!!»

  Velbekomme.

 • Knut Botnmark

  Det var det jeg svare på. at de den meste av kriminalluten av utenlandske persnoer ikke kommer fra Afrika eller Asia, men fra de land som ble medlem i EU i 2005. Men det forstod du ikke altså.

 • Knut Botnmark

  Hvem står bak, flyktninger fra Syria som ikke har lært norsk enda?

 • Realitycheckers

  Det er ikke Tjovmild som fant på de argumentene han bruker i denne debatten, han bruker ekte forskning og til og med uttalelser fra andre fagfolk, en av de er statistikken til politiet..
  Denne politimannen derimot bruker personlige erfaringer og meninger, men utifra reelle data så er realiteten annerledes.
  konklusjonen er at den realiteten dere påstår og fakta er 2 forskjellige verdener.

 • Realitycheckers

  jeg tror du bør heller komme med en nyttig kommentar, fremfor å angripe motstanderen din i en debatt, kan du ikke komme med noen motargumenter og hold deg til tema? er det bare personlige angrip du klarer? sier mere om deg som en kommentator tenker jeg..

 • Thor Alexander Michelsen

  For å kunne utdanne og hjelpe dem, må vi gå utifra deres forutsetninger, og deres forutsetninger er for det meste som jeg beskriver. Vi kan ikke møte dem som vi møter andre nordmenn. De må læres opp på nytt.

 • Thor Alexander Michelsen

  Angriper motstanderens taktikkeri/hykleri/dårlige kildehåndtering når det kommer til statistikk. Om det er en statistikk han ikke liker er det mørketall, om det er en statistikk han liker er det ingen mørketall.

  Han ser forsåvidt også ut til å dikte opp hva mørketall består av, for å kunne benytte det (mørketall er en reflkesjon av tallene man allerede har).

 • Realitycheckers

  det er problemet ditt hvis du velger å tro på en manns personlige erfaringer og meninger fremfor data, statistikk og forskninger gjort av andre fagfolk, leste du ikke at mange av bevisene han la frem er fra politiet selv? og vennligst kom med bevis på dine påstander om manipulasjon av informasjon.(før du driter deg ut) en persons erfaring forteller ikke den store realiteten, det er derfor vi har forskninger og statistikker, slik at vi kan bekrefte den ekte realiteten.

 • Realitycheckers

  — På dagsenteret vårt er det 50 prosent etnisk norske. Mange er fra beste vestkant og bor fortsatt sammen med overgriperen, eller søker tilflukt i eget nettverk. Disse kvinnene og barna blir også utsatt for vold, som innvandrerkvinnene og deres barn. Forskjellen er at den vold de utsettes for ikke etterlater merker, sier Larsen.

 • Realitycheckers

  hva snakker du om? denne debatten handler vel ikke om mørketall og hva du prater om? Du vet vel at mange av bevisene han la frem her kommer fra politiet selv? du fortsetter og fortsetter med å angripe tjovmild når du burde heller fokusere på tema. Thor Alexander, av alle dine kommentarer har jeg ikke sett et eneste som er nyttig i denne debatten. er så lei av folk som tror debatt og krangling er samme..

 • Realitycheckers

  ta og les bevisene han fikk fra politidistriktene, så skjønner du hvordan systemet fungerer. og det ble nevnt her at den største delen av kriminelle i Norge er øst-europeere, det finnes ingen bevis på at innvandrere = kriminelle

 • Realitycheckers

  «Tjomlid er en stor vits» – er ikke dette et godt eksempel på en tom påstand?

 • Thor Alexander Michelsen

  Ehhhh, Tjomilds eneste bidrag er kritikk av kilder. Det er det artikkelen handler om. Ikke om noen problemer, det handler om at han ikke liker kildebruken, jeg liker ikke hans kildebruk. Mørketall finnes det ingen beviser for, det er 100% synsing, noe man tror kan ligge der. Om man kun går utifra kilder så har man ett sinnsykt problem. Dette bortforklares med mørketall i MANGE tilfeller for Tjomilds del. Men disse mørketallene nevnes KUN om det er en statistikk hans syn på ting ikke tåler. Han har ikke nevnt mørketall på kriminalitet, og ikke diskutert det. Men når det var «9 av 10 er innvandrere som misshandler sine barn». «Man kan jo ikke ta dette seriøst, mørketall vet du».

 • Realitycheckers

  er dette fakta eller personlige meninger? du vet vel de er 2 helt ulike ting?

 • Einar K Langeland

  Hvorfor det når jeg ler godt av han?

 • Realitycheckers

  «at vi tåkelegger alle problematiske sider ved innvandringen for å lette inngreringen (det er ihverfall dette sosiologen tror ) med det som resultat av innvandrere med kvinnesyn fra steinalderen kommer inn til landet og forgriper seg på våre døtre, søstre og ektefeller»
  – så du er en av dem som tror at alle utlendinger er 100% samme? du og ABB er vel samme og da, i forhold til din logikk? eller du er også en pedofil som mange nordmenn har blitt dømt for.. Både jeg og du vet at dette ikke stemmer med fakta!

  — På dagsenteret vårt er det 50 prosent etnisk norske. Mange er fra beste vestkant og bor fortsatt sammen med overgriperen, eller søker tilflukt i eget nettverk. Disse kvinnene og barna blir også utsatt for vold, som innvandrerkvinnene og deres barn. Forskjellen er at den vold de utsettes for ikke etterlater merker, sier Larsen.

 • Realitycheckers

  — På dagsenteret vårt er det 50 prosent etnisk norske. Mange er fra beste vestkant og bor fortsatt sammen med overgriperen, eller søker tilflukt i eget nettverk. Disse kvinnene og barna blir også utsatt for vold, som innvandrerkvinnene og deres barn. Forskjellen er at den vold de utsettes for ikke etterlater merker, sier Larsen.

 • Realitycheckers

  hvor dum går det an å være egentlig? du vet hva som skjer når «bålet» blir for stort? ALLE brenner seg, og det blir mye kaos. bålet i denne debatten er et problem og det er problematisk at du vil gjøre problemene enda større… jeezez

 • Realitycheckers

  Du vet vel at udokumenterte ytringer er ikke samme som fakta? Han har snakket om sine personlige meninger og har utelukket mange viktige faktor når han fremmet argumentene sine.
  Tjovmild bruker kildene sine for å bevise at det denne politimannen føler stemmer veldig dårlig med reelle data politiet sitter med, Han trekker også andre kilder og de sier det samme.
  det er flere enn pettersen som er fagmann i denne debatten. ganske teit at folk tror at følelser og personlige meninger kan brukes i en fakta krig..(vitenskapelig debatt) Det er også frustrerende hvor mange det er som ikke forstår viktigheten av forskninger og statistikker.. de er skapt slik at påstander kan bli avkreftet eller bekreftet.. noen her er så sta at de ikke greier å vurdere bevisene og fokuserer for mye på å analysere forfatteren..

 • Knut Botnmark

  Utne Pettersen nevnte jo Ullersmo fengsel, og det store flertallet av utlendingene, som sitter der er jo fra de EU landene som ble medlem i 2005 og ikke flyktninger og asylsøkere. Derfor er det relevant. Han brukte jo disse også som en del av sitt argumenter. Derfor er det ikke tullprat, men relevant i denne sammenheng, og må taes med.

 • Realitycheckers

  og du bør spørre deg selv, hvorfor tror du mere på en enkelt manns erfaringer og meninger fremfor reelle tall, og forskninger?
  jeg vil heller gå gjennom flere kilder for å finne den virkelige sannheten fremfor å tro blindt på andres meninger. fakta på bordet fremfor personlige følelser og tolkninger.

 • Realitycheckers

  og hvordan hjelper det i denne debatten? du bekreftet nettopp for meg at du er bare en enkel drittsekk gjennom den siste kommentaren din. skulle aldri ha tatt deg seriøst.. min feil

 • Ralieur

  Det er noe mer enn 50% etnisk norske i Norge. Voldsom overrepresentasjon av innvandrerkvinner, med andre ord.

  Hva ville du egentlig frem til?

 • Einar K Langeland

  Oh, sorry :)
  Men dere naive blir ofte skuffet tipper jeg ;)

 • Knut Botnmark

  no show de fleste innvandrede muslimer kom jo på slutten av 60 og begynnelsen av 70 tallet. Og de har jo barn og barnebarn, for ikke å si oldebarn, som alle er norske statsborgere. De kom ikke her som flyktninger, men for vi hadde bruk for deres arbeidskraft. Mange av deres barn og barnebarn har hat problemer på grunn av holdninger som du og dine likesinnede har. Dersom du ønsker et bedre samfunn så slutt med dine diskriminerende utsagn om folk som har ser litt anderledes ut, ikke tenker eller tror som deg. Spør heller om hvordan vi kan hjelpe dem til å bli godet integrert.

  Et lite apropo som en av disse muslimske innvandrere fra 60 tallet har gitt oss: Vår Oljeformue. Det var nemlig en muslim som lagde grunnlaget for den oljepolitikken, som ga som denne enorme formuen.

 • Knut Botnmark

  Når en politimann skrive om det han har opplevd, så er det kun relevant i denne sammenheng. Men når han drar inn utenforliggende og uspesifisert opplysninger, som ikke alltid stemmer med de som politiet selv oppgir. Og heller ikke stemmer med et han skrive med i overskriften. Da blir det et samrøre som ikke har relevans i det hele tatt. Og det er jo det Tjomlid har påpekt, igjennom å granske hva politiet oppgir i sine raporter. Ikke på en akademisk måte, men på en lett forståelig og oversiktlig måte. Det er vell også derfor dere raser mot ham som dere gjør.

  En annen ting så er vel det ofte personer som støtter dine meninger som en finner rund de vogntogene som selger smuglersprit og tobakk på enkelte rasteplasser. Og der er vel kanse derfor dere vil ikke at denne kriminaliteten ikke betyr så mye.

 • Hermann

  Fra en kriminolog forventer jeg ikke mye vettugt…….

 • Realitycheckers

  jeg ser du er veldig overfokusert på metodene hans, men du glemmer at han bruker ikke seg selv som kilde som denne politimannen, han bruker data fra andre kilder, og han bruker mange ulike kilder fra fagfolk slik det skal være. Dermed er det egentlig unyttig å angripe han siden det er kildene du bør diskutere mot. Du viser jo ingen tegn på at du har vurdert troverdigheten til alle kildene hans..

  «Det handler om at han ikke liker kildebruken, jeg liker ikke hans kilde bruk» – det er en grunn for at vi ikke liker kildebruken til pettersen, fordi han bruker kun seg selv! og i journalistikk er det en utrolig svak kilde, og det at du ikke liker kildebruken til Tjovmild er egentlig irrelevant i en debatt, vi debatterer ikke om hva du liker eller ikke liker. Vi har en debatt om hva som er fakta og realitet!

  hvis du greier å komme med fakta bevis som slår argumentene til alle disse kildene så har jeg ingen problem med å vurdere dem. Og for at du skal kunne føre en bra debatt så må du kunne se på alle bevisene vi har foran oss med et åpent syn, og det er utrolig viktig å være upartisk. Jeg bryr meg veldig lite om både Tjovmild og Pettersen personlig, det er argumentene som er hoved fokuset mitt i debatten.

 • Hermann

  Ta en kikk på hjernevask-serien til Harald Eia som ligger på youtube. Litt selvinnsikt i eget tankegods hadde ikke skadet for dere kriminologer.

  Det er et stort paradoks at norsk kriminologi og dens endimmensjonale tilnærming, bidrar til økt sedelighetskriminalitet.

 • Hermann

  Ingenting er nusseligere enn en kriminolog som føler seg støtt………

 • Realitycheckers

  dette sa du tidligere… «Behandle alle som idioter, uten utdannelse eller kulturell forståelse» «Behandle dem som om de allerede er kriminelle hele gjengen» – Jeg er enig at noen trenger bedre opplæring og intrigering, men jeg er 100% uenig med deg om dine fremgangsmåter..

 • Hermann

  Kildene til Tjomlid er desverre lite verdt.’

  Norsk kriminologi er som den norske sosioligen et fagfelt med stor venstreslagside.

  Hjernevask-serien til Harald Eia belyste blant annet dette.
  Forøvrig bekles en skremmende andel av professoratene i kriminologi ved UIO av mennesker med bakgrunn fra AKP-ml.

  Det sier vel det meste om dette «faget»…..

 • Thor Alexander Michelsen

  Ahhh. Men der er problemet. Når noen kommer med fakta til Tjomild, så kommer han med «mørketall». Det er ingen kilder på mørketall, mørketall er synsing i beste fall. Men Tjomild tar den ett steg lenger, han hevder å hvite hva mørketallene består av, noe som det i alle fall ikke finnes en gang ett sniff av kilder for. Fordi det er mørketall. Det eneste som er i litteraturen om mørketall, er at det speiler de faktiske tallene i statistikken stort sett. Tjomild hevder det motsatte.

  Når det er snakk om tallene politimannen kommer med, så er jo dette fakta igjen, men det er fakta Tjomild ikke liker, så han forsøker å komme med at kriminaliteten er gått ned. Og bruker forsåvidt samme fakta som politibetjenten, han er ikke intressert i overrepresentasjonen av utlendinger, for kriminaliteten i seg selv er gått ned, og han glemmer helt «mørketallene», eller variablene der, for de er der de også, i kildene til Tjomild til og med, men han ser vekkifra dem, for de vil svekke hans argumenter.

 • Realitycheckers

  har du lest artikkelen egentlig?

  Daglig leder Inger-Lise W. Larsen ved Oslo krisesenter sier at tallene heller ikke stemmer med det bildet Oslo krisesenter har:

  poenget mitt er at jeg velger å tro på data fra eksperter fremfor uvitne mennesker.. forstått?

 • Whasinton Irving

  Ja la oss nu se på dette….
  Jeg tror du har blitt svaksynt etter all statistikk lesing din dette er jo ren tåke legging av kjernen i innlegget til den godeste Politi Inspektør.
  Tror du virkeligheten kun finnes i statistikk? Gjemme seg bak grafer og promiller?
  For en som har god tid er det sikkert mulig og finne bevis for ens eget syn uansett hva det måtte være.
  Vi vet at SSB nekter og lage visse statistikker uten en betaler blodpris og så har vi jo den famøse voldtekt statikken fra Oslo Politikammer som K. Rolness rev i fillebiter.
  Det er ikke uten grunn det heter forbannet løgn og statistikk?
  Det og ta hvert punkt fra Politi Inspektøren, vende og vri på det som de fleste oppgående mennesker forstår gir kun mening for de «Politisk Korrekte».
  At den godeste Herr Saksynt . ( hmmm hver gang jeg skriver saksynt vil auto korrekt rette det til svaksynt……) greier og dissekere og påpeke feil i hvert punkt betyr ikke at helheten og kjernen i Politi Inspektørens innlegg er feil.
  Ja det er nu så gale at fagfolk som står midt oppe i dette ikke blir trodd – Utrolig.
  Men mistenkes for og ha en egen agenda.
  Ennu merkeligere blir det at med tåkeleggingen og opphenging i detaljer er det ingen egentlige svar fra «den andre siden» på det som er kjernen i kronikken, at vi har ett problem.
  Altså må vi da tro at Politi Inspektøren lever i en fantasi verden, det han opplever blir jo punkt for punkt nøye motbevist (bortforklart) av Herr saksynt.
  Nå er det riktignok ikke så gale som i Sverige da – Ennå!
  De fleste fikk vel og med seg artikkelen i dag i NRK Nyheter og på Dagsrevyen men det passer vel ikke helt inn i bildet vel.
  Selv om media og venstresidens kumpaner prøver og ufarlig gjøre og bagatellisere dagens utfordringer så tror jeg det er kommet så langt at folk flest forstår hva det går i.
  En ting til – Integrering, det snakkes hele tiden om dette. Men hva ligger det i det for tiden?
  Svært lite av det Washington Irving ser kan kalles vellykket integrering.
  Eller er det kanskje oss Nordmenn som skal integreres?
  Nei Hr Tjomslid, kom deg opp av stolen og vekk fra skjermen og se virkeligheten.

 • Thor Alexander Michelsen

  Setter det på spissen, men jeg mener vi må behandle dem alle som at de trenger rehabilitering og grunnleggende utdannelse. Den andre metoden har ikke fungert.

 • Hermann

  Med det statementet beskriver du samme problemet som politimannen.

  Du sier at 50% ved dagsenteret ditt ikke er etnisk norske. I befolkningen er ca 25% ikke-etniske
  Du beskriver mao at ikke etniske nordmenn er kraftig overrepresentert ved senteret ditt.

 • ola hansen

  lmao, innvandrere er så inn i granskauen konebankere… heldigvis for statistikken til Tjommis er dette det ENESTE feltet innvandrere er undertrykkende, kvinnefiendtlige voldelige idioter på… puh, flaks.

 • Hermann

  Det er vel 25% ikke etniske i Norge. På dagsenteret utgjør de 50%.

  Det er en massiv overrepresentasjon.
  Men matematikk var vel ikke din sterkeste side på skolen……..

 • Realitycheckers

  så jeg skal heller tro på dine ord fremfor alle disse ekspertene? skeptisk.. det er også veldig enkelt for meg å si at dine meninger er lite verdt, men hva hjelper dette uten noe å støtte denne påstanden?

  jeg forstår dessverre ikke relevansen til harald eia her siden jeg ikke har lest den, har du en link?
  Er noen av kildene her nevnt i hjernevask? hvis du legger mennesker i samme kurv igjen så ønsker jeg ikke å forsette for det blir bare for dumt å diskutere med noen som bruker generalisering i en debatt..

 • Realitycheckers

  igjen.. med personlige angrep.. dette sa Daglig-leder Inger Lise W Larsen.. ikke jeg.. er du full eller?

 • Hermann

  Dersom du ikke har sett Hjernevask-serien til Harald Eia er du så intellektuelt uvitende at du ikke er verdt å diskutere videre med.
  Case closed

 • Realitycheckers

  hvem spurte etter din personlig mening? du vet vel det er irrelevant i denne debatten?

 • Hermann

  Nei, jeg ser bare at du ikke har mye ballast og backe opp de sterke meningene dine med.

 • Realitycheckers

  jeg vedder på at jeg kommer til å finne ut at du generaliserer mennesker igjen.. før var det utlendinger, nå er der kriminologer.. virker mere som om du er den typen som liker å høre på sin egen stemme og tror han har rett i alt han tenker.. douchebag much?

 • Hermann

  Ikke kan du matematikk, ikke har du fått med deg Hjernevask-serien til Harald Eia som avkledde norsk sosiologi og kriminologi.

  Men sterke meninger har du……….

 • Realitycheckers

  hvilke av mine personlige meninger mener du? kildene, statistikkene og forskningene fra denne artikkelen er ikke mine egne hvis du har misforstått helt.. du derimot..

 • Hermann

  Fortsett i ekkokammeret ditt du.

  Det er bare så tragisk at tankegodset ditt medfører redusert proaktivitet i kriminalitetspolitikken og at norske jenter får ødelagt sine liv.

  Men det bryr nok slike venstreradisser som deg, seg lite om. For du mener det jo så godt………

 • Realitycheckers

  når gjorde jeg matte for deg? påstander etter påstander.. jeg finner ingen bevis på at Harald Eia mener det samme som deg, at alle kriminologer er samme..

 • Hermann

  Nei, men du referer med bravur kilder som viser at ikke-etniske nordmenn er kraftig overrepresentert ved dagsenteret.

  Det vitner ikke om mye ballast mellomm ørene……..

 • Realitycheckers

  jeg sa ingenting av det der selv. det var lederen for krisesenteret som sa alt dette, har du lest artikkelen eller?

 • Hermann

  Så fra å være uvitende om hjernevask serien for et par minutter siden og frem til nå så har du har sett gjennom 7 episoder av 40-45minutter og kan komme med denne konklusjonen.

  Du må være et stort geni……….

 • Realitycheckers

  som sagt jeg velger å tro på denne dama enn deg.. for du er irrelevant i denne saken.. når en voksen mann går tom for ekte argumenter og tyr til personlig fornærmelser som om det betyr noe.. til og med barn i første klasse klarer å debattere enn deg.. trist og patetisk..

 • Realitycheckers

  hvem er kriminolog? hvem føler seg støtt? der viste du nettopp til meg hvor godt du lever i din egen fantasi.. patetisk..

 • Realitycheckers

  Hvor mange norske liv ødela ABB igjen?

 • Realitycheckers

  er dette et forsøk på å fornærme noen?

 • Realitycheckers

  og nå er du også en psykolog? jeg trengte ikke å se hjernevask for de så jeg for en stund tilbake og jeg var til og med der da han promoterte serien ved slottet her i Oslo. Og jeg tviler sterkt på at Harald Eia er like trangsynt som deg.. leste nettopp om narsissisme og hvorfor beskriver de deg og din måte å snakke på? hmm

 • Kjetil Moe

  Etnisitet er definert på bakgrunn av opprinnelse og kultur i alle offentlige sammenhenger, uansett hva du synes.

 • Realitycheckers

  ditt forsøk på å krangle med meg gjennom personlige angrip er veldig fascinerende.. og så vidt jeg vet så har ikke Harald Eia noe med denne saken å gjøre.. så du mener alle som ikke har sett Hjernevask er intellektuelt uvitende? du er mye verre enn jeg trodde. ok hadet bra og lykke til med hodet ditt!

 • Kjetil Moe

  Jeg har ikke lyst til å hive meg inn i dette, men når folk juger er det vanskelig å la være. Vold, sedelighet og narkotikaforbrytelser har økt (Straffesaksregisteret 2015), de samme typer forbrytelser Pettersen nevner ifm arabere og afrikanere. Les og sjekk selv.

  Videre refererer Tjomlid til «Oslopolitiets» tolkning av kriminalstatistikken rundt voldtekter i Oslo, en tolkning som har fått sterk kritikk for ikke å ha grunnlag i tallmaterialet. Rapporten Tjomlid ofte refererer til når det gjelder voldtektstall, er fortolket av to kvinner som har foreslått forklaringer de synes høres spiselige ut, som for eksempel «sosiokulturelle vilkår» osv, uten at de har registrert en eneste gjerningsmanns adresse, inntekt, sivilstatus eller utdanning aktuelle gjerningsmenns bosted. Med andre ord synsing.
  Flere i dette feltet har omtalt rapporten omtrent som bibel og fasit, men kun da den aktuelle tolkningen. Tallene, som er ubehagelige, underkjennes og «må fortolkes» eller «ses i sammenheng med» eller «må kontekstueres riktig» eller whatnot.
  Jaja, ikke alle kan lese statistikk, hvem kan vel forvente det fra en blogger?
  Uansett, tallene er klare; de kriminalitetstypene «folk flest» assosierer med ikke-vestlige innvandrere av ymse slag, har voldsomt mye høyere forekomst hos nettopp ikke-vestlige innvandrere av ymse slag.
  Fordommene stemmer med alle fremlagte tall, justerte tall og mørketall (motbevis meg gjerne på mørketallene, virker som enhver kan rope «mørketall» som om man spiller bingo).

  Tallene er der. Ferdig. Jo fortere dere slutter å vri dere i motvilje mot å akseptere dem, jo fortere kan vi se på hvordan de kan forandres.

 • Ante_Bergan

  Mitt spørsmål nr 2 lyder: «Er ikke-vestlige overrepresentert i noen kriminalitetskategori?»

  Jeg kan ikke se at du har svart på det. Kan du?

 • Ante_Bergan

  OK, så ikke-vestlig innvandring er noe du synes er bra, i det store og hele. Men alt er vel ikke rosenrødt? Hva vil du si er det mest negative ved ikke-vestlig innvandring?

 • Kjetil Moe

  Igjen, les Strasak (med tolkninger). Tjomlid tar for seg Petersens framstilling av dette med vold i nære relasjoner.
  Politiet sier det stikk motsatte av det Tjomlid hevder, at de mener økningen kan tilskrives at flere anmelder nå enn før. Tjomlid mener at det muligens er større sjanse for at et «etnisk norsk» offer holder tett, og at et innvandret offer lettere anmelder. Ikke noe sted i materialet han henviser til finnes en slik tolkning.
  Hvis Tjomlid skal bruke kilder, bør han holde seg til det de faktisk sier noe om.

 • Knut Botnmark

  Kan du lese. Dersom du renger med de Østeuropeiske blant de vestlibe så har jeg svar deg på det. svarte på ditt spørsmål nei. for de langt fleste av de utenlandske som sitter i fenglse i Norge kommer nettopp fra de landene og ikke fra Asia og Afrika. Dette har jeg jo vist til hele tiden.

 • Ante_Bergan

  Jeg tror jeg er i ferd med å avskrive deg som litt kort eller er det SYNET…

  Jeg spør konkret om IKKE-VESTLIGES kriminelle atferd. MEN SIDEN DU IKKE SKJØNNER HVA JEG MENER, la meg være enda mer konkret: DE FRA MIDT-ØSTEN, ASIA OG AFRIKA!!

 • Kjetil Moe

  Da skulle det vel være ganske uproblematisk å høre på det han har å si om kriminalitet og asylsøkere. ;)

 • Kjetil Moe

  Prøver igjen. Ang voldtekt bruker Tjomlid politiets tolkning (som har fått hard kritikk), ang vold i nære relasjoner uttaler han seg omtrent motsatt av det politiet gjør. Folk som bruker «ekte forskning» gjør det uansett og hele tiden, ikke når det passer.
  Og den virkelige forskeren forsøker helst å finne beviser for noe han ikke troe stemmer, heller enn å forsøke å bevise noe han tror stemmer. Du ser forskjellen?

 • Knut Botnmark

  Det er nettopp det statistikken sier. De står for praktisk alle tyveriene av større påhengsmotorere i Norge. Står for de fleste sykkeltyveriene, står for mange innbruddstyverier i Norge. Står for dieseltyverier fra norske vogntog osv. Men det vi har snakker om er organiserte bander som kommer på kortere turer til Norge med jevne mellomrom. Mange av dem er utvist flere ganger fra Norge, men på grunn av Schengen så kan de likevel komme og dra som de vil. Noen kommer med vogntog fulle av sprit og tobakk og stiller seg opp på rasteplasser rundt omkring i Norge. Og det forundrer meg ikke om du er en av dem som kjøper fra de.

 • Kjetil Moe

  Bare lurer, siden det er kjepphesten her, registrerer du Tjomlids egne personlige meninger i blogginnlegget hans? Eller er det bare fakta og forskning? Hvis det er litt av begge deler, kan det være det i Pettersens innlegg også? Svar gjerne.

 • Knut Botnmark

  Jeg viste at det var det du ville frem til. Å forvrenge sannheten. For hvordan kan det da ha seg at der er flest fra Europa som sitter blant dem som skal sendes ut av Norge på grunn av kriminell virksomhet? Påstår du at fengselsvesenet og politiet lyver om dette i sine rapporter?

  Slutt å dikt opp din egen sannhet.

 • Kjetil Moe

  Det er ingen som snakker for alle i politiet..
  Ikke de som forsker, ikke de som tolker forskningen…ingen. De snakker alle delvis for seg selv. «Politiet selv» er ikke en kilde.
  Hvis du spør sjefen min om jobben min, får du et annet svar enn du får av meg. Hvilken sannhet er da den riktige?

 • Kjetil Moe

  Jesus, Maria og Josef, dette har fått være flaut lenge nok. Forskning heter «forskning» i flertall også.
  Altså «framfor data, statistikk og forskning gjort av …»

  Det virker også særs lite meningsfullt å snakke om den «store realiteten» og deretter om den «ekte realiteten». Det må i hvert fall bety at det finnes minst to realiteter, så da bør du ta deg tid til å presisere.

 • Kjetil Moe

  Mens det en tilfeldig fyr gjør på bloggen sin er «the shit»? :p

 • Kjetil Moe

  Legg merke til at Larsen til og med forteller om menneskerhun ikke engang har møtt – hun bare VET at det er sånn..
  DET godtar du og Tjomlid, uten et eneste tall eller noe forskning, men en politimann som oppgir tall som til og med kan sjekkes? Neeida..

 • Kjetil Moe

  «Med det bildet Oslo krisesenter har»? Really? DET kaller du data? Hvor er tallene?
  Dette er jo langt tynnere suppe enn noe av det Pettersen har kommet med?

 • Kjetil Moe

  Der kom det.. Du velger å tro denne dama..uten data. Og du velger å ikke tro han politimannen med.
  No furter questions.

 • Kjetil Moe

  Sukk, skulle ønske jeg ble like lett imponert av blogger.. Pokker at jeg ble opplært til å stille krav og tenke selv. :/

 • EllingKristoffersen

  Nå var det «ftw» jeg spurte, ikke deg.

  Fordi «ftw» argumentere mot politiinspektøren så det holder, anklager han for rasisme.

  Fordi politimannen mener det er forskjell på folk basert på etnisitet / opphav.

  Dette liker ikke ftw.

  Og hans motargument er at dette handle rom folk fra øst-europa.

  Med andre ord, han mener AKKURAT det samme som denne politiinspektøren mener.

 • EllingKristoffersen

  OK, oppsummert mener dere altså at :
  Pedersen er en rasist og vi innlegget hans er fjollete fordi han ikke tar hensikt til de egentlig kriminelle, øst-europerene?

  Og det er ikke rasistisk?

 • EllingKristoffersen

  ah, der kom «du er dum» argumentet.

  Vant du internettet nå?

  Du forsvarer han som mener at 2 av 38 er det samme som 80% ved å anklage meg for løgner som påpeker at 2 av 38 er ikke 80%

  Du er åpenbart ikke den skarpest kniven i skuffen du heller ettersom du ikke forstå såpall enkel matte.

 • Dagemann

  Quisling :-)

 • JensPetterOlsen

  Oppsummert mener jeg at du bør jobbe med lese- og debattferdighetene dine.

 • Einar

  Dette innlegget gidder jeg ærlig talt bare å lese første avsnitt av, for det er så mange tåpeligheter å gå gjennom allerede der. «Så én av tre er altså flyktning og relevant for saken. Svak start, Pettersen.» Hva mener du? Han skriver at alle tre er fra Midtøsten. Selvfølgelig er alle tre da relevante for det han ønsker å få fram. Han snakker om kulturforskjeller og konflikter som oppstår når mennesker fra f.eks. Midtøsten entrer det norske samfunn. Han mener ikke, som deg, at straks de får søknaden innvilget og blir norske statsborgere, så opphører straks kulturforskjellene, på mirakulært vis. Om du kaller Utne Pettersens start for dårlig, så vet jeg virkelig ikke hva jeg skal kalle din.

  Etter at du har raljert litt over beskrivelsen av tirsdagen, så fortsetter du med at Utne Pettersen ikke nevner hvor mange i arresten som ikke hadde utenlandsk opphav på onsdag. Dette er jo det samme som å si at Utne Pettersen bevisst villeder. Det er du jo i din fulle rett til å si, men særlig konstruktivt er det ikke. Når han lister opp hendelsene fra uka er det for å vise til en opplevelse av en kraftig overrepresentasjon. Om det var 15 personer uten utenlandsk opphav i arresten denne dagen, så ville han antakeligvis ikke skrevet dette innlegget, og det skjønner trolig du også.

  Angående torsdag så fortsetter du på forutsigbart vis å gjøre deg dummere enn du er, ved å spørre om de knivstikkende kan være f.eks. svensker eller amerikanere. Dette gjør du til tross for at du vet fryktelig godt at det ikke er svensker eller amerikanere han snakker om. Du insinuerer også at hans eneste hensikt er å bygge opp under folks fordommer, og tolker ham dermed i verste mening. Det er her du etter min mening viser deg på de aller mest partiske og subjektive. De fleste som kritiserer innlegget hans er i stand til å gjøre det på en saklig måte. De kritiserer innlegget uten å gå på hans person, og tillegger ham ikke de verste hensikter. Det gjør du. Bravo.

  Og så etterlyser du selvfølgelig statistikk og kilder. Tror du et innlegg i Haugesund Avis har plass til utfyllende henvisninger til kilder og statistikk? Jeg er enig i at hans beretninger hadde hatt begrenset verdi om de ikke samsvarte med statistikk om ikke-vestliges overrepresentasjon i kriminalverdenen. Men det er jo nettopp det de gjør. Du misforstår hele innleggets karakter. Han beskriver sin ærlige opplevelse av situasjonen i sin rolle som politiinspektør. Selv om du trekker denne ærligheten i tvil, og hinter til tvilsomme motiver, så har de fleste respekt for en mann som går ut i media med en beskrivelse som han vet han kommer til å få tyn for. Han gjør det allikevel. Fordi han er bekymret for utviklingen. Det er nesten parodisk når du skriver «anekdoter, anekdoter, anektoder» som respons til det en politiinspektør skriver om det som skjer i hans distrikt. Du skriver sikkert det samme når svensk politi utpeker flere titalls bydeler som de vegrer seg for å gå inn i. Bare anekdoter, ikke sant? Din saksynthet svikter kraftig på innvandringsfeltet.

 • Einar

  Du tolker Utne Pettersen i verste mening, og tillegger ham skjulte motiver. Personlig er jeg glad for at han tør å gå ut med sin bekymring basert på opplevelser i sitt politidistrikt. Norge trenger folk som ikke er redd for å åpne munnen, til tross for at de vet at beskyldningene kommer til å hagle.

 • Hermann

  og hva i helvete har ABB med at norsk kriminologi/sosiologi som premissleverandør til norsk politikk er lammende i forhold til å ta proaktive grep for hindre at immigranter med kvinnesyn fra steinalderen forgriper seg på norske jenter og kvinner?

 • Einar

  Politiinspektøren er «ekstremt lite troverdig», ja, akkurat. Hvis du sier det, så er det nok sånn. Du er veldig overbevisende.

 • Hermann

  «Så vidt du vet har ikke Harald Eia noe med denne saken å gjøre»

  Noe hjernelys var du neppe på skolen.

  Men meninger har du tydeligvis…….
  I et samfunn der engasjement blir sett på som viktig, mens kunnskap får mindre og mindre verdi ikke minst også i den norske SV-skolen, er du ikke alene om å ha den tilnærmingen på venstresiden…………

 • Gregers21

  Her er litt mer «anekdoter» som Tjomlid kan le av og avfeie. For i hans verden så eksisterer det ikke noe problemer i disse miljøene:

  http://www.dt.no/meninger/samfunn/debatt/hvorfor-vi-sjelden-horer-om-voldtekt-av-unge-jenter-i-muslimske-miljoer/o/5-57-420455

 • Gregers21

  Jeg tror ikke at Tjomlid tror noe på at det finnes «no go zoner» i Sverige. Eventuelt, dette er ett problem han bare ignorerer. I Norge så har man så strenge asylintervjuer at UDI vet omtrent alt fra personen ble født til han kommer til Norge. Så de verste islamistene utelukkes jo i disse intervjuene. Dette er en av grunnene til at Norge ikke har så mye problemer med radikal Islam som andre land tror jeg. Samt at vi tar ikke inn så mange.
  Så det beste er nok å holde seg til norske forhold og ignorere alt som skjer i resten av Europa.

 • Einar

  Du svarte ikke på noe av det EllingKristoffersen påpekte. Argumenter er ikke din sterke side, med du har en fin stil. Kort og nonchalant.

 • Einar

  Ja, det er alltid etnisk norske som har skylden for at innvandrere og etterkommere av innvandrere ikke integreres. Godt poeng, Botnmark.

 • Einar

  Ja, det er virkelig en stor feil at en politiinspektør tar bladet fra munnen og snakker offentlig om hva som skjer i sitt politidistrikt. En stor, stor feil. Hvilke bevis snakker du forresten om? Statistikken som underbygger hans beskrivelser og viser at mennesker med utenlandsk opphav er kraftig overrepresentert i kriminalstatistikken?

 • Andre Olesen

  Jasså, Tjomlid omtaler konsekvent store mørketall når det gjelder etnisk norske, mens når det gjelder ikkeetnisk norske er det aldri mørketall. Det er løgn.
  Litt om hva som skjer i muslimske miljøer:
  http://www.dt.no/meninger/samfunn/debatt/hvorfor-vi-sjelden-horer-om-voldtekt-av-unge-jenter-i-muslimske-miljoer/o/5-57-420455
  «Aisha er redd. Tårene renner og hun skjelver fra topp til tå. Hun drukner i frykt. Hun får ikke sove. …
  …Men hun husker også hva foreldrene sa dagen hun fortalte om voldtekten: Det kommer til å ordne seg. Bare ikke si det til noen.»
  Tjomlid trakk seg fra nettavisen fordi han skrev mye uriktig at det ikke var mulig å fortsette der.

 • Andre Olesen

  Har sosioøkonomiske forhold noe å si for antall voldtekter?
  Siden det er lett å bevise, gjør du selvsagt det.
  Dårlig kultur med dårlig kvinnesyn har nok mer å si.

 • Albatross Einstein

  Norsk statsborger behøver ikke bety at man er etnisk norsk. Ta en titt på drap de siste årene. Statistikken viser at det er en svært stor overrepresentasjon av gjerningsmenn som ikke er etnisk norske. Derfor kan du ikke lese statistikk slik som Tjomlid gjør. Han bare viser sin svært begrensede evner og som er gjennomsyret av å være politisk korrekt.

  Ref: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_3500.pdf side 6.

 • Andre Olesen

  Ja, svaksynt og saksynsing!
  Mørketall som kun eksisterer for etnisk norske og da oppblåst ut av alle dimensjoner. Mørketall for ikkeetnisk norske er i Tjomlids verden ikkeeksisterende, merkelig..
  Her forteller en muslimsk jente om hva som skjer:
  http://www.dt.no/meninger/samfunn/debatt/hvorfor-vi-sjelden-horer-om-voldtekt-av-unge-jenter-i-muslimske-miljoer/o/5-57-420455

 • Albatross Einstein

  Poenget er/var at vi bryr oss ikke lengre om småkrimminalitet. Som igjen muligens gir utslag i statistikker. Altså, høyden for å anmelde er høynet betraktelig og av den grunn finner vi en nedgang i antall lovbrudd.

 • Andre Olesen

  Realitetskrise?
  50 % norske, ja da er vel nordmenn voldsomt overrepresentert!
  Like god som Tjomlid med statistikk..

  Alvorlig, så det er altså store mørketall for ikkeetnisknorske både når det gjelder fysisk vold og verbal vold.

 • Kjetil Moe

  Har du lest denne?
  http://www.tv2.no/a/8054971/

  TV2 har gjennomgått samtlige sedelighetsdommer i 2015 og tatt med nasjonalitet/opprinnelsesland.

 • ftw

  Stråmann, stråmann, bukken min…

 • ftw

  Nå har Tjomlid gjennom flere år vist at han er både etterrettelig og grundig.

 • ftw

  Han har stort sett snakket om østeuropeere og kriminalitet, men dette kommer selvsagt ikke frem.

 • ftw

  Nei, det er det ikke. Etnisitet brukes ikke i offentlig sammenheng, og den folkelige bruken av ordet er som regel feil

 • ftw

  «Tenke selv»… Standardsvaret for alle kunnskapsløse som ikke aner hva de ikke vet.

 • Kjetil Moe

  Han har også vist at han behandler statistikk vidt forskjellig avhengig av hva han ønsker å få fram.
  I sammenhengen voldtektstall støtter han seg på en kommentar gjort av statistikerne om at oppgangen skyldes mediaomtale og at flere velger å anmelde.
  I sammenhengen vold i nære relasjoner ser han bort fra statistikernes kommentarer om at det også der har blitt lettere å anmelde, siden det ikke støtter synet hans. I stedet leter han etter støtte hos krisesentrene, hvor en dame fullstendig uten forskningsmateriale mener å vite at det er vanskeligere for etnisk norske å anmelde.

  Litt rart at han i en sak kritiserer noen for å uttale seg på bakgrunn av erfaring bruker en kilde som ikke engang uttaler seg på bakgrunn av erfaring, men som bare synser og tror noe?

 • ftw

  Tjomlid trakk seg fra nettavisen fordi han skrev mye uriktig at det ikke
  var mulig å fortsette der. Det ble en heltidsjobb å forsvare alt det
  fantasifulle han skrsv der.

  Imponerende fantasiliv du har, men jeg registrerer at du fremdeles er nødt til å lyve for å få din virkelighetsoppfatning til å være kongruent.

 • Knut Botnmark

  Når Utne Pettersen skriver jo at vi ofrer våre kvinner og barn på asyl- og flyktningsinstituttets alter. Unnskyld meg, men for meg så betyr de det det samme å sin at dersom vi hjelper forfulgte og flyktninger fra krig så, tar vi livet av våre kvinner og barn. i ytterste konsekvens. For faktisk skal en ofre noe, som lever, må det avlives. En slik påstand er langt over streken og totalt usmakelig og useriøst. Jeg vil ikke si hva en slik uttalelse minner om.

  I tillegg så rører han sammen asylsøkere og andre innvandrere og utlendinger som ikke har invandert, men kunn kommet for å drive kriminalitet. For mange av dem som sitter i Ullersmo fengsel er jo folk av den siste karakterstikken.
  Så setter han seg ikke ned å ser på hvor godt integrert de asylsøkene er blitt kriminelle.

  Heller så tar han ikke med den sosiale og økonomiske stilling de er i. Heller vurdere han ikke hvor lange de har sittet på asylmottaket. Han sier heller ikke om den språklige og samfunnsmessige kunnskap de har fått på asylmottaket i den tiden de har vært det. Med andre ord hvor lenge de har sittet der for lut og kalt vann, uten noe fornuftig å gjøre. Dette er jo ting han helt sikker kjenner til, og bevist valgte å holde unna i sitt oppkok. Ser en på reportasjen om gjengopprøret på Grønland- og Tøyen stasjon så blir sosiale forhold tatt med i politiets vurdering av situasjonen. Utne Pettersen skyver den under teppet i sitt innlegg. Og da blir det totalt feil, og verdiløst. En kan ikke angripe vår plikt til å hjelpe flyktninger og asylsøkere, på den måten han har gjort, uten at en må stille spørsmål med hans menneskesyn.

 • Thor Fredrik Hoff

  Her har vi en av tåkeleggerne som har liten forståelse for at politiinspektøren roper ut sin frustrasjon. Her har vi faktisk en av demokratiets motstandere som ikke med et ord nevner at det er fint at folk gidder (og tør) si fra om problemer i samfunnet. Innlegget hans har jo blitt skrevet kun for å få politiinspektøren til å holde kjeft for fremtiden. Her har vi mye av de samme beveggrunnene som gjorde at eliten i AP gikk med «Det brukne gevær» før Den andre verdenskrig. Senere statsminister Einar Gerhardsen gikk med Det brukne gevær på jakkeslaget helt til de tyske troppene stod på norsk jord. I beste fall kan man i ettertid fastslå at han ikke hadde forstått hvordan verden så ut.

  Når det gjelder bloggen fra Tjomslid vil vi forsvare hans rett til uproduktive og usedvanlig kjedelige uspill, noe som ikke betyr at drittkastingen hans har særlig stor verdi for den debatten som politiinspektøren legger opp til.

  Dessverre kan vi vel bare vente på at ytterligere utspill fra politiinspektørene blir borte fordi denne raksjonære kritikergjengen fremdeles har sine edderkoppklør dypt inn i det norske samfunnet. Ville blitt veldig forbauset om det venter ytterligere forfremmelse for politiinspektøren i fremtiden, men det visste han nok på forhånd. Honnør til ham for allikevel å rope høyt sine meninger i det norske huset med så lite takhøyde. Ingen respekt til Tjomslid for det unyanserte trangsynet hans eller for hans egentlig litt antidemokratiske bidrag i en veldig alvorlig debatt.

 • Kjetil Moe

  Ooh, er det en «snappy retort» eller «witty comeback»? ;p
  Nå er det ganske tydelig for de fleste at Tjomlid ikke har «plukka fra hverandre» den opprinnelige artikkelen, at den inneholder personlige meninger, at han videreformidler som kilder rent personlige erfaringer (selve essensen i kritikken mot Pettersens innlegg), at han bruker statistikk feil og uredelig osv.
  Han er til og med frekk nok til å bruke som «bevis» et diagram som i referansedokumentet er plassert ti centimeter over det som støtter Pettersens utsagn. Hvorfor velger han det som går på kriminalitet som helhet, tror du, og ikke det som omhandler lovbruddene Pettersen nevner?
  Jau, redelig som bare det.

 • Kjetil Moe

  Så Store Norske leksikon driter seg ut når de sier at «Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som medlemmenes mest grunnleggende og allmenne identitet: opprinnelse og kulturelle bakgrunn»?

 • Thor Fredrik Hoff

  Jeg har akkurat lest tidligere kommentarer, som mest synes å være i Tjomslid disfavør. Et tydelig trekk i denne Tjomslid-bloggen er at Tjomslid selv er helt fraværende, hvilket forsterker min konklusjon om at demokratiske ytringer er av liten verdi for ham. Han er her mest for sin egen skyld. Han er faktisk en av disse reaksjonære nett-trollene som backes opp av ditto presseorganer.

 • LasseRon

  Det har nok mer å si.

 • Ante_Bergan

  Jeg gjennomskuer deg Botnmark. Du er også en islamofob og halvrasist som benekter egne følelser og projiserer dem over på andre. Du har tatt parti med den ene delen av deg og gått til krig mot den andre.

  Derfor kan ikke du tillate deg nyanser. Feks å kjenne på negative følelser mot ikke-vestlige. Du kan ikke annet enn å idealisere dem. Dermed fremstår du som mer og mer unyansert i en stadig mer nyansert verden.

 • Knut Botnmark

  Jeg har så igjennom artikkelen, og talte hvor mange som var rent norske domfelte menn og det var 306 av totat 389. Men artikkelen sier ikke noe om hvor mange som ble tiltalt var de forskjellige nasjonaliteter. Jeg vet jo voldtektsaker hvor politiet mener de har en god sak,mot norske menn, er det bare noe få som blir dømt. Gjelder det samme for folk fra andre land? det kunne jeg ikke se at det stod noen ting om. Vi hadde jo nettopp en sak hvor norske menn ble frikjent etter å ha dopet ned ei ung kvinne og deretter kost seg med henne en hel natt. Da er det omtrent umulig å få norske menn dømt i norsk rettssaler. Tror ikke det gjelder for menn med annen hudfarge, men det er noe jeg tror for og ikke kan bevise pr. i dag. Og når vi vet at det er bare 10% av dem som blir voldtatt som anmelder forholdet, Så er det store mørke tall. Dermed kan jeg ikke si at denne artikkelen sier noe om det du vil prøve å påstå. Beklager.

 • JensPetterOlsen

  Pettersen misbruker statistikk og forvrenger virkeligheten grovt. Dette kan enten forklares med at Pettersen er for dum til å se forskjell på en østeuropeisk dopsmugler og en afghansk asylsøker, eller at Pettersen ønsker at halvrasister skal tolke artikkelen som en støtte til dem.

  Hvis Pettersen virkelig hadde ønsket en saklig debatt om utlendinger og kriminalitet, så burde det være enkelt for ham å skrive et innlegg hvor han ikke sauser sammen flyktninger og EØS-borgere.

 • Knut Botnmark

  Der bommet du totalt, Jeg er en personlig kristen og Pinsevenn. Og tar totalt avstand fra islam. Større bortebom skal du lete lenge etter. Men jeg mener at alle har rett til å tro det de vil.
  Jeg vil bare gjøre som Jesus sier:
  Matt 5,39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.
  Matt 5,43-44 Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende!
  Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,
  Matt 22,39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
  Rom 12,20 Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode.

  Det er dette som norsk kultur er bygget på. og det du står for er jo det stikk motsatte.

 • Macardit

  1. Det handler nettopp om at den ikke-vestlige innvandringen er så fantastisk bra; det gjør det alltid med Tjomlid.

  2. Politiinspektøren har nok atskillig mer innsikt i problemet enn Tjomlid og deg selv. Føler meg ganske trygg på at de fleste operative politimannskaper i de større byene vil fortelle deg at utlendinger er overrepresentert i voldskriminalitet inkludert voldtekt og ran.

  3. Å bo i Afrika som barn er noe annet enn som voksen. Både Tjomlid og deg selv er hjertelig velkomne ned til Juba så kan jeg vise dere rundt. Vi kan diskutere den fantastiske multikulturen igjen når dere har bodd her et par måneder.

 • Ante_Bergan

  Dette var interessant. Og for en Grausames salbe du kommer med: Å ta totalt avstand fra islam. Ikke lite, bare det! Men hva mener du med det? Hva er det du tar så totalt avstand fra?

 • Gaute Gunleiksrud

  Jeg kan ikke se at Tjomlid på noe punkt i den teksten sier at ikke-vestlig innvandring er fantastisk. Derimot ser han på kildebruken i kronikken og peker på at den ikke holder mål.

  Han sier heller ikke at politiinspektøren ikke har innsikt i problemet, men at kildebruken hans er problematisk da den ikke gir dekning for de tingene politiinspektøren trekker frem.

  At du kommer trekkende med multikultur som et argument hele tiden roter bare til diskusjonen. Det handler ikke om hvorvidt ikke-vestlig innvandrig er bra eller om multikulturen er noe å strebe etter, men om kildebruk.

 • Kjetil Moe

  Artikkelen tok for seg dømte i alle seksualsaker, inkludert f.eks sex med mindreårige. Av de saker som går under voldteksparagrafene snakker ser vi en overrepresentasjon. At menn med annen hudfarge oftere blir dømt er selvsagt mulig, men vi kan også tenke oss at menn med annen hudfarge sjeldnere blir identifisert og tiltalt, som jo tilfellet er med de noenogtredve overfallsvoldtektene som dro i gang debatten i sin tid. Der ble et flertall av mørkhudede aldri identifisert.
  Jeg mener at vi, uansett politisk ståsted sympatier må vedkjenne oss disse tallene.

 • Macardit

  Beklager, jeg visste ikke at dette var den eneste Tjomlid-teksten du har lest. Hvis du har tid til å lese et par av hans andre innlegg vil du raskt se at det gjennomgående temaet er å glorifisere ikke-vestlig innvandring.

  Jeg anbefaler spesielt innlegget der han diskuterer overfallsvoldtekter (‘overfallsvoldtekter og innvandring, en faktasjekk’) hvor han bruker en million ord på komme fram til at ikke-vestlige faktisk er overrepresentert som gjerningsmenn, og det selv om han prøver å innbille seg selv og andre at alle uidentifiserte gjerningsmenn er norske.

  Så igjen, det handler om hvorvidt ikke-vestlig innvandring og multikultur er bra fordi det er Tjomlids eneste grunn til å bruke tid på politiinspektørens innlegg.

 • Knut Botnmark

  Forskjellen mellom meg og der er at jeg skjiller med mennesket og hva de tror på. Med betyr det ikke hva de tror på, men trenger de vår hjelp. Når den er gitt så får de vite at de vi hjelper dem alle og at de vet at vi står for kjærlighet i praksis. At kristendom ikke er det å dømme andre men å gi de en hjelpende hånd. Ikke det å rope vantro, men å gi de skul for forfølgelse. Ikke å rope kast dem ut, men hjelp dem til å få et trykt liv. For på den måten å få dem til å se at Jesus er det som kan gi de det de trenger, En fred som ingen andre kan gi. Men dette forstå ikke du, siden du ikke vet hva Kristus har gitt oss, og hva ordet kristne står for. Ander du hvorfor vi ble kalt kristne? Dersom du hadde vist det så hadde du aldri skrevet et ord av det du her har liret av deg. Det samme gjelder Utne Pettersen. Og jeg bryr meg heller ikke om Tjomlid står politisk, viser han forstående og nestekjærlighet, så er jeg ening med ham. Men går han til angrep på det jeg tror på så tar jeg avstand fra det han sider, og ber Gud om å åpen øynene hans, slik at han omvender seg. Og kommer han i fare som hjelper jeg han selv om han hater det jeg står for. Det er dette det handler om. Prøve å forstå, hjelpe og gi dem som trenger støtte. Ikke som det skjer i dag på norske asylmottak. La dem sitte der uten å stirre i veggen i år ut og år inn. Men lære dem språket vårt, lære dem om samfunnet vårt. Trenger de utdanning så gi dem det. Og ikke minst gi dem omsorg og la dem føle at de er en av oss. Da og ikke før blir de en av oss og en vi kan regne med dem blant dem som er med å bygge landet. Ikke som nå. vi møten dem med skepsis, fremmedfrykt, skjellsord, og hatefulle kommentere, utestengning m.m. Da oppnår en kriminalitet og fiendskap. Så du får velge hva du vil gjøre, stå på og hjelpe til at de blir integrert og en av oss, eller støte dem ut til kriminalitet. valget er ditt.

 • Gregers21

  Ah der var trollekontoen til Tjomlid/venn av Tjomlid i gang igjen ja

 • Knut Botnmark

  Dem setter den ikke i forhold til antall anmeldte. Og uten det så sier den absolutt ikke noe som helst. Selv om det var 83 som hadde sitt opphav i andre land så vil eller kan jeg ikke si noe om det ene eller det andre før tallet for anmeldte forhold er kjent for begge grupper. Da ført og ikke før har dette noen mening, og ikke før. og jeg tar det du skrier tøv og tant. Kom med tallende så skal jeg vurdere dem?

 • Thomas Halvorsen

  Jeg føler meg skitten etter å ha bidratt til inntektene dine ved å ha klikket på denne artikkelen..

 • Thomas Halvorsen

  Han var med i feltet tidligere, men han forsvant etter at folk begynte å sitere Rolness og Storhaug til ham.

 • Macardit

  Er det speilet du snakker til?

  Statistikken viser at ikke-vestlige innvandrere generelt sett påfører samfunnet abnorme kostnader, er mer kriminelle pluss at de tar med seg den samme kulturen som kjørte deres egne land i grøfta til Norge.

 • Kjetil Moe

  Hvis du velger å se Hemsedalsaken som representativ for behandlingen av etnisk norske menn i retten, må det stå for din regning. Tall på anmeldelser der opprinnelsesland er oppgitt finnes ikke, og SSB har uttalt at de ikke akter å lage statistikk på det. De utelater også i framtida opprinnelsesland i all annen kriminalstatistikk. Det du etterspør finnes altså ikke. Årsakene til at tallene ikke gjøres kjent og ikke ønskes gjort kjent bør du kunne tenke deg.
  Videre nevnes i denne tråden en sak hvor to mørkhudede menn også ble frikjente, så da sitter vi på hvert vårt eksempel hvor henholdsvis nordmenn og utlendinger gikk fri. Således er det ingenting som støtter din hypotese om at utlendinger oftere blir dømt, ikke mer enn tallene støtter en hypotese om at utlendinger oftere går fri. Forsøk gjerne å holde deg saklig.

 • Macardit
 • Hadde Tjomlid vært i sin beste alder under krigen. Hadde Henry Rinnan bare vært smågutten i forhold. Norge hadde i forbindelse med landssvikeroppgjøret innført ny grusom avrettingsmetode bare pga. Tjomlid.

 • Macardit

  Du og dine innbiller dere at alle andre rundt i verden er omtrent sånn som oss nordmenn. Dette er feil; grunnen til at de fleste land i Midt-Østen og Afrika ikke fungerer er menneskene som bor der.

  De evner ikke å bygge velfungerende samfunn; alt de bryr seg om er religion og korrupsjon.

  Så å importere store mengder til Vesten er selvsagt bare latterlig, det ser man hver dag, og ikke bare terrorangrepene som har vært i det siste men også de enorme kostnadene disse menneske fører med seg ettersom de ikke akkurat liker å jobbe så mye.

 • Kjetil Moe

  Det nærmeste man kommer en oversikt over anmeldelse ift til opprinnelse, er for øvrig Utne Pettersens tall, hvor 2200 av 2600 varetektsdøgn har gått til utlendinger av ymse slag.

 • Macardit

  Jada, det er selvsagt vår feil at innvandrerne er kriminelle (tinfoil alert).

  Hvorfor i all verden mener du at det er vårt ansvar å ta i mot lykkejegere fra de delene av verden som ikke evner å bygge velfungerende samfunn?

  For å ta Syria som eksempel så hadde både de og Norge rundt tre og en halv million innbyggere for sekstifem år siden. Norge har nå ganget befolkningen med 1,46 mens Syria seksdoblet sin befolkning i samme tidsrom.

  Så situasjonen der er deres egen feil; hadde de fokusert på samfunnsbygging med en bærekraftig utvikling i steden for korrupsjon og religion så hadde det ikke vært krig der nå.

 • Andre Olesen

  Ja, han har lite å fare med.

 • Ralieur

  Ellers merkelig at han totalt avskriver «anekdoter» fra folk som faktisk jobber med problematikken, mens han til stadighet trykker «like» på anekdoter fra mennesker som støtter hans syn på Facebook.

  Redelig er han i hvert fall ikke. Tjomlid har ødelagt sitt, tross alt, gode rykte etter at han ble profesjonell aktivist og demagog.

 • JanJohansen

  > Jeg har akkurat lest tidligere kommentarer, som mest synes å være i
  Tjomslid disfavør.

  De ser også (nesten) uten unntak å være innholdsløs skittkasting – ulike varianter av «Han tar feil, så det så!» Tjomlid legger iallfall fram kilder til påstandene sine, mens det store flertallet av «kritikere» bare slutter seg til hylekoret. Det er direkte tragisk at evnen og/eller viljen til å legge fram saklige argumenter er så totalt fraværende hos så mange. Vi trenger begge sider for å få en god debatt!

 • Dagemann

  Quisling

 • Ante_Bergan

  Du preiker i vei uten å svare på mitt spørsmål. Er det en uvane du har? Sier kjerringa di det samme?

  Du uttaler altså at du tar total avstand fra islam – som jo er et kraftfullt utsagn. Og da lurer jeg på; Hva er det du tar total avstand fra? Er du i stand til å svare på det?

 • Jesper Poulsen

  Jeg tror mere på politiet, end en venstreorienteret fremmed elsker !

 • Gregers21
 • JanJohansen

  Hva i alle dager har Tjomlid og «venstresiden» med dette å gjøre? Er dette virkelig nivået du legger deg på?

 • Einar

  Han skiller ikke tilstrekkelig mellom EØS-borgere og flyktninger, greit. Dette burde han gjort. Dette alene er ikke grunn til å tilskrive ham skjulte motiver. Han beskriver først og fremst sine personlige opplevelser som politiinspektør. Hovedsaken hans er ikke å vise til statistikk, men å beskrive hva han opplever i jobben. For meg, og veldig mange andre, er dette verdifullt. Når statistikken underbygger det han forteller om og det er adskillig flere som har samme type erfaringer, så er det ingen grunn til å avskrive alt han kommer med, med mindre man er svært ideologisk overbevist i en annen retning. Misbruk av statistikk er det heller Tjomlid som står for, etter min mening. For ham kan en nesten ikke konkludere noe som helst ut fra statistikk, hvis statistikken viser et resultat han ikke ønsker, pga. mørketall etc. («Antall anmeldte voldtekter sier ingenting om faktisk antall voldtekter») Om statistikken viser et ønsket resultat, så vil han imidlertid bruke statistikken for å undergrave f.eks. denne politiinspektørens erfaringer.

 • EllingKristoffersen

  Det slår ALDRI feil.

  Innvandrer-forkjemperene ender alltid opp på «DU ER SÅ DUM ASSA!!»

  Hyggelig å vinne NOK en debatt :)

 • Einar

  Du kan synes hva du vil om den formuleringen. At det er smakløst, brutalt, stigmatiserende osv. Allikevel er det helt enkel logikk. Om en gruppe står for en uforholdsmessig stor andel av overfallsvoldtekter i landet, så vil det i utgangspunktet føre til flere voldtekter om flere fra gruppa kommer til landet (dersom andre faktorer ikke forandres, dvs. integrering etc) Det er i utgangspunktet ikke noe kontroversielt i dette. Om man brukte samme logikk om hva som helst annet, så ville du vært enig. Det er bare det at dette med innvandring er et følsomt tema. Eks: Om det er slik at spedbarn i en konserthall står for en uforholdsmessig stor andel av høylytt barnegråt, så vil det føre til mer høylytt barnegråt om flere spedbarn kommer til. Enig eller uenig?

  Når det gjelder ditt siste avsnitt om korrigering av sosial status, alder etc.: Ja, det er sant. Utne Pettersen forteller om sine opplevelser i jobben. Der opplever han at mennesker med utenlands opphav står for en svært høy andel av kriminaliteten og at det binder opp store ressurser for politiet. Dette er hans virkelighet. Utne Pettersen jobber ikke på ungdomsklubb og kan dermed ikke fortelle om hvordan integreringen blant unge med utenlands opphav foregår der. Det er utenfor hans mandat. Han driver heller ikke med språkopplæring på asylmottak. Det må altså noen andre fortelle om.

 • Einar

  Du kan umulig vite hva som ligger i begrepet stråmann. Jeg siterer deg.

 • Einar

  Tjomlid skriver om antall varetekter: «Det interessante er at dette er en betydelig nedgang fra tidligere år, faktisk mer enn 20 % fra alle de seks siste foregående år, noe som får hans katastrofebeskrivelser til å virke noe merkelige. Hvis flyktningesituasjonen i 2015 gjorde jobben hans så vanskelig, hvordan kan det ha seg at det ikke har vært færre varetekter enn på mange år? Dette går jo rette veien!»

  Dette er jo rett og slett komisk. Han bruker det faktum at det nå er færre varetekter enn før til å argumentere for at kriminaliteten er lavere enn før. Hvorfor er det komisk? For det første: Politiinspektørens poeng er nettopp at mennesker med utenlandsk opphav binder opp for mange av politiets ressurser, slik at de må neglisjere en del saker – Noe som i sin tur fører til færre varetekter. For det andre: Tjomlid bruker antall varetekter for å vise at kriminaliteten er lavere enn før, samtidig som han påstår, i en annen sak, at antall anmeldte voldtekter ikke sier noe som helst om antall faktiske voldtekter.

 • oli51

  Jeg er ikke statistiker, men jeg ser hva jeg ser i Malmø. Jeg kjenner også igjen «komiske Ali» når jeg hører en.

 • JensPetterOlsen

  «Dette alene er ikke grunn til å tilskrive ham skjulte motiver. »

  Helt greit. Som sagt: Det er fullt mulig rotingen hans er genuin og skyldes at han for dum til å skrive mer presist.

  «Hovedsaken hans er ikke å vise til statistikk, men å beskrive hva han
  opplever i jobben. For meg, og veldig mange andre, er dette verdifullt. »

  Hvis vi ser bort fra at Pettersen blander sammen ulike grupper av utlendinger, så sitter vi igjen med at Pettersen viser at mye av kriminaliteten er begått av utlendinger generelt. For meg er dette gammelt nytt, og jeg ser det ikke som spesielt kontroversielt. Du kan for eksempel lese et intervju med en politimester som sier det samme her – for tre og et halvt år siden. Jeg forstår at det er interessant, men jeg er ikke enig i at dette er så interessant at vi bør overse de tingene Pettersen sier som ikke er riktig.

 • JensPetterOlsen

  «Alle sier jeg er dum. Det beviser at jeg er smart!»

 • EllingKristoffersen

  Det er helt greit at du ikke evner å diskutere med fakta.

  Helt greit det.

  Og da må du selvsagt angripe personen.

  Dette ser vi hele tiden fra venstresiden, intet nytt der.

 • Knut Botnmark

  Jeg vil ikke si at hemsedalsaken er representativ for noe. Men det litt om holdninger i norske jurymedlemmer og meddommere har i kan ha i de enkelte saker, og ikke noe annet. Før jeg vil si den ene eller andre om denne saken er om hvordan holdningene blir når en har med en flyktning, eller innvandrer som står som anklaget for det. Blir det motsatt. og de da er mer letter å dømme dem i forhold til en nordmann. Siden der er en slik usikkerhet så vil det gi stor innvirkning når en skal analysere statistikken. Siden en ikke sitter med de opplysninger så blir det bare gjetning om en hevder det ene eller det andre. Og ikke noe videnskaplig begrunnet svar. Som jeg tidligere har skrevet har jeg faget statistikk. Og nettopp derfor kan jeg ikke se om der er noe overvekt eller ikke. Og den som hevder noe annet kan vet ikke hva statistikk handler om. Og påstå at dette ikke er å holde seg til saken misbruker statistikken for å frem et syn som ikke statistikken forteller oss.

 • Kjetil Moe

  Igjen, et eller annet sted i tråden her linkes det til en sak hvor to afrikanere gikk fri i tilsvarende sak som Hemsedal-saken. Statistisk sett (jeg har også statistikk), gir det like godt grunnlag for å si noe om at fordommer i rettssystemet kommer utlendinger til gode som at det kommer nordmenn til gode. Ingen overvekt ene eller andre veien der. Dermed blir antagelsene om holdninger nettopp kun antagelser, og noe vi kan holde utenfor.

 • Knut Botnmark

  Har lest igjennom de som gjelder Norge. Jeg når et gjelder voldtekt så ble det brukt den vage formuleringen kan være av utenlandsk opprinnelse. Det er litt tynt. Men en må jo bruke alt som kanskje kan være en asylsøker, som om det var det. Trodde at det heter at en er uskyldig inntil at dommen har falt. Dermed så kan en ikke se der er en asylsøker før en har dømt en asylsøker for dette. Når jeg hørte nyheten om voldtekten i dag, tenkte jeg nå kommer dette i denne debatten, selv om ingen asylsøker er anklaget eller dømt for det. Altså grip de halmstråene vi kan finne for å bevise at asylsøkerne er farlige. Fy for simpel og bedritten måte dere går frem på.

 • Knut Botnmark

  I Kina har vi et bedritten styre, men folke som bor der er et hyggelig og vennlig folk. Det vet jeg fordi jeg har godt ut og inn i mange kinesiske hjem. Dette fordi at jeg er gift med ei fra Kina. For en kan ikke dømme landet etter hvordan et land styres. Det bare forteller hvordan de som leder landet er, og ikke hvordan vanlige folk er. Der finnes råtne trær i alle skoger. som jeg er skrevet mange ganger nå. Og jeg er lei av all dritten som dere kommer med. For å si et annet ordtak En dåre kan spørre om mer en 10 vise kan svar på. Jeg anser meg ikke som en vis mann, men dårskapen som her kommer stopper aldri opp.

 • svaneILD

  Det er i ditt hode i såtilfelle :) Så lenge vi ikke har reelle tall vil den ene anta noe og den andre anta noe annet. Menn er synderne uansett hvordan vi ser det. Vi dømmer ikke alle menn for det…da kan du saktens ikke dømme andre heller. Voldtekt er et problem vi må ta mer seriøst, VIRKELIG og det må anmeldes og dømmes. Ellers vil man heller ikke anmelde dersom ingen blir dømt.

 • Knut Botnmark

  Dersom du ikke har for stått hva jeg mener gidder jeg ikke å sver deg mer. For er du så dum at du ikke har sett at jeg har svart deg da kan jeg ikke hjelpe deg heller.

 • ftw

  Nå er det ganske tydelig for de fleste

  Jeg foreslår at du begrenser deg til å snakke for deg selv, gutten min. Argumentum ad Populum gjør ikke argumentene dine bedre.

  Jeg tror forøvrig du bør lese bloggposten en gang til. Du har nemlig ikke fått med deg «selve essensen i kritikken»…

 • ftw

  Du har ikke skjønt ett eneste orda av hva du leste har du vel? Jeg vet det er en lang tekst, men det minste man kan forvente er at du faktisk leser hva du diskuterer.

 • ftw

  Jeg ser du ikke gadd å ta med deg denne:

  Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert.

  Litt selektiv eller?

 • Kjetil Moe

  Har du innsigelser mot de momentene jeg tok med, eller er de ikke relevante for deg?

 • LasseRon

  Agent? Lol! Går det ikke an å ha en EGEN agenda?

 • LasseRon

  Hvorfor går det ikke an å være begge deler samtidig? For meg virker det uunngåelig, med mindre du har splittet personlighet.
  Går det ikke an å ha forskjellige meninger om ting, selv om man er opplyst i et fag?

 • LasseRon

  Det er forskjell på forsking og etterforskning. Journalister gjør (en sjelden gang) sistnevnte.

 • Ante_Bergan

  Vel, du sier at du tar total avstand fra islam. Men du forklarer ikke hvorfor. Siden jeg ikke er synsk, vet jeg ikke hvorfor du sier så.

 • Ante_Bergan

  Sa hva? Resonnementet, hvis du har et, befinner seg enda kun i ditt hode. Du kan eventuelt slippe det løs på verden.

 • LasseRon

  «så jeg frier hellre alle fattige utsatte personer enn å dømme alle som seksuelle rovdyr ;)»

  Er det det dette handler om? Føler du deg truffet? Tror du jeg dømmer alle i en sosial klasse? ;)
  Å være overrepresentert er ikke det samme som å være en sannsynlig voldteksmann. Tilhører du en gruppe som har 2 promille risiko er du fortsatt overrepresentert i forhold til en gruppe med 1 promille risiko, selv om sannsynligheten for at du og den enkelte i din gruppe skal være X er forsvinnende liten. De fleste fattige voldtar ikke. De fleste muslimer voldtar ikke. De fleste muslimer sprenger seg ikke i lufta. Like fullt er de overrepresenterte og utgjør dermed et problem som kan og bør adresseres.
  ;)

 • no show

  Hallo.. Tror du virkelig på det du skriver. Vet du ikke hva Islam foreskriver for en » kuffar » som deg? Lærer du intet av utviklingen i andre land
  Vet du ikke at Sverige nå ligger på verdenstoppen i voldtekter. Er det ikke noe av Internationale undersøkelser om dette tema som du har kommet over som bekymrer deg? Som at 50% av muslimer i England vil innføre sharia
  Er voldtekter av norske kvinner deres egen skyld?

 • no show

  Feilen din er jo at du tror det er «flyktninger og asylsøkere» mens de i virkeligheten er rene lykke jegere. Alle betenkelige sider ved muslimske lykkejegere skal relativiseres bort. Heldigvis virker propagandaen til kulturrelativister og multikultur tilhengere etterhvert mot sin hensikt. Alle bortforklaringer i media til tross

 • ArveKaspersen

  Jeg er ArveKaspersen, og kan garantere at jeg aldri har sagt noe så dumt. Det er nok fantasien din som spiller deg et puss.

  Jeg har sagt at han har en agenda.

  Du vet forskjell på det å ha en agenda og det å være en agent?

 • ArveKaspersen

  Den viser at politiet har kompetanse på det som skjer i den daglige jobben, og at det er mye av det de gjør og ser som ikke vises i statistikken.

  Tjomlid har ikke erfaring med dette. Han leser kun statistikk, og tolker gjerne den i tråd med det han tror og mener er riktig selv.

 • ArveKaspersen

  Du må også tåle at det Tjomlid skriver blir kritisert og satt spørsmålstegn ved.

  Tjomlid tolker ofte statistikk etter eget forgodtbefinnende, men fagfolk og eksperter sier ofte noe annet. Det gjelder f.eks terror, som jeg nevnte ovenfor.

  Dette er en svakhet som kommer når man skal være «ekspert» på alt, men mangler formell og inngående kompetanse og kjennskap til det han skriver om. Det er en grunn til at det f.eks universiteter og høgskoler, Mastergrader og doktorgrader, forskningsmiljøer og tidsskrifter.

 • ArveKaspersen

  Det finnes statistikk på voldtekt og det finnes fagfolk som har uttalt seg om det.

  Det er ikke «vanlige» nordmenn som empirisk sett begår de fleste voldtekter. Selv om det dessverre skjer fra tid til annen, så er det sjeldent.

  De nordmenn som voldtar er kjennetegnet med rusproblemer, tidligere kriminell atferd, arbeidsledig, asosial, utsatt for overgrep selv.

  I Hemsedalsaken, så drev samtlige tiltalte med rus og narkotika.

  Den gruppen som er overrepresentert i overfallsvoldtekter er menn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Denne gruppen har en læringshistorie som skiller seg fra de med norsk og vestlig bakgrunn, spesielt på det som har med kvinnesyn å gjøre. Tjomlid har brukt mye tid på å bortforklare dette.

 • D.E

  Fornektelsen sitter dypt hos deg ja :) Jeg sa forøvrig ikke at man skal dømme alle innvandrere, det ville vært litt urettferdig.

 • Jenny Olsen

  a) Hva i all verden snakker du om?
  b) Det er meget mulig vi kan regulere både innvandrere og asylsøkere. Men fremdeles, det eneste jeg sier er at det IKKE går an å si «det er så mange kriminelle polakker i norske fengsler, DERFOR sier det seg selv at vi ikke vil ha asylsøkere i landet».

  Prøv å lese det jeg skriver, ikke det du tror jeg skriver. Det blir så veldig mye lettere å diskutere da.

 • Vidar

  Har det ikke slått deg at statistikker er upresise?

 • ljvarnes

  Du kan benytte så mange hersketeknikker du vil og «ta» Politimannen på rotete artikkel og sikkert dårlig setningsoppbygging. Men han setter ord på det som folk har inntrykk av og som mediene og dine like forsøker å skjule så godt de kan og det er at utlendinger er overrepresentert i kriminalstatistikken og norske fengsler. På tide at en med innsikt i Politiarbeid kalte en spade for en spade

 • EllingKristoffersen

  Jeg leser faktisk hva du skriver.

  og du skriver : «det IKKE går an å si «det er så mange kriminelle polakker i norske fengsler, DERFOR sier det seg selv at vi ikke vil ha asylsøkere i landet»»

  I og for seg riktig som en isolert påstand.

  Men en påstand som åpner for å se på kriminalitet basert på nasjonalitet/etnisitet.

  Dette er Tjomlid & Co imot. Hver gang noen forsøker å koble nasjonalitet/etnisitet går han i krigen.

  Greit nok, men når argumentet hans er at det er flere polakker enn irakere i fengsele, ja da bruker han selv de argumentene han mener er feil å bruke.

  Og det er dobbeltmoral.

 • Jenny Olsen

  Nei, det er ikke dobbeltmoral, for det han sier, og som politimannen faktisk har bekreftet, er at politimannen bruker «innvandrer» og «asylsøker» helt ukritisk i teksten.
  Så det er ikke Tjomlid (eller jeg) som noe her, vi bare kommenterer at politimannens argumentasjon ikke holder når han vil stoppe «asylsøkere» fordi «innvandrere» er kriminelle. VI tar ikke stilling til hvem som er hva, vi sier bare at det er fullstendig absurd å stoppe asylsøkere med begrunnelsen «mange utenlandske kriminelle i norske fengsler», når svært mange (flertallet) av disse kriminelle faktisk er EU-borgere vi ikke kan nekte innreise.

 • iforbifarten

  Det meste er sagt når det gjelder denne diskusjonen. Men denne såkalte analysen fra Gunnar Roland Tjomlid var meget skuffende. Han glemmer elegant å se bort i fra hvem som har skoene på, i denne saken! Det er vel de som vet best hvordan deres hverdag er. Forståsegpåeren, Tjomlid begynner å kritisere allerede i de første linjer, med å gi karakteren «svak start», for eksemplet om 3 innvandrere. I det hele, et dårlig forsøk på bortforklaringer av situasjonen.
  Thomas Utne Pettersen burde få honør for sin utredning fra hans ståpunkt i hverdagens Norge.
  Hvis man bare leser norske aviser og medier, så blir nok virkeligheten en god del forskjøvet. Disse har jo fått «munnbind» for å dysse ned nyheter hvor utlendinger er innvolvert. Det samme som har skjedd i Sverige de siste 10 årene. Ser ut som vi må ha noen katastrofer til her i landet før alvoret forstås av det norske folk.

 • JanJohansen

  > Men han setter ord på det som folk har inntrykk av og som mediene og dine like forsøker å skjule så godt de kan og det er at utlendinger er overrepresentert i kriminalstatistikken og norske fengsler.

  Det er jo da det er interessant å vite om det «folk har inntrykk av» stemmer med virkeligheten (det gjør det overraskende ofte ikke, sånn helt generelt). Ingen har benektet at utlendinger er overrepresentert i fengslene – der er jo tallene krystallklare! Men hvilke utlendinger er det? Og hva har de gjort for å bli buret inne? Og hvordan er trenden, blir det verre eller bedre? Da må man se i statistikkene og ikke på anekdoter. Man kan selvfølgelig gjøre det enkelt og si at «jeg liker ikke muslimer, så da skylder vi på dem», men det løser ingen problemer hvis det viser seg at fengslene er fulle av øst-europeere. Eller omvendt.

  Hvis statistikkene støtter ditt syn, så kan man bruke det til å argumentere saklig. Hvis de ikke gjør det (eller man ikke vet hvordan man skal lese dem), så kan man ta mannen istedenfor ballen. Det er sjokkerende mange som velger det siste her.

 • Debatt og ekte ytringsfrihet er viktig i et demokrati slik at saker kan belyses fra flere sider og vinkler og slik at ulike vurderinger kommer fram.
  Politiet alene kan ikke stå for all forebygging av kriminalitet. Mange flere i ulike yrker og stillinger må bidra mye mer enn nå.
  Og lovene og straffenivået og alle slags regler og lover og den samlede politikken må tilpasses forandringer og situasjonen og virkeligheten.
  Det er også viktig å skaffe og å bruke virkelighetstilpasset statistikk.

  Jeg kan ikke se at noen heller eller slår noen brennbare stoff eller bensin på noen bål her. Det kommer ulike meninger og ulike situasjonsbeskrivelser slik at en sak og noen forhold belyses fra ulike sider og kanter.
  Selve saken her mener jeg at jeg trenger tid og mer tid til å se på og å vurdere.
  Vurderingen fra G Tjomlid er grundig og omfattende og slik at jeg må lese alt flere ganger og da også se nøye på ytringen fra en polititilsatt.
  Det jeg er klar til nå er å takke for ytringsfrihet og å mene at G Tjomlid er meget grundig og saklig her.
  Hva jeg mener om ytringsfriheten kan leses på min hobby-hjemmeside.
  Der er det meste uferdig, og spesielt ferdig blir jeg neppe dette året.

 • Det er viktig å kreve løsninger.
  Mange kamera til å overvåke i byer er etter min mening en bra løsning.
  Så ønsker jeg selvfølgelig langt flere tilsatt i politiet.
  Og så ønsker jeg at mange i mange yrker jobber etter en samlet plan for å forebygge alle former for kriminalitet. Jeg tror også at god utdannelse og skoler og opplæring til de fleste vil fungere meget forebyggende.
  Jeg ønsker også at politiet og Forsvaret og Sivilforsvaret og andre etater og fagfolk underviser i forsvar og beredskap og totalforsvar og forebygging av kriminalitet og kamp mot kriminalitet på videregående skoler.

 • Det er da en mening og en vurdering.
  Og du kommer ikke med noen begrunnelser eller forklaringer her.

 • Kaos-EU med ideologien fri flyt av alt og alle og med kaos-liberalismen er etter min mening helt klart et problem. Relativt fri flyt av kriminelle personer og utlendinger over grensene inn og ut av landet skaper etter min mening fremmedfrykt og engstelse her i landet.
  Jeg kan ikke klare å se at det er rett å plassere ansvaret for fremmedfrykt eller rasisme hos norsk politi.
  Jeg vil plassere mye av ansvaret på handlingslammede norske politikere og på kaos-EU og på mangel på kontroller på eller ved norske grenser.
  Og jeg peker ennå en gang på løsninger.
  Overvåkings-kamera i byer og på utvalgte steder.
  Flere tilsatt i politiet og i støttefunksjoner.
  En samlet og planlagt kamp mot kriminalitet og en samlet plan for forebygging. Bedre utdannelse og opplæring i kamp mot kriminalitet og totalforsvar i videregående skoler.
  Stopp narkotika med nye tester.

 • Per Tormod Nilsen

  Når en erfaren politi skriver om hverdagen,der utlendinger er over representert.
  Dukker det opp en haug med mot inlegg som prøver og bortforklare virkeligheten.
  Er det ikke bedre at vi står samlet mot problemene.Kriminalitet,arbeidsløse,dårlig integrerings tiltak og økende paralellsamfun?

 • Lyn_Gordon

  Mye av grunnen er at asylsøkere og migranter søker og får Norsk statsborgerskap ved første anledning og derfor regnes dem og deres etterkommere som Norske i statistikken. Øst-europeere gjør ikke det. Alle som har litt innsyn i politi eller fengsels-hverdagen ser det samme som Pettersen..

 • Alle som deltar i debatter må regne med at det kommer motforestillinger og motsatte meninger og ikke minst motsatte konklusjoner.

  Thomas Utne Pettersen
  kommer med sin vurdering ut fra sitt ståsted og ut fra det han ser og opplever der. Og det er etter min mening helt greit. Jeg leste Nettavisen og det som står der og meningene og vurderingene fra Thomas Utne Pettersen nå for en stund siden.
  Så er det også helt greit med balanse og meninger og vurderinger fra minst ett annet ståsted og her fra G Tjomlid.
  Jeg kan ikke oppdage at G Tjomlid bruker hersketeknikker her.
  Kanskje jeg må lete noen ganger mer?
  Hva som er rasjonell frykt og hvordan dette kan måles og påvises og bevises med gode metoder har jeg ikke svar på.
  Og når det gjelder statistikk viser ikke statistikk alt, og statistikken er ikke laget for å danne grunnlag for å vurdere hva som er berettiget frykt og engstelse og ikke.
  Hva er berettiget frykt, og hva er ubegrunnet frykt?
  Der har jeg ikke klare svar nå og ikke klare definisjoner.
  Hva er å helle bensin på hvilket bål?
  Der har jeg heller ikke klare og tydelige definisjoner.
  Men jeg ser hva som er støtte til ytringsfrihet og debatt og åpenhet. Den støtten ser jeg her.

 • Det er sikkert en helt ubegrunnet angst for å bli skitten.
  Tørk av tastaturet ditt nå. Zalo på tastene bør holde.

 • Det er helt saklig og greit at G Tjomlid bruker ordet anekdoter her og slik han gjør det her i denne sammenhengen.
  De andre sakene er andre saker og andre saksforhold vil jeg tro.

 • Hjernelys?

 • Hvorfor finnes det ikke statistikker der akkurat slike saker med: har ikke kapasitet, og har ikke mulighet, og kan ikke gjøre noe, og henlegger straks kan registreres sekund for sekund døgnet rundt?
  Når slike statistikker ikke finnes, må du spørre Frp og Høgre/Høyre om det.
  Vil regjeringen sensurere bort fakta?

 • Ralieur

  Det er rett og slett ikke tilfelle, men fint forsøk.

  Tjomlid har mange brannslukkere som jobber på dugnad. En slags form for moderne slaveri.

 • Men nøyaktig statistikk som måler dette finnes ikke slik at jeg finner den statistikken.
  Min mening er ellers at alle bør vise samfunnsansvar og politianmelde alle lovbrudd som oppdages. Ikke eksisterende statistikk kan ikke brukes som argument etter min mening. Bare eksisterende statistikk kan brukes som argumenter. Men selvfølgelig kan mangel på statistikk kritiseres.
  Jeg er mot narko, men likevel kommer jeg ikke til å politianmelde stanken av hasj eller cannabis eller marihuana fordi jeg mener at kampen mot narko bør føres på andre måter eller med andre metoder og av andre enn meg.
  Ellers kan alle se på min hobby-hjemmeside hva jeg mener om narko.

 • Men jeg er på kunnskapssiden.
  Og alle kan se hva mine noe mer omfattende meninger er på min hobby-hjemmeside, og noen korte kommentarer kommer på Twitter.
  Jeg smisker ikke for noen. Jeg er for Menneskerettighetene og for respekt for enkeltindivider og for respekt for alle enkeltindivider.
  Enkeltmennesker har verdi.

 • EllingKristoffersen

  Og min påstand er at det ER dobbeltmoral.

  Fordi med dette hevder du at det ER forskjell på kriminalitetsnivå basert på etnisitet.

  Og det er jo akkurat denne påstanden du argumenterer mot.

  Det er like dobbeltmoralistisk som den jevne palestina-forkjemperen som er anti-rasist samtidig som de hater jøder.

 • JanJohansen

  > Er det ikke bedre at vi står samlet mot problemene.

  Absolutt, men da er det en fordel å vite hva som er relle problemer og hva vi bare innbiller oss er problemer. Da er en god debatt med saklige argumenter og synspunkter fra flere sider en god ting.

 • Trond Øyvind Kjølsrud

  Dette er litt tall knulling som det så fint heter. I og med at Norske statsborgere blir nevnt i en gruppe og opprinnelses land ikke blir tatt med kan derfor det her finnes store mørketall.

  Bare 7% fra Afrika? Hvor stor andel av befolkningen i Norge er det som ikke har fått statsborgerskap som kommer fra Afrika? Hvis det er så mange som 25.000. Og det er meget høyt så utgjør disse 1/200 del av befolkningen. Da skulle et representativt tall altså være 0,5%. Hvis 25.000 er riktig er da en Afrikaner uten norsk statsborgerskap 14 ganger mer sannsynlig er kriminell enn en resten av befolkningen. Hvis antallet afrikanere er 10.000 er 35 ganger mer
  sannsynlig.

 • Tove Mikarlsen

  Dette her, Tjomlid, er litt for spekulativt. Denne mannen altså (Pettersen ), skriver fra sin hverdag, og det må du tro han på. Hans hverdag har vel du ikke noe forhold til eller kjenskap til. Så ta hans ord for det.Du skulle kanskje ha vært med han en uke på jobben så ville du ha sett hvordan den uken ville vært.

 • Robert Moseby
 • Andre Olesen

  Ble han avkledd gang på gang?
  Jeg vet han sier noe annet selv.
  Det er som Storberget trakk seg fra ministerposten pga familiære forhold.

 • JensPetterOlsen

  Som jeg har påpekt er litt av problemet med Pettersen at han roter med begrepene og at innlegget derfor kan tolkes på mange ulike måter. Hvis man ser bort fra enkelte formuleringer, så er det som står igjen nokså ukontroversielt.

  Så når du forsvarer Pettersen på den måten du gjør så må jeg nesten spørre: Hva er det du oppfatter at Pettersen sier? Kan du være konkret på hvilke påstander fra Pettersen som du mener at «Alle som har litt innsyn i politi eller fengsels-hverdagen» også ser?

 • Ante_Bergan

  Slik at når du sier at du tar sterk avstand fra islam, MEN ikke vil fortelle grunnen til det, så er det ikke fordi du ikke tør fortelle meg det?

 • Ante_Bergan

  At innvandring, inklusive asyl, medfører økning i kriminaliteten, samt problem vi ellers ikke ville hatt. Konsekvensen er at livskvaliteten i kongerikene går ned.

  Som når en studievenninne av meg bosatt i Oslo innrømmer at hun har sluttet å jogge i nabolaget etter hun har lagt ungene. Det er noe med sigøynere som kamperer rundt forbi.

  Det er noe med at tryggheten i det offentlige rom har gått ned. Blant annet.

 • Magne

  Ref din siste setning. Vedkommende muslim var en helt ordinær byråkrat. Trukket frem som et eksempel på innvandrere som har gjort en god jobb. Å gi ham æren for oljeformuen er historieløst i beste fall bare en pinlig uttalelse.

 • Magne

  Hva slags menn er å anse som flyktning?

 • JensPetterOlsen

  Når du nå viser til «innvandring, inklusive asyl», så har du tydeligvis gjennomskuet en av feilene i Pettersen innlegg. Dermed sier du implisitt at Pettersen ikke viser det han selv påstår at han skal vise. Kan vi ikke da snart bli enige om at Pettersens innlegg er dårlig skrevet?

  Når du starter med innvandrere og så hopper til «sigøynere som kamperer rundt forbi» er du derimot unøyaktig selv. Romfolk som bor på gaten i Oslo er ikke innvandrere – de er ikke bosatt i Norge. Å stanse innvandring, og å stanse EØS-borgere på kortvarig opphold, er to forskjellige ting.

  Som jeg har sagt i et annet innlegg: At utlendinger generelt står for mye av kriminaliteten er ikke spesielt kontroversielt. Det er ikke vanskelig å finne politifolk som sier dette uten å bli kritisert på samme måte som Pettersen.

  Jeg fatter ikke at innvandringskritikere ikke klarer å legge
  Pettersen til side og heller fokuserer på bedre argumenter.

 • Ante_Bergan

  Nå har Pettersen selv sagt at ikke alle formuleringene traff 100 %. Men han står inne for poengene.

  Sigøynerne er åpenbart en gråsone. Deres status er uavklart. Vil de bli – vil de dra? Men jeg regner dem i alle fall ikke som turister. De er økonomiske migranter.

  Juridisk sett er det åpenbart forkjell på de ulike kategoriene – men i alminnelig forstand er de innvandrere da de har vandet inn over grensa, og e er ikke her for å se fjordene men for å forbedre sin økonomiske situasjon – akkurat som en svenske som jobber her i en periode og drar så hjem.

  Hvorfor i all verden skulle vi legge Pettersen til side? At invandriing = økt kriminalitet har jo blitt stemplet som en lødnaktig påstand av «alle» i alle år. Ikke minst Tjomlid som styrer bloggen der vi skriver.

  NB! Selvsagt gjelder dette ikke kun utlendinger. Poenget til Pettersen er at også innvandrere medfører økte problem.

  Har du hørt om radikalisering blant ungdom? Har du hørt om de 90 «norske» som har dratt til IS? Det problemet har de ikke på Island. Hvorfor har ikke islandske sikkerhetsmyndigheter måtte få kraftig økt sine budsjett?

  Men siden du sitter på bedre argumenter enn Pettersen – let`s hear it!!

 • Lars Berglund

  Selv er jeg litt ambivalent på just den..
  Teks i Peckham så reddet cctv hele det stedet,men jeg ser med farene som den type bevaking kan tilføre

 • Lars Berglund

  Da er det en midlertidig oppgang /nedgang som kan bero på 100 ulike saker, det sier ikke at sosioøkonomiske utsatte begår mer seksuelt vold enn andre.

  Men denne diskusjonen blir bortkastet da du sa noe var lett at dokumentere men lykkes hverken linke /henvise til noen reele kilder og eller fakta (som jeg sa selv ikke var lett)
  Men som du sa var så enkelt… Nå etter 5 poster så er det fortfarende noen fakta å se fra din side
  Assumptions is the mother of all f ups

 • LasseRon

  Du gidder ikke å lese lenkene? Er det virkelig nødvendig at jeg skal drive og klippe og lime for at du skal lese?

  «Poverty is linked to both the perpetration of sexual violence and the risk of being a victim of it. Several authors have argued that the relationship between poverty and perpetration of sexual violence is mediated through forms of crisis of masculine identity»

  ^ MADRE, et al. Our Bodies Are Still Trembling: Haitian Women Continue to Fight Against Rape. 2011. pp. 11–12.
  ^ Morrell R, ed. Changing men in Southern Africa. Pietermaritzburg, University of Natal Press, 2001.
  ^ Jewkes R (2002). «Intimate partner violence: causes and prevention». Lancet. 359 (9315): 1423–1429. doi:10.1016/S0140-6736(02)08357-5. PMID 11978358.
  ^ a b Bourgois P (1996). «In search of masculinity: violence, respect and sexuality among Puerto Rican crack dealers in East Harlem». British Journal of Criminology. 36 (3): 412–427. doi:10.1093/oxfordjournals.bjc.a014103.
  ^ a b Wood K, Jewkes R. ‘‘Dangerous’’ love: reflections on violence among Xhosa township youth. In:Morrell R, ed. Changing men in Southern Africa. Pietermaritzburg, University of Natal Press, 2001.
  ^ Silberschmidt M (2001). «Disempowerment of men in rural and urban East Africa: implications for male identity and sexual behavior» (PDF). World Development

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Causes_of_sexual_violence

 • JensPetterOlsen

  «Nå har Pettersen selv sagt at ikke alle formuleringene traff 100 %.»

  – men likevel driver fansen og forsvarer ham …

  Som sagt: Jeg fatter ikke at innvandringskritikerne ikke finner seg bedre posterboy enn Pettersen.

 • Lars Berglund

  Les denne veldig sakte nå «Several authors have argued that the relationship between poverty and perpetration of sexual violence is mediated through forms of crisis of masculine identity»

  Lærer deg nå å skille mellom fakta og hypotese
  Fakta betyr en påvist korrelasjon mellom A og B eller annen faktor

  Hypotese er en ikke bevist tolking av noe fakta og synspunkter… der er ikke dokumentasjon og eller fakta..(jeg sier nå ikke her at hypotesen kan vare feil eller rett, men til dags dato så finnes ikke nok fakta for å underbygge hypotesen»
  Dette er type bachelor år 1 pensum..

 • LasseRon

  Hypotesen her er ÅRSAKEN, mediatoren, til sammenhengen.
  Setningen før denne setningen, som du ikke inkluderer i siteringen, stadfester sammenhengen. Hypotesen for grunnen til at den finnes kommer i setningen du gjengir.
  Det fremkommet klart og tydelig.

 • Lars Berglund

  Men hypotese er ikke fakta…

  og da de med bruker argued betyr med at det ikke er fakta og dokumentert..
  det betyr at de har tatt det på tale at det kan ha sammenhang,men har ikke nok fakta at undebygge det…
  hypotese vs fakta igjen.
  hypotese er at det kan vare mulig årsak ,og hypotese er at det kan vare en mulig sammenheng av to ulike saker som forklarer noe…
  Da nok fakta underbygger hypotesen så blir hypotesen fakta, ikke innen (dette har ikke det ikke I dette tilfellet, ) da det saknes all fakta med korrelasjon/bevis på at sosioøkonomiske utsatte begår mer seksuelt vold enn andre individer

  Dvs hva kilden sier, og det du konkluderer drar for slutsatser/hypoteser av kildematerial er ikke fakta hvordan du enn vrider og vender på ting.

 • LasseRon

  Dette er snakk om to helt separate spørsmål.
  1) hvorvidt det er en sammenheng mellom fattigdom og seksuelle overgrep.
  Og 2) hva dette kan skyldes.
  Forskernes HYPOTESE til denne SAMMENHENGEN er at det er forbundet med en krise for den maskuline identitet. Derav:
  «Several authors have argued that the relationship between poverty and perpetration of sexual violence is mediated through forms of crisis of masculine identity»
  Dette er hypotesen. Den kan være riktig eller gal, men den er helt avhengig av at spørsmål 1) er fastslått riktig.
  Hva ellers er vitsen med å ha en hypotese rundt årsaken til en sammenheng som ikke er der?? Det er jo helt meningsløst!
  Ser du nå at det er to ulike ting?
  Spørsmål 2 er hypotese, spørsmål 1 er ikke.

  Det har selvsagt skjedd at forskere har tatt feil, men i lys av det jeg har lest (inkludert Rolness og Østlis omtale av statistikken de har lest) har jeg ikke grunn til å tro noe annet.
  Du må gjerne komme med bedre informasjon. Jeg er tilbøyelig til å endre mening og innrømme feil i en diskusjon, det har skjedd flere ganger.

 • Lars Berglund

  Men fortsatt uten uten dokument bevis på det er det en hypotese..
  Rolness har aldri tatt noe om dette, han har påtalt det men det er ikke noe dokumentasjon.
  Tjomlid har definitivt ikke gitt noe
  skilnaden mellom en hypotese og fakta er at en hypotese kan vare menn liker å vare korthåret / shavad desto eldre de blir fast de alle har full hårvekst.
  fakta blir at menn desto eldre de blir tapper desto mer prosent tapper mer hår

 • LasseRon

  Himmelen er blå. Min hypotese om hvorfor himmelen er blå er at Gud har malt den blå. Prøv nå å se at den første påstandens gyldighet kan være helt uavhengig av om eventuelle hypoteser rundt årsakene til dette stemmer eller ikke.
  Første er riktig. Fakta. Det er selvfølgelig langt mer innlysende enn det vi diskuterer, men det tjener som et enkelt eksempel da du tydeligvis trenger det.

  En gang til:
  «Poverty is linked to both the perpetration of sexual violence and the risk of being a victim of it.»

  Dette = «himmelen er blå» i eksempelet mitt.

  » Several authors have argued that the relationship between poverty and perpetration of sexual violence is mediated through forms of crisis of masculine identity»

  Dette = årsaksforklaringer om Gud som maler.

  Det er den ANDRE setningen som er hypotesen her! Den første setningen stadfester at det ER en sammenheng. Det er ikke sånn at ALT i en tekst er usikkert fordi ordet «hypotese» ble brukt en eneste gang i teksten. Come on!

  «Poverty is linked to both the perpetration of sexual violence and the risk of being a victim of it.»

  Dette er så klart og tydelig som du får det.

 • Lars Berglund

  Les litt mer om fakta kildehenvisning og kildekritikk gidder ikke å forsøke lære deg mer om dette. Da du ikke skjønner basicen at fakta = noe du kan dokumentere (argument /hypotese faller ikke inn her )
  det var du som sa at dette var enkelt ikke jeg… så hvor mange mer prosent av de fattige utsatte personer bruker seksuelt vold mot en rik eller medeklass person ?

 • LasseRon

  Det jeg sa var at det var lett å bevise at det var en sammenheng, og den Wikipedia-artikkelen var nokså lett å finne. Det er ikke det samme som å si at jeg skal kunne si nøyaktig hvor sterk den er. Det har jeg for det første aldri påberopt meg. Og så vil det jo kunne variere fra sted til sted og påvirkes av andre faktorer i ulike land. Men du har jo allerede fått et sitat som kan gi en pekepinn i Danmark, og det er tallene Rolness brukte. (Det er selvsagt synd at kildehenvisninger hans ikke fungerte slik at jeg kunne ettergå tallene helt, men som sagt er Rolness en mann jeg stoler på i denne sammenhengen. Og hadde han tatt feil her hadde vi GARANTERT fått høre det fra Tjomlid og alle innvandringselskerne). Der forsvant vel omtrent halvparten av overrepresentasjonen innvandrerne hadde, selv om den gjenstående overrepresentasjonen fortsatt var meget alvorlig(du diskuterer ikke med en kulturrelativistisk innvandringsliberaler hvis det er det du tror. Får nesten det inntrykket av hånligheten og aggressiviteten din). Ønsker du SSB-tall må du ha tilgang på grunndataene og kunne behandle disse med matematiske analysemodeller, eller få SSB til å gjøre det for deg. Vil du ha tall fra Sør-Afrika, Haiti, Puerto Rico osv må du nok få tilgang til og lese primærkildene lenket til i Wikipedia-artiklene. Noen av dem er sikkert tilgjengelig gratis. God lesing!
  Jeg stoler for det aller meste på Wikipedia også, i hvert fall når det som står skrevet der står seg over tid.
  Men nå kunne jeg tenke meg at du kom med noe som støttet ditt syn. Jeg er som sagt tilbøyelig til å endre mening. Prøver alltid å ha et åpent sinn i en diskusjon.

 • Petter Kjørstad

  De aller fleste voldtekter og andre seksuelle overgrep begås av nordmenn. Det er det ingen tvil om.
  Voldtektsforbrytere kan finnes i alle lag av samfunnet. Bare fra de siste årene er det eksempler på voldtekter/overgrep begått blant annet av barnehageansatte, en TV-kjendis, en lærer og en dommer – for å nevne noen. Det bør heller ikke være ukjent at eldre menn i høye stillinger (f.eks. en mye omtalt ordfører) har hatt seksuell omgang med mindreårige.

  Overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter begås også av nordmenn. Sakene som ble behandlet i tingrettene i fjor omfattet alt fra gruppevoldtekt av spedbarn via sårbarhetsvoldtekter av blant annet en psykisk utviklingshemmet kvinne og en kvinne som hadde epilepsianfall til en overfallsvoldtekt på en kvinne på 84 år – alle begått av nordmenn.

  Det hevdes ofte at personer med utenlandsk bakgrunn – eller nærmere bestemt folk fra Midt-Østen eller med muslimsk bakgrunn – begår flere voldtekter i forhold til andelen av befolkningen eller utgjør en større fare for norske kvinner enn det norske menn gjør. Begge deler er tvilsomt, blant annet fordi det ser ut til å være en tendens at norske menn dømmes for flere voldtekter på én gang (spesielt mht. relasjonsvoldtekter som har foregått over lang tid) og fordi ofrene for voldtektsforbrytere med utenlandsk bakgrunn i stor grad også har utenlandsk bakgrunn.

 • Asle Runar Borgersen

  Ja Sverige er jo et multikulturelt paradis av dimensjoner. Det at det finnes 52 soner (innvanrertette) som politiet ikke har kontroll over, har sikkert INGENTING med innvandring å gjøre….eller hva Tjomlid? Det at politi, brannvesen og ambulansefolk blir møtt av horder med steinkastende (innvandrer)ungdom har vel heller INGENTING med innvandring å gjøre…..eller hva Tjomlid? Eller som vi ser fra særs innvandrertette Malmø nå, det brenner en haug biler hver eneste natt, spesielt i Rosengård og andre innvandrergettoer. Dette har vel heller INGENTING med innvandring å gjøre, eller hva Tjomlid? Tjomlig begynner sitt blogginnlegg med at denne politimannen, som daglig kjenner problemene på kroppen (i motsetning til Tjomlid som sitter bak et skrivebord langt unna der ting skjer) og kaller ham «useriøs» – da er det godt at vi har herr Tjomlid til å rettlede oss svaksynte mennesker, for han er jo så «seriøs»……eller hva? Nylig kunne NRK (av alle) fortelle oss at det finnes ca 100 gjenger, de fleste med innvandreropphav, som herjer i Oslos gater. Dette har vel heller INGENTING» MED INNVANDRING Å GJØRE HELLER….eller hva Tjomlid??????

 • Kent Andersen

  Sååå… en politiinspektør som rapporterer om sin hverdag, tar altså feil? Fordi du som har NULL praktisk erfaring fra politijobben, sitter bak skrivebordet ditt forsøker å trikse med statistikker? Skjønner du hvor langt ute på jordet du er nå? Er det virkelig SÅ viktig for deg å tåkelegge sannheten? Hvorfor det?

 • Ante_Bergan

  HÆ? Troller du? Både «fansen» og Pettersen står inne for poengene. Ikke minst hovedpoenget: Innvandring medfører masse dritt. Dritt vi kunne vært foruten med en strengere innvandringspolitikk. Inklusive kriminalitet vi ville vært foruten, jmf bla. radikaliseringsproblematikken.

  Hvilken posterboy vil du foreslå?

 • Ante_Bergan

  Altså Botnmark, har står du frem som islamofob – men nekter å grunngi hvorfor du så er. Er du komfortabel med det? Hva vil dine muslimske bekjente si til en slik posisjon?

 • Jørgen M. Berg

  Nei – den statistikken som dras frem har alt fra rapporter om bortkomne hunder, til demens pasienter som har gått seg bort – den inneholder absolutt alt av henvendelser til svensk politi. Med andre ord å bruke den rapporten for å si noe om alvorlig kriminalitet er monumentalt misvisende.

 • Jørgen M. Berg

  Ja spesielt hvis denne «tilfeldige» fyren er mer kjent i Sverige som politisk kommentator enn Tjomlid er i Norge – Og jeg vet at fakta er vanskelig å fordøye, spesielt når det går i mot hva man allerede tror er sant, men prøv allikevel…

 • Jenny Olsen

  Nei, det er ikke dobbeltmoralsk å si «det sitter mange polakker i fengsel i Norge, du kan ikke bruke DET som argument for at vi ikke skal ta inn flyktninger».
  Og det er det eneste jeg sier.
  Jeg tar ikke stilling til kriminalitetsnivået til flyktninger i det hele tatt. Og jeg tar ikke stilling til kriminalitetsnivået til polakker.

 • Andrea Mduda

  Men kjære deg, han snakker ikke om egen erfaring eller meninger. Han presenterer fakta og det er det vi må forholde oss til. At ting skjer er vi alle klar over, men skal vi og svenskene m.m få bukt med det så MÅ vi bruke fakta og ikke hva enhver opfatter som virkeligheten.

 • Andrea Mduda

  Skremmende etter å ha lest disse kommentarene at folk heller vil tro på synsing og mening enn fakta. Vel, vi får se da..skal alt dette bekjempes så er fakta eneste virkemiddel og det er utifra der vi må jobbe. I norge er vi over 5 mill mennesker og med sikker like mange meninger. Av det tror jeg det blir lite løsninger. Om vi ikke godkjenner statistikk eller fakta, hvor går vi da så. Enkeltopplevelser er ikke så viktig, uten at jeg bagateliserer dem, vi må se på helheten.

 • Ralieur

  Vi kan nok trygt si at Utne Pettersen, som jobber med problematikken til daglig, er mer kjent med fakta enn immigranter som deg og tåkeleggere som Tjomlid.

 • Lyn_Gordon

  At ikke vestlige personer er klart over-representert. Om det er tidligere arbeids-innvandrere, flyktninger, folk som har kommet på familie-gjennforening, 1., 2. eller 3. generasjon vet ikke jeg. Men se f.eks på gjengene i Oslo. En pakistansk gjeng, som vel er etterkommere av arbeidsinnvandrere som har fått fam-gjennforening. Somalisk/afrikanske-gjenger hvor også de aller fleste er Norske borgere. Som Pettersen sier enkleste metoden for å få ned krim er og begrense innvandringen til det absolutt minimum. Så har en i tillegg de omreisende europeiske kriminelle, der har myndigheter/politiet en kjempe-oppgave. Europa med Schengen har forandret hverdagen for Norge, og det er den nye realiteten.

  Asyl-innvandringen og fam-gjennforening går det derimot an å gjøre noe med. Vil si at 99% av innvilgede asylsøknader kunne vært avslått uten å bryte noen internasjonale avtaler, ikke kom å si at analfabeter fra Somalia eller Afganistan er personlig politisk forfulgt. Å være krigs-flyktning er heller ingen asylgrunn Midlertidig opphold, med klar beskjed fra dag en at alle skal repatrieres når faren er over er fullt mulig.

 • ArveKaspersen

  Du henviser til tabloide mediaoppslag. Det holder ikke.

  Statistikken er tindrende klar: det er en overrepresentasjon av unge menn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn i overfallsvoldtekter. Det er en underrepresentasjon av etniske norske menn. De etnisk norske menn som empirisk sett voldtar, er ikke «vanlige». De er uvanlige: rusproblemer, kriminell atferd, asosiale, utsatt for overgrep selv.

  Det hender seg at «vanlige» menn voldtar, men det er mye sjeldnere. Til gjengjeld blir det slått stort opp i media når det først skjer.

  Det er mørketall i voldtektssaker, og det gjelder også for voldtekter i innvandrermiljøer såvel som i saker som involverer de med etnisk norsk bakgrunn.

  Jeg skjønner ikke denne motstanden mot å akseptere statistikk og fakta. Hva er det for slags fornektelse som egentlig foregår når man lukker øynene og skal bortforklare det åpenbare i tallenes tale? På alle andre felt er man åpen om statistikk, f.eks drepte i trafikken og bilkjøring med rus. Men når det kommer til hendelser med mer politisk og ideologisk brodd, så stikker mange hodet i sanden og nekter å forholde seg til fakta. Det er egentlig litt skremmende, og sier noe om hvorfor det er vanskelig å få velfungerende samfunn basert på åpen, rasjonell og intellektuell debatt, fakta og vitenskap.

 • Det er behov for å se både på fakta og på statistikk og på den helheten som kommer når en sak eller når utfordringer og problemer belyses grundig fra flere stå-steder og i debatt der det er ulike stå-steder og ulike meninger og ulike vurderinger og ulike konklusjoner.
  Jeg tror og synser at mange her i landet har ganske like meninger om mye og at mange er politisk organisert i partier eller ivaretar sine interesser i fellesskap i fagforeninger.
  Jeg er medlem av en fagforening utenfor LO, men jeg mener at det er helt greit at folk er organisert i LO.
  Jeg svarer deg her fordi du frykter lite løsninger. Jeg også frykter lite løsninger og masse tåkepreik i stedet for løsninger og sensurerende overforenklinger og bløff i stedet for løsninger.
  Her må jeg korte ned. På min hobby-hjemmeside er det plass til vurderinger og argumenter og forklaringer og omfattende forslag til løsninger.

 • G Tjomlid bidrar her fint til å få fram flere nyanser og en større helhet. Jeg leste først Nettavisen, og da tenkte jeg at her er det mulig at G Tjomlid kommer med sine vurderinger på sitt nettsted.
  Flere nyanser og en større helhet er å belyse og å opplyse og å skape mer klarhet.

 • Ralieur

  Det er hevet over enhver tvil at Utne Pettersen ser en større del av helheten, rettere sagt virkeligheten, enn bloggeren og aktivisten Tjomlid.

 • Andrea Mduda

  Er jeg immigrant? Da må du spørre før du påstår. Viktig i enhver diskusjon og debatt. Du burde også ha mot nok til å ha en profil med eget navn og bilde. Man kan faktisk lese seg opp på fakta på det este og det mener jeg, som Tjomlid, at Utne Pedersen ikke har gjort. Han, som mange andre, kan uttale seg om sin erfaring og sine meninger, men da må han tåle kritikk på at han blir kneblet på endel fakta.

 • Ralieur

  Er du etnisk norsk? Ikke det, nei.

  Det er ganske typisk at globalister og venstrevridde aktivister nekter å diskutere reelle problemer og heller trakasserer mennesker som jobber med problematikken.

  Man kan ikke avfeie en kompetent yrkesmann som Utne Pettersen med talltriksing fra tåkeleggere og magikere som Tjomlid.

 • Petter Kjørstad

  Kommentaren min i bygger i hovedsak på TV2s kartlegging av seksualkriminalitetsdommene i samtlige norske tingretter i 2015.
  Se http://www.tv2.no/a/8054971/
  Det er det mest detaljert materialet som foreligger over seksualforbrytelser i Norge i løpet av et år.

  En del av disse sakene er selvfølgelig så grove at de også er blitt referert i «tabloide medieoppslag». Men du kan ikke komme og påstå at dommer fra norske tingretter er en useriøs kilde eller at sakene ikke har forekommet. I så fall kan jeg ev. klippe og lime inn beskrivelser av hver enkelt sak for deg.

  Da dette materialet ble publisert for et halvt år siden, brukte jeg noen timer på å gå giennom det – nettopp fordi både TV2 selv og ikke minst HRS (Nina Hjerpset-Østlie) misbrukte det til svært så tendensiøse og tabloide oppslag.

  La oss begrense oss til seksualforbrytelsessakene det ble felt dom i, i Oslo tingrett i 2015, og la oss i alle fall i første omgang begrense oss til saker hvor det har funnet sted en fullbyrdet voldtekt (dvs. der ordet «voldtekt» eller «voldtok», men ikke «voldtektsforsøk» er brukt i beskrivelsen av saken).

  GJERNINGSMENN
  Totalt ble 18 gjerningsmenn dømt. Landbakgrunnen fordeler seg slik:
  Norge: 9 (inkludert en overfallsvoldtekt)
  Romania: 2 (samme sak, overfallsvoldtekt av en norsk kvinne)
  Rwanda: 2
  India: 1 (overfallsvoldtekt)
  Pakistan: 1
  Somalia: 1
  Tyrkia: 1 (overfallsvoldtekt)
  Vietnam: 1 (overfallsvoldtekt)

  9 (halvparten) har altså utenlandsk bakgrunn, men inderen og de to rumenerne var uten lovlig opphold i Norge, og kan derfor ikke regnes som en del av innvandrerbefolkningen i Norge (akkurat som at norske sexturister som dømmes for voldtekt i Thailand, ikke kan regnes med i innvandrerbefolkningen der).

  Da står vi igjen med at 6 av 15 voldtektsdømte tilhørte innvandrerbefolkningen. Det er 40 %, og om en regner med at litt i overkant av 33 % av Oslos innbyggere har utenlandsk bakgrunn, er det en overrepresentasjon, men ikke særlig sterk i og med at det blant innvandrere er flere unge og flere menn og at Oslo er sentrum for et ganske innvandrertett omland.

  Av de sakene som ut fra beskrivelsen har karakter av overfall, forekommer én norsk gjerningsmann, én norsk statsborger med tyrkisk bakgrunn (som kan bety at han er født i Norge med tyrkiske foreldre) og én norsk statsborger med vietnamesisk bakgrunn. (Vi må fortsatt holde personer som ikke her lovlig opphold i Norge, utenfor.)

  Det innebærer at personer med utenlandsk bakgrunn er overrepresentert, men hvis man leser igjennom de 399 sakene, tingrett for tingrett, vil man begynne å spørre seg hvor meningsfylt det er å skille ut kategorien overfallsvoldtekter som en egen gruppe. Er det nødvendigvis slik at dette er den mest traumatiske formen for overgrep? En overfallsvoldtekt kan innebære bruk av grov vold, men det er en form for kriminalitet der offeret kan være ganske sikker på å bli trodd, har liten grunn til å føle skyld og har hatt mulighet til å gjøre motstand. Er det en formildende omstendighet om overgriperen har hatt et større fysisk eller psykologisk overtak eller voldtatt et offer som overhodet ikke var i stand til å forsvare seg?

  Jeg har en mistanke om at mindreårige jenter som har blitt voldtatt regelmessig av nære familiemedlemmer over flere år har dårligere muligheter til å komme over traumet enn de som har opplevd en overfallsvoldtekt.

  Er den underliggende antakelsen din at det er en større risiko for at en norsk kvinne skal bli voldtatt av en tilfeldig innvandrer (kanskje helst en muslim fra Midt-Østen?) enn av en tilfeldig nordmann?

  Da holder det ikke bare å se på antall gjerningsmenn. Det er jo ikke slik at det er likegyldig om en gjerningsmann voldtar én kvinne eller om han voldtar flere.

  OFRE

  De 18 sakene nevner totalt 25 ofre for voldtekt. De fordeler seg slik på gjerningspersonens landbakgrunn (fortsatt er de to ofrene for gjerningsmennene uten lovlig opphold utelatt):

  Norge: 18
  Rwanda: 2
  Pakistan: 1
  Somalia: 1
  Tyrkia: 1
  Vietnam: 1

  18 av de 25 ofrene ble altså voldtatt av en norsk gjerningsmann (noe Julio Kopseng har en vesentlig del av skylden for). 7 av 25 ble voldtatt av en gjerningsmann fra innvandrerbefolkningen. Det utgjør 28 %, dvs. en underrepresentasjon.

  Hvis påstanden er at innvandrere voldtar oftere enn nordmenn, må vi også prøve å anslå hvor mange enkeltvoldtekter gjerningsmennene er dømt for, og ikke bare antallet ofre. For det er heller ikke likegyldig for et offer om hun blir utsatt for voldtekt én gang eller gjentatte ganger over flere år av samme gjerningsmann.

  ANTALLET SEPARATE VOLDTEKTER

  Det er fire dommer som omfatter gjentatte voldtekter begått mot samme person:
  – En mann med bakgrunn fra Rwanda voldtok sin fraseparerte kone «flere ganger».
  – En nordmann voldtok «over flere år» datteren OG stedatteren. Begge var under 16 år.
  – En nordmann utsatte sin kone for sadistisk vold og grove voldtekter «i flere år».
  – En nordmann voldtok «i mer enn ett år» og «gjentatte ganger» en mindreårig jente som jobbet som vaskehjelp hos ham.

  Vi må anta at det i alle disse tilfellene er snakk om så mange voldtekter at ofrene ikke kunne skille dem fra hverandre og beskrive hver enkelt. Det er altså umulig å tallfeste antallet nøyaktig, men jeg mener «flere ganger» kan anslås til (minst) 5. Når det er beskrevet at voldtekter har funnet sted «over flere år», «i flere år» eller «i mer enn ett år» og «gjentatte ganger», mener jeg det er rimelig å anslå antallet til (minst) 10. Tallene kan selvfølgelig være langt høyere, kanskje til og med tresifrede i sak nr. 3.

  Om vi bruker ovennevnte, forsiktige anslag får vi totalt 65 separate voldtekter. Av disse sto norske gjerningsmenn for 54 og utenlandske gjerningsmenn for 11. Det innebærer at nordmenn er dømt for å ha begått dobbelt så mange voldtekter som innvandrerbefolkningen ut fra sin relative andel.

  HVEM ER OFRENE, OG HVA SLAGS BAKGRUNN HAR DE?

  Hvis antakelsen er at innvandring øker voldtektsrisikoen for norske kvinner, er det også interessant å se på hvem ofrene er. TV2-kartleggingen gir ikke informasjon om landbakgrunn for noen av de 18 ofrene for de norske voldtektsmennene, men ut fra befolkningssammensetningen er det sannsynlig at det vil finnes personer med utenlandsk bakgrunn blant dem.

  Hva kan vi si om ofrene for voldtektsmenn med utenlandsk bakgrunn?

  – Mannen med pakistansk bakgrunn voldtok en pakistansk kvinne.
  – Den somaliske mannen med oppholdstillatelse i Norge voldtok en somalisk nabokvinne.
  – Vi kan anta at den fraseparerte konen som mannen med rwandisk bakgrunn voldtok, også har bakgrunn fra Rwanda.
  – Kvinnen som ble voldtatt av mannen med tyrkisk bakgrunn, KAN være norsk.
  – Kvinnen som ble voldtatt av inderen uten oppholdstillatelse, KAN være norsk.
  – Kvinnen som ble voldtatt på gata av en mann med vietnamesisk bakgrunn, KAN være norsk.
  – Mannen som ble med en rwander hjem og ble voldtatt uten at han kunne sette seg til motverge på grunn av beruselse, KAN være norsk.
  – Hun som ble voldtatt av de to rumenerne er en norsk kvinne med rusproblemer. Det vet vi fordi saken senere fikk stor medieoppmerksomhet.

  Når vi studerer voldtektsdommene fra Oslo tingrett i 2015 i detalj, blir det lite igjen av det allment utbredte bildet av alle overfallsvoldtektene «muslimer» eller folk fra Midt-Østen/MENA begår mot norske jenter. Det begrenser seg til en norsk statsborger med tyrkisk bakgrunn. Han var paranoid schizofren i gjerningsøyeblikket.

  Dommene jeg har beskrevet ovenfor, er de jeg har kategorisert som alvorlighetsgrad 4 (av 4). Tar vi også med de dommene jeg har kategorisert som alvorlighetsgrad 3, som inkluderer voldtektsforsøk og seksuelle overgrep hvor ikke ordet «voldtekt» etc. er brukt, men som muligens er regnet som voldtekt i juridisk forstand likevel, stiger andelen med innvandrerbakgrunn både når det gjelder domfelte, ofre og enkeltsaker til rundt 45 %, men det er fortsatt ikke snakk om en betydelig overrepresentasjon.

  Med hensyn til innvandrerbefolkning og overrepresentasjon kan det også nevnes at KVINNER med utenlandsk bakgrunn faktisk er MER OVERREPRESENTERT enn menn med utenlandsk bakgrunn blant de domfelte (spesielt pga. halliksaker), og at den eneste voldtektsdømte kvinnen er norsk (dømt i Drammen tingrett).

  Det er uansett viktig å huske at innvandring (eller for den saks skyld befolkningsøkning ved at det fødes flere nordmenn) ikke bare gir flere mulige seksualforbrytere, men også flere mulige ofre – enten gjerningsmennene også er innvandrere eller de er nordmenn.

  Dessuten bør vi huske at hvis vi skal si noe om nordmenns tilbøyelighet til å begå seksuelle overgrep, må vi også regne med voldtekter og andre overgrep disse begår i utlandet og voldtekter og overgrep mot utenlandske prostituerte i Norge.

  Det er godt mulig at personer med utenlandsk bakgrunn generelt er noe overrepresentert blant seksualforbrytere i Norge i forhold til innvandrerbefolkningen, men vi kan heller ikke utelukke at personer med utenlandsk bakgrunn er overrepresentert blant OFRENE for norske seksualforbrytere. Skal det også påvirke politikken vi fører?

 • Andrea Mduda

  Jeg er etnisk Norsk. Ingen avfeier Utne Pedersen, bare stiller fakta opp mot hans ytringer!

 • Petter Kjørstad

  Nå har du muligheten til å gå gjennom kildegrunnlaget (i linken ovenfor) sak for sak.

  Når du er ferdig med Oslo, som er den byen i Norge med høyest tetthet av innvandrere, kan du for eksempel gå videre til Drammen (som har en innvandrerbefolkning på 25 %) og resten av Buskerud fylke, samt Akershus (som også er nokså innvandrertett) og fortelle meg hva som er tallenes tale. Slik kan vi få en åpen og rasjonell debatt basert på fakta.

 • Torbjørn Borge

  Må være kjipt å være så i utakt med den norske befolkningen som Tjomlid er. Lukke ørene for kritiske røster er visst bedre enn å måtte innse realitetene. Men problemet ditt, Tjomlid, er at dine meningsfeller blir stadig færre, for de har tatt vekk skylappene.

 • JensPetterOlsen

  «At ikke vestlige personer er klart over-representert.»

  Men viser han det, da? Statistikken hans handler mest om «utlendinger», altså inkludert europeere. Akkurat ordet «ikke-vestlige» bruker han faktisk ikke i det hele tatt.

  Jeg forstår at du liker at Pettersen skriver noe som bekrefter de meningene du allerede har. Men jeg forstår ikke at du ikke innser at Pettersens innlegg er dårlig skrevet og derfor ikke bidrar positivt til debatten.

 • Macardit

  Du tar feil. Problemet i Midt-Østen og Afrika er ikke små eliter som vanstyrer landene, det er hele befolkningene; mer eller mindre uansett hvem som kommer til makten så oppfører de seg på samme måte.

  Hvordan vil du ellers forklare at gjennomsnittsinnvandrerne fra Midt-Østen og Afrika påfører Norge kostnader på mange millioner hver?

  La meg gjette; det er selvsagt vår feil fordi vi er et rasistisk folkeslag som ikke klarer å integrere de ærlige, hardtarbeidende geniene som kommer?

 • Macardit

  Hvis gjerningsmannen blir beskrevet som mørkhudet, mellomøstlig, afrikaner etc så er det rimelig sikkert at vedkommende er, eller har vært, asylsøker; hvis du ikke engang evner å forstå det så står det skrøpelig til med deg.

  Her har du et par fra i dag du kan kose deg med også:

  http://www.dagbladet.no/nyheter/tysk-kvinne-skal-ha-blitt-gjengvoldtatt-av-ni-irakiske-menn-i-osterrike/60604822

  http://www.dagbladet.no/nyheter/ni-bilbranner-i-malm-pa-en-halvtime-da-ressursene-var-sprengt-matte-innringerne-slokke-selv/60604731

  http://lokalavisen.dk/ung-kvinde-brutalt-overfaldet-bagfra-paa-sti-hoerte-ikke-sexgalning-foer-han-slog-til-/Politi/20160815/artikler/160819663/1265

 • Andrea Mduda

  Jeg er så etnisk norsk man kan få blitt! Heller ingen som avfeier Utne Pettersen. Bare stiller spørsmål ved hans uttalelser!

 • Lars Berglund

  Som sagt du kan ikke dokumentere …
  les det som du svare på mitt originale innlegg
  «Det samme gjør Tjomlid med voldtekter der han kopplet at sosioøkonomiske faktorer har noe å si for voldtekter, men selvklart ikke dokumentere det .Det blir en uhederlig debatt teknik»

  Du svarte att det var enkelt å dokumentere det (det vil si med fakta men det klarer du ikke fortsatt ikke)
  skyttegravskrigere ? Ha Voks opp det var ikke jeg som sa at alt var enkelt å dokumentere det…
  Det med SSB forskingen då den dataen ikke finnes så sier jeg ikke noe om den dataene , men di virker da ha data fra Ssb at sosioøkonomiske utsatte personer begår mer seksult vold og det kan variere fra land til land?

  Jeg gjør det så enkelt for deg å dokumentere sosioøkonomiske utsatte personer utøver mer seksuelt vold fra bare et land… et enkelt land
  Gi meg et bare land som har gjort dette med beregning og fakta… et land som dokumentert den korrelasjonen at sosioøkonomiske utsatte personer utøver mer seksuelt vold.

  Det Rapporter sier er dette
  Sosioøkonomiske utsatte personer har lettere å bli og eller blitt utsatt for seksuelt bold
  Men ikke at de begår mer seksuelt vold

 • LasseRon

  Jeg har dokumentert det. Det var lett å finne denne informasjonen.

  «Poverty is linked to both the perpetration of sexual violence and the risk of being a victim of it.»

  Dette er basert på forskning fra flere land jeg allerede har nevnt. Når skal du presentere meg med noe som kan backe opp dine motforestillinger? Jeg gir deg noe. Noe som bør være mer enn nok for enhver til å ikke tilbakevise sosioøkonomiske faktorer, i hvert fall ikke når du ikke greier å presentere NOE selv annet enn syting og klaging på det andre skriver.
  Kom igjen da, gi meg NOE om du greier.

 • Lyn_Gordon

  Det er din mening han ikke «bidrar positivt til debatten». Han sier bare det de fleste ser med egne øyne. Godt vi ikke har Svenske tilstander hvor alt blir begravd på det multikulturelle alteret. Om han ikke har statistikken(som uansett er missledene av grunner nevnt over) helt på stell og politiker-lingo så jobber han med disse tingene hver dag og burde ha en viss oversikt.

  At du og mr. saksynt med flere bruker alle midler for å diskreditere alle som snakker om innvandringens baksider gjør ikke at de forsvinner.

 • Lars Berglund

  Så linke til fakta og tall på dette «sanningen»
  Poverty is linked to both the perpetration of sexual violence and the risk of being a victim of it.»

  Kildehenvisning er gull

 • LasseRon

  «Det Rapporter sier er dette
  Sosioøkonomiske utsatte personer har lettere å bli og eller blitt utsatt for seksuelt bold»

  Enten må du lese utsagnet på nytt eller så må du lære deg bedre engelsk.

  «Poverty is linked to both the perpetration of sexual violence and the risk of being a victim of it»

  Perpetration betyr å begå en kriminell handling.
  To be guilty of, or responsible for a crime etc; to commit.

  https://en.m.wiktionary.org/wiki/perpetrate

  Dette utsagnet betyr at fattigdom er linket med både tilbøyelighet for å være overgriper og å være offer for overgrep. Ikke «bli eller blitt» hva nå det skulle bety.

  Plutselig så tar jeg det litt mindre tungt at du ikke skjønner bæret av hva jeg skriver ;)

 • LasseRon

  Lenkene er der. Jeg har allerede presentert dem. Men hvor er dette du baserer dine bastante meninger på? Du har ingenting! Du har til og med greid å feiltolke den enkleste av engelske setninger til «bli og blitt»!
  Hvis du ikke engang greier å se at hva den setningen sier så tror jeg ikke du har så mye nytte av det jeg skriver. Få en venn til å oversette. Slå opp ordet perpetrate selv, og få et flaut smil om munnen, eller se det parallelle innlegget jeg nettopp postet til deg.

  Om du finner det jeg har presentert for deg aldri så stusselig så er det fortsatt mer enn det du klarer. Du har INGENTING. Om det er så dårlig det jeg kommer med bør det jo være såre lett å feie meg av banen med en eneste kilde som støtter ditt syn.
  Men det kommer ikke. Hvorfor? Jeg har oppfordret deg mange ganger nå. Du kan vinne dette så lett så lett. Hva venter du på?

  Har man lite informasjon som støtter A og NULL informasjon som støtter B vil det være logisk å være tilbøyelig å støtte A. Lite > 0. At du nekter å gjøre dette uten å vise til noe annet selv forteller meg en ting:

  At du tror det du vil tro. Du har allerede bestemt deg. Du er akkurat som Tjomlid.

 • Kebabtekniker

  Hva skal du med fakta når det er rasistisk å beskrive virkeligheten?

 • Kebabtekniker

  Her er en liste som viser nordmenn drept av innvandrere.
  http://no.metapedia.org/wiki/Etniske_nordmenn_som_er_blitt_drept_av_innvandrere

  Da kan Tjomsen finne ut om det finnes tilsvarende tall andre veien, eller om innvandrere er sterkt overrepresentert.

 • Kebabtekniker

  Fakta er vel at du bor sammen med en afrikaner som skal på norskkurs.

 • Andrea Mduda

  Og hva har det med saken å gjøre? Du bor kanskje sammen med en Europeer.

 • Andrea Mduda

  Hva har det med saken å gjøre? I tilleg burde du vel kunne delta i et slikt forum uten å bruke fake navn??

 • ArveKaspersen

  På tross av at du stadfester at overgripere med ikke-vestlige bakgrunn er overrepresentert, så får du deg til å skrive et langt innlegg til forsvar for disse voldtektsmennene.

  Du stryker også de med ulovlig opphold i Norge for å pynte på statistikken din.

  Det er hoderystende lesning!

  Hvorfor er menn med ikke-vestlige etnisk bakgrunn overrepresentert? Har det noe med kvinnesynet og mannsrollen å gjøre? Du må nesten spørre deg selv, for det er kun du som kan overbevise deg selv.

  Hvis man lukker øynene for disse utfordringene, så får man heller ikke gjort noe for å bedre forholdene. Hva er vitsen med å bruke ressurser på integrering og holdningsskapende arbeid dersom alt er såre vel i mannskulturen som er overrepresentert i voldtektsstatistikken? Igjen, dette er spørsmål du må stille deg selv før neste forsvarstale.

  Vi vet at det er store mørketall i innvandrermiljøer med æreskulturer, hvor jenter og kvinner utsatt for voldtekt blir truet og presset til å la være å varsle ifra og anmelde. I vestlige land er det mye skam forbundet med å være voldtektsoffer, men man har ikke noe press fra omgivelsene til å «glemme» at det har skjedd for å bevare familiens ære. Snarer tvert om, man blir oppfordret til å anmelde. Dette i motsetning til mannsdominert æreskulturer.

  Jeg ber deg innstendig om å la være å forsvare en gruppe voldtektsmenn som helt åpentbart er overrepresentert i statistikken. Det er totalt respektløst overfor voldtektsofrene, og en tåkelegging som ikke gagner noen andre enn voldtektsmennene selv.

 • ArveKaspersen

  I alle statistikkene du henviser til, så er voldtektsmenn med ikke-vestlig bakgrunn overrepresentert.

  Jeg klarer ikke å forstå hvorfor du vil forsvare en gruppe kriminelle overgripere som så tydelig er overrepresentert i statistikken. Det gagner kun voldtektsmennene selv.

  For å løse samfunnsproblemer og kriminalitet, så må man forholde seg nøytralt og redelig til fakta og statistikk. Dette for å kunne avdekke utfordringer og problemer, og sette inn hensiktsmessige og målrettede tiltak.Tåkelegging og bortforklaring er ikke veien å gå.

 • Andrea Mduda

  Her var det mange nasjoner du. Bare sjekk alle sakene selv, så ser du at det er mange europeere her også, men du ser vel på alt fra svensker som innvandrere du også!

 • Kebabtekniker

  Selvsagt er svensker innvandrere, men ikke asylsøkere, enn så lenge.

 • Andrea Mduda

  Men den siden sier lite om hvem som er asylsøkere, innvandrere, flyktninger eller kun «vanlig»europeer m.m

 • Thor Fredrik Hoff

  Den var vel kanskje litt drøy selv om det var en vel integrert egypter som fikk jobben med organiseringen i oljedirektoratet. Jeg tror vi må si at de fleste er enige om at han ikke hadde med seg oljen og at hans eventuelle muslimske religion (det jo noen koptere i Egypt), ikke spilte noen rolle?

 • Per Jansen

  «Under den senaste tioårsperioden (2006–2015) har antalet anmälda brott ökat med 278 000 brott (+23 %). Utvecklingen av samtliga anmälda brott har ökat kontinuerligt sedan 1975. Den genomsnittliga ökningstakten, det vill säga den procentuella förändringen år från år, var dock mindre stark mellan åren 1990 och 2005 för att sedan öka under de senaste tio åren»

 • Petter Kjørstad

  Det er riktig som du skrev ovenfor at såkalte sosiokulturelle faktorer som rusproblemer, traumatiske opplevelser, asosiale personlighetstrekk, at en person selv har vært utsatt for overgrep, sosial marginalisering osv. er risikofaktorer som kan disponere for å begå voldtekter og andre overgrep. Disse finnes både hos nordmenn og hos personer med innvandrerbakgrunn, men nok i noe større grad i innvandrerbefolkningen.

  Personer som begår voldtekter og andre overgrep, er likevel svært forskjellige, og det at enkelte har en veltilpasset fasade kan nettopp bidra til at de kan holde på lenger før de blir dømt og straffet (om de i det hele tatt blir det). Det er det mange eksempler på, slik som Jimmy Savile-skandalen i Storbritannia og Julio Kopseng her i Norge. Sosial veltilpassethet kan nok også ha vært en sterkt medvirkende grunn til at de tre i Hemsedalssaken ikke ble dømt til fengselsstraff.

  Når du skriver «i alle statistikkene du henviser til», får jeg følelsen av at du ikke har forstått hvor jeg henter opplysningene fra. Dette er ikke hentet fra statistikker her eller der, jeg refererer til oversikten over seksualforbrytelsesdommer i alle norske tingretter fra 2015 (se her: http://www.tv2.no/a/8054971/). Det er ikke noen ferdiglaget statistikk, men et materiale som må kategoriseres og ANALYSERES for at man skal kunne trekke slutninger. Men det gir også innblikk i enkeltsaker, og er derfor noe av det mest interessante materialet vi har for å si noe om voldtektssituasjonen i Norge. Denne gangen bør vise at du har satt deg inn i dette før du uttaler deg

  Du viser stadig til at «statistikken er tindrende klar» og til «overrepresentasjon i statistikken», men du sier ingen ting om hvilke fakta og hvilken statistikk du mener du forholder deg nøytralt og redelig til, hvor og hvordan du mener det er dokumentert at innvandrerbefolkningen er overrepresentert blant seksuelle overgripere, eller hvordan du vil definere ikke-vestlig. Du bare tar den som et premiss og hopper videre til å spørre hvorfor menn med ikke-vestlig etnisk bakgrunn er overrepresentert.

  Jeg skjønner ikke helt hvordan du vil avdekke utfordringer og problemer ved å nekte å se på det materialet jeg linker til. Hvordan mener du jeg «lukker øynene for utfordringene» når jeg faktisk har fordypet meg i hele denne oversikten, mens du ikke en gang har fått med deg at den eksisterer?

  Påstandene om at jeg «forsvarer voldtektsmenn» er en veldig tåpelig stråmann som virkelig får meg til å lure på om du har forstått noe av det jeg har skrevet.

 • Eg er ikkje viss på at vi er samde i alt her i denne saka, men eg røystar opp kommentaren din.
  Eg er mot sensur.
  Eg er for fridom.
  All diskriminering av nynorsk er feil. Du ser meir om meiningane mine på heimesida mi eller nettstaden min.
  Noko eg skriv der er på nynorsk.

 • Petter Kjørstad

  Du skriver: «Du stryker også de med ulovlig opphold i Norge for å pynte på statistikken din.»

  Man kan ikke si noe om innvandrerbefolkningen eller «ikke-vestlige menn i Norge» ved å trekke inn personer som ikke er en del av innvandrerbefolkningen eller ikke har lovlig opphold i Norge.

  Her er jeg fullt på linje med SSB, Kjetil Rolness og sannsynligvis også HRS (på en god dag).

  Et problem ved å prøve å beregne over-/underrepresentasjon er at grupper av mennesker sjelden er helt avgrensede eller lukkede.

  Vi kan ta et eksempel:

  En forsker bestemmer seg for å finne ut hvor mange voldtekter som begås i på ei lita øy («Øy A») over en femårsperiode. Han finner ut det bare bor fire mennesker på øya – Jan, Ola, Anne og Vilde. I fire år kan han ved å sjekke oversikter over dommer, fingranske avisartikler og gjøre spørreundersøkelser fastslå at det forekommer null voldtekter på øya. Det femte året kommer det en mann fra naboøya (Øy B) som voldtar en av kvinnene.

  Betyr dette at 25 % av befolkningen på øya er voldtektsforbrytere, selv om verken Jan, Ola, Anne eller Vilde har begått noen voldtekter? Det er det du ser ut til å mene.

  I dette tilfellet er ikke gjerningsmannen en del av befolkningen. Han inngår derimot i andre grupper, for eksempel «befolkningen på Øy B» (som er en gruppe det er ganske lett å få oversikt over), eller «turister og besøkende på Øy A» (som det er vanskelig å si noe om størrelsen på).

  Hvor stor er gruppen «personer med utenlandsk bakgrunn som oppholdt seg i Oslo i 2015 uten gyldig oppholdstillatelse?
  Den omfatter i alle fall alle turister, besøkende til folk i Oslo, folk som deltar på møter, konserter og messer, omreisende kriminelle, ulovlige innvandrere, utkastede asylsøkere som har gått under jorda osv. Til sammen er det snakk om et sjusifret antall, men et ytterligere problem at de fleste av disse bare har oppholdt seg i Oslo i noen få dager. Hvordan beregner man overrepresentasjon da?

  Hvis du vil gå inn på en diskusjon om statistisk metode, er dette spørsmål du må forholde deg til.

 • Tulla

  ” . Det er altså umulig å tallfeste antallet nøyaktig, men jeg mener «flere ganger» kan anslås til (minst) 5. Når det er beskrevet at voldtekter har funnet sted «over flere år», «i flere år» eller «i mer enn ett år» og «gjentatte ganger», mener jeg det er rimelig å anslå antallet til (minst) 10. Tallene kan selvfølgelig være langt høyere, kanskje til og med tresifrede i sak nr. 3.”

  Hvordan begrunner du disse ”rimelige anslagene” dine? Jeg syns jo ellers at du har gjort deg interessante tanker med utgangspunkt i 18 dommer i Olso Tingrett i 2015. Men det som først og fremst slår meg er hvor få det er snakk om. Er ikke virkeligheten den at et forsvinnende lite antall seksuelle overgrep kommer så langt som til Tingretten? Og ettersom mørketallene blir tillagt forskjellig vekt av forskjellige mer eller mindre kvalifiserte synsere blir det vanskelig å forholde seg til disse. Tjomlid har (muligens i en annen sammenheng) uttalt at ”vi vet ganske mye om mørketall”. Jeg har etterlyst mer informasjon om denne mørklagte kunnskapen.

 • ArveKaspersen

  Det var et veldig dårlig eksempel du kom med. Dersom det er en eneste mann som har kommet til øya di og begått voldtekt, så vet du veldig godt hvem denne personen er og når han kom til øya. Det er ingen grunn til å bortforklare han eller hans handlinger. Dersom dette hadde vært i stor skala, og det var 4 millioner fastboende som hadde bodd på øya over generasjoner i 400 år, og det så kom det plutselig 1 million innflyttere som på starten av år 500 voldtok 1 million kvinner, så ville man ikke spekulert i om dette var en tendens eller ikke for nyinnflytterne. Eksempelet ditt kan ikke sammnlignes med voldtektsstatistikken i den virkelige verden, siden ikke alle innvandrere eller asylsøkere voldtar.

  Det er ingen som sier at alle menn med ikke-vestlig bakgrunn begår voldtekt.
  Det et er heller ingen som sier at alle menn begår voldtekt.

  Statistikk og generalisering er nyttig for å si noe om hvem som begår voldtekter, slik at man kan spisse tiltak mot denne gruppen. En generalisering kan bedømmes etter sin forklaringskraft eller prediktive verdi. «Menn med kriminell atferd, rusproblemer og asosial opptreden» har høyere prediktiv verdi enn «mann» i voldtektssaker.

  Man kan fortsette på denne måten, og få bedre og bedre generaliseringer.

  Om man deler voldtektsovergripere opp i menn med etnisk norsk bakgrunn og menn med ikke-vestlig bakgrunn, og ser på antallet som oppholder seg i Norge i dag i de to gruppene, så får du en overrepresentasjon av overfallsvoldtekter i siste gruppe. Vanskeligere er det ikke.

  At du ikke vil akseptere dette får stå for din egen regning.

 • ArveKaspersen

  Du har forsøkt å fordype deg, men ender opp med bortforklaringer.

  At personer som begår voldtekt er forskjellige, er en selvfølge. Men det er mulig å bruke statistikk og generaliseringer for å vite mer om hvem de generelt sett er, selv om det aldri blir 100% nøyaktig. Denne type beregninger og generaliseringer er veldig vanlig i forskning, og avgjørende for å kunne få ny kunnskap.

 • Petter Kjørstad

  Du bør eksemplifisere hva du mener, ellers blir det svada.

  Etter det jeg kan se av dommene, er de typiske voldtektsforbrytelsene
  1) En (nord)mann som voldtar en beruset, neddopet eller sovende kvinne.
  2) En (nord)mann som voldtar en kvinne han er i nær familierelasjon med.
  Jeg har gjort noen oppdateringer i den forrige kommentaren slik at den skal bli lettere å forstå.

 • ArveKaspersen

  Det er ikke forholdsmessige tall du presenterer her.

  Om du ser på forholdsmessige tall, så finner du en overrepresentasjon av menn med ikke-vestlig bakgrunn i overfallsvoldtekter.

  Du vil også kunne se antallet overgripere i de forskjellige aldersgruppene, og så sammenligne det med antall i den aldersgruppen befolkningen generelt. Men i følge din logikk, så blir jo det «helt feil».

  Jeg gidder ikke å sjekke oppdateringene du har gjort. Regner med at det er ganske mange, siden kommentaren din var full av faktafeil og bortforklaringer.

 • Petter Kjørstad

  Jeg antar at «Flere ganger» logisk sett må være flere enn to, men det kan også være for eksempel seks eller sju. Hadde det vært ansett som bevist at det var snakk om flere tilfeller enn dette, ville nok uttrykk som «gjentatte ganger» eller «et stort antall ganger» ha vært brukt. For å kunne tallfeste dette, landet jeg da på FEM.
  Når noe har foregått over «flere år» (som må bety mer enn to år, men kanskje så mye som seks eller sju?), mener jeg det kan antas at det kan være snakk om ett eller flere tilfeller i hvert av disse årene, og at det totale antallet dermed kan settes til ti – for å lande på et tall.

  Dette blir selvfølgelig i stor grad spekulasjoner, men det er en stor svakhet i TV2s kartlegging at ikke dommene er klassifisert etter alvorlighet. For å kunne bearbeide et slikt materiale og få noe vettugt ut av det må dommene på én eller annen måte kategoriseres eller vektes etter hvor alvorlige overgrepene er. En mann som voldtar flere kvinner, og/eller voldtar de samme kvinnene flere ganger, har begått mer alvorlig kriminalitet enn en som «bare» har begått en voldtekt. Han har påført medmennesker og samfunnet større skade og utgjør en større risiko. Ser man utelukkende på antallet og fordelingen av gjerningspersoner, forsvinner denne dimensjonen.

  Jeg har gjennomgått alle de 55 dommene i Oslo ganske grundig (i en Excel-tabell) og også sett en del på resten av landet (399 dommer). De 18 er de jeg har klassifisert som de mest alvorlige i Oslo. De 5 jeg har klassifisert som minst alvorlige (blotting for fremmede samt en syrer som «tvangskysset» en kvinne på halsen og kinnet) omfatter for øvrig utelukkende personer med utenlandsk bakgrunn.

  Nå som jeg synes jeg har funnet en brukbar metode for å kategorisere sakene, kunne jeg tenke meg å gjøre det samme med resten av landet, men det ville ta et par arbeidsdager, og det er tid jeg ikke har. Jeg håper dessuten at TV2 gjør samme kartlegging av sakene for 2016 slik at det blir større tall å vurdere ut fra. Er det for eksempel et stabilt mønster at personer med bakgrunn fra Romania, Irak og Somalia – samt menn i Finnmark – peker seg negativt ut? Er det et mønster at Østfold og Oslo ser ut til å være spesielt hardt belastet med seksualkriminalitet utført av personer uten lovlig opphold? Den betydelige innvandrerbefolkningen i omlandet til Oslo (Drammen har f.eks. en stor andel med bakgrunn fra Pakistan og Tyrkia) er nesten totalt fraværende blant domfelte. Betyr dette at de har andre verdier og er mer lovlydige eller er det bare et tegn på at de «råtne eplene» fra Oslos omland hoper seg opp i Oslo og begår kriminaliteten der (som mye kan tyde på). Det er sannsynlig at en stor del av dem som blir dømt i Oslo, ikke er bosatt der.

  Ang. mørketall: Det antas vel at bare en av ti voldtekter anmeldes, og bare en av ti anmeldelser fører til en domfellelse. Det er tragisk. (Når det gjelder hva man kan føre statistikk på, blir det imidlertid vanskelig å si noe om beskrevne gjerningsmenn, arresterte eller tiltalte som ikke er identifisert, har fått mulighet til å forsvare seg og er domfelt.)

  Det er helt sikkert mange kvinner i familier fra ikke-vestlige land som ikke anmelder voldtekter og overgrep. Dette er også et kjent problem blant kvinner fra land som Thailand, Filippinene, Russland, Ukraina og Brasil som enten er gift med norske menn eller er i Norge på besøksvisum med sikte på å gifte seg med en norsk mann. En del nordmenn som «serieimporterer» kvinner fra slike land er å betrakte som serieovergripere. Dersom ofrene deres anmelder mishandling og overgrep, kan det imidlertid få store personlige og økonomiske konsekvenser for dem selv (ytterligere mishandling eller at de må returnere til hjemlandet), så mange tør ikke å anmelde.

  Skal vi si noe om befolkningsgruppers tilbøyelighet til å begå overgrep må vi også ta med det som gjøres utenfor Norges grenser. Norske statsborgere begår hvert år seksuelle overgrep i andre land (spesielt Thailand, Filippinene, Kambodsja, Brasil og Spania) og dømmes og fengsles der, men på dette området er det nødvendigvis også mye som ligger i mørket. Offentlig ansatte eller politikere som er på jobbreise og kjøper sex i utlandet, kommer inn under norsk lov selv om ikke sexkjøp er kriminalisert i landet de oppholder seg i (f.eks. Danmark eller Tyskland), men det er lite sannsynlig at dette blir anmeldt, og etterforskning er vanskelig. Det kan antas at noen av de nitti personene med norsk statsborgerskap som har vervet seg til IS, kan ha begått grove seksuelle overgrep i Syria eller Irak. En gråsone er andre tilfeller som etter norsk lov er kriminelt, men som ikke er kriminalisert i andre land (f.eks. sex med en femtenåring i land som har lavere seksuell lavalder enn Norge, voldtekt av ektefelle i land hvor dette ikke er kriminalisert eller sexkjøp).

  Serievoldtektsmannen Julio Kopseng (som de to siste årene er dømt for totalt 17 voldtekter, men sannsynligvis har begått langt flere) samt irakeren som nå står tiltalt for 4 voldtekter og fire voldtektsforsøk, er eksempler på at noe av det viktigste vi kan gjøre for å få ned antallet voldtekter, er å stoppe serievoldtektsmenn tidligere. Det viser seg ofte at anmeldelser som ikke fører til arrestasjon, tiltale eller domfellelse i første omgang, likevel er svært viktige på lang sikt for å få slike monstre dømt (og ev. utvist fra landet). At alle voldtekter anmeldes (så raskt som mulig for å kunne sikre bevis) er av enormt stor viktighet.

  Dette var noen tanker rundt spørsmålene dine. Takk for en god kommentar.

 • Petter Kjørstad

  Hvilke «forholdsmessige tall» er det DU vil trekke fram?

  Hvis du ikke gidder å lese det jeg skriver, blir det litt vanskelig å få en saklig debatt.

  Opphenget i overfallsvoldtekter som den antatt mest alvorlige formen for voldtekt er, som jeg har skrevet ovenfor, litt tilfeldig og kunstig.

  Når en mann bryter seg inn i et hus og voldtar en sovende kvinne, er det (i 2015-dommene) ikke beskrevet som overfallsvoldtekt. Heller ikke når en mann voldtar en kvinne som har epilepsianfall. Jeg har problemer med å se at disse voldtektene er å anse som mildere, mindre ødeleggende for offerets følelse av trygghet eller mindre traumatiske for offeret.

  Hvis du mener kommentaren min hadde faktafeil eller bortforklaringer, må du påpeke hva disse består i, ellers blir det bare løse påstander.

  Har du i det hele tatt sett på TV2s oversikt over seksualforbrytelsesdommene?

 • Tulla

  Takk for et godt svar.

 • ArveKaspersen

  Det er ingen som har sagt at den ene formen for voldtekt er mindre alvorlig enn andre.

  Men overfallsvoldtekter er det som oftest blir tåkelagt og forsøkt bortforklart, akkurat som du gjør. Se f.eks her, hvor politiet selv innrømmer det: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/oslo-politiet-toner-ned-omtale-av-overfallsvoldtekter/a/23635236/

  Har sett TV2s oversikt.

 • Eirik Ask

  Stakkars deg,knut,hva er det du ikke VIL forstå?At norge er gjennomkorrupt?Stakkars….

 • Petter Kjørstad

  Grunnen til at politiet utarbeidet mer restriktive retningslinjer, kom det fram, var at forsøket med å offentliggjøre mer informasjon om overfallsvoldtektene for å få flere tips fra publikum og bedre mulighetene til oppklaring (som til å begynne med så ut til å føre til at flere kvinner gikk til anmeldelse) etter hvert fikk den konsekvensen at FÆRRE kvinner ville anmelde overfallsvoldtekter fordi de ikke ville risikere at de ble «uthengt» på en identifiserbar måte i avisene sammen med beskrivelser av svært privat karakter (av noe svært traumatisk).

  Nå som du har sett TV2s oversikt VET du jo at dette verken blir bortforklart eller tåkelagt. Informasjon om både de pådømte sakene og de dømtes landbakgrunn er offentlig tilgjengelig.

  Overfallsvoldtekter får antakelig langt større oppmerksomhet enn f.eks. incestsaker – der det er spesielt viktig å skjerme ofre.

  Mener du overfallsvoldtekten under Kongsberg Jazzfestival i sommer ble tåkelagt eller forsøkt bortforklart? Blir saken med irakeren som er tiltalt for 4 voldtekter og like mange voldtektsforsøk, som går for retten nå, tåkelagt eller bortforklart?

 • ArveKaspersen

  Politiet sier noe annet:
  «Når media skrev om «voldtektsbølgen» opplevde politiet en økning i anmeldelser fra berusede kvinner over 30 år, som hadde vært på fest og blitt forsøkt voldtatt av ukjent gjerningsmann, ifølge rapporten. Konklusjon gjorde at Oslo-politiet utarbeidet egne retningslinjer for mediehåndtering av seksualforbrytelser.»

  Jeg kommenterer ikke enkeltsaker.

 • Petter Kjørstad

  Personer med utenlandsk bakgrunn som har norsk statsborgerskap eller gyldig opphold i Norge er INNBYGGERE I NORGE som det går an å føre statistikk på. Vi kan også vurdere om denne gruppen på forskjellige måter skiller seg positivt eller negativt ut på statistikker.

  Alle de hundretusener av personer som i løpet av et år er innom Norge (eller Oslo) som IKKE har lovlig opphold i Norge er IKKE med i denne gruppen, og har dessuten lite med norsk asyl- eller innvandringspolitikk å gjøre.

  Selv om vi hadde nektet å gi statsborgerskap eller oppholdstillatelse til personer fra andre land, ville vi fortsatt ha hatt kriminalitet utført av turister, ulovlige innvandrere og andre utlendinger i Norge – og kriminalitet utført av nordmenn i andre land (med mindre grensene var fullstendig hermetisk lukket).

  Med din måte å beregne kriminalitetsmessig overrepresentasjon på, ville faktisk overrepresentasjonen bli større dess færre personer med utenlandsk bakgrunn som har lovlig opphold i Norge.

 • Petter Kjørstad

  «Metlid viser til at Oslo politidistrikt i 2011 opplevde at mediene offentliggjorte detaljer knyttet til fornærmede, åsted og handlinger. Resultatet var ifølge politiet at noen fornærmede opplevde seg identifisert og stigmatisert.

  – Dette medførte at fornærmede valgte ikke å følge opp sin egen sak med anmeldelse eller gi nødvendige fritak for taushetsplikt for politiets videre etterforskning. Oslo politidistrikts påfølgende analyse ga et bilde av hvordan medienes formidling av politiets informasjon kan virke inn på folks følelse av utrygghet og vilje til å anmelde overgrep, framholder Metlid.»

  http://journalisten.no/2016/03/oslo-politiet-benekter-de-holder-voldtekter-hemmelig

 • ArveKaspersen

  Du kontruerer et problem som ikke finnes. Det er ikke mange turister fra de land og landbakgrunner som er overrepresentert i voldtektsstatistikkene. De som voldtar og «vises» på statistikken, kommer hit som asylanter eller flyktninger, og en god del som lykkejegere. Men ikke som turister.

  Det siste du sier stemmer, og er en del av poenget.

 • ArveKaspersen

  Takk for link og sitat.

  Men du glemte å ta med at sitatet ble etterfulgt av dette:

  «– Har du noe anslag på hvor mange det var som valgte å ikke følge opp sin egen sak?

  – Det viktigste her var ikke antallet, men at vi avdekket dette som en problematikk som vi også måtte ta hensyn til (Sitat politiinspektør Metlid).»

  Uttalelsen her viser at påstanden om at ofrene ikke fulgte opp sakene sannsynligvis bare var tankespinn, bortforklaring og tåkelegging fra plitiets side. Metlid klarer ikke å redegjøre for tallmateriale som skal understøtte deres avgjørelse om tilbakeholdelse og tåkelegging av fakta.

  Det finnes tall på det motsatte, nemlig at anmeldeslesraten gikk opp når de gikk ut i media og opplyste om faktiske forhold og statistikk.

 • Petter Kjørstad

  Jeg har ikke glemt å ta med noe, jeg ga deg tvert imot link til hele artikkelen for at du skulle kunne lese alt.

  Poenget her er at det er en avveining mellom
  – på den ene siden at politiet har et ansvar for å gi informasjon om kriminalitetsbildet til befolkningen samt at det er viktig å gi nok informasjon til at de kan få inn viktige tips.
  – på den andre siden at de skal ivareta hensyn til offeret og hindre at offer blir identifisert og føler seg uthengt – noe som påfører offeret tilleggsbelastninger og virker NEGATIVT inn på oppklaringen, samt at det i en tidlig fase kan være vanskelig å få klarlagt hva som egentlig har skjedd, og at det er viktig at ikke politiet går ut med feilaktige eller villedende opplysninger eller gir informasjon som kan bidra til å utpeke uskyldige eller forhåndsdømme noen.

  Hvis uthenging i avisene bidrar til å ødelegge livet til ett eneste offer, og er til hinder for at én gjerningsmann blir dømt, er det selvfølgelig noe politiet må ta hensyn til. I noen tilfeller er ofrene så tøffe at de står fram selv, slik som i Hemsedal-saken, og det er neppe noe politiet har noe imot, men dette tilhører sjeldenhetene.

  Politiet offentliggjør statistikk over kriminaliteten hvert år.

 • ArveKaspersen

  Det er overtydelig at politet har endret forklaring fra 17. mars til 23.mars.
  Hvorfor vet jeg ikke.

  De kommer først med en forklaring om at mediasaker skaper frykt i befolkningen, og de ikke vil ha så mye oppmerksomhet. De så samtidig en økning i antall anmeldte voldtektssaker. De sier ingenting om stigmatisering av offeret.

  Så, noen dager etterpå, endrer de forklaring. Tåkelegging og tilbakeholdelse av informasjon ble gjort av hensyn til offeret.

  Som om en generell omtale av voldtekten er det mest krenkende!? Det er, for å si det mildt, ganske respektløst overfor både ofrene og befolkningen for øvrig.

  Jeg skjønner at sistnevnte forklaring er lettere å svelge for mange, og at politiet slipper billigere unna. Men det blir likevel feil å legge skylden på voldektsofrene når politiet tilbakeholder og tåkelegger fakta.

  Politiets jobb er ikke å være politikere. De skal tjene folket, være sannferdige og sørge for lov og orden. DA kan man ikke ha et politi som tåkelegger og holder tilbake samfunnsnyttig info.

 • Petter Kjørstad

  Dommene i Oslo tingrett i 2015 viser at to kvinner ble voldtatt av totalt tre gjerningsmenn som verken hadde norsk statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Du kan ikke påstå at dette ikke er et problem eller at disse gjerningsmennene (to fra Romania og en fra India) ikke finnes.

  Rumenere og indere uten oppholdstillatelse kan være i Norge som turister, tiggere, omreisende kriminelle, deltakere på møter/messer/kongresser, «lykkejegere» eller av alle mulige andre grunner. Rumenere trenger ikke en gang visum. Inderen kan godt ha kommet hit på turistvisum. Det vet vi ikke. Vi vet bare at ingen av dem hadde lovlig oppholdstillatelse her.

  Dessuten har vi flere hundre mil med grense mot Sverige og Finland, og flere tusen mil kystlinje, så uansett asyl- og innvandringspolitikk vil ikke grensa kunne holdes helt tett. Noen ulovlige innvandrere kan komme inn, gå «under jorda» uten å bli registrert av norske myndigheter og livnære seg med kriminalitet eller ved å jobbe svart.

  Indere og rumenere har ikke sjanse til å få asyl eller bli godtatt som kvoteflyktninger. Det er teoretisk mulig at dette er noen som likevel har prøvd seg og så har stukket av fra et asylmottak, men det virker lite sannsynlig.

  Rumenere er blant dem som peker seg ut mest negativt blant de dømte gjerningsmennene både i Oslo og på landsbasis. Men disse to er altså IKKE en del av befolkningen i Norge. Hvem mener du de er overrepresentert i forhold til?

  Det finnes noen hundre utlendinger som oppholder seg ulovlig over lengre tid i Oslo. Mange av disse er sterkt kriminelt belastet. Noen av disse er asylsøkere med utvisningsvedtak som har rømt.

  Det er viktig for kriminalitetsforebyggelsen at politiet klarer å finne og uttransportere disse (og hindre dem i å komme inn igjen). Det tror jeg de aller, aller fleste nordmenn er enige om.

  Men vi skal ikke gi innvandrerbefolkningen i Norge skylda for det denne gruppen gjør (like lite som at du skal anses som kriminell bare fordi en person som bryter seg inn i huset ditt, også er nordmann). DET er poenget her, og det bør du nå snart forstå.

 • Petter Kjørstad

  Hva slags informasjon er det du mener du ikke får?
  I Kongsberg-saken ble det i alle fall gitt nok informasjon til at noen nesten umiddelbart fant fram til gjerningsstedet og brøt seg inn i huset hvor etterforskningen pågikk.
  Tjener dette folket? Tjener det offeret? Sørger det for lov og orden?

  Du virker mistenksom på grensen til det paranoide.

  Hvis det er ferdig etterforskede og pådømte saker du er opptatt av, eller statistikk, er det mer enn nok å ta av. Men du virker mer interessert i å konstruere konspirasjonsteorier om hemmeligholdelse og tåkelegging.

 • Knut Botnmark

  Jeg vet ikke hvem som det er synd i, deg Eirik eller meg. Men jeg profesjonelle internasjonale svindlere som driver med svindel på steder som finn.no. Problemer er jo at de aldri har vert eller er i Norge. Så er det en god del kirminelle bander, deriblant norske som selger tyvegods på finn.no. Det er bare det at dette ikke er noe nytt problem. Før Finn eksisterte når TV2 hadde sin bruktspalte på tekst-tv så var ble det solgt, spesielt datautstyr, der som stammet fra tyveri. Dersom du skal knytte dette til den flyktningstrømmen fra Syria i fjord høst, så må du slutte med et. Vi har hatt dette lenge, veldig lenge. Faktisk før TV2, så langt tilbake som til rubrikkannonsetiden. Og da var det ingen som snakket om at dette var flyktninger som stod bak.

 • Jenny Olsen

  Du må begynne med å lese hvem som sier hva her.
  Det er ikke dobbeltmoral å sitere fakta. Det er ALDRI dobbeltmoral å sitere fakta.
  Men la oss se på det:
  Jeg sier «det er flest polakker i norske fengsler». Er det dobbeltmoral der? Jeg sier ingenting om hvorfor det er polakker i norske fengsler, jeg sier bare at det er flest av dem. Og DET kan bevises, og da er det ingen «uthengning av etnisitet» eller noe annet.

  Så sier jeg at politimannen ikke skiller mellom «polakker i fengsel» og «flyktninger». Fremdeles ikke dobbeltmoral, om ikke betydningen av ordet har forandret seg siden sist.
  Dette er igjen fakta, både fra innspillet til mannen OG bekreftet av mannen selv i senere intervjuer.

  Ja, jeg kan være enig i at det er dobbeltmoral å være antirasist og hate enkelte folkegrupper.

  At det er «forskjell på kriminalitetsnivå basert på folkegrupper» er ingen konklusjon i min tekst i det hele tatt.
  For å gjenta meg til det kjedsommelige, «du kan ikke bruke argumentet «det er flest polakker i norske fengsler, derfor er det bevist at flykninger er kriminelle»
  Og for å forklare det enda bedre:
  «Flest polakker i fengslet» er fakta.
  «flykninger er kriminelle» kan ikke utledes av det faktum, for polakker er ikke flykninger.

 • ftw

  Jaja. Du får leve i din egen drømmeverden… «avkledd gang på gang» – det må ha vært inni ditt lille hode.

 • Petter Kjørstad

  Denne artikkelen forklarer litt mer om hva som er problemet, og hvorfor det er viktig å skille mellom innvandrerbefolkningen og personer uten lovlig opphold i Norge.

  https://www.nrk.no/norge/_-utlendinger-er-hovedproblemet-1.10938373

 • Knut Botnmark

  Jeg vet ikke om jeg hva jeg skal si til deg Erik. Men det er vell kjent at internasjonale bander bruker finn.no til svindle folk for penger. Ved å legge ut en bil eller noe dyr til en lav pris. Men detter er jo folk som sitter i sitt hjemland, og har aldre vært i Norge. Der selges også en del tyvegods via finn.no. Men det er ikke noe nytt. Det ble gjort på TV2 sin tekst-tv også. Og før det også i form av rubrikkannonser før det. Så det viet vi jo alle, som har levd en før Internett og TV2.
  Husk at dem som holder tyvene i arbeid er dem som kjøper det de selger. Og der er oftest folk som har god råd, ikke dem som har lite å rutte med. For det viser seg jo mer penger en har jo mer villig er vedkommen til å kjøpte når det som er unaturlig billig. Med andre ord ikke de du sikter til.

 • Knut Botnmark

  Har du vært i Midt-Østen, Afrika? Har du lest deg opp på hvordan landene styres? Kjenner du til hva som skjer der? Eller dette noe du bare tror. Viste du at i mage land i området du henviser til er styrt igjennom klaner/stammer. Og viste du at det å gå i mot hva Klanens/stammens overhode pålegger dem er den visse død. Så hva vet vi da om den vanlige mann og kvinne? De må lyde dem som er over dem. Så da er der ingen frihe. Og da kan du ikke dømme folket på grunnlag av hva despoter holder på med. Og alle arabere som er på flykt i arabiske land, må ut av de arabiske landene for å finne sikkerhet,, fordi i sitt nærområdet er de ikke trygge. Der har de ikke noen fremtid. Det vet vi jo alle. så da kommer di å banker på vår dør. Og dere vil jo bare jage dem ut og tilbake til krig, sult og død.

 • ArveKaspersen

  Det virker mer som at du er fanatisk opptatt av å unnskylde uheldige tåkelegginger. Kongsberg-saken handler vitterlig om noe helt annet enn det vi diskuterer her.

  Når politiet selv sier at de holder tilbake info og statistikk om voldtekter, så bør nesten du også tro på det.

  Jeg gjentar at enkeltsaker ikke er av interesse. Det er tendensen som er interessant, og da kan man ikke se på enkeltsaker. Det er veldig lett å bruke enkeltsaker som støtte for sitt syn, og det kunne like gjerne jeg ha gjort. Men jeg lar være fordi jeg vet at dette er feil måte å føre bevis og argumenter på.

 • ArveKaspersen

  Det er ingen som snakker om å gi skylda til store grupper hvor de fleste er uskyldige.

  Vi snakker om statistikk, som er en gren av matematikk som tar for seg analyse av tallfestede dataobservasjoner med den hensikt å kunne trekke konklusjoner basert på disse dataene.

  Statistikk handler ikke om å gi noen skylda, men om om fakta. Det er DET som er poenget.

  Anbefaler deg derfor om å legge fra deg dine ideologiske briller, og slutte å late som om det er «slemt» å lese statistikk.

 • ArveKaspersen

  Politimesteren snakker hovedsaklig om lommetyverier og narkotikakriminalitet.

  Men politimesteren har ikke satt seg inn i tallene fra Statistisk Sentralbyrå, verken om kriminalitet generelt eller voldtekter. Jeg siterer rett fra artikkelen:

  «Til tross for at politimesteren mener at innvandrerbefolkningen til dels dras med i dragsuget av problemene utenlandske kriminelle forårsaker, viste en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå i 2011 at innvandrere på landsbasis er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken. Det vil si at andelen fengslede, tiltalte og domfelte innvandrere er høyere enn den generelle andelen innbyggere i Norge.»

  «Blant annet viste et dypdykk i voldtektsstatistikken at innvandrere var svakt overrepresentert i saker der man hadde kjente gjerningsmenn. Samtidig begås rundt to av ti lovbrudd i Norge av personer med innvandrerbakgrunn.»

  Her ser vi igjen at statistikken viser en overrepresentasjon av innvandrere i kriminalitestatistikken generelt og i voldtektsstatistikken. Det går ikke an å benekte dette.

 • Øy vind

  Hei, Tjomlid…filternyheter.no har nå gått gjennom påstandene i Utne Pettersens kronikk, og til dels også din imøtegåelse av den. Og guess what…det aller meste stemmer ;)
  http://filternyheter.no/politi-kronikk-om-innvanding-gaar-viralt-vi-sjekket-faktaene/

 • Eirik Ask

  Du aner ikke hva du snakker om.kan du ikke sjekke opp hos elkjøp eller lefdal som utnytter nordmenns naivitet?
  Istedenfor å mislike de som har litt penger i banken!Har jobba med dette i 20 år nå,så EG vet hva NAV holder på med…..

 • Knut Botnmark

  Nå hva mener du at Flyktningen stjeler fra kjeden, eller at det kejdene som utnytter folks naivitet? At kjedene kjøper til spottpris og selge med store fortjenester, hva har dette med denne debatten å gjøre? De som står bak dem er jo ikke flyktninger.

  Jeg missliker ikke de rike, men det jeg sa var at de utnytter hver en sjanse til å spre litt penger, selv om du kjøper tyvegods, elle smuglervarer.

  Og hva NAV driver holder på med det har vi jo god oversikt over. Betaler uføretrygd til dem som er uføre. Og blir jo vurdert hvert 5 år. Betaler ut pensjon til pensjonerer. Men det er vel ikke noe skummelt med det?

  Betaler arbeidsledighetstrygd til dem som er permittert eller har mistet jobben. De må jo være aktive arbeidssøkere. Det burde heller ikke være noe problem?

  Og sosialhjelp til dem som trenger det. Mange av dem er jo unge norsk, etnisk norske. Husker du utrykket NAVE? Det var jo nettopp etniske norske som drev med det. Ikke flyktninger.

  Og når det gjelder seksuell kriminalitet så er det jo rikelig fordelt utover de alle land. Norske, etnisk norske, menn drar jo til Thailand for å ha sex der. Mange etniske norske menn sitter jo hjemme og har kontakt med unge jenter, under falsk navn, og prøver jo å få dem til å posere naken og beføle seg.

  Skal jeg fortsette? eller vet du bedre enn alle andre? Bare en liten ting til slutt: Alle de tyveriene som jeg har blitt utsatt for har blir gjort av
  norske, etniske norske. Og at alle undersøkelser som er gjort om
  butikktyverier, så stjeler de ansatte mest.

 • Eirik Ask

  Spør elkjøp hvor mange tyverier de har I avfallet sitt,så kanskje det demre. …har du høy utdannelse?

  19. aug. 2016 16:56 skrev «Disqus» :

 • Andre Olesen

  Det er ikke noe problem å finne frem til disse avkledningene av Tjomlid.
  Det tar litt tid, men ikke noe problem.

 • Knut Botnmark

  Jeg har sett dem som gjør det, for det meste har jeg sett polakker som jobber i her til lands. De ser om der er noe som kan brukes, og som er bedre en det mange norske arbeidsgivere gir dem. Har også snakket med dem. Som en som reiser rundt på anlegg å setter ut akser slik at de kan gjøre jobben dere. Det er jo ting som skal kastet. For det er ikke så lett for en flyktning uten bil å kunne ta med seg en komfyr eller lignende.
  Og når på avfallsplasser er dette også et stort problem. Da ofte av nordmenn som kommer med biler med hengere. Dette er jo et resultat av vårt overflodsamfunn. Vi kaster jo ting som forsatt er fullstendig brukbart. Da hadde det vell vært bedre å sørge for at noen kan få den en ikke lenger vil bruke. Slik jeg gjorde med en en sovesofa, som jeg gav til en kinesisk familie, vi kjente, som trengte en. Har du ikke annet å trekke frem så har du ikke mye å komme med.

 • ftw

  Jada. Helt sikkert…

 • Her påstår du at det er rasisme å beskrive virkeligheten. Slik er det ikke her i landet.
  Det som er min ekte virkelighet og det jeg vil kalle for den ekte virkeligheten er en stor og omfattende og kompleks virkelighet med mange fakta og helst alle fakta og med åpenhet og debatt og slik at saker og problemer belyses fra ulik ståsteder.
  Et lite utvalg av statistikk og noen få vurderinger fra noen få er ikke og blir ikke virkeligheten. Den norske virkeligheten er ikke bare Haugesund eller Moss eller Arendal eller et snevert utvalg av noen få statistikker.
  Den ekte virkeligheten er stor og kompleks.
  Jeg legger vekt på å komme med løsninger. Derfor har jeg en hobby-hjemmeside til det. Noen dager i rekkefølge nå var det null interesse for min voksende samling av løsninger.
  Skravling og tomprat og tåkepreik og korte meldinger og korte kommentarer som blir et slags kaos er det helt sikkert stor interesse for ennå.

 • Jeg kan ikke se at du har noe grunnlag for din konklusjon her. Det er feil å sensurere bort meninger og vurderinger fra ett eller flere ståsteder. Innsnevring og ensretting og sensurisme er feil. Det er også feil å forsøke å sensurere bort nynorsk.
  I min virkelighet kommer også dine kommentarer med som elementer av og i den norske virkeligheten.
  Hvem jeg kaller sensurister og hva jeg kaller for sensurismen kan du og andre lese om på min hobby-hjemmeside. I kommentarfelt er det ikke plass til nok omfattende begrunnelser og forklaringer og vurderinger og begrunnelser.
  Det er fint at G Tjomlid har sitt helt uavhengige nettsted her. Jeg er også helt uavhengig selv om jeg er på kunnskapssiden. Smiske for andre vil jeg ikke.

 • Det beste er å finne og å lete etter løsninger. I kommentarfelt er det for lite plass til omfattende vurderinger og begrunnelser.
  Dess verre tror jeg at det er veldig få mennesker og velgere som gidder og mestrer å tenke på noe så seriøst som velbegrunnede løsninger med forklaringer og vurderinger og mange ord.
  Jeg kommer med mange løsninger for skolen og grunnskolen og for næringslivet. Når jeg skriver om rovdyrpolitikken, kommer mine vurderinger der i en helhet og blir og er en del av beredskapspolitikken og nærings-politikken.
  Virkeligheten er kompleks.
  Løsningene må i virkeligheten ha komplekse analyser og komplekse forklaringer og omfattende begrunnelser.

 • Som ventet kommer nå flere nyanser og meninger og vurderinger og fra en som heter Finn Abrahamsen.
  Jeg skal se på alt fra alle flere ganger.

 • Macardit

  Jeg har nok vært atskillig mer i Midt-Østen og Afrika enn deg i alle fall; jeg sitter faktisk i svarteste (på mange måter) Afrika nå.

  Kom ned hit selv så får du fort se at den store majoritet er gjennomkorrupte, late, helt enormt løgnaktige og ekstremt egoistiske.

  Så nei, det er ikke noen få på toppen som undertrykker den store, stakkars massen; det er sammen de kjører landene sine i grøfta før de legger ut på lykkeferden til Vesten for å få alt gratis.

  Hvis de er så enormt oppegående som du og Tjomlid påstår, hvorfor koster de da Norge i snitt mange millioner hver?

  Og hva araberne angår; det er ikke lange spaserturen fra Syria og Irak til Saudi-Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Egypt; så hvorfor drar de ikke dit egentlig? Der er det fred og de kan gå rett inn på arbeidsmarkedet med tilnærmet likt språk og kultur.

  Nettopp, fordi de vil heller til det fæle Vesten der de får alt gratis av naive mennesker som deg.

 • Knut Botnmark

  Si meg hva som skaper korrupsjon? hvem lider på grunn av det? hvem har råd til å betale under bordet? Der det en vanlige mann i gata? Jeg er bodd i Kina. Ett land hvor korrupsjonen er stor. Men ikke blant dem jeg omgåes med der. Ikke den vanlige mann, han har ikke råd. Men det øver laget i samfunnet. der er der korrupsjonen er stor. Det er de som tjener på det. Dersom du er så dom og tror at en dem som sliter med å få nok mat på bordet hver dag. er korrupte, da er du dummere en jeg trodde. Nei det er de som har klart å skaffe seg nok makt til å gjøre et. Og hvem som sørger for å opprettholde dem, Er dem som er villing til å betale under bordet for å få ting gjort litt fortere. Og der er som regel dem som har råd, Vi snakker for det meste utlendinger. DVS europeere og amerikanere. Slike som deg. Har du betalte under bordet for å få ting gjort litt fortere? Da er det du også en del av korrupsjonene der. Og er det rart at de vil til vesten slik at de kan komme seg vekk fra undertrykkese og den korrupsjonen som vestlige besøkende støtter opp om

  En annen ting er at i mange av dem landene som du snakke om er et veldig sterk disiplin innen stammene. Det vil si at en som er laft nede må gjøre en som de lenger oppe organisasjonen bestemmer. Det gjelder også hva de skal si eller mene, For mange er det å underordne seg å leve eller å bli støtt ut og dø. Men det er styrt ovenfra. Og der er folk som sitter øverst som står for det, og styrer korreksjonen. Dette hadde du vist derom du hadde satt deg inn i hvordan de samfunnene fungere, du viser til.

 • Andre Olesen
 • tonicandgin

  Også Tjomli er upresis; at kriminaliteten i et politidistrikt har gått ned, betyr jo ikke nødvendigvis at det er færre utlendinger/innvandrere som har begått lovbrudd. Det kan f.eks være atkriminaliteten blant etniuske nordmenn har redusert totaltallet – til tross for en mulig økning blant innvandrere/utlendinger. Det er nok så at Utne-Pettersen kan besksyldes for å ikke har levert fullstendig grunnlag forvurderinger, men det er tross alt ikke en vitenskapelig utredniung han har presentert, men en oppfatning og erfaring basert på hans arbeide midt i problemområdet.

 • tonicandgin

  En ganske typisk logikkfeil hos Botnmark; At det finnes overgripere og mobbere i Norge er det ingen som benekter. Poenget er at i forhold til mengden av grupper er utlendinger overrepresentert i nesten alle kategorier (håper du forstår hva «overrepresentert» betyr).

 • tonicandgin

  Kan man ikke bedømme landet etter hvordan det styres? Det var et usedvanlig tåpelig utsagn. Hvis man vurderer landet hva skal man da vurdere det etter? Det er noe annet hvis man skal vurdere et folks lynne, vennlighet e.l., noe som er nesten umulig å gjøre vitenskapelig/statistisk. Det blir privat synsing.

 • Skepsist

  At han tror du er ungdom er ikke spesielt rart slik du fremstår. Du bør slutte å bruke begreper som «forskning» og «bevis» når det er åpenbart at du ikke skjønner betydningen av dem.

 • ftw

  Du har ikke helt skjønt hva en debatt betyr har du vel? Det der er ikke «avkledning».

 • Eirik Ask

  Før du får satt deg bedre inn i saker og ting,er det uinteressant å prate med analfabeter!Bedre med noe gjenbruk,enn lovlig gjenbruk?Bedre hvis alt bosset vårt ble sendt til de fattige i afrika?Ikke rart vi norske blir sett på so molboere……

  19. aug. 2016 20:26 skrev «Disqus» :

 • Eirik Ask

  afrikanerene eksporter «lovlig»,og containerene blir sjelden sjekka!Kanskje pga. vår herlige omsorg…….Det er strengt forbudt å sende avfall gjennom EU,og i afrika går det meste i bekken etter bruk!Men noe blir stoppet og returnert,på den norske statens regning selvsagt!Så holdes den PK korrekte samvittigheten på plass,og i bakgrunnen står Elkjøp og ler…..

 • Knut Botnmark

  Har det rabler totalt for deg nå?

 • Knut Botnmark

  Mange reiser til et land og bor på hoteller. Blir vist rundet av guider. Og har liten eller ingen kontakt med vanlige folk. De gangene jeg har vært i Kina har jeg bodd privat. vært blant normale kinesere. Jeg har møtt de uoffisielle Kina. Ikke det offisielle som normale turister gjør. Ja min opplevelse er min personlige. Men den sier mer om hvordan kineserne har det enn den som en turist har. For jeg har sove og spist i normale kinesiske hjem. Jeg har opplevd hvordan de sørger, hvordan de feirer store dager. Hvordan de minnes sine døde. Hva de gjør når de gleder seg. Jeg har fått et innblikk bak fasende, som turistene ikke for se. Derfor er min personlige opplevelse mer sann enn dem som står på utsiden å ser på den. Og det har lært meg at en ikke kan bedømme folket i et land ut fra dem som styrer og eliten. For under dem er der folk som deg og meg. Både på ondt og godt. Forskjellen er mindre enn du aner. Derfor betyr måten vi tar i mot dem mye, om de skal bli integrert eller ikke. Og al den netthetsen som vil skyte den over til kriminalitet. Det skjer jo også med nordmenn når de føler seg satt utenfor.

 • Knut Botnmark

  Det henvises ofte til voldtektsdømte. 306 av 398 voldtektsdømte er nordmenn. av de 92 ikke nordmenn er mange norsk statsborger, men har et annet opprinnelsesland. Vi vet at der det er etniske norske så stilles det spørsmål om hvordan kvinnen var kledd. Om hun var beruset, osv. Saken dømmes av Norske menn/kvinner som viser seg å ofte mene at hun var ikke tekkelig nok kledd, eller oppførselen henne kan også ikke ha våre tekkelig nok. Dermed blir den påtalte frikjent. Men hvordan er dette når en den påtalte er en araber, afrikaner. asiat. osv. Blir det da kvinnen satt under lupen, som når det gjelder etniske norske, eller blir de behandlet på en annen måte. Skal de holde seg mye mer på matta når de ser på damer enn det etniske norske tenger å gjøre. Med de holdningen som jeg her er hørt så tror jeg nettopp det er tilfelle. Vi setter krav til dem som vi selv ikke vil overhode.Da tviler jeg på om statistikken virkelig er reell. På grunn av våre holdninger.

  Jeg fikk stjålet bilen min for noen år siden Bilen ble funnet med tydelige spor etter tyven. Men har ble frikjent. det var ikke han som hadde stjålet den, hevdet han, han hadde bare kjørt den. Fyren ble frikjent. Hadde han blitt det vist an var flyktningen? Jeg betviler det.

  Dette burde si nok.

 • Zazor

  Og her har vi noen eksempler fra litt rundt om kring i nærheten::

  https://www.frieord.no/

 • Også som ventet. Nettavisen kommer med seriøse bidrag og fakta og linker og nyanser. Søkeord : Nettavisen mener at det er et komplisert bilde

  altså knyttet til kriminalitet på tvers av landegrensene i Europa – og dermed vel så relevant i diskusjonen om EØS-avtalen og fri flyt av 525 millioner mennesker

  Søkeord slutt.

  Som ventet kom det flere nyanser og fakta og elementer av helheten.

 • Det kom mange flyktninger og asylsøkere på kort tid.
  Da er det veldig tidlig nå og allerede nå å finne ut hvordan dette fungerer angående kriminalitet.
  Nettavisen har en del om dette. Søkeord :

  Asylsøkere og personer uten lovlig opphold står for rundt hver femtiende siktelse for lovbrudd i Norge.

  Antall siktelser mot utlendinger for lovbrudd i Norge er doblet på ti år

  Søkeord slutt.
  NTB har kopirett på selve meldingen, men jeg regner med at det er lov til å sitere så mye at lesere her kan finne meldingen.

 • tonicandgin

  At DU betviler det? Hva slags resonnement er det?

 • Knut Botnmark

  På grunn av slike som deg. For du er jo det sterkeste bevise på nettopp det.

 • Axel
 • Axel
 • Knut Botnmark

  Du glemte den største gruppen: ektefelle/sambuer.

  I dag morgen meldte NRK nyhetene og distriktnyhetene fra Rogaland at det har vært en kraftig økning av vold i hjemmene etter at oljekrisen kom. PÅ rognlandsendingene i dag hadde de en diskusjon om dette. For vi snakket ikke om vold på asylmottak, men i norske etniske hjem. En psykolog som jobber med vold i hjem sa følgende: Mange med som mister jobben sin blir frustrert og sinte. Mange lar dette sinnet og frustrasjon bygge seg opp. Og det blir som en trykk-koker, som til slutt eksploderer. og dette går ut over familien.

  Så nå må vi rase mot dem som har mistet jobben. De er blitt en trussel, ikke sant, dere som snakker om sakker om trusselen fra flyktningene. For er det ikke det samme som skjer for etniske norske og som for flyktningene fra andre land. De blir sittende uten å ha noe å gjøre. Kan ikke skaffe penger til sin familie. Får ikke arbeide. Da vil det for mange koke over til slutt, Det være seg arbeidsløs etnisk norsk eller innvandrer. Dermed så er også veien til kriminaliteten også blir mye kortere,

  Husk det gamle ordtaket: LEDIGGANG ER ROTEN TIL ALT ONDT. Dette gjelder oss alle ikke bare flyktninger og innvandrere, men like mye oss etnisk norske.

 • Hallgeir Ludolfsen

  Så for å oppsummere: Tjomid er misfornøyd med politimannens anekdoter, faktaene er ikke bra nok fordi man ikke vet absolutt alt (fordi Tjomlids likemenn prøver å dekke over dem), og Tjomlid mener politimannen har en skjult agenda mot innvandrere og bevisst prøver å villede folk. Jaja Tjomlid, ihvertfall fint å vite at du er på beina igjen etter sammenstøtet du hadde med Rolness da.

 • Peder Olsen

  I alle dager, da. Hvem passer ikke ekstra godt på lommeboka si i østblokkland eller i Sør-Europa? Alle vet at det er stor risiko for å møte lommetyver der. Sett nå at Norges befolkning ble flyttet til Spania, og spanjolene til Norge. Ville du da blitt overrasket over at Norge nå har like stor andel lommetyverier som Spania hadde? Mens i Spania har andelen sunket til norsk nivå. Takket være at det nå bor nordmenn der, selvfølgelig.

  Nesten alle land i verden har mer kriminalitet enn Norge. Innvandring vil derfor føre med seg høyere kriminalitet, hvis det er et representativt utvalg som utvandrer fra andre land. Det er det gjerne ikke, faktisk er det en slagside mot de som er overrepresentert i kriminaliteten også i hjemlandet.

  Hva så? Skal vi la være å hjelpe mennesker i nød fordi de stjeler, svindler og voldtar? Selvfølgelig ikke. Vi hjelper ikke andre fordi de er snille, men fordi vi er snille.

  Men det er en kostnad ved å hjelpe som vi må ta med i regnestykket. Innvandring er ikke bare av det gode, med økt mangfold og positive bidrag fra andre kulturer. Det gir også høyere kriminalitet og misbruk av velferdsordninger tilpasset vår kultur og sinnelag. En høy andel innvandring vil måtte medføre endringer i velferdsstaten. Det er en kostnad politikerne må være åpne om, og våge å diskutere.

 • Know2Much

  Tjomlid ligner mer og mer på komiske Ali. Trodde virkelig du var en mann som satt fakta høyere?
  Snakk om å bruke fri fantasi og cherrypicking for å hevde sin forutinntatt holdning!
  Tenk om du heller hadde gått inn i tallmateriale og prøvd å finne ut hvorfor det er slik. Hva er grunnen til at utenlandske navn er overrepresentert. Er det samme mønster over hele landet? hvor kommer de fra? hva blir de dømt for? hvor i landet befinner de seg? hvilken generasjon innvandrer snakker vi om? hvilken utdannelse har de? Er mønsteret likt som i andre land? har andre land satt i verk tiltak som har fungert?.
  + en rekke andre spørsmål jeg gjerne skulle fått besvart, da kunne vi jobbet med kjernen til problemet.
  Holdningene dine Tjomlid er etter min mening kun med på å tåkelegge og bortforklare.

 • ArveKaspersen

  Når det gjelder overfallsvoldtekter, så utføres dette sjelden av ektefelle/samboer. Det utføres av en som ikke kjenner offeret.

  Artikkelen siterer påstander om at vold i hjemmene i Rogaland har økt etter oljekrisen. Men det er lov å snakke om dette, ikke sant? Det er ingen som bortforklarer eller skjuler informasjon om det.

  Det er for øvrig noe helt annet med vold i hjemmet enn å overfalle ukjente på gata og voldta dem på det groveste. Sistnevnte er en forseelse hvor det er en overrepresentasjon av gjerningsmenn som er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

  Skal det ikke være lov å snakke om overfallsvoldtekter som har økt i takt med ikke-vestlig innvandring på samme måte som økning av vold i hjemmene i Rogaland etter oljekrisen? i Rogaland snakker man om problemet og setter de inn tiltak for å hjelpe denne gruppen. Men det samme kan ikke gjøres med gruppen ikke-vestlige innvandrere, for da er man islamofob og rasist.

 • Johan Slåttavik

  Nei nei nei. Kildekritikk krever også begrunnelse. Eksempelvis her å oppgi hvorfor det er grunn til å mistro norske politiledere. I denne saken er politilederen en såkalt ekspertkilde som uttaler seg.

  Å mistro denne politilederen til fordel for bloggeren Gunnar Tjomlid og andre er omtrent som å mistro en norsk overlege i forhold til en alternativbehandler.

 • Her nekter du å se hva teksten og ytringen til G Tjomli over her er for noe. Det er etter min mening en analyse av en tidligere ytring fra en annen, og det er et svar på en meningsytring fra en som er tilsatt politiet.
  I Nettavisen kom det nå nok en ytring og flere elementer av helheten.
  Det dreier seg ikke om klovnerier og klovner i noen tilfeller.
  Dette er helt normal debatt, og nyanser og elementer i saken og helheten kommer fram litt etter litt med bidrag fra flere..
  G Tjomlid bidrar fint med en egen helt selvstendig hjemmeside eller hobby-hjemmeside.

  Alle kan se alt jeg skriver på min full profil, og det er link til min hobby-hjemmeside. Jeg vil her oppfordre leserne her til å lage sin egen hobby-hjemmeside.

 • Var det meste sagt for 10 dager siden?
  Nå i dag ser det ikke slik ut for meg.

 • Statistikker er presise.
  Tolkinger av statistikker og synsingen kan bli helt over i kaos.
  Politiet og Kriminalomsorgen skal og bør ha korrekte tall angående saker og lovbrudd og anmeldelser og personer og dømte og innsatte.

 • Anonymfyr69

  6 var identifisert, hvordan kan du da vite nasjonaliteten/bakgrunnen til alle 38?? Er du synsk kanskje? :D

 • EllingKristoffersen

  Ikke bare sliter du med prosentregning, men du evner heller ikke lese et helt avsnitt med tekst for å lese hva belegget for påstanden er?

  Kan du i det hele tatt gi meg en eneste god grunn til at det har noen som helst verdi i debattere statistikk med en person som hverken kan å lese ei heller elementær matematikk?

 • Andre Olesen

  Og at han får støtte av en forsker har selvsagt ikke noe med saken å gjøre.

 • ftw

  Nei.

 • Kebabtekniker

  Nå har danske forskere bevist at barn med ikkevestlige foreldre ligger flere år etter danske barn i utviklingen av bla empati.
  Forklaringen på at ikkevestlige innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikkene er altså genetisk.
  https://www.information.dk/indland/2016/08/rapport-ikkevestlige-boern-mindre-empatiske-danske

 • Andre Olesen

  :-)

 • ftw

  Du må nemlig lese forskerens spørsmål med en helt spesiell bias for å få det til å bli et forsvar av Rolness.

 • Macardit

  At du sammenligner Kina og Afrika viser bare at du ikke vet hva du snakker om. Igjen.

  Selv føler jeg den afrikanske kulturen på kroppen hver dag, hele dagen. Det er en destruktiv kultur basert på å lyve, stjele og svindle seg gjennom livet.

  Er det offentlige ansatte så gjør de alt i sin makt for å sabotere eget og andres arbeid for å presse folk til å gi dem penger for å slutte å sabotere. Jeg har ikke tall på hvor mange timer jeg har stått og kranglet med trafikkpolitiet som prøver å stoppe meg flere ganger om dagen for å prøve å presse meg for penger.

  Er det næringslivsansatte så gjør de alt i sin makt for å svindle meg. Det man sliter med å bli vant til i Afrika er all løgnen. Folk lyver hele tiden, og også om dagligdagse ting som ikke betyr noe som helst. En av favorittløgnene er dødsfall i familien; da koser de seg for da kan de juge på seg noen fridager. At det kommer for en dag senere at moren/faren/broren/søsteren lever i beste velgående bryr de seg ikke om i det hele tatt. Jeg tviler på at ordet ‘skam’ finnes på et eneste afrikansk språk, bortsett fra i en eventuell fremmedordbok.

  Men dette evner selvfølgelig ikke du (eller Tjomlid) å forstå; du er så ekstrem at du til og med prøver å skylde den afrikanske korrupsjonen på meg og de stakkars andre vestlige som sliter med afrikanerne hver bidige dag.

  Ti stykker sitter og gjør en halv manns jobb fordi de er så ekstremt late.

  Bilbrenning i Sverige kommer av kulturen til de som gjør det; scener som det ser man i Midt-Østen, Afrika og de dårlige delene av Asia hver dag. At du selvfølgelig skylder det på svenskene sier mer om deg enn noe annet; du er som en billigere utgave av Tjomlid ved at du i alle fall ikke bruker en million ord på å demonstrere naiviteten din.

  Her kan du møte de ‘menneskene’ som er på vei over Middelhavet til deg akkurat nå:

  http://abcnews.go.com/International/wireStory/rampaging-south-sudan-troops-raped-foreigners-killed-local-41392028

  Og her kan du kose deg med de siste få dagers berikelse:

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/stor-oversikt-minst-89-bilbranner-i-malmoe-i-sommer/a/23769425/

  http://www.nettavisen.no/nyheter/her-er-tallene-pa-utlendinger-og-kriminalitet/3423252224.html

  http://www.dagbladet.no/nyheter/serievoldtektstiltalt-om-hvorfor-han-har-overfalt-kvinner—jeg-trengte-kjaerlighet-men-gikk-feil-fram/60614440

  http://www.dagbladet.no/kultur/atte-nye-anmeldelser-av-seksuelle-overgrep-pa-ungdomsfestival-i-sverige/60665159

  http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/tiltalte-i-oslo-tingrett-en-tilfeldig-uke-35-tiltalte-8-norske-eller-nordiske-navn/3423253287.html

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/yuusuf-8-ble-drept-i-mistenkt-hevnangrep-i-goteborg/a/23773415/

  http://ekstrabladet.dk/112/louise-sporede-sin-stjaalne-iphone-til-asylcenter/6253202

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4618999.ece

  http://www.dagbladet.no/nyheter/therese-25-er-ute-og-gar-tur-da-hun-moter-to-morke-skikkelser-pa-stien-sa-skjonner-hun-at-noe-er-galt/61104625

  http://www.lararnasnyheter.se/mivida/2016/08/26/okej-konsuppdelat-religiosa-skal#.V8FOsV-40K4.twitter

  http://www.dagbladet.no/nyheter/38-arig-mann-tiltalt-for-to-grove-gruppevoldtekter-i-2004/61119938

  Fint om du kan forklare hvorfor denne innvandringen er verdt det, og – igjen – hvorfor disse hardtarbeidende geniene dine koster Norge flere millioner i snitt.

 • Andre Olesen

  Skjønner :-)

 • Kristoffer Berg

  Alt som er skrevet og hevdet om innvandrere, muslimer, utlendinger etc. som IKKE går Tjomslids vei, er «unyansert» og feil,- ALLTID.
  Og så vrir og vrenger han på statistikker, helt til de passer inn i hans rosenrøde bilde av hans «virkelighet», og den er rimelig forvrengt.
  Folk flest synes du er fullstendig blåst i huet, Tjomsen, og jeg er helt enig. Som klovn er du under snittet, som meningsytrer er du alt for forutinntatt, men du kunne kanskje blitt en god pølseselger?

 • Knut Botnmark

  I dag på dagsrevyen snakte de om protestere da mot at funksjonærer stjal av maten som kom fra FM.

  jeg vet hvilket nivå du snakker om. Jeg vet bare at I Kina så har du to hovedtyper av mennesker, dem som bare tenker på seg selv og dem som bryr som om sine medmennesker. Akkurat som vi har alle andre steder, deriblant også i Norge i Kina i Afrika, i Amerika og så videre. Når en diktatorisk leder lar sine håndplukkede folk ha alle posisjoner i samfunnet, så blir det et korrupt byråkrati. Men vanlige folk ervikke å være det. Når jeg besøker et land og bor blant vanlige folk, ikke blant overklassen. Da og ikke før lærer du hvordan folket er. En jeg kjente, som jobbet blant vanlige folk i Afrika, sa akkurat det samme. Problemet han slet med var ikke blant dem, men blant overklassen, som så ned på vanlige folk.
  Akkurat som du ser ned på alle andre enn dine egne.

  Forsten så var den en etnisk norsk som snå har drept sin kone og sitt barn, Hun var ikke norsk. Et krisesenter hadde varslet politiet om at ektemannen hennes var voldelig mot henne, uten å gjøre neo. Og det viser seg at 7 av 10 som søker om hjelp har blitt utsatt for vold i hjemmet flere ganger før de ber om hjelp.

  Jeg vet at voldelige etniske Nordmenn drar til utlandet for å finne seg en ung kone som de kan herse med. De sier jo at dersom du flytter må du dra hjem. Enkelt taktikk for å holde sin kone som slave i hjemmet sitt. Jeg påstår ikke at dette gjelder alle, men at de finnes. Mange av dem kommer aldri i politiets søkelys.

 • Å påstå at andre er en klovn er helt cirkus-usaklig slik du gjør det i din kommentar her.
  Folk flest?
  Alt?
  Alltid?
  Hvorfor skriver du ikke like godt i all evighet og dobbelt så langt og lenge som det og mye oftere enn absolutt alltid?

 • Kristoffer Berg

  Han ansees som en komplett idiot blant mine kolleger, venner, bekjente,og familie, og mine venners venner, kollegaer osv. Så selv om du har funnet deg en å være våpendrager for, bør du nok være forberedt på å møte mye motstand.
  Selv minner du om en eierløs hund som endelig har funnet en eier som aksepterer den, og kaster en matbit til i ny og ne.

 • Du glemte å legge til alle som står oppført i Folkeregisteret. Jeg smisker ikke for noen her.
  En som har sin egen hobby-hjemmeside slik som her må nødvendigvis ha en normal IQ og evne til å forstå en del.
  Jeg skal nå se om du har din egen hobby-hjemmeside.
  Har alle vennene dine det?
  Hva mener du med motstand?
  Betyr motstand fra deg at du kaller andre klovn eller bruker i-ordet eller sammenligner andre med dyr eller med hunder?

 • Kristoffer Berg

  Stakkars deg, du innser ikke at du er en patetisk liten sjel, som skriver latterlige innlegg som folk bare ler av. Og nå prøver du å gjøre deg til venns med Tjomlid, en av Norges største idioter av ubetydeligheter. Dere utgjør et perfekt par, like hjernedøde begge to.
  Værsågod :-B

 • Å ha sin egen uavhengige hobby-hjemmeside er et bevis på kunnskaper og bra IQ og selvstendighet og fri tankegang og evne og vilje til å støtte frihet og ytringsfrihet i praksis og med aktiv handling.

 • Genetiske kriminalstatistikker eksisterer ikke.

 • Lars André

  Ville bare spytte inn at jeg kjenner to stk som nylig har blitt voldtatt, begge gjerningsmenn fra Afrika.
  Tilfeldig? Begge tilfeller anmeldt, ene henlagt den andre under etterforskning.
  Den statistikken holder for meg foreløpig, 100% av de jeg kjenner som har blitt voldtatt.
  Kall det hva du kalle vil, man får kanskje et annet syn på det når det skjer med noen man kjenner og det man har hørt i media stemmer 100%..

 • Kristoffer Berg

  He he, jeg sysler nok med litt mere avanserte og ressurskrevende saker enn en «hobby-hjemmeside»…
  Tror det er liten vits å forklare det for deg, da du neppe ville forstå halvparten av terminologien innenfor de tingene jeg sysler med.
  Men fortsett du med ditt, det viktigste er at det gir deg noe, uavhengig av hva andre måtte mene.
  Men å «tilbe» Tjomlid som en «høyerestående» skikkelse pga. sin «hobby-hjemmeside», blir lavmål for meg, da den fyren for meg (og svært mange andre) fremstår som en klovn.

 • Jeg gjør deg oppmerksom på at hånlatter her eller nervøs latter her ikke er avansert og ikke en avansert terminologi.
  Du formulerte deg hånende og primitivt og usaklig på denne måten, sitat : He he, jeg sysler nok med litt mere avanserte og ressurskrevende saker enn en «hobby-hjemmeside»…
  Sitat slutt.
  Hånlatter eller nervøs latter her er feil og usaklig.
  Akkurat her er det meninger og argumenter og saklighet her som har betydning her. Her er her.
  Her er jeg deltaker her samme hva jeg ellers driver med og samme hva min kompetanse og spisskompetanse er på noe annet.
  Jeg legger godviljen til og tolker din latter som nervøsitet.

 • Kristoffer Berg

  Ja, så sier vi det.
  Jeg har nok glemt å ta nervetablettene mine i det siste, derfor min nervøse latter. Men takk for psykoanalysen :)

 • Så har vi det slik.

 • Kebabtekniker

  Gidder ikke diskutere med troll

 • Macardit

  Rimelig usammenhengende innlegg, men jeg kan se at du lider av Tjomlidsyken; alle ikke-vestlige er bra mens vestlige, gjerne med nordmenn og amerikanere i spissen, er noen fælinger.

  Dessverre stemmer dette kun i din og Tjomlids fantasiverden. Jeg har bodd i Afrika i over tre år og majoriteten av afrikanerne er late, ekstremt uærlige egoister.

  Du kan bare komme ned og bo i Juba en liten stund så du kan føle det på kroppen selv.

  Du beveger deg jaggu på tynn is når du drar inn dette partnerdrapet, for igjen så er det favorittene dine, ikke-vestlige innvandrere, som er overrepresentert i partnerdrap og drap generelt.

  Og siden du så dumdristig nevnte krisesenter:

  http://www.aftenposten.no/norge/To-av-tre-pa-krisesenter-er-innvandrere-81264b.html

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/04/27/195213103/barn-av-innvandrere-dominerer-pa-krisesentrene

  Ikke svarte du på spørsmålene heller:

  1. Forklar hvorfor denne innvandringen er verdt de ekstra drap, voldtekter, overfall etc etc etc + abnorme økonomiske kostnader den fører med seg

  2. Hvorfor koster disse hardarbeidende geniene dine mange millioner i snitt?

 • Knut Botnmark

  I Tromsø var det en nordmann som drepe sin kone og 6 års gammelt barn. De som ble drept hadde jo innvandrerbakgrunn, Det var vold fra en norsk mann. Statestikken sier ikke noe om årsaken men at de som søker hjelp har innvandringsbakgrunn. Mange av dem som det vises til kan være at volden kommer fra en norsk person i hjemmet. Det sider den ikke noe om. Siden jeg har en kone som er fra Kina, og hadde jeg slått henne og mishandlet henne slik at hun hadde søkt om å komme på et krisesenter, så hadde hun også stått i den statistikken. Men hå er jeg ikke den typen som gjør slikt. Så ro deg ned å slutt å male fanden på veggen, men tenk deg om. Så tar du og lytter til kongen tale som han holdt i dronningsparken. Da kanskje du forstår.

 • Macardit

  Du evner jo ikke å se fakta; til og med Tjomlid må hver eneste gang innrømme at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i hver eneste negative statistikk han prøver å manipulere; det vil du se hvis du orker å lese hele million-ord-innleggene hans.

  Ad nauseam; hvis du klarer å sjekke drapsstatistikken i stedet for å komme med enkelthendelser så vil du se at ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert.

  Og kongen er jo den rette til å snakke; han er tredje generasjons innvandrer selv og han og hele familien lever fremdeles på statlige overføringer, akkurat som flesteparten av de ikke-vestlige innvandrerne dine.

  Du evnet ikke å svar denne gangen heller:

  1. Forklar hvorfor denne innvandringen er verdt de ekstra drap, voldtekter, overfall etc etc etc + abnorme økonomiske kostnader den fører med seg

  2. Hvorfor koster disse hardarbeidende geniene dine mange millioner i snitt?

 • Knut Botnmark

  Vi sier jo at ledighet er roten til alt ondt. Eller hevder du at dette ikke stemmer? Tar vi dette som utgangspunkt. Så hva skjer med flyktninger som kommer til Norge. Vi pasifiserer dem. Først må de sitte å tvinne tommeltåtter i månedsvis for å vente på svar på søknaden, så må de sitte i nye måneder før de blir plassert i en kommune. Da første begynner integreringen. Vi ber jo om problemer med en slikt opplegg. Hadde vi når de kom til Norge satt dem i aktivitet med å lære norsk. Slik at de ikke blir pasifisert. Da hadde mange av problemene du viser til ikke skjedd. Så i den gard noen blir kriminelle så er det på grunn av opp denne pasifiseringen som her er nevnt.
  Så er det dem som som får avslag, da mister vedkommende all støtte. Når de ikke kan returenes, fordi hjemlandet ikke slipper dem inn igjen, så kommer de inn i en endeløs passivitet som det er umulig å komme ut av. Uten midler og uten mulighet til jobb, uten mulighet til helsehjelp osv. da er det bare en måte å tjene penger til det en trenge, blir jo igjennom kriminell virksomhet. Med andre ord en tvinger dem ut på den kriminelle løpebane. Og så kommer slike som deg. Som gjør integrering så vanskelig som mulig. Du er også med på å skape kriminalitet. Så dersom vi alle hjelper til på integreringen så hindrer vi kriminalitet. Hadde dem som ikke kan returneres fått mulighet til å jobbe eller en utdanning til de skal returenes. For vi tar jo folk hit fra utviklingsland og gir dem utdanning her i landet, hvorfor ikke gjøre det med dem som skal hjem igjen. På den måten holder vi dem i aktivitet og hindrer kriminalitet. Så slutt å anklag dem, gå heller på myndighetene for å endre politikken.

  Så klag ikke på flyktningene, men på folk som deg og myndighetene.

 • Macardit

  Ja, det var jo det jeg tenkte; ingenting er innvandrerne dines feil; det er selvsagt slike som meg og de fæle myndighetene – som gir dem alt opp i hendene og sløser bort milliarder på dem – sin feil.

  Og sånn går nå dagene i fantasiverdenen din.

  La oss i alle fall være enige om at man ikke er flyktning når man drar gjennom ti trygge land på jakt etter de beste støtteordningene; da må vi heller bruke ‘lykkejeger’, ‘migrant’ eller kanskje du liker ‘økonomisk flyktning’ bedre?

 • Jeg ba ikke deg komme med et personangrep her.
  Min kommentar gjelder fakta og sak og ikke deg som person.

 • Eirik Ask

  Idiot!

 • Etter over 700 kommentarer her har nå politimesteren satt politiinspektøren på plass og dokumentert at hans tall var villedende og feil:

  https://hnytt.no/2016/09/14/politimesteren-kledde-politiinspektoren/

 • Politimester Hans Vik (52) fra Sør-Vest politidistrikt kommer nå med viktige elementer i helheten.

  Sitat fra Nettavisen : Avisen skriver at gruppeleder for Høyre, Jarle Utne-Reitan, delte Mohns vurdering av tallene. Sitat slutt.
  Det er likevel slik at statistikk for hele 2014 og hele 2015 er ønskelig å få nå for å få helheten. Siste årstall som nevnes i pressen nå er 2013.
  Jeg må nok lete mer og se på alle opplysningene jeg kan finne.
  Kanskje tallene er med som grunnlag og slik at pressen ikke klarer å presisere dette?

  Jeg finner det merkelig hvis eller når det ikke kommer nok relevante tall fra 2014 og 2015.
  Nettavisen kan her ha rett. Jeg tittet på PDF-filen.

 • Anne Marie Breien

  Så morsomt å se dette på trykk når sannheten kommer mer og mer frem, Tjomlid er en vits når det kommer til hans ideologiske ståsted. Da forsvinner alle kilder og all fakta, all rasjonaliseres til å passe hans synspunkt .. Som en pragmatiker er det morsomt å se. Elsker å se idioter rasjonalisere sin egen dødsdom.

 • Anne Marie Breien

  Hold deg unna folk som er mørke i huden er alltid bra etter klokka slår 12.. Selv for tåper som Tjomlid. Kall det fordommer eller rasisme; så lenge det hjelper driter folk i hva idioter kaller det.

 • G Tjomlid argumenterer fint og bra for sitt syn og veldig saklig.
  Det er herlig å se så saklig måte å argumentere på.
  Jeg skal ikke kalle noen bøller eller rasister her. Dette er et kommentarfelt med veldig lite opplysninger om de enkeltmenneskene som ytrer seg litt her. Og det vil jeg ta hensyn til her.
  Hvorfor finner du det nødvendig å bruke i-ordet her?
  Å ignorere noe eller ikke bry seg om noe er etter min mening like dekkende som å skrive driter i.
  Men kanskje du ikke bryr deg om alternative formuleringer?