FriPresse.com slår atter en gang til med oppdiktede konklusjoner basert på dårlig forskning og forvrengte tolkninger av studier. La oss ta en kikk på deres siste fadese.

Skjermbilde 2013 08 22 kl 20 12 52

De starter med følgende:

En studie fra USA viste at det var korrelasjon mellom autisme, ADHD og vaksinering. Undersøkelsen så på utbredelsen av nevrologisk sykdom hos mer enn 17.000 barn i California og Oregon. Blant mer enn 9000 gutter i aldersgruppen 4-17 år fant man at vaksinerte hadde 2,5 (155 %) ganger høyere forekomst av slike sykdommer sett i forhold til de uvaksinerte. De vaksinerte guttene hadde 224 % høyere andel ADHA tilfeller og 51 % flere tilfeller av autisme.

«Studien» de henviser til ble utført i 2007 av en antivaksinegruppe startet av den tidligere Playboy-modellen Jenny McCarthy. Generation Rescue har til formål å overbevise foreldre om at vaksiner fører til autisme. Jepp, det er hele deres misjon. Allerede der bør man kanskje være litt skeptisk til hva slags resultater de vil finne i sin undersøkelse. Med en så klar agenda vet vi hva svaret vil være.

La meg gjøre et lite sidespor allerede her, fordi vaksinemotstandere er alltid så utrolig opptatt av interessekonflikter bak forskning. Det er i utgangspunktet sunt, selv om de ofte perverterer bekymringen og misforstår problemstillingen. De kan avvise den største og best gjennomførte studie om de finner at en av forskerne fem år senere holdt et foredrag for en vaksineprodusent, fordi de mener at et beviser at hele studien er verdiløs grunnet interessekonflikt. Men når de selv viser til studier, er det alltid fra kjente vaksinemotstandere som har kun ett ønske, og det er å vise at vaksiner er farlige. Så også her. De mener altså at en undersøkelse gjort av en profilert antivaksineorganisasjon er svært god og ser ingen grunn til å peke på noe interessekonflikter. Forstå det den som kan. Det er ikke så rent lite uærlig og inkonsekvent.

Men la oss fortsette. Jeg skriver «studien» i hermetegn, fordi dette er ikke en vitenskapelig studie, fagfellevurdert og publisert i noe vitenskapelig tidsskrift. Nei, det var en runde telefonintervjuer hvor foreldre ble spurt om de hadde vaksinert sine barn, og om barna hadde ADHD eller autisme. Dvel litt ved det. Man spør altså to helt ulike grupper. Den ene bestående av foreldre som ikke har vaksinert barna sine, den andre av foreldre som har vaksinert dem. Er dette to sammenlignbare grupper? Selvsagt ikke. Foreldre som aktivt velger å ikke vaksinere sine barn vil naturlig nok ha et ganske annet forhold til moderne medisin og helsevesenet, enn vaksinepositive foreldre.

Dette medfører flere store problemer. Det første er at de nok garantert vil leve ganske ulike typer liv. Motstandere av vaksiner vil normalt være mer positive til alternativ behandling og en livvsstil med mer fokus på kosthold og helse. Det betyr at det kan være en rekke faktorer som påvirker resultatet. Hva om autisme og ADHD påvirkes av maten de spiser? Hva om den påvirkes av andre medikamenter som disse også unngår, f.eks. antibiotika? Hva om de ser mindre TV, spiller mindre dataspill, og er mer i fysisk aktivitet? Problemet med slike studier er som alltid at det er vanskelig, som regel umulig, å eliminere alle variabler som kan virke inn på helsen. Vaksiner kan være en faktor som synlig skiller de to gruppene, men så kan det være flere andre faktorer som er ulike mellom de to gruppene og som like gjerne kan være årsak til helseforskjeller mellom dem.

Det er likevel liten grunn til å tro at denne type livsstilsforskjeller vil ha noen vesentlig innvirkning på ADHD og autisme. Derfor er problem nummer to vesentlig mer relevant, nemlig at folk som er mot vaksiner sannsynligvis også vil ha underdiagnostisert slike psykologiske eller nevrologiske tilstander hos barna. Hvis man i utgangspunktet er skeptisk til leger, moderne medisin og ikke minst til psykiatrien, så vil det være mindre sjanse for at de har fått barna skikkelig utredet og dermed fått satt en diagnose et eller annet sted på spekteret for ADD/ASD. Med andre ord vil et telefonintervju basert på foreldrenes egen oppfatning av hvilke diagnoser barna har, være lite fruktbart.

Et tredje problem er at vi ikke vet hvor mange som ikke svarte i det hele tatt. Foreldre som har vaksinert barna og mener at de har ADHD eller autisme, vil nok være mer interesserte i å svare på en slik undersøkelse enn andre foreldre. Ergo kan det hende at mange vaksinepositive foreldre med friske barn ikke orket å svare fordi de så på undersøkelsen som tullete, mens vaksinekritiske foreldre mer enn gjerne ønsket å bidra til undersøkelsen. En studie som undersøkte hukommelsesskjevhet relatert til MMR-vaksine og autisme fant at foreldre som hadde hørt om en slik mulig sammenheng oftere så er tidsmessig sammenheng mellom vaksinen og autismediagnosen enn andre. Ergo blir hele utvalget skjevt og tallene misvisende.

Det finnes måter å undersøke om man har spurt et representativt utvalg av befolkningen. En metode er å se på fordelingen av kjente størrelser mellom de to gruppene, f.eks. kjønn eller i dette tilfellet utbredelsen av en diagnose. Denne undersøkelsen fant tall for autisme som lå rundt 5-10 ganger høyere enn det mye større undersøkelser har funnet før. Mens vanlige aksepterte tall tilsier at ca 1 av 200 har autisme, så viste denne undersøkelsen at hele 1 av 20 har autisme. Tar man CDC sine tall fra 2006 hvor de mener at 1 av 110 har ASD (altså en diagnose et sted på autismespekteret), så er likevel GR sine tall over 5 ganger for høye. Ser man på utbredelsen av ADD/ADHD viser denne undersøkelsen også en 10 ganger høyere hyppighet enn hva som er allment akseptert fra større studier. Dette tyder på at det har vært en stor overhyppighet av svar fra foreldre som mener vaksiner har gitt barna deres helseskader, og det gjør hele datagrunnlaget ugyldig.

Flere problemer

Men dette er bare toppen av isberget hva gjelder problemer med denne undersøkelsen. En ting som er svært interessant å merke seg er at Generation Rescue (GR) har fjernet «studien» fra sine nettsider. Jepp. Den kostet visstnok 8 millioner dollar å gjennomføre, men er borte vekk fra nettsidene deres nå. Kanskje de ikke var så stolte av den likevel? Det kan ha noe å gjøre med at mens GR og Jenny McCarthy i 2007 hamret hardt på at vaksiner førte til autisme på grunn av kvikksølv i MMR-vaksinen, så har de nå myknet på dette punktet. De gir nå skylden til helt andre ingredienser i vaksinene, eller andre faktorer som gluten og kasein i maten. De har altså endret strategi og budskap etterhvert som de oppdaget at deres opprinnelige sak ikke holdt vann overhodet. Det skal vi se mer på senere. Det viktige å merke seg, er at «studien» FriPresse.com innleder artikkelen med, ikke lenger brukes av opphavspersonene selv. Det burde vel være et lite varselsignal til FriPresse.com, men sånt får de visst ikke med seg i sin iver etter å lyve til leserne.

Mens FriPresse.com sier at denne «studien» så på sammenhengen mellom vaksiner og ADHD/autisme, så er det som vanlig ikke hele sannheten. I undersøkelsen ble foreldre spurt om en hel rekke lidelser, både ADD, ADHD, Aspergers, PDD-NOS («atypisk autisme»), autisme, astma and barnediabetes. Det minner veldig om såkalt «data-mining». Hvis man undersøker mange nok variabler, vil man til slutt finne en forskjell i én av dem. Det er ikke god vitenskap.

Bloggeren på Photon in the darkness har pekt på flere problemer med undersøkelsen. Han påpeker blant annet at prevalensen av barn med atypisk autisme var høyere enn de med autisme i denne undersøkelsen. Dette er motsatt av hva man normalt finner, og motsatt av hva man forventer å finne i en befolkning. Ettersom diagnosekriteriene for autisme er strengere enn for atypisk autisme, hvor bare noen av diagnosekriteriene trenger å være oppfylt, virker det urimelig at sistnevnte skal være sjeldnere enn førstnevnte diagnose. Enda en faktor som peker i retning av at det har vært noe feil med spørsmålsstillingen i undersøkelsen. En sannsynlig årsak er at få foreldre aner hva PDD-NOS er, og dermed vil naturlig nok dette spørsmålet i undersøkelsen ende opp med få JA-svar.

Ser man på de harde data fra undersøkelsen, ser vi enda flere tegn på at de har måttet trikse litt med tallene for å finne en effekt. Tar vi tallene for autisme alene, er det nemlig ingen forskjell på vaksinerte gutter sammenlignet med uvaksinerte. Oops. For å finne denne store forskjellen som FriPresse.com fryder seg over, måtte Generation Rescue samle sammen både autisme, ADHD, atypisk autisme, ADD og Aspergers i både fullvaksinerte og delvis vaksinerte gutter, og kaller dette en 55% overhyppighet av «nevrologiske skader». I tillegg viser det seg at det var større hyppighet av slike «nevrologiske skader» hos delvis vaksinerte enn hos fullvaksinerte. Hm. Dermed forsvinner det vi kaller «dose-respons», altså at man normalt forventer større effekt jo større dose.

Ifølge denne undersøkelsen er det altså tryggere å gi barna alle vaksiner, enn bare noen få. Studien kan altså like gjerne tolkes dithen at vaksiner beskytter mot autisme, som at det fører til autisme. Det var vel ikke akkurat det budskapet GR eller FriPresse.com ønsket å gi, og dermed får vi bare servert halve historien. Den som passer deres agenda.

Et par andre problemer med dataene er at de viste en overhyppighet av barnediabetes hos uvaksinerte barn, og i tillegg en svært høy rate av autistiske barn også hos de som ikke var vaksinerte. Men dette snakker hverken GR eller FriPresse.com så høyt om. De vil jo ikke at folk skal tro at vaksiner beskytter mot diabetes, og deres hovedbudskap er jo at vaksiner gir autisme. Når de derfor selv finner høyere antall autistiske barn hos uvaksinerte barn enn det større studier før dem har funnet, så burde de kanskje være litt forsiktige med å slå så hardt på stortromma.

Med andre ord: Denne undersøkelsen kan like gjerne brukes til å si at vaksiner beskytter mot ulike helseproblemer, som at det fører til dem. Dataene er «all over the place», og man kan tolke hva man vil ut av dem ut fra hvordan man velger å gruppere og dele opp tallene. Fullstendig ubrukelig.

En grundig gjennomgang av problemene med denne telefonundersøkelsen som FriPresse.com mener er en solid studie, kan du lese hos kreftlegen David H Gorski (Orac).

En liste med gode studier

FriPresse.com fortsetter med de vanlige påstandene om at stadig flere barn får en autisme-diagnose, og at dette må skyldes vaksiner. Vel, årsaken til at stadig flere barn får autismediagnosen skyldes mest sannsynlig at vi har blitt mye flinkere og mer ivrige etter å gi slike diagnoser. Mye tyder også på at tilstander som før fikk en annen diagnose enn autisme, nå diagnostiseres som autisme fordi vi nå forstår symptomene bedre, noe som gir et falskt inntrykk av en økning. Men selv om det skulle være en reell økning, så tyder ingenting på at vaksiner er årsaken til dette. Det er gjennomført en hel mengde svære studier for å finne ut av dette, og disse viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom vaksiner og autisme.

Her har du en liste plukket fra Science-Based Medicine sin oversiktsartikkel om vaksiner og autisme:

Dette er bare noen av studiene som så direkte på autisme eller tilsvarende nevrologiske tilstander. I oversikten finner du også tonnevis av studier som har sett på sammenhengen mellom MMR-vaksine og etterfølgende infeksjoner (for å se om barns immunsystem tar skade av vaksinen – noe det absolutt ikke gjør), på MMR-vaksinen og fordøyelsesproblemer (som Andrew Wakefield mente var årsak til autisme), og andre helsetilstander. Listen inneholder også mange oversiktsartikler og uttalelser fra ekspertgrupper som har gjennomgått all forskning og alle data og konkluderer med at det ikke finnes noen tegn til en slik sammenheng som FriPresse.com og vaksinemotstandere påstår.

La meg også nevne denne nyeste studien fra 2013 som undersøkte sammenhengen mellom vaksinasjon og autisme hos barn, og fant som vanlig ingen sammenheng. Det mest interessante her er at mens vaksinemotstandere mener at for mange vaksiner kan skade immunsystemet til barn («too many, too soon»), og at et økende antall vaksiner de siste 30-40 år derfor er bekymringsverdig, så er mengden antigener i vaksinene bare en brøkdel i dag sammenlignet med for bare 15-20 år siden. Bedre metoder for å lage vaksiner på gjør at antigenene (proteinene) som skal stimulere immunsystemet blir stadig mer presise og dermed færre. Så selv om antall vaksiner har økt, har mengden antigener barna får i seg sunket drastisk. Immunsystemet stimuleres altså mye mer forsiktig i dag enn før, på tross av flere vaksiner. Og uansett utgjør det bare en mikroskopisk andel av det barn får i seg hvert eneste minutt av hver dag gjennom pusting, snørr, øyne, nese, munn, mat, drikke og skrubbsår hele tiden.

Det kanskje mest interessante er hvordan FriPresse.com og mange vaksinemotstandere så innbitt hevder at det stadig blir flere barn med autisme, og at årsaken er vaksiner med tiomersal. Likevel ser vi altså at mer enn ti år etter at tiomersal ble fjernet fra barnevaksinenen i de aller fleste vestlige land, så øker antall barn diagnostisert med autisme fortsatt. Den eneste logiske konklusjon om vi skal gi tiomersal (kvikksølv) skylden, er at det faktisk bremset autismeraten, for dengang barn fikk tiomersal i seg gjennom vaksiner ble mange færre diagnostisert med autisme. Dette er et knusende bevis på at tiomersal ikke fører til autisme, og en av årsakene til at Generation Rescue og andre vaksinemotstandere nå har endret strategi fullstendig, og fjernet telefonundersøkelsen fra sine nettsider. Pinlig nok ligger FriPresse.com ca 10 år på etterskudd …

Et par tullestudier fra FriPresse.com

FriPresse.com avslutter sin artikkel ved å vise til to andre studier som skal vise en sammenheng mellom vaksiner og autisme. Først denne:

Annen forskning på nevrologiske utviklingsforstyrrelser og vaksinering bekrefter funnene i studien til Generation Rescue. Goodman og Gallagher viste i 2010 hvordan hepatitt B vaksinering rundt fødsel var forbundet med tredobbel risiko for autisme:

«Boys vaccinated as neonates had threefold greater odds for autism diagnosis compared to boys never vaccinated or vaccinated after the first month of life. Non-Hispanic white boys were 64% less likely to have autism diagnosis relative to nonwhite boys. Findings suggest that U.S. male neonates vaccinated with the hepatitis B vaccine prior to 1999 (from vaccination record) had a threefold higher risk for parental report of autism diagnosis compared to boys not vaccinated as neonates during that same time period. Nonwhite boys bore a greater risk.”

Ooh skummelt. Helt til man kikker nærmere på hva dataene faktisk viser, noe bloggeren på LeftBrainRightBrain har gjort. I studien så man på undersøkelser gjort i perioden 1997 til 2002 med barn fra 3 til 17 år. Her fant man 33 barn med autisme. Ni av disse (29%) hadde blitt vaksinert med hepatitt B-vaksinen. De fant 7455 barn uten autisme, og 1258 av disse (17%) var vaksinert mot hepatitt B. Problemet her er at de som eksempelvis var 17 år i 1997 ble født i 1980. Hepatitt B-vaksinen ble ikke innført før i 1991, og ikke i full utbredelse før i 1996. I tillegg vet vi altså at antall barn diagnostisert med autisme har økt kraftig de siste 30 år. Ergo er det umulig å trekke noen slutning ut fra disse data om at vaksinen har ført til autisme.

Ikke bare er antallet 9 vaksinerte av 31 autistiske barn ekstremt lavt og dermed for lite til å si oss noe statistisk sett, men en stor del av dem var født lenge før man begynte å vaksinere, og på et tidspunkt hvor man mye sjeldnere diagnostiserte autisme. Det eneste studien viser er at flere i dag diagnostiseres med autisme enn før, men årsaken til dette kan være tusen forskjellige ting. Ingenting i studien knytter dette til vaksiner.

Deretter fortsetter de med dette:

Geier og Geier publiserte i 2003 et av det mest omfattende forskningsarbeidene som noen gang har vært gjort på kvikksølvtilsatte vaksiner og nevrologisk forstyrrelser. På grunnlag av flere titalls millioner vaksinerte i USA fant de at det var assosiasjon mellom utviklingsforstyrrelser og kvikksølvtilsatte vaksiner:

“An association between neurodevelopmental disorders and thimerosal-containing DTaP vaccines was found, but additional studies should be conducted to confirm and extend this study.”

Det er ekstremt tåpelig av FriPresse.com å velge å bruke denne studien i sin artikkel, men det gjør det desto morsommere å synliggjøre hvor langt ute på jordet de faktisk er i sin «bevisføring». Geier og Geier er far og sønn. Og de er beryktet for å bryte det som finnes av etiske regler. Faren, Mark Geier, ble i 2004 beordret å stanse en studie fordi han samlet data på en uakseptabel måte. Far og sønn opererer blant annet som «ekspertvitner» i saker om skadeerstatning etter vaksinering, men har også blitt sterkt kritisert for dette fordi de ikke innehar de riktige kvalifikasjoner.

Geier og Geier kokte sammen en hypotese om at kvikksølv i vaksiner førte til forhøyede nivåer av testosteron hos gutter, noe som igjen ga dem autisme. Dermed begynte de å behandle gutter for dette ved å gi dem behandling tilsvarende kjemisk kastrering og rensing av blodet. Å behandle gutter på den måten uten noen som helst medisinsk solid grunn til å tro at det skulle kunne hjelpe, er selvsagt uetisk. Stakkars barn. I 2011 ble Mark beordret å stanse all legevirksomhet fordi han satte pasienters, det vil si autistiske gutters, helse i fare. Fascinerende nok ser det ut til at dette ikke stoppet ham, og i 2012 ble han siktet for å ha brutt forbudet. På toppen av det hele fikk hans sønn, David, i 2011 en bot på ti tusen dollar for å ha praktisert medisin uten å være utdannet lege og dermed heller ikke ha nødvendig godkjenning for slik praksis. Dette er altså ikke de mest pålitelige og kvalifiserte menneskene til å gjennomføre noe som helst av forskning.

Hva så med selve studien? Vel, den er så håpløs at den i dag er beryktet for å være laget av rent søppel. Det er en så til de grader forutinntatt analyse av VAERS-data (database over vaksinebivirkninger i USA) uten noen form for kontroller av variabler som kan ha påvirket resultatet, at alle seriøse forskere rister på hodet når Geier-studiene nevnes. American Academy of Pediatrics publiserte i 2003 en totalslakt av studien hvor de ramset opp feil etter feil, og uttaler innledningsvis:

This paper uses data from the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) inappropriately and contains numerous conceptual and scientific flaws, omissions of fact, inaccuracies, and misstatements.

Auda. Det er bare én av mange ekspertgrupper som har slaktet studien som FriPresse.com merkelig nok mener er «et av det mest omfattende forskningsarbeidene som noen gang har vært gjort på kvikksølvtilsatte vaksiner og nevrologisk forstyrrelser». Så mye for å bry seg om vitenskapelig kvalitet og etikk.

Hvis du virkelig vil sette deg inn i detaljene over hvor håpløse Geier-studiene er, så kan du lese alle de fem lange bloggpostene her, hvor en nyere studie fra den kanten plukkes fullstendig fra hverandre av en kvalifisert forsker.

Narkolepsi og Pandemrix

Interessant nok avslutter FriPresse.com med denne lille perlen:

Avslutningsvis kan en liten påminnelse om svineinfluensavaksineringen være på sin plass. Her ble det funnet en klar sammenheng mellom vaksinen og den nevrologiske sykdommen narkolepsi. Det var i hovedsak barn som ble rammet.

Eh ja, men det var også nettopp de samme metoder som gang på gang på gang ikke finner noen sammenheng mellom autisme og vaksiner som avdekket en sammenheng mellom narkolepsi og Pandemrix. Den avsluttende påstanden er faktamessig korrekt, men taler jo direkte i mot alt FriPresse.com står for, nemlig objektive, systematiske studier utført av myndigheter og vaksineprodusentene selv. Når en reell bivirkning, om enn uhyre sjelden, dukker opp, så settes alle kluter til for å finne ut mest mulig om dette og forhindre at det skjer igjen. Det så vi i narkolepsisaken. Hadde vaksiner ført til autisme hadde vi altså visst om det for lenge siden. Nettopp fordi man systematisk leter etter slike bivirkninger fra vaksiner hele tiden.

Konklusjon

Hvorfor har flere barn i dag diagnosen autisme enn for 20 år siden? Som tidligere nevnt handler nok dette mest om utvidet diagnostisering. Det forskes mye på å finne årsaken til autisme, og mye tyder på at det mest sannsynlig hvertfall er delvis genetisk og kan oppdages allerede før barna får noen vaksine. Hvis autisme utvikler seg allerede før barna vaksineres, selv om det kanskje ikke oppdages før etter vaksinene når barna er blitt litt eldre, så er det åpenbart at vaksiner ikke er årsaken.

FriPresse.com viser igjen sin uredelighet. Ikke bare bruker de tre studier/undersøkelser som er fullstendig misvisende og fulle av feil, men de unnlater også å fortelle leserne om de mange svære og rigide studier som er utført som viser null sammenheng mellom vaksiner og autisme eller andre utviklingsforstyrrelser. De trekker altså frem tre dårlige studier som hele den medisinske ekspertise har slaktet, men sier ingenting om flere titalls ekstremt grundige studier som viser motsatt resultat. Det er å villede leserne, og det viser at FriPresse.com ikke har til hensikt å være objektive og ærlige, men derimot aktivt jobber for å forville og lyve til leserne sine.

Det er ille nok i seg selv, men blir ekstra grotesk når vi vet at vaksiner faktisk handler om liv og død. Disse skribentene kan ha liv på samvittigheten, men de lar seg ikke stoppe i sin fanatiske kamp for å se flest mulig barn skadet av sykdommer som vaksiner enkelt beskytter mot. Det er den harde realitet. Menneskene bak FriPresse.com er farlige, og vi har alle en forpliktelse til å motarbeide slike krefter. Dette er mitt bidrag, og du kan hjelpe til ved å dele denne bloggposten så mye som mulig.

 • Eivind

  Tommel opp! Bra skrevet!

 • Knut_the_dead_polar_bear

  Kanskje den eksponentielle økningen i antall tilfeller av autisme skyldes aspertam?

 • Spelaren

  Nei, det er arbeiderpartiet og syriske opprørere som har skylden.

 • Magnus

  Det skyldes jo åpenbart el-allergi hos barna, som får så store doser at hjernene deres muterer og de får Autisme

 • Tor J Næss

  Akkurat , så da er Ragnhild Marie Madsen på banen igjen men en bittelittegranne endret versjon av mytene hun sprer for full musikk på egne blogger, og i samarbeidsprosjektet de har – FriPresse. Det er som å trimme en hekk neglesaks, man har ikke før tilbakevist tøvet til den gjengen så kommer det en en «ny versjon» som er nesten lik den andre, men har en annen antivakskilde og heading.

  En skal være litt obs på hva de driver med. De linker ofte til skikkelige kilder, men de satser på at ingen leser noen av kildene de linker til, da ser et legitimt ut det de presenterer. det er få som gidder å sjekke NCBI linker hvor det ligger en del forsking. en del ganger så sier faktisk linkene det motsatte hva antivakserne hevder.

 • Realistiqus

  Ny versjon, ja – igjen. Dessverre vil de mest uttalte alternativ-aktivistene sjelden rokkes i sitt syn, selv om du kan påpeke – uten noen tvil – at det de skriver er feil. Som oftest er det som vann på gåsa, fakta bare overses. Kanskje ikke så rart? Dersom du har «Sett Lyset Og Forstått HVordan Det Egentlig Henger Sammen», og bruker mye tid og krefter på å formidle dette, da er det psykologisk vanskelig å stikke fingeren i jorda og tenke: «Oppsann – det var visst feil alt sammen». Mye lettere å overse, fornekte, og fortsette som før…

 • Realistiqus

  Sikker på at det ikke er jødene? Kanskje Illuminati? Eller var det muslimene?
  Skikkelig vrient å holde styr på alle de skumle konspirasjonene som er iferd med å ta over verden. Lett å gå i surr.

 • batcheba

  Så kosthold og livsstil er plutselig toppers og kan alene forebygge mot autisme? Nei, det er vel på grunn av stress, ikke sant? He, he!

  Enig med deg, Gunnar!

 • Denne kommentaren skjønte jeg lite av.

 • piassavakost

  Nok en grundig og god bloggpost. Veldig lærerikt. Kudos!

  Du skriver også veldig godt, men jeg så én formulering hvor det ble smør på flesk. Jeg tillater meg å nevne den: «Og uansett utgjør det bare en mikroskopisk andel av det barn får i seg hvert eneste minutt av hver dag gjennom pusting, snørr, øyne, nese, munn, mat, drikke og skrubbsår hele tiden.»

 • Spelaren

  Du sier noe… Det som gjør at vi går i surr er chemtrails, faktisk!

 • Farmatyr

  Varg Vikernes hiver seg på vaksinekonspirasjonene: http://thuleanperspective.com/2013/08/23/poisoned-i/

  Prøvde å legge inn en kommentar med henvisninger til Saksynt, men merkelig nok slapp ikke den gjennom sensuren.

 • en_tilfelding_fyr

  Må innrømme at det er nesten aldri jeg gidder å følge alle linkene Tjomlid legger ut…
  Når jeg først har kjempet meg gjennom en laaang bloggpost (men god..) så blir det altfor mye arbeid å lese alle dokumenter bak linkene og gjøre meg opp en mening. Det er mye lettere å bare være enig med siste taler.
  Flaks jeg ikke frekventerer useriøse blogger :)

 • Arne

  hva med de som påstår at barn som allerede er genetisk predisponerte for autisme(det løper i familien), bør de også ta vaksine, fordi det er så bra for alle? denne siden er fult på linje med at det meste av vaksine fører til autisme forskning er juks eller manipulering av statistikk. Men allikvel mener at de som har autisme i familien bør ta en lengre prat med legen sin før de vaksinerer barnet sitt
  http://www.autismspeaks.org/science/policy-statements/information-about-vaccines-and-autism

  Eller her hvor de hinter til at kun det genetiske mest sannsyneligvis ikke er nok til å foråsake autisme i alle tilfeller, og at det er en sammenheng mellom autisme og vaksiner i barn som er genetisk predisponerte.
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287394.2011.573736?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed&#.UnqyV_mWads

  må innrømme at jeg ikke har lest hele artikkelen(så vet ikke om dere er like påstålig som det virker), og selv om jeg er tilhenger av vaksiner så synes jeg ikke man skal avskrive at noe som er så bra, ikke kan han negative konsekvenser også.

 • Pingback: » Klaus Keysan | Sunt Vett()

 • Pingback: Nei, Poliovaksinen fører ikke til kreft, og vaksinerte barn er ikke sykere en uvaksinerte barn | TJ - Land()

 • Camilla Andersen

  Det er så greit med folk som vet ALT, begrunner det med at vi må høre på myndigheter og ikke minst de som lager vaksinene? Litt naivt kanskje, grenser til søtt. Ja rop det ut jeg vet du vil; Camilla Andersen tror alt er en konspirasjon! Nei det gjør jeg ikke. Registrerer her at de som har den minst tvil om vaksiner blir stemplet som alternative/ dumme. Det gjelder stort sett alltid. Artig er da og tenke på hvor vanvittig alternativ han som fant opp vaksinen var. Stod ikke noe i gudeboka/ legeboka om det? Har dere tatt dette innover dere? Det er de alternative som driver verden fremover, ikke sånn åndssnobber som stikker trynet sitt ut på forumer som dette, ref deg tjomlid. Mennesker som «vet» er det farligste som finnes. Ja det er faktisk bedre å ikke vite… tjomlid se her! http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/2010/09/internett-en-flopp.html Han vet like mye som deg.. Dere burde hooke opp!

 • Camilla Andersen

  sensur er kjekt å ha når man får kritik, er det mulig..?

 • Sensur? Innlegget ditt står rett nedenfor her :-) (Kommentarsystemer kan være vanskelige…)

  Og jeg anser ikke det som kritikk. Jeg anser det som stor humor.

 • Håkon Sønstebø

  Istedet for å komme med de samme evinnelige anklagene og påstandene, kunne ikke noen fra alternativ-siden -for en gang skyld- komme med reell konstruktiv kritikk av bloggen?

  Med reell kritikk mener jeg å faktisk ta for seg selve blogginnlegget og påpeke direkte faktafeil. istedet for å i beste fall bare hinte til det, og i verste fall lenke til ting -som overhodet ikke- har noe å gjøre med bloggen, som i dette tilfellet.

  Så kom igjen, les innlegget nøye, finn ut nøyaktig hva det er som er så galt med det, og skriv dette ned konkret. Anklager om «åndssnobberi» og at man «vet ALT» hjelper lite dersom man ikke har noe som kan bygge opp under disse.

  Og hva som har drevet verden framover – i hvert fall medisinsk – er god forskning. Joda, den første vaksinen tilbake på 1800-tallet var definitivt alternativ, men spørsmålet her er: Alternativt til hva? For dette var på et tidspunkt der moderne medisin bare såvidt var i startgropa, og det den var et alternativ til var heller gamle kjerringråd og ikke-evidens-basert medisin. Den første vaksinen var et steg opp og fram fra denne sumpen, et steg på vei til dit vi er i dag, der vi har utryddet kopper, og der vi ville ha utryddet mange flere sykdommer om ikke for politiske årsaker og anti-vaksinere.

  Og moderne medisin er ikke av veien for å trå utenom vante spor. Og ja, når man først gjør dette, så vil man møte motstand. Dette er bare å forvente, fordi innen forskningen hjelper det lite å bare utbasunere nye hypoteser og teorier om de ikke holder vann. Men dersom man ikke bare har en vill ide, men også dataene bak til å støtte ideen, ja da vil den før eller siden bli akseptert.

  Et klassisk eksempel er magesår. I lange tider var det akseptert at dette skyldtes stress. Så lange tider, at de fleste forskere og leger tok det for gitt helt inn i 1980-tallet, og ingen brydde seg med å finne ut om det stemte. Men så var det to australiere ved navn Barry Marshall og Robin Warren som fikk det for seg at det kanskje heller var en bakterie som var årsaken i de fleste tilfellene.

  Fikk de motbør når de lanserte denne hypotesen? Gjett om! Men istedet for å sutre og grine om «folk som tror de vet ALT», så bestemte de seg for å komme med konkret bevisførsel for hypotesen sin. Og siden de var australiere, så følte de det bare naturlig å bruke seg selv som forsøkskaniner, ved å svelge et glass full av den bakterien de mente forårsaket magesår. Og så fikk de da også magesår (heldigvis hadde de også tilgang til antibiotika). Så loggførte de alt sammen og publiserte resultatene, og andre forskere gikk gjennom disse, og forsøkene ble gjentatt (dog stort sett på forsøksrotter), og det måtte bare innrømmes at de hadde rett. Og i 2005 fikk de da også Nobelprisen i medisin for det som ble et stort framskritt i å behandle magesår.

  Moralen her er, det hjelper ikke bare å ha en alternativ tankegang: Man må også faktisk ha rett; og man må kunne demonstrere at man faktisk er korrekt. Og ennå har ingen kommet med en bedre metode for å finne ut av om noen er korrekt enn den vitenskapelige metoden.

 • Per Erik

  Sensur? Hva er blitt sensurert da synes du? Denne kommentaren her eller? http://tjomlid.com/2013/08/23/ingen-sammenheng-mellom-vaksiner-og-autisme/#comment-1249429811

 • Mattias Daniel Damsgaard Woods

  Dette er no forbanna piss! Autisme er BESTANDIG MEDFØDT!!!! Man kan IKKE få det i løpet av livet!

 • Mattias Daniel Damsgaard Woods

  Det med vaksiner og autisme er bare piss! Hvem faen er du for en
  bedriten idiot egentlig??? Autsime er bestandig MEDFØDT!!! Man kan IKKE
  få det i løpet av livet! Derfor vaksiner eller ikke, ingen av stoffene i
  vaksiner kan føre til at man hverken får eller blir kvitt autisme! Man
  blir født med det og har det, og det kan IKKE helbredes! Enkelt og
  greit! Riktignok varierer det hvor lenge man lever før det blir
  oppdaget, men det er en annen historie!

 • Mattias Daniel Damsgaard Woods

  Jeg mener Gunnar er idiot som er i mot vaksiner fordi han han mener
  innholdet i sprøyta kan føre til Autisme! Selv har jeg BÅDE ADHD og
  Aspergers, og tar altid vaksiner fordi jeg mener det finnes enkelte ting
  imunforsvaret må ha hjelp til og takle! Hvis Gunnar er for vaksiner og
  mener det er tull at de kan utløse autisme, burde jo overskriften være:
  10 grunner hvorfor du BURDE vaksinere barna dine

 • Jeg får håpe at du bare troller, men hvis ikke ber jeg deg lese bloggposten på nytt. Det er en lang tekst fullstappet med argumenter og forskning som viser at vaksiner selvsagt ikke fører til autisme. At du kan tro jeg hevder det motsatte må bety at du kommenterte uten å faktisk ha lest teksten. Det er sjelden spesielt smart.

 • Mattias Daniel Damsgaard Woods

  Vet du, selvom problemer med og forstå ironi er en del av min diagnose så skylder jeg nå både deg og samtlige under her VERDENS STØRSTE unnskylding! Jeg var nemlig (som du så observant påstår) litt for rask! Jeg leste bare overskriften, samt det med FETE TYPER! Ikke det DU hadde skrevet under! Nå har jeg lest ALT SAMMEN og jeg kunne aldri ha vært mer enig med deg! Så til Gunnar og alle under som mener trollet burde pelle seg hjem til berget sitt: UNNSKYLD! UNNSKYLD! UNNSKYLD! Jeg missforsto totalt og legger meg HELT flat!

  PS.: Please la meg bli i byen, jeg hater skogen!

 • Mattias Daniel Damsgaard Woods

  Vet du, selvom problemer med og forstå ironi er en del av min
  diagnose så skylder jeg nå både deg og samtlige under her VERDENS
  STØRSTE unnskylding! Jeg var nemlig (som du så observant påstår) litt
  for rask! Jeg leste bare overskriften, samt det med FETE TYPER! Ikke det
  DU hadde skrevet under! Nå har jeg lest ALT SAMMEN og jeg kunne aldri
  ha vært mer enig med deg! Så til Gunnar og alle under som mener trollet
  burde pelle seg hjem til berget sitt: UNNSKYLD! UNNSKYLD! UNNSKYLD! Jeg
  missforsto totalt og legger meg HELT flat!

  PS. Please la meg bli i byen, jeg hater skogen

 • Takk for beklagelsen :-) Husk å lese før du kommenterer i fremtiden ;-)

 • Takk for beklagelsen :-)

 • Varm_kaffe

  Lager de en ny versjon, legger de i det minste litt arbeid i det. Er lut lei folk (de vet hvem de er) som bare legger ut de samme påstandene igjen og igjen og aldri lytter til svarene de får.

 • Merlin

  Ingen sammenheng…?

  CDC Whistleblower Emerges: Admits Coverup on Vaccine Link to Autism http://healthimpactnews.com/2014/cdc-whistleblower-comes-forward-admits-coverup-on-vaccine-link-to-autism/

  CDC Whistleblower Thompson Appologizes to Dr. Andrew Wakefield http://vaccineliberationarmy.com/2014/09/02/cdc-whistleblowerthompson-appologizes-dr-andrew-wakefield/

  American Public Officially Loses Faith in CDC

  “I am seeing statistically significant links across the board not only for autism and
  “ticks” but also for lower performance on IQ tests…”

  http://naturalsociety.com/american-public-officially-loses-faith-cdc/

 • Merlin

  Ahhh. Finaly the world makes sense again…

 • Runa Nylund

  Gayle DeLong, som har skrevet boken du linker til , der det «hintes» om at genetikk alene ikke er tilstrekkelig årsak til autisme, er ikke lege, ikke forsker, ikke nevropsykiater, ikke nevrolog, eller noe annet som kunne gjort «forskningen» hennes relevant og troverdig. Hun er økonom.

  Her er en grundig kritikk av studien hennes
  http://scienceblogs.com/insolence/2011/06/08/more-bad-science-in-the-service-of-the-discredited-idea/

  Vi som har barn med autisme er forøvrig møkk lei av at barna våre holdes fram som «det verste som kan skje et menneske». Autisme er ikke det verste som kan ramme et barn. Meslinger er mye verre.

 • Flemming Mathisen