Ingen sammenheng mellom vaksiner og autisme

Last updated on 19. mai 2014

FriPresse.com slår atter en gang til med oppdiktede konklusjoner basert på dårlig forskning og forvrengte tolkninger av studier. La oss ta en kikk på deres siste fadese.

Skjermbilde 2013 08 22 kl 20 12 52

De starter med følgende:

En studie fra USA viste at det var korrelasjon mellom autisme, ADHD og vaksinering. Undersøkelsen så på utbredelsen av nevrologisk sykdom hos mer enn 17.000 barn i California og Oregon. Blant mer enn 9000 gutter i aldersgruppen 4-17 år fant man at vaksinerte hadde 2,5 (155 %) ganger høyere forekomst av slike sykdommer sett i forhold til de uvaksinerte. De vaksinerte guttene hadde 224 % høyere andel ADHA tilfeller og 51 % flere tilfeller av autisme.

«Studien» de henviser til ble utført i 2007 av en antivaksinegruppe startet av den tidligere Playboy-modellen Jenny McCarthy. Generation Rescue har til formål å overbevise foreldre om at vaksiner fører til autisme. Jepp, det er hele deres misjon. Allerede der bør man kanskje være litt skeptisk til hva slags resultater de vil finne i sin undersøkelse. Med en så klar agenda vet vi hva svaret vil være.

La meg gjøre et lite sidespor allerede her, fordi vaksinemotstandere er alltid så utrolig opptatt av interessekonflikter bak forskning. Det er i utgangspunktet sunt, selv om de ofte perverterer bekymringen og misforstår problemstillingen. De kan avvise den største og best gjennomførte studie om de finner at en av forskerne fem år senere holdt et foredrag for en vaksineprodusent, fordi de mener at et beviser at hele studien er verdiløs grunnet interessekonflikt. Men når de selv viser til studier, er det alltid fra kjente vaksinemotstandere som har kun ett ønske, og det er å vise at vaksiner er farlige. Så også her. De mener altså at en undersøkelse gjort av en profilert antivaksineorganisasjon er svært god og ser ingen grunn til å peke på noe interessekonflikter. Forstå det den som kan. Det er ikke så rent lite uærlig og inkonsekvent.

Men la oss fortsette. Jeg skriver «studien» i hermetegn, fordi dette er ikke en vitenskapelig studie, fagfellevurdert og publisert i noe vitenskapelig tidsskrift. Nei, det var en runde telefonintervjuer hvor foreldre ble spurt om de hadde vaksinert sine barn, og om barna hadde ADHD eller autisme. Dvel litt ved det. Man spør altså to helt ulike grupper. Den ene bestående av foreldre som ikke har vaksinert barna sine, den andre av foreldre som har vaksinert dem. Er dette to sammenlignbare grupper? Selvsagt ikke. Foreldre som aktivt velger å ikke vaksinere sine barn vil naturlig nok ha et ganske annet forhold til moderne medisin og helsevesenet, enn vaksinepositive foreldre.

Dette medfører flere store problemer. Det første er at de nok garantert vil leve ganske ulike typer liv. Motstandere av vaksiner vil normalt være mer positive til alternativ behandling og en livvsstil med mer fokus på kosthold og helse. Det betyr at det kan være en rekke faktorer som påvirker resultatet. Hva om autisme og ADHD påvirkes av maten de spiser? Hva om den påvirkes av andre medikamenter som disse også unngår, f.eks. antibiotika? Hva om de ser mindre TV, spiller mindre dataspill, og er mer i fysisk aktivitet? Problemet med slike studier er som alltid at det er vanskelig, som regel umulig, å eliminere alle variabler som kan virke inn på helsen. Vaksiner kan være en faktor som synlig skiller de to gruppene, men så kan det være flere andre faktorer som er ulike mellom de to gruppene og som like gjerne kan være årsak til helseforskjeller mellom dem.

Det er likevel liten grunn til å tro at denne type livsstilsforskjeller vil ha noen vesentlig innvirkning på ADHD og autisme. Derfor er problem nummer to vesentlig mer relevant, nemlig at folk som er mot vaksiner sannsynligvis også vil ha underdiagnostisert slike psykologiske eller nevrologiske tilstander hos barna. Hvis man i utgangspunktet er skeptisk til leger, moderne medisin og ikke minst til psykiatrien, så vil det være mindre sjanse for at de har fått barna skikkelig utredet og dermed fått satt en diagnose et eller annet sted på spekteret for ADD/ASD. Med andre ord vil et telefonintervju basert på foreldrenes egen oppfatning av hvilke diagnoser barna har, være lite fruktbart.

Et tredje problem er at vi ikke vet hvor mange som ikke svarte i det hele tatt. Foreldre som har vaksinert barna og mener at de har ADHD eller autisme, vil nok være mer interesserte i å svare på en slik undersøkelse enn andre foreldre. Ergo kan det hende at mange vaksinepositive foreldre med friske barn ikke orket å svare fordi de så på undersøkelsen som tullete, mens vaksinekritiske foreldre mer enn gjerne ønsket å bidra til undersøkelsen. En studie som undersøkte hukommelsesskjevhet relatert til MMR-vaksine og autisme fant at foreldre som hadde hørt om en slik mulig sammenheng oftere så er tidsmessig sammenheng mellom vaksinen og autismediagnosen enn andre. Ergo blir hele utvalget skjevt og tallene misvisende.

Det finnes måter å undersøke om man har spurt et representativt utvalg av befolkningen. En metode er å se på fordelingen av kjente størrelser mellom de to gruppene, f.eks. kjønn eller i dette tilfellet utbredelsen av en diagnose. Denne undersøkelsen fant tall for autisme som lå rundt 5-10 ganger høyere enn det mye større undersøkelser har funnet før. Mens vanlige aksepterte tall tilsier at ca 1 av 200 har autisme, så viste denne undersøkelsen at hele 1 av 20 har autisme. Tar man CDC sine tall fra 2006 hvor de mener at 1 av 110 har ASD (altså en diagnose et sted på autismespekteret), så er likevel GR sine tall over 5 ganger for høye. Ser man på utbredelsen av ADD/ADHD viser denne undersøkelsen også en 10 ganger høyere hyppighet enn hva som er allment akseptert fra større studier. Dette tyder på at det har vært en stor overhyppighet av svar fra foreldre som mener vaksiner har gitt barna deres helseskader, og det gjør hele datagrunnlaget ugyldig.

Flere problemer

Men dette er bare toppen av isberget hva gjelder problemer med denne undersøkelsen. En ting som er svært interessant å merke seg er at Generation Rescue (GR) har fjernet «studien» fra sine nettsider. Jepp. Den kostet visstnok 8 millioner dollar å gjennomføre, men er borte vekk fra nettsidene deres nå. Kanskje de ikke var så stolte av den likevel? Det kan ha noe å gjøre med at mens GR og Jenny McCarthy i 2007 hamret hardt på at vaksiner førte til autisme på grunn av kvikksølv i MMR-vaksinen, så har de nå myknet på dette punktet. De gir nå skylden til helt andre ingredienser i vaksinene, eller andre faktorer som gluten og kasein i maten. De har altså endret strategi og budskap etterhvert som de oppdaget at deres opprinnelige sak ikke holdt vann overhodet. Det skal vi se mer på senere. Det viktige å merke seg, er at «studien» FriPresse.com innleder artikkelen med, ikke lenger brukes av opphavspersonene selv. Det burde vel være et lite varselsignal til FriPresse.com, men sånt får de visst ikke med seg i sin iver etter å lyve til leserne.

Mens FriPresse.com sier at denne «studien» så på sammenhengen mellom vaksiner og ADHD/autisme, så er det som vanlig ikke hele sannheten. I undersøkelsen ble foreldre spurt om en hel rekke lidelser, både ADD, ADHD, Aspergers, PDD-NOS («atypisk autisme»), autisme, astma and barnediabetes. Det minner veldig om såkalt «data-mining». Hvis man undersøker mange nok variabler, vil man til slutt finne en forskjell i én av dem. Det er ikke god vitenskap.

Bloggeren på Photon in the darkness har pekt på flere problemer med undersøkelsen. Han påpeker blant annet at prevalensen av barn med atypisk autisme var høyere enn de med autisme i denne undersøkelsen. Dette er motsatt av hva man normalt finner, og motsatt av hva man forventer å finne i en befolkning. Ettersom diagnosekriteriene for autisme er strengere enn for atypisk autisme, hvor bare noen av diagnosekriteriene trenger å være oppfylt, virker det urimelig at sistnevnte skal være sjeldnere enn førstnevnte diagnose. Enda en faktor som peker i retning av at det har vært noe feil med spørsmålsstillingen i undersøkelsen. En sannsynlig årsak er at få foreldre aner hva PDD-NOS er, og dermed vil naturlig nok dette spørsmålet i undersøkelsen ende opp med få JA-svar.

Ser man på de harde data fra undersøkelsen, ser vi enda flere tegn på at de har måttet trikse litt med tallene for å finne en effekt. Tar vi tallene for autisme alene, er det nemlig ingen forskjell på vaksinerte gutter sammenlignet med uvaksinerte. Oops. For å finne denne store forskjellen som FriPresse.com fryder seg over, måtte Generation Rescue samle sammen både autisme, ADHD, atypisk autisme, ADD og Aspergers i både fullvaksinerte og delvis vaksinerte gutter, og kaller dette en 55% overhyppighet av «nevrologiske skader». I tillegg viser det seg at det var større hyppighet av slike «nevrologiske skader» hos delvis vaksinerte enn hos fullvaksinerte. Hm. Dermed forsvinner det vi kaller «dose-respons», altså at man normalt forventer større effekt jo større dose.

Ifølge denne undersøkelsen er det altså tryggere å gi barna alle vaksiner, enn bare noen få. Studien kan altså like gjerne tolkes dithen at vaksiner beskytter mot autisme, som at det fører til autisme. Det var vel ikke akkurat det budskapet GR eller FriPresse.com ønsket å gi, og dermed får vi bare servert halve historien. Den som passer deres agenda.

Et par andre problemer med dataene er at de viste en overhyppighet av barnediabetes hos uvaksinerte barn, og i tillegg en svært høy rate av autistiske barn også hos de som ikke var vaksinerte. Men dette snakker hverken GR eller FriPresse.com så høyt om. De vil jo ikke at folk skal tro at vaksiner beskytter mot diabetes, og deres hovedbudskap er jo at vaksiner gir autisme. Når de derfor selv finner høyere antall autistiske barn hos uvaksinerte barn enn det større studier før dem har funnet, så burde de kanskje være litt forsiktige med å slå så hardt på stortromma.

Med andre ord: Denne undersøkelsen kan like gjerne brukes til å si at vaksiner beskytter mot ulike helseproblemer, som at det fører til dem. Dataene er «all over the place», og man kan tolke hva man vil ut av dem ut fra hvordan man velger å gruppere og dele opp tallene. Fullstendig ubrukelig.

En grundig gjennomgang av problemene med denne telefonundersøkelsen som FriPresse.com mener er en solid studie, kan du lese hos kreftlegen David H Gorski (Orac).

En liste med gode studier

FriPresse.com fortsetter med de vanlige påstandene om at stadig flere barn får en autisme-diagnose, og at dette må skyldes vaksiner. Vel, årsaken til at stadig flere barn får autismediagnosen skyldes mest sannsynlig at vi har blitt mye flinkere og mer ivrige etter å gi slike diagnoser. Mye tyder også på at tilstander som før fikk en annen diagnose enn autisme, nå diagnostiseres som autisme fordi vi nå forstår symptomene bedre, noe som gir et falskt inntrykk av en økning. Men selv om det skulle være en reell økning, så tyder ingenting på at vaksiner er årsaken til dette. Det er gjennomført en hel mengde svære studier for å finne ut av dette, og disse viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom vaksiner og autisme.

Her har du en liste plukket fra Science-Based Medicine sin oversiktsartikkel om vaksiner og autisme:

Dette er bare noen av studiene som så direkte på autisme eller tilsvarende nevrologiske tilstander. I oversikten finner du også tonnevis av studier som har sett på sammenhengen mellom MMR-vaksine og etterfølgende infeksjoner (for å se om barns immunsystem tar skade av vaksinen – noe det absolutt ikke gjør), på MMR-vaksinen og fordøyelsesproblemer (som Andrew Wakefield mente var årsak til autisme), og andre helsetilstander. Listen inneholder også mange oversiktsartikler og uttalelser fra ekspertgrupper som har gjennomgått all forskning og alle data og konkluderer med at det ikke finnes noen tegn til en slik sammenheng som FriPresse.com og vaksinemotstandere påstår.

La meg også nevne denne nyeste studien fra 2013 som undersøkte sammenhengen mellom vaksinasjon og autisme hos barn, og fant som vanlig ingen sammenheng. Det mest interessante her er at mens vaksinemotstandere mener at for mange vaksiner kan skade immunsystemet til barn («too many, too soon»), og at et økende antall vaksiner de siste 30-40 år derfor er bekymringsverdig, så er mengden antigener i vaksinene bare en brøkdel i dag sammenlignet med for bare 15-20 år siden. Bedre metoder for å lage vaksiner på gjør at antigenene (proteinene) som skal stimulere immunsystemet blir stadig mer presise og dermed færre. Så selv om antall vaksiner har økt, har mengden antigener barna får i seg sunket drastisk. Immunsystemet stimuleres altså mye mer forsiktig i dag enn før, på tross av flere vaksiner. Og uansett utgjør det bare en mikroskopisk andel av det barn får i seg hvert eneste minutt av hver dag gjennom pusting, snørr, øyne, nese, munn, mat, drikke og skrubbsår hele tiden.

Det kanskje mest interessante er hvordan FriPresse.com og mange vaksinemotstandere så innbitt hevder at det stadig blir flere barn med autisme, og at årsaken er vaksiner med tiomersal. Likevel ser vi altså at mer enn ti år etter at tiomersal ble fjernet fra barnevaksinenen i de aller fleste vestlige land, så øker antall barn diagnostisert med autisme fortsatt. Den eneste logiske konklusjon om vi skal gi tiomersal (kvikksølv) skylden, er at det faktisk bremset autismeraten, for dengang barn fikk tiomersal i seg gjennom vaksiner ble mange færre diagnostisert med autisme. Dette er et knusende bevis på at tiomersal ikke fører til autisme, og en av årsakene til at Generation Rescue og andre vaksinemotstandere nå har endret strategi fullstendig, og fjernet telefonundersøkelsen fra sine nettsider. Pinlig nok ligger FriPresse.com ca 10 år på etterskudd …

Et par tullestudier fra FriPresse.com

FriPresse.com avslutter sin artikkel ved å vise til to andre studier som skal vise en sammenheng mellom vaksiner og autisme. Først denne:

Annen forskning på nevrologiske utviklingsforstyrrelser og vaksinering bekrefter funnene i studien til Generation Rescue. Goodman og Gallagher viste i 2010 hvordan hepatitt B vaksinering rundt fødsel var forbundet med tredobbel risiko for autisme:

«Boys vaccinated as neonates had threefold greater odds for autism diagnosis compared to boys never vaccinated or vaccinated after the first month of life. Non-Hispanic white boys were 64% less likely to have autism diagnosis relative to nonwhite boys. Findings suggest that U.S. male neonates vaccinated with the hepatitis B vaccine prior to 1999 (from vaccination record) had a threefold higher risk for parental report of autism diagnosis compared to boys not vaccinated as neonates during that same time period. Nonwhite boys bore a greater risk.”

Ooh skummelt. Helt til man kikker nærmere på hva dataene faktisk viser, noe bloggeren på LeftBrainRightBrain har gjort. I studien så man på undersøkelser gjort i perioden 1997 til 2002 med barn fra 3 til 17 år. Her fant man 33 barn med autisme. Ni av disse (29%) hadde blitt vaksinert med hepatitt B-vaksinen. De fant 7455 barn uten autisme, og 1258 av disse (17%) var vaksinert mot hepatitt B. Problemet her er at de som eksempelvis var 17 år i 1997 ble født i 1980. Hepatitt B-vaksinen ble ikke innført før i 1991, og ikke i full utbredelse før i 1996. I tillegg vet vi altså at antall barn diagnostisert med autisme har økt kraftig de siste 30 år. Ergo er det umulig å trekke noen slutning ut fra disse data om at vaksinen har ført til autisme.

Ikke bare er antallet 9 vaksinerte av 31 autistiske barn ekstremt lavt og dermed for lite til å si oss noe statistisk sett, men en stor del av dem var født lenge før man begynte å vaksinere, og på et tidspunkt hvor man mye sjeldnere diagnostiserte autisme. Det eneste studien viser er at flere i dag diagnostiseres med autisme enn før, men årsaken til dette kan være tusen forskjellige ting. Ingenting i studien knytter dette til vaksiner.

Deretter fortsetter de med dette:

Geier og Geier publiserte i 2003 et av det mest omfattende forskningsarbeidene som noen gang har vært gjort på kvikksølvtilsatte vaksiner og nevrologisk forstyrrelser. På grunnlag av flere titalls millioner vaksinerte i USA fant de at det var assosiasjon mellom utviklingsforstyrrelser og kvikksølvtilsatte vaksiner:

“An association between neurodevelopmental disorders and thimerosal-containing DTaP vaccines was found, but additional studies should be conducted to confirm and extend this study.”

Det er ekstremt tåpelig av FriPresse.com å velge å bruke denne studien i sin artikkel, men det gjør det desto morsommere å synliggjøre hvor langt ute på jordet de faktisk er i sin «bevisføring». Geier og Geier er far og sønn. Og de er beryktet for å bryte det som finnes av etiske regler. Faren, Mark Geier, ble i 2004 beordret å stanse en studie fordi han samlet data på en uakseptabel måte. Far og sønn opererer blant annet som «ekspertvitner» i saker om skadeerstatning etter vaksinering, men har også blitt sterkt kritisert for dette fordi de ikke innehar de riktige kvalifikasjoner.

Geier og Geier kokte sammen en hypotese om at kvikksølv i vaksiner førte til forhøyede nivåer av testosteron hos gutter, noe som igjen ga dem autisme. Dermed begynte de å behandle gutter for dette ved å gi dem behandling tilsvarende kjemisk kastrering og rensing av blodet. Å behandle gutter på den måten uten noen som helst medisinsk solid grunn til å tro at det skulle kunne hjelpe, er selvsagt uetisk. Stakkars barn. I 2011 ble Mark beordret å stanse all legevirksomhet fordi han satte pasienters, det vil si autistiske gutters, helse i fare. Fascinerende nok ser det ut til at dette ikke stoppet ham, og i 2012 ble han siktet for å ha brutt forbudet. På toppen av det hele fikk hans sønn, David, i 2011 en bot på ti tusen dollar for å ha praktisert medisin uten å være utdannet lege og dermed heller ikke ha nødvendig godkjenning for slik praksis. Dette er altså ikke de mest pålitelige og kvalifiserte menneskene til å gjennomføre noe som helst av forskning.

Hva så med selve studien? Vel, den er så håpløs at den i dag er beryktet for å være laget av rent søppel. Det er en så til de grader forutinntatt analyse av VAERS-data (database over vaksinebivirkninger i USA) uten noen form for kontroller av variabler som kan ha påvirket resultatet, at alle seriøse forskere rister på hodet når Geier-studiene nevnes. American Academy of Pediatrics publiserte i 2003 en totalslakt av studien hvor de ramset opp feil etter feil, og uttaler innledningsvis:

This paper uses data from the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) inappropriately and contains numerous conceptual and scientific flaws, omissions of fact, inaccuracies, and misstatements.

Auda. Det er bare én av mange ekspertgrupper som har slaktet studien som FriPresse.com merkelig nok mener er «et av det mest omfattende forskningsarbeidene som noen gang har vært gjort på kvikksølvtilsatte vaksiner og nevrologisk forstyrrelser». Så mye for å bry seg om vitenskapelig kvalitet og etikk.

Hvis du virkelig vil sette deg inn i detaljene over hvor håpløse Geier-studiene er, så kan du lese alle de fem lange bloggpostene her, hvor en nyere studie fra den kanten plukkes fullstendig fra hverandre av en kvalifisert forsker.

Narkolepsi og Pandemrix

Interessant nok avslutter FriPresse.com med denne lille perlen:

Avslutningsvis kan en liten påminnelse om svineinfluensavaksineringen være på sin plass. Her ble det funnet en klar sammenheng mellom vaksinen og den nevrologiske sykdommen narkolepsi. Det var i hovedsak barn som ble rammet.

Eh ja, men det var også nettopp de samme metoder som gang på gang på gang ikke finner noen sammenheng mellom autisme og vaksiner som avdekket en sammenheng mellom narkolepsi og Pandemrix. Den avsluttende påstanden er faktamessig korrekt, men taler jo direkte i mot alt FriPresse.com står for, nemlig objektive, systematiske studier utført av myndigheter og vaksineprodusentene selv. Når en reell bivirkning, om enn uhyre sjelden, dukker opp, så settes alle kluter til for å finne ut mest mulig om dette og forhindre at det skjer igjen. Det så vi i narkolepsisaken. Hadde vaksiner ført til autisme hadde vi altså visst om det for lenge siden. Nettopp fordi man systematisk leter etter slike bivirkninger fra vaksiner hele tiden.

Konklusjon

Hvorfor har flere barn i dag diagnosen autisme enn for 20 år siden? Som tidligere nevnt handler nok dette mest om utvidet diagnostisering. Det forskes mye på å finne årsaken til autisme, og mye tyder på at det mest sannsynlig hvertfall er delvis genetisk og kan oppdages allerede før barna får noen vaksine. Hvis autisme utvikler seg allerede før barna vaksineres, selv om det kanskje ikke oppdages før etter vaksinene når barna er blitt litt eldre, så er det åpenbart at vaksiner ikke er årsaken.

FriPresse.com viser igjen sin uredelighet. Ikke bare bruker de tre studier/undersøkelser som er fullstendig misvisende og fulle av feil, men de unnlater også å fortelle leserne om de mange svære og rigide studier som er utført som viser null sammenheng mellom vaksiner og autisme eller andre utviklingsforstyrrelser. De trekker altså frem tre dårlige studier som hele den medisinske ekspertise har slaktet, men sier ingenting om flere titalls ekstremt grundige studier som viser motsatt resultat. Det er å villede leserne, og det viser at FriPresse.com ikke har til hensikt å være objektive og ærlige, men derimot aktivt jobber for å forville og lyve til leserne sine.

Det er ille nok i seg selv, men blir ekstra grotesk når vi vet at vaksiner faktisk handler om liv og død. Disse skribentene kan ha liv på samvittigheten, men de lar seg ikke stoppe i sin fanatiske kamp for å se flest mulig barn skadet av sykdommer som vaksiner enkelt beskytter mot. Det er den harde realitet. Menneskene bak FriPresse.com er farlige, og vi har alle en forpliktelse til å motarbeide slike krefter. Dette er mitt bidrag, og du kan hjelpe til ved å dele denne bloggposten så mye som mulig.

Fant du noe feil i bloggposten? Gi meg gjerne beskjed via kontaktskjemaet eller kommentarfeltet nedenfor, så vil jeg korrigere feilen. Husk at du må spesifisere hva som er feil/upresist og hvorfor, helst med god dokumentasjon hvis relevant.


Vil du booke meg til foredrag om kritisk tenkning, vitenskapsformidling, sosiale medier eller annet? Ta en kikk på hva jeg kan tilby, mine tidligere oppdrag, og bookinginformasjon her!


Likte du dette? I så fall kan du støtte mitt arbeid ved å bli patron på patreon.com/tjomlid for å få tilgang til mer ekslusivt innhold og hjelpe meg til å produsere mer av det jeg brenner for!