Skjermbilde 2013 07 18 kl 13 01 37
Det er snart valg, og podcasten «Psykologlunsj» av og med psykologene Jonas Vaag, Tommy Mangerud og den eminente Jan-Ole «Folkeopplysningen» Hesselberg har stilt politiske partier fem spørsmål om «sykehusorganisering, prioriteringer i helsevesenet, alternativ medisin, psykisk helse og psykologers manglende henvisnings- og sykmeldingsrett». Et prisverdig initiativ som jeg skal snylte litt på.

Et av spørsmålene handler altså om alternativ behandling og lyder slik:

Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?

Jeg fikk lyst til å kommentere noen av svarene ettersom dette er et tema som naturlig nok engasjerer meg. Psykologlunsj har foreløpig fått svar fra Venstre, Arbeiderpartet, Kystpartiet og Senterpartiet. De venter fortsatt på svar fra Rødt, SV, MDG, Krf, Høyre og Frp.

Venstre

Det første jeg reagerte på var Venstre sitt tafatte svar:

Venstre er for et opplyst samfunn og vil legge forskning til grunn for de behandlingsformer som skal motta offentlig støtte. Venstre vil stimulere til økt forskning på alternativ behandling, sikre at slik behandling foregår på en så trygg måte som mulig, og at alternativ behandling som har påviselig effekt blir framhevet.

Jeg lirte av meg en lengre rant på Facebook om dette, og gjentar i stor grad det samme her. De skriver om fremheving av «alternativ behandling med påviselig effekt» og om «mer forskning på alternativ behandling», to utsagn som tyder på at de ikke egentlig vet hva de snakker om.

Venstre har åpenbart ikke forstått problemstillingene. De synes ikke å forstå hva alternativ behandling er, eller hvor mye vi vet om de fleste av disse behandlingsmetodene allerede. Mer forskning på utdaterte behandlingsmtoder basert på pseudovitenskap er sløsing med penger.

Vi trenger ikke å piske døde hester for å tilfredsstille desillusjonerte ryttere. Vi trenger å begrave hestene og bruke penger på å forske på nye behandlingsmetoder som springer ut fra god vitenskap. Å bevilge mer penger til å forske på alternativ behandling er et hån mot syke mennesker i dette landet. Det grumser til pasientenes rett til et informert helsevalg fordi det som regel legitimerer ineffektiv behandling, selv om studiene viser at det ikke virker.

Dette var et feigt svar fra Venstre. Et svar skrevet for å ikke skremme noen velgere bort. Et svar skrevet for å tilfredsstille alle, men i praksis ende opp med å provosere de av oss som faktisk vet litt om ståa innen alternativ behandling og hvor kynisk deler av denne milliardindustrien er. De unngår de vanskelige problemstillinger om økt regulering og oppfølginger for å forhindre både skadelig og ulovlig behandling, og de ser ut til å ha svelget NAFKAM sin pille om at det ikke er så farlig om behandling egentlig virker så lenge det utføres på en trygg måte.

Verst av alt så synes de ikke å forstå at alternativ medisin som virker kalles – skolemedisin. Det er en grunn til at alternativ behandling heter alternativ behandling, og det vil ikke begynne å virke bare fordi man kaster flere forskningskroner i fleisen på NAFKAM.

Dette var skuffende, Venstre.

Kystpartiet

Kystpartiet sitt svar er om mulig enda verre:

Kystpartiet er positive til alternativ medisin. Men mener at dette skal reguleres like strengt som annen medisinsk behandling. Vi har ingen konkrete planer for lovendring.

Dette partiet er altså positiv til behandling som ikke virker. Imponerende. Er de også positive til banker som ikke kan redegjøre for hvor pengene kundene setter inn blir av? Brobygging basert på utestede konstruksjonsprinsipper mottatt gjennom spirituell åpenbaring? Et militære bevæpnet med spyd og pil-og-buer, fordi det som var best for 4000 år siden må nødvendigvis også være best i dag?

Har de ikke skjønt at om alternativ behandling ble regulert like strengt som annen medisinsk behandling så ville alternativ behandling forsvinne? Hvordan kan de både være positive til noe, og samtidig ønske å regulere det bort?

Et slikt svar viser at Kystpartiet åpenbart ikke aner hva de uttaler seg om.

Senterpartiet

La oss se hva Senterpartiet skriver:

Senterpartiet har ikke arbeidet konkret med alternativ medisin, men har generelt en restriktiv holdning til alternativ medisin som ikke kan dokumentere sin effekt. Dersom det er riktig at dagens lov i liten grad håndheves må vi starte der, så får behovet for lovendringer vurderes deretter. Senterpartiet er bekymret for tilbakemeldinger i fra fagfolk om økt og unødvendig bruk av psykiatriske medikamenter i psykiatrien. Det er et tankekors at stadig flere unge får diagnoser og medisineres. En uheldig sykeliggjøring av mennesker med utfordringer kan også bidra til følelse av økt behov for selvmedisinering. Vi må bidra også med holdningsskapende arbeid og med en sunn holdning til medisinering i samfunnet som helhet, det vil også påvirke vår adferd i forhold til alternativ medisin.

Senterpartiet begynner bra, og det virker som om de har de riktige holdninger. Dokumentasjon på effekt må stå sentralt, og håndheving av eksisterende lovverk må innskjerpes.

At de deretter sporer av inn i psykiatrien, er derimot ikke så prisverdig. Kanskje svaret er farget av spørsmålsstillerne, men jeg ser ikke helt relevansen av psykiatri og medisinering i et spørsmål om alternativ behandling? Selv om det finnes mye som kan forbedres innen «skolemedisinen», så betyr ikke det at man ikke skal ta problemene innen alternativ behandling på alvor. Nordmenn bruker tross alt rundt 5 milliarder kroner på slik ineffektiv behandling hvert år, i tillegg til minst et par milliarder på uvirksomme og potensielt farlige kosttilskudd, så dette er ingen bagatell.

Problemet med unødvendig bruk av medisiner er reellt, og en økt medikalisering og sykeliggjøring i samfunnet er en utfordring. Men her er nok alternativ behandling vel så skyldige som skolemedisinen og psykiatrien, uten at Senterpartiet ser ut til å poengtere akkurat det. En skokk av fiktive diagnoser (KISS/KIDD, «lekk tarm», «toksiner», «parasitter», «kronisk borreliose», «el-allergi», «whiplash», ulike matintoleranser etc) som alternative behandlere kan «helbrede», bidrar til at folk i dag i større og større grad frykter livet selv. Alt er farlig, alt er et symptom, og alt må behandles. Samtidig har vi mye psykiatriske medisiner som definitivt virker og gjør hverdagen vesentlig bedre for de som bruker dem, men motstanden mot dette er stor, og det er et like stort problem som overmedisinering i seg selv.

Senterpartiet er ut til å ha skjønt noe av problemet, men jeg mistenker litt motvilje mot å ville ta fatt i det.

Arbeiderpartiet

Det siste partiet som foreløpig har svart er Arbeiderpartiet, og de skriver langt:

Vi har gode helse- og omsorgtjenester i Norge. Arbeiderpartiet er opptatt av at når du blir behandlet i den offentlige helse- og omsorgstjenesten, får du en trygg, god, kunnskapsbasert og medisinskfaglig behandling. Derfor er helse- og omsorgtjenestene blant annet forankret i lovverk, forskrifter, autorisasjonsordninger og solide faglige utdanningsløp i tillegg til systematisert kunnskap og forskning.

Samtidig vet vi at det er mange som opplever å få hjelp hos alternative behandlere. Vi har også eksempler på at syke mennesker bruker mye tid og penger på behandling som ikke virker. Arbeiderpartiet er opptatt av at alternativ behandling skal være regulert ved lov, og at folk har tilgang på informasjon om alternativ medisin slik at de kan vurdere best mulig selv, ikke bli lurt eller føle seg lurt i et landskap med mange forskjellige aktører.

Lov om alternativ behandling av sykdom, som trådte i kraft 1. januar 2004, skal bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling og å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

I tillegg har vi i Norge et Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) som ble etablert i 2000. De vektlegger tverrfaglig forskning, har mange forskningsprosjekter som spenner over et vidt felt, fra kliniske studier til studier om pasienters bruk av alternativ behandling, i tillegg til deling av kunnskap og informasjon. www.Nifab.no er NAFKAMs nettportal for formidling av forskning og fakta om alternativ behandling.

For Arbeiderpartiet er det viktig å ha tilgang på ny, systematisert og delt kunnskap også om et område som alternativ medisin. Vi mener det bidrar til åpenhet, mulighet for kritiske blikk og viktig informasjon for folk flest og for helse- og omsorgtjenesten.

Dette er nok klart det beste svaret av de fire partiene. At de vektlegger at helsevesenet skal være basert på «kunnskapsbasert og medisinskfaglig behandling», er viktig og bra. De påpeker at man derfor har strenge reguleringer, men unnlater dessverre å drøfte spørsmålet om disse lovene håndheves på noe vis. Det vet vi at de i praksis ikke blir. De aller fleste alternative behandlere bryter lov om markedsføring av alternativ behandling, og selv om Forbrukerombudet påpeker dette med ujevne mellomrom, så skjer det ingen bedring. Jeg og andre som har klaget inn ulike former for alternativ behandling som klart bryter lovverket, opplever å ikke bli prioritert fordi Forbrukerombudet ikke har kapasitet til å følge opp.

AP påpeker at det er mange som opplever å få hjelp hos alternative behandlere, men heller enn å se på dette som en styrke ved alternativ behandling, burde man se på det som en mulighet til å finansiere helsetjenester som gir pasientene det samme tilbud – minus løgn og uvitenskapelig bullshit. Hva med å gi mer støtte til velværetjenester som massasje og samtaleterapi? Tillat meg å synse litt, men jeg er personlig ganske overbevist om at hvis det var lovfestet at alle arbeidsplasser skulle ha tilbud om gratis massasje en gang i uken, så hadde mye av markedet for alternativ behandling kollapset og sykefraværet hadde gått ned. Litt samtale og fysisk berøring hadde løst manges helseproblemer. Tror jeg.

De avslutter med å rose NAFKAM/NIFAB, men har det egentlig kommet noe nyttig ut av dette prosjektet? Hva har vi igjen for å ha bevilget penger til et slikt forskningssenter? Det eneste de gjør er egentlig å konstatere det vi allerede vet: Ingenting av alternativ behandling har noen spesifikk terapeutisk effekt. Samtidig er de så diplomatiske at de ikke en gang tør å si rett ut at homeopati ikke virker på sine nettsider. NIFAB sin informasjon er i teorien nyttig, men de burde fått litt støtte til å gro testikler. Når man ikke tør å si at det å gi pasienter magiske sukkerpiller og ristevann ikke virker, så er noe galt et sted. Det bidrar ikke til å opplyse, men derimot til å legitimere tullete behandlingsformer som homeopati.

Det var altså mine kjappe kafé-tanker om disse fire partienes uttalelser om alternativ behandling. Lytt gjerne til Psykologlunsj for å høre hva psykologene selv har å si om disse svarene etterhvert som det blir drøftet i podcasten, og følg med i bloggen min for å se hva jeg tenker om svarene til de partiene som ennå ikke har svart når de etterhvert dukker opp.

  • OddE

    Sukk. Som (opplyst, får vi håpe) venstremedlem vil jeg bare få si et høyt og tydelig ‘unnskyld’.

    Neste stopp: Venstres Hus. Her må tydeligvis litt holdningsjustering til… (Jeg hadde virkelig forventet et bedre svar fra partiet!)

  • skyrre

    Mulig du også kan nevne for Venstrelederen at snåsamannen ikke nødvendigvis har rent mel i posen… Hun klarte å forsvare han veldig i et TV-innslag tidligere i sommer, basert på at hun kjente han (eller hadde vokst opp i samme område eller noe…). Litt tynn begrunnelse syns jeg :-)

  • Torbjørn

    Jeg tror gjerne at 99,99% av den «alternative» behandlingen er kvakksalveri. Det er så mye tullball på markedet at man kan bli svimmel av mindre.

    Men når det er sagt, så finnes det faktisk alternativer til «skolemedisinen» som absolutt har noe å tilby, og kanskje overgå skolemedisinen.

    Jeg snakker da i første omgang om måter å helbrede på, og også på måter å forebygge sykdom på.

    Ayrveda, som har mange ideer om ernæring og en helhetlig/holistisk måte å vurdere/diagnostisere og kurere mennesker på. Der skolemedisinen gjerne putter naturens essenser inn i hvite piller som kan gi bieffekter fordi de er ubalanserte og kraftige/virkningsfulle går den naturlige alternative medisinen mer varsomt til verks. Kanskje ofte med mer kløkt også, da de ikke alltid «går rett på» problemet, men kanskje kurerer/styrker legemet, i rundt problemet, så organismen kan hele seg selv.

    Så har vi kinesisk medisin, som med f.eks grønn te og urter, som f.eks ginseng, som absolutt har bevist sin virkning, og også med akupunktur som nå regnes som «offisiell» skolemedisin, m.m. har jo absolutt også noe å bidra med. De kurerer med mer naturlige midler, men det har i stor grad blitt bevist at de har mye å fare med.

    Så er der Feng Shui, som kalkulerer med viktigheten av balanse, energi og sanseopplevelsen av våre ytre omgivelser, som våre hjem eller arbeidsplasser. Vanskelig/umulig å bevise på ett laboratorium, men vi vet jo alle nå hvordan farger og størrelse/formen på ett rom kan påvirke oss, og være oss til gavn eller «motarbeide» oss.
    Dette er subtile kvaliteter, som mindre «følsomme» individer kanskje tuller bort, men de er likefullt valide. Og disse kvalitetene påvirker absolutt våre liv og helse, mer eller mindre ubevisst, på godt og vondt.

    Der skolemedisinen ser på kroppen nesten som en robot, og behandler den med målrettede «verktøy», så ser den alternative medisinen på kroppen som en besjelet levende natur, og behandler deretter.

    Ett samarbeid mellom den forskningsbaserte vestlige medisinen med den holistiske, naturlige, «alternative» approachen ser jeg på som den beste løsningen. Bort med kvakksalveriet, men kast ikke ut barnet med badevannet.

  • Torbjørn

    Det er mer mellom himmel og jord som vi enda ikke vet. Det er derfor vi har forskning.. Ikke vær for arrogant.

  • R.U.R

    Sukk. Og jeg som i mangel av noe bedre alvorlig har vurdert å stemme Venstre i år.
    Hva fanken skal man stemme da?

  • R.U.R

    Takk. Hvis du greier å lose Trine i riktig retning skal du ikke se bort fra at min stemme i år går til Venstre.

  • Andy

    «…men jeg ser ikke helt relevansen av psykiatri og medisinering i
    et spørsmål om alternativ behandling?» – Ikke det? Jeg ville da trodd du
    mente som veldig mange av oss andre, at mesteparten av disse såkalte
    alternativbehandlerne og deres følgesvenner i stor grad trenger både
    psykiatrisk hjelp og tung medisinering. ;-)

    Nuvel. Nokk tull.

    Ellers kan jeg nok dessverre med få ord spå, føle eller forutse (sic) hva de øvrige kommer til å svare:

    – Rødt er positiv til alle former for alternativ behandling. Forutsatt at a) hver enkelt behandling (og -form) vedtas på allmøter, b) avvik fra vedtak vedtatt på allmøte straffes som klassesvik, og c) behandling får kun komme proletariatet til gode. Unntatt, selvfølgelig, om behandlingen kan anses som unormalt smertefull. Om «medisinen» virker er totalt underordnet for Rødt og vil ikke engang bli vurdert. Administrasjonen legges derfor under finansdepartementet i Rødts nye regjering.

    – Sv er positiv til absolutt alle former for alternativ behandling. Forutsatt at a) behandlingen drives i statlig regi, b) departementet (og pengene) styres av en fra partiets indre krets, og c) behandlingen kan beskattes inn i det hinsidige. Partiet legger allikevel inn en passus i svaret der de forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å være uenig med seg selv.

    – MDG er, som SV, positive til enhver form for alternativ behandling. Forutsatt at den a) beskattes, b) ikke skader ekornene, og c) får folk til å subbe tanke- og viljeløst rundt i sandaler og lukte på blomstene.

    – Krf er, og har alltid vært, positiv til mange former for alternativ behandling. Dog ikke alle. Blandt de behandlingsformer de spesielt støtter vil de trekke frem bønn, håndspåleggelse, eksorsisme, svovelprekener, tungetale, tiende og avlat, samt bålbrenning og andre «storfamilie»-aktiviteter.

    – Høyre vil trekke frem partiets fokus på verdikonservatisme og påpeke at alternativ behandling har lange tradisjoner her i landet, og at dette er tradisjoner som må respekteres og videreutvikles så de ikke glemmes og går til grunne. Allikevel tror jeg nok Høyre er det partiet som i størst grad vil stille krav til oppfølging av behandlerne og -ingene, og forsøke å stille krav til at behandlerne dokumenterer både årsak og virkningssammenhenger. De kommer imidlertid, akkurat som alle de andre partiene, *ikke* til å foreslå noen sanksjoner mot eventuelle sjarlataner.

    – Og Frp kommer nok ikke til å svare før de har funnet ut hva folk vil høre.

  • Vegard Kvammen

    «I stor grad blitt bevist at de har mye å fare med». Referanse takk? Den dagen forskning viser at det kan være nyttig i et medisinsk øyemed, blir det tatt inn under skolemedisinen. Som helsepersonell gremmes jeg hver gang jeg ser reklame for alternativ medisin – det er regelrett helsefarlig når syke mennesker oppsøker slike sjarlataner fremfor leger, og enda verre når de utnytter diagnostiserte mennesker med uhelbredelig sykdom med lovnad om helbredelse. STOR fan av bloggen din, Gunnar. Stå på!

  • Bernt Hansen

    At Venstre ikke har noe å tilføye helsevesne er synonymt med at de selv er plasebo i årets valg…..

  • R.U.R

    Takk for dagens lattervekkende gullkorn! :-)

  • Torbjørn

    Som jeg sa, så mener jeg at det er det er forferdelig mye humbug i den «alternative verdenen». Men du skal være passe bra trangsynt hvis du ikke kan anerkjenne at det finnes gode ting der også!!!
    Vil gjerne minne deg på en ting, i så måte: De som er best på sitt fag, de som forsker med ett skarpt men åpent sinn, ville aldre være så ignorant at de avfeier noe på forhånd bare fordi det ikke er «offentlig godkjent» enda! Det er gjerne de som studerer, eller som er nystuderte, som er mest bombastisk over sin skoles overlegenhet.. Men med tiden blir man gjerne mer ydmyk.

    Men for all del, fortsett gjerne å avfeie alt som vås. Jeg ønsket bare å bidra til en litt mer nyansert debatt. Men 5 dislikes på mitt innlegg bekrefter vel ganske klart at dere er en haug med fordomsfulle trangsynte bergnisser med nisseluen godt tredd nedover.
    Og siden man ikke skal kaste perler for svin, så kaster jeg inn håndkledet.

    Takk for meg!

    God kveld i stuggu^^

  • Problemet er at du går i samme fella som så mange andre og oppfører deg som om det ikke er forsket på de ting du nevner, og at hvis vi bare forsker mer så vil vi kanskje finne en effekt. Akupunktur er etterhvert avkledd som ren placebo. Det finnes ingen effekt utover placeboeffekten, selv ikke for smertelindring. De største og beste metaanalyser utført de siste år viser dette svært tydelig. Jeg har blogget omfattende om dette. Men når du skriver at akupunktur regnes som skolemedisin, så viser det bare at du ikke helt er oppdatert i hva forskningen viser oss. Det er publisert mer enn 3000 studier på akupunktur over 30-40 år, og man finner altså ingen effekt. Skal man da spytte mer penger inn i forskning i håp om å kanskje klare å finne noe som åpenbart ikke finnes?

    Du skriver at grønn te, urter og ginseng har bevist sin virkning? Virkelig? Jeg har skrevet en del om urtemedisin, har sett på forskningen på grønn te og ginseng, og jeg har ikke funnet noe av substans. Joda, plantemedisin er selvsagt ofte effektiv, men det meste av dette er tatt inn i skolemedisinen fordi det har vist en dokumentert effekt. Det som i dag brukes som urtemedisin med uttallige påstander om effekt, er nesten utelukkende udokumentert svada. Dette handler ikke om å være fordomsfulle, men at man faktisk har tatt seg bryet til å se hva forskning har vist, heller enn å bare tro at ingen har forsket på det og hvis noen mener det virket for dem så beviser det at det virker.

    Feng Shui er bare tull, men selvsagt vil omgivelser påvirke oss. Be fem Feng Shui-utøvere om å innrede et rom, og du vil få fem ulike resulater som ofte motstrider hverandre fullstendig. (Jf det litt uhøytidelige eksperiment gjort i TV-serien «Penn & Tellers Bullshit!») Det at farger og trivsel har positiv helseeffekt har likevel ikke noe med om Feng Shui virker eller ikke. Da perverterer du Feng Shui som metode.

    Jeg er også spent på å se dokumentasjon for at Ayrveda har noe for seg. Kinesisk urtemedisin er i stor grad farlig, og enhver som bryr seg om egen helse burde holde seg langt unna dette. (Dette går jeg detaljert inn på i min kommende bok.)

    Jeg tror du må sette deg litt mer inn i hva disse behandlingsmetodene du nevner faktisk tilbyr og påstår, og hva forskningen på dem viser, før du blir surmulete fordi ikke folk kjøper din hyllest av dem ukritisk.

  • Torbjørn

    Grønn te kan være godt for folk som slanker seg, og de inneholder antioksidanter. Så ja, det er godt for helsen.

    Akupunktur har blitt godkjent til bruk ved f.eks fødsel. Jeg har personlig aldri tatt akupunktur, og mest sannsynlig så vil jeg nok aldri gjøre det heller. Men jeg kjenner offentlig godkjente sykepleiere som har studert det og mener at det er noe i det.

    Jeg er som sagt ikke en som hyller alt som er alternativt. Jeg er en kritisk mann, og som deg så mener jeg at forskning og vitenskapelige metoder er på sin plass, og viktig når det kommer til stykket. Men.. bare fordi vi ikke har verktøy til å måle noe, eller at noe krever en annen fleksibel/kreativ deduktiv metode så kan vi ikke avfeie alt.

    Det med Feng Shui er ganske interessant syns jeg. For hvis noe påvirker ditt humør positivt, så påvirker det subtilt og indirekte din helse, f.eks ved at kroppen produserer endorfiner, som gjør oss lykkelige og energiske. Og lykkelige mennesker tiltrekker seg ofte mer lykke, og din livsbane kan få ett løft oppover. Men det er en «uvitenskapelig» påstand. Men en påstand som jeg tror at stort sett alle her inne kan bekrefte at det mest sannsynlig er noe ved det. Vel, kanskje ikke de som er her inne.. :)

    Men ja, vi bør ikke kaste ut barnet med badevannet. Men heller ikke ta imot sjarlataner og andre gale mennesker med åpent sinn.

  • Tronno12

    Greit nok å ikke kaste barnet ut med badevannet, men når barnet (skolemedisin) har gjort fra seg i vannet og er blitt skylt av og tatt ut, er det nok på tide å kvitte seg med alternativ-våset.

  • Grønn te kan være godt for folk som slanker seg

    Nei, lite tyder på det. Jeg har sett på forskningen i denne bloggposten:

    http://tjomlid.com/2013/04/16/den-sviende-sannhet-om-chili-forte/

    og de inneholder antioksidanter. Så ja, det er godt for helsen.

    Det er nok ikke så enkelt:

    http://tjomlid.com/2013/02/04/antioksidanter-en-moderne-helsemyte/

    Akupunktur har blitt godkjent til bruk ved f.eks fødsel.

    Hva legger du i «godkjent»? Jeg har gjennomgått forskningen på effekt av akupunktur ved fødsler, og det finnes null effekt å spore:

    http://tjomlid.com/2013/03/13/fa-akupunktur-ut-av-fodestuene/

    Jeg er som sagt ikke en som hyller alt som er alternativt. Jeg er en kritisk mann, og som deg så mener jeg at forskning og vitenskapelige metoder er på sin plass, og viktig når det kommer til stykket.

    Flott, men da foreslår jeg at du også leser forskningen kritisk før du kommer med påstander som er myter uten noen støtte i forskningen.

    Men.. bare fordi vi ikke har verktøy til å måle noe, eller at noe krever en annen fleksibel/kreativ deduktiv metode så kan vi ikke avfeie alt.

    Der ligger i så fall bevisbyrden på deg. Jeg finner det lite troverdig at noen mener X virker for dem i alle settinger unntatt i kontrollerte studier. Det høres mest ut som den logiske tankefeilen «spesical pleading», spør du meg.

    Feng Shui baserer seg på et prinsipp som er utdatert og fullstendig uten rot i virkeligheten. At de tilfeldigvis kan klare å innrede noen hjem eller kontoret på en måte som gjør at «forandring fryder» og folk blir glade for det, så betyr ikke det at Feng Shui på noen som helst måte faktisk virker. Dette er det sentrale i debatten. Jeg betviler ikke at en del pasienter kan oppleve at det å gå til en akupunktør hjelper dem, men dette skyldes altså de uspesifikke effektene av akupunktur (tid, berøring, samtale, stressreduksjon etc), ikke de spesifikke effektene (stikke bål i hud og påvirke qi i meridinaer). Det er helt sentralt å skille mellom disse to tingene.

  • Mitt poeng i bloggposten om at det er bortkastet med mer forskning gjelder altså de etablerte alternative behandlingsformer. At det vil dukke opp nye behandlinbgsformer som krever forskning, er en selvfølge, men disse vil normalt ikke kalles alternativ behandling.

    NCCAM har brukt over 17 milliarder kroner på å forske på alternativ behandling og har i praksis ikke funnet effekt av noe som helst. Hvor mye penger skal vi egentlig bruke på slik overtro?

    http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8508

  • Vegard Pettersen

    Piratpartiet:

    Jeg velger å svare på kun 3 og 4 da mitt parti ikke har blitt direkte spurt, og jeg derfor tar dette på eget initiativ.

    3.Tilbydere av alternative helsetjenester (alternativ medisin) begrenses i liten grad av dagens lovverk. Lovnader om behandlingseffekt er en av få ting som er regulert, men lovbrudd håndheves i liten grad. Hvordan forholder deres parti seg til alternativ medisin generelt og har dere planer om lovendringer?

    At kvakksalverloven forsvant er beklagelig. Den bør vi få tilbake igjen.

    4 (og 5).Hvordan vurderer dere dagens tilbud til mennesker med psykiske plager og hvilke planer har dere for Psykisk helsevern?

    Det er enklest å saldere bort kostnader knyttet til å ivareta de svakeste, spesielt når disse er så svake at de ikke klarer å klage. Å komme med fagre lovnader om å kaste mer penger etter ting er ikke vår stil, vi vil at problemer skal komme frem i lyset ved å gjøre det lettere å klage og gjøre saksbehandlingsdata lettere tilgjengelige. Ting blir ikke bedre ved at man har et gigantisk statsapparat som trenerer klagesaker inntil folk går til grunne; det bør det gjøres noe med og det bør bli slik at psykologer skal kunne sykmelde folk, og at man skal kunne gå til private psykologer og få utgiftene til disse dekket isteden for å stå mange, mange måneder i kø og bare grave seg dypere ned i depresjon / angst / tvangstanker o.l.

  • Vegard Pettersen

    Oss.

  • R.U.R

    Piratpartiet belyser riktignok en del viktige punkter i samfunnet mht overvåkning, fildeling, m.m, men samfunnet består av betraktlig mer enn det. Få dere en helhetlig samfunnspolitikk så får vi se :-)

  • Gurimalla

    Interessant at du sammenligner utviklingen innen medisin og våpen. Jeg syns nok det ville ha vært en fordel om vi fremdeles var henvist til å drepe hverandre med sverd og spyd og pil og bue. Om man dessuten hadde innført spiseplikt, slik at alle var nødt til å spise de menneskene man drepte, ville vi kanskje ha fått et mer realistisk forhold til hva krig egentlig handler om!

  • Per C Hansen

    Apropos alternativ behandling – jeg tilbyr en ny en som skal virke både på kreft,depresjon eller hva som helst. Du stapper bare en rosin enten i øret (kreft), nesen eller andre steder alt etter hva du vil behandle. Etter en viss tid fjernes rosinen – hvor lenge er en forretningshemmelighet.
    Prisen er bare 3500 kr per 1/2 time. Tar imot nye pasienter.

  • Pingback: Valg 2013: Partiene om sykehus, alternativ medisin og psykisk helse | TANKESMED()

  • Nils

    De fleste som leser denne bloggen pleier være opplyste, Vegard. Foreslår du flytter rekruteringskampanjen din til piratebay.

  • Vegard Pettersen

    De er nok det. Og det er ikke grenser for hvor opplyste og ikke minst fornuftige, politikerne blir, av å bedrive massiv overvåkning av hele det norske folk.

    Forøvrig har piratebay en tiårs-fest i Sverige. Du må gjerne dra dit, om du lurer på hva du skal finne på i sommer: http://crowdculture.se/se/projects/the-pirate-bay-10-years-party/

  • tentakkelbjorn

    Vi vet ikke at. Vi vet ikke nøyaktig hvordan livet begynte, hvilken firedimensjonal form rommet har osv. Men det kreves en del kunnskap for å vite nøyaktig hvor mellom himmel og jord hullene i kunnskapen vår finnes. Vi er ikke det minste i tvil om hvorvidt det går an å helbrede over telefon. Når du snakker om at «det er mer mellom himmel og jord» er det du som er håpløst arrogant fordi du mener du vet mer om hva vitenskaplig kunnskap kan fortelle oss enn vitenskapsfolk selv vet.

  • jeezuus

    Dere pseudoskeptikere er herlige! Dere trenger bare ett gratis mirakel, så skal dere kunne forklare resten :-)

  • Torbjørn

    For det første så favner vel sekkebegrepet «alternativ medisin» alle som påstår å kunne helbrede, eller forbedre, vår helse, det være seg psykisk eller somatisk, utenfor den offentlig godkjente skolemedisinen.

    Så det er mer enn å helbrede over telefonen. Jeg fikk, sånn halvveis frivillig, nesen trykt inn i denne alternative verdenen ca 15 år siden. Så jeg har lest og undersøkt ganske mye rart, og begynner å få en slags oversikt over ganske mye. Og det er sannelig mye rart. Men å si at vi kan avslutte å forske på helse fordi at alt er nå funnet frem til; Vitenskapen HAR svarene nå.. blir helt feil. Det har de faktisk ikke. Det kan komme forskning som gir kvantesprang innen vår forståelse av den fysiske verdenen, og likeså innen helse.

    En ting som morer meg stort er at vi enda ikke ser skogen for bare trær. Ta f.eks placeboeffekten. Der gir vår tro/oppmerksomhet/visualisering/fokus på at vi skal bli helet en effekt som er vitenskapelig bevist. Troen på at man skal bli helet fører til at «sukkerpiller» heler. Hva er dette? Burde man ikke forske på at man ofte kan faktisk hele seg selv? Eller er det ikke penger å hente i noe slikt?

    At det offentlig godkjente helsevesenet kjørte på med en influensavaksine for noen år siden, uten egentlig å vite helt hva de driver på med viser vel at det skjer rare ting på begge sider.

    Vår tredimensjonale virkelighet «befinner seg» på en meget begrenset liten del av det vibratoriske ocean som er universet/skapelsen. Å bruke instrumenter som er tilpasset/begrenset til kun denne lille delen til å bevise at det ikke finnes mer «mellom himmel og jord» blir jo litt snevert, eller?

    Du kan få kalle meg arrogant. Men det er ikke jeg som avfeier alt vi (enda) ikke forstår som humbug.

    Jeg får inntrykket av at dere her inne hauser dere sammen opp mot det uforståelige, og drar alt over en kam. Men dere skal vite at vitenskapsmenn gjennom tidene har ofte hatt ett øye til livets, ofte uforklarlige, mystikk. Og at det sitter ett surklende geni i en rullestol og sier at det ikke er en Gud betyr ikke nødvendigvis at det ikke er «en Gud». Morsomt også at han forsker på skapelsen, og avfeier at det er en skaper. Dere sier «big bang» og så sier dere ikke mer. Men.. det er vel mye man ikke vet der heller.. og derfor forsker man.

    Kanskje har dere ett behov for en rasjonell trygghet her inne? Er det skummelt at vi ikke vet alt enda?

    Eller er det ett slags ego kick å slå hånden i bordet og si at nå vet vi egentlig alt, bortsett fra ett par detaljer!? I så fall ville jeg oppsøkt ledende forskere og spurt dem om det er sant. Jeg tror du/dere ville fått ett svar som ikke behager dere.

    At vi har krefter i vår sjel som vi enda ikke har utviklet, eller skjønt enda, er i hvert fall jeg overbevist om. Men at jeg har evnen til å overbevise dere om å slutte å legge ned det mentale jernteppet mot alt som enda ikke er «godkjent» tror jeg dog ikke, haha^^

    Vel, takk for meg her inne.

    Ha en fin dag videre!

    Torbjørn

  • Mange stråmenn. Old news.

    Det du misforstår er at ingen kritiserer forskning på nye og ukjente områder. Det er jo det vi skeptikere hyller og elsker. Ny kunnskap og nye forklaringer. Men det vi her snakker om handler ikke om å forske på nye, spennende forklaringer. Det handler om å finne ut om noe virker eller ikke. Hvis homeopati virker, så kan det avdekkes i en dobbeltblind, randomisert studie. Det er utført hundrevis av disse, og vi ser tydelig at det ikke virker.

    Hvis det derimot hadde vist seg at behandlingsgruppen ble vesentlig bedre enn kontrollgruppen, så hadde det vært noe å forske på. Da hadde vi helt garantert måtte lete etter en ny forståelse av elementer innne fagfelt som både kjemi, fysikk og biologi, og det ville blitt høstet mange Nobelpriser i kjølvannet av en slik oppdagelse. Men det kommer i andre rekke. Vi trenger ikke lete etter forklaringsmodeller på noe som ikke viser seg å være reellt.

    Det jeg kritiserer er ikke forskning der hvor det finnes noe å undersøke. Der hvor vi kan lære noe nytt. Kanskje noe så revolusjonerende at vi må tenke helt annerledes rundt medisin og helse. Nei, det jeg kritiserer er den evindelige forskningen på _om_ det finnes en effekt, når det er utført så mange hundre eller tusener av studier som ikke har avdekket dette allerede. I tillegg så må man også legge til grunn et minstemål av vitenskapelig troverdighet før man bruker penger på noe. Det er strengt tatt uetisk å bruke dyrebare forskningsmidler på å forsøke å finne ut om magiske sukkerpiller kan kurere astma. Fordi ingenting tilsier at det skulle være mulig.

    Du nevner placeboeffekten. Jeg har nettopp skrevet en bok om dette, og det er utført uttallige studier for å finne ut mer om placeboeffekten. Likevel hevder du at forskere er uinteresserte. Har du sjekket forskningslitteraturen før du påstod dette? Åpenbart ikke. Jeg har rundt 400 kildehenvisninger i boken, og mange av dem omhandler nettopp placeboeffekten. Den er uhyre spennende, men den kurerer ingen sykdom. Når man derimot blir bedre, så skyldes det i alle hovedsak subjektiv endret opplevelse av symptomer, eller at man gjennom mestringsteknikker opplever en stressreduksjon med tilhørende helseeffekter. Ingen av disse mekanismene er mystiske, og ingen av dem er noen kur for sykdom.

    Det du skriver om pandemivaksinen er også renspikket tøv. Jeg har skrevet mange og lange bloggposter om dette om du vil sette deg nærmere inn i hva som faktisk skjedde.

    http://tjomlid.com/lesbart/#h1n1

    Du kan starte med denne for en grei oversikt:

    http://tjomlid.com/2012/02/17/svineinfluensa-noen-tanker-om-massevaksinasjonen/

    Denne stråmannen om at vi skeptikere er redde det uforståelige er så tullete at det bare blir deprimerende å se den gjentatt i mangel på reelle argumenter. Vi hyller det ukjente og det uutforskede. Det hadde gledet meg uendelig mye om fjernhealing og homeopati helbredet alvorlig syke mennesker. Tenk for en lettelse for millioner av mennesker? Tenke for noen besparinger i helsebudsjettene? Tenk for en ny og spennende innsikt vi hadde fått i naturvitenskapen?

    Men vi finner ingen slik effekt. Det er bare ønskedrømmer. Dermed må titusenvids av forskere sitter i 80 timer lange uker bøyd over mikroskoper i mørke laboratorier nesten uten lønn i håp om å komme et lite skritt nærmere en løsning på f.eks. en kur mot en spesifikk type brystkreft. Det er et vanvittig arbeid fra ekstremt dedikerte mennesker. Det er den harde realiteten. Det finnes ingen enkle løsninger, men tilhengere av vitenskapen sliter ræva av seg for å gjøre verden til et litt bedre sted ved å jobbe etter systematiske metoder i år etter år.

    Og det er fantastisk spennende når noe nytt oppdages. Det er sjelden de store «paradigmeskifter», men derimot bittesmå biter av ny kunnskap som leder oss litt nærmere en forståelse av universet eller en kur mot en sykdom. Det er fantastisk og helt utrolig vakkert!

    Det er så mye vi ikke ennå vet, men vi må fokusere på dette, ikke på ideologisk betingede kvasireligiøse behandlingsmetoder fra middelalderen som folk ikke vil gi slipp på fordi de tenger noe å tro på. Å pøse forskningmidler inn i flere akupunkturstudier er ikke å lete etter sannhet, å undersøke det ukjente, eller en jakt på nye svar. Det er å stirre inn i et hull man allerede har gravd så dypt at det ikke finnes annet enn mørke å hente. Det er det motsatte av nysgjerrighet. Det er det motsatte av det forskning burde handle om.

    Mange har dessverre skylapper på seg og tror at det eneste verdt å forske på er de utdaterte ting vi har visst i minst 50 år at ikke har noe for seg. Fordi det føles trygt. Fordi det bevarer et håp om at ens eget trossystem kanskje vil bli validert en dag og man kan si «aha, hva var det jeg sa!»

    Så jeg er fullstendig for forskning, men da må vi kikke utover, inn i det ukjente, inn i jungelen av ny og spennende kunnskap, ikke rette teleskopet ned i mørke hull som allerede er gravd i over generasjoner uten at man har funnet noe av interesse.

  • Aage Solberg

    Nesten alle, i vårt bitte lite land, tror ikke på healing og alternativ behandling. Uvitenhet og fordømmelse er deres måte å te seg på.
    A4-folket med alt oppi hendene og friskheten i seg, skjønner ikke at
    noen av oss har evner de ikke vil innrømme og skjønne, uansett !
    Har selv hjulpet mange, uten betaling, så jeg vet litt om hva det er snakk om ! De som ikke tror at Joralf Gjerstad, Snåsamannen, har vært til hjelp for mange, veldig mange, kan gå i sin egen tro på at månen og sola ikke er til hjelp for oss på jorda.

  • Aage Solberg

    Bra !

  • Aage Solberg

    Blankt !

  • R.U.R

    Nei. Jeg vil være med på å bestemme hvem som skal styre landet. Et fungerende demokrati forutsetter at folk faktisk stemmer og deltar.

    Hvis man ikke stemmer frasier man seg på sett og vis retten til å protestere, ettersom man har unnlatt å bruke muligheten til å påvirke.

  • David Storoy

    Er det ikke bedre å fokusere på å løsrive seg fra vitenskapelige dogmer enn disse korstogene mot Altmedisin? Da hadde man sikkert lettere akseptert og forstått alternative tankemodeller/teorier.
    Vitenskapen trenger å løsrive seg fra de reduksjonistiske, mekaniske teoriene og tankemodellene,som den holder på idag. Etablerte vitenskapen tror den sitter på fasiten angående hva som er riktig eller som de mener har noe for seg. Ateistisk vitenskapelig syn er jo blitt en dogmatisk og reduksjonistisk religion for noen. Og klamrer seg fast til dette,som om det var livets siste pust.
    http://www.dagen.no/2013/01/31/kultur/helse/bonn/naturlovene/106962
    http://merlinscorner.blogg.no/1363108770_ny_tenkning_i_vitensk.html
    Noen vitenskapsmenn gjennom historien til og med i dag var åpen for dette med vitalkraften,som alternative tankemodeller/teorier støtter om:

    Det er ikke bare bevissthet som er et problem innenfor «mainstream» reduksjonistisk og mekanisk vitenskapsperspektiv. Men også vitalisme eller vitalkraften er et ubehagelig emne å bortforklare. Hva skal vi med en tankemodell,som er reduksjonistisk og som skaper flere problemer med overforbruk av materialisme her på Jorden? Og som begrenser et menneskelig potensiale og ikke minst synet på naturen og universet?
    Det er godt visse vitenskapelige kretser har løsrevet seg fra disse dogmene,som Sheldrake blant annet nevner. Det er iallefall konstruktive vitenskapelige kretser,som jobber for friere forskning:

    http://noetic.org/
    http://www.scienceandnonduality.com/index.shtml
    http://www.huffingtonpost.com/deepak-chopra/the-consciousness-project_b_3529269.html

    Korstog pleier som regel å ikke ende så bra. Så korstog mot Alternativ medisin vil aldri lykkes på lang sikt.
    Når man roper om evidensbasert forskning i forhold til alternativ medisin så bør man først ta et oppgjør med dogmene,som ikke tjener Jorden,Naturen og menneskeenheten? Og ta et oppgjør med reduksjonistiske tankemodellene. Den kan ikke holde på det som om man tror det er fasiten. Det blir som at Kirken har patent på sannhet om livets lære. Og at man tror at den etablerte vitenskapen også har patent på sannheter. Det har de ikke. Og takk Gud for det:)

    Alternativ medisin(mesteparten fra Østen og urfolk-kultur) stammer fra annerledes tankemodeller/teorier om naturen,universet og mennesket enn det etablerte vitenskapen presenterer i dag. Etablerte vitenskapen sier f.eks at vitalkraften ikke eksisterer. Et eksempel på hva reduksjonistisk og mekanisk tankemodell/teori feiler etter min mening.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Vitalism
    Vitalism is the doctrine, often advocated in the past but now rejected by mainstream science,[1] that «living organisms are fundamentally different from non-living entities because they contain some non-physical element or are governed by d…ifferent principles than are inanimate things».[2] Where vitalism explicitly invokes a vital principle, that element is often referred to as the «vital spark», «energy» or «élan vital», which some equate with the soul.
    Vitalism has a long history in medical philosophies: most traditional healing practices posited that disease results from some imbalance in vital forces. In the Western tradition founded by Hippocrates, these vital forces were associated with the four temperaments and humours; Eastern traditions posited an imbalance or blocking of qi (or prana).
    Vitalism is the doctrine, often advocated in the past but now rejected by mainstream science,[1] that «living organisms are fundamentally different from non-living entities because they contain some non-physical element or are governed by d…ifferent principles than are inanimate things».[2] Where vitalism explicitly invokes a vital principle, that element is often referred to as the «vital spark», «energy» or «élan vital», which some equate with the soul.
    Vitalism has a long history in medical philosophies: most traditional healing practices posited that disease results from some imbalance in vital forces. In the Western tradition founded by Hippocrates, these vital forces were associated with the four temperaments and humours; Eastern traditions posited an imbalance or blocking of qi (or prana).

  • Roald Bentzen

    Hvorfor finnes det ikke en side, med sterkt engasjement, om all skolemedesin som ikke virker?

  • gjest

    Førstekandidaten i Sogn og Fjordane Venstre har tidligere uttalt seg litt annerledes til alternativ behanling:
    http://www.nrk.no/sognogfjordane/skeptisk-til-alternativ-medisin-1.10981785

  • Jens Kristian Folkestad Wicklu

    Håper du vil oppdatere denne slik at vi får se hva Høyre, KrF, SV og FrP svarer. Blir spennende!

  • zeus

    En ting som hadde vært artig var om det ble satt opp ett forsøk der folk med en eller annen plage ble testet med forskjellige behandlingsmetoder og så sammenligne de totale helseresultatene av behandlingene mot hverandre. Noen som vet om slike studier?

  • Det er gjort med for eksempel ryggsmerter. Her sammenlignet man mange ulike behandlingsformer, både kiroptaktikk, yoga, smertestillende, akupunktur etc. Resultatet var at alle behandlingsmetodene hadde omtrent samme bedringskurve, om enn med litt varierende grad av effekt.

    Det fascinerende var likevel at de kun inkluderte studier med både kontrollgruppe (som fikk placebo) og ventelistegruppe (som ikke fikk noen behandling). Resultatet viste at når man analyserte resultatene basert på hvilken gruppe pasienten tilhørte, så ble alle like mye bedre, enten de hadde fått behandling, placebo, eller ingenting.

    Ergo vil en slik studie på f.eks. akupunktur gi inntrykk av at det hjelper, fordi pasienten blir bedre. Men sammenlignet med en placebogruppe ser man at effekten ikke er bedre enn placebo. Kanskje placebo er godt nok da? Nei, fordi selv de som ikke fikk noen behandling ble like bra. Det viser hvor lett man kan mistolke resultater fra ukontrollerte studier, eller til og med kontrollerte studier hvis man ikke forstår placeboeffekten.

    Dette gjaldt da spesifikt for smerter i nedre del av ryggen, en av de kanskje mest utbredte helseproblemer i den vestlige verden.

    http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/49/12/2346.long

  • Are Vidar Boye Hansen

    Nå puster jeg letta ut. Trine Schei Grande har visst fått astmaen sin kurert av Snåsamannen, i tillegg til at det var han som anbefalte ho å stille som stortingskandidat i Oslo framfor Nord-Trøndelag. Sukk.

  • zeus

    Hm, så skolemedisin utmerket seg altså ikke, men hadde samme placeboeffekt som resten, ergo bør man ikke bruke skolemedisinske metoder for smerter i nedre del av rygg da smertestillende har negative bieffekter?

    Synd at det er så lite fokus på årsak til smertene. Smertene er der av en grunn, nes pas?

  • zeus

    Du har ingen fler eksempler på lignende studier? Nå vet alle at operasjoner er skolemedisinens spesialitet, men man kan jo si at denne ruten har vært helt hjelpesløs ift såkalte autoimmune, degenerative, inflammatoriske, sykdomsforløp = «jeg vet ikke».

    Det er «alternative» som går i samme fella med kosttilskudd. En maser om vitamin C. En annen om vitamin D. Nå har de plutselig funnet ut at fiskeolje ikke hjelper mot hjerteproblemer. Hvem har satt opp en slik studie? Vel, den er vertfall designet reduksjonistisk, som om kun fiskeolje er veien til alt godt. Altså, man prøver å bruke næringsmiddel som man bruker medisin, og det er i seg selv idiotisk.

    Å bare forskuttere med ett næringstoff gjør selvsagt ingenting for noenting. Å ta inn alle næringsstoff samtidig derimot, for å sikre at en fikk nok, det hadde vært artig å teste, men så vidt jeg vet er ikke det testet. Jeg har testet det selv, men på denne bloggen er visst ikke anektoder godt nok, om de da ikke omdreier seg om blogger sine positive vaksine-effekter. Nå vil sjeptikere si at man får alt man trenger gjennom «et normalt kosthold», men det var faktisk en grunn til at FDA måtte fjerne at næringspyramiden kunne gi folket dette på 80-tallet. :-) :-)

  • jesuss

    Blogger har tydeligvis tatt veien fra å være religiøs til å bli en dogmatisk ateist. Despicable!

  • Vegard Kvammen

    «Nå vet alle at operasjoner er skolemedisinens spesialitet, men man kan
    jo si at denne ruten har vært helt hjelpesløs ift såkalte autoimmune,
    degenerative, inflammatoriske, sykdomsforløp». Javel? Ved autoimmun inflammatorisk sykdomer kan man gi remicade (http://www.felleskatalogen.no/medisin/remicade-janssen-biologics-563382) med god effekt. Hva kirurgi og disse tilstandene angår så er det mange med ulcerøs kolitt og chrohns (autoimmun inflammatorisk tarmsykdom) som operer bort den syke delen av tarmen, og kan fortsette å leve et fullverdig liv uten plager. Voila!

  • Studien viser at for ryggsmerter er det egentlig ikke noe som hjelper, hverken «skolemedisinsk» eller alternativ medisin. Det beste er nok å være i aktivitet. Gå turer.

    Smertetsillende kan selvsagt være nyttig i et kortvarig perspektiv. For å overvinne smerte for at man skal klare å gjennomføre noe konkret. Men det er selvsagt ingen kur, like lite som kiropraktikk eller akupunktur er det.

  • Næring er komplisert ja, og mye tyder på at så godt som ingenting er spesielt nyttig tatt som tilskudd. Man må få det i seg gjennom den rike kjemiske suppen som er i mat. Derfor er mantraet at man må spise variert, så vil man få i seg alt man trenger. Å ta tilskudd er mer farlig enn nyttig.

  • David Storoy

    «En ting som morer meg stort er at vi enda ikke ser skogen for bare trær.
    Ta f.eks placeboeffekten. Der gir vår
    tro/oppmerksomhet/visualisering/fokus på at vi skal bli helet en effekt
    som er vitenskapelig bevist. Troen på at man skal bli helet fører til at
    «sukkerpiller» heler. Hva er dette? Burde man ikke forske på at man
    ofte kan faktisk hele seg selv? Eller er det ikke penger å hente i noe
    slikt?»

    Legemiddelindustrien vil jo være de siste som vil sponse slik forskning slik at de må innrømme at man kan gjøre mye selv i sine prosesser til å bli bedre av sykdom,plager osv. Og at det kan hjelpe minst like mye(eller til og med mer )

    Det er et stykke å gå på,men det skjer ting bak kulissene i helsevesenet – som f.eks med Mindfulness-forskningen som viser denne sterke forbindelsen mellom sinn og kropp. Og at det ligger mye der,som helsevesenet eller legevitenskapen ikke har kjennskap til.

    Mindfulness-forskning er også et eksempel på hvor man også tar subjektivitet på alvor i forskningen. Ikke bare streng og kontrollert objektivitet i forskningen,men man er opptatt av det subjektivitet også.

  • Premisset ditt er at det ikke forskes på placeboeffekten. Hvor i all verden har du det fra? Har du noengang brukt noen minutter på å sjekke forskningen eller lese en av mange bøker om emnet?

    I min kommende bok (og dette vet du) skriver jeg mye om placeboeffekten, og oppgir mange titalls referanser til studier. Det er bare en dråpe i havet av all forskning som gjøres på området. Gjør et søk på «placebo effect» på PubMed og du vil få mye å lese.

    En god start kan være placeboforsker Kaptchuck sin glitrende artikkel:

    «The Placebo Effect in Alternative Medicine: Can the Performance of a Healing Ritual Have Clinical Significance?»

    http://annals.org/article.aspx?articleid=715317

    Denne artikkelen alene oppgir over 120 referanser til placeboforskning. (Det finnes også kritikkverdige sider ved Kaptchuck og hans forskning, men denne artikkelen synes jeg likevel er en fin oppsummering.)

    I boken min skriver jeg mye om kobling mellom sinn og kropp, blant annet gjennom stress og mestring. Dette er ikke ukjent og er i aller høyeste grad noe som forskes på og vektlegges mer og mer. Psykosomatiske sykdommer har vært et tema i lang tid og omtales også i boken min.

    Din kritikk baserer seg på feil premiss grunnet kunnskapsløshet.

  • David Storoy

    Gunnar: Dermed må titusenvids av forskere sitter i 80 timer lange uker bøyd over
    mikroskoper i mørke laboratorier nesten uten lønn i håp om å komme et
    lite skritt nærmere en løsning på f.eks. en kur mot en spesifikk type
    brystkreft.»

    Hva med å utvide horisonten og forske mer på det som skjer i sin egen bevissthet og sinn? Hvordan det påvirker ens helse og kropp?Hva med å leve seg inn mer i subjektivitetens verden istedenfor ensidig å tenke objektivt?

    Det er dette som er hovedproblemet etter min mening når det gjelder forskning og troen på evidensbasert forskning er at man fokuserer kun på objektiv forskning i laboratorium og sånt. Livets skole handler så mye mye mye mer enn slik forskning. Det er her mange har problemer med å «se» at det ligger et uendelig potensiale i oss,men man velger selv å fokusere på det man vil.

    Ligger også problemet i måten å se på verden?Og at man bare fokuserer på det materielle og det man kan måle eller kontrollere? Hva med å utforske mer(egen) på det som man ikke kan måle og kontrollere?Ikke-materielle informasjonsfelt,som alle mystikere,åndelige mestre,spirituelt bevisste,esoterikere og de som har hatt en veldig nær og solid kontakt med Jorden i årtusener kan si noe om. Hva med å lære av dem?

    Det gjør jeg og flere og flere andre. Og verden er så mye mer enn biologi og biokjemiske prosesser. Måten en ser på Naturen og universet er også veldig indviduelt.

    En av de største illusjonene i verden er at man tror at subjektivitet og objektivitet ikke hører sammen. Det er jo NETTOPP det gjør. Mindfulness-forskning og utforskning viser nettopp dette at man må ha egen dialog og kommunikasjon med ens eget indre(tilstedeværelse,stillhet,årvåkenhet mm) – som gir rom for å utvikle og ekspandere sitt verdensbilde eller få ny innsikt man ikke var åpen fra før av.

    Det er ikke noe galt å forske bare objektivt og tro at det er det eneste rette. Det handler om å våge og tørre å se utover horisonten – utvide sitt bilde på naturen og universet. Og se på dette med ikke-dualisme og ikke skape separasjon med naturen og universet eller oss selv. Men en dypere dialog som har med å utvikle og være mer tilstede der man er.

    Det jeg sier tror jeg vil være fremtidens vitenskap hvor man lar subjektivitet og objektivitet gå hånd i hånd i forskning. Det er et uendelig potensiale her. Og da finnes heller ikke begrensninger. Og at man utelukker elementer her,som er viktig i f.eks selv-helbredende mekanismer som vitalkraft ,animisme o.l. kan hjelpe oss med.

    mvh
    en visjonær

  • David Storoy

    Aage,det er mange som ikke klarer å se utover det de «ser» i denne verden og tror at bare alt man kan kontrollere og måle – er absolutt sannhet. De undervurderer kraftig det som esoterikere,mystikere,spirituelle mestre eller bevisste osv har hatt kjennskap til i årtusener. Om man studerer såkalt ANCIENT eller esoterisk vitenskap og går inn ved å erfare,utforske og forske på det så vil man åpne og utvide horisonten til noe mer enn bare biokjemi. Men det får være opp til hver enkelt hva man vil fokusere på.

    En ting er sikkert og det er at tankemodellene innenfor alternativ medisin er ulik skolemedisin. Det handler ikke om hvem som har rett eller galt her – men mer å se et potensiale i oss mennesker. Og erfare det beste i begge leire er konstruktiv vei å gå.

  • Det er utført mange studier som har sett på effekten av positiv tenking og utvikling av kreft. Disse viser at sinnelag ikke har noen betydning for overlevelse.

    http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/emotionalsideeffects/attitudes-and-cancer

    http://www.apa.org/monitor/jan08/cancer.aspx

    http://www.webmd.com/cancer/news/20071022/positive-attitude-doesnt-whip-cancer

    Det triste er at du kaller deg «visjonær», men klamrer deg til de samme utdaterte ideer som andre har gjort i hundrevis av år uten at det hadde noe for seg. Du har ikke lært av historien, og begår derfor de samme feil selv.

    Du er ikke visjonær, du er reaksjonær.

  • David Storoy

    For en som er vant med mindfulness-tenkemodell(blant annet) så vet man at man må møte skyggesider og tunge følelser der og da. Og møte dem naturlig. Å tenke positivt hjelper ikke om man koster under teppet negative følelser o.l. Har du tenkt på det? Det er også mye psykologi her(kropp-sinn mekanismer handler jo egentlig mye om det eller hva?)

    Hvordan man mestrer disse negative følelsene eller skyggesider(eller hva man vil kalle det for) er en annen ting. Det er veldig subjektivt å gjøre det. Det finnes ikke en formula eller metode,som passer for deg eller meg.

    Men det finnes forskning,som sier at om man vil hjelpe seg selv f.eks å mestre tunge elementer i livet sitt(utfordringer,følelser osv) eller om man skal trigge og spille på lag med kroppens eget apotek/kroppens selv-helbredende mekanismer/kroppens reparere-seg selv mekanismer så må et viktig element være tilstede og det er at man er vant med stillhet og dypere ro. Dess mer stress det er i kroppen og at man ikke takler det så bra – dess mindre sjanse for å overvinne utfordringer,plager,sykdommer osv. Dess mer man er vant med stillhet (gjennom avspenning på flere måter – også endel tur i naturen)så vil kroppen respondere mer konstruktivt.

    De ideer jeg følger og stoler på er tidløse. De skifter form og språk,men vil alltid eksistere. Jeg har valgt å ta esoterisk og såkalt urgammel visdom på alvor i min forskning. Det ligger mye potensiale i den visdommen man kan utforske subjektivt. Mindfulness-forskningen er et eksempel på det i moderne tid. Grunnmuren til mindfulness-forskningen er jo basert på tidløs buddhistisk visdom.

    Jeg velger heller ikke å distansere meg fra Naturen og Universet. Eller skape separasjon mellom subjektivitet og objektivitet. Men er mer opptatt av å fokusere på dem begge – som en enhet.

    Når man snakker om sykdommer,plager,symptomer osv. så er det også veldig individuelt hvordan mennesker takler det og derfor er jeg sterkt imot generalisering om hva som virker eller ikke. Det blir veldig individuelt og hvordan man mestrer det og hvordan man henter opp egne ressurser. Sykdommer og plager fremprovoserer dypere dialog/kommunikasjon med sitt indre. Det er også i tråd med tidløs visdom. Man kommer nærmere seg selv og så er det individuelt hvordan man møter utfordringer,plager,sykdommer osv i livet.

    Livets skole er også en utdanningsvei,Gunnar. Hvor godt kjenner man seg selv og sitt indre? Hvordan er kommunikasjonen med sitt indre? Hvordan lærer man av sine feil?Hvordan mestrer man utfordringer i møte med andre?Hvordan er ens toleranse overfor andre som tenker annerledes enn seg selv? Det er uendelig mange måter å møte seg selv i døren på.

    As above,so below. As within,so without. Det er urgammelt – tidløst og vil alltid eksistere – fordi det ligger endel hint om at man ikke separerer subjektivitet og objektivitet i livet. Det inkluderer også forskning.

    En velger selv å følge det man vil. Jeg respekterer andres vei,erfaringer og meninger.

  • David Storoy

    Jeg ser frem til å lese boka di. Jeg snakker egentlig om kropp-sinn forskning og ikke bare placebo-effekt-forskningen.

    Vi støtter forskjellige/ulike typer placebo-effekt forskning også. Det er også noe å tenke på.

    Slik forskning vil man ikke forstå fullt ut før man erfarer det – utforsker det selv – mindfulness-forskning er et hint om det. Det vil bli mer vanligdags i diverse skoler med slikt fag som mindfulness og avspenning på skoletimen. Det burde jo være en selvfølge i mine øyne at det vil være slik.

    Å lære og trene på å mestre følelser og tanker – i tillegg til å bli bedre kjent med sin kropp på en naturlig måte. Og trene og lære hvordan man kommuniserer dypere med sitt indre er ikke så dumt.

    Det er bedre å investere i forebyggende helse som f.eks mindfulness og avspenning i barneskoler,ungdomsskoler og alle andre typer skoler. Det er god forskningsmateriale her,som også helsevesenet i Norge benytter seg mer av og forsker mer på. Det er konstruktivt.

  • David Storoy

    Interessant det du sier om ryggsmerter,Gunnar. Jeg har en historie å fortelle her. Da jeg spilte endel fotball i mine yngre dager for selveste Ganddal og Lura i mine yngre dager slet jeg med smerter i ryggen til og med jeg begynte med yoga.
    Etter at jeg begynte med yoga i 94. Det er ca 20 år siden og meditasjon. Så forsvant ryggsmertene. Og det jeg forstår er at yoga hjelper å få en mer balansert energistrøm rundt ryggen blant annet.

    Jeg sier ikke det kan være bra for alle,men forskning innenfor avspenning og sånt har vært med å hjelpe på ryggsmerter og at en f.eks får mer overskudd. Hvorfor det? Kanskje man rett og slett har vekket en bedre dialog/kommunikasjon med vitalkraften sin?:)

    Og vekker en dypere dialog med kropp-sinn mekanismer og skaper en større ro,avspenning i samspill med fysiske kroppen pga øvelsene,som involverer et interessant emne,som har med Pust å gjøre.

    Pust er nøkkelord til å skape bedre dialog med vitalkraften. Den eksisterer ikke i mainstream vitenskap sine tankemodeller eller hva man skal kalle det for. Det betyr ikke at de har fasiten på at det ikke eksisterer.

    Subjektivitet bør taes mer på alvor. Generaliseringer er lite konstruktivt. Det er mitt mantra i vitenskapelig forskning. Urgammel tidløs visdom holder også i dag. Hvorfor tror du/dere at avspenning er så populært og vanlig i dag?

    Subjektivitet bør taes mer på alvor. Generaliseringer er lite konstruktivt. Det er mitt mantra i vitenskapelig forskning.

  • Christopher Dragnes Norderhaug

    NAFKAM uttalte seg vell for ikke så lenge siden at de mente at akupunktur var effektivt på noen områder utover placebo, noe jeg reagerte på da de studiene de refererte til overhode ikke var i samsvar med det de påstod. Når det kommer til å opprettholde lovverket så har da AP hatt full mulighet til å bevilge mer ressurser til feks mattilsynet eller forbrukerombudet nå i 8 år… I følge forbrukerombudet har de ikke fått mer ressurser utover bruttonasjonalbudset på 19 år…..

  • David Storoy

    Et morsomt sitat fra Christian Paaske i Visjon nr 4,som jeg mener er spot on

    «Å lete etter bevisstheten i hjernen er like naivt som å lete etter hallodamen i fjernsynet.»

    Det
    sitatet er forøvrig hentet fra en artikkel fra Christian om hans anmeldelse av boka
    Snåsakoden av Kristian Gundersen(angriper alternativ medisin og
    forkaster alt der).

    Han sier flere ting som har mye for seg etter min mening og erfaring:

    «Det er tapt noe på veien når medisin skal
    være objektiv vitenskap , når pasienten blir et kasus, en diagnose,et
    objekt , en ting eller en maskin til reparasjon på nærmeste verksted.
    Det er noe fremmedgjørende og umenneskelig over det, og det reduserer
    mulighetene for legekunst. Det er forskjell på behandlere og hvor
    medfølelse,innlevelse,livserfaring og personlig nærvær har en
    terapeutisk virkning. «

  • Eivind Berg

    Problemet ditt med alternativ medisin er, slik jeg forstår deg, at den ikke er godt nok vitenskapelig dokumentert. Når så noen (feks Venstre) tar til ordre for å forske mer på det som i dine øyne ikke er godt dokumentert så blir altså dette helt feil. Og her skjærer du glatt all alternativ behandling over en kam. Det finnes ikke noe der ute i den store jungelen av alternativ medisin som er verdt å forske på, fordi det kalles alternativ medisin. Og alternativ medisin er noe tull fordi det mangler vitenskapelig dokumentasjon. Det begynner å bli ganske åpenbart at du ikke VIL at noe utenfor skolemedisinen skal fungere eller dokumenteres vitenskapelig..

  • Jeg er svært positiv til forskning, og donerte nylig selv noen tusen av egen lomme for å finansiere en kontrollert studie på bruk av Rituximab mot ME. Det er ingenting jeg heller vil enn at vi skal forske frem nye, gode behandlingsmetoder som kan hjelpe mennesker. Men det aller meste av det vi kaller alternativ behandling er forsket i hjel. Akupunktur kommer ikke til å plutselig vise en god effekt når det etter 40 år og over 3000 studier ikke har gjort det til nå. Homeopati kommer ikke til å begynne å virke med mer forskning. Og homeopati er et eksempel hvor det å bruke forskningmidler er direkte uetisk fordi behandlingsmetoden ikke _kan_ virke. Det er basert på magisk tenkning uten noen som helst rot i virkeligheten. Det betyr sløsing med penger og misbruk av syke mennesker.

    Det vil alltid være en del behandling/medisin som ligger i ytterkanten av «skolemedisinen», altså i en gråsone mellom at det finnes en plausibel virkningsmekanisme, man har kanskje sett god effekt i behandling, men kliniske studier mangler. Protonterapi er et eksempel på dette. Her er jeg veldig for at man skal forske, fordi noen av disse behandlingsmetodene vil vise seg å være effektive. Men jeg har til gode å se noen typiske alternative behandlingsmetoder falle inn i denne gruppen. Alternativ behandling er i all hovedsak basert på forklaringsmekanismer som ikke har noen som helst rot i virkeligheten, som allerede er forkset på med negativt resultat, og hvor det er sløsing med dyrebare forskningsressurser å bruke mer penger på å studere det. Det er derfor jeg er kritisk til Venstre sitt forslag om å bruke mer penger på å forske på alternativ behandling, fordi det som trengs å forskes på sjelden eller aldri faller inn under betegnelsen alternativ behandling.

    (Forslaget deres er for øvrig hentet fra 2009-programmet. Til det kommende valget har de tatt dette ut og har altså ingen konkret ambisjon om å støtte forskning på alternativ behandling likevel.)

  • Andreas Sunde

    Nå er det også en forskjell på å stemme blankt og å ikke stemme. Ved å stemme blankt sender du et budskap om at du vil stemme, men du ser ikke på noen av alternativene som verdt å stemme på. Ved å ikke stemme, sender du et budskap om at du er lat.

  • Pingback: Rasjonelle massører til folket! | SAKSYNT()