Skjermbilde 2013 01 07 kl 23 11 21

Det er ingen fred å få i disse dager. Er det ikke vaksinefrykt, så er det strålefrykt. Nyeste mediaoppslag som har dukket opp er om en rapport som hevder at mobilstråling er farlig likevel. Og nettavisene kaster seg over det. De mest oppegående journalistene skjønner kanskje at dette er skrot, men det vekker oppsikt og gir lesere, så da publiseres det. Og så må jo media vise balanse, må vite. Det er viktig at dårlig forskning vies like mye spalteplass som god forskning. Skulle bare mangle. Noe annet ville være utrolig urettferdig!

Rapporten heter Bioinitiative 2012 og er forfattet av 29 såkalte alternative forskere. Vent nå litt. Alternative forskere? Hva betyr det? Her tror jeg journalisten har vært litt kreativ, og kudos til ham for det! Betegnelsen er også i aller høyeste grad korrekt, fordi disse forskerne har en litt alternativ tilnærming til vitenskap. I forordet til rapporten kan vi nemlig lese (min utheving):

The great strength of the BioInitiative Report (www.bioinitiative.org) is that it has been done independent of governments, existing bodies and industry professional societies that have clung to old standards. Precisely because of this, the BioInitiative Report presents a solid scientific and public health policy assessment that is evidence-based.

Eh, ja. Dette er altså en gruppe forskere som har redefinert hvilke forskningsmessige standarder som skal gjelde. Normalt pleier det å bety: «Vi fant ingen negativ helseeffekt da vi gjorde dette på skikkelig måte, så da endrer vi heller på kriteriene slik at vi klarer å fremskaffe det resultat vi ønsker.» Det funker alltid, bare spør homeopatene!

Dette er i utgangspunktet heller ingen ny rapport. Bioinitiative-rapporten kom første gang i 2007, og denne 2012-versjonen er oppdatert med en del ny forskning, hevder forskerne. Problemet er at 2007-rapporten var søppel fra perm til perm, og det er liten grunn til å tro at denne nye versjonen er noe bedre, ettersom det stort sett er de samme forskerne/forfatterne som står bak.

Rapportens forord er signert av David Carpenter og Cindy Sage. Sistnevnte er ingen forsker, men derimot en konsulent som selger tjenester knyttet til arbeid som involverer måling av elektromagnetiske felter (EMF). Hun selger tjenester og produkter knyttet til skjerming mot EMF, noe som gjør at hun har en direkte økonomisk interesse i å skape slik frykt. Hun er heller ikke nøytral i spørsmålet, men derimot kjent aktivist for «farene» ved EMF.

(Med EMF snakker vi i denne sammenheng om ikke-ioniserende stråling, altså stråling med så lite energi at det ikke kan skade DNAet i kroppen og på den måten føre til for eksempel kreft.)

Hun har også et merkelig syn på forskning, noe f.eks. denne uttalelsen viser:

«Scientists do have a role, but it is not exclusive and other opinions matter… Some experts keep saying that all studies have to be consistent (turn out the same way every time) before they are comfortable saying an effect exists.»

Jepp. Det er liksom litt av poenget med god forskning. Man ser på summen av dataene. Studier må replikeres for å bekrefte resultater. Hvis resultatet er ulikt når en studie gjentas, så er det et tegn på at noe ikke stemmer i en av studiene. Som regel er den første studien en pilotstudie som er liten og uten de strengeste kontroller. Disse må gjentas i større og strengere studier for å se om resultatene holder mål, og veldig ofte forsvinner da de «spennende funnene». Dette synes visst Sage er litt ubehagelig, fordi hun vil helst basere seg på de små og dårlige studiene som viser det hun vil de skal vise.

Det er også kjerneproblemet med Bioinitiative-rapporten. Den ser ikke på summen av forskning og analyserer de største og beste resultatene for å se hva slags totalbilde som tegner seg, slik f.eks. Interphone-studien gjorde. Nei, den plukker de småstudier som støtter et gitt syn, og krisemaksimerer på grunnlag av dårlige data. Rapporten er heller ingen samlet analyse av data. Det er derimot bare en samling av enkeltrapporter hvor hver forsker står ansvarlig for sin lille del av rapporten.

Hensikten til rapporten er altså ikke å søke svar, men å bekrefte et syn forfatterne allerede har. Dette sier de rett ut i 2007-versjonen:

The Report has been written to document the reasons why current public exposure standards for non-ionizing electromagnetic radiation are no longer good enough to protect public health.

2012-versjonen innledes like tendesiøst:

Today, the BioInitiative 2012 Report updates five years of science, public health, public policy and global response to the growing health issue of chronic exposure to electromagnetic fields and radiofrequency radiation in the daily life of billions of people around the world.

I forordet gjøres et stort nummer ut at av tre av de 29 bidragsyterne er tidligere presidenter av Bioelectromagnetics Society, og fem er medlemmer der. Ser vi i et av nyhetsbrevene til denne foreningen fra 2008 kan vi lese følgende knusende dom over forskningen for å se om det finnes skadelige helseeffekter fra lavfrekvent elektromagnetisk stråling som fører til oppheting av kroppsvev («LLNT-effekter»):

The state of the science is that an analysis of physical interactions provides no testable hypothesis for LLNT effects or, in other words, provides no direction to experimentalists in conducting research. Now that’s a very good scientific and politically correct way of saying that analysis by good theoretical physicists suggests that nothing is going to happen but the deposition of additional energy that, if sufficient, can elevate tissue temperature. But physicists don’t know everything so we turn to the biologists and find that an analysis of the biological database reveals no consistently reproducible (independent) LLNT effect after about 50 or 60 years of research.

Forskeren Mays Swicord sier altså at etter 50-60 år med forskning til minst en halv milliard dollar så har man ennå ikke funnet noe teoretisk fysisk grunnlag for at slik mild oppvarming skulle kunne skade cellemolekylene, og biologisk forskning har heller aldri sett noe til det i praksis.

Swicord jobbet selv i 26 år med å forsøke å dokumentere negative helseeffekter fra EMF, men feilet. Han opplevde blant annet at en studie han gjennomførte som tilsynelatende viste at EMF kunne påvirke DNA ikke kunne replikeres av andre med samme resultat. Han endret derfor etterhvert standpunkt til at slik stråling ikke er helseskadelig, slik en god forsker gjør når dataene peker i den retning. Og husk at Swicord kommer fra samme forening som Bioinitiative-forfatterne pryder seg med å ha medlemmer fra. Deres isolerte bidrag er altså ikke nødvendigvis representative for foreningen de representerer.

Det kan også være verdt å merke seg hans oppsummering av gjeldende status på forskning rundt biologiske effekter av EMF:

On the World Health Organization (WHO) website you’ll find a database set up by the IEEE (the US Institute of Electrical and Electronics Engineers) containing thousands of papers, reports and reviews since 1950, all of them about non-ionising radiation in some way. Almost 1300 of them are peer-reviewed publications dealing with the issue of biological effects. Of course, a lot of them report that radiation does have an effect. But I don’t know of one that is confirmed or replicated by independent researchers.

Ja, det finnes studier som viser potensielt helseskadelig effekt, men disse er aldri replikert av andre uavhengige forskere. Likevel er det altså disse studiene Bioinitiative-rapporten stort sett samler mellom to permer og kaller bevis.

Bioinitiative 2007 ble sterkt kritisert fra flere hold. Blant annet ble enkelte av bidragsyterne trukket frem som tvilsomme. Svensken Lennart Hardell er vel en av de mest kjente antistrålingsaktivistene i verden. Han er blitt kalt «svensk mester i kreftalarm», og er en av de få som til stadighet produserer studier som mener å finne skadelige effekter ved mobilstråling. Disse studiene er kritisert fra faglig hold, blant annet fordi de viser stor grad av hukommelsesbias. Dette er et klassisk problem med denne type studier hvor man intervjuer personer med hjernekreft om deres mobilbruk 10-20 år bakover i tid. De vil da ofte ha en tendens til å overdrive bruken, fordi de ønsker å bekrefte og finne en forklaring på at de ble rammet av kreft.

Hardells resultater avviker fra andre studier, og det er betenkelig:

Some of the Hardell et al. studies have been criticized in the scientific community because of «recall bias». All of Hardell’s studies are of the case control type. Patients who have been diagnosed with brain cancer fill in a questionnaire in which they are asked to remember how much they used their cell phones.

The US FDA had this to say about Hardell et al.’s methodology: «The results reported by Hardell et al. are not in agreement with results obtained in other long term studies. Also, the use of mailed questionnaire for exposure assessment and lack of adjustments for possible confounding factors makes the Hardell et al. study design significantly different from other studies.»

The SCENIHR scientific advisory group to the European Commission stated that this study was: «non-informative because of inappropriate exclusion criteria and combination of studies».

Another scientific consortium advising the European Commission, the EMF-NET issued a formal statement criticizing the same recent Hardell et al. paper in which they questioned its statistical methods.

En bedre metode enn intervjuer er å se på teleoperatørenes egne data om når ulike personer begynte å ta i bruk mobil. En stor dansk studie så på 420 000 mobilbrukere i Danmark, og heller enn å bare intervjue personene om hvor mye de hadde brukt mobilen, fikk de også lister fra teleoperatørene som viste hvor lenge de ulike personene hadde hatt mobil. Basert på disse data fant de ingen sammenheng mellom mobilbruk og hjernekreft. Her hadde de brukere som hadde hatt mobil fra 8,5 til 21 år.

Et annet problem med Hardell er at han har tjent penger på å opptre som ekspertvitne mot mobilselskaper i erstatningssaker knyttet til mobilstråling. Det gjør også at han fremstår som mindre objektiv. Og pinlig nok så forkastet en dommer hele hans vitnesbyrd i en sak hvor en kreftpasient saksøkte et mobilselskap for 800 millioner dollar. Det tunge vitenskapelige tidsskriftet The Lancet, såvel som Oncology Research, nektet også å publisere hans forskning, fordi den ikke holdt faglig kvalitet.

Kort sagt er ikke Hardells studier anerkjent som gode studier i fagmiljøet, og når han da opptrer som talsmann for den nye Bioinitiative-rapporten sier det litt om rapportens kvaliteter – eller manglende sådanne.

En annen tvilsom forsker som har bidratt til Bioinitiative 2007-rapporten er Olle Johansson. Han fikk i 2004 den ikke spesielt ettertraktede prisen som «Årets förvillare» av den svenske skepsisforeningen VoF. I en svensk rapport ble Johanssons forskning slaktet fullstendig av det svenske vitenskapsrådet i en rapport om helseeffektene av elektromagnetisk felt:

De utländska sakkunnigas omdömen om Johanssongruppens epidemiologiska studier vid Karolinska institutet är entydigt negativa. De bedöms vara ”largely hypothetical” och slutsatserna ”very speculative”. Studierna av ett samband mellan hudcancer och TV- och FM-sändningar röner mycket stark kritik för att undertrycka kända orsakssamband. De av Olle Johansson redovisade tidsmässiga sambanden mellan utbyggnader av FM/TV-nät och ökning av insjuknande i melanom anses, av en av de sakkunniga, tvärtom tala mot ett orsaksmässigt samband. En annan av de sakkunniga anser Olle Johanssons grupp vara ”totally out of control in its interpretations and assertions based on ecological studies whose mistakes any journalist would recognize”.

[…]

Forskningen är behäftad med svagheter både vad gäller teoribildning och metodologi, vilket beskrivits i avsnitten ovan om epidemiologi och mekanismer.

Ouch.

Et eksempel på Johanssons noe merkverdige slutninger er at lungekreft hos røykere ikke egentlig skyldes røyking alene, men derimot utbyggingen av FM-radiomaster fra 50-tallet og utover… Det ser likevel ikke ut til at Johansson er bidragsyter i 2012-rapporten. Det er da noe.

Andre bidragsytere er tatt i vitenskapelig juks. Et eksempel er Robert P Liburdy som i 1999 ble dømt for dette:

Based on an investigation report by the Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) dated July 7, 1995, and an analysis of the data and information from Dr. Liburdy obtained by ORI during its oversight review, ORI found that Dr. Liburdy, former staff biochemist at LBNL, engaged in scientific misconduct in biomedical research by intentionally falsifying and fabricating data and claims about the purported cellular effects of electric and magnetic fields (EMF) that were reported in two scientific papers.

Ikke helt bra.

I 2008 ble også en annen forskergruppe, Rudiger et al, hvis studier er tatt med i Bioinitiative-rapporten anklaget for svindel:

The only two peer-reviewed scientific papers showing that electromagnetic fields (EMFs) from cell phones can cause DNA breakage are at the center of a misconduct controversy at the Medical University of Vienna (MUV). Critics had argued that the data looked too good to be real, and in May a university investigation agreed, concluding that data in both studies had been fabricated and that the papers should be retracted.

De eneste to fagfellevurderte studiene som viste at EMF kan påvirke DNA-bindinger var altså triksing med data, og begge studiene er trukket tilbake.

Bioinitiative-rapporten er åpenbart skrevet med en agenda. Den nevner ikke studier som ikke støtter deres konklusjon. Den er skrevet i et språk som åpenbart har som mål, ikke å finne ut om EMF kan ha negative helseeffekter ved å se på alle de beste data, men derimot demonstrere at det har det, ved å selektivt plukke ut forskning de mener viser dette.

Det er ikke slik man driver god vitenskap. Dette er godt eksemplifisert av IEEE sin COMAR-komité som i 2009 skrev følgende om rapportens inkluderte studier (mine uthevinger):

A major weakness of the BIR [Bioinitiative Report] is a selective, rather than a comprehensive, review of the literature in various topical areas. Two examples discussed here are a) animal tumor studies and b) genotoxicity (DNA damage).

[…]

As mentioned, the BIR discussed only two animal studies investigating tumor development in RF-exposed animals. For comparison, the ICES review, which was published before the BIR was written, included 35 studies on this topic and the weight of evidence of these studies showed no association between RF exposure and tumor development.

[…]

Follow-on research to the Lai and Singh reports at another university included an extensive study comparing different DNA damage methods and included an attempt at exact replication of the original studies; the results failed to demonstrate an increase in DNA damage due to RF exposure (Lagroye et al. 2004). Other research (Malyapa et al. 1997) also failed to confirm DNA damage. The Stewart Report concluded that the evidence of Lai and Singh for DNA damage «is contradicted by a number of other studies in vivo and is not supported by in vitro work».

Eller på godt norsk: Bioinitiative-rapporten inkluderer bare et lite fåtall studier som støtter deres syn, mens annen internasjonal forskning inkluderer hele mengden av studier, hvorav de fleste viser det motsatte av hva Bioinitiative-studiene gjør. Å ikke inkludere disse i rapporten er fundamentalt uredelig.

En annen rapport gjort av EMF-NET, EU sin gruppe med 41 deltakere som forsker på EMF og helse, slaktet Bioinitiative-rapporten helt da den kom. De skrev bl.a.:

There is a lack of balance in the report; no mention is made in fact of reports that do not concur with authors’ statements and conclusions. The results and conclusions are very different from those of recent national and international reviews on this topic.

The stated purpose of the BioInitiative Report is to assess the scientific evidence of health effects of low-level EMF exposure below current international limits, and to establish which changes are needed to reduce public health risks from EMF exposure.

If this report were to be believed, EMF would be the cause of a variety of diseases and subjective effects, including: Sleeplessness, headache, fatigue, skin disorders and changes in skin sensitivity, loss of appetite, tinnitus, impairment of memory and concentration, Alzheimer’s and Parkinson’s disease, cardiac problems, changes in brain and nervous systems activity, stress reactions, inflammatory and allergic reactions, genotoxic effects, changes in immune system function, and many types of cancers.

None of these health effects has been classified as established in any national or international reviews that assessed biological and health effects from exposures below internationally accepted EMF limits when the whole database of scientific literature is reviewed according to well-accepted international risk assessment methods and criteria.

Nederlandske helsemyndigheter gjennomgikk rapporten i 2008 og hadde ikke mye pent å si om den. I sin analyse beskriver de den ordinære vitenskapelige prosess i utforming av denne type rapporter. De skriver at en god vitenskapelig rapport skal være en prosess hvor mange forskere innen ulike fagfelt bruker de beste tilgjengelige vitenskapelige data og drøfter disse i fellesskap til man når en enighet. Det sikrer en balanse og objektivitet i konklusjonene, og gjennomsiktighet i prosessene.

Men som vi vet pryder Bioinitiative-forfatterne seg med at de har forkastet slik metode og heller laget sin egen:

The BioInitiative report did not follow this procedure. The report is a collection of a number of chapters, called ‘sections’, written by individual authors. Seemingly no consultation or discussion on these sections took place between the authors. The report also does not indicate what, if any, brief was given to the authors. In any event, the sections were not written in a standardised way. Notably, not all authors are scientists. The methods used to collect literature are not defined. In many cases a selection of the available scientific material has been made, but the selection criterion is not stated. The Committee points for example to Section 12, in which the authors refer, among other things, to epidemiological studies into the association between exposure to 50 Hz magnetic fields and the prevalence of breast cancer. The authors dismiss a number of studies carried out in the home environment because exposure could not be determined with sufficient accuracy. However, this also applies to all studies into the association between living close to power lines and the prevalence of childhood leukaemia, which are discussed at length in another section of the report. The authors have also excluded various studies that did not find an association between breast cancer and exposure to magnetic fields from their analysis. It can be concluded that the scientific quality of the review sections is extremely varied.

De påpeker deretter flere eksempler på rene vitenskapelige faktafeil, og påpeker at konklusjonenen i rapporten dras mye lenger enn hva det er støtte for i hver seksjons gjennomgang av forskningen. Det tyder på at hovedforfatterne av rapporten ikke har kommunisert med de ulike forskerne, men heller presentert sitt eget syn i stor grad. Enkelte av bidragsyterne er heller ikke forskere, og det var ikke definert noen inkluderingskriterier i forkant, slik seg hør og bør.

Nederlandske myndigheter konkluderer med at:

the BioInitiative report is not an objective and balanced reflection of the current state of scientific knowledge

Australske myndigheter har og en forskningsgruppe kalt Australian Centre for Radiofrequency Bio-effects Research (ACRBR). De slakter også Bioinitiative 2007-rapporten:

Overall we think that the BioInitiative Report does not progress science, and would agree with the Health Council of the Netherlands that the BioInitiative Report is “not an objective and balanced reflection of the current state of scientific knowledge”. As it stands it merely provides a set of views that are not consistent with the consensus of science, and it does not provide an analysis that is rigorous-enough to raise doubts about the scientific consensus.

Det samme gjør den ikke-kommersielle og uavhengige organisasjonen The Electric Power Research Institute (EPRI) som også synes rapporten er dårlig. De trekker blant annet frem et eksempel på hvordan Bioinitiative-rapporten avviker fra andre internasjonale rapporter, og hvordan rapporten overdriver konklusjonene som trekkes fra særdeles svake og usikre data:

All previous assessments recognize the association found in epidemiologic studies between residential ELF magnetic fields and childhood leukemia and the unexplained nature of this association. When all EMF health studies are considered together, the risk of leukemia for children with average residential magnetic fields above 3 to 4 milligauss (0.3 to 0.4 microtesla) is about 1.7 to 2.0 times the risk of children in residences with lower fields. For such weak epidemiologic associations, supporting data from laboratory studies are usually critical for establishing a causal link. Long-term studies of ELF magnetic field exposure in rodents are consistently negative, and there is no biophysically plausible basis for a causal relationship.

Nevertheless, the BioInitiative Working Group concluded that “up to 80% of childhood leukemia may be caused by exposure to ELF,” an estimate that is unsubstantiated. Moreover, the 1-milligauss limit the working group calls for would produce a dose in the body between 200 and 2,000 times less than the lowest dose levels expert panels believe could cause biological effects.

Studies of RF exposure and cancer in rodents have also been negative, and the BioInitiative Report’s recommended limits for RF exposure would produce a very small deposition of energy in the body.

Også franske myndigheter har forkastet denne rapporten som uvitenskapelig:

…the different chapters of the report are of uneven editing style and quality. Some sections do not present scientific data in a balanced fashion, do not analyze the quality of the articles cited, or reflect the personal opinions of their authors…, [the report] is tinged with conflicts of interest in several chapters, does not reflect a collective effort, and is written in militant style.

Den tyske ekvivalenten til Statens Strålevern, BfS, skriver:

The BfS conducted a preliminary review of the so-called «BioInitiative Report» immediately after its release and concluded that it had clear scientific shortcomings. In particular, it has undertaken to combine the health effects of low- and high-frequency fields that are not technically possible. The overwhelming majority of studies underpinning the report are not new: they already have been taken into account in the determination of currently applicable standards.

Og dette er helt sentralt. I den internasjonale forskning som nåværende retningslinjer er basert på er allerede de aller fleste studiene i Bioinitiative-rapporten tatt med! Dette er ikke ukjente studier eller studier som andre forskere forkaster. De er allerede tatt med i de store analysene, men fordi de ofte er av dårlig metodologisk kvalitet, og fordi flere andre bedre studier viser motsatt resultat, ender konklusjonene likevel med at EMF ikke har noen negativ helseeffekt. Bare hvis man plukker ut de få enkeltstudiene som viser negativ effekt kan man pusle sammen en rapport som har det resultatet Bioinitiative-rapporten har. Men det har ingenting som helst med god vitenskap å gjøre. Med denne metoden kan man alltid frembringe det resultatet man ønsker.

Med andre ord, stort sett alle faglige instanser som har vurdert rapporten har forkastet den som dårlig. Det er «bærplukking» av studier for å bekrefte et syn, dårlig metodologi, interne selvmotsigelser, svake studier som i flere tilfeller er replikert med motsatt resultat senere uten at dette er nevnt i rapporten, enkelte upålitelige og tvilsomme forskere er tatt med, og rapporten er ikke utformet etter vanlige faglige standarder. Den er også skrevet med en klar agenda og mangler all form for objektivitet.

Denne nye 2012-versjonen som media nå klasker inn på nettavisene sine er ennå ikke vurdert av uavhengige fagfolk, så vidt jeg har sett, men jeg har svært vanskelig for å tro at den vil skille seg vesentlig fra problemene med 2007-versjonen. Det er fortsatt bare en samling enkeltrapporter fra til dels tvilsomme forskere, ikke en samlet metaanalyse eller systematisk gjennomgang av forskning.

Folkets Strålevern, også kjent som den norske foreningen for foliehattbrukere, uttaler seg til Stavanger Aftenblad og sier:

– Bioinitiative-rapporten er trolig den mest omfattende og komplette samlede vurdering av forskning om helseeffekter fra EMF. Etter at den første gang kom ut i 2007 ble det gjort vedtak blant annet i EU-parlamentet og Europarådet, sier Thomas Middelthon, styreleder i interesseorganisasjonen Folkets strålevern.

Som vi har sett er dette tull. Rapporten er ikke den mest omfattende, tvert i mot. De unnlater å ta med all forskning som ikke støtter konklusjoner om at stråling er farlig, i motsetning til andre faglige rapporter som både inkluderer de fleste Bioinitiative-studiene og alle de andre.

Bioinitiative-rapporten er også i strid med hva norske og svenske eksperter konkludert med i sin rapport som kom i 2012:

Ekspertgruppen har gjennomgått forskningsoppsummeringer som internasjonale ekspertgrupper har publisert tidligere, samt nyere enkeltstudier. Materialet er svært omfattende.

Utvalget har tatt for seg helsevirkninger av svake elektromagnetiske felt. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr. Utvalget har sett på hvor sterke feltene er, om de utgjør en helserisiko, hvilke regler som gjelder og om grenseverdier overholdes.

Gruppen fant ikke grunnlag for at de svake feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr øker risikoen for kreft, nedsatt fruktbarhet hos menn, andre skader på reproduksjon, skader på nervesystemet, eller andre sykdommer og helseskader.

Jeg har også tidligere gjennomgått forskning på både mobilstråling og såkalt el-allergi, og en gjennomgang av disse studiene og flere betraktninger rundt dette kan du finne her.

Vil du ha ennå mer «balanse» kan du ta en kikk på denne listen over 68 ulike internasjonale ekspertgrupper som alle ha konkludert i perioden 2000 til 2010 at EMF ikke utgjør noen helserisiko for mennesker og dyr.

I motsetning til hva blant annet TV2.no skriver, er det altså ingen grunn til å tro at mobilstråling er blitt farlig igjen selv om en gjeng aktivister har kokt sammen en bunke rapporter som de mener skal bevise dette. Det er dårlig vitenskap som ikke rokker ved de store systematiske gjennomgangene av tilgjengelig forskning som konkluderer med det motsatte.


Det meste av kildematerialet er hentet fra nettsiden EMF & Health.

 • ftw

  Jeg tror det er på tide at tjomlid.com blir pensum på videregående skole :=)

 • Nok en gang strålende redegjørelse. Keep up the good work!

 • sigrid

  Veldig bra og interessant bloggpost!

 • Nok en gang koker Tjomlid suppe på en spiker.

  «Eh, ja. Dette er altså en gruppe forskere som har redefinert hvilke
  forskningsmessige standarder som skal gjelde.»

  Redifinere. Det er diskusjon om to teorier:

  1. Det er kun forskning som viser termiske effekter som er troverdige
  2. Forskning som viser biologiske effekter må også medregnes

  Geir Inge Berge setter saken i sitt rette lys på denne -> http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread262911/?action=edit&post_id=263056

  Så synes jeg denne har satt Tjomlid i sitt rette lys -> http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/human-etisk-forbund-og-bruk-av-pro-pedofile-til-konfirmasjonsundervisning/

  PS. Jeg tror vel at min kommentar som tidligere blir slettet av Tjomlid før offentliggjøring.

 • For hvem? De strålefrelste?

 • Ikke sant at han trenger en premie for denne?

 • Bra blogg!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no

 • «Denne nye 2012-versjonen som media nå klasker inn på nettavisene sine er ennå ikke vurdert av uavhengige fagfolk,»

  Ja jeg undres på hvem dette skulle være……….
  Kunne det tenkes FHI med sin «ekspertgruppe»……….

 • Svorskorpe

  En god artikkel, som viser tankegangen klart: Hvis det ikke finnes studier som motbeviser Berge sine oppdiktinger, da må jo fantasiene hans være sanne.

  En i sannhet klok mann, som vitenskapen må forske på for å finne ut av om han er gal eller ei. Helst på lukket avdeling. I mange, mange år.

 • Normalen i forskning er at når en gjør funn på dyr vil en anta at dette også har en effekt på mennesker.
  Det å anta det motsatte (eller inntil det er dokumentert i 100 av 100 studier) har intet med god forskningspraksis å gjøre. Normalen er at hvis det gjøres funn vil føre-var prinsippene gjelde.
  I denne saken er det ingen føre-var tenkning. Ei heller etter-snar.

 • Pharmenza

  En fysiker vil ha litt å si om dette også. Selv om det viktigste er å bevise noe i praksis så krasjer det hardt med teorien. For å si det meget enkelt så alle forstår. Mobilstrålene må må slå et elektron ut av bane for å få en mutasjon som kan skape kreft. Problemet er bølgelengden og størelsen på elektroner som ikke gjør det mulig. Blir litt som om å dytte et biljardbord inn i en basketballkurv. Det går bare ikke.

 • Sigrid

  Jeg snakker bare for meg selv, syntes dette var interessant å lese, uten å være noen form for frelst i den ene eller andre retningen…

 • Kjøttskalle

  Normalen i forskning er at hvis man ikke kan påvise en negativ effekt så konkluderer man med at det er ingen negativ effekt.

 • Richard

  Vi snakker om samme seriøse vetrinær som er bak: http://www.lifeline.no/
  Her tror jeg det er viktig å være enda mer kritisk.

 • Til Kjøttskalle: Da er vi enige, men

  Det er da påvist helseeffekter på en mengde dyreforsøk. Alle disse setter du og mange andre et pennestrøk over.
  Hvis du ønsker å lese hvordan forskere opplever å stå frem med sine forskningsresultater og ikke la seg overtale av pengesterke oppdragsgivere kan du lese den nye boken folkefiender -> http://
  http://www.paradigmeskifte.nu/2012/10/folkefiender-kommer-i-november/

 • Helt tull. Du glemmer helt ressonanser samt at det er påvist ikke-termiske helseeffekter. Så kan du prøve deg med hvilke teorier du bare ønsker.

 • Admiral_von_Dunk

  Støttes!

 • Natt Idiotesen

  Jeg driter i møkkabøkene til idioter, og nøyer meg med å konkludere med at en fjompenisse som presterer å hevde:

  «Men er det ikke omvendt da, at dokumentasjonsbyrden ligger på tilstrekkelig reproduserbar dokumentasjon på at det er trygt? Det kalles «føre var prinsippet» i andre sammenhenger.»

  Er en fjompenisse som totalt har misforstått hvem som har bevisbyrden, da han kommer med en masse løse påstander som han krever at ANDRE skal motbevise for at de ikke skal være sannsynlige / sanne, til forskjell fra at HAN skal bevise.

  Du har redusert intelligens, motbevis det.

 • Det er vel nettopp Natt Idiotesen som viser redusert intelligens

  Helt siden 80-90-tallet har forskere bevist at trådløs teknologi er helseskadelig. Telekomindustrien har hele veien kjøpt opp forskning og de forskerne som har ære og ryggrad nok til å stå imot blir enkelt og greitt skjøvet ut i kulden. Boken omtaler tre kjente forskere innen GMO, Vaksine og EMF.

  Det alarmerende her er at idoter som Natt iodiotesen ikke skjønner sitt eget beste. Dvs få den reelle helsefaren på bordet, slik at den nye teknologien ikke går i samme fellen som den gamle. Lysfrekvenser er noe nytt i den sammenheng. Vi ønsker alle en trådløs teknologi, men den må ikke være helsetruende.

 • Skalle Hodepinesen

  Du har ikke motbevist at du har redusert intelligens ergo er det en FARE for at du har det.

  QED.

 • jayjam

  Ikke verst at VG står på for rasjonelle tanker her. Regner med at dere ikke lot dere lure av dette søppelet og produserte en latterlig ukritisk artikkel om det?

 • jayjam

  Du burde SKAMME DEG, Dag Gabrielsen!

 • jayjam

  Skam deg, Gabrielsen, for at du sprer løgnpropaganda.

 • jayjam

  Stikk, troll.

 • BD

  Jasså, så du innbiller deg at hjernen fungere kun ved sondering av kjemikalier via synapsene? At nevronene ikke prosesserer singalene og videre-sender disse til synapsene via en elektro-kjemisk reaksjon? Kanskje Tjomlid bør lese litt om hvordan hjernen faktisk fungerer. En skal aldri si at noe er 100% sikkert – vi vet jo hvor hvor mange som bruker asbest som isolasjon idag. Kanskje ‘sikkert’ for endel år tilbake. Det beste er ‘føre-var’-prinsippet og begrense til en absolutt minimum. Så kan senere forskning påvise hvor skadelig stråling faktisk er. Du er av den typen som ville sagt at oss som vegrer seg selv mot gamma-stråling er ‘pyser’.

 • Anne Lise

  For en super blogg! Takk for at du «gidder» å gjøre skikkelig research!

 • Bruce Banner

  Det beste er ikke KUN «føre-var»-prinsippet fordi det er hysterisk mørkemanns-propaganda fra hypokondere.

  Samfunnet har ingen forpliktelse til å forhindre fremskritt bare fordi noen tusseladder med lav utdannelse og så redusert intelligens at de ikke selv forstår at de er dumme, skaffer seg en psykose hvor de tror de har forstått noe som andre ikke har forstått og murer seg opp et lite falleferdig skrot-skur av en selvfølelse på den måten.

  Det beste er «føre-var»-prinsippet I KOMBINASJON MED «etter-snar»-prinsippet, som betyr at om man ikke kan finne noen saklig grunn til at noe er skadelig, så forbyr man det ikke med begrunnelsen at man må MOTBEVISE alle TILFELDIGE påstander (fra skrot-hjerner) om at det er skadelig, FØR man lar folk dra nytte av det.

  Det er massevis av folk som bruker mobiltelefoner, er det ikke sannsynlig at om dette hadde hatt negative helseeffekter så ville vi sett klare tegn på det?
  Disse klare tegnene ser vi ikke, og da må vi velge: «shut. down. EVERYTHING» a la Madagascar, eller «hypokonderi er sikkert gøy for skrotinger med oppmerksomhetsbehov men de driter vi i»?

  Jeg velger Plan B og det burde nok morra di ha gjort også.

 • Yngve B

  Forskere har, som Tjomlid og andre dokumenterer, ikke bevist noe sånt. Det er en kraftig indikasjon på det motsatte når det bare er én forsker som i all hovedsak finner en sammenheng, mens andre forskere ikke klarer å replisere dette.

  Du sier du ønsker trådløs teknologi som ikke er helsefarlig. Hva i alle dager skulle det være om det ikke er basert på radio- og mikrobølger?

 • anne marie hovgaard

  Antagelig telepati-basert :D

 • Yngve B

  That’s a beautiful strawman you’ve got there. I’d hate to see anything bad happen to it.

 • Yngve B

  Er du også redd for mennesker siden vi stråler ut elektromagnetisk stråling med en frekvens på over 1 THz? Dette er mer enn 1000 ganger så energetisk per foton som mobilstråling.

 • Yngve B

  Hvilke resonanser er det snakk om, og hvilke ikke-termiske helseeffekter er det som er påvist. Kilde ønskes.

 • Kjell

  man trenger ikke å forske på mobilstråling(ihvertfall ikke Rockefeller WHO forskning)! Smerten i fingrene og hodet etter mobilbruk taler for seg selv(dette er selvsakt tatt fra egen erfaring, og mange jeg har pratet med). En femåring med tynt kranie og utviklende nevrologi vil bli på virket av elektromagnetisk stråling ifra mobil(hjernen er elektrisk). Dette er simpel logisk fysikk.

 • Tore B. Krudtaa

  Så Tjomlid kaster seg over de som hevder at stråling kan utgjøre en helserisiko. Interessant er det at Tjomlid ofte ser ut til å ta det meste av det som kommer fra industri-sponsende studier for god fisk, og like ofte ser ut til å latterliggjøre uavhengig forskning som peker på en reell helserisiko.

  Like interessant er det at Tjomlid ikke nevner at det finnes en gruppe mennesker som er el-overfølsomme. Det er personer som på en eller annen måte får en negativ helse-effekt av feks. stråling fra Mobilmaster, Mobiltelefoner og Wi-Fi.

  Selv om Statens Strålevern ser ut til å mene at denne gruppen mennesker lider av en form for psykiske vrangforestillinger og at det (i følge dem) er frykten for at stråling kan utgjøre en fare, som får disse menneskene til oppleve ubehag, så er det altså en kjent sak at det ER mange mennesker som får en fysisk helsemessig negativ effekt av disse strålene. Og årsaken er at strålene FYSISK har en direkte negativ effekt på kroppen, og IKKE indirekte som en følge av negative tanker rundt det at man blir utsatt for disse strålene.

  Antakelig er det samme platte tilnærming til vitenskapen som vi ser fra skepsis-bevegelsens mentor Asbjørn Dyrendal, nemlig at vitenskapen ikke kan forklare hvordan dette skjer, som gjør at Tjomlid nok en gang trekker skylappene godt nedover både ører og øyne…. hakke mærka det sjæl… og derfor kan det nok ikke være slik heller… mentaliteten…

  Dokumentarfilmen Resonance – Beings of Frequency (kan sees direkte i nettleseren) kommer med litt mer nyansert informasjon om problemene relatert til stråling:

  RESONANCE – Beings of Frequency:

  Tjomlid kan vel neppe ha unngått å fått med seg at det finnes flere eksempler hvor folk i norge har el-overfølsomhet… både kjente og mindre kjente…

  Det er feks. en kjent sak at Gro Harlem Brundtland var el-overfølsom (stråling fra mobiltelefon).

  Mer informasjon om dette viktige temaet er å finn på sidene til Folkets Strålevern:
  http://www.folkets-stralevern.no/

  og Foreningen for El-overfølsomme:
  http://felo.no/

 • Jeg har viet en egen lang bloggpost til såkalte el-overfølsomme. Flere titalls studier viser at disse ikke klarer å skille mellom når en sender er av og når den er på. De får symptomer når de _tror_ den er på, men når de ikke vet det kommer ysmptomene uavhengig av sender. Ganske konklusivt bevis for at lidelsen er noceboeffekt.

  http://tjomlid.com/2011/06/11/el-overf%c3%b8lsomhet-myte-eller-realitet/

 • Tore B. Krudtaa

  At dårlig designede industristudier viser null effekt, skal liksom være konklusivt. He he… like konklusivt som når Monsanto i sin tid hevdet at feks. DDT ikke skulle utgjøre noen helsefare. Hvilken produsent ønsker å lage en studie som viser at deres produkter utgjør en fare for helse og miljø, som igjen gjør at deres produkt, som de har benyttet mange år og millioner av kroner for å utvikle og få ut på markedet, blir trukket fra markdedet?

  Antakelig ser også du absurditeten i det. Hva slags type tester ble feks. utført av mobilindustrien når det gjelder stråling… Studier som testet hvilken effekt varmeutviklingen fra mobiltelefonene hadde på kroppen. Og ingen seriøse studier om disse strålene (tenker da ikke her på varmeutvikling) kunne ha på celler og DNA. Latterlig uansvarlig å tillate at denne teknologien tas i bruk før det foreligger langsiktige og uavhengige studier.

  Ikke uventet at mobilindustrien kjemper med nebb og klør for å diskreditere forskere og deres studier som viser at stråling utgjør en betydelig helserisiko. Men noe overraskende er jo, for å si det mildt at de som ser på seg selv som skeptikere (feks. Tjomlid og Asbjørn Dyrendal) svært så ofte tyr til lettvinte forklaringsmodeller når de skal få seg litt medieoppmerksomhet. Latterliggjøring av det uforklarlige (det som vitenskapen ikke kan bevise (les: komme med noen god forklaring på), men som folk kan erfare på sin egen kropp, og som uavhengig forskning feks. kan vise (ref. feks. skader fra stråling, genmodifiserte organismer, aspartam… mfl).

  Den lettvindte forklaringsmodellen ref. stråling er nå også omfavnet av våre regulatoriske myndigheter ved Statens Strålevern og Folkehelseinstituttet … hvor lite seriøst disse såkalte regulaoriske myndighetene tar sine oppgaver kan man lese om i rapporten til FELO her:

  Oppdaterte kommentarer til Ekspertutvalgets rapport, ny pdf-utgave med FELO layout:

  http://felo.no/index.php-%7Cfelo%7Caktuelt%7Cnyheter%7Coppdaterte_kommentarer_til_ekspertutvalgets_rapport_ny_pdf_utgave_med_felo_layout.html

  Ha en strålende dag :)

 • Registrerer at du konsekvent bruker helsemyndigheter som sannhetsvitner, samtidig som du levner uavhengige forskere liten ære så lenge det de sier strider mot det nettopp helsemyndighetene hevder.

  Ellers må du passe deg for å trekke logiske feilslutninger (overskriften din!). La iss anta at forskningen ikke kan dokumentere at mobilstråling er helseskadelig. Betyr det at en kan trekke den konklusjonen at mobilstråling ikke er helseskadelig? Selvfølgelig ikke. Absensce og proof is not proof of absence. Det er stor forskjell på å dokumentere at noe er ufarlig vs å ikke klare å dokumentere at det er farlig. At noe ikke er dokumentert skadelig kan bety flere ting:

  Hvis det ikke er forsket på det i det hele tatt så er det ikke dokumentert farlig, men selvfølgelig heller ikke det motsatte.

  Det kan være veldig vanskelig å dokumentere verken det ene eller det andre. Konklusjonen blir da gjerne at det ikke er dokumentert at det er skadelig. En kunne gjerne trukket motsatte konklusjon (som er like sann). Det er ikke dokumentert at det er uskadelig.

  En klarer ikke å dokumentere at det er skadelig. Men en klarer heller ikke å dokumentere det motsatte, at det er trygt. Selv om teoretiske argumenter kanskje skulle tilsi at det er farlig kan den offisielle konklusjonen ofte bli at det ikke er dokumentert at det er skadelig, hvilket igjen ofte fører til konklusjonen at det er trygt.

  For å ta en parralell. Det er ikke dokumentert at det finnes utenomjordlig liv. Betyr det at det er dokumentert at det ikke finnes utenomjordlig liv? Selvfølgelig ikke! De aller fleste forskere på området er enige om at det er overveiende sannsynlig at det finnes utenjordlig liv, selv om det ikke kan dokumenteres i dag.

  Det vi ikke kan dokumentere kan i mange tilfeller være det mest sannsynlige.

 • Dette er formelt sett korrekt, men praktisk sett meningsløst. Kanskje det å ha på seg jeans gir kreft. Vi vet ikke for det er ikke undersøkt. Men det er ingen grunn til å tro at det skulle gjøre det, fordi det ikke finnes noen plausibel årsaksmekanisme som skulle kunne gi kreft av å ha på seg jeans.

  Det samme gjelder mobilstråling. Det mangler et teoretisk fundament for at ikke-ioniserende EM-stråling skulle kunne gi kreft, og 50 år med forskning har ikke klart å påvise noen biologiske effekter av slik såtrling. 20 år med data viser ingen økning i hjernekreft, og summen av gode studier viser ingen slik årsakssammenheng.

  Hvis man da ikke kan konkludere så kan man aldri konkludere. Jada, teoretisk sett kan man ikke avvise 100% av mobilstråling gir kreft. Kanskje det gjør det, men så sjelden at vi aldri vil kunne skille det fra ren bakgrunsstøy. Men det er bare teoretisk snikksnakk. I praksis kan vi konkludere med en ekstremt høy grad av sikkerhet at mobilstråling ikke gir kreft, ergo er tittelen fullstendig korrekt.

 • Hvis du legger til grunn den industrifinansierte forskningen, som påfallende ofte også er den forskningen myndighetene «godkjenner», og samtidig ignorerer forskningen fra uavhengige forskere, så blir konklusjonen at det er ufarlig. Hvis du derimot har et mer kritisk syn på industri og helsemyndigheter så… Men du er kanskje ikke åpen for at sterke økonomiske interesser kan påvirke både forskningsdesign og utfallet av forskningen, hvilke resultater myndigheter med kanskje sammenfallende økonomiske interesser «godkjenner». Hvilke resultater som havner i en skuff og hvilke resultater det brukes store ressurser på promotere for alt de er verdt osv. Hvem tror du sitter på ressursene? De som vil at mobilstråling skal være ufarlig eller de som vil at det skal være farlig?

 • Igjen, dette er godt kjent, men du unnlater å ta innover deg det faktum at industrisponsede studier ofte er vesentlig bedre designet enn uavhengige studier. Det er ofte derfor disse blir vektlagt mer enn andre, ikke pga konspirasjoner, som du insinuerer. Det finnes som regel helt naturlige forklaringer uten at man må trekke inn konspirasjoner og korrupsjon…

  Studier som ofte kritiseres, f.eks. Hardell, avvises med tunge begrunnelser. Det er ikke bare slik at man ignorerer dem og håper ingen merker det. Det er godt redegjort for hvilke svakheter man finner med hans forskning. Flere uavhengige forskere har også uttalt seg om dette, noe jeg gir mange eksempler på i bloggposten. Men det ser ut til at du har en tendens til å overse de uavhengige forskerne ;-)

 • Slik virker stråling fra wifi og mobiltelefoner på biologisk liv.

  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/16/131324.htm

 • Pingback: Om karse, wifi-stråling, og en snurt naturfagslærer | SAKSYNT()

 • Dag Inge Hansen

  Altså, du messer på om at ikke-ioniserende ikke kan endre på DNA! Men faktum er at kroppen består av 70% vann, og at vannmolekylet har dipolaritet. Etter det jeg forstår har mikrobølger, også den effekten at stoffskiftet stopper opp, og det er jo skadelig da cellen vil ha energi og kvitte seg med avfall. En annen effekt som du ikke omtaler er hemoglobinet i blodet, som jo inneholder jern, og det kan ha relevans. Blodet frakter oksygen til cellene som kjent, og skal da gjennom syltynne årer for å komme ut til hele kroppen.

 • Dag Inge Hansen

  Hør nøye på denne mannen forklarer det hans lege-team har forsket seg fram til:

 • anne marie hovgaard

  Vennligst link til en forskningsartikkel i et anerkjent tidsskrift. Youtube-videoer er underholdning.

 • anne marie hovgaard

  Det er vanskelig å forstå hva du mener med dette. Er det en slags fri-assosiasjons-øvelse?

  «Men faktum er at kroppen består av 70% vann, og at vannmolekylet har dipolaritet.»
  Hva i h. har det med noe som helst å gjøre?

  «Etter det jeg forstår har mikrobølger, også den effekten at stoffskiftet stopper opp, » Da har du forstått feil – hvis du ikke mener noe i retning av «når organismen blir kokt, stopper stoffskiftet».

  «det er jo skadelig da cellen vil ha energi og kvitte seg med avfall»
  Celler vil fint lite, særlig etter at de er kokt.

  «En annen effekt som du ikke omtaler er hemoglobinet i blodet,» Det er ikke en effekt.

  «det kan ha relevans» For hva? Hvordan? Via hvilken mekanisme?

  «Blodet frakter oksygen til cellene som kjent, og skal da gjennom syltynne årer for å komme ut til hele kroppen.» Javel? Hvis arteriene dine er «syltynne» er det noe galt et sted, men det store spørsmålet er jo – hva i all verden har det med noe som helst å gjøre?

 • Dag Inge Hansen

  Nei, du har vel ikke snøring på hva jeg snakker om?

 • Dag Inge Hansen
 • Sukk. Kan du være så snill å lese og sette deg inn i forskningslitteraturen på området før du uttaler deg videre? Eller i det minste prøve å forstå hva du selv poster lenker til.

 • Dag Inge Hansen

  Ja, det har jeg gjort. Men mye tyder på at du ikke har gjort det? Ingen kan påstå å være så skråsikre på at det er ingen helseeffekt, når det finnes så mange som er affisert, og så mange som lider av det. Til og med de som konkluderer med at det er ufarlig, tar forbehold og modererer seg med tanke på mulige helse-effekter. Ingen kan være så skråsikre som du tydelig er. Har sett på mye av det du skriver, men det er ikke troverdig i det hele tatt!

 • Dag Inge Hansen

  Hei igjen! Man burde vel huske hva som har skjedd med kraftlinjer. Der var det også mange rapporter som pekte begge veier og til slutt så ble det vel motvillig konkludert med at det er negative effekter. Og følgelig har myndighetene i Norge tatt viktige skritt for å skjerme befolkningen ved å legge linjene utenfor boligfelt.

  Når man nå har 1.000.000.000.000.000 høyere bakgrunns-stråling fra mikrobølger enn før 1980-tallet, så er det en signifikant økning. Er du med meg?

  Du vet kanskje at KORTTIDS (få minutter) påvirkning fra mikrobølger med en styrke på mange watt, som nær en sender ikke er spesielt farlig for en som er helt frisk. Det er jo dette ICNIRP baserer sine grenseverdier på. Men de har ingenting med LANGTIDS-påvirkning å gjøre. Der fnnes det mye forskning, som Interphone-studien som jo har vist seg å lage hodebry for tele-industrien. Der vises nemlig en kobling til kreft i hodet.

  Man ser jo hvordan barn påvirkes av dette, og mange har fått problemer når WIFI kom på skolen. Til og med jeg fikk problem i jobben på grunn av WIFI. Og da sier jeg i alle fall fra, da dette er en viktig oppdagelse. Håper min historie kan komme i avisen snart, slik at flere kan begynne å lære mer om dette. Det er trolig bare toppen av isfjellet som står fram i media med dette, og grunnen er at man rett å slett tviler på hva symptomene kommer av. Dette er jo brukt som hemmelig våpen under den kalde krigen, det sies at amerikanerne fikk smake våpenet mot sin ambassade i Moskva, men de holdt opplysningene hemmelig, og gjorde alt i stillhet.

  Hvordan kan man overse dette fullstendig. Grunnen til at mange i vesten ikke tror mikrobølger er farlig er tross alt hemmeligheldelsen da dette i aller høyeste grad var klassifisert som militær teknologi, og kun brukt i radar, satelitt, og radio-link-sammenheng. Da er det logisk for myndighetene at man ikke ha noe behov eller lyst til å snakke offentlig om hvor farlig dette er, men holde det hemmelig.

 • anne marie hovgaard

  «Man burde vel huske hva som har skjedd med kraftlinjer. Der var det også
  mange rapporter som pekte begge veier og til slutt så ble det vel
  motvillig konkludert med at det er negative effekter.»
  Nei.

  «Og følgelig har myndighetene i Norge tatt viktige skritt for å skjerme befolkningen ved å legge linjene utenfor boligfelt.»

  Det er fordi 1. de er stygge, 2. de tar mye plass, 3. noen mennesker er engstelige og 4. de er stygge.

  «Når man nå har 1.000.000.000.000.000 høyere bakgrunns-stråling fra
  mikrobølger enn før 1980-tallet.»
  Hvor har du funnet det fine runde tallet der hen, da?

  Det du skriver om forskning er rett og slett feil. Men du kan ha rett i at WiFi er et problem for skoleunger – fordi de er på nettet i stedet for å gjøre matteoppgaver ;)

 • anne marie hovgaard

  Det er nok mange som lider – men det er ingen grunn til å tro at de har klart å komme fram til hva plagene deres skyldes, sånn rent intuitivt. Det er rett og slett ikke en evne vi som mennesker besitter. Andre legger skylden for samme type plager på helt andre imaginære problemer – og er akkurat like overbevist.

 • Varmekabler i gulv, lysrør i tak, klokkeradioen ved siden av sengen etc avgir vesentlig høyere elektromagnetiske felter enn det man utsettes for fra kraftlinjer i lovlig avstand. Men ingen reagerer på disse, fordi en klokkeradio høres jo ikke så skummel ut som kraftledninger gjør. Ikke ser den så skummel ut heller.

  Det er så deilig når folk går til aksjon for å få gravd ned kraftlinjer av frykt for skadevirkninger (som metaanalyser av de beste studier viser at ikke finnes – kraftlinjer er helt trygge), og så ender de bare opp med å utsette seg for enda større felt fordi avstanden blir enda mindre. Men det er jo noe som heter «out of sight, out of mind», og noceboeffekten trår bare i kraft om man tror man blir utsatt for noe skadelig. Ergo løser det å grave ned kablene problemet, selv om man utsettes for like mye elektromagnetisk stråling.

 • Ja, folk velger selv hva de føler er årsak til de diffuse plagene. Noen skylder på vaksiner, noen på halprosessert mat, noen på miljøgifter, noen på stråling, noen på gluten, noen på chemtrails, noen på vindmøller… det finnes nesten ingen ende på hva folk er 100% sikre at er årsaken til deres plager.

  Det undrer meg at de ikke heller vil finne ut hva den faktiske årsaken er slik at de kan forsøke å gjøre noe med det, heller enn å tviholde på en beviselig feilaktig årsak bare slik at de kan ha noe å kjempe for. Man kunne nesten mistenke at noen er mer opptatt av å være offer enn av å bli frisk.

 • Dag Inge Hansen

  Jaha, du er like hellig overbevist om egen overbevisning altså?

  Faktum er at IARC i 2001 klassifiserte kraftlinjer som mulig kreftfremkallende. Og arbeidet var med bakgrunn i statistikk av leukemi hos barn. Siden da er det bekreftet i andre studier så dette er helt sant.

  IARC var jo også ute i 2011 og klassifiserte mobilstråling og dette med mikrobølger som mulig kreftfremkallende. Det er etter mye frem og tilbake i interphone-studien som egentlig skulle være klar i 2006.

  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 • Dag Inge Hansen

  En faktafeil er det du kommer med:
  «Varmekabler i gulv, lysrør i tak, klokkeradioen ved siden av sengen etc avgir vesentlig høyere elektromagnetiske felter enn det man utsettes for fra kraftlinjer i lovlig avstand. Men ingen reagerer på disse…»
  Nei det er nok noen som reagerer på disse også desverre. Etter det jeg skjønner, så er det mange forskjellige typer inne elektro-overfølsomhet, og da kan f.eks dårlig jording eller andre ting faktisk forsterke effekten på den måten at andre støykilder på nettet, som f.eks på naboens utstyr utgjøre den støykilden…

 • Dag Inge Hansen

  Jeg kunne lagt ut et evighet med linker til forskning, artikler og video’er på emnet, men jeg holder tilbake og tar en for en:

  http://www.i-sis.org.uk/cordlessPhonesBrainTumours.php

  Kan dere ikke se litt på nærmere på det da?
  Er det virkelig psykisk når hjerne-kreft er symptomet?

 • Dag Inge Hansen

  Alle skeptikere må få sett denne meget gode filmen:

  Resonance Beings of Frequency Documentary Film

  Her er en god presentasjon av Wishaw-saken som jo er med i filmen over:
  http://www.next-up.org/pdf/EileenOConnorMyStoryPresentation04122007.pdf

 • Jeg bladde gjennom presentasjonen, og lurer på hva du mener den inneholder? Det eneste jeg kunne se var en kvinne som desperat trengte en forklaring på hvorfor hun fikk kreft, og deretter brukte klassiske konspirasjons-tenking og cherry picking, samt en dyp og grundig manglende forståelse for statistikk og vitenskapen på feltet (pun intended), til å konstruere sitt eget eventyr hvor hun fikk være hovedpersonen.

  Presentasjonen inneholder ikke en eneste bit fakta eller et eneste resonnement som holder vann. Det er nesten imponerende.

 • anne marie hovgaard

  «Ja, det har jeg gjort. »
  Hvordan klarte du å unngå å få med deg at det står _i_abstract_ at det ikke er ment som noen dekkende og balansert oversikt over forskning på området, men bare som eksempler på typer av forskning vedkommende trodde kunne være av interesse å sette i gang med?

 • anne marie hovgaard

  Henvisning til en studie av Lennart Hardell. På en side der de også har «publications» om «Living Rainbow H2O Water».

 • Scrotumsen

  Ja, hvis en gubbe sier noe på youtube må vi jo bare glemme hva forskningen ellers påviser, eller ikke påviser! ;-P

 • Scrotumsen

  Hardell roper til stadighet «Ulv, ulv…», og har lite troverdighet:

  Fra http://www.sciencebasedmedicine.org/critique-of-risk-of-brain-tumors-from-wireless-phone-use/

  «Those of you who are regular readers of SBM may have seen a post by David Gorski commenting on another cell phone cancer review article in which the work of Hardell was given prominence.
  Gorski had this to say about Hardell: “Whenever one group of researchers keeps finding a result that no other group seems able to replicate or that otherwise disagrees with what everyone else is finding, that’s a huge red flag for me. Remove those studies, and even the wisp of a hint of a shadow of the association between cell phone use and cancer found in this study disappears.
  I’d have a lot more confidence in this seeming association in “high quality” studies if the association didn’t depend upon a single researcher and if this researcher was not also known for being an expert witness in lawsuits against mobile phone companies.” It would appear the Hardell himself has a conflict of interest.»

 • Dag Inge Hansen

  Jeg velger selvsagt å tro på dette, men du tydeligvis sliter med å sette deg inn i andres desperate situasjon der folk dør og blir alvorlig syk. Du er jammen meg kald! Cherry-picking du liksom?! Jeg må le… Du stoler mer på løgnene til tele-selskapene, men er rimelig sikker på at tele-selskapene vet mer om skadevirkningene av sin egen virksomhet enn du gjør! Du etterspør tall, og i videoen nevnes at 70% av beboerne i strøket hadde betydelige helse-problemer som f.eks krefte og annet..

 • Jeg kan en hel del om noceboeffekten og har et eget kapittel om dette i min kommende bok, «Placebodefekten». I den anledning har jeg trålet gjennom mange studier som viser hvor ekstremt syke folk kan bli gjennom negative forventninger alene. Flere studier viser også den helt klare sammenhengen mellom troen på at RF-stråling skader dem, og det at de føler seg syke – selv om ingen RF-stråling er til stede. Studier viser også sammenhengen mellom manglende mestringsfølelse i hverdagen og denne type symptomer, samt sammenhengen mellom troen på at f.eks. mobilmaster gjør dem syke og hvor nær huset de estimerer at mobilmastene er. Jo mer de tror at de gjør dem syke, dess nærmere estimerer de at mobilmastene er, sammenlignet med objektive GPS-data. Tar man dette sammen med de rundt 50 blindstudiene som er gjort på el-overfølsomhet som viser at disse menneskene ikke merker forskjell på om et RF-strålende apparat er av eller på når de er blindet for det, men opplever symptomer straks de blir fortalt at apparatet er på (selv om det ikke er det), og at det ikke finnes noen plausibel biologisk virkningsmekanisme, så kan man med svært høy grad av sikkerhet si at dette handler om noceboeffekt.

  Det er helt sentralt, fordi der ligger nøkkelen til en kur. Hvis man jakter en løsning i troen om at RF-stråling er problemet, så vil man aldri bli frisk og fri. Hvis man derimot er ydmyk nok til å se hva de harde data viser, og innser at problemet mest sannsynlig ligger et helt annet sted, så kan man faktisk bli frisk.

  Hvis du synes jeg er kald fordi jeg ønsker å lede syke mennesker i riktig retning slik at de kan bli kvitt sine symptomer, så synes jeg du er ganske vrang.

  Som eksempel: Hvis en sterkt religiøs person opplevde kvalme og smerter og var hellig overbevist om at det skyldtes onde ånder, ville det da være mest barmhjertig å støtte henne i dette, selv om det strider mot all god vitenskap, eller å heller fortelle henne at det nok finnes en annen årsak? Kanskje hun har kreft, lider av psykisk sykdom, har en autoimmun sykdom, nevrologisk sykdom, cøliaki etc. Er det ikke da mest empatisk å faktisk hjelpe henne med å finne den virkelige årsak, heller enn å støtte henne i sin vrangforestilling?

  Du kaller det «løgnene til teleselskapene», men er du klar over hvor mange uavhengige faggrupper som har gjennomgått disse studier og data og kommet til samme konklusjon? Jeg forstår at det er enklest for deg å skylde på en slags konspirasjon, fordi da kan du enkelt bare avfeie alle studier du ikke liker, men jeg prøver å forholde meg nøktern og objektiv.

  Til din siste påstand: Jeg håper du er klar over at det å spørre folk om de har en sykdom ikke er måten å finne ut om det finnes overhyppighet av sykdom. Det er dette jeg mener med at du ikke forstår grunnleggende statistisk metode.

  For det første er det slik at en tilfeldig fordeling av f.eks. krefttilfeller innebærer «klustere» av syke. Mange tror at «tilfeldig» betyr at det er like mange overalt, men det ville ikke vært tilfeldig, det ville vært systematisk fordeling. En tilfeldig fordeling betyr at man vil finne en ujevn fordeling med en del «opphopninger» av kreft i ulike byer, bydeler, land, eller hvilken som helst geografisk oppdeling man leter i.

  For det andre, skal du sjekke om det finnes en overhyppighet må du først definere hva du leter etter, f.eks. en type kreft. Deretter må du spørre et tilfeldig utvalg på det aktuelle sted, og et tilsvarende utvalg på et annet sted. (Helst bør man ha legeerklæring på sykdommen, ikke bare subjektive påstander.) Så kan man sammenligne. Hvis du går til ethvert sted og sier at vi mistenker denne mobilmasten kan føre til helseplager, har du opplevd noe du vil rapportere? Så vil man selvsagt få et svært høyt antall. Det er nesten litt deprimerende at du ikke forstår dette rent intuitivt.

  Vi har sett det samme i Australia hvor folk frykter vindmøller og får nøyaktig de samme symptomer som «el-overfølsomme» i Norge får. Men ikke før foreninger for vindmøllesyke har opptrådt i media og fortalt om problemet. Først da blir folk syke. Eller hva med «Trådløse Trondheim» hvor folk ført ble syke etter at de fikk vite om Wifi-senderne, selv om de hadde vært slått på lenge før det stod i avisene, og bare utgjorde 3% av den stole mengden stråling?

  Det du og FELO og Folkets Strålevern bidrar til er å gjøre folk syke. Dere induserer noceboeffekt fordi dere gjør folk redde for noe helt ufarlig. Jeg ønsker ikke at folk skal være syke når det er helt unødvendig, og vil kjempe for at folk skal forstå vitenskapen bak dette og ha et rasjonelt forhold til verden rundt seg.

 • Dag Inge Hansen

  Forskning sier at mikrøbølger er kreftfremkallende. Hadde du ikke fått med deg det?

  At han ble fratatt lisensen i tre år i 1993 betyr vel neppe at denne personen lyver spesielt mye.

 • Hvilken forskning viser at mikrobølger er kreftfremkallende?

 • Dag Inge Hansen

  Er den ikke balansert? I forhold til hva da? I forhold til ditt syn at det ikke er noen fare?

 • Du forstod altså ikke innholdet i den eneste vitenskapelige artikkelen du så langt har klart å vise til.

  Bravo!

 • Dag Inge Hansen

  Har jo noe rett i det du skriver selvsagt, men konklusjonen er gal. Jeg kan godt delta på en dobbelt-blindtest, men med forbehold at noen som har peiling på el-allergi har lagt det til rett for at man klarer å identifisere riktig. Altså riktig type sender i forhold til forsøkspersonen, og riktige frekvenser, pulsfrekvenser, feltstyrker og periode som forsøkspersonen vil klare å identifisere. Noe annet ville vært humbug-forskning, og det er det inntrykket jeg har fått av det du tar til inntekt for ditt syn.

  Jeg har selv lurt på hvilken effekt dekning i media kan ha på personer som er lett påvirkelige. F.eks dekning av voldtekt i media skremmer jenter til å være synlig redde når de skal gå alene i byen en tur. Slik kan det også virke hvis folk får vite sannheten om mikrobølger, men det må jo komme ut når det er ny utvikling i forhold til tema. Noe annet ville vært idiotisk. Du bidrar på en måte å gi folket en falsk trygghet. Mulig din overskrift kan være «Nei – Mobilstråling er fortsatt ikke veldig farlig», da man vet at det er kreftfremkallende, men at det neppe er akutt fare for alle i dette landet. Slike overskrifter er jo pr.definisjon tabloide, og overskriften din stemmer ikke uansett hvor sensasjonelt påståelig du underbygger den.

  Men for hvert år som går bygges det ut og benyttes nye teknologier i trådløs sammenheng. Smart-meter rulles nå ut, og har ført til alvårlig mange bekymringer. Og til slutt vil jo akkumulert dose for mange begynne å nærme seg slike nivåer at flere vil reagere, men kanskje ikke vite hva plagene skyldes. Nå rulles 4G-basestasjoner ut, nye WIFI-løsninger som er mer diskrete og når lengre med all underholdning man kan tenke seg. Den skadelige bestrålning utendørs og innendørs når nye høyder, mens folket lever i overbevisning om at dette går jo helt strålende!

  Den som lever får se. Ikke kom å si at du ikke ble advart!

 • Dag Inge Hansen

  Det er spørsmålet? Den du ikke tror på såklart!

 • I studiene jeg henviser til så tester man om forsøkspersonene kan merke strålingen når den er på. Altså virkelig er på. Og da sier de alltid at de kan det. Straks de blindes for om apparatet er av eller på, så merker de bare strålingen likt med ren gjetting.

  Du forsøker, slik så mange andre gjør, å avfeie disse flere titalls blindstudiene med å si at de som gjennomførte forskningen ikke brukte riktig stråling etc. Men når man tester forsøkspersonene ublindet og de reagerer, mens de reagerer tilfeldig når de er blindet, så mister dette motargumentet all validitet. Hvis de brukte «feil type stråling» så ville jo ikke forsøkspersonene heller merke noe i en ublindet setting. Ergo har du egentlig ikke annet valg enn å akseptere at den overveldende mengde forskning peker tydelig i retning av at dette er en innbilt årsakssammenheng.

  Du skriver også at mobilstråling er kreftfremkallende, men det er ren fiksjon. Forskningen viser med all tydelighet at mobilstråling ikke er kreftfremkallende. Det er ikke bare det at man i case-control studier ser at det ikke er noen overhyppighet av kreft hos langvarig mobilbrukere, men det er heller ingen økning i hverken hjernekreft eller hudkreft i de 20 år mobilstråling har vært utbredt i samfunnet. Hvordan forklarer man dette om det virkelig var kreftfremkallende?

  http://aje.oxfordjournals.org/content/178/2/190.abstract.html?etoc

  http://tjomlid.com/2011/07/06/mobiltelefoner-og-kreft-neppe-noen-sammenheng/

  http://tjomlid.com/2011/04/23/ikke-mer-kreft-etter-mobiltelefonens-inntog/

  Ditt siste avsnitt viser nettopp den irrasjonelle frykt jeg merker du og andre selverklærte el-overfølsomme frykter, og som er grunnlag for de noceboeffektene dere opplever knyttet til dette.

  Nivåene av wifi-stråling er praktisk talt null de aller fleste steder, og ligger på under en tusendedel av grenseverdiene:

  http://www.dagbladet.no/2011/06/08/nyheter/innenriks/stralevern/tradlost_nettverk/mobil_and_straling/16846982/

 • Dag Inge Hansen

  Forskjellen mellom deg om meg, er at jeg vet av egenerfaring, men du er avhengig av å tro på en eller annen studie som kanskje kommer til å overbevise folket. Foreløpig så tror du ikke, og det er jo forståelig. Helt normalt å være skeptisk, jeg hadde trolig ikke ofret det en tanke om jeg følte meg super-duper.

  En kjapp kommentar om dagbladets artikkel du viser til. Typisk å dra fram de skyhøye grenseverdiene, som om de er relevante. Da får folk det falske inntrykket at det må jo være helt greit hvis nivået er så langt under!! Nei da må man jo heller spørre seg hvorfor ligger ikke målingenen nærmere strålegrensene hvis alt var greit? Skulle vel ikke være på grunn av helse-effektene eller? Jo det stemmer, men det sier de ikke høyt!

 • Hvordan vil du forklare at ingen el-overfølsomme klarer å pålitelig merke RF-stråling under blindede forhold,men likevel hevder at de alltid reagerer på stråling når de ikke er under kontrollerte/blindede forhold? Du bare ignorerer dett faktum som om det ikke er relevant, når det er hele kjernen i problemstillingen.

  Du unnlater også svare meg på hvorfor du hevder mobilstråling er bevist å gi kreft, når summen av den beste forskning viser at det ikke er noen slik sammenheng. Hvorfor?

  Hvorfor tror du legemiddelindustrien bruker milliarder av kroner årlig på å utføre kontrollerte studier, om det virkelig var slik at folk selv kunne vite om de opplevde en placebo/noceboeffekt eller ikke? Money talks.

 • KjellO

  «Forskjellen mellom deg om meg, er at jeg vet av egenerfaring, men du er
  avhengig av å tro på en eller annen studie som kanskje kommer til å
  overbevise folket» . Dette utsagnet minner meg forbausende mye om argumenter jeg får når jeg diskuterer religion med Jehovas Vitner, Adventister og andre kuriøse trosretninger……

 • anne marie hovgaard

  I tillegg er det viktig å se på hvilke tall som sammenlignes når man påstår at det er overhyppighet av noe. Siden ikke alle går til lege selv om de har helseproblemer, vil du få høyere tall om du går rundt og spør enn om du ser på hva som blir registrert av helsevesenet. Det gjelder særlig vanlige, plagsomme men oftest ikke spesielt farlige ting som lettere til «moderat» vondt i hode, mage, rygg, knær osv., men det er nesten utrolig hva enkelte kan finne på å ignorere eller prøve å behandle selv…

 • anne marie hovgaard

  Forskjellen mellom oss og slike som deg, er at vi vet at vi ikke uten videre kan stole på «egenerfaring». Vi vet at det er lett å lure seg selv. Det betyr ikke at vi aldri gjør det, men det betyr at vi vet at dersom forskningen på området klart peker mot at vår umiddelbare opplevelse er feil – ja, da tar vi sannsynligvis feil. Personlig har jeg nok fått en del gratis akkurat der: jeg er nemlig mer enn gjennomsnittlig suggestibel og samtidig mer enn gjennomsnittlig kritisk ;) Altså har jeg god erfaring med å «helt tydelig merke» ting, og så straks tenke «vent nå litt…»

 • Dag Inge Hansen

  Bort i USA er smart-meter den store saken, og er den teknologien som får folk til å våkne opp! Les alle personlige historiene om alvorlige helse-effekter:

  http://emfsafetynetwork.org/?page_id=2292

 • Dag Inge Hansen

  Javel, det er en rekke årsaker:
  (lytt til Brian Stein i filmen «Resonance Beings of Frequency» forklare dette)
  Forsøket må ikke være av og på i flere sykluser. En syklus er nok. Syklusene må være lange nok til at man begynner å reagere. Når man har reagert, så er det vanskelig å identifisere når det er av igjen.

  Jeg hadde en test med meg selv, og tok fram mobilen i bilen og ringte, kanskje to meget korte oppringniger (under 1 minutt), da tok jeg tiden det tok før jeg kjente det i hodet til 10 minutter. (Forsøket i Exeter som er omtalt i filmen ble gjort i 10+10 minutts-sykluser). Jeg har selv også opplevd at det kan gå fortere enn ti minutter, og en mulig forklaring på det tror jeg handler om feltstyrken.

  Som Brian Stein forklarer, så er det slik at når man føler det, så kan det sitte i kroppen i mange timer eller dager, og man reagerer ikke sånn på sekundet, men det finnes sikkert folk som gjør det også.

  En forsker må ha litt greie på alergiske reaksjoner, siden det er faktisk det som skjer. Tydeligvis så har det vært forskere som ikke har mye greie på hva dette dreier seg om fått styre utførelsen av eksperimentet. Tele-industrien vil vel helst at noen som ikke har peiling lede studien, og er lett å lede i «riktig retning» for dem.

  Personer har forskjellige reksjons-mønster, og reagerer ikke likt. Det er individuelt, og det må testene ta høyde for. Man kan kjøre alle testene på alle, men det er mer effektivt å teste mer individuelt.

  Det kan ha gått en tid fra man melder man er el-sensitiv til tester blir utført, og da kan tilstanden til vedkommende ha endret karakter til det bedre, eller værre. Kanskje vil vedkommende vegre seg når dagen kommer, og føler seg dårligere eller engstelig.

  Man kan trolig klare å komme seg til test-lab’en på egen hånd, men må trolig passere mobil-master med stråling som kan forpurre den gode følelsen vedkommende kan ha hatt hjemme, så da blir det vanskelig å si noe presist i testen om man har fått en ukjent dose på vei til lab’en.

  Så alle disse tingene kan ha slik virkning at testen blir av dårligere kvalitet enn man håper.

 • Du vil nok elske min neste bloggpost ;-)

 • Dag Inge Hansen

  Du er så påståelig! Jeg vil selvsagt ta det du skriver med en klype salt! Ser det var noe nytt her, og vil hverken elske eller hate det.

 • Dag Inge Hansen

  Brennpunkt: En strålende dag!

  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/419351/

  Den er fra 2008, og viser hvordan vi på en måte er ført bak lyset i store deler av vesten, når man ser hvor alvorlig de har tatt problemet i øst-blokklandene.

 • Du hevder hele veien at studiene ikke holder mål fordi de bruker for kort tid. Vel, jeg har igjen sett på forskningen (noe du ikke synes å ha gjort selv), og ser at noen av studiene bruker opp til en måned hvor de gir forsøkspersonene eksponering av og på i flere timer. Dette burde gi dem rikelig med tid til å reagere og bli gode igjen, men likevel fant man ingen forskjell på friske og selverklærte el-overfølsomme når de ble blindet til om strålingen var av eller på.

  Det er til nå testet mange tusen selverklærte el-overfølsomme under ulike forhold, med varierende varighet på strålingen, med ulike frekvenser osv. Man har designet forsøkene på nesten alle tenkelige måter, men straks forsøkspersonene er blindet og ikke vet når strålingen er på, så reagerer de like tilfeldig som friske kontrollpersoner gjør.

  Argumentet ditt med at det er noe feil med selve studiene holder altså ikke vann, men jeg antar du aldri har sjekke studiene som er gjort, du har bare hørt på hva el-overfølsomhet-aktivister hevder på YouTube, og de vil selvsagt aldri nevne alle studiene som ikke passer dem.

  Mitt tips er å forsøke en litt mer objektiv tilnærming hvor du selv ser på all publisert forskning, ikke bare den som aktivistene selv graver frem til deg fordi det er den de vil du skal se.

 • Scrotumsen

  Hva er definisjonen på «påståelighet»?

  – Å konsekvent vise til hva pålitelige vitenskapelige tester viser eller ikke viser?

  – Å klamre seg til udokumenterte teorier og fortelligen, og nekte å ta inn over seg objektive vitenskapelige funn?

  Forresten: Ingen seriøs og objektiv debattant påstår at el-overfølsomhet med 100% sikkerhet ikke eksisterer. Det er nok å påvise at ingen pålitelige vitenskapelige tester har indikert AT et slikt fenomen eksisterer. Det er ikke dermed bevist at det IKKE eksisterer, men sannsynligheten er så liten, at det er fullstendig galt å bruke samfunnets ressurser på «problemet».

 • Øyvind W.

  «vi vet jo hvor hvor mange som bruker asbest som isolasjon idag. Kanskje ‘sikkert’ for endel år tilbake.»
  Ja, kjempesikkert til de fant ut, gjennom forskning, at asbest var helsefarlig, og guess what? Da sluttet de å benytte det i hus. Hva sier det deg?

 • Øyvind W.

  Har Tjomlid brukt mobilindustrien som kilder på noen måte? Har noen påstått at vi mener mobiler er trygge fordi mobilprodusentene har sagt de er det?

  Nei, nettopp.

 • Øyvind W.

  Ja, dumme oss, vi skulle sluttet med all forskningen og bare spurt deg.

 • Øyvind W.

  Selv små mengder sjokolade er livsfarlig for hunden min. Kan vi ut ifra det konkludere med at sjokolade, selv i ørsmå mengder, er livsfarlig også for oss mennesker?
  Nei, nettopp.

 • Kenn Are Martinsen

  Premie for denne såkalte redegjørelsen av emf stråling etc er absolutt ikke fortjent! Skribenten støtter seg til main stream forskning og anser derfor, etter endel finurlig artikulering, som oppe og avgjort!! han gjør d også klart at «det meste» av hans kilder var EMF&Health! jg skal ikke engang begynne å diskutere dette med noen men foreslå at Dere sjekker dokument som heter: Secretwaragainsthumans(NASA «lekket»), sjekk også Thefutureofwar (igjen NASA lekket) og en brief kalt Iron Mountain Brief! Åpne opp øynene og se! Når har store teknolgiske oppdagelser kommet fra en Forsker som ikke tenker utenfor boksen? En kar fra N. Zealand fant ut at han kunne koke vann vef hjelp av lyd/ ressonans/ohm men døde undet relativt mystiske omsyendigheter kort tid etter! Jvorfor? For det er krefter i sving som ikke vil ha fri/gratis emergi. samme m emf, de vil ikke at vi skal vite! Alt kommer tilbake til kontroll og penger!

 • Ettersom jeg har et åpent sinn: Kan du lenke til disse 3 dokumentene du nevner og forklare til hvert av disse hva som er interessant/relevant med dem?

  Ettersom du har lest dem selv, så kan du vel dele dem med oss andre og forklare hvorfor de vil fullstendig tilbakevise alt jeg har skrevet om EMF.

  Du kan også lenke til dokumentasjon på «denne karen fra New Zeland». Og hva betyr egentlig «lyd/ressonans/ohm»? Hva er dokumentasjonen på at han døde under mystiske omstendigheter?

  Er det forresten slik at de som har oppdaget disse fri energi-apparatene vil gi dem bort gratis? Hvorfor distribueres ikke plantegningene på internett i så fall, slik at hvem som helst kan bygge dem selv?

  Spent på å høre mer om dette!

 • Kenn Are Martinsen

  Jeg skal finne links til nevnte «dokumenter» men du kan søke på Navnene jeg oppga, i mellomtiden foreslår jeg å sjekke opp en Atom ing. fra Iran med navn M.T Keshe som sammen med Belgiske forskere har kommet med og fortsetter å presentrte Fri/gratis energi apparater og teknologi! hvorfor De gir det bort og legger infoen ut på nett er fordi krefter innen feks olje-industrien vil få enorme tap og bli ikke eksisterende hvis slik tech blir «tillatt» og sluppet it på markedet! Opptatt nå men linker kommer etterhvert!

 • 1) Ikke skift tema. Hold deg til det du startet med. Fremskaff disse dokumentene du snakker om, og forklar meg hvorfor de er relevante og på hvilken måte de understøtter dine påstander.

  2) Det du skriver til slutt henger ikke på greip. Om jeg satt på informasjon som kunne revolusjonere verden, så kunne jeg på ti minutter og med få tastetrykk spre det anonymt til servere over hele verden. Ingen ville kunn stanse informasjonen fra å spre seg. Å hevde at oljeindustrien kontrollerer hele internett er absurd.

  Så jeg spør igjen: Hvorfor er ikke detaljerte plantegninger for disse apparatene gjort fritt tilgjengelig for oss alle hvis de finnes? Det finnes ingen teknisk grunn til det, og derfor ser jeg bare for meg to grunner. Enten finnes de ikke, ellers så vil opphavemenneskene selv tjene penger på dem. Men hvis de holder dem tilbake fra oss andre for å tjene seg rike selv, så er de jo ikke det spor annerledes enn oljeindustrien. Dermed blir hele dette argumenten ditt uten mening og fornuft.

  Men overbevis meg gjerne med fornuftige argumenter for hvorfor vi ikke kjenner til disse plantegningene nå i internettets tidsalder.

 • Kenn Are Martinsen

  jg skiftet ikke tema. disse tinga henger sammen og Keshe og emf henger sammen! klarer du ikke å Google navnene jg ga deg så for det bare være sånn! HVorfor du MÅ ha linkene når de lett søkbart? åpent sinn??

 • Fordi jeg er lei av at folk kommer med påstander og så sier de at andre får gjøre jobben med å finne dokumentasjonen. Det er nemlig ikke slik debtt skal fungere.

  Hvis DU legger frem en påstand, så er det DU som skal skaffe til veie dokumentasjonen. Ikke legge det arbeidet på andre. Det er nå gått en time og du har fortsatt ikke klart å legge frem en eneste lenke til disse dokumentene du omtaler.

  Jeg venter fortsatt spent.

 • Kenn Are Martinsen

  her de kommer linkene; http://www.youtube.com, http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/silentweaponforquietwars.htm , https://www.youtube.com/watch?v=eN4XICOyRb8 og link til selve dokumentet går jg utifra at du kan klikke på selv!! jg er ikkenoen kospirasjonsteorist men oppfordrer deg til å ta spesielt hensyn til Michael Tellinger om denne videoen og hans andre arbeid! dette vil go deg innsikt i lyd/tessonanss (hvilket er i alle objekt-en resson nanss, MT kaller det Ohm. Sjekk etter dette hvis fremdeles intr. Teslas arbeid da dette også er relatert!skulle d være noe mer jg kan bistå m av infi hvis du ikke forstår så for all del kontakt mg! mvh Kenn

 • Kenn Are Martinsen

  du får unnskylde min treghet. jeg satt ikke på PC når begynte diskusjonen men mobil hvilket forståelig nok gjør linking litt vanskeligere! Jg vil at du legger vekt på det som står i disse dok. og videoene som omhandler lyd/lys/vibrasjon! hint! god kveld videte

 • Sukk. YouTube-videoer ja. Du sa at det fantes dokumenter. Hvor er lenkene til disse? Jeg vil ikke ha tredjepartsomtaler av noe. Jeg vil ha lenker til dokumentene og din forklaring på hva de forteller oss. Det klarte du ikke. Ikke du heller. Som vanlig.

  Det tok meg for øvrig nøyaktig 15 sekunder å finne en debunk denne YouTube-videoen. Du finner det meste du trenger her:

  https://www.metabunk.org/threads/debunked-nasa-war-document-exposed-the-future-is-now.1851/

  Se først og fremst kommentar nr 2 fra Mick West.

  Linken du ga meg viser bare en feilmelding, men etter å ha søkt selv fant jeg den korrekte lenken:

  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/silentweaponsforquietwars.htm

  Da er mitt spørsmål: Hvordan vet du at dette er et ekte dokument?

 • Kenn Are Martinsen

  For det første; klarer du ikke gå inn i beskr. av yt videoer å klikke på dokument linken så har du ett problem allerede der! Nr2 jg vet Ikke om dette er ett autentisk dokument og d er negativt i seg selv. Nr3. som ? til deg; hva med N.Zealanderen som kokte vann med lyd?? har du sjekket? For ikke å glemme Michael Tellingers arbeid i sin helhet, som bringer mange elementer sammen men her og nå er d snakk om Emf felt! Nok skriving til «close-mindede» folk! gidder du ikke å seyte dwg inn i dette så greit nok men temmelig ironisk for en som, slik jeg gjør støyter meg på andres harde arbeid og avviser du dette uten å undersøke, spes. MT arbeid og hans arkeologiske funn etc. så er denne «diskusjonen» poeng løs for du virker mer opptatt av å angripe å vanskeligjøre prosesser som kunne vært enkle, og det kun for å forsvare din egen konklusjon, mao arbeid du har bare lest deg til gjennom rapporter fra div «main stream» forskere som IKKE tenker utenfor boksen! Igjen, Michael Tellinger, MT Keshe…

  M.T Keshe og kanskje til og m Zecarhia Sitchin er kilder til info om dette denne disk. begynte m men også andre

 • Chico Buencamino

  du behöver lära dig grundläggande kunskaper om det elektromagnetiska spektrum, herr idiot! Eller sluta ljuga som ett svin!

 • Stig Framsteg
 • R.U.R

  Det var jo et saklig innlegg…
  Hvorfor tar du mannen, og ikke ballen? Har du virkelig ingen andre argumenter?
  Kan du påpeke noen feil i Tjomlids bloggpost?
  Hvor er det du mener han lyver?
  Hvilke grunnleggende kunnskaper er det du mener Tjomlid ikke har?

 • Kjell Wilhelm Olsen

  At en tidligere MS ansatt demonstrerer at han ikke forstår noe om blinding av forsøk betyr at Tjomlid er på bærtur? Det var det med denne tåkeheimen, da…

 • Stig Framsteg
 • Stig Framsteg

  Nå kommer Tyskland med på laget og da er det bare spørsmål før resten blir med. http://www.independent.co.uk/environment/green-living/germany-warns-citizens-to-avoid-using-wifi-401845.html

 • Stig Framsteg

  Så de som har skjønt faren ved elektromagnetisk stråling er troll nå?

  Tyskland er altså et kjempetroll. http://www.independent.co.uk/environment/green-living/germany-warns-citizens-to-avoid-using-wifi-401845.html

 • Stig Framsteg

  Ja det gjør vi men vårt system er derfor følsomt for andre frekvenser. Det har ikke med energimengde å gjøre men med den effekten blant annet 2,4ghz har på vårt system.
  Energimengden er mye større i sola.

 • YngveB

  Både frekvens og intensitet er viktig. Høyeffekt EM stråling i GHz-område er en mikrobølgeovn og koker vannet i vevet. Laveffekt EM-stråling (typisk fra mobiltelefon og Wifi) har ingen påvist negativ eller positiv effekt på kroppen.

  Hvis du er redd for Wifi så bør du være mye mer redd for varmeovnen som står i stuen din.

 • Stig Framsteg

  Varmeovnen som står på i stuen min sender ut bare 50hz..hvordan kan du sammenligne det med 2,4gHz?
  Mener du at den infrarøde strålingen fra den skulle være skadelig?

 • Stig Framsteg
 • TomEver

  En artikkel fra 2007! Så fantastisk.

  Det som er enda mer fantastisk er at de tyske strålingsmyndighetene ikke ser ut til å ha noen som helst slags referanse til slike advarsler på sine sider:

  http://www.bfs.de/en/elektro/hff/anwendungen/Bluetooth_WLAN_UWB.html

  Så hva er artikkelen fra 2007, syv år siden, basert på?

  Syv år er lang tid. På disse årene har man forsket enda mer og blitt enda sikrere på at det er harmløst. Strålingen fra f.eks. wifi er lavere enn selv naturlig stråling vi utsettes for hver eneste dag!

 • TomEver

  Igjen: En artikkel fra 2007! Så fantastisk.

  Det som er enda mer fantastisk er at de tyske strålingsmyndighetene ikke ser ut til å ha noen som helst slags referanse til slike advarsler på sine sider:

  http://www.bfs.de/en/elektro/hff/anwendungen/Bluetooth_WLAN_UWB.html

  Så hva er artikkelen fra 2007, syv år siden, basert på?

  Syv år er lang tid. På disse årene har man forsket enda mer og blitt enda sikrere på at det er harmløst. Strålingen fra f.eks. wifi er lavere enn selv naturlig stråling vi utsettes for hver eneste dag!

 • TomEver

  Her er det nok Chico som mangler grunnleggende kunnskaper.

 • TomEver

  Så du har ingen linker? Du bløffet altså?

 • TomEver

  Du mener at jo mer primitivt et land er, desto større gjennomslagskraft får kvakksalvere og bløffer som «el-overfølsomhet»? Haha.

 • TomEver

  Den store saken? At en liten gruppe i USA dikter noe opp gjør det ikke til noe stort. Ingen i USA bruker dette.

 • R.U.R

  Fordi den varmestrålingen fra ovnen din ligger i det infrarøde frekvensområdet, som du selv påpeker. Infrarød stråling ligger rundt 300THz. Med andre ord, langt, langt over mobilstråling.
  Jo høyere frekvens jo mer energi. Over infrarød stråling finner du synlig lys.. Over der igjen finner du UV-stråling som er ioniserende. Ioniserende stråling kan medføre endringer og skade på DNA, men stråling på lavere frekvensområder inneholder ikke nok energi per utsendt foton til at det medføre slike skader.

 • YngveB

  Det er i praksis det vi snakker om ja. Infrarød stråling er mer energetisk enn mikrobølger, men er likevel ikke skadelig i lave intensiteter. Hvis mikrobølger hadde vært farlig, hadde infrarød stråling vært enda farligere. Den eneste effekten mikrobølger har på oss er om intensiteten er høy og vannet i kroppen vår varmes opp. Mikrobølger er ikke i stand til å bryte molekylære bånd og har dermed ingen virkningsmekanisme på menneskekroppen i de intensiteter som Wifi og mobilnettet opererer på.

 • Stig Framsteg

  Dette er også til YngveB.

  Dette handler om at frekvensene wifi og mobiler mm. operer på er
  skadelige
  for mennesker og dette handler om hvordan menneskets biologiske og
  elektromagnetiske system blir påvirket av disse frekvensene.

  Jeg
  forholder meg svært lite til evidensbaserte konklusjoner siden disse
  til stadighet endrer seg. Erfaringsbaserte konklusjoner har derimot vist
  seg over mitt lange liv å være det som tåler tidens tann.

  Vi behøver ikke diskutere dette mer her nå, bare følg med hva som skjer på dette området framover og husk hva jeg sa.
  Wifi
  er gift i elektromagnetisk form og noen er mer følsomme for den enn
  andre. Jeg selv har ingen andre plager av dissefrekvensene enn at jeg
  kjenner dem som et ubehag fremst i tinningene.

  Jeg tror at de
  frekvensene som sendes ut av disse innretningene skaper en slags
  interferens med kroppens systemer og at vitenskapen ennå ikke forstår
  hva som egentlig skjer.

  I min kunnskap om meg selv finnes også
  kjennskap til dimensjoner av mennesket som ikke vitenskapen erkjenner
  som eksisterende. Jeg har gjennom 30år med meditasjon sensitivisert meg
  selv i den grad at jeg i min dagsbevissthet opplever at jeg i tillegg
  til å ha en fysisk kropp også har en «elektromagnetisk» kropp i mangel
  på et bedre ord. Denne er parallell med den fysiske og er svært følsom
  for både følelser og tanker fra andre mennesker og andre energier, også
  de energiene som kommer fra disse nymotens innretningene nevnt over.

  Jeg opplever ting som indikerer at vi egentlig har de mulighetene
  innbygd
  i oss selv vi søker i teknologi som den dette handler om, ogjeg for min
  del er sikker på at vi vil finne ut at vi egentlig har forsøktå skape
  ytre hjelpemidler for å løse problemer hvis løsningerligger i deler av
  vår natur som for noen er i ferd med å utfoldeseg så smått nå men som
  for massene ennå ikke er bevisstgjort.
  Detteer neste utviklingsnivå
  for menneskeheten som jeg ser det og det er dette som av vitenskapen
  tolkes som nyreligiøsitet. Det er en feiltolkning. Mange ekspanderer nå
  ut av den dagsbevisstheten som var den normale og forlater det område i
  menneskehetens utvikling hvor intelligensen er den dominerende.

  Jeg tror noen av de frekvensene vi omgir oss med som sagt
  interfererer
  med dette høyere utviklede nivået av funksjonalitet i vår egen design
  og på så sett forstyrrer individet i forskjellig grad avhengig av dets
  sensitivitet, noe som kanskje kan si noe om deres utviklingnivå som
  mennesker.
  Intelligensen og dens vitenskap er ikke toppunktet i menneskets utvikling, den bare fortsetter i det uendelige som alt annet i
  dette universet, så ikke ta den altfor alvorlig for da blir den en
  religion den også og hindrer utvikling ;).

 • YngveB

  Evidensbaserte konklusjoner endrer seg etterhvert som bevisgrunnlaget endrer seg. Som oftest endrer bevisgrunnlaget seg på en slik måte at nyanser blir detaljert. Det er sjelden at gode evidensbaserte konklusjoner blir snudd helt på hodet. I forhold til Wifi/mobilstråling er det ingen fysisk virkningsmekanisme som kan forklare eventuelle helseskader. Når dette kobles til det faktum at ingen har klart å påvise noen helseskader av noe slag,selv om man har prøvd, så har vi en ganske solid konklusjon som sier at det ikke er skadelig.

  Resten av innlegget ditt er bare grunnløse påstander som jeg ikke gidder bry meg med inntil du kommer med noe dokumentasjon.

 • Stig Framsteg

  Det du sier der på slutten bekrefter det jeg har sagt mange ganger i diskusjoner med skeptikere, at de ikke er i stand til å tenke selv. De tenker i flokk og baserer alle sine argumenter på det de kaller dokumentasjon.
  Begynn å se etter mønster istedenfor etter dokumentasjoner, da kan dere finne ut noe banebrytende nytt selv. Som dere tenker nå må dere hele tiden tenke i henhold til den kontinuerlig endrende «skriften» og holde dere inne med «presteskapet» om dere ikke skal bli latterliggjort og utstøtt.
  Minner veldig om det forutgående utviklingstrinn hvor bibelen var skriften, bare med den forskjell at nå er de annerkjente vitenskapsmenn presteskapet og deres dokumenter skriften. Altså dere lever bare innenfor et annet mentalt fengsel, og er derfor effektivt fratatt evnen til å tenke selv av det system dere velger å tenke innenfor.
  Jeg kan ikke forstå at noen kan tenke seg å leve i en sånn boks, men det er jo ikke å vente at utviklingen kan gå raskere, den går jo skritt for skritt og det er jo derfor naturlig at flere av tendensene i det forutgående trinn tas med til neste mens noe tross alt endrer seg.

 • Håkon Sønstebø

  OK, har du lyst til å se etter -mønsteret- angående mobiler og kreft? Vel, her er mønsteret:

  http://xkcd.com/925/

  Som du ser, så er mønsteret krystallklart: Kreft forårsaker mobiltelefoner. :D

  Så for å være litt mer seriøst:

  Det å lete etter mønstre alene er ikke noe annet enn dårlig forskning. Faktisk er det ikke forskning i det hele tatt. Jeg mener, skal man kun lete etter mønstre, så kan man konkludere nær sagt hva som helst om hva som helst: Som for eksempel at organisk/økologisk mat fører til autisme: http://img.gawkerassets.com/img/19bm94ui3v59fpng/ku-xlarge.png

  Jeg regner med at du lett ser her hvor upålitelig det blir å skulle se etter mønstre i seg selv. At man krever bedre bevisførsel enn som så er på ingen måte noe religiøst, det er rett og slett bare sunn fornuft, og en viktig bestanddel i evnen til å tenke selv.

  Legger også merke til at du ennå ikke har greid å komme med faktisk saklig kritikk ovenfor dine meningsmotstandere. Du kommer med mange generelle og nedlatende utsagn i innleggene dine, men har du på noe som helst tidspunkt argumentert for hvilken fysisk mekanisme som skulle ligge til grunn for at mobilstråling skulle forårsake kreft? Har du i det hele tatt lagt fram beviser på -at- mobilstråling forårsaker kreft til å begynne med? Jeg mener, du snakker om «hvordan menneskets biologiske og elektromagnetiske system blir påvirket av disse frekvensene», men da må du nesten komme med håndfaste beviser på at dette er noe som skjer til å begynne med. Begynn fra grunnen av og finn ut -om- dette stemmer. Først du har funnet ut «om», så kan du eventuelt begynne å studere «hvordan».

  Man kan spekulere i det vide og det brede om hvordan julenissen greier å levere pakker til alle barna i løpet av en natt, men det hjelper lite dersom man ikke kan påvise at julenissen faktisk eksisterer.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Du forstår ikke at noen kan tenke seg å leve i en slik boks. Dette er samme type argumentasjon religiøse bruker. Du, og de religiøse, velger å tro, og velger deres egen virkelighet. Du lirer av deg masse metafysisk vås, og ser ned på vitenskapen, men innser ikke bjelken i ditt eget øye. Dersom personer som påstår at de reagerer på f.eks wifi ikke greier å kjenne om wifi er slått på eller ikke i blindede forsøk, så er det helt uinterressant hva de føler og mener om dette. Når man kan registrere at noe skjer er det verdifult å finne en årsak. Før ting er registrert er årsaken uten interesse. Påstander er og blir påstander. De holder ikke i en rettsal, og de holder ikke innen forskning. Om du blir lykkelig av påstandene dine, så kos deg med dem. Du vil imidlertid aldri greie å overbevise et eneste tenkende menneske.

 • Stig Framsteg

  Jeg mener fortsatt det jeg skriver over og ser at jeg traff blink hos deg personlig også, på din reaksjon. Tenk om jeg har rett og du kaster bort livet ditt…du vil forstå etter hvert som du våkner….

 • Stig Framsteg

  Om man ser mønstre og finner puslebiter som er integrerbare og setter dem sammen er man på vei mot å finne ut hvordan hele puslespillet ser ut ferdig. Man kan ikke se eller forstå det totale puslespillbildet ved å sette sammen to biter bare som du gjør i ditt eksempel med autisme og organisk mat, man behøver mange flere integrasjonspunkter mellom mange flere puslebiter for å kunne dra konklusjoner i retning av hva virkeligheten er.
  Bare fortsett å kast bort livet ditt på studiet av disse dokumentasjonene du snakker..helt greit det.

 • Stig Framsteg

  Man kan ikke kreve at en vitenskapsmaterialist skal kunne forstå hva livet er. Mennesker som dette er egentlig uten å vite det selv offer for systemindoktrinering på samme måte som religiøse fundamentalisterer det, og de er på så vis ikke så forskjellig fra dem bortsett fra at inneholdet i systemet de mener er det eneste rette er et annet. På mange vis er dette inneholdet en reaksjon på trosreligion og en slags invers religiøs tro som sier «Gud finnes ikke og det eneste som finnes er materien» i motsetning til «Gud finnes og materien er et resultat av Gud».

  De som er presteskapet for denne typen mennesker er oftest de som var flinkest til å gape på skolen og få inn i seg alt som ble servert. De fikk ros for denne lydigheten og evnen og gikk derfor videre til høyere utdanning og gapte ennå høyere og bygde underveis en personlig identitet som dyktige, og lot sitt sinn videre ukritisk formes om til å bli en refleksjon av systemet de ble utdannet eller nærmere bestemt programmert innenfor.
  De er nå bare en funksjon av det de har absorbert utenfra og helt
  inkapable i forhold til å integrere nytt og annerledes med det
  internaliserte systemet.

  At noen er i kontakt med sin menneskelighet i den grad at de er i stand til å kjenne etter i seg selv og i samråd med sitt følelsesliv, sin intuisjon og sin intelligens, naturlig integrert, dra konklusjoner og forstå mer en disse som hele sitt voksne liv har vært identifisert med sin posisjon som ekspert, truer hele deres identitet som jo egentlig er et korthus i ferd med å rase sammen hvert øyeblikk. Det er ikke
  rart de kjemper som de gjør.

  Og denne deres totale investering i at alt er som de har lært gjør at de alltid argumenterer mot alt som er annerledes enn det de har lært og for at virkeligheten på alle vis er som de har lært. Det er noe infantilt over det, en slags forlengelse av at «det mamma og pappa sier er sant», bare at nå i voksen alder er det staten med dens offisielle sannheter, også distribuert ut gjennom universitetene, som er mamma og pappa.

  De har helt mistet evnen til å tenke selv mens de selv tror det er akkurat det de er eksperter på. Skoleringen tok den evnen fra dem før de hadde utviklet bevisstheten nødvendig for å kunne tenke selv. Så de vet ikke hva det vil si, de har aldri gjort det. Det er derfor de kaller seg skeptikere, leser i dokumentasjoner hva de skal tenke og tenker i flokk, de kan ikke tenke selv.

 • Kjell Wilhelm Olsen

  Jeg har nå diskutert med deg noen ganger og burde vel for lengst innsett at du er så langt ute i lala-land at dette er meningsløst.
  Det som imidlertid fasinerer meg er at du ikke ser konsekvensene av din egen argumentasjon.
  I følge dine tankerekker så er det ikke muig å bygge erfaring på empiri, kun på egene opplevelser. Et hvert menneskes virkelighet er unikt for dette mennesket, og å måle dette opp mot andre menneskers erfaringer (som vi andre kaller dokumentasjon) er meningsløst.. Samtidig prater du om en menneskelig utvikling. Siden du fornekter en «felles» sannhet/virkelighet vil dette medføre at alle individer utvkler seg i hver sin retning. Hadde menneskehetens utvikling bygget på din multisannhet ville vi antagelig for lengst vært utryddet siden vi ikke kunne bygget opp komplekse samfunnsstrukturer, alternativt hadde vi fortsatt surret rund i eldre steinalder..

 • YngveB

  Jeg finner det ironisk å diskutere dette med deg ved hjelp av datamaskiner koblet sammen over internett. Ingen av delene hadde virket om vi ikke hadde en ganske nøyaktig forståelse for hvordan elektromagnetisme fungerer og hvilke effekter det har på omverdenen.

 • YngveB

  Med andre ord: Vitenskap. Det du holder på med er å vifte med armene.

 • Håkon Sønstebø

  Eksempelet mitt var ikke å vise at jeg tror jeg ser det totale puslespillet. Tvert imot, det var en demonstrasjon av hva det er du og dine gjør absolutt hele tiden. Alternative mennesker setter sammen to og to biter og tror det er nok til å påvise sammenheng, og så ser de ikke noe nærmere på det, fordi de har «funnet sannheten». Som jeg skrev, det er et eksempel på hvorfor det er farlig å bruke slike grafer.

  Så eksempelet mitt er altså et eksempel på hva vi kaller satire. Og det faktum at dette gikk deg komplett hus forbi, samtidig som du utbasunerer i det vide og det brede om at jeg totalt mangler forståelse for helheten… Vel, kanskje du – som jo mener at du selv er så flink til å se det totale puslespillet – ser ironien i dette?

  Hva angår min skolegang, så hadde jeg veldig ofte krangler med lærerne nettopp fordi jeg ikke ville akseptere det de fortalte meg sånn uten videre. Og den beste læreren jeg hadde var en som bevisst utfordret tankegangen vår og gikk inn for å provosere, nettopp for å utvikle vår kritiske sans. Blant annet brukte han en engelsktime til å gå gjennom sangen «What did you learn in school today» av Tom Paxton, som jo er en sang som handler om faren ved å bruke skolen til indoktrinering.

  Med andre ord, du burde kanskje være litt mere forsiktig med å bare spre rundt deg med påstander som du ikke har dekning for.

 • Dag Inge Hansen

  Nei, mobilprodusentene har ikke sagt de er trygge. Deres holdepunkter er grenseverdiene som myndighetene setter som gjeldende. Når det dukker opp bekymringer, så henviser de bare til hva myndighetene (Statens Strålevern) sier. Staten sier at det er trygt, så da trenger ikke teleindustrien gjøre annet enn å forsyne markedet med hva de tjener penger på.

 • Chico Buencamino

  get beeped!

 • Glenn-Remi Grande

  » Hensikten til rapporten er altså ikke å søke svar, men å bekrefte et syn forfatterne allerede har. Dette sier de rett ut i 2007-versjonen: The Report has been written to document the reasons why current public exposure standards for non-ionizing electromagnetic radiation are no longer good enough to protect public health.»
  Jeg har alltid stusset på at FN’s klimapanel (IPCC), som jo presumtivt arbeider etter anerkjente vitenskapelie standarder, kalte seg for nettopp «IPCC» (International Panel on Climate Change). Med «change» har man jo allerede i navnet, før man starter sitt arbeid, antatt at det finnes en klimaendring?!

 • At det pågår en endring (temperaturøkning) i klimaet, er jo ikke kontroversielt. Det er et faktum som alle er enige i. Spørsmålet er om disse endringene er menneskeskapte (antroplogisk global oppvarming, AGW), og IPCC sitt navn sier ingenting om det.

 • Øyvind W.

  «Antatt»? At det finnes klimaendringer er like godt dokumentert som at Jorda er rund.

 • Pingback: TJ - Land()

 • Lars Inge Jortveit

  Hei, Gunnar :) Kan ikke du plukke forskningen i denne artikkelen også i fillebiter – det hadde vært kjempegøy …

  http://einarflydal.com/2015/03/13/da-mobilmastene-ble-slatt-av-pa-en-boligblokk-i-okinawa/

 • Joe Siri Ekgren

  Hei Gunnar Tjomlid,

  Du skriver at «det ikke finnes noen plausibel årsaksmekanisme som skulle kunne gi kreft av å ha på seg jeans». Jeg tror ikke du har tenkt nøye nok gjennom din påstand.

  Det er vel dokumentert at kjemikalier som brukes i tekstilindustrien kan være kreftfremkallende f.eks. benzidine, ftalater, nonylfenoler, og azo fargestoffer – i en grad at disse er strengt regulert eller forbudt i EU.

  Noen synes dette er bekymringsverdig også utenfor EU:
  http://www.theguardian.com/world/2014/may/08/accc-recalls-childrens-and-womens-clothing-over-carcinogenic-fabric-dye

  Med vennlig hilsen
  Joe Siri Ekgren, almenlege

 • Ah, men det er en plausibel årsakmekanisme, i motsetning til mobilstråling, noe som bare understreker mitt poeng desto mer.

 • Joe Siri Ekgren

  Hehe. Man tror ikke at jeans kan gi kreft før man har grunn til å tro det. Kanskej det er slik for mobilstråling også?

  Mobilstråling representerer en energi-overføring. Kanskje ikke nok til å endre DNA direkt ved mutasjoner, men nok til å endre EEG ved søvn. Kunne man tenke seg at man kunne få en endret gen-ekspresjon eller annen fysiologisk effekt – og i så fall hva kunne årsaksmekanismene være?

 • Nei, du misforstår. Det er ikke jeans som gir kreft (det ville vært svært overraskende om det å gå med jeans i seg selv ga kreft). Det er kjemikalier i materialet som gir kreft, og disse kan man teste og se at kan være kreftfremkallende basert på kjente mekanismer. Ikke-ioniserende stråling kan per definisjon ikke gi kreft gjennom direkte DNA-skade, og om det skjer indirekte må effekten være utrolig liten da man ikke har sett noen reell økning i de relevante typer kreft de siste 20 år, ei heller de siste 60 år etter at RF-stråling ble vanligere i omgivelsene.

  Du skriver og som om dette er helt nytt. Som om man plutselig har tenkt at mobilstråling kanskje gir kreft, og nå må man være åpen fr at det kan være en sammenheng. Men dette er jo studert herfra til evigheten. WHO gikk vel gjennom 25000 studier på dette, og konkluderte med at det ikke forelå noe som tydet på at RF-stråling var kreftfremkallende. Er det ikke snart på tide å legge den ballen død frem til det eventuelt skulle dukke opp mer overraskende og solide data som gir grunn til å vurere dette på nytt? Basert på det vi vet i dag gir det ingen mening i å spekulere i at slik stråling er farlig.

 • Joe Siri Ekgren

  Takk for utførlig redegjørelse, Gunnar.

  Jeg tenker som følger:
  Mobilstråling er en energioverføring. Denne energioverføringen er målbar, og kan gi fysiologiske effekt som f.eks. endret hjernebølgaktivitet. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21489004

  Fyisologisk effekt kan muligens omfatte endringer av gen-ekspresjon og dermed endret immunfunksjon, og kan således ha betydning for kreftsykdom hos disponerte inidivider. Så kunne man i sin tur undre seg over om slik stråling har helsebringende eller skadelige effekter.

  Imidlertid er livet kort nok som det er, og man må prioritere interesser. Jeg forstår fullt ut at du inntil videre har sluttet å undre deg over akkurat dette temaet, og at for deg er det meningsløst i å spekulere. Dog synes jeg det hadde vært spennende om du underveis skisserte noen mulige hypoteser for mobilstråling som benign eller ondartet som kunne anspore andre til refleksjon. Slik tankelek er helt sentral i den vitenskapelige metode.

  Ny innsikt forutsetter at noen undrer seg og ferdes utenfor allfarvei. God helg, Joe

 • 1) Jeg er ingen fagperson. At jeg skulle sitte og spekulere i hvordan kreft hypotetisk sett kan oppstå via indirekte biologiske mekanismer i hjernen, blir meningsløst. Jeg kan bare formidle det vi har forskning på, og holde meg til vitenskapelig konsensus slik den foreligger per i dag. Om noe skulle endre seg med ny informasjon i fremtiden, er det noe jeg vil formidle. Men jeg er ydmyk nok til å innse at om jeg skulle begynne å blogge med slike speskulasjoner, ville det ikke bidra til noe annet enn å spre desinformasjon og ubegrunnet frykt. Dessverre er det jo mange nettsider som lever nettopp av å spre slik frykt basert på amatørmessig synsing i strid med vitenskapelige data, men jeg har ingen plan om å kaste meg inn i det løpet.

  2) Det fremstår også som meningsløst å spekulere i noe som man ikke har påvist i utgangspunktet. Det har jeg skrevet veldig mye om i bloggen. Å lete etter forklaringer FØR man har dokumentert at et fenomen er reelt, er en meningsløs øvelse. Når folk bruker mye tid og krefter på å hypotisere frem mekanismer som kan forklare f.eks. el-overfølsomhet, eller Snåsamannens evne til fjernhealing av kreft, når ingen av delene noensinne er påvist å være reelle fenomener, er det feil tidsbruk. Enkelte tror at bare man finner en plausibel virkningsmekanisme, så har man «bevist» fenomenet. Men da ignorerer de kjernen i vitenskapelig metode, som handler om empiri. Å forklare hvordan julenissen rekker å levere gaver til alle barn på hele kloden i løpet av bare 24 timer, er selvsagt en humoristisk og underholdende øvelse, men den har ingen praktisk nytte fordi man hopper bukk over det faktum at det aldri er dokumentert at julenissen finnes eller i leverer gaver til alle klodens barn.

  Så lenge det ikke foreligger noen gode data på en klar økning i relevante typer kreft, gir det lite mening å spekulere i hvordan slik kreft kan oppstå.

 • Tina Ragnestad

  Kanskje Tjomlid bør legge fra seg Donald Duck litteraturen og lytte til de med fagkunnskap. Dr. kruse og Alexander Wunsch forteller dette på en måte som kanskje også Tjomlid kan forstå.

 • Tina Ragnestad
 • Tina Ragnestad
 • Tina Ragnestad
 • Tina Ragnestad
 • Tina Ragnestad

  Der er nok Alexander Wunsch uenig vil jeg tro.

 • Tina Ragnestad
 • Tina Ragnestad
 • R.U.R

  En ekspert i » vibrational medicine»?
  Hva mener så han om saken? Og hvordan dokumenterer han sine eventuelle påstander?

 • Tina Ragnestad

  Fysiker. En av de fremste og mest annerkjente i europa innen fotobiologi. Å forvente at jeg skal sitte å gjenngi det mildt sagt omfattende arbeidet og samtlige referanser blir for dumt når du finner det på nettstedet hans samt tilltalls foredrag liggende på vimeo/youtube. Store deler bygger på gammel russisk forskning som i dag sakte men sikkert bå brukes i dagens medisin. Dette gjelder bl.a lysterapi for gulsot hos spedbarn, og NIR hos kreftpasienter (NASA). Når det gjelder Dinshah tar han kun for seg teoriene og han bruker dette i den grad det er dokumenterte effekt.

 • R.U.R

  Men, altså: Denne diskusjonen dreier seg om stråling fra mobiler og hvorvidt denne er helseskadelig eller ikke.
  Siden du kom på banen med Wunsch og mente at han nok mener noe annet enn det jeg sa så må du kunne vise til hva han har skrevet om dette.

  Wunschs påstander om lysterapi kan jeg ikke se at er relevant i denne diskusjonen.

 • Tina Ragnestad

  Nå stopper ikke bølgelengder ved kun UV, VIR og IR! Gjennom en lang yrkeskarriere som sykepleie har jeg møtt mange pasienter, og da snakker vi flere titalls, som påpeker plager relatert til mobilbruk. Som bl.a insomni, Me-lignende symptomer, forverring av ms symptom, utslett, hodepine, migrene etc. Noen har også påstått cerebrale tumors, men disse er dessverre ikke her i dag for å fortelle sine histsorier. Så sant dette ikke blir samlet og sett nærmere på, blir vi sittende igjen med studier utført og finansiert av dem med økonomiske interesser
  . Nei dette er ikke konspirasjonsteorier. La oss leke litt med tanken om farer med mobiltelefoner plutselig kom frem. Vi snakker krisetilstander, børshavari, millioner av søksmål, det ville fått konsekvenser som man ikke kan forutse. Problemet er at stadig flere forskere nå ser på dette, men dette når ikke frem. Enn så lenge vil jeg tro. Den nye generasjonen som vokser opp viser allerede tegn til høy insidens av psykiatriske plager iform av depresjon. Vi ser en økning i autoimmune sykdommer, allergier, og ikke minst kreft. Kall meg kvakksalver, men vi kan heller snakkes om 30 år, så kan vi evaluere og oppsummere. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/06/16/emf-safety-tips.aspx.

 • Tina Ragnestad
 • R.U.R

  Du har fortsatt ikke vist hvordan de sykdomene du nevner kan kobles til stråling fra mobiltelefoner. Kasualitet og korrelasjon er som kjent to forskjellige ting.

  Hvis du hadde tatt deg tid til å lese artikkelen til Tjomlid før du kom med påstander som du ikke kan dokumentere så hadde det hjulpet veldig…

 • bjørn hansen

  Det er nå 100 vitenskapelig studier som påviser at trådløs teknologi fører til helseskader. Også for de som ikke får symptomer. Enringene skjer på cellenivå, se link nedenfor. Dette gjelder wifi, mobil og blant annet Automatiske strømmålere: de er alle helsefarlige. De er trådløse, og trådløs teknologi er kreftfremkallende og leder i tillegg til enda flere helseskader. 100 vitenskapelige studier bekrefter at kroppen blir svakere og får helseskader av trådløs tekonologi. Se link nedenfor. Derfor har 217 kommuner i Frankrike nektet den tvungne installeringen av automatiske strømmålere. Se link nedenfor. Dette må vi også gjøre. .En folkeaksjon med demonstrasjoner, politiske saker og pressedekning har ledet til dette. Goodle «Stop Linky» (fransk for automatisk strømmåler). Se også automatiske strømmålere (Smart meter på engelsk) i linkene nedenfor.
  Symptomene trådløs teknologi leder til er ikke bare kreftdannelse i kroppen, men også andre symptomer – som vi i dag klassifiserer som psykologisk betinget eller samfunns-sykdommer.: Opplever du migrene, ristende følelse i kroppen/ uro når du forsøker hvile eller sove, konsentrasjonsvansker, korttidshukommelse, muskelsmerter, hodepine, stikkende smerter i ben når du går i trapper, sviktene knær eller rygg når du står eller går? Se linker nedenfor. Dette er blant de vanligste reaksjonene på trådløs teknologi. Det er kun 10 år siden trådløs tekonolgi begynte å bli vanlig, så det finnes mange gode alternativer. Det første er kablet internett i hjemmet, det andre er vanlig mobil istedet for Smartphone. Skadeomfanget for strådløs teknologi kan sammenlignes med radon og tobakk. Men det er verre. Vi bor ikke i sigarettrøyk, røyker ikke på jooben, på bussen, sammen med barna våre, i barnehagen, barneskolen, på skoler. I tillegg til at helseeffektene ved trådløs teknologi er mer alvorlige enn nikotin or radon. Se link nedenfor for symptomer og de 100 vitenskapelige artiklene som underbygger at wifi er meget helsefarlig.
  om automatiske strømmålere: http://stopsmartmeters.org.uk/…… http://emfsafetynetwork.org/sm…… http://stoplinkynonmerci.org/ http://www.laconiadailysun.com…… https://www.emfanalysis.com/sm……
  trådløs teknologi og hjernekreft: http://www.naturalhealth365.co……
  100 studier som viser at wifi er skadelig for kroppen https://app.box.com/s/va22tdhy
  celleskader ved trådløs bruk

  Eneste måten å ikke få tvungen installering av automatisk trådløs strømmåler i ditt hjem er å vise en legeattest til Hafslund nett. Om du får det installert sover og lever du i tråløs farlig stråling dag og natt. Den sender helseskadelig trådløs stråling flere ganger i minuttet. Hver time. Døgnet rundt. Hvert år. Vil du spare helsen til barna dine. Vil du spare din helse? Be om legeattest og unngå tvungen installering. I dag.

 • Pingback: En kommentar til Einar Flydal og hans frykt for smarte strømmålere - Saksynt()