Samplegardasil1

Jeg publiserte nylig et tilsvar fra VG etter min bloggpost «Bloggdask for grovt uansvarlig artikkel om HPV-vaksinen», og påfølgende Twitter-debatt med redaktør Torry Pedersen.

Her er mine kommentarer til deres punkter. Jeg har stort sett utelatt mange av mine egne sitater for å spare plass, men disse kan altså leses i VGs tilsvar:

1.
VG: Vi kan ikke se at vi har fremstilt Diane Harper som vaksinemotstander. Vi har intervjuet henne og sitert henne fordi hun er en kjent virolog og vaksineforsker, og på den bakgrunn uttaler seg om sine innvendinger mot Gardasil på noen punkter. Blant annet at hun er skeptisk til tryggheten og langtidseffekten av vaksinen. Denne skepsisen har VG bragt videre.

Problemet her er at Harper ikke har ytret noen vesentlige forbehold med hensyn til vaksinens sikkerhet. Det er en konstruksjon VG selv gjør, basert på ett seks år gammelt sitat skrevet av en kjent vaksinemotstander som dengang jobbet i CBS News.

Ingenting av det VG siterer henne på fra eget intervju med henne, sier noe om at hun er usikker på vaksinens sikkerhet. Ved å blande inn gamle sitater som Harper selv har imøtegått, skaper VG derfor et feilaktig bilde av Harpers syn på HPV-vaksinering.

Harper har ytret spørsmål rundt langtidseffekt av vaksinen, og samfunnsøkonomiske spørsmål av vaksinering sammenlignet med screening, men har i flere egne fagvellevurderte medisinske forsknigsartikler skrevet at hun anser vaksinen som trygg, og at hun mener den vil være en betydelig bonus for folkehelsa – gitt at immuniteten varer lenge nok.

(Nå er vel heller ikke Harper virolog, så vidt jeg vet. Hun er gynekolog.)

2.
VG: Det er ikke vi som fusker. Vårt intervju og henvisninger er om Gardasil. Dette er hva Harper sa i intervjuet sitatet er hentet fra:

While researchers aren’t certain that grievances like these stem from direct Gardasil side effects (Cervarix hasn’t been around long enough to amass complaints), «it’s critical to note that more than 70 healthy young girls have died from a neurological reaction that occurred soon after getting Gardasil,» says Harper. (The FDA is not required to act in response to any side effect that occurs in fewer than one in 10,000 people.) So if you’re really concerned, she says, «you can avoid the risks by opting for a lifetime of Pap smear screening rather than vaccination.»

Det er greit at Harper kanskje har uttalt dette, men det er fortsatt en uttalelse som er mer enn tre år gammel (uten at VG tydeliggjør det), og som i dag er tilbakevist av en omfattende mengde forskning – som VG ikke nevner med et eneste ord.

Problemet her er ikke sitatene i seg selv, men at VG vektlegger gamle, utdaterte sitater fra en enkelt forsker, delvis gjengitt av en kjent vaksinemotstander, og unnlater å nevne at nyere studier har vist at hennes frykt var feil.

At VG henger seg opp i min kritikk av sitatbruken, heller enn det overordnede spørsmål om troverdighet i bruk av kilder og svært ensidige vinkling av risikospørsmålet, er bekymringsverdig.

VG unnlater også igjen å ta innover seg, eller rapportere, at Harper er blitt konfrontert med enkelte av disse uttalelsene i ettertid, og har påpekt at hun ble feilsitert og ikke mener at vaksinen er farlig.

3.
VG: Hun beskriver det norske vaksineprogrammet som en studie/forsøk, mens det i følge norske myndigheter er et behandlingstilbud. Hun sier at i dag er det ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at vaksinen har livslang varighet. Alternativt må det eventuelt en ekstra vaksine til, og da vil det ikke lenger være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Dette er fortsatt påstander tolket ut av en seks år gammel artikkel hvor langtidsdataene var, ja, nettopp seks år eldre enn i dag. Hvorfor VG mener dette er relevant i 2015 er et mysterium for meg.

Nyere data peker også i retning av at kanskje bare én eller to doser av vaksinen er nok, så selv om man skulle trenge en boosterdose vil det kanskje ikke føre til økte kostnader.

4.
VG: Her er det vanskelig å forstå hva Tjomlid mener. Hvordan 8 år kan bli over 15 år kan han sikkert forklare. Han skriver også at «andre data er minst ti års immunitet uten tegn på å minskes over tid.» Hva betyr det? Hvor er kilden? Slutningen hans på dette resonnementet skal få stå uimotsagt.

Kilden til ti års varighet var i min bloggpost norske fagpersoner, som jeg lenket til. Det er fascinerende at VG heller vil gjengi data fra en seks år gammel artikkel enn de ferskeste studier på området.

Når vaksinen har vist immunitet i 8-10 år uten tegn på å svekkes over tid, samt at modelleringsdata og data fra vaksiner produsert med samme metode viser livslang effekt, så er ikke det noe man bare ser bort fra. Bortsett fra om man er VG-journalist som synes at oppdaterte data og medisinsk kunnskap faktisk er lite relevant.

Journalistene kunne jo eksempelvis sett til amerikanske helsemyndigheter, CDC, som skriver:

«Research suggests that vaccine protection is long-lasting. Current studies have followed vaccinated individuals for ten years, and show that there is no evidence of weakened protection over time.»

Britiske helsemyndigheter skriver:

«Current studies suggest that protection is maintained for at least ten years. Based on the immune responses, it is expected that protection will be extended further; long-term follow-up studies are in place.»

I forskningsartikkelen «Long-term efficacy and safety of human papillomavirus vaccination», kan vi lese (min utheving):

«Based on data from the initial and follow-up studies, the results of the modeling predict that anti-HPV 16 and anti-HPV 18 antibody levels will decrease, but will remain severalfold higher than those associated with natural infection for at least 20 years postvaccination. These results provide circumstantial evidence that should a booster be needed, this need will not occur before a substantial amount of time has elapsed after vaccination, which is consistent with previous modeling results.»

Hos Forbes kan vi lese hva en av forskerne bak HPV-vaksinen sier (min utheving):

«The most current study on the duration of Gardasil’s effectiveness, published last year, shows that the vaccine continues to be effective eight years after the last dose. Block, who coauthored that study as well, said new data not yet published will show that the protection continues beyond eight years, too

Men slike fakta ville kanskje ødelegge den gode skremselssaken deres som i sin helhet er bygget på et par utdaterte sitater? At VG ikke selv har funnet disse oppdaterte data, men heller baserer seg på gamle sitater, understreker mitt poeng med dårlig research og slett kildekritikk.

Dette med immunitetens varighet er også helt sentralt, fordi det ligger til grunn for alt Harper sier, både med hvem hun mener bør vaksineres, og det samfunnsøkonomiske spørsmål. I dette gamle videoklippet sier hun at hun regner med vaksinen ikke varer lenger enn kanskje 10 år, men vi vet i dag at det er feil. Den varer i 10 år uten svekking av immunitet. Ergo varer den nok vesentlig lenger.

I tillegg understreker hun at dette betyr at man da kanskje bør vaksinere eldre ungdommer heller enn jenter i alderen 9-12 år. Det er derfor hun er usikker på om hun ville vaksinert egne barn under 16 år. Ikke fordi hun frykter bivirkninger, men fordi hun mener vaksinen kanskje er mer effektiv om den gis noe senere, noe hun utdyper i denne videoen.

VGs journalister ser dessverre ikke ut til å forstå denne forskjellen, og dermed bommer de fundamentalt på Harpers egentlige budskap.

5.
VG: I likhet med Tjomlid bruker vi sitater fra tiden etter at vaksinen ble lansert, siden debatten har pågått internasjonalt siden da. Hele Tjomlids artikkel er basert på sitater og henvisninger fra store deler av denne perioden. Vi har i likhet med Tjomlid henvist til tidligere sitater og rapporter, i tillegg til at vi intervjuet henne så sent som i forrige uke.

Det er vanskelig å vite hva man skal si til dette. VG har ikke vist til en eneste studie eller forskningsartikkel som viser langtidseffekt av vaksinen, eller sikkerhet av vaksinen. Alt er basert på Harpers uttalelser, og de mest sentrale av disse er gamle.

At mine kilder, som altså kritiserer Harpers påstander og feilsiteringer av hennes påstander, også er gamle, skulle jo bare mangle. De ble jo skrevet kort tid etter at Harper serverte dem.

Forskningsartiklene jeg viser til strekker seg frem til januar 2015. Det er betydelig mer relevant enn sitater fra en enkeltperson.

Igjen blir jeg litt lamslått over journalistenes manglende evne til å forstå poenget.

6.
VG: Dette sa Harper til oss i forrige uke, og så vidt vi vet er ikke opplysningen utdatert siden da. Mari Nygård, overlege og forsker ved Kreftsregisteret, har i forbindelse med arbeidet med artikkelen opplyst følgende til oss:

«Vaksinen som brukes nå i Norge gir beskyttelse mot kun to av alle de 15 typene av humant papilloma virus som kan forårsake kreft og forstadier til kreft.

Selv om de to typene er ansvarlig for 70 prosent av krefttilfeller, trenger vi fortsatt å delta i screening for å unngå kreft. «

Kan det være dette Tjomlid viser til? Mari Nygård jobber forøvrig med prosjekter der noe av finansieringen kommer fra Merck (Gardasil-produsenten)

Forøvrig opplyser legemiddelverket og distributøren at Gardasil 9 ikke er i bruk i Norge i dag.

Det siste først. Det er riktig at Gardasil 9 ikke er tatt i bruk i Norge ennå, men den er godkjent for bruk i USA og i EU, og det er nok bare et tidsspørsmål før den blir innført også i Norge. Mitt poeng var at VG merkelig nok ikke nevner dette når de velger å trekke frem Harpers sitat om «47% beskyttelse». Ville det ikke vært naturlig å påpeke at en bedre vaksine er rett rundt hjørnet?

Hva gjelder beskyttelsesprosenten, så har VG atter engang misforstått Harpers uttalelse. VG gjengir sitatet fra Harper som om Gardasil bare beskytter mot 47 prosent av tilfeller av livmorhalskreft. Det er ikke korrekt. Harper baserer seg på en studie publisert i The Lancet Oncology 9. juni, som hun var med på å forfatte. Her fant de at mens Cervarix beskyttet mot såkalte CIN-3 celleforandringer i 93 prosent av tilfellene, beskyttet Gardasil bare mot 47 prosent av tilfellene. Men dette var høygradige celleforandringer forårsaket av alle de 15 typene HPV-varianter, hvorav en del aldri utvikler seg til å bli kreft.

Gardasil er tilnærmet 100% effektiv mot HPV-16 og -18 som forårsaker 70% av tilfellene av livmorhalskreft. Ergo vil rundt 70% av alle disse krefttilfellene kunne unngås om alle unge jenter vaksineres med Gardasil.

VG roter altså sammen CIN-3-celleforandringer og faktisk livmorhalskreft, og får derfor effekten av vaksinen til å virke betydelig lavere enn den faktisk er.

Ettersom livmorhalskreft bruker lang tid på å utvikle seg, og det er de mest «aggressive» virusvariantene HPV-16 og -18 som gir kreft raskest, vil også Gardasil faktisk ha hele 90 prosent beskyttelse mot livmorhalskreft hos kvinner under 40 år, i følge HPV-forsker Sveinung Sørbye, overlege ved UNN. Dette nevnes heller ikke av VG.

7.
VG: Dette er feil. VAERS er ikke et generelt dødsregister. Det som rapporteres til VAERS er mulige utilsiktede virkninger av vaksinasjon, og ligger i tittelen på organet, og denne informasjonen fra deres egen hjemmeside:

The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is a national vaccine safety surveillance program co-sponsored by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Food and Drug Administration (FDA). VAERS is a post-marketing safety surveillance program, collecting information about adverse events (possible side effects) that occur after the administration of vaccines licensed for use in the United States.

Jeg er litt usikker på om VG i det hele tatt forstod min innvending mot misbruk av VAERS-data. Det er egentlig godt gjort all den tid jeg tok med flere artikler og sitater som forklarer dette. JAMA-studien jeg viste til baserer også nettopp på dødsfall hentet ut fra VAERS.

Jeg har aldri sagt at VAERS er et «generelt dødsregister». Den tolkningen får VG selv stå for. Men å bruke dødsfall registrert i VAERS som dokumentasjon på dødsfall forårsaket av vaksiner, er grovt misvisende. Som jeg påpeker i min bloggpost ble de aller fleste av disse dødsfall dokumentert å ikke kunne ha noe med vaksinen å gjøre, og de få uavklarte dødsfallene var lite sannsynlig koblet til vaksinen.

8.
Tjomlid: Det er åpenbart at hun (journalisten, red.anm) vil det skal se ut som at HPV-vaksinen har tatt liv.

VG: Dette faller på sin egen urimelighet.

Vel, her får vi vel være enige om å være uenige. Jeg mener at de grove unnlatelser av nyansering og forklaring av hva disse dødsfallene faktisk representerer, viser at VG bevisst har forsøkt å male et bilde av at Gardasil kan ha tatt flere titalls liv.

9.
Tjomlid: Det tragiske med VG-artikkelen er at dette burde journalisten forstått om hun hadde gjort et minimum av research. Det er skrevet utallige artikler som forklarer dette og som debunker påstanden om at HPV-vaksinen har ført til mange dødsfall.

VG: Igjen: Vi har ikke skrevet at HPV vaksinen har ført til mange dødsfall.

Dere har i hvert fall gjort en solid jobb med å skape det inntrykket. Hvorfor dere tar med et sitat om «70 dødsfall» hvis dere ikke mener at vaksinen har forårsaket 70 dødsfall, forblir et av mange mysterier i denne saken.

10.
Tjomlid: Skikkelig forskning viser at VG villeder

VG: Javel

Nettopp.

11.
VG: Vi forholder oss til legemiddelverkets definisjoner, som er slik:

De alvorlige reaksjonene er, ifølge legemiddelverket, reaksjoner hos jentene som har medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold.

Som alvorlig regner de også det som kan kalles «en medisinsk viktig hendelse», hendelser som har gitt vedvarende, betydelig nedsatt funksjonsevne eller kapasitet til å bevege og anstrenge seg, livstruende sykdom eller død.

De bivirkningene Tjomlid nevner, er kategorisert som mindre alvorlige.

Vel, om vi ser på Legemiddelverkets egen rapport om de 37 alvorlige bivirkningene, kan vi lese (min utheving):

«Det er fire tilfeller der jentene er under utredning eller man venter på mere informasjon: To tilfeller med bl.a. besvimelser, et tilfelle med mistenkt kronisk utmattelsessyndrom under utredning og et tilfelle hvor en pike opplevde vekselvis rask puls og generelt ubehag, nå i bedring.»

Og deres oppsummering:

«I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet Innrapportere bivirkninger så langt er som forventet, og gir ingen grunn til å endre på gjeldende anbefalinger om bruk av vaksinen. I all hovedsak meldes det om kortvarig ubehag i forbindelse med vaksineringen.»

12.
VG: I følge kreftregisteret er Humant papillomvirus er svært vanlig og utbredt, nesten 50 prosent av unge kvinner tester positivt på HPV. Denne andelen er høyere nå enn den var for 20 år siden.

Det har også vært svak økning av livmorhalskreft blant yngre kvinner i det siste, noe som kan være forårsaket av den lave deltagelsen i screening, i følge Kreftregisteret. Vi vet at disse tallene ikke gir noen entydige svar for den gruppen av jenter som er vaksinert med Gardasil, fordi de er så unge. Det harmonerer likevel dårlig på Tjomlids påstander over.

Antall tilfeller av livmorhalskreft vil ikke reduseres av vaksinen ennå, fordi de som til nå er vaksinert er alt for unge til å ha utviklet livmorhalskreft ennå. Dette sier VG selv, men mener likevel at deres argument er relevant, uforståelig nok for meg.

Kreftregisteret anbefaler selv HPV-testing heller enn screening i fremtiden. De skriver:

«Én av fem norske tilfeller av livmorhalskreft er plassert slik at de kan være vanskelig å påvise med en tradisjonell celleprøve, viser en ny studie fra Kreftregisteret. – Dette er nok en god grunn til å bruke HPV-testing når vi screener for celleforandringer i livmorhalsen, mener leder for Livmorhalsprogrammet, Stefan Lönnberg.»

Hvis screening er så effektivt som VG mener, hvorfor synes Kreftregisteret at HPV-testing er å foretrekke? Og er det ikke uansett bedre å vaksinere for å unngå infeksjon av HPV, enn å vente til man er infisert, har utviklet celleforandringer som kanskje oppdages av screening, og så må følges opp for dette over lang tid, kanskje med kirurgiske inngrep eller kreft som resultat?

Igjen er det vanskelig å forstå VGs resonnement her.

Celleprøver er ikke alene den beste måten å avdekke celleforandringer på, noe flere nyhetssaker fra Norge har vist den siste tiden. Les for eksempel «Ni av 16 fikk kreft tross normal prøve» i Avisa Nordland, eller VGs egen sak «Fikk normale prøvesvar – ble kreftsyke».

Internasjonale studier tyder på at man bare avdekker rundt halvparten av celleforandringer gjennom screening. Det er ikke godt nok, i motsetning til hva VG vil ha oss til å tro.

Celleprøver har heller ingen effekt på dødelighet hos kvinner under 40 år.

Kreftregisteret sier også selv:

«Vaksinering mot HPV før de blir smittet er sannsynligvis den beste måten å forhindre livmorhalskreft blant de yngste kvinnene.»

Data fra andre land har vist at HPV-vaksinering allerede ser ut til å forebygge forstadier til livmorhalskreft, i tillegg til å ha gitt en dramatisk reduksjon i antall tilfeller av kjønnsvorter.

Det er også en misforståelse om man tror at celleprøver er uten bivirkninger. Det er det slettes ikke, og man kan nok argumentere med at disse er betydelig mer utbredt og alvorlige enn bivirkninger fra vaksinen. Å ikke forebygge HPV-infeksjon med vaksine, men heller vente til kvinner har fått celleforandringer, gir også utfordringer, både av psykologisk art og fordi konisering kan gjøre det vanskeligere for kvinner å få barn. Dette rammer hele 3000 norske kvinner hvert år.

13.
VG: Vi kan forsikre at Harper er korrekt sitert. Hvor idiotisk det er, er opp til enhver å vurdere selv. Et hvert krefttilfelle er tragisk og bekymringsfullt. Det er det selvsagt ingen tvil om.

Kreftregisteret sier dette: Livmorhalskreft er en sykdom som kan forebygges og det er teoretisk mulig å utrydde den, men kun dersom kvinner velger å vaksinere seg og å screene seg.

Harper sier til oss at Gardasil vaksinasjonen i Norge er å betrakte som en studie for å se om den faktisk har ønsket effekt over tid.

Samtidig melder Kreftregisterte at antall kvinner som screener seg er gått ned de siste årene, særlig blant unge. Dette viser etter vår mening at det er et legitimt behov for fortsatt å diskutere hvordan vi kan få redusert antall krefttilfeller best mulig. Og at svaret fortsatt ikke er gitt.

Det er selvsagt legitimt å diskutere, men det følger ikke av sitatene fra Harper som gir inntrykk av at HPV ikke er så farlig ettersom bare noen få faktisk får kreft av det. Et poeng som er totalt irrelevant.

Og hvis antall kvinner som møter opp til screening faller, så er vel det atter et argument for å helle vaksinere jenter mot HPV enn å stole på at kvinner selv følger opp celleprøvene slavisk.

14.
VG: Vi kan ikke se at dette på noen måte er sitatfusk. I følge wikipedia har hun to sønner, det visste hun sikkert selv da hun svarte på spørsmålet fra den danske journalisten. Som vi, kanskje med rette? oppfattet som et billedlig spørsmål på hvor alvorlig hun så på mulige bivirkningen kontra effekt. Svaret er tydelig og ikke til å misforstå.

Som tidligere beskrevet så har Harper aldri, og heller ikke i den danske artikkelen, uttrykt at hun ser på risikoen ved vaksinen som argument mot å vaksinere barn. Det hun fokuserer på er at om varigheten bare er 10 år, så bør man vente med å vaksinere for å sørge for beskyttelse når ungdommene/unge voksne er på sitt mest seksuelt aktive med flere partnere.

At VG prøver å vri dette til å handle om vaksinens sikkerhet, er grovt urettferdig overfor både leserne og Diane Harper, som altså aldri har sagt dette.

15.
VG: Det er særdeles viktig å eksponere at det er ulike oppfatninger om effektene av vaksine. Om den vaksinen som brukes i Norge sier for eksempel presidenten for den franske legeforeningen:

Dr Jean-Paul Hamon, president of the French Medical Doctor Association, in an interview in September 2014 with TF1, a French national TV station, commented on the Gardasil campaign: “The only thing which is efficient is Pap smears, and so far we prefer putting €300 million into something that we know nothing about in terms of efficacy or danger”.

Det har vært debatt om Gardasil og vaksinasjonsprogrammene i mange land. I Frankrike har det vært rettsak om mulig bivirkning av Gardasil. I Danmark har det vært en nyansert og pågående debatt over lang tid. I Japan har det vært svært stor diskusjon og krav om å trekke vaksinen. For å nevne noen.

Vår oppgave som journalister er å løfte fram debatt og ulike synspunkter. Til syvende og sist har vi så stor tiltro til norske foreldre, at vi tror de vil gjøre sine valg ut fra det de mener er best for sine barn.

Pressens samfunnsoppdrag er å drøfte denne type spørsmål. Men da må det være basert på det mest oppdaterte vitenskapelige kunnskap vi har, ikke ved å henvise til «autoriteter» hvis meninger er i strid med den beste kunnskap.

Debatten om HPV-vaksinering i Japan har jeg gått grundig gjennom i denne bloggposten. Som jeg viser i mange kilder i min opprinnelige bloggpost, har svært mange fagpersoner gått ut og kritisert medias håndtering av disse påståtte bivirkningene. Denne type skremselspropaganda koster liv, noe jeg også dokumenterer med tilsvarende historiske eksempler i min Japan-bloggpost.

Norske data viser med all tydelighet at screening alene ikke er godt nok. Rigide vitenskapelige data viser også at HPV-vaksinen virker mot HPV-infeksjoner, og allerede har vist effekt mot forstadier til livmorhalskreft. Da blir det ganske så villedende å skrive en sak som fremmer et annet synspunkt uten å i det hele tatt nevne disse fakta og forbehold.

VGs tilsvar ga meg ingen trygghet i at journalistene forstår alvoret i saken, eller i det hele tatt forstår hva de faktisk skriver om. Mitt inntrykk er at VG har hatt en klar agenda om å vise at vaksinen kan være farlig. I mangel av støtte fra fagmiljøene for å fronte dette synet, har de valgt å bruke den ene vaksineforskeren som har uttrykt forbehold. Klassisk falsk balanse. Men Harpers forbehold har ikke vært knyttet til sikkerhet, men derimot andre forhold – selv om VG roter dette sammen.

Jeg mener fortsatt at VG bør ta ansvar og trekke tilbake sin artikkel ettersom den er svært misvisende rundt HPV-vaksinens sikkerhet og effekt. Vaksinemotstandere i sosiale medier har allerede trykket den til sitt bryst og bruker den for å argumentere mot HPV-vaksinen, noe som viser at uansett hva slags hensikt VG hadde med artikkelen, er budskapet kommet veldig feil ut.

Det er ikke for sent å rette opp i den skaden, håper jeg.

 • Sajber

  Om de ikke er vaksinemotstandere er det i beste fall elendig journalistikk.
  ..og det er vel ingen tjent med uansett.
  Det er dessverre så altfor mye av det i norsk presse.

 • Christer Arthurson

  Strålende! På tide at VG innser at de er på jordet snart!

 • Sus_Scrofa

  Her er hva VG refererer seg selv på, som sannhetsbevis for at jenter dør som fluer etter å ha tatt denne vaksinen, http://www.vg.no/forbruker/helse/helse-og-medisin/ny-debatt-om-hpv-vaksinen-etter-at-20-jenter-doede/a/525789/

  20 unge kvinner er døde etter HPV-vaksinering

  Ja, det er åpenbart at VG vil det skal se ut som vaksinen tar liv. Det var åpenbart i 2008, det er åpenbart i 2015, og den påstanden at det «faller på sin egen urimelighet» er like godt begrunnet som påstanden «det er sant, det står i VG!!».

  Det er også åpenbart at VG kjenner til «svakt argument, hev stemmen!»-virkemiddelet.

 • Knut Robert Knutsen

  Har PFU ein kategori for uansvarleg journalistikk? Kanskje verdt å slenge inn ein klage.

 • John Calvin

  VGs journalister går i fella og forsøker å forsvare seg ved å plukke småstein og kaste på Tjomlid. Det eneste de oppnår er å verifisere sine faglige brister. Det hadde vel vært mer redelig å imøtegå Tjomlids kritikk og se på saken en gang til. Men god VG-ånd, det har de.

 • Pelle P. Olsen

  Jeg registrerer at sektens medlemmer allerede er på banen og roper halleluja for full hals. Har noen lest VGs artikkel? Det må i så fall være med vaksinefanatismens briller på.

  Det er VGs oppgave som nyhetsformidler å skrive om vaksineprogrammets baksider. Jeg skjønner at denne baksiden ikke eksisterer for vaksinefundamentalistene, ikke engang som en teoretisk mulighet. For folk som er opptatt av fakta og mindre av sannhet, er imidlertid VGs opplysninger av interesse. Ikke i debatten om for eller imot vaksiner, men i debatten om effekten av en konkret vaksine og programmet Norge har satt igang.

  Det viser seg altså at selv om alle vaksineres mot HPV, så må likevel alle screenes i tillegg for å oppdage tilfellene der HPV-vaksinen ikke virker. Og når screening også fanger opp de tilfellene hvor vaksinen virker, ja da er det kanskje ikke noen vits å vaksinere? Og dersom HPV-vaksinen har de bivirkningene som man nå mistenker, da er det kanskje ikke verdt risikoen når det faktisk er unødvendig å ta den?

 • Leste du bloggposten før du kommenterte?

  1) Screening har ingen effekt på dødelighet hos kvinner under 40. HPV-vaksinen vil, ut fra alt vi vet om dens effekt nå, sannsynligvis kunne ha det.

  2) Alle må ikke screenes for å oppdage tilfeller der HPV-vaksinen ikke virker. Hvor har du det fra? Ingen vaksinerte jenter i Norge har ennå kommet i en alder hvor de har begynt å screenes. Og de studier som finnes på effekten av HPV-testing gjør nå at dette i større og større grad erstatter screening rundt om i landet.

  3) Screening avdekker bare problemet når det er for sent, altså etter at man har fått celleforandnringer. Da må man i beste fall bare følges opp jevnlig for å se om det blir verre, eller man må opereres. Enkelte ender likevel opp med kreft. Screening ser bare ut til å fange opp rundt halvparten av kvinner med celleforandringer, og den psykologiske belastning ved å høre at man kanskje kan ha kreft, er ikke å kimse av. Den rammer tusenvis av kvinner i Norge hvert år, og de 3000 som må opereres kan få bivirkninger som vanskeligheter med å få barn.

  4) Man mistenker ingen alvorlige bivirkninger. Tvert i mot peker alt i retning av at det ikke er noen sammenheng med vaksinen. Men selv om disse POTS-tilfellene skulle være knyttet til vaksinen, vil det være bedre å vaksineres enn å ikke gjøre det, gitt statistikken om hvor mange som rammes av livmorhalskreft.

  Jeg er enig i at media skal informere om vaksineprogrammets baksider, men da må de basere dette på korrekt informasjon, ikke utelate alle tunge data som taler mot deres vinkling. Da driver de ikke med informasjon, men desinformasjon.

 • Pelle P. Olsen

  1) Screening har ingen effekt på dødelighet hos kvinner under 40.
  HPV-vaksinen vil, ut fra alt vi vet om dens effekt nå, sannsynligvis
  kunne ha det.

  Allerede her faller jeg av, fordi du argumenterer med rent føleri. Fakta er det i alle fall ikke. Du virker ikke å være interessert i fakta om vaksinen i det hele tatt. Du er mest opptatt av å tilbakevise negative rapporter om vaksinen. Hvorfor bruker du ikke samme energi på et kritisk blikk på positive resultater? Jeg tror vet svaret.

 • Du må gjerne kalle det føleri, men jeg viser altså til en vitenskapelig studie som viser dette i bloggposten. Informasjonen har jeg også fått fra Norges kanskje fremste ekspert på HPV.

  Effekten av HPV-vaksinen har vi allerede sett i data fra f.eks. Australia hvor de har vaksinert kvinner opp til 26 år i mange år. Der har man allerede nå sett en markant nedgang i antall forstadier til livmorhalskreft. Dette har jeg også lenket til dokumentasjon for uttallige ganger.

  Hvis du ikke ønsker å ta til deg de data vi har på dette, er det lite vits å diskutere videre.

 • Pelle P. Olsen

  Er nok ingen vits å diskutere, nei. Bare en kort kommentar til erfaringene fra Australia: Nedgang i forstadier er ikke ensbetydende med en nedgang i forstadier som senere utvikler seg til dødelige krefttilfeller. Generelt kan erfaringer fra andre land ikke overføres til et annet uten videre. Norge har hatt et annet program mot HPV, som kan innvirke på effektene vi eventuelt vil få av vaksinen. Vi må ifølge Kreftregisteret vente 10-15 år før vi kan si noe om dette med en rimelig grad av sikkerhet.

  Det er forresten langt mer interessant å diskutere fakta på fritt grunnlag, uten at den ene eller begge parter har et behov for å forsvare bestemte standpunkt. Det er vel det som kalles sannhetssøken.

 • En nyere studie fra Canada fant også en beskyttende effekt mot forstadier til kreft allerede så kort tid som 3 år etter vaksinering:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25917991

  Vi kan ikke med full sikkerhet si at antall krefttilfeller vil gå ned, men når vi vet at HPV forårsaker så godt som alle tilfeller av livmorhalskreft, vi vet at forstadier i noen prosenter fører til kreft, så kan man med rimelig grad av sikkerhet anta at også krefttilfellene vil reduseres.

  Jeg kan vanskelig se noen mekanisme som skulle gjøre at når man eliminerer to virus som forårsaker 70% av krefttilfellene, så vil ikek også krefttilfellene gå ned. Ja, man kan kanskje bli mer utsatt for andre HPV-varianter, men disse er mindre kreftfremkallende, så den negative effekten vil neppe overgå den beskyttende effekten på HPV-16 og -18. Og med Gardasil 9 vil dette problemet bli desto mindre.

 • Men om du har data som tyder på noe annet, må du gjerne vise det. Hvis ikke, synes jeg det blir rart å skulle kritisere meg for å følge de data vi faktisk har.

 • Aslak Heggland

  Er Gardasil 9 tilgjengelig i Norge, hvis man selv ønsker å vaksinere seg?

 • Scary_Monsters

  det er ikke noe bedre andre steder.

 • Balalaika

  Ja, det er mange journalister som skriver om ting de ikke skjønner, mange har hjulpet han her i mange år med å samle bevis for det:

  http://www.nt.ntnu.no/users/ystenes/sproyt/

  Det er faktisk en del humor i å lese disse, samtidig som det er skremmende at journalister kan spre så mye feil kunnskap uten videre.

 • pakkus

  Litt på siden av det saken gjelder. :-)

  Tjomlid, du må ikke kritisere VG for omtrentlighet. De blir så såret. Husker du da «Hallo i uken» hadde sine «snertinger» mot VG. De mente seg så urettferdig behandlet at de skulle slutte å høre på programmet.

  Fortsett med din blogg om viktige emner. Dette er – etter min mening – den mest lese- og troverdige bloggen på nettet,

 • I Bianconeri

  Ikke enda.

 • clinano

 • Ola Hansen

  Journalister lever av å selge, og det er få ting som selger så godt som Frykt, Usikkerhet og Tvil. Blander man det med journalistisk latskap, får man en suppe som kalles «dagspressen»

  Hver gang jeg leser noe i «dagspressen» om et tema jeg kjenner godt, er det som oftest tro, fakta og meninger blandet sammen i en uforståelig suppe. Kan jeg da stole på de når de skriver om et tema jeg ikke kan noe om? Svaret på det er dessverre nei.

 • Sajber

  Det er med god grunn at enkelte aviser har mer tyngde enn andre :)
  Disse finner man ikke i norge.

 • Jan-Arne Johansen

  Ett bra tilsvar til VG, personlig har jeg og mange av mine bekjente sluttet lese vg, akkurat pga det du sier nå.. Kildekritikken til deres journalister er på omtrent samme nivå som i 3.klasse på barneskolen og de bruker journalister som ikke har noe som helst kompetanse på hva de skriver, men som henter konklusjoner fra sider på Internet som jeg vil kalle konspiratoriske, uten at de selv kanskje skjønner det.

 • Pernille Nylehn

  Flott artikkel, som vanlig. Bare en kommentar om dette med svangerskap etter konisering. Du skriver at konisering kan gjøre det vanskeligere for kvinner å få barn. Dette er ikke helt riktig. Konisering gjør det ikke vanskeligere å bli gravid, som man kanskje skulle tro etter den formuleringen, men det gir en viss økt risiko for for tidlig fødsel, tidlig vannavgang og dermed lavere fødselsvekt. Dermed gir det også en viss risiko for barnet, i verste fall dødsfall, men det siste er svært sjelden, vel å merke i land hvor fødselshjelpen er god.
  Når vi koniserer kvinner som ønsker seg barn, tar vi så liten del av livmorhalsen som mulig for å unngå komplikasjoner. Da er risikoen veldig lav.

  Oppsummert: Konisering gir en litt økt risiko for svangerskapskomplikasjoner, men det går stort sett bra. Og med det har jeg IKKE sagt at konisering er uproblematisk, for det er det. Det er et kirurgisk inngrep med den risiko det gir, og det fører til veldig engstelse for kvinnene. Hvis vaksinen kan redusere det store antallet antallet koniseringer vi gjør i dag, er den en gave til kvinneskeheten.

 • Kjell Normann

  Det er jo ganske tydelig at han ikke har forstått hva data eller fakta er. Allerede i første posten skrev han jo «For folk som er opptatt av fakta og mindre av sannhet». Som om fakta ikke har noe med sannhet. Når noen mener fakta ikke har noe å gjøre i en diskusjon, så har dem gjerne bestemt seg på forhånd, og vil ikke være mottakelig for ny informasjon.

 • G_A

  «Svakt argument, hev stemmen!» er pensum på journaliststudiet, så det er ikke så rart. Riktignok blir det vel ikke trukket frem som et eksempel på god journalistikk, men det er det uansett langt imellom i VG.

 • Kjartan Andersen

  Det mest imponerende i denne føljetongen er journalister og redaktørers evne til å forsvare elendig research og dårlig skjult agenda. Enten evner de ikke selv å se svakhetene eller så tror de ille om leserne. De faller jo enkelt gjennom i en debatt mot noen som gidder å ta litt research.

 • Scary_Monsters

  jo, det gjør det, men folk flest leser kun vg og dagbladet og tror at dette er de eneste avisene vi har.

 • Skepsist

  Alvorlig talt, er det noen som bedriver føleri her så er det deg. Ingen har problemer med at VG skulle belyse vaksiners skyggeside, men da får de gjøre det på redelig vis. Ved å misbruke kilder og forvrenge faktum slik VG gjør viser de kun hvor inkompetente de er.

 • Pelle P. Olsen

  VG-artikkelen forteller at 90 prosent av HPV-infeksjonene går over av seg selv, 5 prosent utvikler seg til forstadier, og halvparten av disse går også over av seg selv. Det vil si, ikke av seg selv, men kroppens forsvar håndterer situasjonen. Er det noe spesielt med HPV-infeksjonene kroppen ikke klarer å håndtere? Jeg vet ikke. Men i så fall, er det disse forstadiene vaksinen har vist effekt mot, eller er det mot de andre, ufarlige forstadiene? Er det kanskje ikke mulig å skille disse på et så tidlig stadium? Kan man da si at vaksinen beskytter, hvis den beskytter mot noe som likevel går over av seg selv?

  Er dette mekanismen du etterspør?

 • Pelle P. Olsen

  En etisk problemstilling: Sett at 1000 krefttilfeller unngås ved vaksinering, men likevel gjenstår 100 som vil få kreft. Kan vi vite om disse 100 er blant dem som uansett ville fått sykdommen? Kan det tenkes at vaksinen kan føre til at noen får kreft som ellers ikke ville blitt rammet? Fra et samfunnsperspektiv er dette likegyldig, all den tid antall tilfeller reduseres til 100, men for individene som rammes er det et høyst betimelig spørsmål. Hvis dette er en mulighet, er det da etisk riktig å pålegge vaksinering? Eller yte noe som helst press på folk for vaksinering? Se her, denne sprøyten skal du (eller bør du) ta, riktignok kan den føre til at du blir alvorlig syk, men den vil hindre at andre får denne sykdommen.

 • Iseeyou

  Du opptrer som du sitter på sannheten ? Du ønsker at alle skal ta denne vaksinen , uten at du går inn på de funn som er blitt gjort av jenter som har blitt syke etter denne vaksinen . Du mente det samme om svineinfluensavaksinen , bivirkninger er ikke noe å ta alvorlig ? Måten du fremstiller vaksiner på er nærmest fanatiske . Og ja jeg har en datter , men hun er ikke vaksinert med denne vaksinen , har ellers tatt de andre som er godt utprøvd over mange år . eg synes ikke det er riktig å ta denne inn i barnevaksinasjonsprogrammet før vi er helt sikre på denne vaksinen. At norske jenter på 12 år er med på en studie av denne vaksinen er helt forkastlig

 • Vi er sikre på vaksinen. Det er den kanskje best testede vaksinen på markedet, og har den kanskje beste sikkerhetsprofilen av alle. Den er særdeler trygg.

  Problemet her, som med Pandemrix, er at folk sliter med statustikk. Selv om alle disse tilfellene av POTS skulle skyldes Gardasil, så vil det likevel være tryggere for din datter å ta vaksinen enn å ikke gjøre det. Dette sitter det langt inne for folk å innse, fordi statistikk og risikovurdering ikke kommer intuitivt. Det krever at man faktisk tenker nøye på det og blander inn litt matematikk. De sammenligner risiko med et falskt nullpunkt, hvor det å ikke ta vaksinen blir sett på som risikofritt. Det er det jo ikke. Det er 10% sjanse for at din datter vil oppleve forstadier til livmorhalskreft og måtte følges opp eller opereres for dette, med de bivirkninger det gir, både mentalt og fysisk. Det er 0.2% sjanse for at hun vil være en av dem som dør av livmorhalskreft.

  Risikoen for å få POTS, selv om den skulle komme fra vaksinen, noe de neppe gjør, er mye, mye lavere.

  Det samme gjaldt Pandemrix. Selv når man kalkulerer inn bivirkningene, så redder vaksinen mange flere liv enn de som fikk narkolepsi. I tillegg er det slik at risikoen for narkolepsi økte betydelig om man fikk svineinflurnsa også, litt avhengig av hvor i verden du bor. Det er nemlig H1N1-viruset som trigger narkolepsi, ikke vaksinen. Vaksinens adjuvans ser derimot ut til å ha forsterket effekten i noen deler av verden. Så igjen sammenligner man med et falskt nullpunkt. Det var større risiko å ikke ta Pandemrix enn å ta den.

  Ser man på det vi har av bivirkningsrapporter og forskning på vaksinen, er det ingen tvil om at alle jenter burde ta den. Å ikke la sin datter bli vaksinert mot HPV er å påføre dem en helt unødvendig risiko. Det er uinformert og irrasjonelt.

 • Dette er en form for spekulasjon som ikke har noe verdi i debatten med mindre det finnes noe som helst mekanisme eller dokumentasjon på at så er tilfelle.

  Det blir som å si at det er feil å pålegge folk å bruke setebelte fordi noen en sjelden gang blir kvalt av disse.

 • Sveinung Wergeland Sørbye

  HPV-infeksjoner er veldig vanlige. Smitterisiko er omtrent 10 prosent for hver ny parter. Heldigvis går 90 prosent av alle HPV-infeksjoner over av seg selv i løpet av 6-24 måneder. En forbigående infeksjon er ikke farlig. Problemet oppstår når en HPV-infeksjon vedvarer (persisterer) i mange år. Det tar i snitt 9-10 år fra HPV-smitte til alvorlige forstadier til kreft (CIN3) blir påvist.

  Det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til utvikling av kreft, men noen kvinner med CIN3 har forstadier i 20-30 år før invasiv kreftsykdom blir påvist. Omtrent 10 prosent av alle kvinner i Norge får påvist behandlingskrevende forstadier til kreft og må gjennom gå et lite kirurgisk inngrep (konisering).

  De ulike HPV-typene har ulik evne til å utvikle kreft. HPV type 16 og 18 er mest aggressive på den måten at flere utvikler CIN3 og flere kvinner med CIN3 forårsaket av HPV type 16 og 18 utvikler kreft enn de som får CIN3 forårsaket av andre HPV-typer. Omtrent 50 prosent av alle CIN3 og 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft er forårsaket av HPV type 16 og 18. Det er derfor spesielt viktig at vaksinen dekker disse to HPV-typene, men det er nå kommet en HPV-vaksine som dekker flere HPV-typer (Gardasil-9).

  Når kreft først er oppstått, spiller det ingen rolle hvilken HPV-type som har forårsaket kreftsykdommen. Prognosen er bare avhengig av stadium. Ved lokal sykdom er det 80-90 prosent som overlever fem år. Ved spedning vil bare 20-30 prosent være i live fem år senere.

 • Sveinung Wergeland Sørbye

  Gardasil-9 ble nylig godkjent i USA og EU, men er pr i dag (28. juni 2015) ikke godkjent i Norge, men blir trolig godkjent i løpet av få måneder. Det er også usikkert om den vil være tilgjengelig for salg umiddelbart etter godkjennelse fordi jenter i barnevaksinasjonsprogrammet vil være prioritert. Jeg regner med at jenter i 7. klasse vil få den «gamle» HPV-vaksinen til høsten, men kanskje denne vil bli erstattet med Gardasil-9 fra høsten 2016.

  http://tidsskriftet.no/article/3295091

 • Gardasil beskytter spesifikt mot HPV 16/18 (pluss to varianter som forårsaker kjønnsvorter). HPV 16/18 er de mest aggressive variantene, som raskest gir kreft, og som oftest gir kreft hos unge kvinner.

  Når vi ser at antall forstadier til kreft er redusert allerede, så gjelder det naturlig nok spesifikt forstadier forårsaket av HPV 16/18, ettersom det er disse virusvariantene vaksinen hindrer. Forstadier forårsaket av andre HPV-varianter vil i sjeldnere grad bli til kreft. HPV 16/18 forårsaker tross alt 70% av krefttilfellene.

  Jeg klarer derfor ikke helt følge resonnementet ditt. Det er lite sannsynlig at det bare er «ufarlige forstadier» som hindres, ettersom det i seg selv ikke gir noe medisinsk mening, og vaksinen beskytter mot de mest alvorlige typer HPV. Dermed er det sannsynlig at det nettopp er de mest alvorlige forstadiene, de som mest sannsynlig vil ende opp med kreft, som faktisk stoppes av vaksinen.

 • Sveinung Wergeland Sørbye

  Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefaler at kvinner i alderen 25-69 år tar celleprøve hvert tredje år. Hensikten er å avdekke forstadier som kan behandles før utvikling av kreft. Vi vet at disse forstadiene er forårsaket av HPV. Vi vet at HPV-vaksinen forebygger HPV-smitte og forstadier. Vi vet at forstadier ubehandlet kan utvikle seg til invasiv kreftsykdom. Dersom behandling av forstadier forebygger kreft vil også HPV-vaksine som stopper HPV-infeksjonen som medfører celleforandringer kunne forebygge kreft.

  Noen mener at vi ikke bør gi HPV-vaksine før det faktisk er dokumentert at antall tilfeller av kreft er lavere blant de som har fått HPV-vaksine sammenlignet med de som har fått placebo. I praksis vil det være uetisk å la kvinner få kreft derom dette kan forebygges. Kvinner med forstadier til kreft må få behandling uavhengig av om de er i vaksinegruppen eller placebogruppen. Vaksinestudiene viser imidlertid at det er langt færre tilfeller av alvorlige forstadier i vaksinegruppen. HPV-vaksinen har vist seg å være så effektiv at det nå er uetisk å gjennomføre flere vaksinestudier med placebogruppe fordi alle kvinner (og menn) bør få HPV-vaksine.

  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kvinner-og-menn-kan-vaksinere-seg-mot-HPV-virus-som-kan-gi-livmorhalskreft_-men-regjeringen-prioriterer-det-ikke-7887690.html

 • Iseeyou

  Men hva med de som blir syke av vaksinen ? Du har frontet denne vaksinen svært mye , og du har en nedlatende tone mot de som mener de er blitt syke . Har du døttre selv som du har vaksinert ?

 • Iseeyou

  Har du barn selv ? Døttre som du har vaksinert ?

 • Er det virkelig nedlatende å påpeke hva forskning viser, og minne på at disse symptomene ofte også oppstår hos uvaksinerte? Jeg skjønner aldri de som mener at man er nedlatende overfor syke mennesker bare fordi man presenterer faktakunnskap. Det ville vel være mer nedlatende å behandle dem som folk ute av stand til å forstå noenting.

  Jeg har for øvrig selv tatt HPV-vaksinen, og vil selvsagt sørge for at min datter får den når hun er gammel nok.

 • Jeg har tatt vaksinen selv, og vil selvsagt sørge for at min datter tar vaksinen når hun er gammel nok.

  Selv om disse bivirkingene skulle være knyttet til vaksinen (noe de neppe er), vil hun være i større risiko ved å ikke vaksinere seg. Det er farlig om man tror at alternativet til å vaksinere er null risiko. Slik er det jo aldri. Nesten alle bivirkninger man finner fra vaksiner er mer utbredt hos uvaksinerte.

  Les mer om det falske nullpunkt her:
  http://tjomlid.com/2015/02/14/vaksiner-og-det-falske-nullpunkt/

 • Iseeyou

  Nedlatende i den forstand hvor norske jenter med familer som mener de har blitt syke etter vaksinen , hvor dere blankt aviser dette som en sammenheng , det er arrogant og nedlatende . En dag vil man si at det har en sammenheng , på lik linje som svineinfluensavaksinen og narkolepsi . Jeg savner at dere har et mere nyansert syn på saken , for dere , du og Sørbye er langt ifra nøytrale i disse sakene . Er dere kjøpt og betalt ? Og om det finnes et lite fnugg av sanhet ang disse syke jentene , håper jeg ikke at din datter blir syk , det ville være en ufattlig tung bør å bære , med alt du vet om denne vaksinen.

 • Her konstruerer du din egen virkelighet. Da narkolpesi dukket opp på horisonten som mulig bivirkning av Pandemrix, var jeg raskt ute med å skrive en bloggpost hvor jeg stilte noen spørsmål rundt dette, og fikk FHI til å svare. De bekreftet at det mest sannsynlig var en sammenheng, noe jeg publiserte i bloggen min:

  http://tjomlid.com/2011/12/08/svar-fra-folkehelseinstituttet-om-pandemrix-og-narkolepsi/

  Hva gjelder Gardasil og POTS, så skriver jeg at det er bra at myndighetene tar dette på alvorg og følger opp saken. Samtidig påpeker jeg at det finnes gode grunner til å anta at det ikke er en slik sammenheng, og, viktigst av alt, selv om en sammenheng påvises vil risikoen ved å IKKE vaksinere være vesentlig mye større for jentene.

  Hvis min datter ble syk etter en vaksine, ville jeg ha nok bakgrunnskunnskap til å forstå at det sannsynligvis ikke er en sammenheng, selv om det kan føles sånn, og selv om det ville gitt meg en forklaring som gir sjelefred og noe å skylde på. Hvis en sammenheng likevel ble påvist, ville jeg også forstå at risikoen ved å ikke vaksinere ville vært mye større, og at det beste jeg kunne gjort for min datter var å vaksinere henne, på tross av at hun opplevde en alvorlig bivirkning.

  Det er lov å tenke rasjonelt selv når man opplever noe trist. Det finnes foreldre til barn som har fått narkolepsi etter Pandemrix som fortsatt anbefaler vaksinen fordi de skjønner statistikken i dette. (Finner ikke lenke til nyhetsartikkelen i farten…)

 • Når du stiller spørsmålet om jeg er «Kjøpt og betalt», må jeg spørre: av hvem?

  Kan du forklare hvem spesifikt som skulle ha nytte av å betale meg for å blogge om vaksiner? (Husk at «legemiddelindustrien» er mange konkurrerende selskaper, ikke ett selskap.) Har du sett på regnskapene til disse legemiddelselskapene og sett hva de tjener mest på? Du er klar over at jeg kritiserer kosttilskudd, men at legemiddelselskaper tjener mer på dette enn på vaksiner? Du er klar over at legemiddelselskaper tjener mange ganger mer på å behandle sykdom enn på å forebygge sykdom med vaksiner? Du er klar over at jeg blogger om vaksiner fra ulike selskaper som ofte har konkurrerende vaksiner på markedet?

  Hvilen økonomisk interesse skulle et spesifikt selskap ha i å betale meg for å blogge om dette?

  Det må du gjerne utbrodere litt om.

 • Iseeyou

  Ja der måtte du hevde deg selv igjen . Men det vil alltid være en sannsynlighet for en sammenheng , alle forstår at all medisin / vaksiner kan gi en form for bivirkning . Og jeg klarer godt å lese statiskikk og ta min egne avgjørelser og ikke la meg skremme av hva FHI forteller oss . Jobber innen helse og har flere historier jeg kan dele med deg , men det er nok ikke av interesse for deg . I dag tar man sjumilsteg innen kreftmedisin og forskning . Vil heller la meg behandle for forstadier til kreft evnt fult utviklet livmorhalskreft . Synes og det er et stort tankekors at mange jenter ikke vet hva denne vaksinen dreier seg om . Faktisk så tror noen at de er beskyttet mot alt av kjønnssykdommer . Uansett bør man bruke kondom , og hva med norske gutter på 12 år , bør ikke disse og vaksineres? Og min virkelighet er ikke mindre sannhet enn din virkelighet ?

 • Iseeyou

  Det er ikke mange år siden leggemiddelindustrien løp ned norske legekontor med tilbud om reiser til kongresser mot at man anbefalte deres merker , eller forskrev resepter med deres legemiddel . Vet at dette har blitt mye bedre idag , heldigvis . Når jeg spør om dere er kjøpt og betalt er det ut ifra deres utrolige overbevisning om at dette er helt trygt ? Det snakker kun for den ene siden , for vaksine , uten og søke sannheten til de som er blitt syke . Fullstendig klar over hva legemiddelindustrien tjener penger på , i de siste år har det bli en jungel av synonym preparater , da rettigheter til patenten er utgått . Hvorpå man bruker samme virkestoff , men forskjellige hjelpestoffer / fyllstoff , kan utløse bivirkninger . Legemidler er en gullgruve dessverre , og da vil man alltid finne kyniske aktører på markede . Og selvfølgelig vil et legemidelfirma som blir frontet positivt ha en økonomisk gevinst ? Eller ?

 • Kondom er viktig, men beskytter ikke fullgodt mot HPV-smitte. Som helsepersonell regner jeg med du vet det.

  Gutter på 12 år bør også vaksineres, ja. Det vil både beskytte dem selv mot ulike typer HPV-relatert kreft, samt bidra til å bryte smittekjeden og bidra til flokkimmunitet.

  Påståtte bivirkinger fra vaksiner blir ikke mer sanne selv om det er din virkelighet. Det primære her er jo å sette til side egen oppfatning av virkelighet, fordi vi på subjektivt nivå ikke er i stand til å vurdere dette. Det skriver jeg om både i min bok og snakker mye om i mine foredrag. Vi har en hjerne som har evolvert til å se mønstre og årsakssammenhenger der hvor de ofte ikke finnes. Derfor kobler vi alt for ofte legemidler med bivirkninger, selv når det ikke er en sammenheng. Motsatt kobler vi også legemidler/behandling med en etterfølgende positiv effekt, selv om denne ikke nødvendigvis har noe spesifikt med behandlingen å gjøre.

  Poenget er å sette «egen virkelighet» til side, og se på objektive fakta. De objektive fakta er at massive studier ikke har funnet noen tegn på at Gardasil gir nevnte bivirkninger. Og i den grad de skulle være så sjeldne at de ikke fanges opp i slike studier, vil de også per definisjon være så sjeldne at de ikke kan være noe argument mot vaksinen.

  Det er som nevnt irrasjonelt å tale mot vaksinen basert på en statistisk risiko for skade som ligger mange ganger lavere enn den statistiske risikoen for å få livmorhalskreft. Det håper jeg at du som helsepersonell skjønner, og ikke gir statistisk feilaktige råd til andre mennersker/pasienter.

 • Norge har sannsynligvis verdens strengeste regelverk mot at legemiddelindustrien kan sponse leger på noe vis. Heldigvis.

  Men du svarer ikke på mitt spørsmål, og ser heller ikke ut til å se selvmotsigelsene i din insinuasjon. Du unnlater å ta innover deg de problemene jeg peker på i ditt resonnement, og da kommer vi ikke videre.

  I min bok har jeg et kapittel om Legemiddelindustrien hvor jeg problematiserer det med at de ofte bidrar til å konstruere nye diagnoser for å selge mer legemidler. Jeg problematiserer også overdreven bruk av diagnoser og legemidler. Det er avdekket mye forskningsjuks, de er tatt for korrupsjon i enkelte land, de har en kynisk framferd overfor den tredje verden, de har blitt bøtelagt for å markedsføre legemidler ulovlig osv. Men markedet er også strengt regulert, og det skrives ut milliardbøter. Systemet er langt fra perfekt, men å tro at den vitenskapelige evidens for at vaksiner virker og er trygge styres av rent kapitalistiske krefter, når offentlige anbud, strenge krav til dokumentasjon for trygghet og effekt kreves, og hele markedet er strengt regulert, er enten kunnskapsløst eller fryktelig naivt.

 • Tur_Ban

  Joda, punkt 3.2:

  Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

 • Robin Hagen

  Igjen, applaus! Tilsvaret fra VG virket vagt og fokusert på å bagatellisere og avfeie dine påstander, uten noe solid grunnlag eller argumenter. Ditt tilsvar er i kjent stil grundig og godt gjennomtenkt!

 • clinano
 • Jøss, du kan ikke ha lest bloggposten godt om du ikke ser at nettopp denne artikkelen er kjernen i hele debatten.

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Siste nytt, fra VG Direkte (som selvsagt lenker opp idiotsaken som «bakgrunn» under meldingen):

  Ingen HPV-vaksinerte har fått livmorhalskreft
  Ingen av de mer enn 130.000 kvinnene som har fått HPV-vaksinen, har utviklet livmorhalskreft, ifølge tall fra Kreftregisteret. Kreftregisteret har gjort en gjennomgang av alle personer i Norge som har fått vaksinen etter at den ble godkjent i Norge i 2006, melder NTB.

 • Odd Egil Frimand Sjølseth

  Siste nytt :)
  Ingen HPV-vaksinerte har fått livmorhalskreft
  Ingen av de mer enn 130.000 kvinnene som har fått HPV-vaksinen, har utviklet livmorhalskreft, ifølge tall fra Kreftregisteret. Kreftregisteret har gjort en gjennomgang av alle personer i Norge som har fått vaksinen etter at den ble godkjent i Norge i 2006, melder NTB.

 • TomEver

  Epic fail fra clit-nano.

 • Hydrogenlut

  Oppfordring til illustrasjoneksempel vakser vs antivakser.
  Ta utgangspunkt i et «trolley-problem,» en vogn er på vei mot et stort antall mennesker i sporet. Du kan berge disse ved å dra i pensen, men ved siden av sidesporet ligger det en mann med ene armen ut i sporet og han vil miste denne om du drar. Vil du la «naturen» gå sin gang og la folkegruppen bli drept, eller vil du berge disse selv om din handling gjør at en person mister armen?